Programiranje1 - Lokar, Urani - scpet.net .Programiranje 1 - zbirka reenih nalog v C#. Zbirka ima

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Programiranje1 - Lokar, Urani - scpet.net .Programiranje 1 - zbirka reenih nalog v C#. Zbirka ima

Programiranje 1

PROGRAMIRANJE 1

MATIJA LOKAR

SREO URANI

Vijeolski strokovni program: Informatika Ubenik: Pogramiranje 1 Gradivo za 1. letnik Avtorja: Mag. Matija Lokar Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Sreo Urani, univ. dipl. org TEHNIKI OLSKI CENTER KRANJ Vija strokovna ola

Strokovni recenzent: Gregor Jere, univ. dipl. mat. Lektorica: Maja Jot, prof. slov. jezika

CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 004.42(075.8)(0.034.2) LOKAR, Matija Programiranje 1 [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Matija Lokar, Sreo Urani. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2008. - (Vijeolski strokovni program Informatika / Zavod IRC) Nain dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ Programiranje1-Lokar_Uranic.pdf. - Projekt Impletum ISBN 978-961-6820-11-0 1. Urani, Sreo 249080576

Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2009 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji 120. seji dne 10. 12. 2009 na podlagi 26. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09) sprejel sklep t. 01301-6/2009 / 11-3 o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem izobraevanju. Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega izobraevanja v obdobju 200811. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

Programiranje 1

KAZALO

1 UVOD ZAKAJ UENJE PROGRAMIRANJA .................................................................................... 5

2 VISUAL C# IN .NET FRAMEWORK .................................................................................................... 6

2.1 RAZVOJ PROGRAMSKE REITVE V OKOLJU MICROSOFT VISUAL STUDIO .NET ............ 6

2.2 RAZVOJ NOVEGA PROJEKTA V RAZLIICI EXPRESS EDITION ............................................ 7

2.3 PISANJE PROGRAMSKE KODE ...................................................................................................... 8

2.4 OKOSTJE PROGRAMOV ................................................................................................................ 10

2.5 PREVAJANJE IN ZAGON PROGRAMOV..................................................................................... 10 2.5.1 Prevajanje programov.................................................................................................................... 11 2.5.2 Zagon programa............................................................................................................................. 11

2.6 NAPAKE PRI PREVAJANJU........................................................................................................... 12

2.7 KOMENTARJI .................................................................................................................................. 14

3 IZPISOVANJE NA ZASLON................................................................................................................... 16

3.1 UVOD ................................................................................................................................................ 16

3.2 IZPISOVANJE NIZOV ..................................................................................................................... 16

3.3 IZPISOVANJE TEVIL .................................................................................................................... 17

3.4 SEMANTINE NAPAKE ................................................................................................................. 18

3.5 OBLIKA PROGRAMOV .................................................................................................................. 19

3.6 POVZETEK ....................................................................................................................................... 19

4 SPREMENLJIVKE IN PODATKOVNI TIPI V C# .............................................................................. 20

4.1 UVOD ................................................................................................................................................ 20

4.2 IMENA SPREMENLJIVK ................................................................................................................ 20

4.3 DEKLARACIJSKI STAVEK ............................................................................................................ 21

4.4 PRIREDITVENI STAVEK................................................................................................................ 21

4.5 IZPIS SPREMENLJIVK.................................................................................................................... 22

4.6 ZGLEDI ............................................................................................................................................. 23 4.6.1 Pleskanje stanovanja...................................................................................................................... 23 4.6.2 Hinik isti bazen........................................................................................................................... 24

4.7 PODATKOVNI TIPI ......................................................................................................................... 24 4.7.1 Nizi ................................................................................................................................................ 24 4.7.2 Cela tevila .................................................................................................................................... 25

4.8 ZGLEDI ............................................................................................................................................. 25 4.8.1 Trimestno tevilo, izpisano po vrsticah ......................................................................................... 25 4.8.2 Obrnjeno tevilo ............................................................................................................................ 26 4.8.3 Zamenjava spremenljivk................................................................................................................ 26

4.9 REALNA (DECIMALNA) TEVILA............................................................................................... 27

4.10 FUNKCIJE RAZRED MATH ........................................................................................................ 27

4.11 ZGLEDA............................................................................................................................................ 28

4.11.1 Plailo bencina ..........................................................................................................................28 4.11.2 Plailo mesene vozovnice........................................................................................................29

4.12 PRETVARJANJE MED VGRAJENIMI PODATKOVNIMI TIPI ...................................................29 4.12.1 Pretvarjanje iz tipa int v tip double ...........................................................................................29 4.12.2 Pretvarjanje iz tipa double v int.................................................................................................30 4.12.3 Pretvarjanje iz niza (string) v celo tevilo (int) .........................................................................31 4.12.4 Pretvarjanje iz niza v realno tevilo ..........................................................................................31

4.13 POVZETEK .......................................................................................................................................31

5 BRANJE......................................................................................................................................................33

5.1 UVOD.................................................................................................................................................33

5.2 METODA ZA BRANJE PODATKOV..............................................................................................33

6 POGOJNI STAVKI ...................................................................................................................................35

6.1 UVOD.................................................................................................................................................35

6.2 LOGINE VREDNOSTI IN LOGINE SPREMENLJIVKE...........................................................35

6.3 OSNOVNE LOGINE OPERACIJE.................................................................................................35

6.4 PRIMERJALNE OPERACIJE ...........................................................................................................36

6.5 POGOJNI STAVEK IF ............................................