of 37/37
Pred vami je zbirka nalog iz analizne kemije. Tokrat prvič z dodanimi rešitvami. Sem se potrudila, jih zbrala in dopisala. Jaz upam, da vam bodo v pomoč. Rešitve so prišle izpod naših peres, tako da je možno, da je kje prišlo do kakšnega tiskarskega škrata. Načeloma pa naj bi bile prav. Tako kot boste vi, smo tudi mi pri reševanju nalog bili prepuščeni sami sebi, zato za morebitne napake ne odgovarjamo. MELI Zbirka nalog iz analizne kemije za biokemike in farmacevte RAVNOTEŽJA 1. Zmešamo 50 ml 0,025 M raztopine AgNO 3 in 26 ml 0,025 M K 2 Cr 2 O 7 . Izračunajte koncentracijo Ag + v končni raztopini ! Ksp Ag 2 CrO 4 =1,2 ×10 -12 . Rez.: 1,16×10 -5 M 2. Izračunajte p vrednosti za vse ione v 0,3 M Na 2 CO 3 in 0,015M NaHCO 3 raztopini! Rez.: pNa= 0,22 pCO 3 = 0,522 3. Izračunajte p vrednosti za vse ione v raztopini , ki je 0,020 M glede na NaCl in 0,0054 M glede na HCl! Rez.: pH=2,27 ; pCl=1,6 4. Izračunajte koncentracijo OH-, pri kateri je topnost Zn(OH)2 najmanjša! Ksp Zn(OH) 2 = 1,2x10 -17 KfZn(OH) 4 2- = 0,13 Rez.: [OH - ] = 9,8x10 -5 5. Izračunajte topnost ZnC 2 O 4 (g/L) v raztopini s pH = 3! ZnC 2 O 4 ===> Zn2+ + C2O42- Ksp = 7,5x10 -9 K b1 = 1,8x10 -10 K b2 = 1,8 x10 -13 Rez.: 0,0576g/L 6. Izračunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, če zmešamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca 2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 0,35, Kf = 5,01.1010 Rez.: pCa= 1,76 7. Zmešamo 25 ml 0,1 M AgNO 3 in 35 ml 0,05 M K 2 CrO 4 . Izračunajte koncentracije vseh ionskih zvrsti v ravnotežju! Izračunajte % izločenega srebra! Ksp Ag 2 CrO 4 = 1,1.10 -12 Rez.: 99,97%

Zbirka nalog

  • View
    447

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Zbirka nalog

Pred vami je zbirka nalog iz analizne kemije. Tokrat prvi z dodanimi reitvami. Sem se potrudila, jih zbrala in dopisala. Jaz upam, da vam bodo v pomo. Reitve so prile izpod naih peres, tako da je mono, da je kje prilo do kaknega tiskarskega krata. Naeloma pa naj bi bile prav. Tako kot boste vi, smo tudi mi pri reevanju nalog bili prepueni sami sebi, zato za morebitne napake ne odgovarjamo. MELI

Zbirka nalog iz analizne kemije za biokemike in farmacevte RAVNOTEJA 1. Zmeamo 50 ml 0,025 M raztopine AgNO3 in 26 ml 0,025 M K2Cr2O7. Izraunajte koncentracijo Ag+ v konni raztopini ! Ksp Ag2CrO4 =1,2 10-12. Rez.: 1,1610-5 M 2. Izraunajte p vrednosti za vse ione v 0,3 M Na2CO3 in 0,015M NaHCO3raztopini! Rez.: pNa= 0,22 pCO3= 0,522 3. Izraunajte p vrednosti za vse ione v raztopini , ki je 0,020 M glede na NaCl in 0,0054 M glede na HCl! Rez.: pH=2,27 ; pCl=1,6 4. Izraunajte koncentracijo OH-, pri kateri je topnost Zn(OH)2 najmanja! Ksp Zn(OH)2 = 1,2x10-17 KfZn(OH)42-= 0,13 Rez.: [OH-] = 9,8x10-5 5. Izraunajte topnost ZnC2O4 (g/L) v raztopini s pH = 3! ZnC2O4 ===> Zn2+ + C2O42Ksp = 7,5x10-9 Kb1 = 1,8x10-10 Kb2 = 1,8 x10-13 Rez.: 0,0576g/L 6. Izraunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, e zmeamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 0,35, Kf = 5,01.1010 Rez.: pCa= 1,76 7. Zmeamo 25 ml 0,1 M AgNO3 in 35 ml 0,05 M K2CrO4. Izraunajte koncentracije vseh ionskih zvrsti v ravnoteju! Izraunajte % izloenega srebra! Ksp Ag2CrO4 = 1,1.10-12 Rez.: 99,97% 8. Izraunajte topnost CaF2 v vodni raztopini, katere pH je 3! pKsp =10,41, pKa = 3,17 Rez.: [Ca2+]= 3,9x10-4 mol/L 9. Za koliko se povea topnost BaSO4 v raztopini s koncentracijo H3O+ 2,0 M glede na vodno raztopino? Ka2 (H2SO4) =1,2x10-3 Rez.: 1,0510-5 mol/L 10. Ali je mogoa 99,9% loitev z obarjanjem z OH-Fe3+ in Mg2+? Koncentraciji obeh ionov sta 0,1 M. KspFe(OH)3 = 4 x 10-38 Ksp Mg(OH) = 1,8x10-11 Rez.: Loitev je mona!

11. Zmeamo enaka volumna 0,2 M raztopin MgSO4 in NH4OH. K tej raztopini dodamo toliko NH4Cl, da je konna koncentracija NH4+ ionov v raztopini 0,2 M. Ali se bo pri teh pogojih oboril Mg(OH)2? Ksp = 6 x 10-10, Kb = 1,8 x 10-5 Rez.: Se ne bo oboril. 12. Kolikna je topnost AgSCN v 0,003 M NH3? Ksp =1,0x10-12 Knestab. = 5,9x10-8

13. Ali lahko izvedemo 99% loitev Ca2+ in Ce3+ z oksalatom iz raztopine, ki vsebuje 0,4 g/L Ca2+ in 1,4 g/L Ce3+ ionov? Ca2C2O4 Ksp = 1,3 x 10-8 Ce2(C2O4)3 Ksp = 3 x 10-29 Rez.: Loitev je mona! 14. Ali lahko izvedemo 99% loitev Ca2+ in Ce3+ iz njunih 0,01 M raztopin z obarjanjem z C2O42-? CaC2O4: Ksp = 1,3x10-8 Ce2(C2O4)3: Ksp = 3x10-29 Rez.: Loitev je mona! 15. Imamo meanico BaCl2x2H2O in KCl v neznanem razmerju. e 1,7839 g vzorca segrevamo 2 uri pri 160 oC, je masa preostanka 1,5623g. Izraunajte utene % Ba, K in Cl v vzorcu! Rez.: (K+)=8,29% ; (Cl-)=32% ; ( Ba2+)=47,3% 16. Ali se bo oboril AgBrO3, e zmeamo enaka volumna 0,001 M AgNO3 in 0,02 M KBrO3? Ksp = 6x10-5 Rez.: Oborine ne bo! 17. Doloite pogoje, pri katerih loimo Pb2+ in Tl+ s H2S, e je njuna zaetna koncentracija 0,1 M! Ksp (PbS) = 7x10-28 Ksp (Tl2S) = 1x10-22 Ka1 (H2S) = 5,7x10-8, Ka2 (H2S) = 1,2x10-15 18. Koliko mg Ba(IO3)2 se raztopi v 150 ml vode pri 25 oC? Ksp = 1,57x10-9 Rez.: 53,5 mg 19. Izraunajte koncentracijo Ag+, CN- in HCN v nasieni raztopini AgCN, katere pH je 9,00! AgCN(s) Ag+ + CN- K sp = 2,2x10-16 CN-+H2O HCN(aq) + OH- Kb = 1,6x10-5 Rez.: [Ag+] = 2,4x10-8, [CN-]=9,2x10-9, [HCN] = 1,5x10-8 20. Izraunajte pH in koncentracijo H2SO3, HSO3- in SO32- v naslednjih raztopinah: 0,050 M NaHSO3, b) 0,050 M Na2SO3 ! K1 = 1,23 x 10-2, K2 = 6,6 10-8 Rez.: a) [HSO3-]= 1x10-4 M, [SO32-]=1,3x10-4 M, [HSO3-]= 0,05 M b) [HSO3-]= 8,7x10-5 M, [H2SO3]=8,1x10-13M, [SO32-]= 0,05 M 21. Napiite enabi za masno bilanco in elektronevtralnost v nasieni raztopini SrSO4! Izraunajte koncentracijo Sr2+ pri pH 2,5 ! Ksp=3,2.10-7 Kb(SO42-) = 9,8.10-13 Rez.: 6,4710-4 M

22. Izraunajte topnost CaC2O4 pri pH 2,5 ! Ksp = 1,3x10-8 C2O42- : Kb1 = 1,8 x 10-10 HC2O4 : Kb2 = 1,8, x 10-13 Rez: 8,92 x10-4 M 23. Napiite enabi masne bilance in elektronevtralnosti za vodno raztopino Ca3(PO4)2! 24. Izraunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, e zmeamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 5,4 x10-3, Kf = 5,01.1010 Rez. : pCa = 4,85 25. Raunsko prikaite, ali je mogoa loitev z obarjanjem z OH-Fe3+ in Mg2+? Koncentraciji obeh ionov sta 0,1 M. KspFe(OH)3 = 4x10-38 Ksp Mg(OH)2 = 1,8 x 10-11 Rez: [Fe3+] kvant. Izloen pri [OH-] = 1,6 x 10-11 mol/L, zaetek obarjanja [Mg2+] pri [OH-] = 1,3x10-5 mol/L GRAVIMETRIJA 26. Pri doloevanju fosforja zatehtamo 0,703 g vzorca, ga raztopimo in oborimo fosfat kot MgNH4PO4.3H2O. Po filtraciji in arjenju znaa masa oborine 0,432 g (Mg2P2O7). Koliko % P2O5 je v vzorcu? Rez: 39,2% 27. Pri gravimetrini doloitvi dobimo iz 0.5724 g vzorca 0,4835 g BaSO4. Izraunajte masni dele Ba2+ v vzorcu! Rez.:49,7% 28. 0,4000 g vzorca, ki vsebuje samo AgCl in AgI analiziramo in dobimo 0,1888 g Ag. Izraunajte % AgCl v vzorcu! Rez.: 4,26% 29. Dodatek dimetilglioksima raztopini nikljevih ionov povzroi nastanek oborine Ni(HC4H6O2N2)2. To je voluminozna oborina, zato ni primerno delati z oborinami, ki so teje od 175 mg. Magnetna zlitina vsebuje med 24 in 35% Ni. Izraunajte zatehto, pri kateri ta masa oborine ne bo preseena! Rez.: 0,148g ali 0,102g 30. Koliko AgCl nastane iz 0,4000 g vzorca, ki vsebuje 0,41% a) KCl b) MgCl2 K=39 Mg=24 Cl=35 Rez.: a) 0,79% b) 1,23% 31. V raztopini Fe2(SO4)3 doloimo elezo indirektno tako, da oborimo sulfatne ione z BaCl2. Izraunajte koncentracijo eleza v raztopini (g/L), e je bila masa BaSO4 po obarjanju 10 ml raztopine 0,1735 g! Rez: 8,8710(-4) 32. Iz 0,872 g vzorca, ki je meanica NaBr in NaCl smo dobili 1,505 g AgBr. Izraunajte % sestavo vzorca! Rez.: 94,4% in 5,6% 33. Izraunajte % Cu2O v vzorcu, e dobimo po raztapljanju 0,8500 g vzorca, oksidaciji in obarjanju s tiosulfatom ter arenju 0,2500 g Cu(II) oksida! Rez.: 26,4% 34. Serijo sulfatnih vzorcev analiziramo z obarjanjem z BaCl2. Vsebnost sulfata v vzorcih

variira med 20 in 50 %. Koliko vzorca moramo zatehtati, da bo masa nastale oborine med 0,3 in 0,4 g. Kolikna bo najveja masa oborine, e zatehtamo to koliino vzorca? Rez.:0,0247g ; 0,06175g ; 0,03294g ; 0,0825g 35. Koliken volumen 0,04 M BaCl2 potrebujemo za obarjanje SO42-ionov iz 100,0 ml raztopine, v kateri je raztopljen 1g K2SO4.Al(SO4)3.24H2O? Rez.: 109 mL 36. elezo v vzorcu, ki vsebuje elezov sulfat lahko doloimo gravimetrino tako, da oborimo sulfat z barijevimi ioni in tehtamo barijev sulfat. Koliken je gravimetrini faktor za to doloitev, e izrazimo elezo kot elezov (II) oksid. Zatehtali smo 2,000 g vzorca, masa oborine je bila tudi 2,000 g. Koliko % FeO je v vzorcu? Rez.: 30,8% 37. Zatehtamo 2,0 grama vzorca, ki vsebuje 80% Fe2O3. Koliko ml 0,1 M NH3 potrebujemo za obarjanje Fe kot Fe(OH)3? Rez.: 602 mL 38. Pri doloevanju fosforja v umetnem gnojilu 0,217 g vzorca razkrojimo s konc. HNO3. Raztopino razredimo ter oborimo PO43- ione kot (C9H72H3PO4 x 12MoO3. Masa oborine po filtraciji je 0,684 g. Izraunajte % P2O5 v vzorcu! Rez.: 11,2% 39. V vzorcu seruma smo kalcij oborili z amonijevim oksalatom kot CaC2O4. Oborino smo filtrirali, sprali in raztopili v kislini. Raztopljeni oksalat smo titrirali z 0,001 M KMnO4. Izraunajte koncentracijo kalcija v serumu (mmol/L), e smo analizirali 5,00 ml vzorca in pri titraciji porabili 4,94 ml kalijevega permanganata! 40. 0,6490 g vzorca, ki vsebuje samo K2SO4 (mol.masa 174,27) in (NH4)2SO4 (mol.masa 132,14) raztopimo ter oborimo sulfatne ione s presekom reagenta. Oborino ( mol. masa 233,3) filtriramo in arimo. Masa oborine je 0,077g. Izraunajte % K2SO4 v vzorcu! Kateri reagent smo uporabili za obarjanje? Napiite ustrezno reakcijo! Rez.: (K2SO4)=52,6% 41. V vzorcu, ki vsebuje aluminij, titan, cirkonij in primesi, doloujemo vsebnost aluminijevega oksida Al2O3. e aluminij obarjamo kot fosfat (AlPO4), se pri tem soobarjata tudi titanov fosfat (Ti2P2O9) in cirkonijev fosfat (ZrP2O7). Izraunajte % Al2O3, e pri gravimetrini analizi 0,2430 g vzorca dobimo celotno maso fosfatov 0,2512 g in e z nadaljnjimi analizami doloimo, da vzorec vsebuje 2,40 % titana in 0,050 % cirkonija. M(Al) = 27 g/mol, M(P) = 31 g/mol, M(Ti) = 47,9 g/mol, M(Zr) = 91,2 g/mol Rez.: (Al2O3)= 42,9% PUFRI 42. Koliko vsake od naslednjih substanc moramo raztopiti v 100 ml vode, da bo raztopina reagirala alkalno na fenolftalein? a) NH3, b) NaHCO3 KNH3 = 1,86 x10-5 K1H2CO3 = 4,6 x 10-7 K2H2CO3 = 4,4 x 10-11 Rez.: 43. Kako pripravimo 250 ml puferske raztopine s pH 4,50 iz 0,2000 M raztopine CH3COONa in 0,3000 M raztopine CH3COOH Ka = 1,77 x 10-4 Rez.: V(CH3COO-)= 223,4ml ; V (CH3COOH)= 26,6mL 44. Izraunajte molarno razmerje med bazo in njeno konjugirano kislino, oziroma kislino in njeno konjugirano bazo v raztopinah s pH = 9,80 za naslednje primere a) NH3, NH4Cl b)HCN, NaCN

Ka = 2,1 x 10-9 Kb = 1,75 x 10-5 Rez.: a) 3,61 b) 0,0755 45. Imamo puferske zmesi, ki smo jih pripravili iz NH3 in NH4Cl enakih koncentracij (0,05 M) v razmerjih 1:3, 3:1 in 1:1. Kb amoniaka je 1,8x10-5. Kakne bodo vrednosti pH nastalih raztopin? Rez.: a) pH= 8,78, b) pH= 9,73, c) pH= 9,26 46. Kaken je pH puferskih raztopin, ki jih dobimo, e zmeamo 50,00 ml 0,200 M NaH2PO4 z: a) 50,00 ml 0,120 M HCl in b) 50,00 ml 1,120 M NaOH! K1= 7,11 *10-3 K2=6,34 *10-8 K3= 4,2*10-13 Rez.: a) pH= 1,97 b) pH= 7,37 47. Izraunajte pH raztopine, ki nastane z meanjem 20,0 ml 0,2000 M etanojske (ocetne) kisline z a) 25 ml vode b) 25 ml 0,2 M NaOH! Ka =1,75.10-5 Rez.: a)pH= 2,90 b)pH=12,35 48. Koliko g NH4Cl in koliko ml 3,0 M NaOH moramo raztopiti v 200 ml destilirane vode, da bomo po razredenju na 500 ml dobili raztopino s pH 9,5, s koncentracijo soli (NH4Cl) 0,1 M? K bNH3 = 1,75.10-5 Rez.: 7,5 g in 30,1 ml 49. pH 0,10 M raztopine etilamina (R-NH2) je 11,80. Izraunajte Kb za etilamin! Izraunajte pH 0,1 M raztopine etilamonijevega klorida! Rez.: pH= 5,31 50. Izraunajte pH 0,1 M raztopine Na2CO3 H2CO3 : K1 = 4,6 x 10-7, K2 = 4,4x10-11 51. Izraunajte pH 0,04 M H2SO4! (K2 = 1,2 x 10-3) Rez.: pH=2,2 52. Izraunajte pH meanice 0,120 M HCl in 0,080 M enobazne ibke kisline (HA Ka = 1.0.10-4). 53. Izraunajte pH in pufersko kapaciteto raztopine, ki je 0,4 M glede na mravljinno kislino in 0,6 M glede na Na formiat ! (Ka = 1,77 x 10-4) Rez.: pH= 3,93 54. pH krvi je 7,40. Izraunajte razmerje koncentracij HPO42- in H2PO4- v krvi! K1 = 1,1.10-2, K2=7,5.10-8, K3=4,8.10-13 Rez.: 1,9 55. Koliko g NaHCO3 moramo dodati k 4,00 g K2CO3, da dobimo po razredenju na 500 ml raztopino s pH 10,80? (K1 = 4,45 10-7, K2 = 4,6910-11) Rez.: 0,822 g 56. Koliko ml 0,800 M KOH moramo dodati k 3,38 g oksalne kisline, da dobimo po razredenju na 500 ml raztopino s pH 2,40? Ka1 = 5,60 * 10-2 Ka2 = 5,42 * 10-5 Rez.: 43,8 ml 57. Katera od naslednjih baz je najprimerneja za pripravo pufra s pH 9,00? Zakaj? amoniak NH3 Kb = 1,75 * 10-5 anilin C2H5NH2 Kb = 3.99 * 10-10 hidrazin H2N-NH2 Kb = 3,00 * 10-6 piridin C2H5N Kb = 1,69 * 10-9

Rez.: amoniak, zato ker pOH=5 58. Koncentracija raztopine A je 0,050 M/L HF, in raztopine B 0,050 M/L NH3. Izraunajte pH raztopine, ki jo dobimo, e zmeamo 20,0 ml raztopine A in 14 ml raztopine B! Izraunajte pH raztopine, ki jo dobimo, e zmeamo 20 ml raztopine B in 14 ml raztopine A! Ka = 6,810-4 Kb = 1,75 10-5 59. Za koliko se spremeni pH raztopine, e dodamo k 100 ml raztopine, ki vsebuje 0,2 mol. NaCH3COO in 0,2 mola CH3COOH, 2 ml 1,0 M HCl. Konni volumen raztopine je 100 ml. (Ka = 1,75 x 10-5) Rez. : . pH = -0,009 60. Koliken je dele nedisociiranega NaOH v 1 M raztopini? (Kb = 0,20) 61. Izraunajte pH raztopine, ki jo pripravimo z raztapljanjem 1,23 g 2-nitrofenola v 0,250 L vode! M = 139,110 Ka = 6,2 x 10-8 Rez.: pH= 4,33 62. Kako pripravimo pufer s pH 5 iz 0,500 M raztopine ocetne kisline (Ka = 1,75 x 10-5) in 0,426 M raztopine NaOH? 63. Izraunajte pH v 0,1000 M raztopini NaHCO3! (K1 = 4,45 x 10 -7 K2 = 4,7 x 10-11) Rez.: pH= 9,68 64. Izraunajte pH raztopine, ki nastane z meanjem 50 ml 0,001 M raztopine CH3COOH in 10 ml 0,001 M raztopine NaOH! (Ka = 1,75 x 10-5) Rez.: pH=4,93 65. Koliko g NaH2PO4, (M=120 g/mol) in Na2HPO4, (M=142 g/mol) potrebujemo za pripravo 1 L pufrske raztopine s pH 7,45 z ionsko mojo 0,1000? Ka1 = 1,1.10-2, Ka2=7,5.10-8, Ka3=4,8.10-13 Rez: 1,6 g/L NaH2PO4, 4,1 g Na2HPO4/L 66. Koliko g NH4Cl in koliko ml 3,0 M NaOH moramo raztopiti v 200 ml destilirane vode, da bomo po razredenju na 500 ml dobili raztopino s pH 9,5, s koncentracijo soli (NH4Cl) 0,1 M? K bNH3 = 1,75.10-5 Rez.: 7,5 g in 30,1 ml 67. Za koliko se spremeni pH raztopine, e dodamo k 100 ml raztopine, ki vsebuje 0,2 mol. NaCH3COO in 0,2 mola CH3COOH, 2 ml 1,0 M HCl. Konni volumen raztopine je 100 ml. (Ka = 1,75x10-5) Rez.: pH = -0,009 68. Koliko mL 0,1000 M HCl in koliko g Na-acetata dihidrata potrebujemo, da pripravimo 250 ml pufra s pH 5,00 in ionsko jakostjo 0,100 M ? 69. Izraunajte pH in koncentraciji (CH3CH2)2NH in (CH3CH2)2NH2+ v 0,03 M raztopini glicina! (Kb= 4,7x10-7)! 70. Koliko mL 0,1000 M HCl in koliko g Na-acetata dihidrata potrebujemo, da pripravimo 250 ml pufra s pH 5,00 (pri 5oC) in ionsko jakostjo 0,100 M ? pKw (5oC) = 14,734 pKa (5oC) = 4,77 Na=23

TITRACIJE 71. 0,6079 g neke iste organske kisline raztopimo v 45,67 ml NaOH. Preseek baze titriramo s 3,25 ml 0,1200 M HCl. Z drugo titracijo smo ugotovili, da za 39,33 ml te baze porabimo 31,69 ml HCl. Izraunajte molsko maso neznane enoprotine kisline! Rez.: 151,6 g/mol 72. 50,0 ml raztopine, ki vsebuje HCl in ibko kislino HX porabi 48,7 ml 0,115 M NaOH, ko titriramo na fenolftalein. Drugih 50 ml titriramo na metiloran in porabimo 17,4 ml baze. Kolika je molarnost a) HCl b) ibke kisline c) celokupnih kislin ? Rez.: a) 0,040 M b) 0,072 M c) 0,112 M 73. Za doloevanje duika v rjavem premogu uporabimo Kjeldalovo metodo. Zatehtamo 1,0 g vzorca. Po razklopu sledi destilacija, pri emer vodimo nastali NH3 v 50 ml 0,5000 M H2SO4. Po konani destilaciji titriramo preseek H2SO4 z 1,000 M KOH. Kot indikator uporabimo metiloran. Porabimo 49,2 ml. Koliko % duika vsebuje premog? Rez.: 1,12% 74. V vzorcu, ki vsebuje senino (NH2)2CO doloujemo N po Kjeldahlu. Zatehtamo 0,20000 g vzorca, ga raztopimo in po redukciji destiliramo NH3 v 50,00 ml 0,05000 M H2SO4. Preseno kislino titriramo z 0,05 M NaOH. Pri titraciji porabimo 3,40 ml reagenta. Izraunajte % senine v vzorcu! C= 12 g/mol, N=14 g/mol Rez.: 72,45% 75. 1,000 g NaOH raztopimo v H2O in razredimo do 500 ml. 100 ml te raztopine porabi pri titraciji 0,1062 M HCl pri titraciji na metiloran. Drugi 100 ml alikvot oborimo s presenim BaCl2, razredimo do 250 ml in filtriramo. 200 ml filtrata titriramo s HCl na fenolftalein in porabimo 29,62 ml. Koliken je % NaOH in Na2CO3 v vzorcu? 76. Izraunajte pH raztopine, e smo pri titraciji 25,0 ml 0,1000 M maleinske kisline z 0,1000 M NaOH dodali 50,0 ml 0,1 M NaOH! (K1 = 1,5 x 10-2, K2 = 2,6 x 10-7) Rez.: pH=9,55 77. Izvedite krivuljo za titracijo 50,0 ml 0,0500 M NaCN z 0,1000 M HCl (Ka =2,1 x 10-9) (zaetni pH, po dodatku 10,0 ml, 25,00 ml in 26,00 ml kisline). Rez.: pH= 10,69 ; pH= 8,85 ; pH=5,01 ; pH=2,88 78. Izvedite krivuljo za titracijo 50,00 ml 0,1000M ocetne kisline (Ka=1,75 x 10-5) z 0,10000 M NaOH (zaetni pH, po dodatku 10,0 ml NaOH, E.T., po dodatku 50,10 ml NaOH). Rez.: pH= 2,88 ; pH=4,15 ; pH= 8,73 ; pH=10,0 79. Kolikna mora biti koncentracija raztopine Ba(OH)2, e je njen titer 1,00 mg HCl/ml? Rez.: 0,0137 M 80. Izraunajte titracijsko krivuljo za titracijo 0,05 M NaCN z 0,1 M HCl!. Izraunajte pH po dodatkih 0, 10, 24, 25 in 26 ml reagenta! (HCN: Ka = 2,1 x 10-9) Rez.: pH=10,69 ; pH=8,86 ; pH=7,3 ; pH=5,08 ; pH=2,71 81. Izraunajte titracijsko krivuljo za titracijo 50,00 ml CH3COOH (Ka = 1,75 x 10-5) z 0,1 M NaOH! 82. Vzorec je lahko isti KOH, isti NaOH ali meanica 50% KOH 50% NaOH. Pri titraciji 1 g vzorca porabimo 50 ml 0,5 M HCl. Kakna je sestava vzorca? Rez.: samo NaOH

83. 0,3000 g vzorca neistega MgO titriramo s HCl (3 ml HCl ustreza 0,04503 g CaCO3). e porabimo za titracijo 48,00 ml kisline, smo raztopino pretitrirali. Preseno kislino titriramo z NaOH (0,4000 M) in porabimo 2,40 ml. Koliken je % MgO v vzorcu? Rez.: 90,27% 84. Za titracijo 100,00 ml enobazne ibke kisline porabimo 27,63 ml 0,09381 M NaOH. pH v ekvivalentni toki je 10,99. Izraunajte pH po dodatku 19,47 ml NaOH v 100 ml raztopine kisline! Rez.. pH=10,07 85. Za doloitev % proteinov v moki moramo % N pomnoiti z 5,7. 0,909 g vzorca penine moke analiziramo po Kjeldalovem postopku. NH3 destiliramo v 50 ml 0,0506 M HCl. Za retitracijo porabimo 7,46 ml 0,0491 M NaOH. Izraunajte % proteinov v moki! Rez.: 19% 86. Vzorec tehninega NaOH, ki je bil ve dni izpostavljen na zraku analiziramo. Zatehtamo 188,5 mg vzorca, ga raztopimo in titriramo. e uporabimo kot indikator fenol ftalein porabimo 39,19 ml 0,1065 M HCl, e pa uporabimo metil oran pa porabimo za titracijo enake mnoine vzorca 40,65 ml kisline. Ugotovite sestavo vzorca! Rez.: (NaOH)= 85,28% (Na2CO3)= 8,72% 87. V vzorcu je mona prisotnost Na2CO3, NaHCO3 ali NaOH. Za titracijo 50 ml vzorca porabimo 22,1 ml 0,1000 M HCl, e uporabimo kot indikator fenolftalein in 48,4 ml iste kisline, e uporabimo kot indikator metil oran. Doloite sestavo raztopine! Rez.: c(Na2CO3)=0,0442 mol/L ; c(NaHCO3)=0,0084 mol/L 88. Koliko g Ba(OH)2 moramo zatehtati, da bo pri titraciji vsak ml 0,1 M HCl ustrezal 0,5% Ba(OH)2 v vzorcu? Rez.: 3,42 g 89. Koliko % CH3COOH je v 3,000 g vzorca, ki porabi 20,5 ml 0,1150 M NaOH pri titraciji na fenolftalein? Rez.; 4,72% 90. Za nevtralizacijo 0,5000 g zmesi BaCO3 in CaCO3 porabimo 30,0 mL 0,25 M HCl. Koliken je % obeh komponent v vzorcu? Rez.: (BaCO3)=50,8% ; (CaCO3)=49,2% 91. Koliko ml 3,1 M NaOH porabimo za nevtralizacijo 105,0 ml 2% H2SO4 (gostota 1,05)? Rez.: 1,4510-5 L 92. Koliko g oziroma ml 25% HCl z gostoto 1,124 potrebujemo za pripravo 1,5 l 0,3 M HCl? Rez.: 58,5 mL ; 16,425g 93. Koliko g 55% NaOH moramo zatehtati, da pri titraciji porabimo 42,5 ml HCl? Za titracijo 50 ml iste HCl porabimo 49,2 ml 0,5212 M NaOH. Rez.: 1,585g 94. 0,475 g substance, ki vsebuje (NH4)2SO4 smo raztopili v vodi in naalkalili s KOH. NH3 smo destilirali v 50,0 ml 0,1000 M HCl. Preseek HCl smo titrirali in porabili 11,1 ml 0,121 M NaOH. Izraunajte % NH3 in (NH4)2SO4? Rez.:13,08% NH3, 50,8% (NH4)2SO4 95. 25 ml KMnO4 sprosti v kisli raztopini KJ jod, ki je ekvivalenten 26,3 ml 0,125 M Na2S2O3. Izraunajte molarnost raztopine KMnO4 in koncentracijo v g/l. Napiite reakcije! KMnO4 =158 Rez.: 4,155g/L 96. 0,3500 g oneienega vzorca KI dodamo 0,1942 g istega K2CrO4, raztopimo v vodi

in kuhamo, da izenemo sproeni I2. Ohlajeni raztopini dodamo preseek KJ in sproeni jod titriramo z 0,1000 M Na2S22O3. Porabimo 10 ml. Koliko % istega KI je v vzorcu? Napiite reakcije! K2CrO4 = 194,2 KI = 166,02 K2Cr2O7 = 294,2 Rez.: 94,9% 97. Pri titraciji lahko opazimo rdeo barvo Fe(SCN)2+, ko je koncentracija kompleksa 6,410-6 M. Kolikna mora biti koncentracija Fe3+, e titriramo 50,0 ml 0,050 M Ag+ z 0,1000 M KSCN? Rez.: 0,274 mol/L 98. Pri titraciji 100 ml pitne vode, katere totalna trdota je 12 nemkih stopinj. Porabimo 14,00 ml EDTA. Izraunajte koncentracijo (mol/l) EDTA. Koliko EDTA bi porabili pri titraciji 20 mg Al2O3? Rez.: 0,0153 mol/L ; 25,7 mL 99. 25 ml raztopine KCl titriramo z raztopino AgNO3, ki vsebuje 4,5 g AgNO3 v 250 ml. Porabimo 23,25 ml reagenta. Izraunajte a) koncentracijo raztopine KCl (mol/L) b) Maso KCl v 1 litru raztopine Natejte indikatorje, ki smo jih uporabili pri obarjalnih titracijah! Rez.: a) 0,1050 mol/L b) 7,35 g/L 100. Raztopino KMnO4 standariziramo z Na2C2O4 . Za 0,2528g Na2C2O4 porabimo 40,41 ml KMnO4. Izraunajte molarnost KMnO4! Napiite reakcije! Rez.: 0,01867 mol/L 101. Izraunajte pH 5x10-5 M raztopine fenola! Ka = 1,05 x 10-10 Rez.: pH=7,14 102. Srebrov ion v 25,0 mL raztopine prevedemo v dicianoargentatni (I) ion z dodatkom preseka raztopine Ni(CN)4-: Ni(CN)42-+ 2 Ag+ ------> 2 Ag(CN)2- + Ni2+ Sproeni Ni titriramo z EDTA. Porabimo 43,77 ml 0,02408 M raztopine . Izraunajte molarno koncentracijo srebra v raztopini! Rez.: 0,0843 mol/L 104. 0,2000 g vzorca, ki vsebuje baker jodometrino titriramo. Izraunajte % Cu v vzorcu, e pri titraciji sproenega joda porabimo 20,00 ml 0,1000 M Na2S2O3! Napiite ustrezne reakcije!, Cu=63,5 Rez.: 63,5% 105. Za oksidacijo 0,2000 g Na2C2O4 v kisli raztopini porabimo 31,0 mL raztopine KMnO4. Koliko ml 0,1000 M Na2S2O3 porabimo pri jodometrini titraciji 25 ml istega KMnO4? Napiite reakcije! Rez.: 24,1mL 106. Za doloevanje klorida v trdnih vzorcih uporabljamo Fajansovo metodo. Kakna mora biti koncentracija titrne raztopine, da bo pri 250 mg zatehti vsak ml porabljene titrne raztopine ustrezal % Cl v vzorcu? Ag = 107,9 Cl=35,5 Rez.: 0,175 M 107. Preparat, ki ga uporabljamo za zmanjanje konega vnetja, je meanica elezovega in cinkovega oksida. 1,022 g vzorca suhega preparata raztopimo v kislini in razredimo na 250 ml. 10 ml alikvotu dodamo KF (za maskiranje eleza). Po uravnavanju pH raztopino titriramo in porabimo 38,71 ml 0,01294 M EDTA. Drugi alikvot (50 ml) titriramo z 0,002727 M raztopino ZnY2-. Pri titraciji porabimo 2,40 ml reagenta.

Izraunajte % ZnO in Fe2O3 v vzorcu! Upotevajte, da tvori EDTA z Fe3+ ioni stabilneji kelat kot s Zn2+ ! (M (Fe) = 55,8 g/mol , M(Zn)= 65,4 g/mol) Rez.: (ZnO)=99,74% ; (Fe2O3)=0,25% 108. Izraunajte titracijsko krivuljo za titracijo 100 ml 0,05 M Cl-z 0,1000 M AgNO3. Izraunajte konc. Cl-, Ag+, pCl in pAg po dodatkih 0, 10, 25, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 60 in 100 ml! Ksp = 1,8 x 10-10 109. Za titracijo joda, ki nastane iz presenega KI in 0,3 g KIO3, porabimo 48,00 ml raztopine Na2S2O3. Napiite reakciji in izraunajte koncentracijo raztopine Na2S2O3! Rez.: 0,175 mol/L 110. Standardno raztopino 0,1200 M AgNO3 uporabljamo za rutinsko doloevanje soli v slanici. Koliken je titer raztopine (mg NaCl/ml)? Koliko mg NaCl/ml je v slanici, e 50,0 ml vzorca porabi 21,4 ml raztopine AgNO3? Rez.: 3 mg/mL 111. Iz podatkov analize vode smo izraunali, da ta vsebuje 214 mg CaCO3 in 140 mg MgSO4 v 1 litru. Kolikna je trdota v on? Rez.: d=6,52d 112. 10 ml raztopine, ki vsebuje K2SO4 (3,145 g/250 ml) reagira z raztopino BaCl2. Oborino segrevamo s 35 ml 0,0508M EDTA, nato pa nezreagirani EDTA doloimo s titracijo z 0,0494 M MgCl2, pri kateri porabimo 26,17 ml MgCl2. Izraunajte % K2SO4! K2SO4 = 174,25 BaCl2 = 208,27 MgCl2 = 95,23 Rez.: 67,2% 113. Priblino 5 g dinatrijeve soli EDTA raztopimo v 1 litru vode. Pri standardizaciji porabimo za 45 ml raztopine magnezija (0,8433 g MgCO3/l) 28,90 ml EDTA. Izraunajte koncentracijo EDTA, izraeno v mg MgCO3/l in CaCO3/ml! Kateri indikator moramo uporabiti? Rez.: c(MgCO3)= 1,313gMgCO3/L ; c(CaCO3)=1,56CaCO3/L 114. 10 ml raztopine, ki vsebuje K2SO4 (2,145 g v 250 ml), reagira z raztopino BaCl2. Oborino segrevamo s 35,0 ml 0,05082M EDTA, nezreagirani EDTA pa doloimo s titracijo z 0,04935M AgCl2. Pri titraciji porabimo 26,17 ml MgCl2. Izraunajte % K2SO4 v vzorcu! 115. Koliko gramov NaCN je v raztopini, e pri titraciji do pojava trajne motnosti porabimo 26,05 ml AgNO3, ki vsebuje 8,125 g/l AgNO3? Rez.: 0,122 g 116. Raztopino, ki vsebuje KCN in KCl titriramo z 0,1000 M AgNO3. Do pojave motnosti porabimo 15,00 ml. Nato dodamo 32,1 ml AgNO3, oborino (Ag/Ag(CN)2/, AgCl) odfiltriramo in titriramo z 0,08333 M KCNS. Do pojava rdee barve (Fe3+ ioni kot indikator) porabimo 7,2 ml. Koliko g KCN in KCl je v vzorcu? Rez.: m(KCl)=44,76mg ; m(KCN)= 72,3mg 117. Pri standarizaciji K2CrO4 porabimo za titracijo 50,0 ml 0,0260 N Pb(NO3)2 43,5 ml K2CrO4. S tako standarizirano raztopino K2CrO4 titriramo 0,642 g raztopljenega vzorca in porabimo 36,8 ml. Izraunajte % Pb v vzorcu! 118. 1,728 g zlitine Pb-Cd raztopimo v kislini in razredimo na 500 ml. Pri titraciji 25,0 ml raztopine pri pH 10 porabimo 43,6 ml 0,0108 M EDTA. Po maskiranju Cd2+ ionov z HCNNaCN v 25 ml alikvotu porabimo 32,7 ml EDTA. Izraunajte % Pb in Cd v vzorcu! (Cd = 15,31% , Pb = 84,7%) Pb = 207,2 Cd = 112,4 119. V 12,73 ml raztopine, ki vsebuje cianidne ione, dodamo 25,00 ml raztopine Ni2+ (preseek Ni2+!) tako, da pretvorimo prisoten cianid v Ni(CN)42-. Preseek Ni2+ titriramo z 0,01307 M raztopino EDTA. Porabimo 10,15 ml. (opomba: Ni(CN)42- z EDTA ne reagira!). Za titracijo 30,1 ml prvotne raztopine Ni2+ porabimo 39,35 ml raztopine EDTA. Izraunajte koncentracijo CN- v vzorcu!

120. 0,1836 g piroluzita dodamo 50,0 ml 0,1 M Na2C2O4 in priblino 100 ml razredene H2SO4. Meanico segrejemo in titriramo z 0,0833 M KMnO4. Kaken je % MnO2 v piroluzitu, e porabimo pri titraciji 18,95 ml? NaP2C2O4=134,0 KMnO4 = 158,03 MnO2 = 86,93 Rez.: 74,7% 121. V prisotnosti fluoridnih ionov lahko Mn2+ ione titriramo z MnO4-, tako titrirani ioni kot titrirna raztopina preidejo v kompleks Mn(III) s fluoridom. 0,545 g vzorca, ki vsebuje Mn3O4 raztopimo in ves mangan prevedemo do Mn2+. Pri titraciji (F- je navzo) porabimo 31,1 ml 0,1170 N KMnO4 (standariziran na oksalat). Napiite ustezne enabe za reakcije, e upotevate, da je nastali kompleks MnO4-. Izraunajte molariteto KMnO4 za to titracijo! Koliken je % Mn3O4 v vzorcu? (40,8) 122. 6,4 g bakrovega sulfata raztopimo v vodi in dopolnimo z vodo do 250 ml. K 25 ml alikvotu dodamo 3 ml 10% KI. Za titracijo sproenega joda porabimo 24,3 0,0974 M Na2S2O4. Izraunajte % Cu v vzorcu! Rez.: 23,5% 123. V 200 ml vode doloimo CaO in MgO tako, da oborimo najprej Ca kot CaC2O4 x H2O, v filtratu pa magnezij kot MgNH4PO4, ki ga pretvorimo v Mg2P2O7. Masa CaC2O4 x H2O po suenju je 57,6 mg, masa Mg2P2O7 pa znaa 15,0 mg. 150 ml vode porabi pri titraciji na metiloran 5,42 ml 0,1 M HCl 250 ml vode titriramo po dodatku fenolftaleina z 0,1 M NaOH do ronate barve. Pri tem porabimo 4,2 ml tega luga. Izraunajte kalcijevo, magnezijevo, totalno, karbonatno in nekarbonatno trdoto v nemkih stopinjah? Koliko mg CO2 se nahaja v litru vode v nemkih stopinjah? Koliko mg CO2 se nahaja v 1 litru vode v obliki proste ogljikove kisline H2CO3? Koliko mg CO2 se nahaja v obliki HCO3- iona? CaC2O4xH2O = 146,12 CaO = 56 MgO = 40 Mg22O7 =222,6 CO2 =44 HCl = 36,5 NaOH = 40 124. Vzorec vsebuje meanico Na2HAsO3, As2O5 in inertno snov. 0,2500 g vzorca odtehtamo, raztopimo in titriramo s standardno raztopino joda, ki je skoraj nevtralna zaradi preseka raztopljenega NaHCO3. Za titracijo porabimo 15,80 ml 0,0515 N J2. Dodamo preseek KJ ter titriramo sproeni jod in porabimo 20,70 ml 0,1300 N Na2S2O3. Izraunajte % Na2HAsO3 in As2O5 v vzorcu! (55,29%) 125. Raztopino KMnO4 standariziramo z Na2C2O4 in sicer porabimo 40,41 ml KMnO4 za 0,2528 g Na2C2O4. Izraunajte molarnost KMnO4! Napiite reakcijo! 126. Koliko g Fe2(SO4)3.9H2O moramo zatehtati za pripravo 700 ml raztopine, ki bo vsebovala 10 mg Fe3+ v ml? Rez.: 35,24 g 127. 0,3236 g meanice srebrovih soli raztopimo v 50,0 ml 0,1810 M KCN. Za titracijo presenega cianida porabimo 28,14 ml 0,1010 M AgNO3. Izraunajte % Ag v meanici! Rez.: 56,1% 128. Vzorec kromita (FeO.Cr2O3) analiziramo po naslednjem postopku: 0,3000 g vzorca talimo z Na2O2, talino izluimo z vroo vodo in filtriramo. Oborino dobro speremo z vodo. Filtratu dodamo 10 ml H2SO4 1+1, 1 g KI ter titriramo z o,1000 M Na2S2O3. Porabimo 16,3 ml raztopine. Oborino raztopimo, elezove ione reduciramo s SnCl2, dodamo Z-R reagent ter titritramo z 0,020 M KMnO4. Porabimo 8,5 ml. Napiite reakcije, pojasnite vlogo posameznih reagentov in izraunajte % Fe in Cr v vzorcu!

129. 25 ml KMnO4 sprosti v kisli raztopini iz KI jod, ki je ekvivalenten 26,3 ml 0,125 M Na2S2O3. Izraunajte koncentracijo raztopine KMnO4 (izrazite jo v mol/l in g/l)! Napiite reakcije! 130. Cianidni ion lahko indirektno doloamo s kompleksometrino titracijo tako, da raztopini cianida dodamo znano mnoino Ni2+ (nastane Ni(CN)42-, ki z EDTA ne reagira) ter preseek Ni2+ titriramo z EDTA. 12,7 ml vzorca, ki vsebuje cianid dodamo 25 ml standardne raztopine Ni2+. Za titracijo preseka Ni2+ porabimo 10,1 ml 0,013 M EDTA. Pri loeni titraciji porabimo za 30 ml standardne Ni2+ raztopine 39,3 ml 0,013M EDTA. Izraunajte koncentracijo CN-v vzorcu! Rez.: 0,0927 M 131. Koncentracijo klorida v vzorcu urina doloamo s titracijo kloridnih ionov s Hg2+ (Reakcija: Hg2+ + 2Cl- ----.. HgCl2 (aq)). Konno toko doloimo z indikatorjem difenilkarbazonom, ki reagira s presekom Hg2+! Titrirno raztopino standariziramo z raztopino, ki vsebuje 147,6 mg NaCl in porabimo 28,06 ml raztopine Hg(NO3)2. Pri titraciji 2,00 ml urina porabimo 22,83 ml. Izraunajte koncentracijo Cl-(mg/ml) v vzorcu! Na: 23 Cl: 35,5 Rez: 36,4 mg/ml 132. V vzorcu krvi doloujemo koncentracijo N. 1,246 g vzorca dodamo 25 ml konc. H2SO4, 10 g K2SO4 in 0,1 g Se ter raztopino 3 ure segrevamo pri temperaturi vrelia. Vzorec razredimo na 250 ml ter naalkalimo z 50 ml 50% NaOH. Meanico destiliramo ter NH3 uvajamo v 50 ml 4% HBO2 (gostota = 1). Kislino titriramo z 0,1065 M HCl in porabimo 37,65 ml. Izraunajte % N v vzorcu! Rez.: 4,51% N 133. 25 ml KMnO4 sprosti v kisli raztopini iz KI jod, ki je ekvivalenten 26,3 ml 0,125 M Na2S2O3. Izraunajte koncentracijo raztopine KMnO4 (izrazite jo v mol/l in g/l)! Napiite reakcije! 134. Kolikna je relativna napaka titrimetrine doloitve Mg z EDTA, e je konna toka titracije pred ekvivalentno za 0,1 ml EDTA. titrirali smo 10 ml raztopine, ki smo jo odmerili iz 100 ml merilne buke, v kateri smo raztopili 0,505 g MgO. 1 ml EDTA ustreza 10 mg Mg. Izraunajte koncentracijo EDTA (mol/L)! 135. 100 ml 0,04 M raztopino Na- propanoata (Na sol propanjoske kisline CH3CH2COOH)) titriramo z 0,0837 M HCl. Izraunajte pH ob prietku titracije, na polovici titracije (1 Ve) in v ekvivalentni toki (Ve)! (Ka =1,34 x 10-5) VREDNOTENJE REZULTATOV 136. V silikatni analizi smo dobili naslednje vrednosti za % Al2O3: 7,30, 7,28, 7,38, 7,29 in za % SiO2: 41,37, 41,61, 41,81, 41,70, 41,80. Izraunajte popreno vrednost ter opredelite natannost obeh meritev! (Qkrit. N=4.... 0,76, Qkrit., N=5.... 0,64) Rez.: Al2O3: x= 7,29 SiO2: x= 41,66 ( bolj natanna meritev) 137. Titrimetrini postopek za doloevanje Ca v apnencu smo kontrolirali s standardnim vzorcem (30,15% CaO). Rezultat analize je bil 30,26% CaO, izvrili pa smo 4 paralelne doloitve. Standardni odmik na osnovi teh doloitev je bil 0,085% CaO, standardni odmik na osnovi daljih opazovanj pa 0,094% CaO. Ali ima postopek sistematino napako? ( na osnovi 95% verjetnosti)? Ali bi se vaa ugotovitev spremenila, e ne bi prej poznali standardnega odmika?

1 t95% 12,7

2 4,3

3 3,18

4 2,78

5 2,57

1,96

Rez.: (30,260,14)% sistematina napaka (30,260,092)% ni sistematine napake 138. Nov postopek za doloevanje polikloriranih bifenilov (PCB) smo preizkusili z analizo standardnega vzorca, ki vsebuje 1,50 mg PCB/l. Rezultati doloitev so naslednji: 1,52; 1,41; 1,46; 1,70; 1,59; 1,26; 1,76; 1,05 mg/l. Ali lahko na osnovi teh meritev sklepamo na sistematino napako postopka? t (N-1=7) 80% 90% 95% 1,42 1,90 2,36 Rez.: (1,470,19)mg/L sistematina napaka 139. V krvi smo ugotovili naslednje paralelne rezultate za koncentracijo alkohola: 0,084, 0,080, 0,079. Izraunajte 95% meje zanesljivosti za popreno vrednost, e a) ne poznamo natannosti postopka, b)e smo dobro doloili njegovo natannost, s= =0,005% etanola! Rez.: a) (0,0810,0065)% b) (0,0810,012)% 140. Z vejim tevilom meritev smo ugotovili, da je standardni odmik postopka za doloevanje klorida 0,2%. Ugotovite meje zanesljivosti (90%) za vzorec, ki vsebuje 52,1% Cl, e smo rezultat dobili z:a) eno doloitvijo; b) s tremi doloitvami; c) s petimi doloitvami. Z90% = 1,64 Rez.: a) (52,10,33)% b) (52,10,19)% c) (52,10,15)% 141. Sestavo barve na obleki ponesreenca smo primerjali z barvo avtomobila, ki naj bi bil vpleten v nesreo. Analiza je pokazala, da je v vzorcih Ti: barva z obleke: 4,0%, 4,6%, Ti barva z avta: 4,5%, 5,3%, 5,5%, 5,0%, 4,9% Standardni odmik , s postopka dobro poznamo in znaa 0,35% Ti. Ugotovite ali sta vzorca ista (96 in 99% verjetnosti)! Z96% = 2,0; Z99% =2,58. Rez.: 96%: vzorca sta enaka 99%: vzorca sta razlina 142. Analiza po Kjeldalu dveh vzorcev umetnih gnojil je pokazala, da je v vzorcu 1: 14,2%, 14,5%, 14,6%, 14,3% N, v vzorcu 2 pa: 15,0, 15,3, 15,2, 15,4, 15,6% N. Standardni odmik postopka s znaa 0,3% ( na osnovi 10 meritev). Ali lahko sklepamo, da gre za isto gnojilo? Rez.: vzorca sta razlina 143. Za standarizacijo HCl s Na2CO3 (produkt reakcije CO2) smo dobili naslednje podatke: masa Na2CO3 (g) 0,2068 0,1997 0,2245 0,2137 Volumen HCl (ml) 36,3 35,11 39,00 37,54 Izraunajte povpreno molarnost kisline! Izraunajte standardni odmik! Rez.: c=0,05385 M s=0,000306 144. Koncentracijo klora v vzorcu smo ugotovili s tremi paralelnimi doloitvami. Aritmetina sredina je 52,10% in iz meritev izraunani standardni odmik, s je 0,20%. Kolikno je obmoje zanesljivosti (90%)? t90, N=3 = 2,92 Rez.: (52,10 0,34)% 145. Pri analizi kalcita smo dobili rezultate na % CaO: 55,95%, 56,00%, 56,04%, 56,08% in 56,23%. Ali naj zavremo zadnji rezultat? Qkrit.(90%, N=5) = 0,64 Rez.: Q eksp. Q krit. (ne zavremo) 146. Analiza dveh vzorcev vina je dala naslednje rezultate za koncentracijo alkohola:

vzorec: 12,61% (N=6) in 2. vzorec 12,53% (N=4). Standardni odmik postopka, s = 0,07% alkohola ( izraun na osnovi 10 meritev), t95% = 2,31. Ali je med vzorcema bistvena razlika? Ali lahko na osnovi te ugotovitve sklepamo o izvoru vin? Rez.: teksp tkrit. ( vzorca sta enaka, lahko sklepamo o izvoru vin) 147. Izraunajte zbrano vrednost (pooled estimate) za standardni odmik spektrofotometrinega postopka, s katerim smo doloili NTA (nitrilotriocetno kislino) v vodi! Vzorec 1: 10, 11, 12 ppb Vzorec 2: 38,37,39 ppb Vzorec 3: 25,26,24, 27, 23 ppb Rez.: 1,32 148. Koliko paralelnih doloitev Fe v kamnini s fotometrino metodo moramo narediti, da bo rezultat v mejah 0,03 ppm. natannost postopka smo ugotovili s 30 doloitvami (x= 1,20 ppm, s.d. = 0,020 ppm) na standardnem vzorcu, ki je vseboval 1,02 ppm Fe? Kolikna je sistematina napaka in kolikne so sluajne napake postopka? (Z = 2,58)? Rez.. 3 ; sistem. napaka=0,18 ; sluajna napaka= 15% 49. Kalibriramo 10 ml pipeto. standardni odmik s (iz 24 meritev je 0,0065). Ugotovite tevilo paralelnih doloitev, ki jih moramo izvriti, da bodo 95% meje zanesljivosti 0,0051 Z = 1,96 Rez.: 6 150. Nov postopek za hitro doloitev S v gorivu smo preizkusili z vzorcem, za katerega smo imeli zanesljivo analizo (s = 0,123%). Dobili smo naslednje rezultate %S: 0,112, 0,118, 0,118, 0,115, 0,119. Ugotovite, e daje nov postopek pravilne rezultate in kolikna je morebitna napaka! Rez.: (0,1124 ; 0,1196) ne daje pravilnih rezultatov; napaka 2,5% 151. Kolikna je relativna napaka titrimetrine doloitve Mg z EDTA, e je konna toka titracije pred ekvivalentno za 0,1 ml EDTA. titrirali smo 10 ml raztopine, ki smo jo odmerili iz 100 ml merilne buke, v kateri smo raztopili 0,505 g MgO. 1 ml EDTA ustreza 10 mg Mg. Izraunajte koncentracijo EDTA (mol/L)! Rez.: 0,125 M 152. Postopek za doloitev Mn v jeklu smo preizkusili z analizo standardnega vzorca, ki vsebuje 1,12% Mn. Izmerili smo naslednje vrednosti: 1,17%,l 1,19%, 1,11%, 1,15%, 1,12%. Ali lahko trdimo z 90% zanesljivostjo, da daje naa metoda previsoke rezultate? Ali bo na zakljuek enak pri 99% zanesljivosti? t90%(n=5)=2,132 t99%(n=5)=4,604 Rez.: 90%: (1,150,032)% ne daje previsokih rezultatov 99%: (1,150,060)% ne daje previsokih rezultatov 153. Izraunajte relativno napako pri titraciji 50 ml 0,1M Ag+ z 0,1 M KSCN, e uporabljamo Volhardovo metodo doloitve konne toke titracije in je koncentracija Fe3+ ionov v raztopini 0,005 M! (Ksp (AgSCN) = 1,1 x 10-12, Kf (FeSCN2+) = 1,4 x 102) Najmanja koncentracija kompleksa, ki jo e zaznamo je 6,4 x10-6 M. 154. Z optino emisijsko spektrometrijo (visokonapetostna iskra) smo v referennem materialu jekla doloili koncentracije V, Ni in Cu. Rezultati so zbrani v tabeli. Ali lahko na osnovi 95% zanesljivosti sklepamo na napako katere od meritev? Element V Ni t. doloit. ute. % 8 5 Poprena vred. % 0,090 0,36 St. odmik ute % 0,097 0,055 Sprej. vred. 0,096 0,39

Cu

7

0,55

0,076

0,52

t N-1=7 = 2,36 t N-1=4 = 2,78 t N-1=6 = 2,45 Rez.: V: (0,0900,081)% ni napake Ni: (0,360,068)% ni napake Cu: (0,550,070)% ni napake

155. Izraunajte napako pri obarjalni titraciji 50 ml 0,05 M Cl- z 0,05 M AgNO3, e uporabimo kot indikator CrO42-s koncentracijo 2 x 10-3 M! (Ksp (Ag2CrO4) = 1,2 x 10-12) 156. V istem vzorcu smo doloili Ca v razlinih dneh. Rezultati: Konc. Ca (mg/L) tevilo meritev 1. dan 238 4 2. dan 255 5 Standardni odmik postopka je 14 mg/L. tkrit. = 2,365 Ali lahko na osnovi teh meritev sklepamo, na nepravilno ravnanje z vzorcem? Rez.: teksp. tkrit. (pravilno ravnanje z vzorcem) 157. Za doloevanje ATP (adenozintrifosfata) v tkivu smo razvili novo metodo, pri kateri smo pri analizi standardnega referennega vzorca z deklarirano vrednostjo 1,11 mmol/mg dobili naslednje rezultate: 1,17; 1,19; 1,11; 1,15 in 1,20 mmol/mg. Ali lahko s 95% zanesljivostjo trdimo, da se naa doloitev ujema z deklarirano vrednostjo? tkrit.(95%) = 2,227 Rez.: teksp. tkrit. ( se ne ujema z deklarirano vrednostjo) 158. V dveh razlinih vzorcih smo doloali Ti. Uporabili smo isto metodo ter napravili ve doloitev. Dobili smo naslednje vrednosti (kocentracije v ut. %): Vzorec 1: 0,0134; 0,0138; 0,0128; 0,0133; 0,0137 Vzorec 2: 0,0135; 0,0142; 0,0137; 0,0141; 0,0143 Ali lahko na osnovi 95% verjetnosti trdimo, da gre za enaka vzorca? Tkrit == 2,306 Rez: Teksp =2,40, veji 2,306 Vzorca sta razlina! ELEKTROKEMIJA 159. Izraunajte potencial raztopine, ki jo dobimo, e zmeamo 5,0 ml 0,1 M Ce4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe2+! (Eo Fe2+/Fe3+ = 0,771 V) Rez.: 0,7532V 160. Polvalni potencial za redukcijo Pb2+ do amalgama iz 1M KNO3 je -0,405 V. Kaken bo polvalni potencial, e 1 x 10-4 raztopini Pb2+ v 1 M KNO3 dodamo EDTA, da je konna koncentracija liganda Y4-1,1 x 10-2 M (Kst = 1,1 x 1018)? Rez.: -0,046V 161. H2S v vzorcu vode smo doloili z elektrolizno generiranim jodom. V 50 ml alikvot vzorca smo dodali 3 g KI ter kontrolirali jakost toka med kulometrino titracijo ( i = 0,00731 A). as titracije je bil 9,2 min. Izraunajte koncentracijo H2S v vzorcu ( v 1 litu vzorca) H2S + I2---------> 2H+ + S + 2I Rez.: 4,1810-4 162. Izraunajte potencial srebrove elektrode v raztopini, ki je nasiena z AgCl in v kateri je aktivnost Cl-tono 11

EoAg/AgCl= 0,799 V Ksp = 1,82 x 10-10 Rez.: 0,222V 163. Pri katerem katodnem potencialu se bo zael izloati baker, e je koncentracija Cu2+ ionov 0,01 M in koncentracija EDTA 1 x 10-3 ( pH = 11)? Eo = 0,377 V Kst. = 6,3 x 1018 Rez.: 0,317V 164. V vzorcu doloujemo Cd. Za raztopino vzorca (10 mL) izmerimo mejni difuzijski tok 10,0 A. e dodamo 1,00 mL 0,050 M standardno raztopino k 100 mL vzorca, in raztopino polarografiramo, tok naraste na 14 A. Izraunajte koncentracijo Cd v vzorcu! Koncentracijo izrazite v mg/L! (Cd = 112). Rez.: 135mg/L 165. Izraunajte koncentracijo Ag+ ionov po dodatku 15,0 ml 0,1 M AgNO3 v 50 ml 0,08 M KSCN in izraunajte potencial Ag elektrode proti SCE pri teh pogojih! Ksp = 1,1 x 10-12 Eo Ag+/Ag = 0,799 V Rez.: 2,8610-11 M, -0,065V 166. Izraunajte napetost, ki je potrebna, da se bo priel izloati baker iz 0,01 M raztopine CuSO4, ki je 0,1 M glede na NH3. Kolikna napetost med elektrodama je potrebna, da bo pri elektrolizi tekel tok 1, 0 A, e je upornost celice 0,5 ohmov. Prenapetost za kisik je pri teh pogojih 0,85 V. Cu2+ + 2e ------> Cu Eo = 0,337 V O2 + 2 H+ +2e -------> H2 Eo = 1,23 V Kst = 1,1 x 10-12 Kb = 1,1 x 10-5 Rez.: 0,5798V 167. Bizmut izloimo na katodo iz raztopine, ki je 0,150 M glede na BiO+ in 0,6000 M glede na HClO4. Kisik se izloa pri tlaku 0,8000 atm na 20 cm2 platinski anodi. Celica ima upornost 1,30 .. Izraunajte termodinamsko napetost lena! Izraunajte padec napetosti, e tee tok 0,2000 A! Predpostavite prenapetost kisika pri teh pogojih! (0,85V) Kolikna napetost je potrebna, da bo priela elektroliza pri opisanih pogojih? Kaken bi bil potencial, e bi bila koncentracija BiO+ 0,0800 M? EoBiO+/Bi= 0,32 V 1/2 O2 + 2H+ + 2e = H2O Eo= 1,23 V 168. elimo loiti Bi, Cu, Ag iz raztopine, ki je 0,0800 M glede na BiO+, 0,242 M glede na Cu2+, 0,106 M glede na Ag in 1,00 glede na HClO4. Ali lahko loitev izvedemo? Doloite potencialno obmoje za izloitev posamezne komponente! Doloite potencial, ki je potreben za kvantitativno izloitev tretjega iona po loitvi prvih dveh! Eo Bi = 0,32 V, EoCu = 0,337 V, Eo = 0,792 V Rez.: Ag in Cu lahko loimo. 169. Pri potencialu -1,0 V (vs SCE) CCl4 v metanolu reduciramo do kloroforma na Hg katodi: 2CCl4 + 2H+ + 2e + 2Hg (l) = 2 CHCl3 + 2Hg2Cl2 Pri -1,80 V kloroform reagira do metana: 2CHCl3 + 6H+ + 6e + 6 Hg(l) = 2CH4 + 3 Hg2Cl2 170. 0,750 g vzorca, ki vsebuje CCl4 in CHCl3 ter inertno snov smo raztopili v metanolu in elektrolizirali pri -1,0 V do toka 0. Izmerjena elektrenina je bila 11, 63 Cb. Nato smo nadaljevali z redukcijo pri -1,80 V. Potrebnih je bilo nadaljnjih 44,24 Cb. Izraunajte % CCl4

in CHCl3 v vzorcu! 171. Izraunajte katodni potencial, ki je potreben za popolno redukcijo Co(II) iz 0,100M raztopine EDTA pri pH 7! Zaetna koncentracija Co(II) je 0,01 M. Kf = 2,0 x 1016, . (Y4- pri pH 7) = 5,0 x 10-4 Rez.: 0,541 V 172. Pri tiridesetkratnem razredenju raztopine KCNS se je spremenil potencial SCNionoselekttivne elektrode za 80 mV. Za koliko bi se spremenil potencial, e bi raztopino razredili dvajsetkrat? Rez.: E=65 mV 173. Polarografiramo 20,0 ml 3,65 . 10-3 M raztopino Cd2+. Izmerjeni difucijski tok je 31,3 A. Za koliko % se zmana koncentracija kadmija v raztopini, e pustimo, da tee tok 30 minut. Kaken bo difuzijski tok v tem primeru? Nariite naelno shemo polarografa! Rez.: 0,41% , 31,2 A 174. Kaken mora biti katodni potencial (proti SCE), e elimo reducirati 99,99% Cd(II) ionov iz raztopine, ki vsebuje 0,1 M Cd2+ in poteka redukcija v 1,0 M NH3. Upotevajte reakcije: Cd2+ + 4 NH3 ------> Cd(NH3)42+ Kst = 3.106 Cd2+ + 2 e -------> Cd Eo = -0,402 V Rez.: -0,983 V 175. Ione, ki reagirajo z Ag+ lahko elektrogravimetrino doloujemo z njihovim izloanjem na anodi iz srebra. Ag(trd.) +X-------> AgX(trd) + e Kolikna bo masa anode po elektrolizi 75,0 ml 0,0238 M KSCN, e je bila zaetna masa 12,4638 g? Rez.: 12,5675 g 176. Izraunajte potencial, pri katerem se bo na elektrodi priel izloati AgBr iz 0,1 M raztopine Br-! Ag+ + e ------> Ag(trd.) Eo = 0,799 V ESCE = 0,241 V Ksp AgBr = 5,0 x 10-13 Rez.: -0,109 V 177. Z ionoselektivno elektrodo doloujemo koncentracijo F-. Raztopina je 1.10-4 glede na F-in 0,1 glede na NaNO3. Koncentracijo oditamo iz umeritvene krivulje, ki smo jo pripravili s istimi raztopinami F-koncentracij od 10-5 do 10-3. Ali je oditana koncentracija pravilna? Trditev utemelji! Zakaj merimo pri doloevanju F- v pH obmoju med 5 in 7? Rez.: Ne ni pravilna, ker Na in F lahko reagirata. 178. Potenciometrino titriramo 50 ml raztopine s pH 10, ki je 0,1000 M glede na Mg2+ in 1.10-5 glede na Zn(EDTA)2- (raztopina A). Izraunajte napetost lena SCE// raztopina A /Zn(s) po dodatku 10,0 ml 0,1000 M EDTA v raztopino A! MgY2-Kf= 4,9.108 ZnY2-: Kf= 3,2.1016 (pH10) = 0,35 Zn2+ + 2e = Zn Eo= -0,762 V ESCE = 0,241 V Rez.: = -1,366 V 179. Izraunajte elektrodni potencial pollena : Cd/Cd(OH)2 (nas), H+ pri pH 11!

Potencial izrazite glede na nasieno kalomelovo elektrodo (ESCE = 0,242 V)! Ksp Cd(OH)2 =5,9x10-15, Eo (Cd2+/Cd) = -0,403 V Rez.: -0,888V 180. Izraunajte potencial, ki je potreben za kvantitativo loitev Zn in Cd iz raztopine, ki je priblino 0,25 M glede na oba iona. Potencial podajte glede na SCE! Eo Zn2+/Zn = -0,76 V Eo Cd2+/Cd -0,40 V ESCE = 0,242 V Rez.: -0,778 181. Raztopina je 0,0500 M glede na BiO+ in 0,040 M glede na Co2+, pH raztopine je 2,5. Kakna bo koncentracija zvrsti, ki se laje reducira, ko se bo iz raztopine priela izloati komponenta, ki se teje reducira? Kaken bo potencial katode proti nasieni kalomelovi elektrodi, ko bo koncentracija zvrsti, ki se laje reducira 1.10-6? EBiO+ = +0,320 V ECo2+ =-0,277 V Rez.: 3,510-33 M , 0,202V 182. V ao smo odmerili 25 ml vzorca s koncentracijo F-1x10-3mol/L. Oditani potencial je bil 60 mV. Nato smo dodali 1 ml 1.10-3 M raztopine F-. Za koliko bi se spremenil potencial elektrode pri 25oC, e bi se elektroda obnaala idealno? Rez.: 7,6 mV 183. 0,9845 g ZnO raztopimo v 5 ml konc. HCl ter razredimo na 100 ml. V dve 50 ml merilni buki odmerimo po 10 ml vzorca, dodamo 5 ml 1M KNO3 ter v eno od njih e 2,0 ml standardne raztopine Pb(II) s koncentracijo 1,5.10-3M. Raztopini razredimo do znake ter po odstranitvi kisika posnamemo polarograma. Pri -0,65 V vs SCE izmerimo 46,5 A za raztopino vzorca ter 86,2 A za raztopino, ki smo ji dodali standard. Izraunajte % Pb v vzorcu! (Pb = 207). Rez.: 7,27 mg 184. Koliken % Cu2+ lahko izloimo pri elektrolizi s kontroliranim potencialom iz 100 mL raztopine, ki je 0,10 M glede na koncentraciju Cu2+ ionov, 0,01 M glede na SbO+ in 1M glede na H+. SbO+ +2H+ + 3e ====> Sb + H2O ............... Eo = 0,212 V Eo Cu2+/Cu =0,337 V Rez.: 99,997% 185. Za raztopino vzorca, ki ga polarografiramo izmerimo difuzijski tok 10,0 A. e dodamo k 100 mL raztopine vzorca 1,00 ml 0,050 M standardne raztopine se signal povea za 40%. Izraunajte koncentracijo depolarizatorja v raztopini! Skicirajte polarogram za raztopino Pb2+ ionov v 0.1M KCl Polarogram ustrezno oznaite! Rez.: 0,0012 M 186. 2,05 g vzorca, ki vsebuje F-raztopimo v H2O ter razredimo na 50 mL. Potencial Fionoselektivne elektrode je 62,5 mV. Nato dodamo 5.00 mL 2,5 x 10-4 M standardne raztopin. Oditani potencial je 42,7 mV. Za doloitev naklona umeritvene krivulje uporabimo standardne raztopine F- ionov. Podatki so naslednji: 2,5x 10-5 M 95 mV 2,5x 10-4 M 39 mV 2,5x 10-3 M -17 mV. Izraunajte % KF v vzorcu! K......39 F.......19 Rez.: 0,00238% 187. Koncentracijo Cu(II) v odpadni vodi galvanskega obrata doloujemo potenciometrino s Cu indikatorsko elektrodo. Kolikna je natannost doloitve Cu, e lahko merimo potencial elektrode 1 mV natanno. V vzorcu priakujemo koncentracijo Cu med 10-4 in 10-5 mol/L. Predpostavimo teoretsko strmino elektrode. Eo = 0,337 V.

188. Perkloratno ionoselektivno elektrodo pomoimo v 50 ml raztopine z neznano koncentracijo ClO4-. Izmerimo potencial 358,7 mV vs SCE. e dodamo v to raztopino 1,00 ml 0,050 M NaClO4, se potencial spremeni za 12,6 mV. Izraunajte koncentracijo ClO4-v vzorcu!. Predpostavite teoretsko strmino elektrode! Rez.: 0,00150 M 189. V motornem bencinu elimo doloiti svinec. Iz 20 ml alikvota vzorca ekstrahiramo Pb s HCl. Raztopino HCl po ekstrakciji razredimo na 100 ml in jo polarografiramo. Pri -0,6 V vs SCE je izmerjeni difuzijski tok 0,82 A. 5 x 10-4 M standardna raztopina daje difuzijski tok 3,75 A. Izraunajte koncentracijo Pb(C2H5)4 v bencinu! (Rezultat podajte v g/L) (Pb=207). Rez.: 0,177g/L 190. Polvalni potencial za redukcijo kadmija na ivosrebrni elektrodi v 1M raztopini HCl znaa -0,605 V vs SCE. 0,850 g vzorca raztopimo v HCl ter razredimo na 250 ml (c HCl 1M). Izmerjeni mejni difuzijski tok pri polarografiranju je 9,61 A. Za standardne raztopine izmerimo naslednje vrednosti mejnih difuzijskih tokov: c (Cd2+) 0,5 1,0 2,0 id 4,12 8,26 16,56

Skicirajte polarogram od +0,5 do -2,0 V vs SCE! Izraunajte % Cd v vzorcu! M(Cd) = 112) Rez.: k=8,26 , 34% 191. 2,000 ml vzorca, ki vsebuje 0,6113 mg cikloheksena kulometrino titriramo: Br2 + 2e + C6H10 ===> C6H8Br2 Koliko asa bo trajala titracija pri toku 4,825 mA? Kako ugotovimo konno toko titracije? Rez.. 4,97 min 192. Koliko % Cu reduciramo iz zmesi 0,01 M Cu2+ in 0,010M SbO+, preden se prine izloati antimon pri pH =0? SbO+ + 2H+ +3e ===> Sb + H2O Eo = 0,212 V EoCu2+/Cu = 0,337 V Rez.: 99,97% 193. V teflonsko posodo zatehtamo 0,050 g standardnega vzorca, ki vsebuje 1,520 % fluorida. Po razklopu izperemo raztopino v 100 ml merilno buko in dopolnimo do oznake. 50 ml te raztopine odmerimo v ao in dodamo 50 ml pufra (TISAB). Napetost, ki jo izmerimo z ionoselektivno elektrodo, je 48,3 mV. Nato dodamo 10 ml 1,0.10-3M raztopine fluoridnega iona in ponovno izmerimo napetost, ki se spremeni za 15,3 mV. Doloite pravilnost postopka, e je strmina elektrode pri teh pogojih 59,0 mV! Rez.: Rel. napaka: -22,4% 194. Kloroform lahko uporabljamo kot interni standard pri polarografskem doloevanju pesticida DDT. Meanica, ki vsebuje 1,00 mM CHCl3 in 1,00 mM DDT, daje difuzijske tokove v razmerju viina CHCl3/viina DDT = 1,40 Raztopini z neznano koncentracijo DDT dodamo toliko CHCl3, da bo koncentracija CHCl3 0,50 mM (predpostavimo, da se ob dodatku standarda koncentracija DDT v vzorcu ne spremeni!). Razmerje viin polarografskih tokov po dodatku (viina CHCl3/viina DDT) znaa 0,86. Izraunajte koncentracijo DDT v vzorcu! Rez.: 0,81 mM 195. V vzorcu doloujemo dopamin z elektrokemijsko metodo. Za vzorec izmerimo jakost toka 34,6 nA. Nato zmeamo 2,00 ml raztopine, ki vsebuje 0,0156 M dopamina z 90 ml vzorca in raztopino razredimo na 100 ml. Izmerjena jakost toka je 58,4 nA. Izraunajte koncentracijo dopamina v vzorcu!

V kakno skupino elektrokemijskih metod spada uporabljena metoda? Rez.: 3,96x10-4 M 196. Fluoridna ionoselektivna elektroda reagira tudi na La3+ ione! Za koliko se bo spremenil potencial elektrode, e jo iz 2,36x10-4 M raztopine La(ClO4)3 damo v 4,44x10-3 M La(ClO4)3? Zakaj reagira elektroda na La3+ ione? Rez: 25,1 mV 197. Pri potencialu -1,0 V (vs SCE) CCl4 v metanolu reduciramo do kloroforma na Hg katodi: 2CCl4 + 2H+ + 2e + 2Hg (l) = 2 CHCl3 + 2Hg2Cl2 Pri -1,80 V kloroform reagira do metana: 2CHCl3 + 6H+ + 6e + 6 Hg(l) = 2CH4 + 3Hg2Cl2 0,750 g vzorca, ki vsebuje CCl4 in CHCl3 ter inertno snov smo raztopili v metanolu in elektrolizirali pri -1,0 V do toka 0. Izmerjena elektrenina je bila 11, 63 Cb. Nato smo nadaljevali z redukcijo pri -1,80 V. Potrebnih je bilo nadaljnjih 44,24 Cb. Izraunajte % CCl4 in CHCl3 v vzorcu! Rez.. 0,51% SPEKTROSKOPSKE METODE 199. Logaritem molarnega absorpcijskega koeficienta za aceton v etanolu je pri 366 nm 2,75. V kaknem koncentracijskem obmoju bo v 1,5 cm kiveti prepustnost (T) za aceton med 10 in 90%? Rez.: od 1,19x10-3 do 5,43x10-5 M 200. Ca atome lahko vzbudimo v prvo vzbujeno stanje s svetlobo z valovno dolino 422,7 nm Izraunajte energetsko razliko med osnovnim in vzbujenim stanjem (KJ/mol)! Za Ca je relativna degeneriranost nivojev (g*/g) 3! Izraunajte razmerje med tevilom atomov v vzbujenem in osnovnem stanju pri 2500 K! Za koliko % se spremeni to razmerje, e se spremeni temperatura za 15 K? (k = 1,381 x 10-23 J/K, h = 6,63 x 10-34 J/s, c = 2,99 x 108 m/s) Rez.: 8,4% 201. V raztopini doloujemo Li s plamensko emisijsko spektrometrijo. Uporabimo tehniko standardnega dodatka. Na osnovi podatkov iz tabele izraunajte koncentracijo Li v vzorcu!

Vzorec (ml) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Standard (ml) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

konni V (delci) 100 100 100 100 100

intenz. signala 309 452 600 765 906

Koncentracija Li standarda je 1,62 g/ml! Rez.: 1,72 g/mL 202. Molarni absorpcijski koeficienti snovi X in Y so pri 272 nm in 327 nm naslednji: 272 nm X 16400 327 nm 3990

Y

3870

6420

Meanica obeh komponent ima pri 272 nm v 1 cm kiveti absorbanco 0,957 in 0,559 pri 327 nm. Izraunajte koncentracijo X in Y v meanici! Kakno enoto ima molarni absorpcijski koeficient? Rez.: c(Y)= 5,9510-5 M , c(X)=4,4310-5M 203. Minimalno valovno dolino X-arkov, ki jih emitira rentgenska cev lahko izraunamo z naslednjo enabo: e.V = h.c/. (e= 1,6.10-19 As, h= 6,63 . 10-34 Js) Izraunajte najmanjo valovno dolino rentgenskega kontinuuma za Cr rentgensko cev, e je med katodo in anodo napetost 75 kV! 204. Izraunajte minimalno valovno dolino emitirane rentgenske svetlobe za cev, pri delovni napetosti 50 kV ! Nariite shemo spektrometra za rentgensko flourescenno spektrometrijo! 205. V vzorcih, ki vsebujejo od 1-2% Ti, elimo spektrofotometrino doloati Ti. Molarni absorpcijski koeficient za Ti kompleks s H2O2 je pri 410 nm 720. Kolikna mora biti zatehta vzorca, da bo pri uporabi 1 cm kivete in razreditvi vzorca na 50 ml izmerjena absorbanca za vzorec s koncentracijo Ti v sredini priakovanega koncentracijskega intervala optimalna (0,43)? Nariite shemo spektrofotometra! Rez.: 0,09536 g 206. S tehniko atomske absorpcijske spektrometrije doloujemo mnoino Fe v izrabljenem motornem olju. Standardni odmik za postopek, ki smo ga doloili s tridesetkratnim merjenjem vzorca znaa 2,4 g/ml. Izraunajte 80 in 95 % obmoji zanesljivosti za rezultat 18,5 g/ml, e smo ga dobili z eno, dvema ali tirimi meritvah! Z80%= 1,29 Z95%= 1,96 Rez.: 80% : N=1 ( 18,53,1) g/mL ; N=2 (18,52,19) g/mL ; N=4 ( 18,51,55)g/mL 95% : N=1 (18,54,7) g/mL ; N=2 (18,53.33) g/mL ; N=4 (18,52,35) g/mL 207. 150 mg vzorca jekla raztopimo v 50 mL 4 M HNO3, ogljik oksidiramo z amonijevim peroksodisulfatom ter raztopino razredimo na 100 ml. Nato odmerimo 20 ml raztopine in Mn oksidiramo s KIO4. Izmerjena absorbanca raztopine vzorca je 0,452. Na enak nain pripravimo standardni vzorec, ki vsebuje 0.234% Mn. Izmerjena absorbanca za raztopino standarda je 0.479. Izraunajte % Mn v vzorcu jekla! Napiite reakcijo oksidacije ter navedite obmoje absorbance, v katerem bo napaka najmanja! Rez.: 0,2208% 208. Raztopina, ki vsebuje 1,00 mg eleza (kot tiocianatni kompleks) v 100 ml, prepua 70% svetlobe. Kaken bo dele prepuene svetlobe, e koncentracijo raztopine poveamo tirikrat? Rez.: 24% 209. Titan tvori s H2O2 v 1 M H2SO4 obarvan kompleks. 2,00.10-5 M raztopina absorbira 31,5% svetlobe pri 415 nm. Izraunajte absorbanco 6,00.10-5 M raztopine! Rez.: 49,3% 210. Raztopina, ki vsebuje 1,00 mg eleza (kot tiocianatni kompleks) v 100 ml, prepua 70% svetlobe. Kaken bo dele prepuene svetlobe, e koncentracijo raztopine poveamo tirikrat? Rez.: 24% 211. Izraunajte koncentracije posameznih ionov v raztopini (M in mg/L), ki jo dobimo e zmeamo 40,0 ml 0,045 M MgI2 z 60 ml 0,0325 M BaI2! Mg= 24,4 I=126,9 Ba=137,3 Rez.: c(Mg2+)= 0,018mol/L ; c(Ba2+)= 0,0195 mol/L ; c(I-)= 0,075 mol/L 212. Pri doloevanju thiamina (vitamin B) v vzorcu smo pomotoma na instrumentu namesto

absorbance oditali prepustnost. Za prvi vzorec smo izmerili prepustnost 82,2% in za drugi 50,7%. Izraunajte koncentracijsko razmerje thiamina v vzorcih! Rez: C1/C2 = 0,289 213. V raztopini smo doloali Cr po naslednjem postopku: v pet 50 ml merilnih buk smo odmerili po 10 ml vzorca ter razline volumne strandardne raztopine Cr s koncentracijo 12,2 mg/ml in raztopine razredili do oznake. Rezultati meritev: vzorec (ml) 10 10 10 10 10 volumen standardne raztopine (ml) 0 10 20 30 40 A 0,201 0,292 0,378 0,467 0,554

Izraunajte koncentracijo kroma v vzorcu ter standardni odmik rezultata! Rez.: c=27,41 mg/mL ; s=0,406 214. V vzorcu petroleja spektrofotometrino doloamo Co. 4,97 g vzorca smo razkrojili ter razredili na 500 ml. Uporabili smo tehniko standardnega dodatka, pri emer smo uporabili 25 ml alikvote vzorca. Izraunajte koncentracijo Co v vzorcu na osnovi naslednjih podatkov: V vzorca (ml) V liganda (ml) V Co st.3ppm (ml) V H2O (ml) A 25,0 20,0 0,00 5 0,10 25,0 20,0 5,00 0 0,98 Rez.: c= 0,0682g/mL 215. 4,37, mg vzorca proteina razkrojimo in pretvorimo duik v NH3. Raztopino razredimo na 100 ml. Nato v 50 ml merilno buko odmerimo 10 ml raztopine, dodamo 2 ml raztopine Na hipoklorita in 5 ml raztopine fenola. Nastane modri kompleks z bruto formulo C12H8O2N. Raztopino razredimo do znake in izmerimo absorbanco pri 625 nm v 1 cm kiveti. Primerjalno raztopino pripravimo z raztapljanjem 0,0100 g NH4Cl v 1 l vode. 10 ml te raztopine odmerimo v 50 ml merilno buko ter uporabimo enak postopek kot pri vzorcu. Rezultati meritev: A Slepa raztopina: 0,140 Primerjalna raztopina: 0,308 Vzorec: 0,592 Rez: .= 4,49x10-3 M-1cm-1 Kaj iemo???? 216. V vitaminskem preparatu doloujemo elezo. Dve tableti (6,0800g) raztopimo in organske komponente razkrojimo s kislinsko meanico. Raztopino prenesemo v 1000 ml merilno buko in razredimo do znake. Dva 10 ml alikvota analiziramo. Na osnovi podatkov v tabeli izraunajte maso Fe v posamezni tableti! V vzorca(ml) 10 10 V st. raztopine Fe(III), 1g/ml 0,00 15,00 V reagenta liganda (ml) 25,00 25,00 V vode (ml) 15,00 15,00 A 0,492 0,571

S kakno metodo smo doloevali vsebnost eleza? Rez.: 1,47mg v eni tableti 217. Cu uporabimo kot interni standard za doloitev Ca. Za vzorec, ki vsebuje 2,47 mg Cu/L izmerimo A422,7 0,218 in A324,7 0,262. Izraunajte koncentracijo Ca! Rez.: [Ca]= 3,33 mg/L

KROMATOGRAFIJA 218. e kromatografsko loimo 1,06 mmolov 1-pentanola in 1,53 mmola 1-heksanola, izmerimo relativne povrine vrhov 922 (pentanol) in 1570 (1-heksanol). e dodamo 0,57 mmolov pentanola neznanemu vzorcu, ki vsebuje heksanol, izmerimo razmerje povrin kromatografskih vrhov 843:816 (pentanol:heksanol). Koliko heksanola vsebuje vzorec? Kakne kolone uporabljamo v plinski kromatografiji? Rez.: k=0,84765 , n=0,468 mmol 219. Za spojini C in D izmerimo sledee HPLC vrednosti: Spojina C D Koncentracija mg/L 236 337 Povrina vrha 4,42 5,52

Pripravimo raztopino z meanjem 1,23 mg D v 5 ml topila z 10 ml vzorca. Raztopino razredimo na 25 ml. Za substanco C izmerimo povrino 3,33 in za D 2,22. Izraunajte koncentracijo snovi C v vzorcu! Rez.: [Cg] = 161 mg/L 220. Kromatografsko kolono z dolino 50,6 cm in notranjim premerom 19,2 mm je napolnjena s stacionarno fazo, ki zavzema 57,4% volumna. Izraunajte linearno hitrost mobilne faze (cm/min), e je vol. Pretok 2,22 ml/min! Izraunajte retencijski as za topljenec na koloni s kapacitivnim faktorjem 8,04 Rez.: 1,80 cm /min, 254 min 221. Izraunajte tevilo teoretskih podov iz naslednjih podatkov: tr= 12,83 min, irina vrha: 18,4 s, dolina kolone 15,8 cm. Izraunajte viino teoretskega poda! Rez.:N= 2,80x104, H= 5,64 m