Zbirka nalog

  • View
    421

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Zbirka nalog

Pred vami je zbirka nalog iz analizne kemije. Tokrat prvi z dodanimi reitvami. Sem se potrudila, jih zbrala in dopisala. Jaz upam, da vam bodo v pomo. Reitve so prile izpod naih peres, tako da je mono, da je kje prilo do kaknega tiskarskega krata. Naeloma pa naj bi bile prav. Tako kot boste vi, smo tudi mi pri reevanju nalog bili prepueni sami sebi, zato za morebitne napake ne odgovarjamo. MELI

Zbirka nalog iz analizne kemije za biokemike in farmacevte RAVNOTEJA 1. Zmeamo 50 ml 0,025 M raztopine AgNO3 in 26 ml 0,025 M K2Cr2O7. Izraunajte koncentracijo Ag+ v konni raztopini ! Ksp Ag2CrO4 =1,2 10-12. Rez.: 1,1610-5 M 2. Izraunajte p vrednosti za vse ione v 0,3 M Na2CO3 in 0,015M NaHCO3raztopini! Rez.: pNa= 0,22 pCO3= 0,522 3. Izraunajte p vrednosti za vse ione v raztopini , ki je 0,020 M glede na NaCl in 0,0054 M glede na HCl! Rez.: pH=2,27 ; pCl=1,6 4. Izraunajte koncentracijo OH-, pri kateri je topnost Zn(OH)2 najmanja! Ksp Zn(OH)2 = 1,2x10-17 KfZn(OH)42-= 0,13 Rez.: [OH-] = 9,8x10-5 5. Izraunajte topnost ZnC2O4 (g/L) v raztopini s pH = 3! ZnC2O4 ===> Zn2+ + C2O42Ksp = 7,5x10-9 Kb1 = 1,8x10-10 Kb2 = 1,8 x10-13 Rez.: 0,0576g/L 6. Izraunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, e zmeamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 0,35, Kf = 5,01.1010 Rez.: pCa= 1,76 7. Zmeamo 25 ml 0,1 M AgNO3 in 35 ml 0,05 M K2CrO4. Izraunajte koncentracije vseh ionskih zvrsti v ravnoteju! Izraunajte % izloenega srebra! Ksp Ag2CrO4 = 1,1.10-12 Rez.: 99,97% 8. Izraunajte topnost CaF2 v vodni raztopini, katere pH je 3! pKsp =10,41, pKa = 3,17 Rez.: [Ca2+]= 3,9x10-4 mol/L 9. Za koliko se povea topnost BaSO4 v raztopini s koncentracijo H3O+ 2,0 M glede na vodno raztopino? Ka2 (H2SO4) =1,2x10-3 Rez.: 1,0510-5 mol/L 10. Ali je mogoa 99,9% loitev z obarjanjem z OH-Fe3+ in Mg2+? Koncentraciji obeh ionov sta 0,1 M. KspFe(OH)3 = 4 x 10-38 Ksp Mg(OH) = 1,8x10-11 Rez.: Loitev je mona!

11. Zmeamo enaka volumna 0,2 M raztopin MgSO4 in NH4OH. K tej raztopini dodamo toliko NH4Cl, da je konna koncentracija NH4+ ionov v raztopini 0,2 M. Ali se bo pri teh pogojih oboril Mg(OH)2? Ksp = 6 x 10-10, Kb = 1,8 x 10-5 Rez.: Se ne bo oboril. 12. Kolikna je topnost AgSCN v 0,003 M NH3? Ksp =1,0x10-12 Knestab. = 5,9x10-8

13. Ali lahko izvedemo 99% loitev Ca2+ in Ce3+ z oksalatom iz raztopine, ki vsebuje 0,4 g/L Ca2+ in 1,4 g/L Ce3+ ionov? Ca2C2O4 Ksp = 1,3 x 10-8 Ce2(C2O4)3 Ksp = 3 x 10-29 Rez.: Loitev je mona! 14. Ali lahko izvedemo 99% loitev Ca2+ in Ce3+ iz njunih 0,01 M raztopin z obarjanjem z C2O42-? CaC2O4: Ksp = 1,3x10-8 Ce2(C2O4)3: Ksp = 3x10-29 Rez.: Loitev je mona! 15. Imamo meanico BaCl2x2H2O in KCl v neznanem razmerju. e 1,7839 g vzorca segrevamo 2 uri pri 160 oC, je masa preostanka 1,5623g. Izraunajte utene % Ba, K in Cl v vzorcu! Rez.: (K+)=8,29% ; (Cl-)=32% ; ( Ba2+)=47,3% 16. Ali se bo oboril AgBrO3, e zmeamo enaka volumna 0,001 M AgNO3 in 0,02 M KBrO3? Ksp = 6x10-5 Rez.: Oborine ne bo! 17. Doloite pogoje, pri katerih loimo Pb2+ in Tl+ s H2S, e je njuna zaetna koncentracija 0,1 M! Ksp (PbS) = 7x10-28 Ksp (Tl2S) = 1x10-22 Ka1 (H2S) = 5,7x10-8, Ka2 (H2S) = 1,2x10-15 18. Koliko mg Ba(IO3)2 se raztopi v 150 ml vode pri 25 oC? Ksp = 1,57x10-9 Rez.: 53,5 mg 19. Izraunajte koncentracijo Ag+, CN- in HCN v nasieni raztopini AgCN, katere pH je 9,00! AgCN(s) Ag+ + CN- K sp = 2,2x10-16 CN-+H2O HCN(aq) + OH- Kb = 1,6x10-5 Rez.: [Ag+] = 2,4x10-8, [CN-]=9,2x10-9, [HCN] = 1,5x10-8 20. Izraunajte pH in koncentracijo H2SO3, HSO3- in SO32- v naslednjih raztopinah: 0,050 M NaHSO3, b) 0,050 M Na2SO3 ! K1 = 1,23 x 10-2, K2 = 6,6 10-8 Rez.: a) [HSO3-]= 1x10-4 M, [SO32-]=1,3x10-4 M, [HSO3-]= 0,05 M b) [HSO3-]= 8,7x10-5 M, [H2SO3]=8,1x10-13M, [SO32-]= 0,05 M 21. Napiite enabi za masno bilanco in elektronevtralnost v nasieni raztopini SrSO4! Izraunajte koncentracijo Sr2+ pri pH 2,5 ! Ksp=3,2.10-7 Kb(SO42-) = 9,8.10-13 Rez.: 6,4710-4 M

22. Izraunajte topnost CaC2O4 pri pH 2,5 ! Ksp = 1,3x10-8 C2O42- : Kb1 = 1,8 x 10-10 HC2O4 : Kb2 = 1,8, x 10-13 Rez: 8,92 x10-4 M 23. Napiite enabi masne bilance in elektronevtralnosti za vodno raztopino Ca3(PO4)2! 24. Izraunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, e zmeamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 5,4 x10-3, Kf = 5,01.1010 Rez. : pCa = 4,85 25. Raunsko prikaite, ali je mogoa loitev z obarjanjem z OH-Fe3+ in Mg2+? Koncentraciji obeh ionov sta 0,1 M. KspFe(OH)3 = 4x10-38 Ksp Mg(OH)2 = 1,8 x 10-11 Rez: [Fe3+] kvant. Izloen pri [OH-] = 1,6 x 10-11 mol/L, zaetek obarjanja [Mg2+] pri [OH-] = 1,3x10-5 mol/L GRAVIMETRIJA 26. Pri doloevanju fosforja zatehtamo 0,703 g vzorca, ga raztopimo in oborimo fosfat kot MgNH4PO4.3H2O. Po filtraciji in arjenju znaa masa oborine 0,432 g (Mg2P2O7). Koliko % P2O5 je v vzorcu? Rez: 39,2% 27. Pri gravimetrini doloitvi dobimo iz 0.5724 g vzorca 0,4835 g BaSO4. Izraunajte masni dele Ba2+ v vzorcu! Rez.:49,7% 28. 0,4000 g vzorca, ki vsebuje samo AgCl in AgI analiziramo in dobimo 0,1888 g Ag. Izraunajte % AgCl v vzorcu! Rez.: 4,26% 29. Dodatek dimetilglioksima raztopini nikljevih ionov povzroi nastanek oborine Ni(HC4H6O2N2)2. To je voluminozna oborina, zato ni primerno delati z oborinami, ki so teje od 175 mg. Magnetna zlitina vsebuje med 24 in 35% Ni. Izraunajte zatehto, pri kateri ta masa oborine ne bo preseena! Rez.: 0,148g ali 0,102g 30. Koliko AgCl nastane iz 0,4000 g vzorca, ki vsebuje 0,41% a) KCl b) MgCl2 K=39 Mg=24 Cl=35 Rez.: a) 0,79% b) 1,23% 31. V raztopini Fe2(SO4)3 doloimo elezo indirektno tako, da oborimo sulfatne ione z BaCl2. Izraunajte koncentracijo eleza v raztopini (g/L), e je bila masa BaSO4 po obarjanju 10 ml raztopine 0,1735 g! Rez: 8,8710(-4) 32. Iz 0,872 g vzorca, ki je meanica NaBr in NaCl smo dobili 1,505 g AgBr. Izraunajte % sestavo vzorca! Rez.: 94,4% in 5,6% 33. Izraunajte % Cu2O v vzorcu, e dobimo po raztapljanju 0,8500 g vzorca, oksidaciji in obarjanju s tiosulfatom ter arenju 0,2500 g Cu(II) oksida! Rez.: 26,4% 34. Serijo sulfatnih vzorcev analiziramo z obarjanjem z BaCl2. Vsebnost sulfata v vzorcih

variira med 20 in 50 %. Koliko vzorca moramo zatehtati, da bo masa nastale oborine med 0,3 in 0,4 g. Kolikna bo najveja masa oborine, e zatehtamo to koliino vzorca? Rez.:0,0247g ; 0,06175g ; 0,03294g ; 0,0825g 35. Koliken volumen 0,04 M BaCl2 potrebujemo za obarjanje SO42-ionov iz 100,0 ml raztopine, v kateri je raztopljen 1g K2SO4.Al(SO4)3.24H2O? Rez.: 109 mL 36. elezo v vzorcu, ki vsebuje elezov sulfat lahko doloimo gravimetrino tako, da oborimo sulfat z barijevimi ioni in tehtamo barijev sulfat. Koliken je gravimetrini faktor za to doloitev, e izrazimo elezo kot elezov (II) oksid. Zatehtali smo 2,000 g vzorca, masa oborine je bila tudi 2,000 g. Koliko % FeO je v vzorcu? Rez.: 30,8% 37. Zatehtamo 2,0 grama vzorca, ki vsebuje 80% Fe2O3. Koliko ml 0,1 M NH3 potrebujemo za obarjanje Fe kot Fe(OH)3? Rez.: 602 mL 38. Pri doloevanju fosforja v umetnem gnojilu 0,217 g vzorca razkrojimo s konc. HNO3. Raztopino razredimo ter oborimo PO43- ione kot (C9H72H3PO4 x 12MoO3. Masa oborine po filtraciji je 0,684 g. Izraunajte % P2O5 v vzorcu! Rez.: 11,2% 39. V vzorcu seruma smo kalcij oborili z amonijevim oksalatom kot CaC2O4. Oborino smo filtrirali, sprali in raztopili v kislini. Raztopljeni oksalat smo titrirali z 0,001 M KMnO4. Izraunajte koncentracijo kalcija v serumu (mmol/L), e smo analizirali 5,00 ml vzorca in pri titraciji porabili 4,94 ml kalijevega permanganata! 40. 0,6490 g vzorca, ki vsebuje samo K2SO4 (mol.masa 174,27) in (NH4)2SO4 (mol.masa 132,14) raztopimo ter oborimo sulfatne ione s presekom reagenta. Oborino ( mol. masa 233,3) filtriramo in arimo. Masa oborine je 0,077g. Izraunajte % K2SO4 v vzorcu! Kateri reagent smo uporabili za obarjanje? Napiite ustrezno reakcijo! Rez.: (K2SO4)=52,6% 41. V vzorcu, ki vsebuje aluminij, titan, cirkonij in primesi, doloujemo vsebnost aluminijevega oksida Al2O3. e aluminij obarjamo kot fosfat (AlPO4), se pri tem soobarjata tudi titanov fosfat (Ti2P2O9) in cirkonijev fosfat (ZrP2O7). Izraunajte % Al2O3, e pri gravimetrini analizi 0,2430 g vzorca dobimo celotno maso fosfatov 0,2512 g in e z nadaljnjimi analizami doloimo, da vzorec vsebuje 2,40 % titana in 0,050 % cirkonija. M(Al) = 27 g/mol, M(P) = 31 g/mol, M(Ti) = 47,9 g/mol, M(Zr) = 91,2 g/mol Rez.: (Al2O3)= 42,9% PUFRI 42. Koliko vsake od naslednjih substanc moramo raztopiti v 100 ml vode, da bo raztopina reagirala alkalno na fenolftalein? a) NH3, b) NaHCO3 KNH3 = 1,86 x10-5 K1H2CO3 = 4,6 x 10-7 K2H2CO3 = 4,4 x 10-11 Rez.: 43. Kako pripravimo 250 ml puferske raztopine s pH 4,50 iz 0,2000 M raztopine CH3COONa in 0,3000 M raztopine CH3COOH Ka = 1,77 x 10-4 Rez.: V(CH3COO-)= 223,4ml ; V (CH3COOH)= 26,6mL 44. Izraunajte molarno razmerje med bazo in njeno konjugirano kislino, oziroma kislino in njeno konjugirano bazo v raztopinah s pH = 9,80 za naslednje primere a) NH3, NH4Cl b)HCN, NaCN

Ka = 2,1 x 10-9 Kb = 1,75 x 10-5 Rez.: a) 3,61 b) 0,0755 45. Imamo puferske zmesi, ki smo jih pripravili iz NH3 in NH4Cl enakih koncentracij (0,05 M) v razmerjih 1:3, 3:1 in 1:1. Kb amoniaka je 1,8x10-5. Kakne bodo vrednosti pH nastalih raztopin? Rez.: a) pH= 8,78, b) pH= 9,73, c) pH= 9,26 46. Kaken je pH puferskih raztopin, ki jih dobimo, e zmeamo 50,00 ml 0,200 M NaH2PO4 z: a) 50,00 ml 0,120 M HCl in b) 50,00 ml 1,120 M NaOH! K1= 7,11 *10-3 K2=6,34 *10-8 K3= 4,2*10-13 Rez.: a) pH= 1,97 b) pH= 7,37 47. Izraunajte pH raztopine, ki nastane z meanjem 20,0 ml 0,2000 M etanojske (ocetne) kisline z a) 25 ml vode b) 25 ml 0,2 M NaOH! Ka =1,75.10-5 Rez.: a)pH= 2,90 b)pH=12,35 48. Koliko g NH4Cl in koliko ml 3,0 M NaOH moramo raztopiti v 200 ml destilirane vode, da bomo po razredenju na 500 ml dobili raztopino s pH 9,5, s koncentracijo soli (NH4Cl) 0,1 M? K bNH3 = 1,75.10-5 Rez.: 7,5 g in 30,1 ml 49. pH 0,10 M raztopine etilamina (R-NH2) je 11,80. Izraunajte Kb za etilamin! Izraunajte pH 0,1 M raztopine etilamonijevega klorida! Re