of 37 /37
Pred vami je zbirka nalog iz analizne kemije. Tokrat prvič z dodanimi rešitvami. Sem se potrudila, jih zbrala in dopisala. Jaz upam, da vam bodo v pomoč. Rešitve so prišle izpod naših peres, tako da je možno, da je kje prišlo do kakšnega tiskarskega škrata. Načeloma pa naj bi bile prav. Tako kot boste vi, smo tudi mi pri reševanju nalog bili prepuščeni sami sebi, zato za morebitne napake ne odgovarjamo. MELI Zbirka nalog iz analizne kemije za biokemike in farmacevte RAVNOTEŽJA 1. Zmešamo 50 ml 0,025 M raztopine AgNO 3 in 26 ml 0,025 M K 2 Cr 2 O 7 . Izračunajte koncentracijo Ag + v končni raztopini ! Ksp Ag 2 CrO 4 =1,2 ×10 -12 . Rez.: 1,16×10 -5 M 2. Izračunajte p vrednosti za vse ione v 0,3 M Na 2 CO 3 in 0,015M NaHCO 3 raztopini! Rez.: pNa= 0,22 pCO 3 = 0,522 3. Izračunajte p vrednosti za vse ione v raztopini , ki je 0,020 M glede na NaCl in 0,0054 M glede na HCl! Rez.: pH=2,27 ; pCl=1,6 4. Izračunajte koncentracijo OH-, pri kateri je topnost Zn(OH)2 najmanjša! Ksp Zn(OH) 2 = 1,2x10 -17 KfZn(OH) 4 2- = 0,13 Rez.: [OH - ] = 9,8x10 -5 5. Izračunajte topnost ZnC 2 O 4 (g/L) v raztopini s pH = 3! ZnC 2 O 4 ===> Zn2+ + C2O42- Ksp = 7,5x10 -9 K b1 = 1,8x10 -10 K b2 = 1,8 x10 -13 Rez.: 0,0576g/L 6. Izračunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, če zmešamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca 2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 0,35, Kf = 5,01.1010 Rez.: pCa= 1,76 7. Zmešamo 25 ml 0,1 M AgNO 3 in 35 ml 0,05 M K 2 CrO 4 . Izračunajte koncentracije vseh ionskih zvrsti v ravnotežju! Izračunajte % izločenega srebra! Ksp Ag 2 CrO 4 = 1,1.10 -12 Rez.: 99,97%

Zbirka nalog

  • Upload
    swift91

  • View
    507

  • Download
    15

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zbirka nalog

Pred vami je zbirka nalog iz analizne kemije. Tokrat prvič z dodanimi rešitvami. Sem se potrudila, jih zbrala in dopisala. Jaz upam, da vam bodo v pomoč. Rešitve so prišle izpod naših peres, tako da je možno, da je kje prišlo do kakšnega tiskarskega škrata. Načeloma pa naj bi bile prav. Tako kot boste vi, smo tudi mi pri reševanju nalog bili prepuščeni sami sebi, zato za morebitne napake ne

odgovarjamo. MELI

Zbirka nalog iz analizne kemije za biokemike in farmacevte

RAVNOTEŽJA

1. Zmešamo 50 ml 0,025 M raztopine AgNO3 in 26 ml 0,025 M K2Cr2O7. Izračunajte koncentracijo Ag+ v končni raztopini ! Ksp Ag2CrO4 =1,2 ×10-12. Rez.: 1,16×10-5 M

2. Izračunajte p vrednosti za vse ione v 0,3 M Na2CO3 in 0,015M NaHCO3raztopini! Rez.: pNa= 0,22 pCO3= 0,522

3. Izračunajte p vrednosti za vse ione v raztopini , ki je 0,020 M glede na NaCl in 0,0054 Mglede na HCl! Rez.: pH=2,27 ; pCl=1,6

4. Izračunajte koncentracijo OH-, pri kateri je topnost Zn(OH)2 najmanjša!Ksp Zn(OH)2 = 1,2x10-17 KfZn(OH)4

2-= 0,13 Rez.: [OH-] = 9,8x10-5

5. Izračunajte topnost ZnC2O4 (g/L) v raztopini s pH = 3! ZnC2O4 ===> Zn2+ + C2O42-Ksp = 7,5x10-9

Kb1 = 1,8x10-10

Kb2 = 1,8 x10-13

Rez.: 0,0576g/L

6. Izračunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, če zmešamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8! .= 0,35, Kf = 5,01.1010 Rez.: pCa= 1,76

7. Zmešamo 25 ml 0,1 M AgNO3 in 35 ml 0,05 M K2CrO4. Izračunajte koncentracije vseh ionskih zvrsti v ravnotežju! Izračunajte % izločenega srebra! Ksp Ag2CrO4 = 1,1.10-12

Rez.: 99,97%

8. Izračunajte topnost CaF2 v vodni raztopini, katere pH je 3! pKsp =10,41, pKa = 3,17Rez.: [Ca2+]= 3,9x10-4 mol/L

9. Za koliko se poveča topnost BaSO4 v raztopini s koncentracijo H3O+ 2,0 M glede na vodno raztopino? Ka2 (H2SO4) =1,2x10-3 Rez.: 1,05×10-5 mol/L

10. Ali je mogoča 99,9% ločitev z obarjanjem z OH-Fe3+ in Mg2+? Koncentraciji obeh ionov sta 0,1 M. KspFe(OH)3 = 4 x 10-38 Ksp Mg(OH) = 1,8x10-11

Rez.: Ločitev je možna!

Page 2: Zbirka nalog

11. Zmešamo enaka volumna 0,2 M raztopin MgSO4 in NH4OH. K tej raztopini dodamo toliko NH4Cl, da je končna koncentracija NH4

+ ionov v raztopini 0,2 M. Ali se bo pri teh pogojih oboril Mg(OH)2? Ksp = 6 x 10-10, Kb = 1,8 x 10-5 Rez.: Se ne bo oboril.

12. Kolikšna je topnost AgSCN v 0,003 M NH3? Ksp =1,0x10-12 Knestab. = 5,9x10-8

13. Ali lahko izvedemo 99% ločitev Ca2+ in Ce3+ z oksalatom iz raztopine, ki vsebuje 0,4 g/L Ca2+ in 1,4 g/L Ce3+ ionov? Ca2C2O4 Ksp = 1,3 x 10-8 Ce2(C2O4)3 Ksp = 3 x 10-29 Rez.: Ločitev je možna!

14. Ali lahko izvedemo 99% ločitev Ca2+ in Ce3+ iz njunih 0,01 M raztopin z obarjanjem z C2O4

2-? CaC2O4: Ksp = 1,3x10-8

Ce2(C2O4)3: Ksp = 3x10-29 Rez.: Ločitev je možna!

15. Imamo mešanico BaCl2x2H2O in KCl v neznanem razmerju. Če 1,7839 g vzorca segrevamo 2 uri pri 160 oC, je masa preostanka 1,5623g. Izračunajte utežne % Ba, K in Cl v vzorcu! Rez.: ω(K+)=8,29% ; ω(Cl-)=32% ; ω( Ba2+)=47,3%

16. Ali se bo oboril AgBrO3, če zmešamo enaka volumna 0,001 M AgNO3 in 0,02 M KBrO3? Ksp = 6x10-5 Rez.: Oborine ne bo!

17. Določite pogoje, pri katerih ločimo Pb2+ in Tl+ s H2S, če je njuna začetna koncentracija 0,1 M! Ksp (PbS) = 7x10-28 Ksp (Tl2S) = 1x10-22 Ka1 (H2S) = 5,7x10-8, Ka2 (H2S) = 1,2x10-15

18. Koliko mg Ba(IO3)2 se raztopi v 150 ml vode pri 25 oC? Ksp = 1,57x10-9

Rez.: 53,5 mg

19. Izračunajte koncentracijo Ag+, CN- in HCN v nasičeni raztopini AgCN, katere pH je 9,00! AgCN(s) <-------> Ag+ + CN- K sp = 2,2x10-16 CN-+H2O <------>HCN(aq) + OH- Kb = 1,6x10-5 Rez.: [Ag+] = 2,4x10-8, [CN-]=9,2x10-9, [HCN] = 1,5x10-8

20. Izračunajte pH in koncentracijo H2SO3, HSO3- in SO32- v naslednjih raztopinah: 0,050 M NaHSO3, b) 0,050 M Na2SO3 ! K1 = 1,23 x 10-2, K2 = 6,6 10-8Rez.: a) [HSO3-]= 1x10-4 M, [SO32-]=1,3x10-4 M, [HSO3-]= 0,05 M b) [HSO3-]= 8,7x10-5 M, [H2SO3]=8,1x10-13M, [SO32-]= 0,05 M

21. Napišite enačbi za masno bilanco in elektronevtralnost v nasičeni raztopini SrSO4! Izračunajte koncentracijo Sr2+ pri pH 2,5 ! Ksp=3,2.10-7 Kb(SO42-) = 9,8.10-13

Rez.: 6,47×10-4 M

Page 3: Zbirka nalog

22. Izračunajte topnost CaC2O4 pri pH 2,5 ! Ksp = 1,3x10-8

C2O42- : Kb1 = 1,8 x 10-10 HC2O4 : Kb2 = 1,8, x 10-13

Rez: 8,92 x10-4 M

23. Napišite enačbi masne bilance in elektronevtralnosti za vodno raztopino Ca3(PO4)2!

24. Izračunajte koncentracijo Ca (izrazite jo s pCa) v raztopini, ki jo dobimo, če zmešamo 100 ml 0,1000 M raztopine Ca2+ in 100 ml 0,1000 M raztopine EDTA pri pH 8!.= 5,4 x10-3, Kf = 5,01.1010 Rez. : pCa = 4,85

25. Računsko prikažite, ali je mogoča ločitev z obarjanjem z OH-Fe3+ in Mg2+? Koncentraciji obeh ionov sta 0,1 M. KspFe(OH)3 = 4x10-38 Ksp Mg(OH)2 = 1,8 x 10-11

Rez: [Fe3+] kvant. Izločen pri [OH-] = 1,6 x 10-11 mol/L, začetek obarjanja [Mg2+] pri [OH-] = 1,3x10-5 mol/L

GRAVIMETRIJA

26. Pri določevanju fosforja zatehtamo 0,703 g vzorca, ga raztopimo in oborimo fosfat kot MgNH4PO4.3H2O. Po filtraciji in žarjenju znaša masa oborine 0,432 g (Mg2P2O7). Koliko % P2O5 je v vzorcu? Rez: 39,2%

27. Pri gravimetrični določitvi dobimo iz 0.5724 g vzorca 0,4835 g BaSO4. Izračunajte masni delež Ba2+ v vzorcu! Rez.:49,7%

28. 0,4000 g vzorca, ki vsebuje samo AgCl in AgI analiziramo in dobimo 0,1888 g Ag. Izračunajte % AgCl v vzorcu! Rez.: 4,26%

29. Dodatek dimetilglioksima raztopini nikljevih ionov povzroči nastanek oborine Ni(HC4H6O2N2)2. To je voluminozna oborina, zato ni primerno delati z oborinami, ki so težje od 175 mg. Magnetna zlitina vsebuje med 24 in 35% Ni. Izračunajte zatehto, pri kateri ta masa oborine ne bo presežena! Rez.: 0,148g ali 0,102g

30. Koliko AgCl nastane iz 0,4000 g vzorca, ki vsebuje 0,41% a) KCl b) MgCl2K=39 Mg=24 Cl=35 Rez.: a) 0,79% b) 1,23%

31. V raztopini Fe2(SO4)3 določimo železo indirektno tako, da oborimo sulfatne ione z BaCl2. Izračunajte koncentracijo železa v raztopini (g/L), če je bila masa BaSO4 po obarjanju 10 ml raztopine 0,1735 g! Rez: 8,87×10(-4)

32. Iz 0,872 g vzorca, ki je mešanica NaBr in NaCl smo dobili 1,505 g AgBr. Izračunajte % sestavo vzorca! Rez.: 94,4% in 5,6%

33. Izračunajte % Cu2O v vzorcu, če dobimo po raztapljanju 0,8500 g vzorca, oksidaciji in obarjanju s tiosulfatom ter žarenju 0,2500 g Cu(II) oksida! Rez.: 26,4%

34. Serijo sulfatnih vzorcev analiziramo z obarjanjem z BaCl2. Vsebnost sulfata v vzorcih

Page 4: Zbirka nalog

variira med 20 in 50 %. Koliko vzorca moramo zatehtati, da bo masa nastale oborine med 0,3 in 0,4 g. Kolikšna bo največja masa oborine, če zatehtamo to količino vzorca? Rez.:0,0247g ; 0,06175g ; 0,03294g ; 0,0825g

35. Kolikšen volumen 0,04 M BaCl2 potrebujemo za obarjanje SO42-ionov iz 100,0 ml

raztopine, v kateri je raztopljen 1g K2SO4.Al(SO4)3.24H2O? Rez.: 109 mL

36. Železo v vzorcu, ki vsebuje železov sulfat lahko določimo gravimetrično tako, da oborimo sulfat z barijevimi ioni in tehtamo barijev sulfat. Kolikšen je gravimetrični faktor za to določitev, če izrazimo železo kot železov (II) oksid. Zatehtali smo 2,000 g vzorca, masa oborine je bila tudi 2,000 g. Koliko % FeO je v vzorcu? Rez.: 30,8%

37. Zatehtamo 2,0 grama vzorca, ki vsebuje 80% Fe2O3. Koliko ml 0,1 M NH3 potrebujemo za obarjanje Fe kot Fe(OH)3? Rez.: 602 mL

38. Pri določevanju fosforja v umetnem gnojilu 0,217 g vzorca razkrojimo s konc. HNO3. Raztopino razredčimo ter oborimo PO4

3- ione kot (C9H72H3PO4 x 12MoO3. Masa oborine po filtraciji je 0,684 g. Izračunajte % P2O5 v vzorcu! Rez.: 11,2%

39. V vzorcu seruma smo kalcij oborili z amonijevim oksalatom kot CaC2O4. Oborino smo filtrirali, sprali in raztopili v kislini. Raztopljeni oksalat smo titrirali z 0,001 M KMnO4. Izračunajte koncentracijo kalcija v serumu (mmol/L), če smo analizirali 5,00 ml vzorca in pri titraciji porabili 4,94 ml kalijevega permanganata!

40. 0,6490 g vzorca, ki vsebuje samo K2SO4 (mol.masa 174,27) in (NH4)2SO4 (mol.masa 132,14) raztopimo ter oborimo sulfatne ione s presežkom reagenta. Oborino ( mol. masa 233,3) filtriramo in žarimo. Masa oborine je 0,077g. Izračunajte % K2SO4 v vzorcu! Kateri reagent smo uporabili za obarjanje? Napišite ustrezno reakcijo! Rez.: ω(K2SO4)=52,6%

41. V vzorcu, ki vsebuje aluminij, titan, cirkonij in primesi, določujemo vsebnost aluminijevega oksida Al2O3. Če aluminij obarjamo kot fosfat (AlPO4), se pri tem soobarjata tudi titanov fosfat (Ti2P2O9) in cirkonijev fosfat (ZrP2O7). Izračunajte % Al2O3, če pri gravimetrični analizi 0,2430 g vzorca dobimo celotno maso fosfatov 0,2512 g in če z nadaljnjimi analizami določimo, da vzorec vsebuje 2,40 % titana in 0,050 % cirkonija. M(Al) = 27 g/mol, M(P) = 31 g/mol, M(Ti) = 47,9 g/mol, M(Zr) = 91,2 g/mol Rez.: ω(Al2O3)= 42,9%

PUFRI

42. Koliko vsake od naslednjih substanc moramo raztopiti v 100 ml vode, da bo raztopina reagirala alkalno na fenolftalein?a) NH3, b) NaHCO3KNH3 = 1,86 x10-5 K1H2CO3 = 4,6 x 10-7

K2H2CO3 = 4,4 x 10-11

Rez.:

43. Kako pripravimo 250 ml puferske raztopine s pH 4,50 iz 0,2000 M raztopine CH3COONa in 0,3000 M raztopine CH3COOH Ka = 1,77 x 10-4 Rez.: V(CH3COO-)= 223,4ml ; V (CH3COOH)= 26,6mL

44. Izračunajte molarno razmerje med bazo in njeno konjugirano kislino, oziroma kislino in njeno konjugirano bazo v raztopinah s pH = 9,80 za naslednje primere a) NH3, NH4Cl b)HCN, NaCN

Page 5: Zbirka nalog

Ka = 2,1 x 10-9 Kb = 1,75 x 10-5 Rez.: a) 3,61 b) 0,0755

45. Imamo puferske zmesi, ki smo jih pripravili iz NH3 in NH4Cl enakih koncentracij (0,05 M) v razmerjih 1:3, 3:1 in 1:1. Kb amoniaka je 1,8x10-5. Kakšne bodo vrednosti pH nastalih raztopin? Rez.: a) pH= 8,78, b) pH= 9,73, c) pH= 9,26

46. Kakšen je pH puferskih raztopin, ki jih dobimo, če zmešamo 50,00 ml 0,200 M NaH2PO4 z: a) 50,00 ml 0,120 M HCl in b) 50,00 ml 1,120 M NaOH! K1= 7,11 *10-3 K2=6,34 *10-8 K3= 4,2*10-13 Rez.: a) pH= 1,97 b) pH= 7,37

47. Izračunajte pH raztopine, ki nastane z mešanjem 20,0 ml 0,2000 M etanojske (ocetne) kisline z a) 25 ml vode b) 25 ml 0,2 M NaOH! Ka =1,75.10-5 Rez.: a)pH= 2,90 b)pH=12,35

48. Koliko g NH4Cl in koliko ml 3,0 M NaOH moramo raztopiti v 200 ml destilirane vode, da bomo po razredčenju na 500 ml dobili raztopino s pH 9,5, s koncentracijo soli (NH4Cl) 0,1 M? K bNH3 = 1,75.10-5

Rez.: 7,5 g in 30,1 ml

49. pH 0,10 M raztopine etilamina (R-NH2) je 11,80. Izračunajte Kb za etilamin! Izračunajte pH 0,1 M raztopine etilamonijevega klorida! Rez.: pH= 5,31

50. Izračunajte pH 0,1 M raztopine Na2CO3

H2CO3 : K1 = 4,6 x 10-7, K2 = 4,4x10-11

51. Izračunajte pH 0,04 M H2SO4! (K2 = 1,2 x 10-3) Rez.: pH=2,2

52. Izračunajte pH mešanice 0,120 M HCl in 0,080 M enobazne šibke kisline (HA Ka = 1.0.10-4).

53. Izračunajte pH in pufersko kapaciteto raztopine, ki je 0,4 M glede na mravljinčno kislino in 0,6 M glede na Na formiat ! (Ka = 1,77 x 10-4) Rez.: pH= 3,93

54. pH krvi je 7,40. Izračunajte razmerje koncentracij HPO42- in H2PO4

- v krvi! K1 = 1,1.10-2, K2=7,5.10-8, K3=4,8.10-13 Rez.: 1,9

55. Koliko g NaHCO3 moramo dodati k 4,00 g K2CO3, da dobimo po razredčenju na 500 ml raztopino s pH 10,80? (K1 = 4,45× 10-7, K2 = 4,69×10-11) Rez.: 0,822 g

56. Koliko ml 0,800 M KOH moramo dodati k 3,38 g oksalne kisline, da dobimo po razredčenju na 500 ml raztopino s pH 2,40? Ka1 = 5,60 * 10-2 Ka2 = 5,42 * 10-5 Rez.: 43,8 ml

57. Katera od naslednjih baz je najprimernejša za pripravo pufra s pH 9,00? Zakaj? amoniak NH3 Kb = 1,75 * 10-5

anilin C2H5NH2 Kb = 3.99 * 10-10

hidrazin H2N-NH2 Kb = 3,00 * 10-6

piridin C2H5N Kb = 1,69 * 10-9

Page 6: Zbirka nalog

Rez.: amoniak, zato ker pOH=5

58. Koncentracija raztopine A je 0,050 M/L HF, in raztopine B 0,050 M/L NH3. Izračunajte pH raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 20,0 ml raztopine A in 14 ml raztopine B! Izračunajte pH raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 20 ml raztopine B in 14 ml raztopine A! Ka = 6,8×10-4 Kb = 1,75 ×10-5

59. Za koliko se spremeni pH raztopine, če dodamo k 100 ml raztopine, ki vsebuje 0,2 mol. NaCH3COO in 0,2 mola CH3COOH, 2 ml 1,0 M HCl. Končni volumen raztopine je 100 ml. (Ka = 1,75 x 10-5) Rez. : . pH = -0,009

60. Kolikšen je delež nedisociiranega NaOH v 1 M raztopini? (Kb = 0,20)

61. Izračunajte pH raztopine, ki jo pripravimo z raztapljanjem 1,23 g 2-nitrofenola v 0,250 L vode! M = 139,110 Ka = 6,2 x 10-8Rez.: pH= 4,33

62. Kako pripravimo pufer s pH 5 iz 0,500 M raztopine ocetne kisline (Ka = 1,75 x 10-5) in 0,426 M raztopine NaOH?

63. Izračunajte pH v 0,1000 M raztopini NaHCO3! (K1 = 4,45 x 10 -7 K2 = 4,7 x 10-11) Rez.: pH= 9,68

64. Izračunajte pH raztopine, ki nastane z mešanjem 50 ml 0,001 M raztopine CH3COOH in 10 ml 0,001 M raztopine NaOH! (Ka = 1,75 x 10-5) Rez.: pH=4,93

65. Koliko g NaH2PO4, (M=120 g/mol) in Na2HPO4, (M=142 g/mol) potrebujemo za pripravo 1 L pufrske raztopine s pH 7,45 z ionsko močjo 0,1000? Ka1 = 1,1.10-2, Ka2=7,5.10-8, Ka3=4,8.10-13 Rez: 1,6 g/L NaH2PO4, 4,1 g Na2HPO4/L

66. Koliko g NH4Cl in koliko ml 3,0 M NaOH moramo raztopiti v 200 ml destilirane vode, da bomo po razredčenju na 500 ml dobili raztopino s pH 9,5, s koncentracijo soli (NH4Cl) 0,1 M? K bNH3 = 1,75.10-5 Rez.: 7,5 g in 30,1 ml

67. Za koliko se spremeni pH raztopine, če dodamo k 100 ml raztopine, ki vsebuje 0,2 mol. NaCH3COO in 0,2 mola CH3COOH, 2 ml 1,0 M HCl. Končni volumen raztopine je 100 ml. (Ka = 1,75x10-5) Rez.: pH = -0,009

68. Koliko mL 0,1000 M HCl in koliko g Na-acetata dihidrata potrebujemo, da pripravimo 250 ml pufra s pH 5,00 in ionsko jakostjo 0,100 M ?

69. Izračunajte pH in koncentraciji (CH3CH2)2NH in (CH3CH2)2NH2+ v 0,03 M raztopini glicina! (Kb= 4,7x10-7)!

70. Koliko mL 0,1000 M HCl in koliko g Na-acetata dihidrata potrebujemo, da pripravimo 250 ml pufra s pH 5,00 (pri 5oC) in ionsko jakostjo 0,100 M ? pKw (5oC) = 14,734 pKa (5oC) = 4,77Na=23

Page 7: Zbirka nalog

TITRACIJE

71. 0,6079 g neke čiste organske kisline raztopimo v 45,67 ml NaOH. Presežek baze titriramo s 3,25 ml 0,1200 M HCl. Z drugo titracijo smo ugotovili, da za 39,33 ml te baze porabimo 31,69 ml HCl. Izračunajte molsko maso neznane enoprotične kisline! Rez.: 151,6 g/mol

72. 50,0 ml raztopine, ki vsebuje HCl in šibko kislino HX porabi 48,7 ml 0,115 M NaOH, ko titriramo na fenolftalein. Drugih 50 ml titriramo na metiloranž in porabimo 17,4 ml baze. Kolika je molarnost a) HCl b) šibke kisline c) celokupnih kislin ?Rez.: a) 0,040 M b) 0,072 M c) 0,112 M

73. Za določevanje dušika v rjavem premogu uporabimo Kjeldalovo metodo. Zatehtamo 1,0 g vzorca. Po razklopu sledi destilacija, pri čemer vodimo nastali NH3 v 50 ml 0,5000 M H2SO4. Po končani destilaciji titriramo presežek H2SO4 z 1,000 M KOH. Kot indikator uporabimo metiloranž. Porabimo 49,2 ml. Koliko % dušika vsebuje premog? Rez.: 1,12%

74. V vzorcu, ki vsebuje sečnino (NH2)2CO določujemo N po Kjeldahlu. Zatehtamo 0,20000 g vzorca, ga raztopimo in po redukciji destiliramo NH3 v 50,00 ml 0,05000 M H2SO4. Presežno kislino titriramo z 0,05 M NaOH. Pri titraciji porabimo 3,40 ml reagenta. Izračunajte % sečnine v vzorcu! C= 12 g/mol, N=14 g/mol Rez.: 72,45%

75. 1,000 g NaOH raztopimo v H2O in razredčimo do 500 ml. 100 ml te raztopine porabi pri titraciji 0,1062 M HCl pri titraciji na metiloranž. Drugi 100 ml alikvot oborimo s presežnim BaCl2, razredčimo do 250 ml in filtriramo. 200 ml filtrata titriramo s HCl na fenolftalein in porabimo 29,62 ml. Kolikšen je % NaOH in Na2CO3 v vzorcu?

76. Izračunajte pH raztopine, če smo pri titraciji 25,0 ml 0,1000 M maleinske kisline z 0,1000 M NaOH dodali 50,0 ml 0,1 M NaOH! (K1 = 1,5 x 10-2, K2 = 2,6 x 10-7) Rez.: pH=9,55

77. Izvedite krivuljo za titracijo 50,0 ml 0,0500 M NaCN z 0,1000 M HCl (Ka =2,1 x 10-9) (začetni pH, po dodatku 10,0 ml, 25,00 ml in 26,00 ml kisline). Rez.: pH= 10,69 ; pH= 8,85 ; pH=5,01 ; pH=2,88

78. Izvedite krivuljo za titracijo 50,00 ml 0,1000M ocetne kisline (Ka=1,75 x 10-5) z 0,10000 M NaOH (začetni pH, po dodatku 10,0 ml NaOH, E.T., po dodatku 50,10 ml NaOH). Rez.: pH= 2,88 ; pH=4,15 ; pH= 8,73 ; pH=10,0

79. Kolikšna mora biti koncentracija raztopine Ba(OH)2, če je njen titer 1,00 mg HCl/ml? Rez.: 0,0137 M

80. Izračunajte titracijsko krivuljo za titracijo 0,05 M NaCN z 0,1 M HCl!. Izračunajte pH po dodatkih 0, 10, 24, 25 in 26 ml reagenta! (HCN: Ka = 2,1 x 10-9) Rez.: pH=10,69 ; pH=8,86 ; pH=7,3 ; pH=5,08 ; pH=2,71

81. Izračunajte titracijsko krivuljo za titracijo 50,00 ml CH3COOH (Ka = 1,75 x 10-5) z 0,1 M NaOH!

82. Vzorec je lahko čisti KOH, čisti NaOH ali mešanica 50% KOH 50% NaOH. Pri titraciji 1 g vzorca porabimo 50 ml 0,5 M HCl. Kakšna je sestava vzorca? Rez.: samo NaOH

Page 8: Zbirka nalog

83. 0,3000 g vzorca nečistega MgO titriramo s HCl (3 ml HCl ustreza 0,04503 g CaCO3). Če porabimo za titracijo 48,00 ml kisline, smo raztopino pretitrirali. Presežno kislino titriramo z NaOH (0,4000 M) in porabimo 2,40 ml. Kolikšen je % MgO v vzorcu? Rez.: 90,27%

84. Za titracijo 100,00 ml enobazne šibke kisline porabimo 27,63 ml 0,09381 M NaOH. pH v ekvivalentni točki je 10,99. Izračunajte pH po dodatku 19,47 ml NaOH v 100 ml raztopine kisline! Rez.. pH=10,07

85. Za določitev % proteinov v moki moramo % N pomnožiti z 5,7. 0,909 g vzorca pšenične moke analiziramo po Kjeldalovem postopku. NH3 destiliramo v 50 ml 0,0506 M HCl. Za retitracijo porabimo 7,46 ml 0,0491 M NaOH. Izračunajte % proteinov v moki! Rez.: 19%

86. Vzorec tehničnega NaOH, ki je bil več dni izpostavljen na zraku analiziramo. Zatehtamo 188,5 mg vzorca, ga raztopimo in titriramo. Če uporabimo kot indikator fenol ftalein porabimo 39,19 ml 0,1065 M HCl, če pa uporabimo metil oranž pa porabimo za titracijo enake množine vzorca 40,65 ml kisline. Ugotovite sestavo vzorca! Rez.: ω(NaOH)= 85,28% ω(Na2CO3)= 8,72%

87. V vzorcu je možna prisotnost Na2CO3, NaHCO3 ali NaOH. Za titracijo 50 ml vzorca porabimo 22,1 ml 0,1000 M HCl, če uporabimo kot indikator fenolftalein in 48,4 ml iste kisline, če uporabimo kot indikator metil oranž. Določite sestavo raztopine! Rez.: c(Na2CO3)=0,0442 mol/L ; c(NaHCO3)=0,0084 mol/L

88. Koliko g Ba(OH)2 moramo zatehtati, da bo pri titraciji vsak ml 0,1 M HCl ustrezal 0,5% Ba(OH)2 v vzorcu? Rez.: 3,42 g

89. Koliko % CH3COOH je v 3,000 g vzorca, ki porabi 20,5 ml 0,1150 M NaOH pri titraciji na fenolftalein? Rez.; 4,72%

90. Za nevtralizacijo 0,5000 g zmesi BaCO3 in CaCO3 porabimo 30,0 mL 0,25 M HCl. Kolikšen je % obeh komponent v vzorcu? Rez.: ω(BaCO3)=50,8% ; ω(CaCO3)=49,2%

91. Koliko ml 3,1 M NaOH porabimo za nevtralizacijo 105,0 ml 2% H2SO4 (gostota 1,05)? Rez.: 1,45×10-5 L

92. Koliko g oziroma ml 25% HCl z gostoto 1,124 potrebujemo za pripravo 1,5 l 0,3 M HCl? Rez.: 58,5 mL ; 16,425g

93. Koliko g 55% NaOH moramo zatehtati, da pri titraciji porabimo 42,5 ml HCl? Za titracijo 50 ml iste HCl porabimo 49,2 ml 0,5212 M NaOH. Rez.: 1,585g

94. 0,475 g substance, ki vsebuje (NH4)2SO4 smo raztopili v vodi in naalkalili s KOH. NH3 smo destilirali v 50,0 ml 0,1000 M HCl. Presežek HCl smo titrirali in porabili 11,1 ml 0,121 M NaOH. Izračunajte % NH3 in (NH4)2SO4? Rez.:13,08% NH3, 50,8% (NH4)2SO4

95. 25 ml KMnO4 sprosti v kisli raztopini KJ jod, ki je ekvivalenten 26,3 ml 0,125 M Na2S2O3. Izračunajte molarnost raztopine KMnO4 in koncentracijo v g/l. Napišite reakcije! KMnO4 =158 Rez.: 4,155g/L

96. 0,3500 g onečiščenega vzorca KI dodamo 0,1942 g čistega K2CrO4, raztopimo v vodi

Page 9: Zbirka nalog

in kuhamo, da izženemo sproščeni I2. Ohlajeni raztopini dodamo presežek KJ in sproščeni jod titriramo z 0,1000 M Na2S22O3. Porabimo 10 ml. Koliko % čistega KI je v vzorcu? Napišite reakcije! K2CrO4 = 194,2 KI = 166,02 K2Cr2O7 = 294,2 Rez.: 94,9%

97. Pri titraciji lahko opazimo rdečo barvo Fe(SCN)2+, ko je koncentracija kompleksa 6,4×10-6 M. Kolikšna mora biti koncentracija Fe3+, če titriramo 50,0 ml 0,050 M Ag+ z 0,1000 M KSCN? Rez.: 0,274 mol/L

98. Pri titraciji 100 ml pitne vode, katere totalna trdota je 12 nemških stopinj. Porabimo 14,00 ml EDTA. Izračunajte koncentracijo (mol/l) EDTA. Koliko EDTA bi porabili pri titraciji 20 mg Al2O3? Rez.: 0,0153 mol/L ; 25,7 mL

99. 25 ml raztopine KCl titriramo z raztopino AgNO3, ki vsebuje 4,5 g AgNO3 v 250 ml. Porabimo 23,25 ml reagenta. Izračunajte a) koncentracijo raztopine KCl (mol/L) b) Maso KCl v 1 litru raztopine Naštejte indikatorje, ki smo jih uporabili pri obarjalnih titracijah! Rez.: a) 0,1050 mol/L b) 7,35 g/L

100. Raztopino KMnO4 standariziramo z Na2C2O4 . Za 0,2528g Na2C2O4 porabimo 40,41 ml KMnO4. Izračunajte molarnost KMnO4! Napišite reakcije! Rez.: 0,01867 mol/L

101. Izračunajte pH 5x10-5 M raztopine fenola! Ka = 1,05 x 10-10 Rez.: pH=7,14

102. Srebrov ion v 25,0 mL raztopine prevedemo v dicianoargentatni (I) ion z dodatkom presežka raztopine Ni(CN)4-: Ni(CN)4

2-+ 2 Ag+ ------> 2 Ag(CN)2- + Ni2+ Sproščeni Ni titriramo z EDTA. Porabimo 43,77 ml 0,02408 M raztopine . Izračunajte molarno koncentracijo srebra v raztopini! Rez.: 0,0843 mol/L

104. 0,2000 g vzorca, ki vsebuje baker jodometrično titriramo. Izračunajte % Cu v vzorcu, če pri titraciji sproščenega joda porabimo 20,00 ml 0,1000 M Na2S2O3! Napišite ustrezne reakcije!, Cu=63,5 Rez.: 63,5%

105. Za oksidacijo 0,2000 g Na2C2O4 v kisli raztopini porabimo 31,0 mL raztopine KMnO4. Koliko ml 0,1000 M Na2S2O3 porabimo pri jodometrični titraciji 25 ml istega KMnO4? Napišite reakcije! Rez.: 24,1mL

106. Za določevanje klorida v trdnih vzorcih uporabljamo Fajansovo metodo. Kakšna mora biti koncentracija titrne raztopine, da bo pri 250 mg zatehti vsak ml porabljene titrne raztopine ustrezal % Cl v vzorcu? Ag = 107,9 Cl=35,5 Rez.: 0,175 M

107. Preparat, ki ga uporabljamo za zmanjšanje kožnega vnetja, je mešanica železovega in cinkovega oksida. 1,022 g vzorca suhega preparata raztopimo v kislini in razredčimo na 250 ml. 10 ml alikvotu dodamo KF (za maskiranje železa). Po uravnavanju pH raztopino titriramo in porabimo 38,71 ml 0,01294 M EDTA. Drugi alikvot (50 ml) titriramo z 0,002727 M raztopino ZnY2-. Pri titraciji porabimo 2,40 ml reagenta.

Page 10: Zbirka nalog

Izračunajte % ZnO in Fe2O3 v vzorcu! Upoštevajte, da tvori EDTA z Fe3+ ioni stabilnejši kelat kot s Zn2+ ! (M (Fe) = 55,8 g/mol , M(Zn)= 65,4 g/mol) Rez.: ω(ZnO)=99,74% ; ω(Fe2O3)=0,25%

108. Izračunajte titracijsko krivuljo za titracijo 100 ml 0,05 M Cl-z 0,1000 M AgNO3. Izračunajte konc. Cl-, Ag+, pCl in pAg po dodatkih 0, 10, 25, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 60 in 100 ml! Ksp = 1,8 x 10-10

109. Za titracijo joda, ki nastane iz presežnega KI in 0,3 g KIO3, porabimo 48,00 ml raztopine Na2S2O3. Napišite reakciji in izračunajte koncentracijo raztopine Na2S2O3! Rez.: 0,175 mol/L

110. Standardno raztopino 0,1200 M AgNO3 uporabljamo za rutinsko določevanje soli v slanici. Kolikšen je titer raztopine (mg NaCl/ml)? Koliko mg NaCl/ml je v slanici, če 50,0 ml vzorca porabi 21,4 ml raztopine AgNO3? Rez.: 3 mg/mL

111. Iz podatkov analize vode smo izračunali, da ta vsebuje 214 mg CaCO3 in 140 mg MgSO4 v 1 litru. Kolikšna je trdota v on? Rez.: °d=6,52°d

112. 10 ml raztopine, ki vsebuje K2SO4 (3,145 g/250 ml) reagira z raztopino BaCl2. Oborino segrevamo s 35 ml 0,0508M EDTA, nato pa nezreagirani EDTA določimo s titracijo z 0,0494 M MgCl2, pri kateri porabimo 26,17 ml MgCl2. Izračunajte % K2SO4! K2SO4 = 174,25 BaCl2 = 208,27 MgCl2 = 95,23 Rez.: 67,2%

113. Približno 5 g dinatrijeve soli EDTA raztopimo v 1 litru vode. Pri standardizaciji porabimo za 45 ml raztopine magnezija (0,8433 g MgCO3/l) 28,90 ml EDTA. Izračunajte koncentracijo EDTA, izraženo v mg MgCO3/l in CaCO3/ml! Kateri indikator moramo uporabiti? Rez.: c(MgCO3)= 1,313gMgCO3/L ; c(CaCO3)=1,56CaCO3/L

114. 10 ml raztopine, ki vsebuje K2SO4 (2,145 g v 250 ml), reagira z raztopino BaCl2. Oborino segrevamo s 35,0 ml 0,05082M EDTA, nezreagirani EDTA pa določimo s titracijo z 0,04935M AgCl2. Pri titraciji porabimo 26,17 ml MgCl2. Izračunajte % K2SO4 v vzorcu!

115. Koliko gramov NaCN je v raztopini, če pri titraciji do pojava trajne motnosti porabimo 26,05 ml AgNO3, ki vsebuje 8,125 g/l AgNO3? Rez.: 0,122 g

116. Raztopino, ki vsebuje KCN in KCl titriramo z 0,1000 M AgNO3. Do pojave motnosti porabimo 15,00 ml. Nato dodamo 32,1 ml AgNO3, oborino (Ag/Ag(CN)2/, AgCl) odfiltriramo in titriramo z 0,08333 M KCNS. Do pojava rdeče barve (Fe3+ ioni kot indikator) porabimo 7,2 ml. Koliko g KCN in KCl je v vzorcu? Rez.: m(KCl)=44,76mg ; m(KCN)= 72,3mg

117. Pri standarizaciji K2CrO4 porabimo za titracijo 50,0 ml 0,0260 N Pb(NO3)2 43,5 ml K2CrO4. S tako standarizirano raztopino K2CrO4 titriramo 0,642 g raztopljenega vzorca in porabimo 36,8 ml. Izračunajte % Pb v vzorcu!

118. 1,728 g zlitine Pb-Cd raztopimo v kislini in razredčimo na 500 ml. Pri titraciji 25,0 ml raztopine pri pH 10 porabimo 43,6 ml 0,0108 M EDTA. Po maskiranju Cd2+ ionov z HCN-NaCN v 25 ml alikvotu porabimo 32,7 ml EDTA. Izračunajte % Pb in Cd v vzorcu! (Cd = 15,31% , Pb = 84,7%) Pb = 207,2 Cd = 112,4

119. V 12,73 ml raztopine, ki vsebuje cianidne ione, dodamo 25,00 ml raztopine Ni2+ (presežek Ni2+!) tako, da pretvorimo prisoten cianid v Ni(CN)4

2-. Presežek Ni2+ titriramo z 0,01307 M raztopino EDTA. Porabimo 10,15 ml. (opomba: Ni(CN)4

2- z EDTA ne reagira!). Za titracijo 30,1 ml prvotne raztopine Ni2+ porabimo 39,35 ml raztopine EDTA. Izračunajte koncentracijo CN- v vzorcu!

Page 11: Zbirka nalog

120. 0,1836 g piroluzita dodamo 50,0 ml 0,1 M Na2C2O4 in približno 100 ml razredčene H2SO4. Mešanico segrejemo in titriramo z 0,0833 M KMnO4. Kakšen je % MnO2 v piroluzitu, če porabimo pri titraciji 18,95 ml? NaP2C2O4=134,0 KMnO4 = 158,03 MnO2 = 86,93 Rez.: 74,7%

121. V prisotnosti fluoridnih ionov lahko Mn2+ ione titriramo z MnO4-, tako titrirani ioni kot

titrirna raztopina preidejo v kompleks Mn(III) s fluoridom. 0,545 g vzorca, ki vsebuje Mn3O4 raztopimo in ves mangan prevedemo do Mn2+. Pri titraciji (F- je navzoč) porabimo 31,1 ml 0,1170 N KMnO4 (standariziran na oksalat). Napišite ustezne enačbe za reakcije, če upoštevate, da je nastali kompleks MnO4

-. Izračunajte molariteto KMnO4 za to titracijo! Kolikšen je % Mn3O4 v vzorcu? (40,8)

122. 6,4 g bakrovega sulfata raztopimo v vodi in dopolnimo z vodo do 250 ml. K 25 ml alikvotu dodamo 3 ml 10% KI. Za titracijo sproščenega joda porabimo 24,3 0,0974 MNa2S2O4. Izračunajte % Cu v vzorcu! Rez.: 23,5%

123. V 200 ml vode določimo CaO in MgO tako, da oborimo najprej Ca kot CaC2O4 x H2O, v filtratu pa magnezij kot MgNH4PO4, ki ga pretvorimo v Mg2P2O7. Masa CaC2O4 x H2O po sušenju je 57,6 mg, masa Mg2P2O7 pa znaša 15,0 mg. 150 ml vode porabi pri titraciji na metiloranž 5,42 ml 0,1 M HCl 250 ml vode titriramo po dodatku fenolftaleina z 0,1 M NaOH do rožnate barve. Pri tem porabimo 4,2 ml tega luga. Izračunajte kalcijevo, magnezijevo, totalno, karbonatno in nekarbonatno trdoto v nemških stopinjah? Koliko mg CO2 se nahaja v litru vode v nemških stopinjah? Koliko mg CO2 se nahaja v 1 litru vode v obliki proste ogljikove kisline H2CO3? Koliko mg CO2 se nahaja v obliki HCO3

- iona?

CaC2O4xH2O = 146,12 CaO = 56 MgO = 40 Mg22O7 =222,6 CO2 =44 HCl = 36,5 NaOH = 40

124. Vzorec vsebuje mešanico Na2HAsO3, As2O5 in inertno snov. 0,2500 g vzorca odtehtamo, raztopimo in titriramo s standardno raztopino joda, ki je skoraj nevtralna zaradi presežka raztopljenega NaHCO3. Za titracijo porabimo 15,80 ml 0,0515 N J2. Dodamo presežek KJ ter titriramo sproščeni jod in porabimo 20,70 ml 0,1300 N Na2S2O3. Izračunajte % Na2HAsO3 in As2O5 v vzorcu! (55,29%)

125. Raztopino KMnO4 standariziramo z Na2C2O4 in sicer porabimo 40,41 ml KMnO4 za 0,2528 g Na2C2O4. Izračunajte molarnost KMnO4! Napišite reakcijo!

126. Koliko g Fe2(SO4)3.9H2O moramo zatehtati za pripravo 700 ml raztopine, ki bo vsebovala 10 mg Fe3+ v ml? Rez.: 35,24 g

127. 0,3236 g mešanice srebrovih soli raztopimo v 50,0 ml 0,1810 M KCN. Za titracijo presežnega cianida porabimo 28,14 ml 0,1010 M AgNO3. Izračunajte % Ag v mešanici! Rez.: 56,1%

128. Vzorec kromita (FeO.Cr2O3) analiziramo po naslednjem postopku: 0,3000 g vzorca talimo z Na2O2, talino izlužimo z vročo vodo in filtriramo. Oborino dobro speremo z vodo. Filtratu dodamo 10 ml H2SO4 1+1, 1 g KI ter titriramo z o,1000 M Na2S2O3. Porabimo 16,3 ml raztopine. Oborino raztopimo, železove ione reduciramo s SnCl2, dodamo Z-R reagent ter titritramo z 0,020 M KMnO4. Porabimo 8,5 ml. Napišite reakcije, pojasnite vlogo posameznih reagentov in izračunajte % Fe in Cr v vzorcu!

Page 12: Zbirka nalog

129. 25 ml KMnO4 sprosti v kisli raztopini iz KI jod, ki je ekvivalenten 26,3 ml 0,125 M Na2S2O3. Izračunajte koncentracijo raztopine KMnO4 (izrazite jo v mol/l in g/l)! Napišite reakcije!

130. Cianidni ion lahko indirektno določamo s kompleksometrično titracijo tako, da raztopini cianida dodamo znano množino Ni2+ (nastane Ni(CN)4

2-, ki z EDTA ne reagira) ter presežek Ni2+ titriramo z EDTA. 12,7 ml vzorca, ki vsebuje cianid dodamo 25 ml standardne raztopine Ni2+. Za titracijo presežka Ni2+ porabimo 10,1 ml 0,013 M EDTA. Pri ločeni titraciji porabimo za 30 ml standardne Ni2+ raztopine 39,3 ml 0,013M EDTA. Izračunajte koncentracijo CN-v vzorcu! Rez.: 0,0927 M

131. Koncentracijo klorida v vzorcu urina določamo s titracijo kloridnih ionov s Hg2+ (Reakcija: Hg2+ + 2Cl- ----.. HgCl2 (aq)). Končno točko določimo z indikatorjem difenilkarbazonom, ki reagira s presežkom Hg2+! Titrirno raztopino standariziramo z raztopino, ki vsebuje 147,6 mg NaCl in porabimo 28,06 ml raztopine Hg(NO3)2. Pri titraciji 2,00 ml urina porabimo 22,83 ml. Izračunajte koncentracijo Cl-(mg/ml) v vzorcu! Na: 23 Cl: 35,5 Rez: 36,4 mg/ml

132. V vzorcu krvi določujemo koncentracijo N. 1,246 g vzorca dodamo 25 ml konc. H2SO4, 10 g K2SO4 in 0,1 g Se ter raztopino 3 ure segrevamo pri temperaturi vrelišča. Vzorec razredčimo na 250 ml ter naalkalimo z 50 ml 50% NaOH. Mešanico destiliramo ter NH3 uvajamo v 50 ml 4% HBO2 (gostota = 1). Kislino titriramo z 0,1065 M HCl in porabimo 37,65 ml. Izračunajte % N v vzorcu! Rez.: 4,51% N

133. 25 ml KMnO4 sprosti v kisli raztopini iz KI jod, ki je ekvivalenten 26,3 ml 0,125 M Na2S2O3. Izračunajte koncentracijo raztopine KMnO4 (izrazite jo v mol/l in g/l)! Napišite reakcije!

134. Kolikšna je relativna napaka titrimetrične določitve Mg z EDTA, če je končna točka titracije pred ekvivalentno za 0,1 ml EDTA. titrirali smo 10 ml raztopine, ki smo jo odmerili iz 100 ml merilne bučke, v kateri smo raztopili 0,505 g MgO. 1 ml EDTA ustreza 10 mg Mg. Izračunajte koncentracijo EDTA (mol/L)!

135. 100 ml 0,04 M raztopino Na- propanoata (Na sol propanjoske kisline –CH3CH2COOH)) titriramo z 0,0837 M HCl. Izračunajte pH ob pričetku titracije, na polovici titracije (1 Ve) in v ekvivalentni točki (Ve)! (Ka =1,34 x 10-5)

VREDNOTENJE REZULTATOV

136. V silikatni analizi smo dobili naslednje vrednosti za % Al2O3: 7,30, 7,28, 7,38, 7,29 in za % SiO2: 41,37, 41,61, 41,81, 41,70, 41,80. Izračunajte poprečno vrednost ter opredelite natančnost obeh meritev! (Qkrit. N=4.... 0,76, Qkrit., N=5.... 0,64) Rez.: Al2O3: x= 7,29SiO2: x= 41,66 ( bolj natančna meritev)

137. Titrimetrični postopek za določevanje Ca v apnencu smo kontrolirali s standardnim vzorcem (30,15% CaO). Rezultat analize je bil 30,26% CaO, izvršili pa smo 4 paralelne določitve. Standardni odmik na osnovi teh določitev je bil 0,085% CaO, standardni odmik na osnovi daljših opazovanj pa 0,094% CaO. Ali ima postopek sistematično napako? ( na osnovi 95% verjetnosti)? Ali bi se vaša ugotovitev spremenila, če ne bi prej poznali standardnega odmika?

Page 13: Zbirka nalog

1 2 3 4 5 ∞

t95% 12,7 4,3 3,18 2,78 2,57 1,96

Rez.: (30,26±0,14)% sistematična napaka (30,26±0,092)% ni sistematične napake

138. Nov postopek za določevanje polikloriranih bifenilov (PCB) smo preizkusili z analizo standardnega vzorca, ki vsebuje 1,50 mg PCB/l. Rezultati določitev so naslednji: 1,52; 1,41; 1,46; 1,70; 1,59; 1,26; 1,76; 1,05 mg/l. Ali lahko na osnovi teh meritev sklepamo na sistematično napako postopka?

t (N-1=7)80% 90% 95% 1,42 1,90 2,36Rez.: (1,47±0,19)mg/L sistematična napaka

139. V krvi smo ugotovili naslednje paralelne rezultate za koncentracijo alkohola: 0,084, 0,080, 0,079. Izračunajte 95% meje zanesljivosti za poprečno vrednost, če a) ne poznamo natančnosti postopka, b)če smo dobro določili njegovo natančnost, s= σ =0,005% etanola! Rez.: a) (0,081±0,0065)% b) (0,081±0,012)%

140. Z večjim številom meritev smo ugotovili, da je standardni odmik postopka za določevanje klorida 0,2%. Ugotovite meje zanesljivosti (90%) za vzorec, ki vsebuje 52,1% Cl, če smo rezultat dobili z:a) eno določitvijo; b) s tremi določitvami; c) s petimi določitvami. Z90% = 1,64Rez.: a) (52,1±0,33)% b) (52,1±0,19)% c) (52,1±0,15)%

141. Sestavo barve na obleki ponesrečenca smo primerjali z barvo avtomobila, ki naj bi bil vpleten v nesrečo. Analiza je pokazala, da je v vzorcih Ti: barva z obleke: 4,0%, 4,6%, Ti barva z avta: 4,5%, 5,3%, 5,5%, 5,0%, 4,9% Standardni odmik , s postopka dobro poznamo in znaša 0,35% Ti. Ugotovite ali sta vzorca ista (96 in 99% verjetnosti)! Z96% = 2,0; Z99% =2,58. Rez.: 96%: vzorca sta enaka 99%: vzorca sta različna 142. Analiza po Kjeldalu dveh vzorcev umetnih gnojil je pokazala, da je v vzorcu 1: 14,2%, 14,5%, 14,6%, 14,3% N, v vzorcu 2 pa: 15,0, 15,3, 15,2, 15,4, 15,6% N. Standardni odmik postopka s znaša ± 0,3% ( na osnovi 10 meritev). Ali lahko sklepamo, da gre za isto gnojilo? Rez.: vzorca sta različna

143. Za standarizacijo HCl s Na2CO3 (produkt reakcije CO2) smo dobili naslednje podatke: masa Na2CO3 (g) 0,2068 0,1997 0,2245 0,2137 Volumen HCl (ml) 36,3 35,11 39,00 37,54 Izračunajte povprečno molarnost kisline! Izračunajte standardni odmik! Rez.: c=0,05385 M s=±0,000306

144. Koncentracijo klora v vzorcu smo ugotovili s tremi paralelnimi določitvami. Aritmetična sredina je 52,10% in iz meritev izračunani standardni odmik, s je 0,20%. Kolikšno je območje zanesljivosti (90%)? t90, N=3 = 2,92 Rez.: (52,10 ± 0,34)%

145. Pri analizi kalcita smo dobili rezultate na % CaO: 55,95%, 56,00%, 56,04%, 56,08% in 56,23%. Ali naj zavržemo zadnji rezultat? Qkrit.(90%, N=5) = 0,64Rez.: Q eksp. ‹ Q krit. (ne zavržemo)

146. Analiza dveh vzorcev vina je dala naslednje rezultate za koncentracijo alkohola:

Page 14: Zbirka nalog

vzorec: 12,61% (N=6) in 2. vzorec 12,53% (N=4). Standardni odmik postopka, s = 0,07% alkohola ( izračun na osnovi 10 meritev), t95% = 2,31. Ali je med vzorcema bistvena razlika? Ali lahko na osnovi te ugotovitve sklepamo o izvoru vin? Rez.: teksp ‹ tkrit. ( vzorca sta enaka, lahko sklepamo o izvoru vin) 147. Izračunajte zbrano vrednost (pooled estimate) za standardni odmik spektrofotometričnega postopka, s katerim smo določili NTA (nitrilotriocetno kislino) v vodi! Vzorec 1: 10, 11, 12 ppb Vzorec 2: 38,37,39 ppb Vzorec 3: 25,26,24, 27, 23 ppb Rez.: 1,32

148. Koliko paralelnih določitev Fe v kamnini s fotometrično metodo moramo narediti, da bo rezultat v mejah ± 0,03 ppm. natančnost postopka smo ugotovili s 30 določitvami (x= 1,20 ppm, s.d. = 0,020 ppm) na standardnem vzorcu, ki je vseboval 1,02 ppm Fe?Kolikšna je sistematična napaka in kolikšne so slučajne napake postopka? (Z = 2,58)? Rez.. 3 ; sistem. napaka=0,18 ; slučajna napaka= 15%

49. Kalibriramo 10 ml pipeto. standardni odmik s (iz 24 meritev je 0,0065). Ugotovite število paralelnih določitev, ki jih moramo izvršiti, da bodo 95% meje zanesljivosti ± 0,0051 Z = 1,96 Rez.: 6

150. Nov postopek za hitro določitev S v gorivu smo preizkusili z vzorcem, za katerega smo imeli zanesljivo analizo (s = 0,123%). Dobili smo naslednje rezultate %S: 0,112, 0,118, 0,118, 0,115, 0,119. Ugotovite, če daje nov postopek pravilne rezultate in kolikšna je morebitna napaka! Rez.: (0,1124 ; 0,1196) ne daje pravilnih rezultatov; napaka 2,5%

151. Kolikšna je relativna napaka titrimetrične določitve Mg z EDTA, če je končna točka titracije pred ekvivalentno za 0,1 ml EDTA. titrirali smo 10 ml raztopine, ki smo jo odmerili iz 100 ml merilne bučke, v kateri smo raztopili 0,505 g MgO. 1 ml EDTA ustreza 10 mg Mg.Izračunajte koncentracijo EDTA (mol/L)! Rez.: 0,125 M

152. Postopek za določitev Mn v jeklu smo preizkusili z analizo standardnega vzorca, ki vsebuje 1,12% Mn. Izmerili smo naslednje vrednosti: 1,17%,l 1,19%, 1,11%, 1,15%, 1,12%. Ali lahko trdimo z 90% zanesljivostjo, da daje naša metoda previsoke rezultate? Ali bo naš zaključek enak pri 99% zanesljivosti? t90%(n=5)=2,132 t99%(n=5)=4,604Rez.: 90%: (1,15±0,032)% ne daje previsokih rezultatov 99%: (1,15±0,060)% ne daje previsokih rezultatov

153. Izračunajte relativno napako pri titraciji 50 ml 0,1M Ag+ z 0,1 M KSCN, če uporabljamo Volhardovo metodo določitve končne točke titracije in je koncentracija Fe3+ ionov vraztopini 0,005 M! (Ksp (AgSCN) = 1,1 x 10-12, Kf (FeSCN2+) = 1,4 x 102)Najmanjša koncentracija kompleksa, ki jo še zaznamo je 6,4 x10-6 M.

154. Z optično emisijsko spektrometrijo (visokonapetostna iskra) smo v referenčnemmaterialu jekla določili koncentracije V, Ni in Cu. Rezultati so zbrani v tabeli. Ali lahko na osnovi 95% zanesljivosti sklepamo na napako katere od meritev?

Element št. določit. Poprečna vred. St. odmik Sprej. vred. utež. % % utež %

V 8 0,090 ±0,097 0,096 Ni 5 0,36 ±0,055 0,39

Page 15: Zbirka nalog

Cu 7 0,55 ±0,076 0,52

t N-1=7 = 2,36 t N-1=4 = 2,78 t N-1=6 = 2,45 Rez.: V: (0,090±0,081)% ni napake Ni: (0,36±0,068)% ni napake Cu: (0,55±0,070)% ni napake

155. Izračunajte napako pri obarjalni titraciji 50 ml 0,05 M Cl- z 0,05 M AgNO3, če uporabimo kot indikator CrO42-s koncentracijo 2 x 10-3 M! (Ksp (Ag2CrO4) = 1,2 x 10-12)

156. V istem vzorcu smo določili Ca v različnih dneh. Rezultati: Konc. Ca (mg/L) Število meritev1. dan 238 4 2. dan 255 5

Standardni odmik postopka je ±14 mg/L. tkrit. = 2,365 Ali lahko na osnovi teh meritev sklepamo, na nepravilno ravnanje z vzorcem?Rez.: teksp.‹ tkrit. (pravilno ravnanje z vzorcem)

157. Za določevanje ATP (adenozintrifosfata) v tkivu smo razvili novo metodo, pri kateri smo pri analizi standardnega referenčnega vzorca z deklarirano vrednostjo 1,11 mmol/mg dobili naslednje rezultate: 1,17; 1,19; 1,11; 1,15 in 1,20 mmol/mg. Ali lahko s 95% zanesljivostjo trdimo, da se naša določitev ujema z deklarirano vrednostjo? tkrit.(95%) = 2,227 Rez.: teksp. › tkrit. ( se ne ujema z deklarirano vrednostjo)

158. V dveh različnih vzorcih smo določali Ti. Uporabili smo isto metodo ter napravili več določitev. Dobili smo naslednje vrednosti (kocentracije v ut. %): Vzorec 1: 0,0134; 0,0138; 0,0128; 0,0133; 0,0137 Vzorec 2: 0,0135; 0,0142; 0,0137; 0,0141; 0,0143Ali lahko na osnovi 95% verjetnosti trdimo, da gre za enaka vzorca? Tkrit == 2,306 Rez: Teksp =2,40, večji 2,306 Vzorca sta različna!

ELEKTROKEMIJA

159. Izračunajte potencial raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe2+! (Eo Fe2+/Fe3+ = 0,771 V) Rez.: 0,7532V

160. Polvalni potencial za redukcijo Pb2+ do amalgama iz 1M KNO3 je -0,405 V. Kakšen bo polvalni potencial, če 1 x 10-4 raztopini Pb2+ v 1 M KNO3 dodamo EDTA, da je končna koncentracija liganda Y4-1,1 x 10-2 M (Kst = 1,1 x 1018)? Rez.: -0,046V

161. H2S v vzorcu vode smo določili z elektrolizno generiranim jodom. V 50 ml alikvot vzorca smo dodali 3 g KI ter kontrolirali jakost toka med kulometrično titracijo ( i = 0,00731 A). Čas titracije je bil 9,2 min. Izračunajte koncentracijo H2S v vzorcu ( v 1 litu vzorca) H2S + I2---------> 2H+ + S + 2IRez.: 4,18×10-4

162. Izračunajte potencial srebrove elektrode v raztopini, ki je nasičena z AgCl in v kateri je aktivnost Cl-točno 11

Page 16: Zbirka nalog

EoAg/AgCl= 0,799 V Ksp = 1,82 x 10-10 Rez.: 0,222V

163. Pri katerem katodnem potencialu se bo začel izločati baker, če je koncentracija Cu2+

ionov 0,01 M in koncentracija EDTA 1 x 10-3 ( pH = 11)? Eo = 0,377 V Kst. = 6,3 x 1018

Rez.: 0,317V

164. V vzorcu določujemo Cd. Za raztopino vzorca (10 mL) izmerimo mejni difuzijski tok 10,0 µA. Če dodamo 1,00 mL 0,050 M standardno raztopino k 100 mL vzorca, in raztopino polarografiramo, tok naraste na 14 µA. Izračunajte koncentracijo Cd v vzorcu! Koncentracijo izrazite v mg/L! (Cd = 112). Rez.: 135mg/L

165. Izračunajte koncentracijo Ag+ ionov po dodatku 15,0 ml 0,1 M AgNO3 v 50 ml 0,08 MKSCN in izračunajte potencial Ag elektrode proti SCE pri teh pogojih! Ksp = 1,1 x 10-12 Eo Ag+/Ag = 0,799 V Rez.: 2,86×10-11 M, -0,065V

166. Izračunajte napetost, ki je potrebna, da se bo pričel izločati baker iz 0,01 M raztopine CuSO4, ki je 0,1 M glede na NH3. Kolikšna napetost med elektrodama je potrebna, da bo pri elektrolizi tekel tok 1, 0 A, če je upornost celice 0,5 ohmov. Prenapetost za kisik je pri teh pogojih 0,85 V. Cu2+ + 2e ------> Cu Eo = 0,337 VO2 + 2 H+ +2e -------> H2 Eo = 1,23 V Kst = 1,1 x 10-12 Kb = 1,1 x 10-5 Rez.: 0,5798V

167. Bizmut izločimo na katodo iz raztopine, ki je 0,150 M glede na BiO+ in 0,6000 M glede na HClO4. Kisik se izloča pri tlaku 0,8000 atm na 20 cm2 platinski anodi. Celica ima upornost 1,30 .. Izračunajte termodinamsko napetost člena! Izračunajte padec napetosti, če teče tok 0,2000 A! Predpostavite prenapetost kisika pri teh pogojih! (0,85V) Kolikšna napetost je potrebna, da bo pričela elektroliza pri opisanih pogojih? Kakšen bi bil potencial, če bi bila koncentracija BiO+ 0,0800 M? EoBiO+/Bi= 0,32 V 1/2 O2 + 2H+ + 2e = H2O Eo= 1,23 V

168. Želimo ločiti Bi, Cu, Ag iz raztopine, ki je 0,0800 M glede na BiO+, 0,242 M glede na Cu2+, 0,106 M glede na Ag in 1,00 glede na HClO4. Ali lahko ločitev izvedemo? Določite potencialno območje za izločitev posamezne komponente!Določite potencial, ki je potreben za kvantitativno izločitev tretjega iona po ločitvi prvih dveh! Eo Bi = 0,32 V, EoCu = 0,337 V, Eo = 0,792 V Rez.: Ag in Cu lahko ločimo.

169. Pri potencialu -1,0 V (vs SCE) CCl4 v metanolu reduciramo do kloroforma na Hg katodi: 2CCl4 + 2H+ + 2e + 2Hg (l) = 2 CHCl3 + 2Hg2Cl2Pri -1,80 V kloroform reagira do metana: 2CHCl3 + 6H+ + 6e + 6 Hg(l) = 2CH4 + 3 Hg2Cl2

170. 0,750 g vzorca, ki vsebuje CCl4 in CHCl3 ter inertno snov smo raztopili v metanolu in elektrolizirali pri -1,0 V do toka 0. Izmerjena elektrenina je bila 11, 63 Cb. Nato smo nadaljevali z redukcijo pri -1,80 V. Potrebnih je bilo nadaljnjih 44,24 Cb. Izračunajte % CCl4

Page 17: Zbirka nalog

in CHCl3 v vzorcu!

171. Izračunajte katodni potencial, ki je potreben za popolno redukcijo Co(II) iz 0,100M raztopine EDTA pri pH 7! Začetna koncentracija Co(II) je 0,01 M. Kf = 2,0 x 1016, . (Y4- pri pH 7) = 5,0 x 10-4

Rez.: 0,541 V

172. Pri štiridesetkratnem razredčenju raztopine KCNS se je spremenil potencial SCN-ionoselekttivne elektrode za 80 mV. Za koliko bi se spremenil potencial, če bi raztopino razredčili dvajsetkrat?Rez.: ∆E=65 mV

173. Polarografiramo 20,0 ml 3,65 . 10-3 M raztopino Cd2+. Izmerjeni difucijski tok je 31,3 µA. Za koliko % se zmanša koncentracija kadmija v raztopini, če pustimo, da teče tok 30 minut. Kakšen bo difuzijski tok v tem primeru? Narišite načelno shemo polarografa!Rez.: 0,41% , 31,2 μA

174. Kakšen mora biti katodni potencial (proti SCE), če želimo reducirati 99,99% Cd(II) ionov iz raztopine, ki vsebuje 0,1 M Cd2+ in poteka redukcija v 1,0 M NH3. Upoštevajte reakcije: Cd2+ + 4 NH3 ------> Cd(NH3)42+ Kst = 3.106 Cd2+ + 2 e -------> Cd Eo = -0,402 V Rez.: -0,983 V

175. Ione, ki reagirajo z Ag+ lahko elektrogravimetrično določujemo z njihovim izločanjem na anodi iz srebra. Ag(trd.) +X-------> AgX(trd) + e Kolikšna bo masa anode po elektrolizi 75,0 ml 0,0238 M KSCN, če je bila začetna masa 12,4638 g? Rez.: 12,5675 g

176. Izračunajte potencial, pri katerem se bo na elektrodi pričel izločati AgBr iz 0,1 M raztopine Br-! Ag+ + e ------> Ag(trd.) Eo = 0,799 V ESCE = 0,241 V Ksp AgBr = 5,0 x 10-13 Rez.: -0,109 V

177. Z ionoselektivno elektrodo določujemo koncentracijo F-. Raztopina je 1.10-4 glede na F-in 0,1 glede na NaNO3. Koncentracijo odčitamo iz umeritvene krivulje, ki smo jo pripravili s čistimi raztopinami F-koncentracij od 10-5 do 10-3. Ali je odčitana koncentracija pravilna? Trditev utemelji! Zakaj merimo pri določevanju F- v pH območju med 5 in 7? Rez.: Ne ni pravilna, ker Na in F lahko reagirata.

178. Potenciometrično titriramo 50 ml raztopine s pH 10, ki je 0,1000 M glede na Mg2+ in 1.10-5 glede na Zn(EDTA)2- (raztopina A). Izračunajte napetost člena SCE// raztopina A /Zn(s) po dodatku 10,0 ml 0,1000 M EDTA v raztopino A!

MgY2-Kf= 4,9.108 ZnY2-: Kf= 3,2.1016 (pH10) = 0,35 Zn2+ + 2e = Zn Eo= -0,762 V ESCE = 0,241 V Rez.: = -1,366 V

179. Izračunajte elektrodni potencial polčlena : Cd/Cd(OH)2 (nas), H+ pri pH 11!

Page 18: Zbirka nalog

Potencial izrazite glede na nasičeno kalomelovo elektrodo (ESCE = 0,242 V)! Ksp Cd(OH)2 =5,9x10-15, Eo (Cd2+/Cd) = -0,403 V Rez.: -0,888V

180. Izračunajte potencial, ki je potreben za kvantitativo ločitev Zn in Cd iz raztopine, ki je približno 0,25 M glede na oba iona. Potencial podajte glede na SCE! Eo Zn2+/Zn = -0,76 V Eo Cd2+/Cd -0,40 V ESCE = 0,242 V Rez.: -0,778

181. Raztopina je 0,0500 M glede na BiO+ in 0,040 M glede na Co2+, pH raztopine je 2,5. Kakšna bo koncentracija zvrsti, ki se lažje reducira, ko se bo iz raztopine pričela izločati komponenta, ki se težje reducira? Kakšen bo potencial katode proti nasičeni kalomelovi elektrodi, ko bo koncentracija zvrsti, ki se lažje reducira 1.10-6? E°BiO+ = +0,320 V E°Co2+ =-0,277 V Rez.: 3,5×10-33 M , 0,202V

182. V čašo smo odmerili 25 ml vzorca s koncentracijo F-1x10-3mol/L. Odčitani potencial je bil 60 mV. Nato smo dodali 1 ml 1.10-3 M raztopine F-. Za koliko bi se spremenil potencial elektrode pri 25oC, če bi se elektroda obnašala idealno? Rez.: 7,6 mV

183. 0,9845 g ZnO raztopimo v 5 ml konc. HCl ter razredčimo na 100 ml. V dve 50 ml merilni bučki odmerimo po 10 ml vzorca, dodamo 5 ml 1M KNO3 ter v eno od njih še 2,0 ml standardne raztopine Pb(II) s koncentracijo 1,5.10-3M. Raztopini razredčimo do značke ter po odstranitvi kisika posnamemo polarograma. Pri -0,65 V vs SCE izmerimo 46,5 µA za raztopino vzorca ter 86,2 µA za raztopino, ki smo ji dodali standard. Izračunajte % Pb v vzorcu! (Pb = 207). Rez.: 7,27 mg

184. Kolikšen % Cu2+ lahko izločimo pri elektrolizi s kontroliranim potencialom iz 100 mL raztopine, ki je 0,10 M glede na koncentraciju Cu2+ ionov, 0,01 M glede na SbO+ in 1M glede na H+. SbO+ +2H+ + 3e ====> Sb + H2O ............... Eo = 0,212 V Eo Cu2+/Cu =0,337 VRez.: 99,997%

185. Za raztopino vzorca, ki ga polarografiramo izmerimo difuzijski tok 10,0 µA. Če dodamo k 100 mL raztopine vzorca 1,00 ml 0,050 M standardne raztopine se signal poveča za 40%. Izračunajte koncentracijo depolarizatorja v raztopini! Skicirajte polarogram za raztopino Pb2+ ionov v 0.1M KCl Polarogram ustrezno označite! Rez.: 0,0012 M

186. 2,05 g vzorca, ki vsebuje F-raztopimo v H2O ter razredčimo na 50 mL. Potencial F-ionoselektivne elektrode je 62,5 mV. Nato dodamo 5.00 mL 2,5 x 10-4 M standardne raztopin. Odčitani potencial je 42,7 mV. Za določitev naklona umeritvene krivulje uporabimo standardne raztopine F- ionov. Podatki so naslednji:2,5x 10-5 M 95 mV 2,5x 10-4 M 39 mV 2,5x 10-3 M -17 mV. Izračunajte % KF v vzorcu! K......39 F.......19 Rez.: 0,00238%

187. Koncentracijo Cu(II) v odpadni vodi galvanskega obrata določujemo potenciometrično s Cu indikatorsko elektrodo. Kolikšna je natančnost določitve Cu, če lahko merimo potencial elektrode ± 1 mV natančno. V vzorcu pričakujemo koncentracijo Cu med 10-4 in 10-5 mol/L. Predpostavimo teoretsko strmino elektrode. Eo = 0,337 V.

Page 19: Zbirka nalog

188. Perkloratno ionoselektivno elektrodo pomočimo v 50 ml raztopine z neznano koncentracijo ClO4

-. Izmerimo potencial 358,7 mV vs SCE. Če dodamo v to raztopino 1,00 ml 0,050 M NaClO4, se potencial spremeni za 12,6 mV. Izračunajte koncentracijo ClO4

-v vzorcu!. Predpostavite teoretsko strmino elektrode! Rez.: 0,00150 M

189. V motornem bencinu želimo določiti svinec. Iz 20 ml alikvota vzorca ekstrahiramo Pb s HCl. Raztopino HCl po ekstrakciji razredčimo na 100 ml in jo polarografiramo. Pri -0,6 V vs SCE je izmerjeni difuzijski tok 0,82 µA. 5 x 10-4 M standardna raztopina daje difuzijski tok 3,75 µA. Izračunajte koncentracijo Pb(C2H5)4 v bencinu! (Rezultat podajte v g/L) (Pb=207). Rez.: 0,177g/L

190. Polvalni potencial za redukcijo kadmija na živosrebrni elektrodi v 1M raztopini HCl znaša -0,605 V vs SCE. 0,850 g vzorca raztopimo v HCl ter razredčimo na 250 ml (c HCl ¸ 1M). Izmerjeni mejni difuzijski tok pri polarografiranju je 9,61 µA. Za standardne raztopine izmerimo naslednje vrednosti mejnih difuzijskih tokov:

c (Cd2+) id0,5 4,121,0 8,262,0 16,56

Skicirajte polarogram od +0,5 do -2,0 V vs SCE! Izračunajte % Cd v vzorcu! M(Cd) = 112) Rez.: k=8,26 , 34%

191. 2,000 ml vzorca, ki vsebuje 0,6113 mg cikloheksena kulometrično titriramo: Br2 + 2e + C6H10 ===> C6H8Br2 Koliko časa bo trajala titracija pri toku 4,825 mA? Kako ugotovimo končno točko titracije? Rez.. 4,97 min

192. Koliko % Cu reduciramo iz zmesi 0,01 M Cu2+ in 0,010M SbO+, preden se prične izločati antimon pri pH =0?SbO+ + 2H+ +3e ===> Sb + H2O Eo = 0,212 V EoCu2+/Cu = 0,337 V Rez.: 99,97%

193. V teflonsko posodo zatehtamo 0,050 g standardnega vzorca, ki vsebuje 1,520 % fluorida. Po razklopu izperemo raztopino v 100 ml merilno bučko in dopolnimo do oznake. 50 ml te raztopine odmerimo v čašo in dodamo 50 ml pufra (TISAB). Napetost, ki jo izmerimo z ionoselektivno elektrodo, je 48,3 mV. Nato dodamo 10 ml 1,0.10-3M raztopine fluoridnega iona in ponovno izmerimo napetost, ki se spremeni za 15,3 mV. Določite pravilnost postopka, če je strmina elektrode pri teh pogojih 59,0 mV! Rez.: Rel. napaka: -22,4%

194. Kloroform lahko uporabljamo kot interni standard pri polarografskem določevanju pesticida DDT. Mešanica, ki vsebuje 1,00 mM CHCl3 in 1,00 mM DDT, daje difuzijske tokove v razmerju višina CHCl3/višina DDT = 1,40 Raztopini z neznano koncentracijo DDT dodamo toliko CHCl3, da bo koncentracija CHCl3 0,50 mM (predpostavimo, da se ob dodatku standarda koncentracija DDT v vzorcu ne spremeni!). Razmerje višin polarografskih tokov po dodatku (višina CHCl3/višina DDT) znaša 0,86. Izračunajte koncentracijo DDT v vzorcu! Rez.: 0,81 mM

195. V vzorcu določujemo dopamin z elektrokemijsko metodo. Za vzorec izmerimo jakost toka 34,6 nA. Nato zmešamo 2,00 ml raztopine, ki vsebuje 0,0156 M dopamina z 90 ml vzorca in raztopino razredčimo na 100 ml. Izmerjena jakost toka je 58,4 nA. Izračunajte koncentracijo dopamina v vzorcu!

Page 20: Zbirka nalog

V kakšno skupino elektrokemijskih metod spada uporabljena metoda? Rez.: 3,96x10-4 M

196. Fluoridna ionoselektivna elektroda reagira tudi na La3+ ione! Za koliko se bo spremenil potencial elektrode, če jo iz 2,36x10-4 M raztopine La(ClO4)3 damo v 4,44x10-3 M La(ClO4)3? Zakaj reagira elektroda na La3+ ione? Rez: 25,1 mV

197. Pri potencialu -1,0 V (vs SCE) CCl4 v metanolu reduciramo do kloroforma na Hg katodi: 2CCl4 + 2H+ + 2e + 2Hg (l) = 2 CHCl3 + 2Hg2Cl2Pri -1,80 V kloroform reagira do metana: 2CHCl3 + 6H+ + 6e + 6 Hg(l) = 2CH4 + 3Hg2Cl2 0,750 g vzorca, ki vsebuje CCl4 in CHCl3 ter inertno snov smo raztopili v metanolu in elektrolizirali pri -1,0 V do toka 0. Izmerjena elektrenina je bila 11, 63 Cb. Nato smo nadaljevali z redukcijo pri -1,80 V. Potrebnih je bilo nadaljnjih 44,24 Cb. Izračunajte % CCl4 in CHCl3 v vzorcu! Rez.. 0,51%

SPEKTROSKOPSKE METODE

199. Logaritem molarnega absorpcijskega koeficienta za aceton v etanolu je pri 366 nm 2,75. V kakšnem koncentracijskem območju bo v 1,5 cm kiveti prepustnost (T) za aceton med 10 in 90%? Rez.: od 1,19x10-3 do 5,43x10-5 M

200. Ca atome lahko vzbudimo v prvo vzbujeno stanje s svetlobo z valovno dolžino 422,7 nm Izračunajte energetsko razliko med osnovnim in vzbujenim stanjem (KJ/mol)! Za Ca je relativna degeneriranost nivojev (g*/g) 3! Izračunajte razmerje med številom atomov v vzbujenem in osnovnem stanju pri 2500 K! Za koliko % se spremeni to razmerje, če se spremeni temperatura za 15 K? (k = 1,381 x 10-23 J/K, h = 6,63 x 10-34 J/s, c = 2,99 x 108 m/s)Rez.: 8,4%

201. V raztopini določujemo Li s plamensko emisijsko spektrometrijo. Uporabimo tehniko standardnega dodatka. Na osnovi podatkov iz tabele izračunajte koncentracijo Li v vzorcu!

Vzorec Standard končni V intenz. signala (ml) (ml) (delci)

10,00 0,00 100 309 10,00 5,00 100 452 10,00 10,00 100 600 10,00 15,00 100 765 10,00 20,00 100 906

Koncentracija Li standarda je 1,62 µg/ml! Rez.: 1,72 μg/mL

202. Molarni absorpcijski koeficienti snovi X in Y so pri 272 nm in 327 nm naslednji: 272 nm 327 nm

X 16400 3990

Page 21: Zbirka nalog

Y 3870 6420

Mešanica obeh komponent ima pri 272 nm v 1 cm kiveti absorbanco 0,957 in 0,559 pri 327 nm. Izračunajte koncentracijo X in Y v mešanici! Kakšno enoto ima molarni absorpcijski koeficient? Rez.: c(Y)= 5,95×10-5 M , c(X)=4,43×10-5M

203. Minimalno valovno dolžino X-žarkov, ki jih emitira rentgenska cev lahko izračunamo z naslednjo enačbo: e.V = h.c/. (e= 1,6.10-19 As, h= 6,63 . 10-34 Js)Izračunajte najmanjšo valovno dolžino rentgenskega kontinuuma za Cr rentgensko cev, če je med katodo in anodo napetost 75 kV!

204. Izračunajte minimalno valovno dolžino emitirane rentgenske svetlobe za cev, pri delovni napetosti 50 kV ! Narišite shemo spektrometra za rentgensko flourescenčno spektrometrijo!

205. V vzorcih, ki vsebujejo od 1-2% Ti, želimo spektrofotometrično določati Ti. Molarni absorpcijski koeficient za Ti kompleks s H2O2 je pri 410 nm 720. Kolikšna mora biti zatehta vzorca, da bo pri uporabi 1 cm kivete in razredčitvi vzorca na 50 ml izmerjena absorbanca za vzorec s koncentracijo Ti v sredini pričakovanega koncentracijskega intervala optimalna (0,43)? Narišite shemo spektrofotometra! Rez.: 0,09536 g

206. S tehniko atomske absorpcijske spektrometrije določujemo množino Fe v izrabljenem motornem olju. Standardni odmik za postopek, ki smo ga določili s tridesetkratnim merjenjem vzorca znaša 2,4 µg/ml. Izračunajte 80 in 95 % območji zanesljivosti za rezultat 18,5 µg/ml, če smo ga dobili z eno, dvema ali štirimi meritvah! Z80%= 1,29 Z95%= 1,96 Rez.: 80% : N=1 ( 18,5±3,1) μg/mL ; N=2 (18,5±2,19) μg/mL ; N=4 ( 18,5±1,55)μg/mL 95% : N=1 (18,5±4,7) μg/mL ; N=2 (18,5±3.33) μg/mL ; N=4 (18,5±2,35) μg/mL

207. 150 mg vzorca jekla raztopimo v 50 mL 4 M HNO3, ogljik oksidiramo z amonijevim peroksodisulfatom ter raztopino razredčimo na 100 ml. Nato odmerimo 20 ml raztopine in Mn oksidiramo s KIO4. Izmerjena absorbanca raztopine vzorca je 0,452. Na enak način pripravimo standardni vzorec, ki vsebuje 0.234% Mn. Izmerjena absorbanca za raztopinostandarda je 0.479. Izračunajte % Mn v vzorcu jekla! Napišite reakcijo oksidacije ter navedite območje absorbance, v katerem bo napaka najmanjša! Rez.: 0,2208%

208. Raztopina, ki vsebuje 1,00 mg železa (kot tiocianatni kompleks) v 100 ml, prepušča 70% svetlobe. Kakšen bo delež prepuščene svetlobe, če koncentracijo raztopine povečamo štirikrat? Rez.: 24%

209. Titan tvori s H2O2 v 1 M H2SO4 obarvan kompleks. 2,00.10-5 M raztopina absorbira 31,5% svetlobe pri 415 nm. Izračunajte absorbanco 6,00.10-5 M raztopine! Rez.: 49,3%

210. Raztopina, ki vsebuje 1,00 mg železa (kot tiocianatni kompleks) v 100 ml, prepušča 70% svetlobe. Kakšen bo delež prepuščene svetlobe, če koncentracijo raztopine povečamo štirikrat? Rez.: 24%

211. Izračunajte koncentracije posameznih ionov v raztopini (M in mg/L), ki jo dobimo če zmešamo 40,0 ml 0,045 M MgI2 z 60 ml 0,0325 M BaI2! Mg= 24,4 I=126,9 Ba=137,3 Rez.: c(Mg2+)= 0,018mol/L ; c(Ba2+)= 0,0195 mol/L ; c(I-)= 0,075 mol/L

212. Pri določevanju thiamina (vitamin B) v vzorcu smo pomotoma na instrumentu namesto

Page 22: Zbirka nalog

absorbance odčitali prepustnost. Za prvi vzorec smo izmerili prepustnost 82,2% in za drugi 50,7%. Izračunajte koncentracijsko razmerje thiamina v vzorcih! Rez: C1/C2 = 0,289

213. V raztopini smo določali Cr po naslednjem postopku: v pet 50 ml merilnih bučk smo odmerili po 10 ml vzorca ter različne volumne strandardne raztopine Cr s koncentracijo 12,2 mg/ml in raztopine razredčili do oznake. Rezultati meritev:

vzorec (ml) volumen standardne raztopine (ml) A 10 0 0,201 10 10 0,292 10 20 0,378 10 30 0,467 10 40 0,554

Izračunajte koncentracijo kroma v vzorcu ter standardni odmik rezultata! Rez.: c=27,41 mg/mL ; s=0,406

214. V vzorcu petroleja spektrofotometrično določamo Co. 4,97 g vzorca smo razkrojili ter razredčili na 500 ml. Uporabili smo tehniko standardnega dodatka, pri čemer smo uporabili 25 ml alikvote vzorca. Izračunajte koncentracijo Co v vzorcu na osnovi naslednjih podatkov: V vzorca (ml) V liganda (ml) V Co st.3ppm (ml) V H2O (ml) A 25,0 20,0 0,00 5 0,10 25,0 20,0 5,00 0 0,98 Rez.: c= 0,0682μg/mL

215. 4,37, mg vzorca proteina razkrojimo in pretvorimo dušik v NH3. Raztopino razredčimo na 100 ml. Nato v 50 ml merilno bučko odmerimo 10 ml raztopine, dodamo 2 ml raztopine Na hipoklorita in 5 ml raztopine fenola. Nastane modri kompleks z bruto formulo C12H8O2N. Raztopino razredčimo do značke in izmerimo absorbanco pri 625 nm v 1 cm kiveti. Primerjalno raztopino pripravimo z raztapljanjem 0,0100 g NH4Cl v 1 l vode. 10 ml te raztopine odmerimo v 50 ml merilno bučko ter uporabimo enak postopek kot pri vzorcu.

Rezultati meritev: A Slepa raztopina: 0,140 Primerjalna raztopina: 0,308 Vzorec: 0,592 Rez: .= 4,49x10-3 M-1cm-1 Kaj iščemo????

216. V vitaminskem preparatu določujemo železo. Dve tableti (6,0800g) raztopimo in organske komponente razkrojimo s kislinsko mešanico. Raztopino prenesemo v 1000 ml merilno bučko in razredčimo do značke. Dva 10 ml alikvota analiziramo. Na osnovi podatkov v tabeli izračunajte maso Fe v posamezni tableti!

Vvzorca(ml)

V st. raztopineFe(III), 1µg/ml

V reagenta–liganda (ml)

V vode (ml) A

10 0,00 25,00 15,00 0,49210 15,00 25,00 15,00 0,571

S kakšno metodo smo določevali vsebnost železa? Rez.: 1,47mg v eni tableti

217. Cu uporabimo kot interni standard za določitev Ca. Za vzorec, ki vsebuje 2,47 mg Cu/L izmerimo A422,7 0,218 in A324,7 0,262. Izračunajte koncentracijo Ca! Rez.: [Ca]= 3,33 mg/L

Page 23: Zbirka nalog

KROMATOGRAFIJA

218. Če kromatografsko ločimo 1,06 mmolov 1-pentanola in 1,53 mmola 1-heksanola, izmerimo relativne površine vrhov 922 (pentanol) in 1570 (1-heksanol). Če dodamo 0,57 mmolov pentanola neznanemu vzorcu, ki vsebuje heksanol, izmerimo razmerje površin kromatografskih vrhov 843:816 (pentanol:heksanol). Koliko heksanola vsebuje vzorec? Kakšne kolone uporabljamo v plinski kromatografiji? Rez.: k=0,84765 , n=0,468 mmol

219. Za spojini C in D izmerimo sledeče HPLC vrednosti:

Spojina Koncentracija mg/L Površina vrha C 236 4,42 D 337 5,52

Pripravimo raztopino z mešanjem 1,23 mg D v 5 ml topila z 10 ml vzorca. Raztopino razredčimo na 25 ml. Za substanco C izmerimo površino 3,33 in za D 2,22. Izračunajte koncentracijo snovi C v vzorcu! Rez.: [Cg] = 161 mg/L

220. Kromatografsko kolono z dolžino 50,6 cm in notranjim premerom 19,2 mm je napolnjena s stacionarno fazo, ki zavzema 57,4% volumna. Izračunajte linearno hitrost mobilne faze (cm/min), če je vol. Pretok 2,22 ml/min! Izračunajte retencijski čas za topljenec na koloni s kapacitivnim faktorjem 8,04 Rez.: 1,80 cm /min, 254 min

221. Izračunajte število teoretskih podov iz naslednjih podatkov:tr= 12,83 min, širina vrha: 18,4 s, dolžina kolone 15,8 cm. Izračunajte višino teoretskega poda! Rez.:N= 2,80x104, H= 5,64 µm

Page 24: Zbirka nalog