Click here to load reader

Slovenščina 9, zbirka nalog z rešitvami

 • View
  285

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zbirka Brihtna glavca

Text of Slovenščina 9, zbirka nalog z rešitvami

 • www.mladinska.com/sola

  CENA 7,95

  Oglej si tudi:www.mladinska.com/sola

  Zbirka nalog z reitvami za 9. razred osnovne ole

  Na voljo tudi zbirke nalog za nije razrede in druge predmete!

  Z lahkoto do znanja slovenine!

  Zbirka nalog vsebuje:

  146 nalog v 9 poglavjih po posodobljenem unem nartu,

  57 nalog v rubriki Vaja dela mojstra za dodatno ponovitev in utrditev snovi,

  naloge Za brihtne glavce,

  reitve v sredini zvezka.

  Z lahkoto do znanja

  Zbirka nalog z reitvami za 9. razred osnovne ole

  Oglej si tudi:www.mladinska.com/sola

  9. razred

  SLO

  Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, razumem tudi zahtevnejo snov,

  se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljam ucni uspeh.

  USKLAJENO

  USKLAJENO

  Z lahkoto do znanja

  Zbirka nalog z reitvami za 9. razred osnovne ole

  9. razred

  ANG

  USKLAJENO

  Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, razumem tudi zahtevnejo snov,

  se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljam ucni uspeh.

  Oglej si tudi:www.mladinska.com/sola

  Z lahkoto do znanja

  9. razred

  MAT

  Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, razumem tudi zahtevnejo snov,

  se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljam ucni uspeh.

  USKLAJENO

  Zbirka nalog z reitvami za 9. razred osnovne ole

  Oglej si tudi:www.mladinska.com/sola

  Z lahkoto do znanja

  7. razred

  SLO

  USKLAJENO

  Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, razumem tudi zahtevnejo snov,

  se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljam ucni uspeh.

  Zbirka nalog z reitvami za 7. razred osnovne ole

  Oglej si tudi:www.mladinska.com/sola

  Z lahkoto do znanja

  8. razred

  SLO

  USKLAJENO

  Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, razumem tudi zahtevnejo snov,

  se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljam ucni uspeh.

  Zbirka nalog z reitvami za 8. razred osnovne ole

  Oglej si tudi:www.mladinska.com/sola

  BG_SLO 9_oprema.indd 1 12.6.28 7:25

 • SLOVENINAZbirka nalog z reitvami za slovenino v 9. razredu osnovne ole

  Avtorica: Mojca Cestnik

  Avtorica preglednic: Milena uden

  Ilustratorka: Tanja Komadina

  Urednica: Aleksandra Lutar Ivanc

  Lektor: Toma Petek

  Slikovno gradivo: arhiv MKZ, Shutterstock

  Mladinska knjiga Zaloba, d. d., 2012

  Izdala in zaloila: Mladinska knjiga Zaloba, d. d., 2012

  Za zalobo: Peter Tomi

  Glavni urednik: Bojan vigelj

  Vodja Izobraevalnega zalonitva: Senja Poar Horvat

  Oblikovanje in prelom: Pia Rihtari

  Oprema: Pia Rihtari

  Natisnila: Tiskarna Grafika Soa, d. o. o., Nova Gorica, 2012

  Naklada: 3000 izvodov

  Prva izdaja

  Obiite tudi spletne strain www.mladinska.com/sola in www.emka.si

  Vse pravice pridrane. Brez pisnega dovoljenja Zalobe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakrnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru doloil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  811.163.6(075.2)(076)

  CESTNIK, Mojca Slovenina. Zbirka nalog z reitvami za 9. razred osnovne ole / avtorica Mojca Cestnik ; ilustracije Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - (Brihtna glavca)

  ISBN 978-961-01-2122-0

  262254080

 • KAZALO

  1. ZANASLOVNICOTINTINAREKORDNIH1,3MILIJONAEVROV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2. BORISPAHOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  3. PORABJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  4. MOJAPRIJATELJICAMATEJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  5. PRIPOVEDUJEMOIVLJENJUOSEBE.......................... 34

  6. REGIJSKIPARKKOCJANSKEJAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  7. IZZDRAVNIKOVEORDINACIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  8. SPOMENIKALEKSANDRINKAMINGRENKEMUMORJU. . 58

  9. GOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  PREGLEDNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  REITVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IVIII

 • 4Za naslovnico Tintina rekordnih 1,3 milijona evrov

  PONOVIL/-A BOM:

  znailnosti publicistinega, praktinosporazumevalnega,

  uradovalnega in strokovnega besedila, kako se napie uradna pronja.

  1.POGLAVJE

  ZA NASLOVNICO TINTINA REKORDNIH 1,3 MILIJONA EVROV

  V svetu so samo e tiri takne naslovnice Tintina, ki so delo Belgijca Georga Remija.Mo. Z., Delo.si ned, 3. 6. 2012, 09:45 Pariz Anonimni ljubitelj je za redko naslovnico

  stripa Tintin v Ameriki iz leta 1932 na sobotni drabi v Parizu odtel rekordnih 1,34 milijona evrov. V svetu so samo e tiri takne naslovnice Tintina, delo Belgijca Georga Remija, ki je pisal in risal pod psevdonimom Herge. Prejnji lastnik je naslovnico leta 2008 kupil za dobrih

  764.000 evrov, kar je bil do danes najviji znesek, plaan za izdelek te zvrsti, pie Slo-venska tiskovna agencija.Na naslovnici otroki pustolovec Tintin, obleen v kavboja, sedi na skali s svojim

  psikom ob strani, od zadaj pa se proti njemu s tomahavki v roki tihotapijo trije In-dijanci.Reiser Steven Spielberg je lani posnel film Tintin in njegove pustolovine: Samo-

  rogove skrivnosti 3D in naj bi se kmalu lotil tudi nadaljevanja filma.

  (Vir: http://www.delo.si/druzba/panorama/za-naslovnico-tintina-rekordnih-1-3-milijona-evrov.html, dostop 3. 6. 2012.)

  Tintin v Ameriki

  Foto: JOEL

  SAGET

  /AFP

  1. Odgovori na vpraanja.

  a) Kje in kdaj je bilo objavljeno besedilo?

  b) S katerim namenom je bilo napisano besedilo?

 • 5c) O em predvsem govori besedilo?

  ) Kateri so sestavni deli tega besedila?

  d) Kaj je znailno za naslov?

  2. Izberi pravilno trditev.

  A To besedilo je subjektivno in zasebno. C To besedilo je objektivno in javno.

  B To besedilo je objektivno in zasebno. To besedilo je subjektivno in javno.

  To besedilo je publicistino. Navedi vsaj dve znailnosti besedila, s katerima bo

  utemeljil/-a to trditev.

  3. Preberi besedilo in odgovori na vpraanja.

  Matej DolencPolzela 10 3313 Polzela Polzela, 16. 6. 2012 Mizarstvo KovaBraslove 143314 Braslove

  PRONJA ZA POITNIKO DELO

  Spotovani!

  Spodaj podpisani Matej Dolenc sem v tem olskem letu konal 9. razred O Polzela in se vpisal na Srednjo mizarsko olo Slovenj Gradec. tiri leta sem v oli sodeloval v modelarskem kroku in z lesom veliko delal tudi doma. Med letonjimi poitnicami bi rad pomagal mizarju in si pridobil nove izkunje. Zato vas prosim, e bi me lahko sprejeli na kraje poitniko delo.

  e vnaprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. Matej Dolenc

  Prilogi: ivljenjepis sprievalo zakljunega razreda osnovne ole

 • 6a) Kje in kdaj je nastalo besedilo?

  b) S katerim namenom je bilo napisano besedilo?

  c) Kateri so sestavni deli tega besedila?

  ) Ali sta sporoevalec in naslovnik v enakovrednem ali neenakovrednem govornem poloaju? Utemelji svojo trditev, tako da navede primer iz besedila.

  d) To besedilo je uradovalno. Navedi vsaj dve znailnosti besedila, s katerima bo utemeljil to trditev.

  4. Preberi besedilo in odgovori na vpraanja.

  KAJ SO GENI?

  Narti za vsa iva bitja so zapisani v genih. V njih so tako zapisi za razline lastno-sti, kot je velikost ali barva ploda, ki se prenaajo iz roda v rod. Geni so sestavljeni iz deoksiribonukleinske kisline, imenovane tudi DNK. Tudi bakterije, ki so zelo majhni, enocelini organizmi, imajo lastno DNK. Prav tako jo ima vsaka rastlinska ali ivalska celica. DNK je kratica za deoksiribonukleinsko kislino. Vsa skrivnost je v njeni zgradbi

  dolgi, lestvi podobni molekuli, ki se zvija v obliki dvojne vijanice. Zaporedje mole-kul, ki gradijo DNK, doloa, kaj se bo dogajalo v celici. V celinem jedru je veje tevilo kromosomov. Te gradi tesno zvita DNK. Pri love-

  ku lahko DNK posamezne celice, e bi jo razvili, dosee dva metra doline, v celot- nem telesu pa kar sto bilijonov kilometrov. Vsa iva bitja imajo kromosome, vendar ne enakega tevila: lovek jih ima 46, paradinik 24. Polovico kromosomov dobimo od oeta, polovico od matere, tako da imamo dve kopiji vsakega kromosoma, vsako od enega od starev.

  (Vir: Hawks, N., Gensko spremenjena hrana, Radovljica, Didakta, 2001.)

  a) Kje in kdaj je bilo objavljeno besedilo?

  b) S katerim namenom je bilo napisano besedilo?

 • IREITVE1.POGLAVJE1. a) Objavljeno je bilo na spletni strani asopisa Delo 3. 6. 2012. b) Da bi bralci izvedeli ve o prodaji naslovnice stripa in ceni. c) O prodaji naslovnice stripa. ) Naslov, podnaslov, navedba pisca besedila, besedilo, slika. d) Veje rke, izpuen glagol, novica, ki pritegne.

  2. Besedilo je publicistino, saj ima znailno zgradbo (naslov, podnaslov

Search related