Click here to load reader

Slovenščina 7, 2. del

 • View
  235

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole po posodobljenem učnem načrtu

Text of Slovenščina 7, 2. del

 • SLOVENINa 7

  8,40

  samostojni DELoVni ZVEZEK ZaSLOVENSkI jEzIk

  V sEDmEm RaZREDU osnoVnE oLE

  2. del

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  SaMOSTOjNI DELOVNI zVEzEk (2. DEL)Za sEDmi RaZRED osnoVnE oLE

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  Samostojni delovni zvezek Slovenina 7 v dveh delih upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Samostojni delovni zvezek odlikujejo: podajanje snovi z upotevanjem unociljnega in procesnega nartovanja pouka na podlagi posodobljenega unega narta, sistematino razvijanje vseh sporazumevalnih zmonosti, premiljen izbor aktualnih in zanimivih besedil, ki upoteva doivljajski svet uencev, domiselne in raznovrstne naloge, stopnjevane glede na zahtevnostno raven, priprava na uspeno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi Smeje

  Slovenina 7, UBenik

  Srea se m

  i v pesm

  i sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole

  7

  PRIRONIKZA UENCE

  ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMI

  PRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki17,90

  Srea se

  mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLE

  SLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjE

  s Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVEN

  IN

  a 7 UBEN

  IK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJE

  UBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki

  13,90

  1. del

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  8,40

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVEN

  IN

  a 7 sAmOstOjN

  i deLOVNi ZVeZeK

  (1.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganarta in upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematsko povezanost une snovi,

  izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7v dveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi Smeje

  Slovenina 7, UBenik

  Srea se m

  i v pesm

  i sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole

  7

  PRIRONIKZA UENCE

  ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMI

  PRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki17,90

  Srea se

  mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLE

  SLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjE

  s Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVEN

  IN

  a 7 UBEN

  IK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJE

  UBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki

  13,90

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 4, raziri roke

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIkV EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4

  UBENIK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenimrazvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinzopredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev; nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,obt.i.receptu za pisanje besedil.Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega(pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.delBerilo4,razirirokewww.emka.siwww.mladinska.com/sola 13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVEN

  IN

  a 7 sAmOstOjN

  i deLOVNi ZVeZeK

  (2.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganartain upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematska povezanost une snovi, izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7 vdveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 4, UBenik

  2. del

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  8,40

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVEN

  IN

  a 7 sAmOstOjN

  i deLOVNi ZVeZeK

  (2.deL)

  2. del

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganarta in upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematsko povezanost une snovi,

  izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7v dveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi Smeje

  Slovenina 7, UBenik

  Srea se m

  i v pesm

  i sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole

  7

  PRIRONIKZA UENCE

  ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMI

  PRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki17,90

  Srea se

  mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLE

  SLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjE

  s Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVEN

  IN

  a 7 UBEN

  IK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJE

  UBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki

  13,90

  1. del

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  8,40

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVE

  NIN

  a 7 sA

  mOstO

  jNi d

  eLOVN

  i ZVe

  ZeK (

  1.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganarta in upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematsko povezanost une snovi,

  izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7v dveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi SmejeSlovenina 7, UBenik

  Srea se mi v pesmi sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole7

  PRIRONIKZA UENCE ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMIPRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki 17,90

  Srea se mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIkV sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLESLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjEs Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVENINa 7 UBENIK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJEUBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki 13,90

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola 10,90

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. delBerilo 4, raziri roke

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLeSLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  SLOVENINa 4

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIKV sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7 sAmOstOjNi d

  eLOVNi ZVeZeK (2.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganartain upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole. Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematska povezanost une snovi, izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije. Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7 vdveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 4, UBenik

  2. del

  7

  SLOVEN

  IN

  a 7 samostojn

  i DELoVni ZVEZEK

  (2. D

  EL)

 • Vsebina5. NA ODRU IN ZA KULISAMI ............................................... 5

  Pridite na nao gledaliko predstavo ..............................................................................7(Neuradno in uradno vabilo)(Javno in zasebno vabilo)

  Moj, tvoj, na uspeh ........................................................................................................... 32(Svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek)

  Da bi sporoilo prispelo pravoasno in zanesljivo.................................................. 45(Telegram in potni obrazci)

  6. SKUPAJ REIMO TEAVE ............................................... 53Z elektrino energijo varujemo v razredu ... .......................................................... 54(Neuradni pogajalni pogovor)

  ... in na oli ............................................................................................................................ 65(Uradni pogajalni govor)

  Pritegnimo vse uence! .................................................................................................... 71 (Glagolski nakloni)

  7. BRANJA NI NIKOLI DOVOLJ .......................................... 89Branja ni nikoli dovolj ....................................................................................................... 90(Obnova umetnostnega besedila)

  (Stavek, stavni leni) ......................................................................................................102

  8. IVLJENJE DRUGOD IN NEKO ................................... 129Kakaji nomadi jugovzhodnega Irana ...................................................................130(Opis ivljenja ljudi)

  Ali je prav h Kakajem ali k Kakajem? .....................................................................137(Predlog)

  Nai davni predniki .........................................................................................................155(Definicija pojma)

  9. DOLGAS MED POITNICAMI NE, HVALA! ............... 165Festivalsko poletje ...........................................................................................................168(Kulturni program)

  zahtevneje nalogeRazlaga ikone:

 • 5NA ODRU IN ZA KULISAMINeuradno in uradno

  vabilo, javno in zasebno vabiloSvojilni zaimki in

  povratni svojilni zaimekTelegram in potni obrazci

  5

 • 56

  Vsak se je e sreal z gledaliem: si ogledal predstavo, nastopil v kratkem skeu ali prizoru v razredu, poskusil dramatizirati priljubljeno zgodbo ali pa zaigral na pravem odru.

  Ob naslednjih vpraanjih razmisli o svojih izkunjah z gledaliem.

  Katera predstava ti je ostala najbolj v spominu in kaj te je pri njej najbolj pritegnilo? Kratka odgovora napii na rti.

  Predstava: ______________________________________________________________________

  Kaj me je najbolj pritegnilo? _____________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  Ali si e nastopal/-a v kratkem skeu ali prizoru v razredu, se poskusil/-a v dramatizaciji priljubljene zgodbe ali pa si zaigral/-a na pravem odru? Obkroi ustrezno rko ali ve rk. e ima z gledalikim ustvarjanjem e kako izkunjo, jo napii na prazno rto.

  e si e sodeloval/-a pri ustvarjanju kake predstave ali igre, napii, kakni so bili tvoji obutki pred nastopom, ob nastopu in po njem. Dopolni preglednico.

  Obutki pred nastopom

  Obutki med nastopom

  Obutki po nastopu

  Delo katerega od gledalikih ustvarjalcev bi si elel/-a spoznati? Podrtaj izbrano monost in v povedi razloi, zakaj.

  Rad/-a bi spoznala delo igra lca/kostumografa/scenografa/ re i ser ja / g lasbenega ustvar ja lca .

  ________________________________________________________________________________

  Kako si predstavlja ivljenje poklicnih igralcev? Je ta poklic po tvojem mnenju enostaven ali naporen? Podrtaj ustrezno monost ob poevnici in dopolni poved.

  Poklic igralca je enostaven/naporen, saj ___________________________________

  ______________________________________________________________________.

  A Nisem e nastopal/-a.

  B Nastopal/-a sem v kratkem skeu.

  C Nastopal/-a sem v prizoru v razredu.

  Poskusil/-a sem se v dramatizaciji.

  D Zaigral/-a sem na pravem odru.

  E _______________________________

 • 7 Svoje izkunje predstavi sosedu/sosedi. e se ti ne zdi preteko, poskusi odgovore povezati v besedilo in govori im bolj tekoe.

  Vendar predstav ne uprizarjajo le poklicni igralci, temve tudi ljubitelji v tako imenovanih amaterskih gledaliih. Kaj meni, zakaj se z gledaliem ukvarjajo ljudje, ki so po poklicu kaj isto drugega?

  PRIDITE NA NAO GLEDALIKO PREDSTAVO! NeURADNO IN URADNO VABIlO, JAVNO IN ZASeBNO VABIlO

  1. Pozna najveje sreanje slovenskih poklicnih gledali? Kratke odgovore napii na rte.

  Kako se sreanje imenuje? _______________________________________________

  Kje poteka? _______________________________________________

  Kako se imenuje nagrada, ki jo na sreanju podelijo enemu izmed gledalikih igralcev za ivljenjsko delo? _______________________________________________

  Pozna kakega nagrajenca? _______________________________________________

  2. Mnogi igralci pravijo, da so se v odrske deske zaljubili e v osnovni oli, ko so hodili v gledaliki oz. dramski kroek.

  Ali sodeluje v gledalikem kroku oz. bi v njem sodeloval/-a, e bi bilo to mogoe? Obkroi DA ali Ne in pojasni, zakaj.

  DA Ne

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Poskusi si predstavljati, kako poteka delo pri gledalikem kroku. Ali morajo lani gledalikega kroka pred premiero le vaditi svoje vloge ali morajo narediti e kaj drugega? Navedi nekaj njihovih nalog, tako da dopolni poved.

  lani kroka morajo pred premiero vaditi svoje vloge, ________________________________

  _________________________________________ in_________________________________

  ________________________________.

 • 8Gledaliki kroek na svoji oli obiskujejo tudi Manca, Polona, Luka in Nejc.

  3. Preberi, kako je dva tedna pred premiero eno izmed vaj zaela njihova mentorica, in rei naloge.

  Dva tedna pred njihovim prvim nastopom je uiteljica uence ob zaetku vaj prosila, naj nekoliko poakajo s preoblaenjem v kostume. Premiera se namre blia, zato si bo treba razdeliti e kar nekaj nalog. Ker je prav sedaj dobila vabilo na podelitev Severjevih nagrad, se je spomnila, da morajo v tem tednu tudi oni pripraviti plakate in osebno povabiti vse, za katere si posebej elijo, da bi prili.

  Joj, saj res, je vzkliknila Manca, na to bi skoraj pozabili! Si mislite, kako razoarani bi bili, e bi na nao prvo predstavo prilo malo gledalcev! Ja, ampak, ali ni dovolj, e jim pa povemo, da imamo predstavo? se je zaudil Luka. Ve kaj, Luka, je bila nanj kar malo jezna Polona, pove lahko prijateljem in soolcem, e

  stari pa bodo zelo veseli, e bodo dobili pisno vabilo, naslovljeno posebej na njih. Da ne govorim o ravnatelju. To vendar ni praznovanje tvojega rojstnega dne pa saj e nanj svojim prijateljem vasih polje vabila. Dobro, no, saj ima prav, se je obotavljaje le strinjal Luka. Takrat je njuno prerekanje prekinila Polona. Obrnila se je k mentorici in jo vpraala: Ali vas vsako leto povabijo na podelitev teh nagrad? Da, je ta odgovorila na njeno vpraanje. Vsako leto tako kot vsi mentorji olskih gledalikih skupin dobim vabilo, naslovljeno posebej name. Iznajdljivi Nejc se je ob tem spomnil, da bi jim lahko bilo njeno vabilo tudi v pomo. Tako nikogar ni presenetila njegova pronja mentorici, da bi jim pokazala vabilo. Seveda vam ga pokaem in tudi tvoja ideja, Nejc, da se lahko zgledujete po mojem vabilu, sploh ni slaba. A pazite, vsem ne boste mogli poslati isto enakih vabil.To pomeni, da moramo najprej vedeti, koga vse bomo sploh posebej povabili, je na glas razmiljal Nejc. Prva mu je odgovorila Manca: Svoje stare, ravnatelja in uitelje z nae ole. Ali e koga? Po mojem bi bilo vljudno, e bi pisali tudi v gledalie, kjer so nam posodili kostume, je predlagal Luka. Vidi, na to sploh nisem pomislila, super, da si se spomnil, ga je pohvalila Manca. Pa ne pozabite na organizatorje vsakoletnega tekmovanja olskih gledalikih skupin, je dodala mentorica. Joj, je vzdihnila Polona, a ne bi povabili tudi avtorja Lene Flene Milana Deklevo? Oh, pa saj vi bi posebej povabili vse, ki so povezani z nao olo ali s predstavo! Le kdo bo napisal vsa ta pisma? je kar nekoliko obupano zavzdihnil Nejc. Eh, daj no, Nejc, se je spet hitro znael Luka, e pogledamo, kako je napisano vabilo nae mentorice, mogoe dela sploh ne bo toliko.

  Vsi so se strinjali in si natanno ogledali uiteljiino vabilo.

 • 9a) Na kaj je mentorica med vajo spomnila uence? Obkroi rki pred ustreznima odgovoroma.

  A Pripraviti in seiti morajo e kostume.

  B Izdelati in napisati morajo vabila.

  C Oblikovati in izdelati morajo plakate za predstavo.

  Nauiti se morajo e besedilo za predstavo.

  b) Mentorica je dobila vabilo na podelitev Severjevih nagrad. Ali ve, komu so namenjene in po kom se imenujejo? Odgovora zapii na rti.

  Komu so nagrade namenjene? ___________________________________________________

  Po kom se imenujejo? ___________________________________________________

  c) Kako bi se poutili lani dramskega kroka, e bi bila ob njihovi prvi predstavi dvorana skoraj prazna? Podrtaj ustrezno monost.

  Bili bi razoarani/prestraeni/vseeno bi j im bilo/razveseli l i bi se.

  Javni sklad RS za kulturne dejavnostiobmona izpostava kofja LokaGrajska pot 134220 kofja Loka kofja Loka, 7. 12. 2009

  Marija KranjcBitnje 114220 kofja Loka

  VABILO

  Spotovani,

  vljudno Vas vabimo na 39. podelitev Severjevih nagrad, ki bo v nedeljo, 20. decembra 2009, ob 17. uri v dvorani Lokega odra. Slavnostna govornica bo ga. Mojca Jan Zoran, sekretarka Direktorata za umetnost pri Ministrstvu za kulturo.

  Ob tej prilonosti bo na ogled gledaliko-glasbena monodrama za pojoega igralca in tri glasbenike Senca tvoj`ga psa v izvedbi igralcev Branka Zavrana, Uroa Rakovca, ige Goloba in Krunoslava Levaia.

  Upamo, da se boste podelitve udeleili in v drubi nagrajencev preiveli prijeten veer.

  Lepo Vas pozdravljamo.Marko rtali

  Marko rtali,vodja OI JSKD kofja Loka

 • 10

  4. lani dramskega kroka so razpravljali o tem, koga bi povabili na predstavo in kako.

  a) luka bi na predstavo vse povabil kar ustno. Se strinja z njim? Obkroi DA ali Ne in v povedi pojasni svojo odloitev.

  DA Ne

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  b) Polona je nekoliko druganega mnenja. Kako bi na predstavo povabila naslednje skupine ljudi? V ustrezni stolpec zapii .

  Ustno vabilo Pisno vabilo

  Prijatelje

  Stare

  Soolce

  Ravnatelja

  c) Postavi se v vlogo luka ali Polone in povej, kako bi na predstavo ustno povabila/-a najboljega prijatelja/najboljo prijateljico. Prizor lahko zaigrata s sosedom/sosedo.

  5. Podelitev Severjevih nagrad je javna prireditev, vendar je uiteljica dobila vabilo, naslovljeno posebej nanjo. Kaj tvorec z osebnim vabilom na prireditev sporoa uiteljici? Obkroi rko pred ustrezno monostjo.

  A Sporoa ji, da jo ceni, vendar ne priakuje njenega obiska na prireditvi.

  B Sporoa ji, da se mora udeleiti podelitve Severjevih nagrad.

  C Sporoa ji, da z veseljem priakuje njen obisk na prireditvi.

  Sporoa ji, da je vseeno, ali bo prila na prireditev ali ne.

  6. Nejc je imel zanimivo zamisel.

  a) esa se je domislil?

  _________________________________________________________________________________

  b) Se tudi tebi zdi njegova ideja dobra? Odgovor pojasni.

  _________________________________________________________________________________

 • 11

  7. Postavi se v vlogo lanov gledalikega kroka in razmisli o tem, kaj vse mora vedeti, preden napie vabilo, naslovljeno na tono doloeno osebo. Obkroi rke pred pravilnimi trditvami.

  A Komu bom poslal/-a vabilo.

  B Kdo na prestavo verjetno ne bo priel.

  C Ali naslovnika poznam.

  V kaknem razmerju sem z naslovnikom.

  D Ali me je naslovnik e kdaj kam povabil.

  E Kako natanno naj naslovniku obnovim vsebino predstave.

  F Katere podatke o predstavi moram naslovniku povedati.

  G Kako se bom naslovniku zahvalil/-a za obisk predstave.

  H Kako se podpiem na vabilu.

  I Kdaj moram odposlati vabilo.

  J Katerim naslovnikom vabila ni treba poslati pravoasno.

  K Koliko ljudi bo prebralo vabilo.

  8. Ali so naslednje trditve o izhodinem besedilu pravilne? Obkroi DA ali NE. e trditev ni pravilna, jo ustno popravi.

  Uiteljica je letos prvi dobila vabilo na podelitev Severjevih nagrad. DA Ne

  Vsa vabila, ki jih bodo uenci poslali razlinim naslovnikom, bodo popolnoma enaka. DA Ne

  Uenci bodo na svojo prireditev povabili vse, ki so jim na kakren koli nain pomagali. DA Ne

  Nejca je skrbelo, da bodo imeli z vabili za povabljence veliko dela. DA Ne

  9. Uenci so ob natannem opazovanju vabila, ki ga je prejela uiteljica, ugotovili, da je pomembno, kako napie vabilo.

  a) Bi znal/-a iz pisma razbrati podatke o tem, kako je nastalo? Na rtico pred vsako vpraanje iz levega stolpca zapii tevilko pravilnega odgovora iz desnega stolpca.

  ____ Kdo je sporoevalec? 1 Branko Zavran

  ____ Kdo je naslovnik vabila? 2 V kofji loki, 7. decembra 2009

  ____ Kje in kdaj je bilo napisano? 3 Marija Kranjc

  4 V kofji loki, 7. novembra 2009

  5 Marko rtali

  6 lani gledalikega kroka

 • 12

  b) Ali je vabilo, ki so si ga ogledali lani gledalikega kroka, namenjeno tono doloenemu posamezniku ali vsem obiskovalcem prireditve? V vsaki vrstici podrtaj ustrezno monost.

  Vabilo je namenjeno

  tono doloenemu posamezniku/vsem obiskovalcem prireditve,

  zato je to vabilo zasebno/javno.

  c) Ali je bilo vabilo poslano pred podelitvijo ali po njej? Kako to ve? Odgovori v povedi.

  _________________________________________________________________________________

  ) Katere podatke o prireditvi je naslovnik izvedel iz vabila? Dopolni preglednico.

  Kje je potekala prireditev?

  Kdaj je potekala?

  Kdo bo imel slavnostni govor?

  Kaj bodo vabljeni ob prireditvi nagrad e lahko spremljali?

  d) emu je tvorec napisal besedilo? Obkroi rko pred ustreznim odgovorom in na rti zapii besedi, ki sta ti pri doloanju sporoevalevega namena najbolj pomagali.

  A Da bi mentorico obvestil o podelitvi Severjevih nagrad.

  B Da bi mentorici predstavil nagrajence Severjevih nagrad.

  C Da bi mentorico povabil na podelitev Severjevih nagrad.

  Da bi mentorico seznanil z vsebino monodrame.

  Besedi, ki sta mi najbolj pomagali pri doloanju namena: _______________________________

  ______________________________________

  10. Verjetno si, tako kot Luka, Nejc, Manca in Polona, tudi ti takoj opazil/-a, da se oblika mentoriinega vabila razlikuje od vabil, kot jih ob praznovanju rojstnega dne sam/-a poilja prijateljem.

  a) Kje je napisan naslov sporoevalca? Podrtaj ustrezno monost.

  Naslov sporoevalca je napisan v zgornjem levem kotu/v zgornjem desnem kotu/levo spodaj pod podpisom.

  b) Katere podatke vsebuje naslov naslovnika? Napii jih na rto.

  _________________________________________________________________________________

 • 13

  c) Kje napiemo kraj in datum pisanja? Podrtaj ustrezni monosti.

  Kraj in datum pisanja napiemo vzporedno s krajem sporoevalevega naslova na desno stran/v zgornjem desnem kotu/spodaj v levem kotu/levo spodaj pod podpisom.

  ) Kaj je zapisano pod podatki o sporoevalcu in naslovniku? Obkroi rko pred ustreznim odgovorom.

  A Podpis. C Vsebina. D Ime besedilne vrste.

  B Nagovor. Pozdrav.

  d) Ali lahko za nagovorom postavimo poleg klicaja katero drugo loilo? Obkroi DA ali Ne in v povedi pojasni svojo odloitev.

  DA Ne

  Pojasnilo: ______________________________________________________________________

  e) Kaj sledi vsebini vabila? Dopolni poved.

  Vsebini besedila sledita ____________________________ in ____________________________ .

  f ) Kaj je e Marko rtali napisal ob svojem podpisu? Zakaj? Odgovori v povedi.

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  g) Kaj bi uiteljici organizator prireditve ob vabilu e lahko poslal? Obkroi ustrezni monosti.

  A Prilogo s programom. C Povzetek slavnostnega govora.

  B Ceno vstopnice. Vstopnico za prireditev.

  11. Mentoriino vabilo se od tvojega vabila prijateljem ne razlikuje samo po obliki, ampak e po neem.

  a) V vsakem pismu je zelo pomemben nagovor.

  Kako po navadi nagovori prijatelje, kadar jih povabi v kino, na praznovanje rojstnega dne ali kam drugam? Napii dve monosti.

  ___________________ ___________________

  Kako je gospod rtali nagovoril uiteljico? Izpii nagovor, ki ga je uporabil, in pripii e en nagovor, ki bi bil v njegovem pismu ustrezen.

  Nagovor iz pisma: _____________________________________________

 • 14

  Nagovor, ki bi bil tudi ustrezen: _____________________________________________

  Bi znal/-a razloiti, zakaj gospod rtali uiteljice ni nagovoril kar z njenim osebnim imenom? Odgovori v povedi.

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  b) V vabilu lahko naslovnika tikamo ali vikamo.

  Ali ti svoje prijatelje v vabilu tika ali vika? Zakaj? Podrtaj ustrezno monost in dopolni poved.

  Prijatelje v vabilu tikam/vikam, saj _____________________________________________

  ___________________________________________.

  Ali je gospod rtali uiteljico tikal ali vikal? Podrtaj ustrezno monost in izpii tiste dele besedila, ki tvojo trditev potrjujejo.

  Gospod rtali je uiteljico tikal/vikal.

  Deli besedila:

  ___________________________________ ___________________________________

  ___________________________________ ___________________________________

  c) V igavem imenu je gospod rtali povabil mentorico na prireditev? Odgovor napii na rto.

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  12. Ali je vabilo, ki ga je prejela uiteljica, uradno ali neuradno? Obkroi rko pred pravilno trditvijo in svojo izbiro v povedi natanno pojasni.

  A Vabilo, ki ga je prejela uiteljica, je uradno.

  B Vabilo, ki ga je prejela uiteljica, je neuradno.

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 • 15

  13. Kdaj e poiljamo uradna vabila in komu? Spomni se enega dogodka, povezanega s tvojo olo, zunajolsko dejavnostjo in krajem, na katerega sporoevalec vabi tudi z uradnimi vabili, in izpolni preglednico.

  Dogodek Sporoevalec Naslovnik

  ola

  Zunajolska dejavnost

  Moj kraj

  14. Poskusi ugotoviti, kaj je uradnemu in neuradnemu vabilu skupno in po em se razlikujeta. Na ustrezno mesto zapii .

  Uradno vabilo Neuradno vabilo

  Naslov naslovnika

  Kraj in datum pisanja

  Naslov sporoevalca

  Ime besedilne vrste

  Spotljiv nagovor, npr. Spotovani!

  Prijateljski nagovor, npr. Tine! ali Dragi Tine,

  Izrek vabila, npr. vabimo Vas/vabim te

  Na kateri dogodek vabimo

  Kdaj in kje bo dogodek

  Tikanje

  Vikanje

  Vljuden, spotljiv pozdrav

  Prijateljski, bolj sproen pozdrav

  Podpis samo z imenom

  Podpis z imenom in priimkom ter navedbo funkcije

  Priloge

 • 16

  VABILO

  Kdaj tvorimo vabilo in kaj v njem zapiemo?Kadar elimo, da bi el kdo z nami v kino, priel na praznovanje rojstnega dne, zabavo, nastop v glasbeni oli, obiskal javno prireditev, ga moramo ustno ali pisno povabiti. Takrat tvorimo vabilo.

  Da bi se dogodka povabljeni udeleil, moramo naslovniku jasno povedati, da ga nanj vabimo. To najpogosteje storimo z naslovom VABIlO ali z besedami vabim te/vabimo Vas. Hkrati moramo v vabilu natanno navesti bistvene podatke: kdo vabi, na kateri dogodek ali prireditev vabimo, kdaj in kje bo prireditev potekala.Iz besedila mora biti tudi jasno, komu je besedilo namenjeno oz. kdo je naslovnik.

  Pomembno je, da vabilo na dogodek poljemo pravoasno, vsaj teden dni pred dogodkom, na katerega vabimo.

  NEURADNO VABILO

  Kdaj vabimo neuradno in kako?e prijatelje, sorodnike, soolce, znance v lastnem imenu vabimo na praznovanje, zabavo, obisk, v kino ali na kako drugo prireditev , tvorimo neuradno vabilo. Najpogosteje jih povabimo kar ustno, le kadar ivijo drugje ali kadar se na obisk posebej pripravimo, neuradno vabilo tudi napiemo.

  Tudi v neuradnem vabilu moramo natanno navesti vse bistvene podatke (kdo vabi, na kaj vabimo, kdaj se bo dogodek zael napiemo dan in uro in kje bo potekal) in ga izrei ali poslati dovolj zgodaj. Pisno vabilo poljemo vsaj en teden pred dogodkom. Tako se bodo lahko povabljenci na dogodek pripravili ali nam e pravi as sporoili, da jih ne bo.

  URADNO VABILO

  Kdaj govorimo o uradnem vabilu? Kadar vabimo v imenu celotnega kroka, drutva ali organizacije posameznike, ki imajo tono doloeno vlogo (so npr. lani drutva, uitelji, ravnatelji) ali so z dogodkom uradno povezani (npr. ravnatelj gledalia, mentorji gledalikih skupin), tvorimo uradno vabilo. Uradna vabila nam poi-ljajo tudi vsi uradi, podjetja in ustanove.

  Kaj moramo povedati v uradnem vabilu?V uradnem vabilu moramo povedati, na kaj vabimo (na 39. podelitev Severjevih nagrad), kdaj se bo dogodek zgodil (v nedeljo, 20. decembra 2009, ob 17. uri) in kje (v dvorani Lokega odra).

  Kaj je znailno za obliko uradnega vabila? Uradno vabilo ima natanno doloene sestavine, ki morajo stati na pravilnem mestu, da se naslovnik v njem hitro znajde: e na prvi pogled ugotovi, da je dobil vabilo, kdo mu ga poilja in v igavem imenu. Brez teav najde tudi vse bistvene podatke o dogodku. Uradno vabilo mora tako imeti naslednje sestavine: naslov sporoevalca, kraj in datum pisanja, naslov naslovnika, ime besedilne vrste, nagovor, vsebino, pozdrav in podpis. Vasih ima vabilo tudi prilogo.

 • 17

  15. S svojimi besedami povej, kaj je vabilo. Dokonaj poved.

  Vabilo je besedilo, s katerim _________________________________________________________ .

  16. Kadar govorimo o vabilu, se sreamo e z nekaterimi sorodnimi besedami.

  a) Kaj pomenijo besede v levem stolpcu? Povei besede iz levega stolpca z ustreznimi razlagami v desnem stolpcu.

  povabljenec tak, ki s svojimi lastnostmi zbuja eljo

  vaba sporoiti komu eljo, da pride na zabavo

  povabiti oseba, ki se jo kam povabi

  vabljiv kar se uporablja za privabljanje koga ali kaj sploh

  b) Kako so besede povabljenec, vaba, povabiti, vabljiv povezane z besedo vabilo? Dopolni trditev.

  Besede povabljenec, vaba, povabiti, vabljiv in vabilo spadajo v isto _________________________,

  ker imajo skupen _________________________.

  c) Vsako besedo uporabi v novi, smiselni povedi. Povedi napii na rte.

  Povabljenec: ____________________________________________________________________

  Vaba: ____________________________________________________________________

  Povabiti: ____________________________________________________________________

  Vabljiv: ____________________________________________________________________

  Po em se uradno vabilo e loi od neuradnega?V uradnem vabilu smo do naslovnika vljudni. Tako ga nagovorimo z ustreznim nagovorom (npr. Spotovana mentorica, Spotovani g. ravnatelj!) in ob koncu uporabimo ustrezen pozdrav (npr. Lepo Vas pozdravljamo., Upamo, da se boste nae prireditve udeleili, in Vas lepo pozdravljamo.) Ker ne piemo samo v svojem osebnem imenu, naslovnika vikamo.

 • 18

  17. Vabila poiljamo razlinim naslovnikom. Pozorno si oglej naslovnike, ki so nateti v le-vem stolpcu preglednice, in rei naloge.

  Naslovnik U/N Nagovor Pozdrav Kdaj/ob kateri prilonosti

  1 stari stari __ Spotovani! __ portni pozdrav __ ob rojstnem dnevu

  2 uiteljica Kova __ Draga babi in dedi! __ ao __ ob zakljuku olanja

  3 ga. psihologinja __ ivijo! __ Poljubek __ ob portnem doseku

  4 prijateljica __ Pozdravljeni! __ S spotovanjem __ ob predstavitvi pesmi

  5 trener v klubu__ Spotovana ga. uiteljica Kova!

  __ Pozdravljeni__ ob temi Mladi in droge, obravnavani pri razredni uri

  a) Za vsakega naslovnika povej, ali bi mu poslal/-a uradno ali neuradno vabilo. V ustrezen stolpec napii rko N, e bi ga povabil/-a neuradno; e bi ga povabil/-a uradno, pa napii rko U.

  b) Za vsakega naslovnika izberi ustrezen nagovor in pozdrav. Na rtico pred vsak dogodek napii tevilko naslovnika, ki bi ga na dogodek povabil/-a.

  c) Za vsakega naslovnika napii, ob kateri prilonosti bi mu poslal/-a vabilo. Na rtico pred vsak nagovor in pozdrav napii tevilko naslovnika, za katerega bi ga uporabil/-a.

  18. Enemu od naslovnikov iz prejnje naloge je pisala tudi Nea. Preberi vabilo in ugotovi, komu je namenjeno.

  kofja Loka, 4. maja 2011

  ivijo, Manca!

  Vabim te na praznovanje svojega rojstnega dne. Zabava bo pri meni doma, in sicer v nedeljo, 15. maja 2011, ob 15. uri.

  Prosim te e za nekaj, s seboj prinesi kitaro, da bo naa zabava popolna.Prisrno vabljena na dekliko zabavo.

  Nea

 • 19

  a) V kaknem razmerju sta Manca in Nea in katere vrste vabilo je Nea napisala? Dopolni povedi, tako da odgovori na vpraanja pod rtami.

  Manca in Nea sta ____________________________. Nea je Manco v _____________________ (V katerem razmerju?) (igavem?)

  imenu povabila na praznovanje _________________________, kamor je povabila (esa?)

  tudi druga _____________________. Zato ji je napisala ______________________ vabilo. (Koga?) (Katere vrste?)

  b) Kakno razpoloenje je utiti iz besedila? Razpoloenje oznai z eno besedo in iz vabila izpii besede/besedne zveze, iz katerih si razbral/-a razpoloenje.

  Razpoloenje: _____________________________

  Besede/besedne zveze:

  _______________________________________________________________________________

  c) Kaj je Manina naloga po tem, ko je prejela vabilo? Dejanja uredi v ustrezno zaporedje.

  ___ Stare bo prosila za dovoljenje.

  ___ Nei bo sporoila, ali v nedeljo pride ali ne.

  ___ Odloila se bo, ali eli iti na Nein rojstni dan.

  ) Manca bi rada prila na Nein rojstni dan. Katera podatka iz besedila si mora zapomniti? V Neinem vabilu podrtaj vsakega z drugo barvo.

  19. Tudi Lovro je prijateljem poslal vabilo na praznovanje rojstnega dne. Preberi ga.

  Ribnica, 20. maj 2011

  Dragi Jure,

  vabim te na praznovanje rojstnega dne. Mora priti, drugae bova skregana. e sedaj ti povem, da te ne bom poakal na postaji. Upam, da bo tvoje darilo koristno. Oglasi se, e ne gre drugae, me vsaj poklii ali mi polji SMS.Se vidiva.

  Lovro

 • 20

  a) Jure se je odloil, da ne bo el na lovrov rojstni dan. Kaj meni, zakaj? Obkroi rko pred odgovoroma, s katerima se strinja.

  A Ker je vabilo neuradno. C Ker ne ve, kdaj in kje bo praznovanje.

  B Ker vabilo ni vljudno. Ker ga lovro v vabilu tika.

  b) Izboljaj vabilo in ga e enkrat napii v zvezek oz. na list.

  6. Prijatelje najpogosteje pisno vabimo na razline zabave. Kaj pa stare stare?

  a) Kam bi pisno povabil/-a svoje stare stare, druge sorodnike ali odrasle znance? Navedi vsaj dve monosti in napii, zakaj bi jih povabil/-a.

  Kam bi povabil/-a stare stare? Zakaj bi jih povabil/-a prav tja?

  _________________________ _________________________

  _________________________ _________________________

  b) Tudi Tanja je dedku napisala vabilo, a se je pomotoma znalo v rezalniku dokumentov. Da bo laje napisala novo vabilo, uredi zaporedje razrezanih delov tako, da na rtice napie tevilke od 1 do 8.

  ___ Najprej bomo ustvarjali v delavnicah za razvijanje rone spretnosti.

  ___ od Tanje

  ___ Nato bo zakljuna prireditev; ta se bo zaela ob 17. uri v venamenskem prostoru ole.

  ___ Ilirska Bistrica, 6. maja 2011

  ___ vabim te na dan odprtih vrat nae ole, ki bo v soboto, 14. maja 2011.

  ___ Poljubek

  ___ ljubi dedi,

  ___ Nastopala bom, zato te posebej vabim, da me pride posluat.

  20. Kam pa je babico in dedka povabil Matic? Preberi njegovo vabilo.

  Vabim vaju, da prideta na koncert nae glasbene ole, ki bo v petek, 13. maja, na Ptujskem gradu.

  Priakujem Vaju.

  Vajin vnuk Matic

 • 21

  a) Odgovori na vpraanja.

  Kam je Matic povabil babico in dedka? __________________________________

  Kje bo potekal koncert? ______________________________________________

  Kje po tvojem mnenju ivi Matic? ______________________________________

  b) Ali sta babica in dedek iz vabila izvedela vse podatke, ki jih potrebujeta, da bi se lahko udeleila koncerta? Obkroi DA ali Ne in odgovor pojasni.

  DA Ne

  _______________________________________________________________________________

  c) e enkrat si oglej Matievo vabilo. Kaj vse v njem manjka? Manjkajoe podatke si izmisli sam/-a in vabilo napii na brezrtni list A4. Pazi na itljivo pisavo.

  21. V zvezek ali na primeren list papirja napii neuradno vabilo.

  Izbiraj med naslednjimi monostmi:

  bratranca povabi na svoj rojstni dan,

  sorodnika povabi na druinski piknik,

  soolca/soolko povabi na zabavo ob koncu olskega leta.

  Podatke, ki jih potrebuje pri pisanju vabila, si izmisli sam/-a.

  22. Pri pisanju uradnega vabila moramo upotevati njegovo obliko, saj tako bralec hitro najde pomembne podatke. Navedene podatke razvrsti tako, kot si sledijo v uradnem vabilu. Vrstni red oznai s tevilkami od 1 do 13.

  ___ ki bo v ponedeljek,

  ___ Ga. Janja lukan, O kofja loka, 4220 kofja loka

  ___ kofja loka, 11. maja 2011

  ___ vabimo Vas na sestanek kulturnega drutva,

  ___ Marjeta Muhi, Predsednica KD, Mestni trg 7, 4220 kofja loka

  ___ VABIlO

  ___ ki bo v etrtek, 19. maja 2011, ob 17. uri

  ___ Pogovorili se bomo o sreanju gledalikih

  ___ v Kristalni dvorani v kofji loki.

  ___ Spotovana ga. Janja lukan,

  ___ Marjeta Muhi, predsednica drutva

  ___ in folklornih skupin.

  ___ lepo Vas pozdravljam.

 • 22

  23. Sedmoolec Mitja je bil pri pisanju vabila nekoliko povren. Preberi njegovo vabilo.

  Spodnji Log, 17. maj 2011

  spotovana profesorica Andreja Kova!

  uenci 7 c-razreda pripravljamo kraji kulturni program, kjer bomo pokazali svoje umetnike sposobnosti nastopali bodo pevci glasbeniki plesalci in igralci prav vsak je nael nekaj, v emer uiva upamo da boste uivali tudi viprireditev bo v petek 24. maja 2011 ob 17 uri v O Spodnji log v uilnici Slovenine

  Mitja Jugpredsednik 7. c-razreda

  a) Katere vrste vabilo je Mitja napisal? Podrtaj pravilno monost ob poevnici.

  Mitja je napisal neuradno/uradno vabilo.

  b) Ali bi po tvojem mnenju Mitja moral napisati vse sestavine vabila? Obkroi DA ali Ne in svoj odgovor pojasni v povedi.

  DA Ne

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  c) Mitja je v svojem vabilu naredil kar nekaj napak pri rabi velike zaetnice, prav tako ni zapisal vseh loil. e enkrat preberi vabilo in popravi njegove napake.

 • 23

  24. Pogosto poljemo vabilo na isto prireditev razlinim naslovnikom. Preberi naslednji vabili in ju primerjaj.

  Toma! Ali bi el v nedeljo ob 16. uri z mano na podelitev priznanj za Veselo olo v Cankarjev dom? Vem, da bo po vrnitvi s tabora utrujen in da sanja o maminih palainkah in svoji postelji, ampak jaz bi el raje s tabo kot z mami in okom! Prosim!!! lP Marko

  a) Vabili primerjaj in ugotovi, kaj jima je skupno. Podrtaj ustrezno monost.

  Obe vabili je napisal isti pisec/sta namenjeni istemu naslovniku/govorita o isti prireditvi .

  Mladinska knjiga Zaloba, d. d.Urednitvo PIL Vesela olaSlovenska cesta 291000 Ljubljana Ljubljana, 1. junij 2011

  Marko KajuhStjenkova 36230 Postojna

  VABILO

  Dragi veseloolec Marko Kajuh,

  vabimo te na slovesno podelitev priznanj Vesele ole. Prireditev bo potekala v nedeljo, 15. junija 2011, ob 16. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

  Tekmovalci se zberete v dvorani 15 minut pred zaetkom prireditve.

  Lep pozdrav

  Sabina Tame, urednica Vesele ole

  Priloga:- dve vstopnici

  1.

  2.

 • SLOVENINa 7

  8,40

  samostojni DELoVni ZVEZEK ZaSLOVENSkI jEzIk

  V sEDmEm RaZREDU osnoVnE oLE

  2. del

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  SaMOSTOjNI DELOVNI zVEzEk (2. DEL)Za sEDmi RaZRED osnoVnE oLE

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  Samostojni delovni zvezek Slovenina 7 v dveh delih upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Samostojni delovni zvezek odlikujejo: podajanje snovi z upotevanjem unociljnega in procesnega nartovanja pouka na podlagi posodobljenega unega narta, sistematino razvijanje vseh sporazumevalnih zmonosti, premiljen izbor aktualnih in zanimivih besedil, ki upoteva doivljajski svet uencev, domiselne in raznovrstne naloge, stopnjevane glede na zahtevnostno raven, priprava na uspeno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi Smeje

  Slovenina 7, UBenik

  Srea se m

  i v pesm

  i sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole

  7

  PRIRONIKZA UENCE

  ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMI

  PRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki17,90

  Srea se

  mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLE

  SLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjE

  s Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVEN

  IN

  a 7 UBEN

  IK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJE

  UBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki

  13,90

  1. del

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  8,40

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVEN

  IN

  a 7 sAmOstOjN

  i deLOVNi ZVeZeK

  (1.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganarta in upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematsko povezanost une snovi,

  izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7v dveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi Smeje

  Slovenina 7, UBenik

  Srea se m

  i v pesm

  i sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole

  7

  PRIRONIKZA UENCE

  ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMI

  PRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki17,90

  Srea se

  mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLE

  SLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjE

  s Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVEN

  IN

  a 7 UBEN

  IK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJE

  UBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki

  13,90

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 4, raziri roke

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIkV EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4

  UBENIK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenimrazvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinzopredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev; nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,obt.i.receptu za pisanje besedil.Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega(pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.delBerilo4,razirirokewww.emka.siwww.mladinska.com/sola 13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVEN

  IN

  a 7 sAmOstOjN

  i deLOVNi ZVeZeK

  (2.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganartain upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematska povezanost une snovi, izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7 vdveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 4, UBenik

  2. del

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  8,40

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVEN

  IN

  a 7 sAmOstOjN

  i deLOVNi ZVeZeK

  (2.deL)

  2. del

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganarta in upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematsko povezanost une snovi,

  izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7v dveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi Smeje

  Slovenina 7, UBenik

  Srea se m

  i v pesm

  i sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole

  7

  PRIRONIKZA UENCE

  ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMI

  PRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki17,90

  Srea se

  mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLE

  SLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjE

  s Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVEN

  IN

  a 7 UBEN

  IK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJE

  UBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki

  13,90

  1. del

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  8,40

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIK

  V sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVE

  NIN

  a 7 sA

  mOstO

  jNi d

  eLOVN

  i ZVe

  ZeK (

  1.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganarta in upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole.

  Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematsko povezanost une snovi,

  izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije.

  Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7v dveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 7, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 7, Srea Se miv peSmi SmejeSlovenina 7, UBenik

  Srea se mi v pesmi sm

  eje berilo 7

  Prenovljeno Berilo 7, Srea se mi v pesmi smeje: usmerja uenevo zanimanje za knjigo; ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami priblievanja besedilu in njegovi predstavitvi poslualcem; na dejaven nain uencu odpira vrata v prostor knjievnosti in govorne komunikacije.

  berilo 7ZA SEDMI razred osnovne ole7

  PRIRONIKZA UENCE ZgOENKAZ INTERPRETACIJAMIPRIRONIK ZA UITELJE

  www.mladinska.com/ucbeniki 17,90

  Srea se mi v pesmi smeje

  SLOVENINa 7UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIkV sEdmEm RAZREdU OsNOVNE OLESLOVENINa 7ubENIk, dELOVNI ZVEZEK, pRIRONIK ZA UItELjEs Cd-ROmOm, ZGOENKA Z BEsEdILI ZA pOsLUANjE

  SLOVENINa 7 UBENIK

  7

  Ubeniki komplet Slovenina 7 nadgrajuje metodino-didaktini koncept 2. triletja ter uvaja sistematino in pregledno zasnovana una gradiva 3. triletja. Zanimiva neumetnostna besedila iz sveta najstnikov so nazorni primeri predpisanih besedilnih vrst, ki se tematsko zaokroeno nadaljujejo v obravnavo slovninih, pravopisnih in pravorenih vpraanj. Ubenik e zlasti odlikujejo jasne in natanne razlage ter tevilni primeri besedilnih vrst.

  DELOVNI ZVEZEK ZgOENKaPRIRONIK Za UITELJEUBENIK

  www.emka.siwww.mladinska.com/ucbeniki 13,90

  SLOVENINa 77

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola 10,90

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. delBerilo 4, raziri roke

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA sedmi RAZRed OsNOVNe OLeSLOVENINa 7Jerica Vogel, Milena uden, Tatjana Koak

  SLOVENINa 4

  sAmOstOjNi deLOVNi ZVeZeK ZASLOVENSKI JEZIKV sedmem RAZRedU OsNOVNe OLe

  SLOVENINa 7 sAmOstOjNi d

  eLOVNi ZVeZeK (2.deL)

  Ubenik Slovenina 7 upoteva vse novosti posodobljenega uneganartain upoteva zahteve nacionalnih preizkusov znanj ob koncudevetletne osnovne ole. Odlikujejo ga: izviren koncept sodobne jezikovne didaktike, ki upoteva tematska povezanost une snovi, izbor sodobnih in zanimivih neumetnostnih besedil; preglednost in sistematinost, duhovite ilustracije. Ubenik spremlja tudi samostojni delovni zvezek SLOVENINA 7 vdveh delih, ki: je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom potrjenega ubenika; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje ve nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

  Slovenina 4, UBenik

  2. del

  7

  SLOVEN

  IN

  a 7 samostojn

  i DELoVni ZVEZEK

  (2. D

  EL)