of 34/34
Zbirka rješenih zadataka iz matematike za prijemni ispit Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Mašinski fakultet 1 Test broj 1 1. a) Izračunati . 0625 , 0 log 30 7 1 : 5 9 : 4 3 5 1 2 2 + + b) Uprostiti ( ) . 4 4 2 2 2 y x y x y y x x + 2. Rješiti jednačine: a) x x x x 2 3 2 5 4 2 5 1 2 + = + + b) () ( ) () () . 2 , 1 2 , 1 je ako , 0 2 < + = = + x x x x x f x f x f 3. Rješiti trigonometrijsku jednačinu: 1 cos sin 3 cos 2 = x x x . 4. Rješiti nejednačinu: 8 1 log 3 log 2 2 2 < + x x x . 5. Nađi jednačine zajedničkih tangenti parabole x y 8 2 = i kružnice 2 2 2 = + y x . 6. Izračunati obim i površinu jednakokrakog trapeza opisanog oko kruga, ako je dužina veće osnovice 3 cm, a jedan njegov unutrašnji ugao 60°. 7. Površina prave kupe je 96π cm 2 , a dužina izvodnice je 10 cm. Izračunati zapreminu kupe. 8. Zbir svih članova beskonačne geometrijske progresije je 16, a zbir kvadrata članova te iste progresije je 153,6. Nađi peti član i količnik te progresije. 9. Izračunati . 80 cos 60 cos 40 cos 20 cos o o o o 10. Od 5 oficira, 4 podoficira i 10 vojnika treba formirati grupu od 4 osobe u kojoj će biti bar po jedan oficir i podoficir. Na koliko načina je to moguće učiniti?

Zbirka , matematika

 • View
  125

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdajksdhakjsd

Text of Zbirka , matematika

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  1

  Test broj 1

  1. a) Izraunati .0625,0log3071:

  59:

  43

  51

  2

  2

  +

  +

  b) Uprostiti ( ) .442

  22 yxyxy

  yxx

  +

  2. Rjeiti jednaine:

  a) xxxx 23

  254

  25

  12 +=++

  b) ( )( ) ( ) ( ) .2 ,12 ,1

  je ako ,02

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  2

  Rjeenje testa broj 1

  1. a)

  ( )( ) .04414

  212log22

  3730

  6037

  5,0log23730

  60251225,0log

  3730

  59:

  43

  51

  0625,0log3071:

  59:

  43

  51

  21

  2

  2

  22

  22

  2

  2

  2

  2

  ==+

  =+

  =

  =+

  +=+

  +=

  =+

  +

  b)

  ( ) ( )( )( )( )

  ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )

  y. x-y xuslov uz

  ,12222

  22

  2222

  2222

  2

  2244

  2

  22

  +=++

  ++=+++=

  =+++=

  =++=

  +

  yxyxyxyxyxyx

  yxyxyxyyxx

  yxyxyxy

  yxx

  yxyxyxy

  yxx

  yxyxy

  yxx

  2. a) Ako se data jednaina pomnoi sa NZS (3,4,5), tj. sa 60, dobija se:

  ( ) ( ) ( )

  2x 4020189

  1202520215121223

  254

  25

  12

  =+=

  +=+++=++

  xx

  xxxxxxxx

  b) Ako je x < 2, jednaina glasi ( ) ( ) .011 2 =+++ xx Tada je:

  ( ) ( )

  ( )-2x-1x

  2-2x-1x 20132011 22

  ==

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  3

  .2:2:

  2

  1

  =+=xyt

  xyt

  3.) Za Zk ,

  2 xza tj.0,sinx ili 0cos === kx jednaina je nemogua.

  Dalje, data jednaina je ekvivalentna sa :

  ( )

  . ,4

  ,2

  121t2t

  023 032

  )0cos sa mdijeljenje(0cossin3sincos2

  0cossin3cossincos0cossin31cos

  1cossin3cos

  2

  2

  2

  22

  222

  2

  2

  ZllxZkkarctgx

  tgxtgxttgx

  ttttgxtgxxtg

  xxxxx

  xxxxxxxx

  xxx

  +=+===

  ====+=

  =+

  =+=++

  =+=

  4.) Nejednaina 81log3log 222 0. Ako uvedemo smjenu tx =2log , onda je tx 2= , pa dobijamo:

  ( )

  ( ) ( )( ) ( )

  3013

  03333

  22

  82

  2

  2

  23

  33

  13

  23

  2

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  4

  Slika 2.

  Dakle, ,2 bac += 22

  bac = i a = 3, odakle je

  .21

  333

  3326

  332

  ==

  =

  =

  =+=

  =+=

  cb

  bcb

  bcbb

  bcbc

  Visinu h dobijamo iz pravouglog trougla AED:

  .32

  322

  360sin ==== cch o To znai da je obim trapeza 813222 =++=++= bacO cm, a povrina trapeza je 323

  213

  2=+=+= hbaP cm2.

  7.) Na osnovu formule za povrinu kupe srrMBP +=+= 2

  ( )

  .6 i 09610 je da odnosno,

  ,1096 je da dobijamo

  2 ==+

  +=

  rrr

  rr

  Kako je . 8 je to,222 cmHrsH == Slika 3. Zapreminu kupe izraunavamo po formuli

  . 96 tj.

  8631 je pa ,

  31

  3

  2

  cmV

  VHBV

  ===

  8.) Prema uslovu zadatka je 1q i 16...2111

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  5

  Zbir svih lanova progresije izraunava se po formuli

  :slijedi 153,61

  i 161

  iz pa ,1 2

  2111 === q

  aq

  aq

  aS

  ( )

  ( ) ( )( ) ( )( )

  .4112

  6,4094,102116

  16,1531256116

  6,1531

  1256

  1161

  11

  2

  21

  ==

  ==

  +==

  =

  =q

  a

  qqa

  qqqa

  qq

  qa

  Dakle, .643

  25612

  4112 i

  41 44

  15 ==

  === qaaq

  9.) Znajui da je ( ) sin180sin i sin2 2sincos == o , dobijamo da je

  ( ) ( ) .

  161

  20sin20180sin

  60sin60180sin

  161

  20sin160sin

  60sin120sin

  161

  80sin2160sin

  60sin2120sin

  40sin280sin

  20sin240sin80cos60cos40cos20cos

  ===

  ==

  o

  oo

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  ooooo

  10. Mogue sastave grupe prikaimo pomou skupova (jer redosled nije bitan): { } { } { } { } { } { },,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, VPOOVPPOVVPOPPPOPPOOPOOO gdje O oznaava oficira, P podoficira, i V vojnika.

  Od 5 oficira moemo izabrati 3 oficira na 10321345

  35 =

  =

  naina.

  etvrti lan grupe mora biti podoficir, za iji izbor imamo 414

  14 ==

  mogunosti.

  Svakom izboru 3 oficira od 5 oficira odgovaraju 4 izbora podoficira pa za ovu kombinaciju imamo 40410 = mogua naina formiranja grupe. Slino rasuivanje primjenjuje se i u ostalim sluajevima. Ukupan broj traenih naina je:

  .1720400300900206040110

  14

  25

  110

  24

  15

  210

  14

  15

  34

  15

  24

  25

  14

  35

  =+++++==

  +

  +

  +

  +

  +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  6

  Test broj 2

  1.) a) Izraunati .116

  1:63

  1226

  416

  15+

  ++

  b) Uprostiti .22

  2

  222

  abab

  baba

  abba

  ++

  2.) Rjeiti jednaine: a) ,6

  13

  424

  132

  1 ++=+ xxxx b) ( ) ( ).47124 222 xxxx =+

  3.) Rjeiti trigonometrijsku jednainu: .212cos

  815sincos 66 =+ xxx

  4.) Rjeiti nejednainu: ( ) .4

  1log3log313

  +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  7

  10.) Izraunati granine vrijednosti:

  a) ,2log...4log2log

  lim 2222

  n

  n

  n

  ++++

  b) 23 2

  0

  11limxx

  x

  +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  8

  Rjeenje testa broj 2 1. a)

  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ] ( )( ) ( ) .1151216116116 116634262163

  11669

  631246

  26416

  1615

  1161:

  6312

  264

  1615

  ==+==++++=

  =+

  +

  ++=

  =+

  ++

  b)

  ( ) ( )( )( )

  ( ) ( )( )( ) b.a i 0b ,0a uslov uz ,1

  333223

  3322

  2222

  2

  2

  2

  222

  ==

  =++=

  ++=

  =++=+

  +

  baababab

  baabbabbaaba

  baabbababa

  baab

  baba

  abba

  abab

  baba

  abba

  2. a) Ako datu jednainu pomnoimo sa NZS (2,3,4,6), tj. sa 12, dobijamo:

  ( ) ( ) ( ) ( ).1551410915

  12424133166

  13

  424

  132

  1

  ===++=+++=+

  xxxx

  xxxxxxxx

  b) Ako uvedemo smjenu txx = 42 , dobijamo da je:

  ( ) ( )

  ( ).21344034

  44344340127447124

  22

  222

  22222

  ===+=+=====

  =++==+

  xxxxxxxxxxxtttxx

  tttxxxxxx

  3.) Koristei identitete:

  ( )( )( ),cos1sin

  i 2sincossin2,3

  ,

  22

  222224224

  2233

  xxxxx

  bababbaa

  babababa

  ==

  +=+++=+

  transformiemo lijevu stranu jednaine na sledei nain:

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  9

  ( ) ( )( )( )( )[ ]

  ( ).2cos14312sin

  431

  4cossin431sincos3sincos1

  sinsincoscossincossincossincos

  22

  2222222

  422422

  323266

  xx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxx

  =

  ==+==++=

  =+=+

  Data jednaina sada ima oblik ( )212cos

  8152cos1

  431 2 = xx , odakle se sreivanjem

  dobija ekvivalentna jednaina, odnosno .022cos52cos2 2 =+ xx Uvoenjem smjene tx =2cos dobija se jednaina 0252 2 =+ tt , ija su rjeenja

  21 ili 2 == tt . Jednaina

  22cos =x je nemogua, a jednaina 212cos =x ima rjeenja . ,2

  6Zkkx +=

  4.) Nejednaina ( )4

  1log3log313

  ++> xx , odnosno ako je ( )3,1x . Kako je aa n

  n

  loglog 1 = bie da je

  .1

  4log4

  1log4

  1log4

  1log 31

  3331 +=

  +=+=+

  xxxx

  Osnova logaritma je vea od 1, pa je logaritamska funkcija rastua, a nejednaina

  ( )1

  4log3log 33 +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  10

  6.) Kako su poznate sve tri stranice trougla njegovu povrinu moemo izraunati na osnovu Heronovog obrasca ( )( )( )csbsassP = , pri emu je

  2cbas ++= poluobim

  trougla ije su stranice a, b i c. U ovom zadatku je ( )( )( ) .8415211421132121 je pa 21 === ABCPs Na osnovu uslova zadatka, povrinu trougla ABC moemo dobiti i kao zbir povrina trouglova AOC i BOC, gdje je O centar upisanog polukruga (Slika 5.).

  Dakle, BOCAOCABC PPP += , odnosno

  22arbrPABC += , odakle je ( ) 8414132 =+

  r ,

  pa je .956=r

  Slika 5. 7.) Na osnovu Pitagorine teoreme (Slika 6.) dobijamo da je ( ) .4 tj.,222 == HrRsH Prenik donje osnove zarubljene kupe je 2R , a kako je i dijagonala D donje osnove upisane zarubljene piramide takoe jednaka 2R (Slika 7.), to e biti 2102 aRD === , pa je 25=a . Slino se iz 242 brd === dobija da je 22 .

  Slika 6. Slika 7. Slika 8. Povrine baza zarubljene piramide su: 222

  221 8 i 50 cmbBcmaB ==== , pa je zapremnina zarubljene piramide

  ( ) ( ) . 10488505034

  33

  2211 cmBBBBHV =++=++=

  8.) Neka su stranice trougla 4 i 4, +== acaba . Sa slike 8. vidi se da je

  2 i

  23 ayax == . Prema Pitagorinoj teoremi je:

  ( ) ( ) ( )222

  222 4422

  3 je pa 44 +=

  ++

  +=++ aaaaaayx ,

  odakle se sreivanjem dobija jednaina 0202 2 = aa , ija su rjeenja .10 ili 0 == aa Dakle stranice trougla su: .14 i 6 ,10 === cba

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  11

  Do jednaine 0202 2 = aa smo mogli doi i na drugi nain. Na osnovu kosinusne teoreme vai (Slika 8.): ( ) ( ) ( ) o120cos4244 222 +=+ aaaaa . Kako je

  21120cos =o (Slika 9.) sreivanjem prethodne

  jednaine dobija se jednaina 0202 2 = aa . Slika 9.

  9.) Kako je ( )

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  12

  Slika 11.

  Apscise zajednikih taaka grafika funkcija f i g predstavljae rjeenja date jednaine. Na slici 11 to su take A i B. To znai za 0

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  13

  Test broj 3

  1.) a) ta je vee: 13 % od 200 ili 30 % od 90?

  b) Uprostiti izraz .: 2211122

  11

  22

  baba

  abba

  baba

  ++

  +

  2.) Rjeiti jednaine:

  a) 3

  23

  4325

  4431 xxx

  x

  =

  ++

  b) ( ) 12log 231 =+ xx

  3.) Dokazati identitet .cos84cos2cos43 4 =++

  4.) Rjeiti nejednainu ( ) ( ) .1212 166 xxx + + 5.) Odrediti jednainu tangenti elipse 1004 22 =+ yx povuenih iz take A (2,7). 6.) Dijagonale jednakokrakog trapeza su uzajamno normalne. Izraunati njegovu povrinu ako je krak cmc 52= , a odnos osnovica je 3:1. 7.) Osnova piramide je trougao ije su stranice cmccmbcma 20 i 16 , 12 === , a bone ivice su jednake i imaju duinu 26 cm. Izraunati zapreminu piramide. 8.) Deveti lan aritmetike progresije je pet puta vei od drugog lana, a pri dijeljenju trinaestog lana sa estim lanom dobija se kolinik 2 i ostatak 5. O kojoj progresiji je rije? 9.) Odrediti najmanju i najveu vrijednost funkcije

  >++

  =0 ,180 ,2

  )(2

  x

  xxxx

  xf na segmentu [-1,8].

  10.) Skicirati grafike funkcija: a) xy sin2= ; b)

  2cos xy = ; c) xy 2log2= ; d) xy

  1= .

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  14

  Rjeenje testa broj 3

  1. a) .10030902726

  10013200 =+ xx tj. za 0x i kako je

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  15

  ( )( ) ( ) ( )

  ( ) ( )( )

  ( ).cos8coscos8

  sin1cos8cossin8cos8

  cossin8cossinsincos7cossin81sincos7

  cossin6sincos2cossinsincos7

  cossin6sincossincos4cossin3cossin2sincossincos43

  2sin2cossincos434cos2cos43

  4

  22

  22

  222

  222222

  2222

  222222222

  22442222

  222222

  2222

  ==

  ==

  ++=+=

  ++=++++=

  ++=++=

  =++

  4.) Zadatak ima smisla, ako je .1x Tada je:

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  ( )( )

  ( ] [ ).,31,2-x tablicu)i 13. i 12. slike (vidjeti

  01

  3201

  65

  01

  66166

  1) je funkcije jalneeksponenci osnova(

  12121212

  12112

  121121212

  2

  2

  166

  166

  166

  166

  +

  ++++

  +

  ++

  >

  ++

  +++

  ++

  +

  +

  ++

  xxx

  xxx

  xxxxx

  xx

  xxxx

  xx

  x

  xxx

  xx

  Slika 12.

  x ( )1, ( )2 ,1 ( )3 ,2 ( )+ ,3 652 + xx + + - +

  1+x - + + +

  1652

  ++

  xxx - + - +

  Slika 13.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  16

  5.) Neka je nkxy += jednaina tangente elipse 1004 22 =+ yx , iji je kanonski oblik .1

  510 22

  2

  2

  =+ yx Uslov dodira ove elipse i prave nkxy += je .25100 22 nk =+ Taka A (2,7) pripada pravoj nkxy += , pa je .27 nk += Rjeavanjem sistema jednaina nknk +==+ 2725100 22 dobijamo da je

  425 i

  83 == nk , ili da je

  325 i

  32 == nk , pa su jednaine traenih tangenti:

  0.25-3y2x: i 05083: 21 =+=+ tyxt 6.) Trouglovi ABO i CDO su slini, jer su im odgovarajui uglovi jednaki, pa su im parovi odgovarajuih stranica proporcionalni. Kako je AB:CD = OB:OC, tj. 3:1= OB:OC, bie OB = 3OC. Oznaimo du OB, OC i BC redom sa y, x i c. (Slika 14.). Trougao BOC je pravougli, pa je: ( ) ( ) 2352 2222222 =+=+= xxxyxc iz ega slijedi da je .2=x Dijagonale jednakokrakog trapeza su uzajamno normalne i jednake, pa ako oznaimo dijagonale AC i BD sa d, slijedi da je: Slika 14.

  ( ) ( ) ( ) . 16224

  2232

  222

  2222

  cmyxdPABCD ==+=+== 7.) Iz podudarnosti trouglova VOB, VOC i VOA (Slika 15.; podudarne su po dvije odgovarajue stranice i ugao naspram vee od njih) zakljuujemo da se podnoje visine piramide nalazi u centru opisanog kruga oko trougla ABC. Povrina baze moe se izraunati pomou Heronovog obrasca: ( )( )( ) . 96481224 2cmcsbsassPB ABC ====

  Kako je . 10964

  2016124

  je to,4

  cmP

  abcRR

  abcP ====

  Slika 16. Slika 15.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  17

  Visinu piramide (Slika 16.) izraunavamo pomou Pitagorine teoreme: ( ) ( ) .2464102610261026 2222 ==+=== RdH Sada moemo izraunati zapreminu piramide:

  . 768249631

  31 3cmBHV ===

  Napomena: Ako uoimo da je bazni trougao pravougli, jer je 222 201612 =+ , moemo koristiti formulu .

  2cR =

  8.) Neka je 1a prvi lan, a d razlika date aritmetike progresije. Prema uslovu zadatka slijedi da je:

  ( )

  ( ).

  34

  525243

  5243

  51021258

  525

  11

  1

  1

  11

  11

  613

  29

  ==

  ==

  ==

  ++=++=+

  +==

  ad

  dadd

  adad

  dadadada

  aaaa

  Prvih nekoliko lanova progresije je : 3, 7, 11, 15, 19,... .

  9.) Funkcija xy 2= je rastua i ( ) ( ) 10 ,211 == ff .

  Koordinate tjemena parabole 182 ++= xxy su: .17

  4 i 4

  2====

  aDy

  abx TT

  Grafik funkcije je prikazan na slici 17.

  Najmanja vrijednost funkcije je 21 i postie

  se u taki 1=x , a najvea vrijednost funkcije je 17 i postie se u taki 4=x . Slika 17.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  18

  10. a)

  = xxy

  x 1/4 1/2 1 2 4 y -1 0 1 2 3

  Slika 20.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  19

  d)

  =

  0 ,1

  0 ,1

  xx

  xxy

  Slika 21.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  20

  Test broj 4

  1. a) Izraunati: .2:2 22 22 b) Za a = 0,003 i b = 5,994 odrediti vrijednost izraza ( ) ( ) .

  92:

  96

  31

  31, 2222 ba

  babba

  bbaba

  baI +

  ++= 2.) Rjeiti jednaine a) ;

  31

  2154

  323

  712 +=+ xxx

  b) ( )( ) ( ) ( ) .1 ,1

  1 ,log je ako 0 22

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  21

  Rjeenje testa broj 4

  1. a) .22222:22:2 21

  41

  41

  41

  41

  22 22 ==== b)

  ( ) ( ) ( ) ( )( )

  ( ) .26

  12994,5003,02

  125,994 ; 003,0

  .0 ,2

  ,2

  12212

  29

  9633

  92:

  96

  31

  31,

  22

  222222

  ==+=

  +=+=

  =+

  ++=+

  ++=

  I

  bbababab

  bbab

  baba

  bbababa

  babba

  bbaba

  baI

  2. a) Ako jednainu 31

  2154

  323

  712 +=+ xxx pomnoimo sa NZS (7,3), tj. sa 21 dobijamo

  ekvivalentnu jednainu ( ) ( ) 754237123 +=+ xxx , koja se sreivanjem svodi na jednainu 01919 =+ x , a njeno rjeenje je .1=x b) 1 Za ( ) .log je ,1 2 xxfx =

  ( )

  ,211

  1log0log 01loglog0loglog

  22

  22222

  ====

  =+=+

  xx

  xxxxxx

  pa je, zbog uslova 1x , jedino rjeenje ove jednaine .1=x 2 Za ( ) 1 je ,1 =< xxfx

  ( ) ( ) ( ) ( )( ),01

  0x01 0111011 2

  ====

  =+=+

  xxx

  xxxx

  pa je zbog uslova ,1

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  22

  . ,2

  , 510

  ,2

  ,2

  5

  0cos0cos5 0cos2cos5

  06cos4cos

  12

  6cos12

  4113sin2sin 22

  ZllxZkkx

  ZllxZkkx

  xxxx

  xx

  xxcocxx

  +=+=

  +=+===

  ==+

  =+=+

  4.) Da bi rjeenja 1x i 2x jednaine 02 =++ cbxax bila pozitivna, treba da budu ispunjeni

  sledei uslovi: .0 i 0 ,0 2121 >>+ Dxxxx

  (1) ( )

  ( ) ( ).,20, je pa022 tj.,0

  22

  21

  >>==+

  k

  kkk

  kabxx

  (2) ( )( )

  ( ) ( ).,21, je pa,021 tj.,0

  21

  21

  >>

  ==k

  kkkk

  acxx

  (3) ( )( )

  ( ) .,3202-3k4

  081244k ,012444

  22

  22

  +==

  k

  kkkkkacbD

  Presjek skupova rjeenja uslova (1), (2) i (3) je traeno rjeenje i nalazimo ga koristei sliku 22.

  Slika 22.

  Prema tome,

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).,2,21,,20,,32

  kkkk

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  23

  5.) Data kriva je hiperbola iji je kanonski oblik .11824

  22

  = yx Dodirna taka hiperbole i njene tangente, paralelne datoj pravoj, bie traena taka. Data prava ima koeficijent

  pravca .23=pk Tangenta mora biti paralelna sa pravom p, pa je .2

  3=tk Uslov dodira

  prave nkxy += i hiperbole . je 1 222222

  2

  2

  nbkaby

  ax ==

  Iz jednaine 22

  182324 n=

  dobija se da je .6 ili 6 == nn Tangente hiperbole, paralelne pravoj p imaju jednaine: 01223: i 01223: 21 =++=+ yxtyxt

  Rjeavanjem sistema

  =++=

  =+=

  012237243

  i 01223

  7243 2222

  yxyx

  yxyx

  dobijaju se take P1(6,-3) i P2 (-6,3). Prema formuli za rastojanje take od prave slijedi:

  ( ) ( ) .13

  1149

  13263, i 13

  1349

  13263, 21 =+++==+

  += pPdpPd Dakle, taka P2 (-6,3) je traena taka.

  6.) Na osnovu sinusne teoreme vai sin8

  215 tj.,

  sinsin== ba (Slika 23.).

  Na osnovu implikacije

  53

  25161cos

  20

  54sin ==

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  24

  Pomou Pitagorine teoreme nalazi se visina zarubljene kupe:

  ( ) . 49252122 cmrrsH === Na osnovu poznatog obrasca za zapremninu zarubljene kupe slijedi da je:

  ( ) ( ) . 5244252534

  33

  2211 cmBBBBHV =++=++=

  8.) .41

  2 je pa ,

  211

  21

  1121

  21 ====+ aPaaa

  .21

  81

  2 je pa ,

  21

  2 122

  21

  221

  22

  22 ======+ PaPaaaaa

  .21

  161

  2 je pa ,

  221

  2

  2

  1

  23

  32

  322

  23

  23

  ======+ P

  aPaaaaa

  Indukcijom se moe dokazati da je niz ,...,...,, 321 nPPPP geometrijski niz sa kolinikom

  21=q .

  Kako je ,211

  21

  211

  211

  41...21

  =

  =++= n

  n

  nn PPPS

  prelaskom na graninu vrijednost, kada se n neogranoneno uveava, dobijamo da je

  .21

  211

  21limlim =

  =

  nnnn S Slika 24.

  9.) Sistem ima smisla za .1 i 1 ,0 ,0 >> yxyx

  ( )

  .022

  1log

  2

  01log

  2

  log21log

  2

  2log

  1log

  2

  2loglog

  222

  2

  2

  2

  22

  ==

  ==

  ==

  ==+

  =

  =+=

  =+

  xxyx

  yx

  x

  yx

  x

  yx

  xx

  yx

  xx

  yx

  yx

  yy

  yyy

  yxy

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  25

  Iz druge jednaine se dobije da je .1 ili 2 == xx Prema uslovu zadatka, jedino rjeenje sistema je .2 ,2 == yx 10.a) Linije u xOy -ravni odreene jednainama Rkkxy += , su prave paralelne sa pravom ,xy = (Slika 25.). Slika 25. b) Jednainu 122 ++= kkxkxy napiimo u obliku ( ) 1122 ++= xxky , odnosno u obliku ( ) .11 2 += xky Sada se vidi da su linije odreene ovim jednainama parabole koje prolaze kroz taku M (1,1) za ,0k i prava ,0 za 1 == ky (Slika 26.).

  Slika 26. Slika 27.

  c) Kako je

  + xx

  x

  5.) Odrediti taku krive 32 22 =+ yx koja je na najkraem odstojanju od prave .042 =+ yx 6.) Kroz proizvoljnu taku u datom trouglu povuene su prave paralelne stranicama i tako su

  dobijena tri manja trougla ije su povrine P1, P2 i P3. Kolika je povrina datog trougla? 7.) U pravu krunu kupu sa poluprenikom osnove cmr 4= i visinom cmH 6= upisan je

  valjak maksimalne zapremine. Izraunati tu zapreminu. 8.) Trei lan aritmetike progresije je 9, a razlika izmeu sedmog i drugog lana je 20.

  Koliko lanova progesije treba sabrati da bi njihova suma bila 91?

  9.) Rjeiti sistem jednaina .84

  14 22

  =++=++

  yxyx

  yxyx

  10.) U xOy - ravni predstaviti skupove odreene relacijama: a) ( ) ( ) 012 ++ xyyx , b) ( ) ( ) 01ln xxy c) ( ) ( ) 0122 ++ xyyx

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  27

  Rjeenje testa broj 5

  1. a)

  ( )

  ( ) .4231

  31223

  312

  3819

  1238192

  41

  4

  2log41

  3log1

  221

  2 322

  =++=++=

  =++=++

  b) ( )( )( )( )

  ( )( ) . ,0 uslov uz ,23:3

  22

  22

  33

  222222

  22

  332

  baabbabababa

  ababbaba

  baba

  abab

  abbabaab

  baba

  ba

  ab

  abba

  =++++=

  =+=+

  +

  2. a) Kako je ( )

  =

  2 ,22 ,2

  2xxxx

  x

  jednainu ,1213 = xx emo rjeavati posebno u sledeim intervalima: ( ).,2 i 2,

  31,

  31, +

  (1) ( ) 122311213

  31 =

  ==+> xxxxxx Prema tome, skup rjeenja date jednaine je { }.1,1 b) Kako zbir lanova beskonane geometrijske progresije postoji samo 1

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  28

  Kako je xq = pozitivno to e biti ,1

  1x

  S = pa vai:

  ( )

  .21

  2505124

  14142

  14

  111

  214

  ...11

  2

  232

  ===+

  ==

  =++++

  xxxx

  xxx

  x

  xxxx

  Prema uslovu zadatka, rjeenje jednaine je samo .21=x

  3.)

  ( )

  . ,2 ,2

  x

  1cos0cos 01-cosxcosx 0coscos

  cossinsincoscossin2cos2

  2222

  ZllxZkk

  xx

  xxxxxxxxx

  =+===

  ==

  =+=+

  4.) Nejednaina 12

  21

  1>+ xx

  x ima smisla za .

  21 i 1 xx

  ( )( )( )

  ( )( ) ( )( )

  ++

  >+>+>+

  .21,101210

  12112

  0121

  12012

  21

  112

  21

  1

  2

  2

  xxxxx

  xxx

  xx

  xxx

  xx

  5.) Traena taka je dodirna taka elipse 32 22 = yx i njene tangente koja je paralelna

  datoj pravoj .042: =+ yxp Koeficijent pravca tangente jednak je koeficijentu pravca p. Eksplicitni oblik jednaine prave p je 42 += xy , iz ega slijedi da je 2=pk pa je i

  .2=tk Iz kanonskog oblika jednaine elipse e: 1323

  22

  =+ yx nalazimo da je

  3 i 23 22 == ba , pa iz uslova dodira 2222 bkan += prave nkxy += i elipse

  122

  2

  2

  =+by

  ax , gdje je 2=k , dobijamo da je 92 =n .

  Jednaine tangenti su .32: i 32: 21 =+= xytxyt

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  29

  Rjeavanjem sistema

  ==+

  ==+

  32 32x

  i 32 32 2222

  yxy

  yxyx

  dobijamo dodirne take ( ) ( ).1,1 i 1,1 21 PP Rastojanja ovih taaka do prave 042 : =+ yxp su:

  ( ) ( ) ( ) .5

  714

  4112, i

  51

  144112

  , 21 =+++==+

  += pPdpPd Dakle, taka ( )1,11 P je taka elipse koja je najblia datoj pravoj p. 6.) Trouglovi MCCMAABMB 122121 i , su slini

  trouglu ABC (Slika 28.), jer su im odgovarajui uglovi jednaki kao uglovi sa paralelnim kracima. Ako je 3122112 i , , aBAaAAaMBaCB ==== , prema uslovu zadatka slijedi da je

  aaaa =++ 321 . Slika 28. Povrine slinih trouglova se odnose kao kvadrati odgovarajuih stranica, pa je:

  (3)

  (2)

  (1)

  332

  23

  32

  233

  222

  22

  22

  222

  112

  21

  12

  211

  PaaP

  aaPP

  aa

  PP

  PaaP

  aaPP

  aa

  PP

  PaaP

  aaPP

  aa

  PP

  ===

  ===

  ===

  Iz (1), (2) i (3) se dobija da je ,321321

  ++=++a

  aaaPPPP

  iz ega slijedi da je ( ) .2321 PPPP ++= 7.) Neka je H1 visina valjka upisanog u kupu (Slika 29). Prema uslovu zadatka, visina kupe , 6 cmH = a poluprenik osnove kupe je . 4 cmr = Na osnovu slinosti trouglova (Slika 29.) slijedi da je .

  4624

  46 1

  11

  1

  1

  1 rHr

  HrH ==

  Zapremina valjka je funkcija od 1r , tj. ( ) i 1rfV =

  .623

  236 21

  311

  211

  2111 rrrrHrHBVV +

  =

  ===

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  30

  Iz ( ) ( )38 00 i 12

  29

  111,

  12

  11, ===+= rrrfrrrf

  slijedi da funkcija f prima svoju maksimalnu vrijednost za 38

  1 =r pa je

  3max 91282

  964 cmV == .

  Slika 29.

  8.) Zbir prvih n lanova aritmetike progresije izraunava se po formuli ( )[ ] . ,12

  2 1NndnanSn +=

  Kako je po uslovu zadatka:

  ,14

  92205

  92 206

  9 20

  111

  11

  3

  27

  ==

  =+=

  =+=+

  ==

  ad

  dad

  dadada

  aaa

  to je ( )[ ],41122

  91 += nn odnosno 0912 2 = nn .

  Rjeenja jednaine su .4

  27 ili 7 == nn Dakle, treba uzeti 7 lanova progresije da bi njihov zbir bio 91. 9.) Sistem ima smisla za .0xy Kako je

  ( )

  ,2282819621421421414

  22

  2222

  xyyxyxxyyxyxyx

  +++==+++=

  to je

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  31

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  .01610

  10

  841010

  10

  8410

  848419628

  8419628

  8422828196

  84

  14

  2

  2222

  2222

  22

  22

  22

  22

  =+=

  =++=

  =++=+

  =+++=+

  =+++=++

  =++

  +++=

  =++=

  yyyx

  yyyy

  yx

  yxyxyx

  yxyxyx

  yxyxyxyxyx

  yxyxxyyxyxxy

  yxyx

  yxxy

  Rjeavanjem druge jednaine sistema dobijamo da je .2 ili 8 == yy Skup rjeenja sistema je ( ) ( ){ }.8,2,2,8 2. Nain Kako je ( ) ,222 xyyxyxyx +=++ to e dati sistem biti ekvivalentan sistemu:

  ( ) .8414

  2

  =+=++

  xyyx

  xyyx

  Uvoenjem smjene xybyxa =+= , dobija se da je

  ( )( ) .410

  614

  8414

  8414

  22

  ==

  ==+

  =+

  =+

  ==+

  ba

  baba

  bababa

  baba

  Prelaskom na stare promjenjive, jednostavno se dolazi do rjeenja sistema. 10. a)

  ( )( )( ) ( )( ) ( ).11

  01001001

  22

  22

  2

  ++++

  ++

  xyxyxyxyxyyxxyyx

  xyyx

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  32

  2xy 1 xy 12 xyxy Slika 30. Slika 31. Slika 32. Presjek skupova prikazanih na slikama 30. i 31. predstavljen je na slici 32.

  2xy 1 xy 12 xyxy Slika 33. Slika 34. Slika 35. Presjek skupova prikazanih na slikama 33 i 34 predstavljen je na slici 35

  . ( ) ( )11 22 xyxyxyxy Slika 36.

  Unija skupova prikazanih na slikama 32. i 35., tj. konano rjeenje prikazano je na slici 36.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  33

  b) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )1ln1ln

  010ln010ln01ln

  xxyxxy

  xxyxxyxxy

  xy ln 1x 1ln xxy Slika 37. Slika 38. Slika 39. Presjek skupova prikazanih na slikama 37. i 38. predstavljen je na slici 39.

  1x xy ln 1ln xxy Slika 40. Slika 41. Slika 42. Presjek skupova prikazanih na slikama 40. i 41. predstavljen je na slici 42.

  . ( ) ( )1ln1ln xxyxxy

  Slika 43.

  Unija skupova prikazanih na slikama 39. i 42. predstavljena je na slici 43., to je i konano rjeenje zadatka.

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  34

  c)

  ( )( )( ) ( )( ) ( )xyyxxyyx

  xyyxxyyx

  xyyx

  ++++++

  ++

  11

  001001

  01

  2222

  2222

  22

  122 + yx xy xyyx + 122

  Slika 44. Slika 45. Slika 46. Presjek skupova prikazanih na slikama 44. i 45. pretstavljen je na slici 46.

  122 + yx xy xyyx + 122

  Slika 47. Slika 48. Slika 49.

  Presjek skupova prikazanih na slikama 47. i 48. pretstavljen je na slici 49.

  ( ) ( )xyyxxyyx ++ 11 2222 Slika 50.

  Unija skupova prikazanih na slikama 46. i 49. predstavljena je na slici 50., to je i konano rjeenje zadatka.