Click here to load reader

programi...  Web viewso pogoj za pristop k izpitu. obligated student activity in the study process.

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of programi...  Web viewso pogoj za pristop k izpitu. obligated student activity in the study...

Uni narti

LIKOVNA PEDAGOGIKA 1. stopnja

1 letnik / 1 semester

Risba I

Slikarstvo I

Kiparstvo I

Uvod v metodologijo pedagokega raziskovanja

UNI NART PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

UVOD V METODOLOGIJO PEDAGOKEGA RAZISKOVANJA

Course title:

INTRODUCTION TO THE METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL RESEARCH

tudijski program in stopnja

Study programme and level

tudijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Likovna pedagogika

1

zimski

Fine Art education

autumn

Vrsta predmeta / Course type

Obvezni / Obligatory

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinine vaje

work

Druge oblike tudija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

45

3

Nosilec predmeta / Lecturer:

Branka agran

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski /Slovene

Vaje / Tutorial:

Slovenski / Slovene

Pogoji za vkljuitev v delo oz. za opravljanje tudijskih obveznosti:

Prerequisits:

Pogoji za vkljuitev v delo:

Pogojev ni.

Pogoji za opravljanje tudijskih obveznosti:

Opravljanje obveznosti pri vajah in predavanjih so pogoj k pristopu k pisnemu izpitu

Prerequisits for acceding the course:

None.

Conditions for prerequisits:

Accomplished obligations given during tutorials and lectures.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Vloga likovnega pedagoga pri pedagokem raziskovanje

Metodologija, pedagoka metodologija.

Postopki empirinega raziskovanja.

Deskriptivna metoda empirinega pedagokega raziskovanja.

Raziskovalne tehnike na podroju umetnostne vzgoje.

Vzorenje .

Metode deskriptivne statistike .

Pisanje raziskovalnih poroil .

Deskriptivna empirina raziskovalna vaja na podroju umetnostne vzgoje.

The role of fine art educator in pedagogical research.

Methodology and pedagogical methodology.

Procedures of empirical research.

Descriptive method of empirical pedagogical research.

Research techniques in arts education.

Sampling.

Methods of descriptive statistics.

Writing of scientific reports.

Empirical descriptive research exercise at the area of arts education.

Temeljni literatura in viri / Readings:

agran, B., Bratina, T. (2011). Uvod v metodologijo pedagokega raziskovanja : skripta zbranega tudijskega gradiva. Maribor: Pedagoka fakulteta

Kouh, B. (2013). Knjiga o statistiki. Ljubljana: Znanstvena zaloba Filozofske fakultete.

Kouh, B. (1991). Statistini praktikum za uitelje. Maribor: Pedagoka fakulteta.

Magon, J. (2006). Zbirka vaj iz pedagoke statistike. Ljubljana: Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mui, V. (2004). Uvod u metodologiju istraivanja odgoja i obrazovanja (2. izd.). Zagreb: Educa

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj tega predmeta je:

usposobiti tudente za korektno rabo znanstvenega aparata,

usposobiti tudente za uporabo metod empirinega pedagokega raziskovanja, postopkov zbiranja in obdelave podatkov,

usposobiti tudente za sodelovanje in samostojno izvajanje vsebinsko metodoloko enostavnejih neeksperimentalnih empirinih raziskav,

pripraviti tudente za pisanje raziskovalnih poroil, empirinih seminarskih nalog in diplomskih del.

tudent bo usposobljen za

samostojno izvajanje enostavnejih empirinih pedagokih raziskav na podroju likovne umetnosti,

stalno pripravljenost na sodelovanje in izvajanje empirinih pedagokih raziskav,

pisanje raziskovalnih poroil, empirinih seminarskih nalog in diplomskih del.

The objective of this course is:

to enable the students to use appropriate scientific sources,

to enable the students to use empirical pedagogical research methods, and ways of collecting and analysing the data,

to enable the students to carry out, in a team or individually, simple non-experimental empirical research regarding content and methodology

to prepare the students for writing research reports, empirical seminar and diploma work.

The student will be qualified for

individual carrying out of simple empirical pedagogical research in fine arts,

regular participation in carrying out pedagogical research,

writing research reports, empirical seminar and diploma work.

Predvideni tudijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

Po zakljuku tega predmeta bo tudent

znal in razumel osnovne metodoloke in statistine pojme,

sposoben uporabljati znanstveni aparat, raziskovalne tehnike, postopke obdelave podatkov na nivoju deskriptivne in inferenne statistike.

Knowledge and understanding:

On completion of this course the student will be able to

know and understand basic methodological and statistical terms,

use scientific sources, research techniques, ways of analysing the data on the level of descriptive and inferential statistics.

Metode pouevanja in uenja:

Learning and teaching methods:

predavanja,

seminarske vaje,

seminarska naloga,

domae naloge.

lectures,

tutorial,

seminar work,

homework assignments.

Naini ocenjevanja:

Dele (v %) /

Weight (in %)

Assessment:

Nain (pisni izpit, ustno izpraevanje, naloge, projekt)

pisni izpit,

naloge sprotnega dela v okviru SV, predavanj,

seminarska naloga.

60%

10%

30%

Type (examination, oral, coursework, project):

written examination,

current assignments within tutotial, lectures,

seminar work.

Reference nosilca / Lecturer's references:

AGRAN, Branka. Univariatna in multivariatna analiza podatkov : zbirka primerov uporabe statistinih metod s SPSS. Maribor: Pedagoka fakulteta, 2004. V, 55 str., [6] f. pril., tabele. ISBN 86-80693-76-6. [COBISS.SI-ID 53830657]

Bratina, T. in agran, B. (2006). E-prironik za delo s programom SPSS in statistinimi metodami za pedagoge. Maribor: Pedagoka fakulteta

AGRAN, Branka, SADEK, Lidija, IVANU-GRMEK, Milena. Eksperimentalno preverjanje uinkov projektnega pouka pri predmetu spoznavanja okolja = Experimental examination of the effects of project teaching in the subject environmental studies. Revija za elementarno izobraevanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], apr. 2011, letn. 4, t. 1/2, str. 5-22, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18310920]

AGRAN, Branka, IVANU-GRMEK, Milena, FONARI, Samo, PUNDER, Majda, LADI, Judita. Prironik za izdelavo zakljunega dela za tudijske programe 1., 2. in 3. stopnje. 1. izd. Maribor: Pedagoka fakulteta, 2013. 66 str., obrazci, tabele. ISBN 978-961-6647-42-7. [COBISS.SI-ID 74738433

MULEJ, Matja, ENKO, Zdenka, AGRAN, Branka, MULEJ, Nastja. Relations between the Object under Consideration, Dialectical System, System and Model of it as a basis for the Requisite Holism and Realism of Modelling and its results. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4684, 2013, vol. 11, [t.] (2), str. 238-253. http://indecs.eu/2013/indecs2013-pp238-253.pdf, doi: 10.7906/indecs.11.2.6. [COBISS.SI-ID 11389980]

UNI NART PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Slikarstvo I

Course title:

Painting I

tudijski program in stopnja

Study programme and level

tudijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Likovna pedagogika

1

zimski

Fine Art education

1

autumn

Vrsta predmeta / Course type

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinine vaje

work

Druge oblike tudija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

75

15

210

10

Nosilec predmeta / Lecturer:

red. prof. Anica Kranja Kocijan, spec.

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenina

Vaje / Tutorial:

Slovenina

Pogoji za vkljuitev v delo oz. za opravljanje tudijskih obveznosti:

Prerequisits:

obvezna aktivnost pri tudijskem procesu

uspeno opravljene vaje pri tudijskem procesu v skladu s korekturami profesorja

so pogoj za pristop k izpitu

obligated student activity in the study process

succesful performed exercises during study process acording with corections of the professor are obligatory for accesion to the exam

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

zakonitosti slikarske interpretacije vidnega;

slikarska izrazna sredstva;

barva in oblika v slikarski kompoziciji;

slikarska kompozicija;

lokalni ton, modelacija in modulacija barve;

iluzionistini postopki v slikarstvu.

Regulations on painting interpretation of the visible;

Means of expression in painting;

Colour and form in painting composition;

Painting composition;

Local tone, modelling and colour modulation;

Illusionistic painting procedures.

Temeljn

Search related