Click here to load reader

INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S ... III INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE Ključne besede: preglednik vagonov, inovativen pristop pregledovanja vagonov,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S ... III INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

  Matic Goter

  INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE

  Diplomsko delo

  Maribor, maj 2017

 • Smetanova ulica 17 2000 Maribor, Slovenija

  Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

  INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE

  Študent: Matic GOTER

  Študijski program: visokošolski, Prometno inženirstvo

  Smer/Modul: Železniški promet

  Mentor: red. pred. dr. Matjaž ŠRAML, univ. dipl. str.

  Lektorica: Irena Lasnik, prof. slovenščine in dipl. etnolog

  Maribor, maj 2017

 • I

 • II

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju dr. Matjažu Šramlu

  za pomoč in vodenje pri izdelavi

  diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi

  gospodu Matej Arnušu s podjetja SŽ – VIT,

  d. o. o., za vse pridobljene informacije ter

  strokovno pomoč.

  Posebej pa se še zahvaljujem svoji družini,

  Živi ter prijateljem za vso podporo v času

  študija.

 • III

  INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE

  Ključne besede: preglednik vagonov, inovativen pristop pregledovanja vagonov, tehnični

  pregled vagonov, QR koda

  UDK: 629.45/.46.01(043.2)

  Povzetek

  V diplomskem delu je predstavljeno delo preglednikov vagonov ter potek dela tehničnih

  pregledov na vagonih. Zajet je postopek usposabljanja strokovnih delavcev za omenjeno

  delovno mesto in potrebna delovna oprema v skladu s predpisi. Dokument vsebuje razna

  navodila in predpise o ravnanju s tovornimi in prav tako s potniškimi vagoni. Predstavljena je

  tudi QR koda, namen njene uporabe ter njeno delovanje. Opisan je inovativen postopek

  pregleda tovornih in potniških vagonov s pomočjo QR kode. Potreba oziroma zanimanje po

  posodobitvi sedanjega poteka dela s strani preglednikov vagonov je izražena tudi s kratkimi

  anketami. V nalogi so podani izračuni stroškov same investicije ter prednosti in slabosti

  inovativnega pristopa pregledovanja vagonov.

 • IV

  AN INNOVATIVE APPROACH OF RAILWAY CARRIAGE INSPECTION USING

  QR CODE

  Key words: carriage inspector, an innovative approach of railway carriage inspection, technical

  overview of wagons, QR code.

  UDK: 629.45/.46.01(043.2)

  Abstract

  The thesis is based on the work of carriage inspector and workflow of technical inspections on

  wagons. We described the process of training professionals for mentioned job and necessary

  working equipment in accordance with regulations. The document covers various instructions

  and regulations about handling with wagons and coaches. We focused on QR code, the purpose

  of its use and its operation. We described an innovative approach of inspection of wagons and

  coaches using QR code. The need and interest for modernizing current workflow by carriage

  inspectors is also expressed by short surveys. We calculated the costs of investment itself and

  we also mentioned the advantages and disadvantages of an innovative approach of inspection

  wagons.

 • V

  VSEBINA

  1 UVOD ................................................................................................................................ 1

  1.1 PROBLEM IN OBJEKT RAZISKAVE ................................................................................. 1

  1.2 HIPOTEZA .................................................................................................................... 1

  1.3 CILJ RAZISKAVE .......................................................................................................... 1

  1.4 PREDVIDENE METODE PISANJA DIPLOMSKEGA DELA ................................................... 2

  1.5 STRUKTURA NALOGE ................................................................................................... 2

  2 DELO PREGLEDNIKA VAGONOV ............................................................................ 3

  2.1 DELOVNA OPREMA PREGLEDNIKA VAGONOV .............................................................. 3

  2.2 USPOSABLJANJE PREGLEDNIKOV VAGONOV ................................................................ 4

  2.3 SPLOŠNA POGODBA ZA UPORABO TOVORNIH VAGONOV –AVV ................................... 5

  2.4 SPORAZUM O IZMENJAVI IN UPORABI POTNIŠKIH VAGONOV V MEDNARODNEM

  PROMETU - RIC ....................................................................................................................... 5

  3 TEHNIČNI PREGLED VAGONOV ............................................................................. 6

  3.1 PREGLEDOVANJE IN POSTOPEK PREGLEDOVANJA VAGONOV ....................................... 6

  3.2 SEZNAM PREGLEDOVALNIH MEST ................................................................................ 7

  3.3 STATUSI VAGONOV ...................................................................................................... 8

  3.4 GLAVNE ZAHTEVE ZA BREZHIBNOST VAGONOV .......................................................... 8

  3.5 LISTANJE VAGONOV .................................................................................................... 9

  3.6 NAZIV VZROKA OLISTANJA VAGONOV ....................................................................... 10

  3.7 OBRAZCI ZA LISTANJE VAGONOV .............................................................................. 11

  3.7.1 Obrazec TV-1 - izločen ......................................................................................... 11

  3.7.2 TV-2 (mednarodna oznaka K) – ne sme se ponovno nakladati/po razložitvi

  popraviti ........................................................................................................................... 12

  3.7.3 TV-3 (mednarodna oznaka L modra) – poškodovan prazen vagon v domovino .. 13

  3.7.4 TV-4 (mednarodna oznaka L rdeča) – poškodovan prazen vagon v domovino ... 14

  3.7.5 TV-5 (mednarodna oznaka M) – za pregled ......................................................... 15

  3.7.6 Ostali obrazci ....................................................................................................... 15

  4 INOVATIVEN PRISTOP PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE .... 17

  4.1 QR KODA .................................................................................................................. 17

 • VI

  4.1.1 Zgodovina in namen uporabe QR kode ................................................................ 17

  4.1.2 Aplikacija za odčitavanje QR kod ........................................................................ 17

  4.2 POSTOPEK INOVATIVNEGA PREGLEDA VAGONOV S POMOČJO QR KODE .................... 18

  4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI INOVATIVNEGA SISTEMA..................................................... 21

  4.4 POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA ................................................................................... 23

  4.5 IZRAČUN.................................................................................................................... 24

  5 UGOTOVITVE .............................................................................................................. 26

  5.1 ANKETIRANJE PREGLEDNIKOV VAGONOV .................................................................. 26

  5.2 REZULTATI ANKET .................................................................................................... 26

  5.3 DISKUSIJA ................................................................................................................. 29

  6 ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 31

  7 VIRI, LITERATURA .................................................................................................... 33

  8 PRILOGE ....................................................................................................................... 34

  PRILOGA 1: SLIKE INOVATIVNEGA PROGRAMA ...................................................................... 34

  PRILOGA 2: PONUDBE TABLIČNIH RAČUNALNIKOV ............................................................... 39

  PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PREGLEDNIKE VAGONOV ........................................... 44

  8.1 SEZNAM SLIK ............................................................................................................. 45

  8.2 SEZNAM TABEL ......................................................................................................... 45

  8.3 SEZNAM GRAFOV ....................................................................................................... 45

  8.4 NASLOV ŠTUDENTA ................................................................................................... 46

  8.5 KRATEK ŽIVLJENJEPIS ............................................................................................... 46

 • VII

  UPORABLJENE KRATICE

  AVV - Splošna pogodba za uporabo tovornih vagonov

  DPP - Aplikacija Delo preglednih postaj

  RIC - Pravilnik o vzajemni rabi potni

Search related