PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2011-12

Embed Size (px)

Text of PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2011-12

CEIP RICARDO TOBO

Programacin Xeral Anual 11-12

CEIP RICARDO TOBO CDIGO: 15009810 Ra Freixeiros, 13 ESTEIRO-MUROS 15240 TLFNO. 981763584 FAX. 981763185 [email protected]

Pxina

2

CEIP RICARDO TOBO ndice INTRODUCIN E CONTEXTO. Acceder 1.-PLAN ANUAL 1.1 Obxectivos especficos (Px. 4) 1.2 Medidas (Px. 5) 1.3 Recursos (Px. 5) 1.4 Concrecin anual e modificacin do PEC (Px. 5) 1.5 Obxectivos por ciclos (Px. 5) 2.-ESTRUTURA ORGNICA DO CENTRO 2.1 rganos de goberno (Px. 32) 2.2 rganos de participacin no control e xestin do centro (Px. 32) 2.3 Plan de actuacin dos rganos colexiados e do equipo directivo (Px. 33) 2.4 Estatstica de principio de curso (Px. 34) 2.5 Situacin das instalacins e do equipamento (Px. 35) 3.-HORARIO XERAL DO CENTRO 3.1 Xornada Escolar (Px. 36) 3.2 Estratexias metodolxicas e organizativas de atencin ao alumnado con necesidades educativas especiais (Px. 36) 3.3 Horario de atencin a pais (Px. 39) 3.4 Horario de atencin ao pblico do Equipo Directivo (Px. 40) 3.5 Quendas de vixilancia (Px. 40) 3.6 Horario do profesorado (Px. 40) 4.-RGANOS DE COORDINACIN DOCENTE 4.1 Comisin de Coordinacin Pedagxica (Px. 40) 4.2 Departamento de Orientacin (Px. 41) 4.3 Equipos de Ciclo (Px. 49) 4.4 Comisin de Coordinacin da Avaliacin de Diagnstico (Px. 50) 4.5 Calendario de reunins (Px. 50) 5.-PLANS E PROXECTOS PARA ESTE CURSO 5.1 Plan de actividades Alternativas ao Ensino da Relixin (Px. 52) 5.2 Programa de estimulacin linguaxe (Px. 52) 5.3 Proxecto Mellora da Biblioteca escolar (Px. 55) 5.4 Plan de actividades Extraescolares da tarde (Px. 57) 5.5 Proxecto TICs (Px. 58) 5.6 Plan Xeral de Actividades Complementarias. (Px. 66) 5.7.Plan de Potenciacin da Lingua Galega (Px. 70) 5.8 Plan de Transporte Escolar (Px. 70) 5.9 Plan Xeral de Avaliacin do Centro (Px. 70) 5.10 Plan de Autoproteccin (Px. 71) 6.-CALENDARIO ESCOLAR 6.1 Calendario de avaliacins (Px. 75)

3Pxina

7.-LIBROS DE TEXTO E MATERIAL CURRICULAR 7.1. Libros de texto e material curricular (Px. 75) ANEXO I. PLAN DE AUTOAVALIACIN E MELLORA DA CALIDADE (Px. 76)

Programacin Xeral Anual 11-12 Introducin e contexto.

A Lei Orgnica 2/2006, de 3 de maio, de Educacin, no seu artigo 125, especifica a obriga dos centros de elaborar ao principio de cada curso escolar unha programacin xeral anual que recolla todos os aspectos relativos organizacin e funcionamento do centro, includos os proxectos, o currculo, as normas, e todos os plans de actuacin acordados e aprobados. A presente PXA, est elaborada en base memoria aprobada no curso anterior, e con relacin s propostas de mellora expresadas na mesma. Ao comezo deste curso 2011-12, e no marco do proxecto de direccin, este equipo directivo (que este ano conta cunha nova xefa de estudos) pretende continuar coa consecucin dun centro participativo, flexible e receptivo s propostas do entorno, mantendo a traxectoria pedagxica iniciada nos cursos anteriores. O colexio est situado nunha zona costeira martimo-rural, e acolle alumnado de educacin infantil e primaria. Dito alumnado procede de catro parroquias distintas: Abelleira, Tal, Torea e Esteiro. Cabe destacar a situacin do edificio escolar con respecto ao peche do recinto, xa que hai unha distancia considerable entre as entradas ao recinto e o edificio en si. Isto representa unha dificultade hora de custodiar ao alumnado no tempo inmediatamente anterior ao inicio da xornada, e tamn nas sadas. 1. Plan Anual 1.1. OBXECTIVOS ESPECFICOS.

1.- Velar pola boa organizacin e funcionamento do Centro, utilizando os recursos materiais e humanos dispoibles. 2.- Mellorar as infraestruturas do Centro. 3.- Conseguir un mellor aproveitamento dos espazos e locais do colexio. 4.- Poer en funcionamento os diferentes recursos didcticos. 5.- Promover unha boa coordinacin pedagxica entre o profesorado, os distintos equipos as como unha boa relacin con toda a comunidade educativa e con todas as institucins coas que nos relacionamos. 6.- Favorecer a integracin de alumnos e alumnas procedentes doutros colexios. 7.- Organizar a xestin da biblioteca escolar, dentro do Plan de Mellora no que estamos integrados desde hai varios cursos. 8.- Planificar e levar a cabo o Proxecto Lector do Centro. 9.- Potenciar a lingua galega a travs do plan elaborado polo Equipo de Normalizacin e Dinamizacin Lingstica. 10.- Organizar e desenvolver as distintas actividades complementarias e extraescolares ao longo do curso. 11.- Favorecer a planificacin e organizacin das distintas actividades que xurdan no mbito da biblioteca escolar, actividades extraescolares, normalizacin lingstica, etc. 12.- Funcionamento da aula de informtica dentro do Plan de Integracin das Tecnoloxas da Informacin e da Comunicacin propio do noso Centro .

Pxina

4

CEIP RICARDO TOBO 13.- Aumentar os coecementos e a implicacin do profesorado na xestin informtica dos datos acadmicos que compete ao seu alumnado. 14.- Mantemento e difusin da pxina web e blogs educativos propios. 15.- Desenvolver medidas de atencin ao alumnado con necesidades educativas especiais, ou con necesidade de reforzo educativo. 16.- Poer en prctica o Plan de Convivencia do Centro e dinamizar o Observatorio de Convivencia Escolar. 17.- Revisar os distintos plans, proxectos e documentos organizativos do centro (Plan Educativo, Regulamento de Rxime Interno, Plan de Autoproteccin, etc.) 18.- Poer en prctica o proxecto das Brigadas Verdes programado o curso pasado, como recurso de potenciacin do respecto polo medio ambiente.

1.2.

MEDIDAS.

1.- Elaboracin dos distintos horarios de atencin ao alumnado. 2.- Distribucin do profesorado nos distintos rganos de participacin e coordinacin, que unha vez constitudos, elaborarn e desenvolvern os plans respectivos. 3.- Xestionar os recursos econmicos segundo as necesidades xurdidas. 4.- Reunins dos Equipos de Ciclo, Normalizacin Lingstica, Comisin de Coordinacin Pedagxica, Biblioteca, Plan Lector, TICs. Do mesmo xeito, reunins do Equipo Directivo, Departamento de Orientacin e calquera outra necesaria para a planificacin das distintas actividades a levar a cabo. 5.- Informacin frecuente s familias, propiciando a sa colaboracin e implicacin no proceso educativo. 6.- Relacin co Concello de Muros por mor das necesidades de mantemento do colexio e das distintas actividades programadas desde o mesmo. 7.- Contacto coa Xefatura Territorial e coa Unidade Tcnica, en relacin s carencias e necesidades solicitadas con respecto infraestrutura do centro.

1.3.

RECURSOS.

1.- A normativa vixente en canto a organizacin e funcionamento dos centros educativos na nosa comunidade. 2.- Os Proxectos Curriculares de Infantil e Primaria adaptados nova lexislacin. 3.- Os distintos recursos materiais obtidos dos diferentes organismos pblicos, Consellera e Concello. 4.- As asignacins orzamentarias procedentes da Consellera de Educacin. 5.- As diferentes aplicacins informticas destinadas mellora no proceso de informacin e documentacin escolar, as como as pedagxicas e educativas para traballar co alumnado.

1.4.

CONCRECIN ANUAL E MODIFICACIN DO PEC.

Ao comezo do curso acadmico, e seguindo as directrices establecidas pola Comisin de Coordinacin Pedagxica, cada Equipo de Ciclo establecer as medidas necesarias para poer en prctica o Proxecto Educativo no seu ciclo durante o curso escolar. Entre estas medidas atpase a elaboracin das programacins didcticas de ciclo, que ao supoer o segundo nivel de concrecin do currculum, permiten adaptar os contidos do P.E. ao grupo de alumnos/as atendendo s necesidades e caractersticas dos

Pxina

5

Programacin Xeral Anual 11-12 mesmos. Estas programacins de ciclo sern remitidas ao servizo de Inspeccin Educativa no prazo establecido. Cada mestre/a, pola sa banda, e partindo das programacins de ciclo, elaborar a sa programacin de aula, e levar, coa prctica diaria na aula, os aspectos indicados nos niveis de concrecin curricular anteriores. As programacins de aula, quedarn en poder dos respectivos mestres/as para seren usadas nas aulas, podendo ser reclamadas en calquera momento para verificar a sa coherencia co P.E. e programacin de ciclo. Do mesmo xeito, e atendendo s mencionadas caractersticas do alumnado, cada equipo de ciclo propoer Comisin de Coordinacin Pedagxica, aqueles cambios que consideren necesarios no Proxecto Educativo, de xeito que permita unha mellor consecucin dos obxectivos neste indicados. Corresponde, en ltima instancia, ao Consello Escolar o aprobar e introducir as modificacins propostas se as o consideran oportuno. Este proceso de modificacin do P.E. manterase longo de todo o curso acadmico, coa revisin constante das programacins de ciclo segundo as necesidades e evolucin do alumnado, para unha mellor consecucin dos obxectivos nelas establecidos. 1.5. OBXECTIVOS POR CICLOS.

1.4.1. EDUCACIN INFANTIL OBXECTIVOS XERAIS Descubrir, coecer e controlar progresivamente o propio corpo, formndose nunha imaxe positiva de si mesmos, valorando a sa identidade sexual, as sas capacidades e limitacins de accin e expresin, e adquirindo hbitos bsicos de sude e benestar. Actuar de forma cada vez mis autnoma nas sas actividades habituais, adquirindo progresivamente seguridade afectiva e emoicional, e desenvolvendo as sas capacidades de iniciativa e confianza en s mesmos. Establecer relacins sociais nun mbito cada vez mis amplo, aprendendo a artellar progresivamente os propios intereses, punto de vista e aportacins cos dos demais. Establecer crculos fluidos de relacin cos adultos e cos seus iguais respondendo s sentimentos de afecto e desenvolvendo actitudes de axuda e colaboracin. Observar e explorar o entorno inmediato cunha actitude de curiosidade e coidado identificando as caractersticas e propiedades mis significativas dos elementos que o conforman e algunha das relacins que establecen entre eles. Coecer algunhas manifestacins culturais do seu contorno como desenvolvendo actitudes de respecto, interese e participacin cara a elas.Representar e evocar aspecto da realidade vividos, coecidos ou imaxinados e expresalos mediante as posibilidades simblicas (xogos e outras formas de representacin e expresin). Utilizar a linguaxe verbal de forma asustada s diferentes situacins de comunicacin habituais para comprender e ser comprendidos polos outros, expresar as sas ideas, sentimentos, experiencias e desexos, avanzar na construccin de significados, regular a propia conducta e influir na dos demais. Enriquecer e diversificalas sas posibilidades expresivas mediante a utilizacin dos recursos e medios o seu alcance, as como apreciar diferentes manifestacins artsticas propias da sa idade.

Pxina

6

CEIP RICARDO TOBO REA DE COECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMA PERSOAL OBXECTIVOS Coecer e aceptar as sas caractersticas persoais recoecendo o seu corpo de forma global e segmentaria. Tomar conciencia dos logros que van acadando no recoecemento do corpo, valralos e amosar unha actitude positiva cara a adquisicin de novas habilidades. Identificar as principias caractersticas das persoas que forman o entorno prximo adoptando actitudes non discriminatorias e valorando as diferenzas lingsticas, culturais e relixiosas. Moverse polo espazo con soltura, desenvolvendo actitudes de dominio corporal. Actuar de maneira autnoma en situacins habituais de xogo e mis diversas tarefas que debe desenvolver longo da xornada. Identificar as propias posibilidades e limitacins, valorando positivamente a colaboracin dos demais cando sexa preciso. Organizar a propia actividade contando coas propias posibilidades e coa axuda que poda recibir dos demais. Amosar unha actitude tendente a superar as dificultades. Resolver as dificultades que se lle presenten buscando solucins mis acordes coa sa maneira de ser e de actuar. Planificar a sa accin en funcin dos espazos ocupados, acomodndose s normas establecidas. Conseguir un axuste tnico da motricidade fina e actividade manipulativa. Progresar no desenvolvemento da coordinacin psicomanual tanto de cara a autonoma persoal como a adquisicin de accins relacionadas coas distintas formas de representacin. Adquirir hbitos hixinicos relacionados coa sade e coa boa alimentacin. Respectar as normas mnimas que rexen a vida no grupo. Amosar actitudes de orde, constancia e organizacin nas tarefas da vida coti.

Pxina

REA DE COECEMENTO DO ENTORNO OBXECTIVOS Recoecer e diferenciar accins e relacins que se desenvolven no contorno familiar, escolar e comunitario, aprendendo a convivir e valorando as relacins existentes. Respectar e valorar as regras que rexen a vida nos diferentes grupos de relacin (familia, escola, comunidade) adoptando o rol adecuado, integrndose e cooperando en tarefas compartidas. Coecer o contorno prximo e recoecer as diferenzas da paisaxe que o compoen as como as manifestacins culturais presentes amosando unha actitude de interese e desfrute. Valorar a variedade de experiencias que lle brinda o entorno diferenciando formas de producin e transporte. Adoptar unha actitude crtica ante as propias realizacins, as dos demais e ante os reclamos publicitarios, contrastando as mensaxes recibidas coas propias experiencias. Planificar a sa accin en funcin dos horarios e espazos establecidos na escola. Identificar os cambios que se producen na natureza en relacin co clima. Discriminar entre as necesidades que presentan os seres vivos tomando conciencia da beleza que conleva a sade e conservacin dos mesmos. Adquirir a responsabilidade de manter a orde, limpeza, conservacin e ornamentacin dos espazos e materias que ocupa e usa diariamente.

7

Programacin Xeral Anual 11-12 Tomar conciencia dos perigos do contorno e actuar dentro dos lmites da propia seguridade. Utilizar de maneira adecuada os xogos, materiais, ferramentas e pequenas mquinas utilizadas na casa e na escola, tomando as precaucins precisas e valorando a axuda que lle prestan home. Participar de forma activa en actividades grupais, aportando ideas e tomando en consideracin as dos demais. Participar en dilogos colectivos, manifestando as sas experiencias e respectando a orde da palabra e escoitando s demais. Recoecer e aceptar a diversidade referida capacidade fsica e social e aprender a comportarse solidariamente. Utilizar nun nivel moi elemental as formas de representacin matemtica para descubrir obxectos atendendo s sas caractersticas relacionadas coa consistencia, cor, peso, forma, situacin etc. e s accins que se poden realizar con eles. Realizar experiencias matemticas de cuantificacins, medicin, clasificacin, ordenacin, correspondencias etc. Identificar a familia nun marco mis extenso que o dos pais e irmns recoecendo as relacins afectivas cos avs e considerando a presenza dos vellos na familia. Participar activamente na preparacin e celebracin das festas populares e interesarse polo coecemento das mesmas. Esforzarse por resolver as diferentes situacins que se lle presentan na vida real e amosar interese pola busca de solucins orixinais. REA DE LINGUAXES: COMUNICACIN E REPRESENTACIN OBXECTIVOS Expresar oralmente cunha aceptable correccin fontica e cunha bsica coherencia os seus sentimentos, desexos e ideas. Comprender as mensaxes verbais dos outros valndose dunha escoita atenta, preguntas, peticin de aclaracins etc. Valorando a linguaxe oral como medio de relacin. Interesarse polo xogo comunicativo consigo mesmo e cos demais a travs de distintas producins (orais, grficas, rtmicas...) esforzndose por conseguir orixinalidade. Emitir mensaxes orais coherentes co que se quere dicir, adecundose interlocutor e contexto. Recoecer a necesidade de escoitar s demais e darlle a resposta cando sexa preciso para manter a comunicacin. Memorizar as diferentes secuencias que conforman as experiencias vividas ou imaxinadas e describilas respectando a secuencia temporal e a coherencia. Recordar e relatar verbalmente feitos concretos relacionados coas sas propias experiencias. Reforzar as emisins orais co xesto mediante a expresin oral-xestual dos contos e relatos reais ou imaxinarios. Avanzar no desenvolvemento da creatividade a travs do uso da cor, a expresin grfica e a expresin corporal. Descubrir as posibilidades expresivas do ritmo e da cor, como das formas diferentes de representar a realidade ou perfecta interrelacin. Comprender, reproducir e recrear algns textos da tradicin cultural, amosando actitudes de valoracin e interese por eles. Evocar e representar a travs do xogo simblico, situacins coecidas ou imaxinadas nas que amose a integracin de normas e roles presentes no mundo habitual. Diferenzar entre feitos e personaxes do mundo real e imaxinario.

Pxina

8

CEIP RICARDO TOBO Recoecer e utilizar os distintos recursos que conforman o aspecto de cdigo das linguaxes expresivas (palabras, xestos, signos...) aumentando as propias posibilidades de expresin. Comprender e valorar as obras artsticas presentes no seu contorno, aproximndose mundo cultural o que pertencen e amosando interese e respecto cara a sa conservacin. Defender os seus puntos de vista respectando os dos demais, sendo conscientes de que esta flexibilidade vai proporcionar boas relacins cos adultos e cos seus iguais. Interesarse pola interpretacin e uso de imaxes, signos cmicos e palabras, valorando a expresin escrita como instrumento de informacin, e expresin de ideas, desexos e emocins. Interpretar imaxes informticas ou recreativas, descubrindo os elementos bsicos da sa linguaxe (debuxos, palabras, signos pictogrficos, etc...) utilizndose o mesmo tempo para emitir mensaxes. LINGUA INGLESA Os obxectivos e contidos a traballar aparecen reflectidos no Proxecto de Anticipacin do Ingls, elaborado para este centro. 1.4.2. EDUCACIN PRIMARIA 1.4.2.1. PRIMEIRO CICLO REA DE MATEMTICAS OBXECTIVOS Coecer as centenas do 100 900. Aprender e practicar a suma e resta de centenas. Comparacin de nmeros: >,