Presentatie Mvo Prestatieladder

  • View
    1.598

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Algemene presentatie MVO-Prestatieladder Adviseursdag TUV Nederland 15 december 2010

Text of Presentatie Mvo Prestatieladder

  • 1. De MVO-prestatieladder ZerifizierungMVO Prestatieladder15-12-2010 1Algemeen MVO Prestatieladder College van Deskundigen is in mei 2010 gevormd en isweerslag markt Schema wordt ondergebracht in Stichting FSR Certificeerbaar sinds juli 2010 Mogelijk onder accreditatie, maar zeker niet voor medio2011 8 Certificatie-instellingen hebben licentie-overeenkomst Auditorenkwalificatie; MVO-P cursus + ervaren lead-auditor + kennis van de indicatorenMVO Prestatieladder15-12-2010 21

2. Uitgangspunten Triple-P (People, Planet, Profit) ISO 26000 (Richtlijn voor MVO) AA 10000 (Stakeholdermanagement) GRI (Global Reporting Initiative)MVO Prestatieladder15-12-2010 3Het systeemGroeimodel MVO systeem, 5 Niveaus op de MVOPrestatieladder StakeholdersStakeholders -directie -directie -werknemers -werknemers -klanten Beleid en-klanten -overheiddoelstelling--overheid -prof. relatiesen MVO -prof. relaties -branche-branche -leveranciers --leveranciers -publiek -publiek -concurrentie -concurrentie -strategische samenwerking verband -maatschap-Systeem van Meting enCommuni- pelijke organi-MVO status catie saties rapporteren -media -strategische -banken samenwerking -aandeelhou- verband ders -maatschap- pelijke organi- satiesinputoutput-mediaVerwach-Resultaatindicatoren- -bankentingen op van MVO-aandeelhou-indicatoren dersMVO systeem Niveau-3 is gebaseerd op een gecertificeerdmanagement systeem gelijk aan ISO 9001 of ISO 14001 of OHSASMVO Prestatieladder15-12-2010 42 3. 5 niveaus van de MVO-prestatieladder MVO certificaat per niveau Geldigheid VervolgauditsHercertificatie na Specifiek niveau Certificaat Specifiek niveau 5 BATNEEC*-principe uitgewerkt3 jaarjaarlijks3 jaar Certificaat Specifiek niveau 4 Ketenverantwoordelijkheid uitgewerkt 3 jaarjaarlijks3 jaarAlgemeen haalbaar voor de branche Niveau 3 Certificaat Algemeen niveau 3 Voldoen aan algemeen haalbaar niveau 3 jaarjaarlijks3 jaar voor bedrijfstak Certificaat Opstapniveau 2 Continu verbeterproces gestart1 jaarnvt nvt Certificaat Opstapniveau 1 Voorbereiding doorlopen/nulmeting 1 jaarnvt nvt uitgevoerd U geeft zelf aan op welk niveau uw organisatie wenst in te stappen. Voor de opstapniveaus 1 en 2 geldt de verplichting om naar niveau 3 door te ontwikkelen * BATNEEC: Best Available Technique or technology Not Entailing Excessive CostsMVO Prestatieladder15-12-2010 5Opbouw van het certificatieschemaMVO Prestatieladder15-12-2010 63 4. StakeholdermanagementMVO Prestatieladder 15-12-2010 7StakeholdermanagementMVO Prestatieladder 15-12-2010 8 4 5. Soorten StakeholdersNiveau 1: Integraal onderdeel bedrijfDirect belang bij economisch succes(eigen organisatie, direct belanghebbende)Niveau 2: Direct betrokken bij het succes van de uitvoering,monitoring en bijstelling van het beleid inzakeduurzaam ondernemen(eigen organisatie, direct betrokken bij uitvoering)Niveau 3: Direct belang bij product of dienst of hetvoorkomen van een negatief effect op deuitoefening van activiteiten (Branchegerelateerd, indirect betrokken en branche)Niveau 4: Bereid en geschikt beleid, eisen en acceptatie-voorwaarden te formuleren aangaandeknelpunten, verander- en verbetertrajecten(ketengerelateerd, representatief voornog niet opgeloste MVO vraagstukken)Niveau 5: Representatie van de samenleving bij debeoordeling van oplossingen met een specifiekkarakter (samenleving gerelateerd, representatief voor de samenleving)MVO Prestatieladder15-12-20109StakeholdermanagementMVO Prestatieladder15-12-2010105 6. StakeholdermanagementMVO Prestatieladder15-12-2010 11Algemene eisen managementsysteemMVO Prestatieladder15-12-2010 12 6 7. Opbouw van het certificatieschemaMVO Prestatieladder 15-12-2010 13Algemene eisen 7 MVO-kernthemas; Thema 1: behoorlijk bestuur,buiten 6 themas behorend tot de 3 Ps Voldoen aan maximaal 33 MVO-indicatoren 22 people, 8 planet, 3 profit Minimaal 2 maanden implementatie voor certificatie Ingericht managementsysteem en invullingstakeholdermanagement Certificatieverplichting invalshoeken 14001, 18001,22000 of 9001 op niveau 3 en 4 Certificatie minimaal 2 van de genoemdeinvalshoeken op niveau 5MVO Prestatieladder 15-12-2010 147 8. 22 People indicatoren Indicatoren op basis van kernthemas:II Arbeidsomstandigheden en volwaardig werkIII MensenrechtenIV Eerlijk zaken doenV ConsumentenaangelegenhedenMVO Prestatieladder 15-12-2010 158 Planet indicatoren Indicatoren op basis van kernthema:VI Milieu, grondstoffen, energie, emissiesMVO Prestatieladder 15-12-2010 168 9. 3 Profit indicatoren Indicatoren op basis van kernthema:VIIBetrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschapMVO Prestatieladder 15-12-2010 17Eisen aan managementsysteem Door directie getekende verklaring over entiteiten enbedrijfsactiviteiten Directieverantwoordelijkheid Managementsysteemcertificatie vanaf niveau 3 Certificatie-eisen op basis invalshoek Borgings- en beheersmaatregelen t.b.v.stakeholdermanagement, MvO-indicatoren,publiekrechtelijke-, privaatrechtelijke enstakeholdereisen, organisatiemanagement Monitorprocedures t.b.v. effectieve uitvoering vanbeleid en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling Continue verbeteringMVO Prestatieladder 15-12-2010 189 10. Certificatie-eisen per NiveauExterne beoordeling op:Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5Beoordeling van MVO-documenten*** * * Communi ca ti e met s ta kehol ders en regi s tra ti e hi erva n*** * * Aa ntoonba a rhei d i nventa ri s a ti e en documenta ti e *** * * Aa ntoonba a rhei d va n i nventa ri s a ti e, bel ei ds formul eri ng, va s ts tel l i ng pres ta ti e en i ndi ca toren, meetmethoden en moni tori ngtool s*** * *Beoordeling van de werking van het MVO-MS Regi s tra ti es va n meti ngen en a a ns l ui ti ng bi j gegevens i n beoordeel de documenten *** * * Certi fi ca ten etc conform verei s ten a a ntoonba a r ** * * Ui tvoeri ng corri gerende ma a tregel en vi ndt pl a a ts** * *Gecertificeerd MS op minimaal 1 invalshoek(9001, 14001, 18001, 22000) * *Gecertificeerd MS op minimaal 2 invalshoeken(9001, 14001, 18001, 22000) *Extern geverifieerd MVO-verslag conform GRIniveau B*MVO Prestatieladder15-12-2010 19Eisen niveau 1 Managementsysteem gericht op eigen organisatie Inventarisatie en indeling van stakeholders; deelsgeinformeerd over beleid en strategie t.a.v. ontwikkeling naarniveau 3 Communicatie met stakeholders Inventarisatie branche-, wettelijke en stakeholdereisen opbasis 33 indicatoren, 0-meting 13 verplichte indicatoren enbeleid om niveau 3 te bereiken via 11 indicatoren (8 verplicht,3 vrije keuze) Registratie van bovenstaandeMVO Prestatieladder15-12-2010 20 10 11. Eisen niveau 2 Managementsysteem gericht op eigen organisatie Inventarisatie en indeling van stakeholders betrokken en beleiden strategie t.a.v. ontwikkeling naar niveau 3 vastgelegd Koppeling stakeholders aan 33 indicatoren Communicatie met stakeholders in relatie tot koppeling Analyse verwachtingen stakeholders en koppeling aan beleid Inventarisatie branche-, wettelijke- en stakeholdereisen opbasis 33 indicatoren, 0-meting 13 verplichte en 9 keuze-indicatoren en beleid om niveau 3 te bereiken via 22indicatoren (8 verplicht, 14 vrije keuze) Registratie van bovenstaandeMVO Prestatieladder 15-12-2010 21Eisen niveau 3 Gecertificeerd managementsysteem gericht op eigenorganisatie (min. n van 9001, 14001, 18001, 22000) Inventarisatie en indeling van stakeholders betrokken en beleiden strategie t.a.v. borging niveau 3 vastgelegd Koppeling stakeholders aan 33 indicatoren Communicatie met stakeholders in relatie tot koppeling Analyse verwachtingen stakeholders en koppeling aan beleid Inventarisatie branche-, wettelijke- en stakeholdereisen opbasis 33 indicatoren, 0-meting 13 verplichte en 20 keuze-indicatoren en beleid om niveau 3 te borgen via 33 indicatoren(8 verplicht, 25 vrije keuze) Registratie van bovenstaandeMVO Prestatieladder 15-12-2010 2211 12. Eisen niveau 4 Gecertificeerd managementsysteem gericht op eigenorganisatie (min. n van 9001, 14001, 18001, 22000) Inventarisatie en indeling van stakeholders betrokken en beleiden strategie t.a.v. borging niveau 4 vastgelegd Koppeling stakeholders aan 33 indicatoren Communicatie met stakeholders in relatie tot koppeling Analyse verwachtingen stakeholders en koppeling aan beleid Inventarisatie branche-, wettelijke- en stakeholdereisen opbasis 33 indicatoren, 0-meting 33 indicatoren en beleid omniveau 4 te borgen via deze 33 indicatoren Registratie van bovenstaandeMVO Prestatieladder 15-12-2010 23Eisen niveau 5 Gecertificeerd managementsysteem gericht op eigenorganisatie (min. twee van 9001, 14001, 18001, 22000) Extern geverifieerd MVO-verslag conform GRI, niveau B Inventarisatie en indeling van stakeholders betrokken en beleiden strategie t.a.v. borging niveau 5 vastgelegd Koppeling stakeholders aan 33 indicatoren Communicatie met stakeholders in relatie tot koppeling Analyse verwachtingen stakeholders en koppeling aan beleid Inventarisatie branche-, wettelijke- en stakeholdereisen opbasis 33 indicatoren, 0-meting 33keuze-indicatoren en beleidom niveau 5 te borgen via deze 33 indicatoren Positieve beoordeling door stakeholders als BATNEEC Registratie van bovenstaandeMVO Prestatieladder 15-12-2010 2412 13. IndicatorenMVO Prestatieladder 15-12-2010 25Opbouw van het certificatieschemaMVO Prestatieladder 15-12-2010 2613 14. Alle 33 indicatoren (1)WerkgelegenheidVerhouding tussen werkgever en werknemerGezondheid en veiligheidOpleiding en onderwijsDiversiteit en kansenStrategie en beheerVerbod op discriminatieVrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingenUitbanning kinderarbeidPreventie van gedwongen en verplichte arbeidVeiligheidsbeleidRechten van inheemse bevolkingGemeenschapMVO Prestatieladder15-12-2010 27Alle 33 indicatoren (2)CorruptiePubliek beleidConcurrentiebelemmerend gedragNalevingGezondheid en veiligheid van consumentenEtikettering van producten en dienstenMarketingcommunicatiePrivacy van klantenNalevingGrondstoffenEnergieWaterBiodiversiteitMVO Prestatieladder15-12-2010 28 14 15. Alle 33