Click here to load reader

Presek organa sluha

 • View
  236

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Presek organa sluha

 • Presek organa sluha

  U

  na

  k

  oljk

  a

  Sluni kanal

  Bubna opna Nakovanj

  eki

  Uzengija

  Pu

 • Kako funkcionie organ sluha?

 • Spoljanje uvo (1)

  U

  na

  k

  oljk

  a

  Sluni kanal

  Bubna opna

 • Spoljanje uvo (2)

  U

  na

  k

  oljk

  a

  Osnovne funkcije:

  prikupljanje zvune energije na ulazu u

  sluni kanal i usmeravanje ka slunom

  kanalu

  bolja orijentacija u prostoru

  sakupljanje i prenos zvunih oscilacija

  kotanim putem do unutranjeg uva

  spreavanje povratnog dejstva

  sopstvenog glasa

 • Spoljanje uvo (3)

  Bubna opna Una koljka

  Osnovne karakteristike slunog kanala:

  duina 25 do 27mm, popreni presek povrine 30 do

  35mm2

  zajedno sa unom koljkom

  ini sklop slian levku sa

  rezonatorkim osobinama

  pojaava zvuk na srednjim i

  visokim frekvencijama

  rezonantna frekvencija na

  3.5kHz sa pojaanjem od 10dB

  kroz kanal se prostiru

  longitudinalni talasi

 • Spoljanje uvo (4)

  Bubna opna Osnovna namena:

  prijem, transformacija i prenos

  zvune enrgije iz spoljanjeg

  uva ka srednjem uvu

  Osnovne karakteristike bubne

  opne:

  eliptina membrana

  debljine oko 0.1mm

  vea osa elipse 1cm, manja

  osa 0.85cm

  rezonantna frekvencija

  izmeu 1.2kHz 1.4kHz

 • Srednje uvo (1)

  Bubna opna

  eki

  Nakovanj

  Uzengija

  Ovalni prozor

  Eustahijeva cev

  Slui za izjednaavanje

  statikog pritiska

  unutranjeg i

  spoljanjeg uva na

  nivou atmosferskog

  pritiska

  Duga je oko 3 cm,

  preseka oko 0.5 do 0.1

  cm2.

 • Srednje uvo (2)

  Osnovna namena srednjeg uva je

  verodostojni prenos i pojaanje zvunog signala iz

  slunog kanala do unutranjeg uva,

  zatita za osetljive delove unutranjeg uva od naglog

  prodiranja zvunih oscilacija visokog intenziteta.

 • Srednje uvo (3)

  Bubna opna Ovalni prozor

  Sistem slunih koica premouje upljinu srednjeg uva,

  povezuje bubnu opnu i ovalni prozor i vri prilagoenje male

  impedanse vazduha u slunom kanalu i velike impedanse

  lifne tenosti u srednjem uvu, ime se obezbeuje potpun

  prenos zvune energije.

  Rezonatna frekvencija

  sistema slunih koica

  iznosi 1.2kHz.

 • Srednje uvo (4)

  Prva sluna koica, eki (m=23mg, l=6mm), spojena je sa

  sredinom bubne opne pa se sa njom zajedno pokree usled

  zvunih oscilacija u slunom kanalu.

  Uzengija je povezana sa

  ovalnim prozorom, to

  omoguuje prenos energ-

  ije do unutranjeg uva.

  Oscilacije ekia prenose se na drugu slunu koicu,

  nakovanj (m=27mg, l=7mm), koja je povezana sa treom

  slunom koicom, uzengijom (m=2.5mg, l=4mm).

  Bubna

  opna

  Ovalni

  prozor

  eki Nakovanj

  Uzengija

 • Srednje uvo (5)

  Na frekvenciji 100Hz, zvuni pritisak u unutranjem uvu je

  10 puta vei od zvunog pritiska na bubnoj opni (na

  frekvenciji izmeu 200 i 2400Hz pojaanje iznosi 15 puta)

  Mehanika sila sa bubne opne se poveava putem slunih

  koica izmeu 35 i 80 puta. Veliko pojaanje potie od

  odnosa povrine bubne i povrine ovalnog prozora

  (3:80mm2).

  Bubna

  opna

  Ovalni

  prozor

  eki Nakovanj

  Uzengija

 • Unutranje uvo (1)

  Uzengija sa ovalnim

  prozorom

  Okrugli prozor

  Pu Sluni ivac

  Vestibularni organ

  Sistem malih kesica i kanala

  gde je smeten sistem za

  ravnoteu. Nije znatnije

  povezan sa prenosom

  zvune energije

 • Unutranje uvo (2)

  Pu (kohlea) je kotani kanal, debljine 1-2mm, duine 32-

  35mm, savijen 2.5 puta u obliku puastog tela, okruglog je

  poprenog preseka prenika koji se od 3.3cm2 na poetku

  suava idui prema kraju.

  Skala vestibuli

  Rajsnerova membrana

  Skala media

  Kortijevi organi

  Bazilarna membrana

  Skala timpani

  Helikotrema

  Uzengija

  Skala vestibuli

  Rajsnerova membrana

  Skala media

  Kortijevi organi

  Bazilarna membrana

  Skala timpani

  Helikotrema

  Uzengija

 • Unutranje uvo (3)

  Skala vestibuli

  Rajsnerova membrana

  Skala media

  Kortijevi organi

  Bazilarna membrana

  Skala timpani

  Helikotrema

  Uzengija

  Kanal je podeljen po celoj duini bazilarnom i Rajsnerovom

  membranom, na tri dela: skala vestibuli, skala timpani i skala

  media. Na vrhu kanala se nalazi otvor, helikotrema, koji spaja

  donji i gornji kanal koji hidrodinamiki funkcionie kao jedan

  (Rajsnerova membrana veoma tanka).

 • Unutranje uvo (4)

  Iznad bazilarne membrane nalazi se sam

  pretvara, Cortijev organ, koji se sastoji od

  oko 23500 elija. Iz svake elije vire po tri

  dlaice u kojima se nalaze zavreci akustikih

  nerava koji vode do mozga.

  Tektorijalna membrana Kortijev organ

  elije Kortijevog organa Akustiki nerv

 • Unutranje uvo (5)

  Neposredno iznad elija nalazi se tektorijalna

  membrana koja uzrokuje savijanje dlaica

  kada se pomera bazilarna membrana.

  Savijanje dlaica transformie pomeranje

  estica u nervne (elektrine) impulse koji se

  preko nervnog snopa prenose brzinom od

  30m/s do mozga koji ih analizira.

  Tektorijalna membrana Kortijev organ

  elije Kortijevog organa Akustiki nerv

 • Prenoenje zvuka (1)

  Zvuni talasi udaraju na bubnu opnu i ona vibrira

  1.

  Slune koice vibriraju 2.

  Uzengija se kree u ovalnom prozoru

  3.

  Zvuni talasi se prenose uz skalu vestibuli preko perilimfe

  4.

  Zvuk visokih frekvencija deluje na poetak bazilarne membrane a zvuk niskih frekvencija na vrh membrane.

  5. Pokretanje Rajsnerove i bazilarne membrane stimulira elije Kortijevog organa i stvara impulse u slunom nervu koji se prenose do mozga.

  Talasi se prenose preko perilimfe skale timpani ka okruglom prozoru.

  7. Talasi preneti kroz tenosti izazivaju pokretanje membrane okruglog prozora u suprotnom smeru pokretima uzengije.

  8.

  Talasi se preko elastine bazilarne membrane prenose sa skale vestibuli na skalu timpani a kod jako dubokih tonova i preko helikotreme na vrhu pua

  6.

  Generisanje impulsa zavisi od

  veliine pomeraja bazilarne

  membrane, odnosno jaine

  signala, dok frekvencija

  signala odreuje broj impulsa

  koji generie jedna elija.

  eliji treba 1 do 3ms da se

  osposobi za novo okidanje,

  tako da iznad 500Hz broj

  impulsa ne raste srazmerno

  frekvenciji, pa je potrebna

  dodatna informacija mozgu za

  zakljuivanje o frekvenciji.

 • talas od

  ovalnog prozora

  talas ka

  okruglom prozoru

  Bazilarna

  membrana

  Kortijev organ

  Rajsnerova

  membrana

  skala

  timpani

  skala

  vestibuli

  skala

  medija

  helikoterma

  Ganglion

  Prenoenje zvuka (2)

  Putevi prenoenja

  zvuka kroz kohleu

 • Raspodela energije (1)

  Bazilarna membrana je na poetnom delu tanka, kruta i

  zategnuta, a na kraju je debela i elastina. Zato e visoke

  frekvencije izazvati najvee pomeraje na poetnom, a niske

  na zavrnom delu membrane.

  Maksimalni pomeraj bazilarne

  membrane javlja se na

  razliitim mestima za razliite

  frekvencije pobudnog signala.

  Maksimalna amplituda pomera

  se ka ovalnom prozoru za vie

  frekvencije.

  bazilarna membranascala vestibuli

  scala timpani

  ovalni prozor

  okrugli prozorbubna

  opna

  nakovanj

  uzengija

  ~eki}

  helicoterma

  rastojanje du` membrane

  rastojanje du` membrane

  pomeraj

  membrane

  bazilarna membranascala vestibuli

  scala timpani

  ovalni prozor

  okrugli prozorbubna

  opna

  nakovanj

  uzengija

  ~eki}

  helicoterma

  rastojanje du` membrane

  rastojanje du` membrane

  pomeraj

  membrane

 • Raspodela energije (2)

  Na ovaj nain se kompleksni zvuni signal prostorno razlae

  u sinusne komponente (spektralni analizator) ime se daje

  dodatna informacija mozgu o frekvenciji signala

  Meutim, bazilarna membrana ne osciluje samo na mestu

  maksimalne pobude, ve se oscilovanje protee na ire

  podruje ija irina zavisi kako od jaine signala tako i od

  frekvencije. f Hz

  rastojanje od ovalnog prozora

  Za visoke frekvencije osciluje samo deo membrane blizu

  ovalnog prozora, dok za niske frekvencije osciluje cela

  membrana. Energija zvuka na niskim frekvencijama

  rasporeena je po celoj duini membrane, dok se energija

  visokim frekvencijama koncentrie u delu membrane blizu

  ovalnog prozora.

 • Prenos i obrada zvunih informacija

  rastojanje du membrane

  spoljanje uvo unutranje uvo srednje

  uvo

  sluni kanal

  membrana

  bubne opne

  zvuk

  mozak

  bazilarna membrana

  scala timpani

  scala vestibuli

  uzengija

  helicoterma

  ovalni prozor

  miii

  ematski prikaz prenosa i obrade zvunih informacija

 • Frekvencijski opseg zvunih signala koje generiu razliiti

  izvori zvuka pokriva veoma iroko frekvencijsko podruje:

  Frekvencijski opseg ujnosti

  infraz