15
1 www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru perioada 2014 – 2020 Regiunea Centru – Mai 2012 www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro Portofoliul de proiecte Portofoliul de proiecte = proiecte regionale integrate care să contribuie la realizarea priorităților și măsurilor incluse în Planul Regional de Dezvoltare şi prin intermediul cărora să se poată rezolva nevoile identificate la nivel regional, dar în acelaşi timp să se poată obţine şi indicatorii care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru România în ce priveşte Strategia Europa 2020 Portofoliul de proiecte va reprezenta o anexă a Planului Regional de Dezvoltare 2014-2020 Identificarea şi prioritizarea proiectelor se va face până la sfârşitul anului 2012, iar în 2013 se va lucra la pregătirea documentaţilor acestor proiecte Există o bază de date regională care va fi discutată cu promotorii proiectelor în cadrul unor întâlniri individuale şi ulterior în cadrul grupurilor de lucru în cursul anului 2012

Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

1

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Pregătirea portofoliului de proiecte

regionale pentru perioada 2014 – 2020

Regiunea Centru – Mai 2012

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Portofoliul de proiecte

Portofoliul de proiecte = proiecte regionale integrate care să contribuie la

realizarea priorităților și măsurilor incluse în Planul Regional de Dezvoltare şi

prin intermediul cărora să se poată rezolva nevoile identificate la nivel

regional, dar în acelaşi timp să se poată obţine şi indicatorii care să

contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru România în ce

priveşte Strategia Europa 2020

Portofoliul de proiecte va reprezenta o anexă a Planului Regional de

Dezvoltare 2014-2020

Identificarea şi prioritizarea proiectelor se va face până la sfârşitul anului

2012, iar în 2013 se va lucra la pregătirea documentaţilor acestor proiecte

Există o bază de date regională care va fi discutată cu promotorii proiectelor

în cadrul unor întâlniri individuale şi ulterior în cadrul grupurilor de lucru în

cursul anului 2012

Page 2: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

2

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Portofoliul de proiecte – proiecte strategice

Proiectele vor trebui să vizeze soluţionarea unor probleme majore la

nivel regional

Proiectele trebuie să aibă impact teritorial:

Afectează mai mult de un judeţ, dar mai puţin decât

nivelul naţional

Afectează zone cu peste 50.000 locuitori

Trebuie să existe un acord între potenţialii beneficiari şi

un angajament scris al actorilor regionali (CDR, CJ, CL)

privind implementarea acestora

Propun standarde de calitate superioare celor existente

Trebuie să se încadreze în priorităţile de dezvoltare

stabilite în PDR şi iau în considerare priorităţile

tematice europene

Nu au sau au puţine probleme juridice, care pot fi

soluţionate în 3 luni de la selecţia ca proiect strategic

Au studii / analize care pot justifica oportunitatea

implementării acestora

Direcţii ale politicii de coeziune 2014-2020

Reducerea disparităților dintre regiunile Europei, consolidând coeziunea

economică, socială și teritorială

Concentrarea resurselor asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 de

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii

Accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în

ceea ce priveşte atingerea obiectivelor convenite, indicatori de

rezultate clari și măsurabili

O nouă abordare în materie de programare strategică – sprijinirea

programării integrate

Recompensarea performanţelor - includerea de condiţionalităţi ex-ante

şi indicatori de performanţă

Consolidarea coeziunii teritoriale prin includerea dimensiunii urbane și a

dezvoltării locale conduse de comunitate

Simplificarea aplicării

Cooperare teritorială europeană

Page 3: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

3

Abordarea strategică

STRATEGII DE DEZVOLTARE SECTORIALE /

REGIONALE

PROGRAMELE OPERATIONALE

STRATEGIA EUROPA 2020

CADRUL STRATEGIC COMUN

FEDR, FSE, FC, FEADR

CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI

CONTRACTUL DE PARTENERIAT

FEDR, FSE, FC, FEADR, BS

Nivel

national sau

regional

Nivel UE

Nivel National

Obiectivele tematice

FEDR FSE FC Obiectivele tematice

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării

Facilitarea accesului la, şi creşterea utilizării şi a calităţii tehnologiilor de

informare şi comunicare

Întărirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi

a sectorului de pescuit şi acvacultură

Sprijinirea trecerii către o economie de reducere a emisiei de carbon în toate

sectoarele

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul

riscurilor

Protejarea mediului şi promovarea eficacității resurselor

Promovarea transportului sustenabil şi înlăturarea blocajelor în reţele de

infrastructură cheie

Promovarea angajării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Investiţii în educaţie, dezvoltarea de aptitudini şi învăţare pe parcursul vieţii

Întărirea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă

Page 4: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

4

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Tipuri de investiții finanțate de fondurile

europene - FEDR

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională cofinanțează

investiții în: cercetare şi dezvoltare şi inovare;

îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la

tehnologiile comunicaţiilor;

schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de

carbon;

sprijinul comercial acordat IMM-urilor;

serviciile de interes economic general;

infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport;

consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;

infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; şi

dezvoltarea urbană durabilă.

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Tipuri de investiții finanțate de fondurile

europene - FEDR

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională: Consolidarea concentrării tematice: în regiunile mai puţin dezvoltate, 50%

din resursele FEDR vor trebui alocate pentru eficienţă energetică şi energii

regenerabile, inovare şi sprijin pentru IMM

Consolidarea coeziunii teritoriale: accent pus pe dezvoltare urbană

durabilă – alocarea unui procent de 5% din FEDR pentru dezvoltare urbană

durabilă, stabilirea unei platforme de dezvoltare urbană, 0,2% din

fondurile anuale pentru sprijin pentru acţiuni inovative în domeniul

dezvoltării urbane

Se acordă o atenţie specială şi zonelor cu caracteristici naturale sau

demografice specifice, precum şi o alocare suplimentară pentru regiunile

ultraperifierice şi slab populate în vederea diversificării şi modernizării

economiilor acestor regiuni

Page 5: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

5

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Tipuri de investiții finanțate de fondurile

europene – FSE şi FC

FSE – Fondul Social European va sprijini:

Promovarea angajării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă, Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, Investiţii în educaţie, dezvoltarea de aptitudini şi învăţare pe

parcursul vieţii, Consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei

administraţiei publice

FC – Fondul de Coeziune sprijină investiții în: Investitii in mediu, inclusiv zone legate de dezvoltare

durabila si energie care prezinta beneficii pentru mediu Retele trans-Europene in zona infrastructurii de transport,

în conformitate cu orientarile adoptate prin Decizia Nr. 661/2010 a UE

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

Obiectivul tematic 7 - Promovarea sistemelor de transport

durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor

rețelelor majore

Condiţionalităţi ex-ante:

7.1 Căi rutiere: Existența unui plan național amplu de transport

care conține o prioritizare adecvată a investițiilor în Rețeaua

transeuropeană pentru infrastructura de transport (TEN-T) de bază,

a investițiilor în rețeaua globală (altele decât investițiile pentru

TEN-T de bază) și în conectivitatea secundară (inclusiv transportul

public la nivel local și regional)

Page 6: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

6

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Investiţiile FEDR pentru obiectivul 7:

sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip

multimodal prin investiții în rețeaua transeuropeană de transport

(TEN-T);

stimularea mobilității regionale prin conectarea legăturilor rutiere

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T;

dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul și cu

emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități

urbane durabile;

dezvoltarea unui sistem feroviar global, interoperabil și de înaltă

calitate.

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

La nivel regional s-a elaborat un studiu - Infrastructura de transport - factor

cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, a cărui principale concluzii

sunt:

Regiunea Centru dispune de o rețea de drumuri în lungime totală de

aproape 11000 km

Regiunea Centru este traversată de Coridorul IV pan-european de

transport, rută ce va asigura o legătură rapidă între extremitatea sud-estică

a Europei și țările Europei Centrale

Configurația actuală a rețelei de transport rutier și îmbunătățirea accesului

spre toate zonele regiunii (inclusiv spre cele care în prezent au o

infrastructură rutieră deficitară), asigură premisele necesare pentru

dezvoltarea economică și socială

Page 7: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

7

Page 8: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

8

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

La nivel regional s-a elaborat un studiu - Infrastructura de transport - factor

cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, a cărui principale concluzii

sunt:

În prezent, calitatea și starea tehnică a rețelei rutiere sunt în mare parte

necorespunzătoare: drumurile pietruite și drumurile de pământ formează 46%

din lungimea rețelei rutiere; 39% din lungimea totală a drumurilor județene și

naționale din regiune au durata de serviciu depășită

Lipsa autostrăzilor, a drumurilor de mare capacitate și a centurilor ocolitoare

în cazul multor orașe mari traversate de drumuri europene sau naționale cu

trafic intens

Creșterea disproporției între transportul auto și transportul feroviar,

întârzierea sistemului de transport inter-modal și creșterea nivelului de

poluare generat de transportul rutier

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

La nivel regional s-a elaborat un studiu - Infrastructura de transport - factor

cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, a cărui principale concluzii

sunt:

Transportul rutier din Regiunea Centru va trebui să beneficieze până în anul

2020 de o infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creștere

rapidă, să asigure premisele pentru dezvoltarea economică și socială a

tuturor zonelor regiunii și să contribuie la diminuarea efectelor negative ale

transportului asupra mediului înconjurător

Este necesară realizarea în următorii 10 ani a cel puțin 5 autostrăzi și

drumuri expres care să traverseze Regiunea Centru

Este necesară reabilitarea a aproximativ 1000 km de drumuri naționale

care, în prezent, au durata de serviciu depășită sau care, în următorii ani, își

vor depăși durata de serviciu

Page 9: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

9

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

La nivel regional s-a elaborat un studiu - Infrastructura de transport - factor

cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, a cărui principale concluzii

sunt:

Cei 36 km de drumuri naționale pietruite din județele Alba, Covasna și Brașov

vor trebui aduși la standardele cerute unui drum național

Este necesară asfaltarea a cel puțin 500 km din cei peste 1700 km de drumuri

județene pietruite sau de pământ și să se reabiliteze cel puțin jumătate din

lungimea drumurilor județene cu durata de serviciu depășită

Este prioritară modernizarea drumurilor județene care asigură conectarea

localităților urbane la rețeaua drumurilor naționale și a celor ce permit accesul

spre zonele turistice intens frecventate sau spre zonele cu un real potențial

turistic dar insuficient exploatat

Page 10: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

10

Tipuri de investiţii finanţate din fondurile europene

– FEDR, infrastructură de transport

La nivel regional s-a elaborat un studiu - Infrastructura de transport - factor

cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, a cărui principale concluzii

sunt:

Este nevoie de construirea de centuri ocolitoare pentru orașele mari traversate

de drumuri europene sau de drumuri naționale principale precum și extinderea

celor actuale (ex: Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia nord, Sebeș, Aiud,

Mediaș, Sighișoara, Făgăraș etc )

Este necesară punerea bazelor transportului intermodal prin realizarea, într-o

primă etapă, la Brașov a unei platforme intermodale pentru transportul mărfurilor,

ca parte a unui sistem național de platforme intermodale.

Page 11: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

11

Ce se preconizează a se realiza în perioada 2007-2013

POS Transport:

1 proiect finanţat din FC şi contractat pe POS T care vizează construcţie

autostradă Orăştie – Sibiu, inclusiv varianta de ocolire a municipiului Sebeş

4 proiecte finanţate din FEDR, din care:

2 proiecte contractate pe POS T vizând pregătirea documentaţiilor pentru

variantele de ocolire alea oraşelor: Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Tuşnad,

Sighişoara şi Făgăraş,

2 proiecte care se află în evaluare la AM POST ce prevăd modernizarea

infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN 1 şi construcţie variantă de

ocolire municipiul Braşov

POR:

17 proiecte finanţate prin FEDR pe DMI 2.1 prin care se reabilitează:

10 drumuri judeţene (1-AB, 1-CV, 2-HR, 2-MS, 3-SB şi 1-SB+AB) în

lungime totală de 228,40 km

29,015 km de străzi urbane din 6 localităţi urbane: Tg. Mureş, Blaj,

Agnita, Zlatna, Covasna şi Sângeorgiu de Pădure

1 şosea de centură ocolitoare la Braşov construită

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Page 12: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

12

Ce se propune pentru perioada 2014-2020

FEDR:

sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal

prin investiții în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T);

stimularea mobilității regionale prin conectarea legăturilor rutiere

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T;

dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul și cu emisii

scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități urbane durabile

Ce există în portofoliu regional:

45 de proiecte care fac referire la infrastructura de transport din care

17 proiecte de reabilitare drumuri judeţene

27 proiecte de reabilitare străzi urbane

1 proiecte de construcţie centură ocolitoare

Page 13: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

13

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Portofoliul de proiecte regional – ce trebuie făcut

Analiză a strategiilor de dezvoltare locale, judeţene, regionale

pentru perioada următoare şi identificarea nevoilor de investiţii

Analizarea direcţilor de dezvoltare naţionale şi europene pentru

perioada 2014-2020 şi plierea investiţiilor necesare pe aceste

direcţii

Necesară corelarea informaţiilor incluse în analiza socio-economică

cu cele incluse în strategia Regiunii şi cu portofoliul de proiecte

identificat

Stabilirea priorităţilor de investiţii şi a surselor de finanţare pentru

acestea şi discutarea acestora în parteneriat larg

Luarea unei decizii asupra priorităţilor de investiţii şi portofoliului

de proiecte

Obiectivele tematice UE Studii şi strategii existente la nivel regional Ce parteneriate trebuie

dezvoltate pentru

identificarea de proiecte

Consolidarea cercetării,

dezvoltării tehnologice şi

inovării

Regiunea Centru. Elemente de competitivitate

regională

Profilele socio-economice ale județelor din

Regiunea Centru

Autorităţi locale Universităţi Instituţii de cercetare Patronate Camere de comerţ

Facilitarea accesului la, şi

creşterea utilizării şi a

calităţii tehnologiilor de

informare şi comunicare

Profilele socio-economice ale județelor din

Regiunea Centru Agricultura şi dezvoltare rurală în Regiunea Centru

Autorităţi locale Camere de comerţ Universităţi Patronate ONG-uri etc.

Întărirea competitivităţii

întreprinderilor mici şi

mijlocii, a sectorului

agricol şi a sectorului de

pescuit şi acvacultură

Analiza Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii

Centru în perioada 1998-2007

Exporturile Regiunii Centru în perioada 2001-2009

Regiunea Centru. Elemente de competitivitate

regională

Profilele socio-economice ale județelor din

Regiunea Centru

Agricultura şi dezvoltare rurală în Regiunea Centru

Aspecte ale dezvoltării turismul în Regiunea

Centru

Autorităţi locale Patronate Camere de comerţ Sindicate ONG-uri, asociaţii, fundaţii Universităţi, etc.

Portofoliul de proiecte regional – ce trebuie făcut

Page 14: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

14

Obiectivele tematice UE Studii şi strategii existente la nivel regional Ce parteneriate trebuie

dezvoltate pentru

identificarea de proiecte

Sprijinirea trecerii către o

economie de reducere a

emisiei de carbon în toate

sectoarele

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul

Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice.

Identificarea soluţiilor privind eficienţa energetică şi

utilizarea energiilor regenerabile

Analiza potenţialului energetic eolian la nivelul

Regiunii Centru în perspectiva dezvoltării economice

durabile

Regiunea Centru: premise şi potenţial de dezvoltare

Aspecte ale dezvoltării turismul în Regiunea Centru

Agricultura şi dezvoltare rurală în Regiunea Centru

Autorităţi locale Patronate Camere de comerţ Sindicate ONG-uri, asociaţii,

fundaţii Universităţi Clustere Autorităţi

centrale/deconcentrate

Promovarea adaptării la

schimbările climatice,

prevenirea şi

managementul riscurilor

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

Analiza potenţialului energetic eolian la nivelul

Regiunii Centru în perspectiva dezvoltării economice

durabile Regiunea Centru: premise şi potenţial de dezvoltare

Autorităţi locale Inspectoratele pentru

intervenţii în situaţii de urgenţă

ONG-uri, asociaţii, fundaţii, etc.

Protejarea mediului şi

promovarea eficacității

resurselor

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

Infrastructura de transport – factor cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru

Autorităţi locale APM, APRM ONG-uri, asociaţii,

fundaţii, etc.

Portofoliul de proiecte regional – ce trebuie făcut

Obiectivele tematice UE Studii şi strategii existente la nivel regional Ce parteneriate trebuie

dezvoltate pentru

identificarea de

proiecte

Promovarea transportului

sustenabil şi înlăturarea

blocajelor în reţele de

infrastructură cheie

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

Infrastructura de transport – factor cheie în

dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru

Sistemul de aşezări la nivelul Regiunii Centru

Autorităţi locale CNADNR Parteneriatele locale -

oraşe

Promovarea angajării şi

sprijinirea mobilităţii forţei

de muncă

Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparităţi

geodemografice. Tendinţe şi prognoze

Modificări structurale în evoluţia forţei de muncă din

Regiunea Centru;

Şomajul în Regiunea Centru. Cauze şi evoluţii

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

PRAI şi PLAI

Autorităţi locale AJOFM, ANOFM Consorţiu Regional Universităţi Patronate Sindicate ONG-uri, asociaţii,

fundaţii, etc

Promovarea incluziunii

sociale şi combaterea

sărăciei

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparităţi

geodemografice. Tendinţe şi prognoze

Aspecte ale nivelului de dezvoltare socială și

educațională la nivelul Regiunii Centru

Autorităţi locale AJOFM, ANOFM Consorţiu Regional ONG-uri, asociaţii,

fundaţii, etc

Portofoliul de proiecte regional – ce trebuie făcut

Page 15: Pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru ...sitevechi.regio-adrcentru.ro/Document_Files/PORPortofoliu/00000133... · Pregătirea portofoliului de proiecte ... Consolidarea

15

Obiectivele tematice UE Studii şi strategii existente la nivel regional Ce parteneriate trebuie

dezvoltate pentru

identificarea de

proiecte

Investiţii în educaţie,

dezvoltarea de aptitudini şi

învăţare pe parcursul vieţii

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

PRAI şi PLAI

Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparităţi

geodemografice. Tendinţe şi prognoze

Aspecte ale nivelului de dezvoltare socială și

educațională la nivelul Regiunii Centru

Autorităţi locale Consorţiu regional Universităţi Patronate ONG-uri, asociaţii,

fundaţii, etc

Întărirea capacităţii

instituţionale şi o

administraţie publică

eficientă

Profilele socio-economice ale județelor din Regiunea

Centru

Proiectarea unei baze de date suport în

eficientizarea procesului de planificare la nivelul

Regiunii Centru

Autorităţi locale Autorităţi

centrale/deconcentrate, etc.

Portofoliul de proiecte regional – ce trebuie făcut

www.adrcentru.ro www.regio.adrcentru.ro www.inforegio.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

Vă mulţumim!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Tel: 0258/818616

Fax: 0258/818613

email: [email protected]

web: www.regio.adrcentru.ro