Analiza Portofoliului de Investitii

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  1/39

  CUPRINS

  CAPITOLUL I............................................................................................................................1

  ANALIZA COMPARATIV I CRITIC A SURSELOR DE FINANARE LADISPOZIIA UNEI FIRME.......................................................................................................1

  CAPITOLUL II...........................................................................................................................8

  PREZENTARE COMPANII.......................................................................................................8

  CAPITOLUL III........................................................................................................................11

  EVOLUII COMUNE PE PIAA BURSIER REZULTATE DIN PROCESUL DEGLOBALIZARE.......................................................................................................................11

  CAPITOLUL IV.......................................................................................................................13ANALIZA FUNDAMENTAL...............................................................................................13

  4.1.Anal!a "#n$%&$'l' (a")#%"#n#(" a *%)+*%"$,%l#) +al% ..........................................13

  4.-.Anal!a *%)+*%"$,%l#) +%"$#)al%....................................................................................1

  4.3.Anal!a %"#n#("#/0nan"a) a "#(*anl#) *)%"'( a *%)+*%"$,%l#) +al% 2%2%!,#l$a)% *)n *)+(a $)l#) !,#n')l#) ..........................................................................1

  4.4.Anal!a *%)0#)(an%l#) 0nan"a)% ')+%)% al% "#(*anl#) 2n *#)$#0#l' ................15

  CAPITOLUL V.........................................................................................................................-3

  ANALIZA TE6NIC...............................................................................................................-3

  .1.G)a0" 2% $* l'(7na)%.....................................................................................................-3

  .-.G)a0" 2% $* ln%.............................................................................................................-4

  CAPITOLUL VI.......................................................................................................................-5

  ANALIZA PORTOFOLIULUI.................................................................................................-5

  .1. Anal!a )a*#)$'l' )+" 9 )%n$al$a$%............................................................................-5

  .-. Anal!a l%:$') ;n$)% a" 'nl% 2n *#)$#0#l' ...............................................................3n$)/# %"#n#(% 2% *a? 0'n"?#nal@ *%n$)' a/ a+:')a +'+$%nal$a$%a

  l#n:%,$a$%a@ 0)(%l% $)%'% + (an0%+$% 'n "#(*#)$a(%n$ "a)a"$%)!a$ *)n 2na(+(@

  n#,a)%@ a2a*$a)% )a*2$a$% ;n 2%n$0"a)%a $%n2?%l#) 2% *% *a?. >n a"%+$ +%n+@ +'""%+'l +a'

  %%"'l 2%)'l) a"$,$? 0)(% 2%*n2% 2% *#l$"a 2% 0nan?a)% *% "a)% # a2#*$.

  >n $%#)% )%al!a)%a 'n% +$)'"$') #*$(% 2% 0nan?a)% *a)% *#+l@ ;n+ "'an$0"a)%a

  20%)$%l#) ,a)al% "a)% # n0l'%n?%a! ;n:)%'n%a! 2%"!a 2% 0nan?a)% *% $%)(%n (%2'

  l'n:. >n a2#*$a)%a 2%"!l#) 2% 0nan?a)%@ 0)(%l% $)%'% + 2+*'n 2% ")$%) ):')#a+% "a)%

  + l% *%)($ + al%a: + "#(n% a"%+$% )%+')+%. F) ;n2#al@ "#+$'l 0nan?) "#n+$$'%

  *)n"*al'l ")$%)' ;n al%:%)%a )%+')+%l#) 2% 0nan?a)%. Da" a"%+$ "#+$ n' %+$% "'n#+"'$

  (a&(!a)%a ,al#) 2% *a? a 0)(% ,a 0 (*#+l.

  M#2al$?l% 2% 0nan?a)% *% "a)% 0)(%l% l% a' la 2+*#!?% +% ;(*a)$ ;n *a$)' "a$%:#)

  1 A'$#0nan?a)%a- E(+'n%a 2% a"?'n3 E(+'n%a 2% #l:a?'n4 C)%2$a)%a an"a).

  P)(a (%$#2 "#n+$ ;n 0nan?a)%a a"$,$? 0)(% *)n n$%)(%2'l )%+')+%l#)

  :%n%)a$% 2% a"%a+$a. Un *)n"*' (*#)$an$ ;n "a2)'l a"%+$% (%$#2% %+$% n%"%+$a$%a 2% a

  a"#*%))% a a"$,%l#)*)#"')a$% 2% ;n$)%*)n2%)%'$l!;n2 "a*$al')l% "a)% )a(7n la 2+*#!?a %

  *% 'n n$%),al 2% $(* "%l *'?n %:al "' 2')a$a 2% ,a? a )%+*%"$,%l#) a"$,%. A"%a+$a %+$% #

  "#n2?% %l%(%n$a) 2a) n' +'0"%n$ *%n$)' a+:')a)%a %"l)'l' 0nan"a) al

  ;n$)%*)n2%). N'(a ;n a"%+$ 0%l +% *#a$% a+:')a l"2$a$%a n%"%+a) # $)%!#)%)%

  +ana$#a+ "' +"#*'l 2% %,$a )+"'l 2% n"a*a"$? 2% *la$ ;n "#n+%"n?)+"'l 'n' 0al(%n$

  +*#)$.

  Un n2"a$#) %l%(%n$a) '$l!a$ *%n$)' %,2%n?%)%a (#2'l' ;n "a)% +% )%+*%"$ a"%+$

  *)n"*' 2% 0nan?a)% a a"$,$? %+$% 0#n2'l 2% )'l(%n$ n%$ 2%$%)(na$ "a 20%)%n? ;n$)%

  a"$,%l% ")"'lan$% 2a$#)l% "')%n$%. Da" a"%+$ n2"a$#) *)%!n$ 'n )%!'l$a$ *#!$,

  2

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  3/39

  )%0l%"$ 0a*$'l " $#a$% a"$,%l% (#l!a$% ,#) 0 0nan?a$% 2n "a*$al') *%)(an%n$%. C' al$%

  "',n$%@ "a*$al')l% *%)(an%n$% 0nan?%a! $#a$% a"$,%l% (#l!a$% "a) # *a)$% 2n

  a"$,%l% ")"'lan$%. P)a"$"@ # ()(% *#!$, a 0#n2'l' 2% )'l(%n$ a)a$ # +$'a?%

  0a,#)ala a"%+$' n2"a$#) 2n *'n"$ 2% ,%2%)% al )%:'l 2% a') a 0nan?) 2')a$a 2%

  (#l!a)% a 'n' a"$, $)%'% + 0% (a (" 2%"7$ 2')a$a +')+% +al% 2% 0nan?a)%.

  >n "a!'l ;n "a)% a"%+$ n2"a$#) ;n)%:+$)%a! 'n )%!'l$a$ n%:a$, a)a$ 0a*$'l " 0)(a n'

  )%'%$% + 0nan?%!% ;n ;n$)%:(% a"$,%l% (#l!a$% 2n "a*$al *%)(an%n$ %&+$ a"$,%

  (#l!a$% 0nan?a$% 2n 2a$#) "')%n$%. A"%a+$a %+$% # +$'a?% n%2#)$@ 2%#a)%"% )%0l%"$ 'n

  a"$, (#l!a$ *% # *%)#a2 (a l'n: 2%"7$ +')+a +a 2% 0nan?a)% "%%a "% )%*)%!n$ 'n

  2%!%"l)'. Dn$)/# al$ *%)+*%"$,@ %&+$ +$'a? "7n2@ 2% 0#n2'l 2% )'l(%n$ %+$% n%:a$,@

  2a" ()(%a +a n' %+$% 0#a)$% (a)% 0)(a *#a$% + n' ;n$7(*n% 20"'l$? 2% *la$@ %a*'$7n2 + 0a" 0a? *)n "#(na)%a #*$( a $%)(%n%l#) 2% ;n"a+a)% "' "%l% 2% *la$.

  Ca*a"$a$%a 2% a'$#0nan?a)% %+$% 'n n2"a$#) 2na(" a)a$ # "#n+%"n? a 'n%

  *%)#a2% 2% $(*. A"%a+$ 0#)( 2% 0nan?a)% a a"$,$? 'n% ;n$)%*)n2%) *#a$% 0 a+#"a$

  'n' "#+$ 2% #*#)$'n$a$%@ l'7n2 ;n "#n+2%)a)% "a)% a) 0 "7$:'l 2a" an a) 0 2%*' la

  an".

  A'$#0nan?a)%a +% a0l ;n +$)7n+ l%:$') "' *#l$"a 2% 2,2%n2 "' *#l$"a 2%

  a(#)$!a)% *)a"$"a$ 2% ;n$)%*)n2%)%@ a,7n2 ;n+ a,an$aH% 2%!a,an$aH%.

  A,an$aH%l% +'n$

  %,$a)%a "#+$')l#) (*l"a$% 2% (#l!a)%a 2% 0#n2') 2% *% *a?a 0nan"a)

  +% a(%l#)%a! +$'a?a 0nan"a) a ;n$)%*)n2%) +% (%n?n% 0l%&l$a$%a *%n$)'

  %,%n$'al% ;(*)'('$') ,$#a)%.

  D%!a,an$aH%l% +'n$

  )+"'l "a )%+')+%l% n$%)n% (#l!a$% + 0% n+'0"%n$% ;n )a*#)$ "' n%"%+a)'l 2%

  n,%+$? al ;n$)%*)n2%)

  n%('l?'()%a a"?#na)l#)@ "a)% ,#) *)( 2,2%n2% (a )%2'+%@ a *%)+#nal'l'@ "a)%

  n' (a *)(%$% "#$a 2% *a)$"*a)% la *)#0$

  ;n2%*)$a)%a ;n$)%*)n2%) 2% *a?a "a*$al'l'.

  S')+%l% 2% a'$#0nan?a)% *)#,n 2n *)#0$'l n%$ )%n,%+$$@ a(#)$!)@ 0%"a)% "' *)#*)'l

  +' "#+$.

  3

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  4/39

  A$'n" "7n2 +')+%l% 2% 0nan?a)% n$%)n *)#,n 2n ;n"#)*#)a)%a ;n )%!%),% a *)#0$'l' n%$

  )%n,%+$$@ +% *#a$% +*'n% " a'$#0nan?a)%a %+$% :)a$'$@ *%n$)' a"?#na) n' +#l"$ #

  )%('n%)a)% a )%!%),%l#)@ " n'(a a a"?'nl#) *% "a)% l% 2%?n. >n+@ 2a" *)#0$'l n%$ a"'('la$

  la )%!%),% +% '$l!%a! *%n$)' 0nan?a)%a 'n#) *)#%"$% 2% n,%+$?@ a"?#na) ,#) +#l"$a #

  )%n$al$a$% +'0"%n$ *%n$)' a"#*%))%a )+"'l' (*l"a$ 2% n#'a n,%+$?%@ "%%a "% ,a

  2%$%)(na 'n "#+$ n2)%"$ al a'$#0nan?) %:al "' "#+$'l (%2' *#n2%)a$ al "a*$al'l'.

  Da" )%!%),%l% a+$0%l "#n+$$'$% +'n$ '$l!a$% *%n$)' ")%$%)%a "a*$al'l' +#"al *)n

  2+$)')%a 2% a"?'n :)a$'$%@ a$'n" "#+$'l a'$#0nan?) %+$% 2% 0a*$ "#+$'l "a*$al')l#)

  *)#*).

  O al$ 0#)( 2% 0nan?a)% la "a)% *#a$% a*%la 'n a:%n$ %"#n#(" %+$% %(+'n%a 2% a"?'n.

  A"%a+$a %+$% # #*%)a?'n% "a)% "#n+$ ;n *'n%)%a ;n ,7n!a)% 2% a"?'n n# "$)% *'l" ;n

  ,%2%)%a a$)a:%) 2% 0#n2')@ 0) n%"%+$a$%a )%$')n) a"%+$#)a. P% $%)(%n l'n:@ %(+'n%a 2%

  a"?'n *#a$% 0 "#n+2%)a$ "%a (a 'n (#2al$a$% 2% 0nan?a)%@ ;n+ %a *)%+'*'n% an'($%

  )+"') *% "a)% a"?#na) $)%'% + l% a+'(%.C%l (a (*#)$an$ )+" al 'n% %(+'n 2%

  a"?'n %+$% )%*)%!%n$a$ 2% %0%"$'l 2% 2l'?%. P)a"$"@ *)n ")%$%)%a n'()'l' 2% a"?'n +"a2%

  *)#0$'l *% a"?'n% al +#"%$?@ 2)%*$'l 2% ,#$ al n,%+$$#)l#) *)%"'( "a*$al!a)%a *%

  a"?'n%.

  >n (#(%n$'l ;n "a)% 0)(a *)%!n$ # %,#l'?% 2na("@ *a?a 2% "a*$al ; #0%)a

  *#+l$a$%a 2% a $)an!a"?#na ,al#)l% +al% (#la)% la B')+a 2% Val#) B'"')%$. L+$a)%a

  a2'"%a,an$aH% (*#)$an$% *%n$)' 0)(% ,!l$a$% +*#)$;n )7n2'l *a)$%n%)l#) 2% a0a"%)

  "l%n?l#) a"$'al *#$%n?al *'l"$a$% :)a$'$ +$al)%a 'n% ,al#) 2% *a? a

  "#(*an%@ ,al#a)% "% *#a$% 0 "' ('l$ (a (a)% 2%"7$ ,al#a)%a ;n a"$% ")%$%)%a ;n")%2%)

  *a)$%n%)l#) 2% a0a"%) )#(7n +$)n a$)a:%)%a 2% *a)$%n%) n# ")%$%)%a #*%)a$,$a?

  %0"%n?% +"(')l#) 2% a"?'n ;n$)% a"?#na). O*%)a?'nl% *)n "a)% +% "'(*) +a' +%

  *'n ;n ,7n!a)% "$)% *'l" a"?'nl% #l:a?'nl% %(+% 2% "$)% 0)(% *#a)$ 2%n'()%a 2%

  #0%)$% *'l"%. V7n!a)%a 'n' *)#"%n$ 2n a"?'n "$)% *'l" +% 0a"% *)n$)/# #0%)$ *'l" 2%,7n!a)%@ 2%)'la$ "' aH'$#)'l 'n% +#"%$? +*%"al!a$ n'($ S#"%$a$% 2% S%)," 2%

  In,%+$? Fnan"a)%.

  C#n2?l% :%n%)al% *% "a)% #)"% %($%n$ al 'n% #0%)$% *'l"% $)%'% + l% ;n2%*ln%a+"

  +'n$ ')($#a)%l%

  ;n ')(a 2%+"2%) 0)(% 2%)'l) "' +'""%+ a 'n% #0%)$% *'l"% 2% ,7n!a)% 2%

  a"?'n@ a"?'nl% 0)(% ,#) 0 ;n)%:+$)a$% la C#(+a Na?#nal a Val#)l#) M#la)%

  4

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  5/39

  a"?'nl% $)%'% + 0% l%) $)an+0%)al% ;n$)% a"?#na)@ *l$$% n$%:)al@ %(+% ;n

  0#)(a 2%(a$%)al!a$@ %,2%n?a$% *)n ;n+")%)% ;n "#n$@ a) $)an+0%)')l% n' $)%'% +

  0% )%+$)"?#na$% *)n *)%,%2%) al% a"$%l#) "#n+$$'$,%

  a"?'nl% $)%'% + 0% 2n a"%%a "la+@ a) 2+*%)+a a"%+$#)a + 0% 2% "%l *'?n

  -J2n n'()'l $#$al 2% a"?'n

  %($%n$'l "% +#l"$ a2($%)%a la $)an!a"?#na)% $)%'% + 0% # +#"%$a$% "#(%)"al

  "% a ;n"%a$ # #0%)$ *'l" 2% ,7n!a)% a"?'n ;n a!a 'n' *)#+*%"$ 2% #0%)$

  a*)#a$ 2% CNVM

  +#"%$a$%a "% +#l"$ l+$a)%a $)%'% + 0 0'n"?#na$ ;n 'l$( $)% an an$%)#)

  +#l"$) la $)an!a"?#na)% + 0 ;n$#"($ +$'a? 0nan"a)% *%n$)' a"%a+$ *%)#a2

  %($%n$'l $)%'% + 2%*'n la B')+a 2% Val#)@ *)n n$%)(%2'l 'n% S#"%$? 2%

  S%)," 2% In,%+$? Fnan"a)% $#a$% 2#"'(%n$%l% "%)'$%

  *la$a "#(+#an%l#) "#)%+*'n!$#a)% "$)% B')+a 2% Val#). C#(+#an%l% *la$$% 2%

  'n%($%n$ "$)% ')+a +'n$ 2% *)#"%+a)% a 2#+a)%l#) 2% ;n+")%)% a2($%)% la

  $)an!a"?#na)%@ $a)0 2% (%n?n%)% la $)an!a"?#na)% 2% *)#(#,a)% 2n Ca$%:#)a - ;n

  Ca$%:#)a 1 2n Ca$%:#)a 3 ;n Ca$%:#)a -

  A"$'ala +$)'"$') a *%?% a2(n+$)a$ 2% B')+a 2% Val#) B'"')%$ ,a "'*)n2% ;n

  +%"$#)'l $$l') 2% "a*$al ')($#a)%l% "a$%:#) Ca$%:#)a 1@ Ca$%:#)a -@ Ca$%:#)a 3

  Ca$%:#)a n$%)na?#nal a"?'n.

  P%n$)' 0%"a)% "a$%:#)% ;n *a)$%@ 0a? 2% "%l% *)%!%n$a$% (a +'+ @ "%)n?%l% +'*l(%n$a)% "%

  $)%'% )%+*%"$a$% +'n$ *)%!%n$a$% (a H#+.

  P%n$)' Ca$%:#)a 1

  a"?'nl% $)%'% + 0% 2n a"%%a "la+@ a) 2+*%)+a a"%+$#)a + 0% 2% "%l *'?n -J

  2n n'()'l $#$al 2% a"?'n@ "$)% "%l *'?n -.

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  6/39

  %($%n$'l $)%'% + a ,al#a)%a "a*$al')l#) *)#*) 2n 'l$('l %&%)"?' 0nan"a)

  2% "%l *'?n %",al%n$'l ;n l% a - (l#an% EURO@ "al"'la$ la "')+'l 2% )%0%)n? al

  BNR 2n2a$a ;n)%:+$)a) la BVB a "%)%) 2% a2($%)% la $)an!a"?#na)% +a'

  "a*$al!a)%aan$"*a$ + 0% 2% "%l *'?n %",al%n$'l ;n l% a - (l#an% EURO

  "al"'la$ la "')+'l 2% )%0%)n? al B.N.R. 2n 2a$a ;n)%:+$)a) la B.V.B. a "%)%) 2%

  a2($%)% la $)an!a"?#na)%.

  P%n$)' Ca$%:#)a 3

  %($%n$'l $)%'% + 0% # +#"%$a$% "#(%)"al 2na("@ n#,a$#a)% "' *#$%n?al 2%

  ")%$%)%

  %($%n$'l $)%'% +a@ ;n *)n"*'@ ;n #%"$'l 2% a"$,$a$% 2%!,#l$a)%a 2%

  $%n#l#: n# (*l%(%n$a)%a a"%+$#)a ;n 2#(%n "'( a) 0 (%2"na@ #$%n#l#:a@

  a:)#$%n#l#:a@ $%l%"#('n"a?l%@ n0#)(a$"@ %$"

  +#"%$a$%a $)%'% + aa ,al#a)%a "a*$al')l#) *)#*) 2n 'l$('l %&%)"?' 0nan"a)

  2% "%l *'?n %",al%n$'l ;n l% a 1 (l#n 2% EURO "al"'la$ la "')+'l 2% )%0%)n? a

  BNR 2n 2a$a ;n)%:+$)a) la BVB a "%)%) 2% a2($%)% la $)an!a"?#na)% +a'

  "a*$al!a)%a an$"*a$ + 0% 2% "%l *'?n %",al%n$'l ;n l% a 1 (l#n EURO "al"'la$

  la "')+'l 2% )%0%)n? al B.N.R. 2n 2a$a ;n)%:+$)a) la B.V.B. a "%)%) 2% a2($%)% la

  $)an!a"?#na)%.

  C)%2$'l #l:a$a) )%*)%!n$ # (#2al$a$% 2% "#n+$$')% a )%+')+%l#) 0nan"a)% la n,%l'l

  0)(% *% # *%)#a2 (a (a)% 2% 'n an +% )%al!%a! *)n %(+'n%a 2% #l:a?'n@

  )%+*%"$, 2% $$l') 2% ,al#a)% "a)% "#n0%) 2%?n$#)'l' 2)%*$'l la # 2#7n2 an'al 0&@

  n20%)%n$ 2% )%!'l$a$%l% ;n$)%*)n2%). >(*)'('$'l #l:a$a) a)%@ 2% )%:'l@ 'n "#+$ (a ("

  2%"7$ +'+")%)l% 2% "a*$al. D% a+%(%n%a@ +*)% 2%#+%)% 2% %(+'n%a 2% a"?'n@ '$l!a)%a

  ")%2$'l' an"a) n' a0%"$%a! )%n$al$a$%a a"?#na)l#)@ 2)%*$'l 2% *)#*)%$a$% al a"%+$#)a

  n" n' 2%$%)(n (#20"a)%a *'$%) 2% n0l'%n? a a"?#na)l#) a+'*)a 0)(%. >n "a!'l 'n'

  ;(*)'('$ #l:a$a) "la+" 0) 2,%)+% "#(+#an%@ *)(% 2% %(+'n% +a' 2% )a(')+a)%@

  "#+$'l a"$'a)al %+$% %:al "' 2#7n2a n#(nal. P%n$)' 2(%n+#na)%a "#+$'l' ;(*)'('$'l'

  #l:a$a) +% (*'n% ;n+ 2%n$0"a)%a al$#) "a$%:#) 2% "%l$'%l@ *% l7n: 2#7n2@ ;n$)%

  "a)% +% ;n+")' "%l$'%l 2% %(+'n%@ 2% *'l"$a$%@ "#(+#an% an"a)%@ *)(% 2% %(+'n%@

  *)(% 2% )a(')+a)%. A"%+$%a +% +$al%+" 2% la ;n"%*'$ ;n "#$ *)#"%n$'al@ ')(7n2 + 0%

  2%2'+% 2n +'(a $#$al a ;(*)'('$'l'.

  O*%)a?'n%a 2% )a(')+a)% a ;(*)'('$'l' #l:a$a) +% )%al!%a! ;n "#n0#)($a$% "'

  +"a2%n?%l% ;n+")+% ;n "#n$)a"$@ a+$0%l

  6

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  7/39

  *)n an'$? "#n+$an$%

  *)n +%) %:al%

  *)n a(#)$!a)% 'n" la +07)$'l 2')a$% ;(*)'('$'l'

  *)n "'*#n !%)#.

  Fnan?a)%a *)n #l:a?'n "#(*#)$ a$7$ a,an$aH% "7$ 2%!a,an$aH%. A+$0%l 2n$)%

  a,an$aH%l% '$l!) a"%+$% (#2al$? (%n?#n( 2%$%)(n (#l!a)%a 'n#) )%+')+%

  (*#)$an$% 2% 0nan?a)% *%)($% %,$a)%a n"l#) a "%l$'%ll#) an"a)% ;n *)#"')a)%a

  )%+')+%l#) n%"%+a)% +% #?n% 'n *)#0$ (a (a)% *%n$)' )%n,%+$)% 2%"7$ ;n "a!'l 0nan?)

  *)n %(+'n% 2% a"?'n #0%) *#+l$a$%a )a(')+) an$"*a$% ;n 0'n"?% 2% %,#l'?a )a$%

  2#7n! n' (#20" +$)'"$')a a"?#na)a$'l' n' "#n0%) ")%an?%)l#) ;n$)%*)n2%) 2)%*$')

  ;n a2#*$a)%a 2%"!l#). >n a"%la $(* ;n+@ %(+'n%a 2% #l:a?'n *)%!n$ 2%!a,an$aH%@a+$0%l (*l" %0%"$'a)%a 'n#) "%l$'%l 0nan"a)%@ n20%)%n$ 2% )%!'l$a$%l% ;n)%:+$)a$%

  2% +#"%$a$% 2%$%)(n 2(n'a)%a l"2$?l#) +#"%$? %($%n$% "a ')(a)% a #l:a$,$?

  )a(')+) ;(*)'('$'l' %&+$ )+"'l "a #*%)a?'n%a 2% +'+")%)% + n' a +'""%+.

  O0%)$a *'l" *%n$)' ,7n!a)%a 2% #l:a?'n +% a!%a! *% a"%l%a *)n"* "a "%a

  *%n$)' ,7n!a)%a 2% a"?'n@ 2%)'l7n2'/+% 2% )%:'l *)n$)/'n n$%)(%2a) "% "##)2#n%a! $#a$%

  #*%)a?l% :%n%)a$% 2% 0nan?a)%a *)n %(+'n%a 2% #l:a?'n. P#+l$a$%a 2% a #?n% 'n

  ;(*)'('$ #l:a$a) %+$% 2%$%)(na$ ;n$)/# *)#*#)?% ;n+%(na$ 2% *)#0l'l 2% a"$,$a$%

  )a(')a ;n "a)% +% 2%+0#a) a"$,$a$%a.

  E($%n$'l 'n% #0%)$% *'l"% "a)% ,!%a! ,7n!a)%a 2% #l:a?'n "#)*#)a$,% $)%'% +

  ;n2%*ln%a+" ')($#a)%l% "#n2?

  P%n$)' Ca$%:#)a 1

  %+$% n%"%+a) + 0% 2+$)'$% la "%l *'?n 1

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  8/39

  )%+*%"$, ;n (#(%n$'l "#n$)a"$) "#(+#an% +*%!% an"a)%. C#n2?l% ")%2$'l'@

  )%+*%"$, )a$a 2#7n!@ $%)(%n'l 2% )a(')+a)%@ %,%n$'ala *%)#a2 2% :)a?%@ *%nal!)

  *%n$)' n%)%+*%"$a)%a "la'!%l#) "#n$)a"$'al% @ +% n%:#"a! ;n$)% n" 2%$#). N,%l'l

  2#7n! la ")%2$%l% an"a)% %+$% (a )2"a$ 2%"7$ "%l '$l!a$ 2% #):an+(%l% 0nan"a)%

  +*%"al!a$%. M)(%a "#+$'l' ")%2$'l' an"a)@ )%+*%"$, )a$a 2#7n! %+$% 2%$%)(na$ 2%

  $)% 0a"$#) ,#l'('l ")%2$'l'@ )a$a 2#7n! $(*'l 2% ")%2$a)%. Ra(')+a)%a ")%2$%l#) +%

  )%al!%a! ;n "#n0#)($a$% "' +$'a?a *),n2 %al#na)%a )a$%l#) a 2#7n!l#) an'al@

  +%(%+$)al@ $)(%+$)al +a' l'na)@ *)n an'$? "#n+$an$% +a' ,a)al% #) # +n:') 2a$@ la

  +"a2%n?a 0nal@ "' +a' 0) *%)#a2 2% :)a?%.

  S$)'"$')a 0nan"a) #*?'n%a *%n$)' # an'($ +')+ )%*)%!n$ # 2%"!% (*#)$an$ a

  *#l$" 2% 0nan?a)%@ ;n$)'"7$ %"l)'l 0nan"a) al 0)(% n2%*%n2%n?a ;n :%+$#na)% +'n$

  "#n2?#na$% 2% a"%a+$a. >n)%:+$)a)%a 'n#) "#n2? (a 20"l% ;n '$l!a)%a %(+'nl#) 2%

  a"?'n a""%+a)%a ")%2$%l#) an"a)% a 2%$%)(na$ ")%$%)%a n$%)%+'l' n,%+$$#)l#) *%n$)'

  #l:a?'n@ "a ')(a)% a 0a*$'l' " +'n$ :%n%)a$#a)% 2% ,%n$') +:')%@ n%a0%"$a$% 2% $)%n2'l

  %"#n#(% al +$'a?% 0nan"a)% a 0)(% %($%n$%. D% a+%(%n%a@ +% (*'n% # anal! a

  %0%"$'l' 2% ;n2a$#)a)%@ )%+*%"$, a (*a"$'l' ;n2a$#)) a+'*)a )%n$al$? 0nan"a)%@ a+$0%l

  ;n"7$@ )%!'l$a$'l 0nal + 0% (a&(!a)%a ,al#) ;n$)%*)n2%).

  >n "#n"l'!%@ +')+%l% 2% 0nan a)% *% "a)% 0)(%l% l% a' la 2+*#! %@ l% #0%) a"%+$#)a #

  :a( ,a)a$ 2% a # n% 0#n2') *%n$)' a/ 2%)'la ;n "#n2 #*$(% 0'n" #na)%a. Da$#)$

  0a*$'l' " %&+$ *a$)' (%$#2% 2% 0nan a)%@ 0%"a)% "#(*an% ; al%:% +')+a ;n 0'n" % 2%

  n%,# *#+l$a$%a 2% )a(')+a)%@ 0) a a,%a *)#l%(% 2% na$') %"#n#(" ;n ,$#). >n

  0'n" % 2% ()(%a "#(*an% 2% "a*$al'l +#"al@ a"%a+$a %+$% l+$a$ la ')+@ 'n2% ,a 0

  ;n"a2)a$ ;n 'na 2n "%l% 3 Ca$%:#). A"%+$%a *%)($ 0)(%l#) + # n +')+% 2% 0nan a)% ('l$

  (a (a) ;n 0'n" % 2% "a$%:#)a la "a)% %+$% l+$a$.

  8

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  9/39

  CAPITOLUL II

  PREZENTARE COMPANII

  BANCA TRANSILVANIA

  Ban"a T)an+l,ana a 0#+$ ;n0n a$ la Cl'H/Na*#"a ;n an'l 1554@ 2n n a$,a 'n#)

  #a(%n 2% a0a"%) 2n Cl'H. Ban"a +/a %&$n+ 'l$%)#) la n,%l )%:#nal /a 2,%)+0"a$ #0%)$a

  2% *)#2'+% 2% la "%l% 2%2"a$% IMM la 2#(%n'l 2% )%$al *%)+#an% 0!"%.

  E+$% *)(a an" l+$a$ la B')+a 2% Val#) B'"')% $ "a$%:#)a I / +(#l ')+%) TLV.

  Ban"a T)an+l,ana %+$% 'na 2n "%l% (a (a) n" 2n R#(7na@ #0%)n2 *)#2'+% an"a)%

  *%n$)' *%)+#an% 0!"% H')2"%.

  G)'*'l 0nan"a) Ban"a T)an+l,ana #0%) (a ('l$% +%)," 0nan"a)/an"a)% *)n

  n$%)(%2'l "#(*anl#) +al% n,%+$ a ;n 0#n2') BT A++%$ Mana:%(%n$ SAI A@ ")%2$ 2%

  "#n+'( IFN BT D)%"$@ 0nan a)% *)n l%a+n: BT L%a+n:@ +%)," 2% n$%)(%2%)% a

  $)an!a" l#) "' ,al#) (#la)% BT S%"')$%+@ l%a+n: a'$# *%n$)' "#(*an BT Fn#*

  L%a+n: IFN A@ a2(n+$)%a)%a ")%an %l#) C#(*ana 2% 0a"$#)n:. Ban"a T)an+l,ana +%

  )%(a)" ;n :)'*'l n"l#) )#(7n% $ *)n ;n0n a)%a 'n% D,! *%n$)' M%2" "a)% #0%)

  *)#2'+% 2% 0nan a)% +*%"al a2a*$a$% *%n$)' a"%a+$ "a$%:#)% *)#0%+#nal.

  Ban"a a)% ")"a 1.4 (l#an% 2% "l%n # )% %a na #nal %&$n+ 0#)(a$ 2n 48 2%

  +'"')+al%@ a:%n *'n"$% 2% l'")'. Ban" T)an+l,ana %+$% 'na 2n$)% "%l% (a (a) $)%

  n" 2n R#(7na@ ;n 0'n" % 2% a"$,%. S% )%(a)" *% *a a 0nan"a)/an"a) *)n$)/#

  "a*$al!a)% +#l2 13@8J la +07) $'l an'l' -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  10/39

  El%"$)"$a$% SA CONEL@ a"%a+$a 2n ')( 0n2 +%*a)a$ ;n *a$)' %n$$ n2%*%n2%n$%

  T)an+%l%"$)"a@ El%"$)"a@ 62)#%l%"$)"a T%)(#%l%"$)"a.

  CNTEE T)an+%l%"$)"a SA 2% n% *#! a 2% (#n#*#l na$')al *% *a a )#(7n%a+" 2%

  %n%):% %l%"$)"@ 0n2 *)(a "#(*an% "' "a*$al (aH#)$a) 2% +$a$ l+$a$ la B')+a 2% Val#)

  B'"')% $ ;n "a2)'l *)#:)a('l' KO *a *'$%)n"/D%!,#l$a)%a *% % 2% "a*$al.

  S#"%$a$%a a 0#+$ l+$a$ la B')+ 2% Val#) B'"')% $ Ca$%:#)a I@ +(#l ')+%) TEL ;n

  an'l -n

  "%%a "% *),% $% )%la a "' n,%+$$#)@ +$)a$%:a T)an+%l%"$)"a ,!%a! ")% $%)%a *%)(an%n$ a

  ,al#) a2':a$% *%n$)' a" #na) +*#)n2 "#$a ,al#)l% 2,2%n2%l#) (a&(!7n2 "a*$al'l

  n,%+$$.

  CONPET SA PLOIESTI

  C#n*%$ %+$% #*%)a$#)'l ++$%('l' na?#nal 2% $)an+*#)$ ??% 2%),a$% *)n "#n2'"$%@

  2%?n7n2 # *#!?% 2% (#n#*#l na$')al. T#$'@ 2%*%n2%n?a a"%+$'a 0a? 2% 'n n'() (" 2%

  "l%n? *#a$% a,%a 'n (*a"$ n%:a$,@ 2'*a "'( +/a ,a!'$ ;n $)%"'$. C#(*ana $#$' a )%'$ +

  (%n?n *%)0#)(an?% 0nan"a)% "#n+$an$% ;n 'l$( 3 an@ 0n2 a$)a"$, *%n$)' n,%+$$#)

  2a$#)$ )an2a(%n$'l' )2"a$ al 2,2%n2'l'.

  Un al$ *l'+ ;l "#n+$$'% n,%l'l +"!'$ al ;n2a$#)) a,7n2 # *#!?% n%$ 2% n'(%)a).Al$% )+"') (*#)$an$% +'n$ "%l% *#l$"% 2% )%:l%(%n$a)%. O)"% (#20"a)% a )%2%,%n?%l#)

  a) *'$%a a,%a 'n (*a"$ n%:a$, a+'*)a a"$,$? "#(*an%. L"2$a$%a +"!'$ a a"?'nl#)

  C#n*%$ %+$% 'n 0a"$#) n%:a$,@ "a)% ;n+ +/a) *'$%a ;('n$? #2a$ "' ")%$%)%a ,!l$?

  "#(*an% *)n $)an+0%)'l la BVB. R+"')l% (aH#)% *)#,n 2n 0a*$'l " a"%a+$ "#(*an%

  %+$% 'n 0')n!#) "a*$, 2% +%)," 2% $)an+*#)$ *%n$)' 'n n'() )%2'+ 2% "l%n?.

  A"$,$a$%a C#n*%$ %+$% ;n (a)% (+') 2%*%n2%n$ 2% a"$,$a$%a "l%n?l#) +@ *)n

  ')(a)% "#(*ana a ;n)%:+$)a$ 'n 2%"ln ;n a"$,$a$% ,%n$') 2a$#)$ 'n#) %,#l'? )%"%n$%2n +%"$#)

  10

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  11/39

  ;n"2%)%a )a0n)% A)*%"(@ 2%?n'$ 2% OMV P%$)#(@ a"%a+$a %l(n7n2 n%"%+$a$%a

  2% ??% 2n (*#)$ a P%$)#(@ ;n"%*an2 "' an'a)% -n "%l% 2n ')(@ 2'* "% $#a$% "%l% *a$)' "#(*an 2n *#)$#0#l' a' 0#+$ *)%!%n$a$%@ +%

  *#a$% #+%),a "' ' ')n " a' ;n)%:+$)a$ # %,#l' % 0a,#)al 2n (#(%n$'l ;n0n )

  *7n ;n *)%!%n$. A"%a+$ a+"%n+'n% l% #0%) +#"%$ l#) *#! 0#a)$% 'n% ;n "a2)'l B')+% 2% Val#) B'"')% $@ *#! "a)% l% #0%) 20%)$% a,an$aH%.

  11

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  12/39

  CAPITOLUL III

  EVOLUII COMUNE PE PIAA BURSIER REZULTATE DINPROCESUL DE GLOBALIZARE

  Figura 3.1. E,#l'?a TLV@ COTE@ IMP TEL ;n "#(*a)a?% "' In2" BET BET=T

  ;n *%)#a2a

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  13/39

  C#n0#)( a"%+$' :)a0"@ 'n2% +'n$ )%*)%!%n$a$% "#(*anl% Ban"a T)an+l,ana TLV@

  C#n*%$ SA COTE@ I(*a"$ D%,%l#*%)C#n$)a"$#) SA IMP CNTEE T)an+%l%"$)"a

  B'"')%$ TEL@ ;(*)%'n "'( n2" ')+%) BET BET=T@ +% #+%), ')($#a)%l%

  1. In2"%l% BET BET=T a' a"%%a %,#l'?% *% *a)"')+'l "%l#) 1- l'n )%*)%!%n$a$ 2%

  # ,#la$l$a$% +"!'$ "a ')(a)% a %,%n(%n$%l#) +*%"0"% *%?% 2% "a*$al "7$ "%l#)

  2% *% *%?%l% %&$%)n%. T')'l%n?%l% %&+$%n$% *% *%?%l% %(%):%n$% /a 2%$%)(na$ *%

  n,%+$$#) + #*$%!% *%n$)' *la+a(%n$% (a +:')% *)%"'( #l:a?'nl% +',%)an% "'

  )a$n: )2"a$@ 2#la)'l %n'l Ha*#n%!.

  -. C#(*ana TEL a)% # %,#l'?% a*)#a*% 2%n$" "' "%a In2"%l' BET ;n *)(%l% l'n

  al% *%)#a2% anal!a$%@ 'l$%)#) a"%a+$a (an0%+$7n2 # '#a) ")%$%)%. COTE TLV

  a'@ ;n *)n"*'@ a"%%a %,#l'?% ;n )a*#)$ "' In2"%l% BET ;n *%)#a2a

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  14/39

  CAPITOLUL IV

  ANALIZA FUNDAMENTAL

  .1.A!a"i#a $%!&'(&u"ui )a$r%'$%!%)i$ i a *'r+*'$&i,'"%r +a"'

  @@BVB elimin blocurile de tranzacionare. Cu doar 740 de lei, un investitor va putea

  cumpra toat bursa Radu Bosta, Ziarul inanciar

  B')+a 2% Val#) B'"')%$ BVB ,a %l(na l#"')l% 2% $)an!a"?#na)% 2% la -

  2%"%()%@ a2" ,#l'('l (n( 2% a"?'n +a' #l:a?'n "a)% *#$ 0 ,7n2'$% +a' "'(*)a$%

  ;n$)/# +n:') #*%)a?'n%@ *%n$)' a 0a"% *a?a 2% "a*$al (a 0l%&l (a a""%+l ("l#)

  n,%+$$#). D'* a"%a+$ (#20"a)%@ #)"% *%)+#an ,a *'$%a 2%,%n a"?#na) OMV P%$)#( 2%

  %&%(*l'@ "#n$)a +'(% 2% 43 2% an@ "7$ "#+$ # a"?'n%. D% al$0%l@ 'n n,%+$$#) ,a a,%a

  n%,#% 2% 2#a) 4< 2% l% *%n$)' a "'(*)a "7$% # a"?'n% la $#a$% "%l% 8 2% "#(*an 2% *%

  *a?a )%:l%(%n$a$ 0) "%l% a0la$% ;n n+#l,%n?@ (a *'?n 2%"7$ +ala)'l (n( )'$ *%

  %"#n#(%@ 'n *la+a(%n$ "a)% ;n *)%!%n$ "#+$ -.< 2% l%.

  F"7n2 (a '#) (*l"$ (a %0$n #*%)a?'n%a 2% a n,%+$ la ')+ *%n$)' ("'l

  n,%+$$#)@ ')+a 2% la B'"')%$ +a ,a '"')a 2% 'n a,7n$ 2'* n$)a)%a ;n %&%"'?% a n#

  2%"! 2n - 2%"%()%@ (a al%+ " 2n "% ;n "% (a ('l$ "l%n? a n"l#) +'n$ ;n2)'(a? 2%

  "$)% a"%+$%a "$)% n,%+$)%a *% ')+% ;n 0#n2') ('$'al% ;n 2a'na %"#n#(+) $)a2?#nal%

  *)n 2%*#!$% 2a$#)$ )an2a(%n$%l#) +"!'$% al% a"%+$#)a.

  P)n a"%a+$ (+') a BVB 2n "% ;n "% (a ('l? #a(%n a) *'$%a +/ *la+%!%

  %"#n#(l% *% ')+@ (a al%+ ;n n2"%l% BET@ 2%#a)%"% ;n"%*$#)l#) l% %+$% )%"#(an2a$ +/

  14

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  15/39

  ;n"%a* a,%n$')a n,%+$?#nal al%:7n2 'n n2"% ;n l#" +/ al%a: *%)+#nal "#(*anl% ;n

  "a)% 2#)%+" + n,%+$%a+".

  @@!arnin"# $toc%s !ill Collapse b& '0() *one& +es

  E+$% 2#a) # "%+$'n% 2% $(* *7n "7n2 ')+a a(%)"an +% ,a *)' "'

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  16/39

  +$)n@ " ('l? a"?#na) 2% *% ')+a l#"al +% )a*#)$%a! la "% +% ;n$7(*l ;n a0a)a ?)@ *%

  2% al$ *a)$%.

  P)n *)+(a an'n ')l#) (a ('l$ n%:a$,% 2n *a 'n n,%+$$#) ,a 0 ;n"lna$ +

  a2#*$% 'n "#(*#)$a(%n$ $%(*%)a$ 2%#a)%"% ;n ')($#a)%a *%)#a2 ')+%l% +% ,#) *)' .

  E"#n#(a l#"al %+$% ;n )%"%+'n% $%n"@ a' l#" al%:%) *)%!2%n al%@ a) 2n "a'!a a"%+$#)

  n%+:')an % l%:a$% 2% "% "al% ,a ')(a R#(7na %"#n#(a 2'* ;n"%%)%a a"%+$#) al%:%)

  *)#2'"% n%;n")%2%)% ;n *a @ "#)##)a$ "' "% +% ;n$7(*l *% *% %l% "a)% 2% #"% H#a" )#l

  2% *7):%@ ,#) 2'"% la % )%a 2% *% *a a ('l n,%+$$#).

  S% ,#) al%:% 2#' " 2% +'*)a,% ')% ;n a"%a+ "2%)% a" #na) ,#) ,n2% 2% n%)l%

  l#) ,#) *+$)a an @@la +al$%a *%n$)' a +% 0%) 2% )+"'l *)' ) +a' ,#) n,%+$ ;n +%"$#a)%

  al% %"#n#(% "a)% 2% #"% )%!+$ a"%+$#) #"') *%)0#)(%a! +a$+0"$#). Un +%"$#)

  )%"#(an2a$ 2% n,%+$$ ;n a"%a+$ *%)#a2 *#a$% 0 +%"$#)'l %n%):%$"@ 2%#a)%"% +% a*)#*%

  a)na "#n+'('l "al#)" ,a ")% $% +%(n0"a$,. D% a+%(%n%a@ a"%+$ +%"$#) n,%+$ #nal +%

  )%"#(an2 *% $%)(%n (%2' +*)% l'n:@ 2%#a)%"% +% a*)#*% 2a$a "7n2 +% ,a *)#2'"%

  l%)al!a)%a *)% ')l#) 2n %n%):%@ a"%+$ l'")' 2'"7n la ")% $%)%a *)% ')l#) *% ::a"al#)%

  l#Qa$$.

  R(7n% + +% 2%+"#*%)% "% %0%"$ ,a a,%a %l(na)%a l#"')l#) 2% $)an!a" #na)% 2% la

  - 2%"%()% 2% "$)% BVB *% *a a 2% "a*$al 2n R#(7na. O a+$0%l 2% (+') a) +(*l0"a

  a""%+'l *% ')+ ("l#) n,%+$$#)@ "a)% *7n a"'( n' ; *%)($%a' + n,%+$%a+" n" ("a)

  +'(a (n( n%"%+a) a"! #n) 'n' +n:') l#". R#(7n n' +'n$ 0#a)$% *)%2+*' la

  )+"@ a+$0%l " 'n n'() (" 2% #a(%n@ "a) n%+%(n0"a$,@ +/a) *'$%a + +% 2%"2 +/

  *la+%!% "a*$al'l *% ')+@ "% (a ('l al%:7n2 (%$#2%l% $)a2 #nal% (a +:')%@ 2a) "'

  )an2a(%n$ (a ("@ 2% %"#n#(+)% 2%*#!$% la $%)(%n@ "#n$') 2% %"#n#(.

  S'n$ ;n+ +%(n% "a)% a)a$ " 2n "% ;n "% (a ('l )#(7n al%: #* 'n%a *la+)

  %"#n#(l#) *% ')+@ *%n$)' a # n% "7 $:') (a (a) 2%"7n2 2#7n2a an"a) 2% la

  2%*#!$%@ (a al%+ " *)n a"%+$% 2%*#!$% % *#) "a) % ;n *%)2%)%@ 2%#a)%"% la l"2a)%a

  2%*#!$'l'@ 2'* "% a2'n $#a$% "#(+#an%l% an"a)% "a)% +/a' *l$$@ +% "#n+$a$ " a"% $a

  a' )(a+ "' (a *' n an 2%"7$ a' 2%*'+ ;n 2%*#!$. A"%a+$ (+') +/a) *'$%a +

  a""%l%)%!% a"%+$ %0%"$@ 2a) n'(a ;n $(* ,#( ,%2%a 2a" ,a a,%a 'n %0%"$ +%(n0"a$, +a' n'

  ,a aH'$a %&$)a#)2na) B')+a 2% Val#) B'"')% $ + ")%a+".

  .-.A!a"i#a *'r+*'$&i,'"%r +'$&%ria"'

  16

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  17/39

  $3C2R6 B-+C-R8

  S%"$#)'l an"a) 2n R#(7na@ 2n "a)% 0a" *a)$% 41 2% n"@ 0nan?%a! *)%*#n2%)%n$

  %"#n#(a )#(7n%a+"@ a+:')7n2 a*)#&(a$, 5-J 2n $#$al'l 0nan?)l#) a"#)2a$% 2%

  ++$%('l 0nan"a) )#(7n%+". S+$%('l an"a) +/a 2#,%2$ a 0 )%!l%n$ *% *%)#a2a ")!%@

  "#n$n'7n2 + a"#)2% 0nan a)% %"#n#(% R#(7n%.

  P%)+*%"$,%l% 2% ")% $%)% %"#n#n#(" :%n%)a$% 2% (!a a$)a:%) 0#n2')l#) %')#*%n%@

  :)a2'l 2% n$%)(%2%)% 0nan"a) 2% an"a)!a)%@ 2% a*)#a*% 4

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  18/39

  $3C2R6 3+3R:325C;

  S%"$#)'l %n%):%$" a 0#+$ n0l'%n a$ 2n *'n"$ 2% ,%2%)% n%:a$, *% $)% *lan') 0nan"a)@

  2% *)#(#,a)% 2% (a:n%.

  P% *lan 0nan"a) 0a"$#) "a)% a' a,'$ 'n (*a"$ %+%n al a+'*)a +%"$#)'l' %n%):%$" +'

  0#+$

  (#20"a)%a +"%(% 2% aH'$#) *%n$)' *)#2'"$#) 2% %n%):% 2n +')+% )%:%n%)al% ")% $%)%a a""!% la "a)')an $a&a *% "#n+$)'" +*%"al% +a' $a&a *% +$7l* n%*'$n a ;n a :+ 'n n,%+$$#) *%n$)' )%a"$#a)%l% 3 4 2% la C%)na,#2 )a$a)%a #%"$,'l' Na'""#.

  >n *),n a *)#(#,)@ a"%a+$a a a,'$ 20"'l$ ;n *),n a %n%):% 2n +')+% )%:%n%)al%.

  P#*'la a n' a 0#+$ n0#)(a$ "' *),)% la a,an$aH%l% a"%+$#) +')+% +a' (#2'l 2% a"#)2a)% a

  +',%n l#) a0%)%n$%@ 0a*$ *%n$)' "a)% (a:n%a n%0a,#)al a +%"$#)'l' %n%):%$" +/a a27n"$.

  C)!a 2% "#('n"a)% a ,!a$ (#2'l n%0"%n$ 2% n$%)a" #na)% ;n$)% a'$#)$

  *)#2'"$#). C%l (a )%l%,an$ %&%(*l' a) *'$%a 0 "%l l%:a$ 2% *),a$!a)%a an'($#) +#"%$

  *'l"%@ *)%"'( T)an+:a! +a' T)an+%l%"$)"a.

  .3.A!a"i#a '$%!%)i$%/i!a!$iar0 a $%)*a!ii"%r *r'$u) i a *'r+*'$&i,'"%r +a"' ''#,%"&ar' *ri! *ri+)a &iri"%r i #,%!uri"%r

  Banca 2ransilvania4

  C#n$n'a)%a +'+ n%) %"#n#(% )%al%@ 2%!,#l$a)%a 'n#) *)#2'+% +%)," n#@

  "#n"%n$)a)%a *% ")% $%)%a a"$,$ ;n $#a$% a)l% 2% n$%)%+ *%n$)' Ban"a T)an+l,anaa' 2'+

  la ")% $%)%a ,%n$')l#) #*%)a #nal% BT ;n $)(%+$)'l III 2n -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  19/39

  >n 'l$(a *%)#a2@ a0a"%)l% 2%)'la$% 2% "$)% a"%a+$ "#(*an% a' ;n)%:+$)a$ #

  ")% $%)% 2% a*)#&(a$, 11J@ l'")' "a)% a) *'$%a +$('la l+$a)%a a" 'nl#) la ')+a BVB@

  n,%+$$#) a,7n2 *#+l$a$%a 2% a # n% *)#0$ ;n *%)#a2a ')($#a)%.

  5mpact eveloper = Contractor $->

  Plan'l 2% 2%!,#l$a)% *% "a)% a"%a+$ "#(*an% ')()% $% + ;l *'n ;n a*l"a)% ;n

  ')($#a)%a *%)#a2 )%0l%"$ )%!'l$a$%l% *#!$,% *% "a)% l%/a ;n)%:+$)a$ *7n a"'( l'")' "a)%

  ; *%)($% %&$n2%)%a *#)$#0#l'l' 2% *)#%"$%. E0%"$'l *% "a)% a"%a+$ +$'a % ;l :%n%)%a!

  a+'*)a a" 'nl#) l+$a$% la BVB %+$% 'n'l 0a,#)al@ n,%+$$#) 0n2 ;n")%!$#) a+'*)a

  a+"%n+'n "#(*an%.

  2ranselectrica7

  A"%a+$ "#(*an% /a *)#*'+ (*l%(%n$a)%a 'n' *)#%"$ *),n2 n$%)"#n%"$a)%a

  ++$%('l' %n%):%$" al R#(7n% "' )% %l%l% %n%):%$"% a*a) n7n2 R%*'l" M#l2#,a

  U")an%. A"%a+$ a" 'n% a) a,%a "a )%!'l$a$ ")% $%)%a ,%n$')l#) *%n$)' $)an+*#)$a$#)'l

  na #nal 2% %n%):% 0a*$ *%n$)' "a)% n,%+$$#) ,#) ;n)%:+$)a # %,#l' % *#!$), ;n *),n a

  a" 'nl#) l+$a$% la ')+.

  Ban"a T)an+l,ana %+$% 'na 2n$)% "% (a (a) *%)0#(%) 2n ++$%('l an"a)

  )#(7n%+"@ 2a" n' "%l (a (a)% "%l (a +#l2@ "a)% a )%' $ + 0a" 0a "' )# ")!%@ a,7n2

  'n *a)"')+ ('l$ (a +$al ;n 'l$( an 2% )%"%+'n% 0a 2% "#(*%$$#) 2n *a . Ea a aH'$a$

  la "#n+#l2a)%a 'n'a 2n$)% "%l% (a (*#)$an$% +%"$#a)% 2n %"#n#(a )#(7n%a+"@ "%l

  an"a)@ "a)% 2'* an 2% :)%'$ ;n"%*% +/ )%,n. D%!,#l$a)%a 2% *)#2'+% n# a"$,$a$%a

  *% $#a$% *lan')l% 2% a"$,$a$% a n" a' 2'+ la ")% $%)%a ,%n$')l#)@ a+$0%l " a"%a+$ %n$$a$%

  a 2%,%n$ ('l$ (a a$)a"$, *%n$)' n,%+$$#).

  I(*a"$ D%,%l#*%) C#n$)a"$#) SA a 0#)(a$ 'n *lan "a)% ; *%)($% +/ %&$n2

  *#)$#0#l' 2% *)#%"$% aH'$a$ 2% a,7n$'l a2'+ 2% *)#:)a('l :',%)na(%n$al @@P)(a Ca+ @*)#:)a( "a)% a a2'+ 'n (*'l+ 2% ")% $%)% +%"$#)'l' (#la)@ *)#($% +%" 'n 2% ")% $%)% a

  ,%n$')l#) *%n$)' "#(*ana I(*a"$ D%,%l#*%) C#n$)a"$#) SA@ l'")' "a)% n+*) ;n")%2%)%

  6http://www.wall-street.ro/articol/#eal-$state/175152/%heor%he-iaciu-seful-

  impact-"ona-e-birouri-este-!iitoarea-bula-in-constructii.html

  7http://www."iare.com/bucuresti/stiri-business/transelectrica-anali"ea"a-

  interconectarea-cu-molo!a-le%atura-!a-eschie-o-noua-piata-e-e&port-pentru-proucatorii-romani-e-ener%ie-5057874

  19

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  20/39

  n,%+$$#)l#). A"%+$ +%"$#) %+$% 'n'l 0#a)$% a$):$#) *%n$)' n,%+$$#) 2%#a)%"% %+$% 'n'l "a)%

  ;n (#2 $)a2 #nal a2'"% "7 $:') "#n++$%n$% a$7$ $(* "7$ +% %,$ # n#' 'l (#la)@

  2%#a)%"% a+$0%l +/a) *)#2'"% *%)2%) (%n+% *)#al # ;n"%$n)% a %"#n#(%@ 2%#a)%"%

  a"%+$ +%"$#) %+$% +$)7n+ l%:a$ 2% al$% +%"$#a)%@ ;n +*%"al 2% "%l an"a) 2% "#n+$)'" . Da" +%

  %,$ +*a):%)%a 'l% a$'n" +% *#a$% aH'n:% la 'n ##( %"#n#("@ "a'!a$ 2% ##(/'l

  "#n+$)'" l#)@ "a)% ;(*)%'n "' a(%l#)a)%a +%"$#)'l' an"a) *#a$% 2'"% la 'n ##( *%n$)'

  0)(a (#la) I(*a"$@ a+*%"$ "a)% # 0a"% 0#a)$% a$):$#a)% *%n$)' *#)$#0#l'l #)")'

  n,%+$$#).

  C' # +$#)% 2% *%+$% 11< 2% an@ C#n*%$ SA %+$% 'na 2n$)% "%l% (a ,%" "#(*an

  2n R#(7na@ "a)% a )%!+$a$ $%+$'l' 2% $(*@ 2%#a)%"% a"$,%a! ;n$)/'n 2#(%n' a$7$ 2%

  ")'"al an'(% a"%l al $)an+*#)$'l'@ 2a) (a ('l$ al $)an+*#)$'l' 2% 2)#"a)'). A,7n2 "a

  "l%n "% (a (a) *)#2'"$#) 2% 2)#"a)') 2n R#(7na OMV P%$)#(@ P%$)#$%l

  L'#l R#(*%$)#l Ra0na)%@ "#(*ana %+$% +%n+l la "#(*#)$a(%n$'l a"%+$#) "#(*an.

  A""!a la "a)')an a 2'+ la +"2%)%a "#n+'('l'@ 2a) ;n 'l$(a l'n a a,'$ l#" # +"2%)%

  2%+$'l 2% (a)% a *)% 'l' a)l'l' 2% *%$)#l@ l'")' "a)% a 2'+ la an'la)%a a"%+$% a""!%@

  2%#a)%"% *#n2%)%a +"2%) a 0#+$ a+%(n$#a)% "' n,%l'l a""!%. A"%+$ l'")' ,a 2'"% la

  ")% $%)%a "#n+'('l' 2% "a)')an *7n la n,%l'l 2% 2n/an$% 2% n$)#2'"%)%a a""!%@ "a)%

  ,a 2'"% la ")% $%)%a n%,# 2% $)an+*#)$ 2% % al% "%l#) $)% (a) *)#2'"$#) *)n "#n2'"$%l%

  CONPET@ l'")' "a)% ,a "#n2'"% la ")% $%)%a "0)% 2% a0a"%)@ "a)% ;n 'l$(a *%)#a2 a

  ")%+"'$ "' 11J. A"%a+$a %+$% # "#(*an% "a)% *#a$% 0 "#n+2%)a$ "a #* 'n% 2% *la+a)% a

  "a*$al'l' 'n' n,%+$$#) *%n$)' a +'*)a,% ' "2%) ')+%l#) (#n2al% an'n a$% ;n *)%+@

  0)(a CONPET SA a"$,7n2 ;n$)/'n 2#(%n' )%la$, +$al.

  P)#%"$'l 2% "#n%"$a)% a T)an+%l%"$)"a a ++$%(%l#) %n%):%$"% 2n R#(7na "' "%l% 2n

  R%*'l"a M#l2#,a U")ana ,a 2'"% la ")% $%)%a "0)% 2% a0a"%) a ,%n$')l#) "#(*an%.

  C' 'n a" #na) (aH#)$a) "a)% %+$% S$a$'l R#(7n@ "a)% a)% #%"$,% 2% a aH'$a ;n 2%!,#l$a)%a

  +$a$%l#) 2% *%+$% P)'$ N+$)' a"%+$ *)#%"$ 2% n$%)"#n%"$a)% "%l (a *)#al ,a 0 2%!,#l$a$

  2n "% ;n "% (a ('l$ ;n *%)#a2a ')($#a)%@ (a al%+ " R%*'l"a M#l2#,a U")ana +'n$

  a(%nn a$% 2% R'+a "' +'(na)%a +',%)an$ @ a) R#(7na ;(*)%'n "' Un'n%a

  E')#*%an 0a" %0#)$') 2% a )%2'"% 2%*%n2%n a a"%+$#) 2#' +$a$% 2n )+)$'l E')#*% 2%

  F%2%)a a R'+ *%n$)' a a+:')a +$al$a$%a ;n !#n. A"%a+$ ")% $%)% a n,%+$ l#) 2n

  *a)$%a S$a$'l' R#(7n ,a 2'"% la ")% $%)%a ,%n$')l#) la ")% $%)%a ;n ,al#a)% a "#(*an%

  T)an+%l%"$)"a@ 2%,%nn2 2n "% ;n "% (a a$)a"$, *%n$)' n,%+$$#)@ "' a$7$ (a ('l$ "' "7$

  +%"$#)'l %n%):%$" %+$% 'n'l "a)% a)% *%)0#)(an % 2%+$'l 2% 'n% "a) ;n ,)%(') $'l') a*)'$% *% *a a 2% "a*$al.

  20

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  21/39

  ..A!a"i#a *'r/%r)a!'"%r /i!a!$iar' i 2ur+i'r' a"' $%)*a!ii"%r i! *%r&%/%"iu

  CONPET SA PLOIESTI

  -11 M'i'

  +'$&%ria"

  a

  M'i'

  *ia&a

  -1- M'i'

  +'$&%ri

  a"a

  M'i'

  *ia&a

  -13 M'i'

  +'$&%ri

  a"a

  M'i'

  *ia&a

  CA !'&0

  4)i" "'i5

  341@ 8@n "%%a "% *),%$% 2na("a a"$,%l#) $#$al% *),$% 2n *'n"$ 2% ,%2%)% +$)'"$')al@

  a"$,%l% (#l!a$% a' ')(a$ $)%n2'l 2%+"%n2%n$ al "0)% 2% a0a"%) 2n an'l -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  22/39

  PER / 1

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  23/39

  0n2 )%la$, +'%,al'a$%@ "' "%a 2n an'l -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  24/39

  *%?% ;n an+a(l'@ *'$%( +%+!a " Ban"a T)an+l,ana a a"#)2a$ 2,2%n2% "' ('l$ +' (%2a

  *%?%.

  >n "%%a "% *),%$% n2"a$#)'l PBV@ 2a$%l% *)%!%n$a$% ;n $a%l *%n$)' an -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  25/39

  )#% "a)% (a)"%a! +"(a)%a $)%n2'l'@ a2" # +"2%)% a "#$a?% ')+%)%. S"2%)%a

  *%)++$@ ;n+ ,#( ;n$7ln # l'(7na)% ,%)2% "a)% a)a$ # ")%$%)% a "#$a?%. A"%+$a n'

  *%)++$ n' a)% # ")%$%)% +%(n0"a$,@ 2%#a)%"% a*a)?a l'(7n)l#) )# (a)"%a! #

  n#' +"(a)% 2% $)%n2. La +07)$'l *%)#a2% anal!a$%@ +% #+%), *)n "%l% 2#'

  l'(7n)@ "%a )#% "%a ,%)2% @ 0a*$'l " +/a )%al!a$ +"2%)%a "')+'l'@ ;n+ ,a ')(a #

  ")%$%)% a "')+'l'.

  S07)$'l :)a0"'l' *)%+'*'n% # +"2%)% +%(n0"a$, a "#$a?% ')+%)%@ a) 'l$(a

  l'(7na)% )#% a)a$ # +"2%)% )%*%$a$ a "')+'l' ;n ,$#).

  >n 0nal@ ;n "a2)'l a"%+$' $* 2% :)a0" +% *#a$% a0)(a " Ban"a T)an+l,ana n' a

  ;n)%:+$)a$ "#$a *)%a 'n% n" ;n ,$#) a"%+$%a n' +% ,#) ;('n$ "#n0#)( 'l$(%

  l'(7n) )# .

  :.-.Gra/i$ ' &i* "i!i'

  I. Ban"a T)an+l,ana TLV

  25

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  26/39

  La +07)$'l l'n 'n% -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  27/39

  P% 2a$a 2% 14 (a -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  28/39

  0n2 a)$a$ 2% "$)% (%2a %&*#n%n al (%2a (#l@ +% )%"#(an2 ,7n!a)%a *7n

  "7n2 n,%l'l )+"'l' a+#"a$ "' an2a B#lln:%) +"a2% *7n "7n2 n2"a$#)'l RSI aH'n:%

  la *)(a l($ n0%)#a) 2% 3

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  29/39

  an2a B#lln:%) %+$% )%la$, 2% (a)%@ 2%" +'n$% ;n"')aHa ;n "#n$n'a)% + ,n2%(.

  In2"a$#)'l RSI +% a0l la n,%l'l 2% 8< ')(%a! # *an$ a+"%n2%n$@ 2%" ;n (#2 "la)

  a" 'nl% CONPET +'n$ +'*)a"'(*)a$%@ a) n2"a$#)'l MACD +% a0l 2%a+'*)a $)::%)

  ln%/'l'@ 2a) +% *a)% " ;n"%*% ' #) +a ')(%!% 'n $)%n2 "#n+$an$@ "%l (a *)#al

  n$%)+%"$7n2 *% ,$#) 2% +'+ ;n H#+@ a"%+$a 0n2 +%(n 2% ,7n!a)%. la +07) $'l an'l' +%

  )%"#(an2 a +% ,n2% *7n "7n2 RSI/'l a$n:% n,%l'l 2% %"l)'.

  IV. I(*a"$ D%,%l#*%) C#n$)a"$#) S.A. IMP

  La ;n"%*'$'l l'n a':'+$ -

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  30/39

  MACD/'l ')(%a! 'n $)%n2 ' #) 2%+")%+"$#) n' 2 +%(n% (#(%n$an " ,a n$%)+%"$a

  2% H#+ ;n +'+@ 2%" +% )%"#(an2 ,7n!a)%a 2% a" 'n *7n "7n2 n2"a$#)'l RSI +% a*)#*%

  2% l($a n0%)#a) 2% 3n a"%+$ (#(%n$@ la +07) $'l :)a0"'l'@ a2" la ;n"%*'$'l l'n 2%"%()%@ +%

  )%"#(an2 ,7n!a)%a a" 'nl#) IMPACT *7n "7n2 n2"a$#)'l RSI +% a*)#*% 2% l($a

  n0%)#a) 2% 3

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  31/39

  CAPITOLUL VI

  ANALIZA PORTOFOLIULUI

  n "a!')l% a"%+$%a *)%!%n$a$% ;n *#)$#0#l' +% ,#) *+$)a a"?'nl%

  CONPETCOTE@ T)an+%l%"$)"aTEL IMPACTIMP.

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  32/39

  TLV@ TEL 1 TEL@COTE TEL@IMP W /

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  33/39

  P)n$)% a:%n l% 2% *)%+ 2n +$)n$a$%@ ;n+@ +% n+$ala+% *)n l'na n#%()% # +$a)%

  2% an&%$a$% "' *),)% la *%)+*%"$,%l% *% %l#) ')+%)% n$%)na #nal%@ (a ('l$% 2n$)% "%l%

  (a (*#)$an$%@ NSE@ DA=@ 6an: S%n:@ ;n"%*'+%) + 2%a +%(n% 2% n%;n")%2%)% al%

  n,%+$$#)l#) "' *),)% la ,$#). A"%+$%a an'n a' *)' )%a ')+%l#) n$%)na #nal%@ +0a$')l%

  #+"l7n2 n'(a ;n$)% 2#' *al%)% 0% + ,7n2 + +% *+$)%!% an la "#)a*@ 0% + +%

  n,%+$%a+" ;n +%"$#a)% "a)% a' 2% #"% *%)0#)(an % 2%"%n$% ;n ,)%(') $'l')@ "'( a) 0

  +%"$#)'l %n%):%$". D% a"%%a +/a *)%0%)a$@ ;n "a!'l n#+$)'@ )%n'n a)%a la Ban"a T)an+l,ana 2n

  *#)$#0#l'@ ;n *#02a T)an+%l%"$)"a@ (a al%+ " +% an'n n,%+$ 2n *a)$%a T)an+%l%"$)"a

  *%n$)' a aH'$a R%*'l"a M#l2#,a " )+"'l a"%+$%a "#)##)a$ "' )an2a(%n$'l 0a"% 2n %a

  'na 0#a)$% a$)a"$,.

  n "a!'l ;n "a)% *#n2%)l% $$l')l#) 2n *#)$#0#l' +'n$ %:al%@ )+"'l *#)$#0#l'l' %+$%

  4.8 J. A"%a+$ ,al#a)% +% ;n"a2)%a! ;n$)% "%l% $)% )+"') n2,2'al%@ .55 J *%n$)' TEL@

  -.5 J *%n$)' COTE@ 14.8J *%n$)' IMP@ 2%" 2,%)+0"a)%a a 0#+$ )%al!a$ "#)%+*'n!$#).

  A$'n" "7n2 *#n2%)l% $$l')l#) 2n *#)$#0#l' a' 0#+$ 2% 3

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  34/39

  al% *#)$#0#l'l'. S% *#$ 0a"% (#20") *% a"%+$ al#n@ (#20"7n2 *#n2%)l%@ "'(*)7n2

  (a ('l$% a" 'n 2% la I(*a"$ 2% %&%(*l' *%n$)' a ")% $% )an2a(%n$'l@ 2a) ;n *a)al%l ,a

  ")% $% )+"'l. S% *#a$% (#20"a al#n'l a"%+$' *#)$#0#l' *%n$)' a ('l '( (a ('l$%

  $*') 2% n,%+$$#)@ "a) *% "% "a)% a2#) )+"'l@ (#20"7n2 *#n2%)l% 2'* 'n'l *la".

  A"%a+$a %+$% +$)'"$')a *)#$#0#l'l' *% "a)% n# l )%"#(an2( n,%+$$#)l#) "a)% n'

  2% n # $#l%)an )2"a$ *%n$)' )+"@ 2a) "a)% *#$ # n% 'n "7 $: 0)'(' %l *)n n,%+$ a la

  ')+.

  34

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  35/39

  CAPITOLUL VII

  CONCLUZII FINALE

  P)n"*al'l #%"$, ')()$ ;n "a2)'l a"%+$% l'")) %+$% *a)"'):%)%a (a ('l$ *a 2n

  *'n"$ 2% ,%2%)% %"#n#("@ 0nan"a) ')+%) al "#(*anl#) 2n *#)$#0#l'.

  >n "a2)'l "a*$#l'l' ;n$7 n% +'n$ *)%!%n$a$% 2a$% $%#)%$"% 2%+*)% +')+%l% 2% 0nan a)%

  al% "#(*anl#)@ *)%"'( 2a$% 2%+*)% l+$a)%a la B')+a 2% Val#) B'"')% $. C#(*anl% *#$

  %n%0"a 2% (a ('l$% ')+% 2% 0nan a)%@ ;n 0'n" % 2% "a*$al'l +#"al * "a)% ;l 2% n%@ *)%"'(

  2% ()(%a "#(*an%. >n 0'n" % 2% n%,#l% %"#n#("%@ #)"% 0)( *#a$% %n%0"a 2% 'na

  2n "%l% *a$)' +')+% 2% 0nan a)%@ a'$#0na a)%a@ %(+'n%a 2% a" 'n@ "%a 2% #l:a 'n@

  *)%"'( ")%2$a)%a an"a).

  Ca*$#l'l 2# "'*)n2% 2%+")%)%a "#(*an#) 2n *#)$#0#l'@ 'n2% +'n$ 0')n!a$% 2a$%

  2%+*)% ;n0n a)%a $#a$ 2')a$a 2% 0'n" #na)% a a"%+$#)a. >n a"%+$ "a*$#l +% *#a$% ,%2%a "7$

  (*#)$an a' a"%+$%a *% *a *)%"'( 2a" +% (%)$ a +% n,%+$ ;n "a2'l a"%+$#) %n$$ .

  Ca*$#l'l $)% a)% ;n "#(*#n%n %,#l' a a" 'nl#) "#(*anl#) 2n *#)$#0#l'@ *)%"'(

  *)%"!a)%a 0a*$'l' 2a" a"%+$%a 0a" *a)$% 2n "a2)'l a" 'nl#) 2% $* BLUEC6IP.

  >n ')($#)'l "a*$#l@ "a*$#l'l *a$)'@ n% +'n$ *)%!%n$a$% $) n0#)(a a"$'al!a$%

  2%+*)% "#(*an@ *)%"'( n2" 2% *%)0#)(an a a"%+$#)a *% # *%)#a2 2% 3 an@ -n "a2)'l a"%+$' "a*$#l a' 0#+$ anal!a$% )+"'l 2% *a @ *)%"'( )+"'l

  n2,2'al al "#(*anl#) )(a+%.

  35

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  36/39

  BIBLIOGRAFIE

  $$*QQQ.,.)#

  $$*QQQ.$2.)#

  $$*QQQ.ann:n%Q+.)#*)#0$'l/an"l#)/a/aH'n+/la/1/(la)2%/l%/la/#*$/l'n/2%/la/

  *%)2%)/2%/-3/(la)2%/l%/n/-

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  37/39

  ANE?E

  37

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  38/39

  38

 • 7/26/2019 Analiza Portofoliului de Investitii

  39/39