Predstavitev SKP 2014 - 2020 Lombergarjevi dnevi 5. Vinogradniki posvet Maribor, 6.12. 2012

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev SKP 2014 - 2020 Lombergarjevi dnevi 5. Vinogradniški posvet Maribor, 6.12. 2012 Tadeja Kvas Majer, MKO. Vsebina. Vinogradništvo in vinarstvo Ekološko kmetovanje Cilji in ukrepi v okviru resolucije Skupna kmetijska politika danes Neposredna plačila 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Predstavitev SKP 2014 - 2020 Lombergarjevi dnevi 5. Vinogradniki posvet Maribor, 6.12. 2012

Predstavitev SKP 2014 - 2020
Vsebina
Skupna kmetijska politika danes
Zakljuevanje Programa razvoja podeelja 2007–2013
Okvirni terminski nart objave razpisov pri ukrepih PRP 2007–2013
Ukrepi SKP 2013 (kljuni poudarki)
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Vinogradništvo in vinarstvo
- le 9 % pridelovalcev obdeluje ve kot 1 ha vinogradov.
Raba (ha)
GERK (ha)
Integrirana pridelava
Ekološka pridelava
Letni pridelek
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
V letu 2011 je 2.363 kmetij kmetovalo na ekološki nain na 32.148 ha od katerih je 287 ha ekoloških vinogradov.
Kljune ugotovitve in potrebni ukrepi (vinogradništvo)
Povpraševanje po ekološkem vinu →preusmeritev, poveanje trne pridelave;
Izboljšanje kakovosti pri pridelavi grozdja in vina→tehnologije pridelave;
Monost za poveanje lokalne samooskrbe v ekološkem kmetijstvu (ve slovenskih eko proizvodov);
V bodoe bo potrebno dati velik poudarek izobraevanju in svetovanju;
PRP 2014-2020 – nadaljevanje ukrepa ekološko kmetovanje.
Ekološko kmetovanje
Kam prednostno usmerjati
Trajnostni razvoj mora upoštevati vse tri vidike (ekonomski, okoljski in drubeni).
Odgovore išemo v sektorskih strategijah….
*
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Cilji in ukrepi v okviru resolucije “Zagotovimo.si hrano za jutri” Vinogradništvo in vinarstvo
Strateški in razvojni cilji:
Ohranitev obsega vinogradniških površin
Poveanje prodaje vina na trgih izven RS
Ukrepi za dosego ciljev:
Financiranje v trenje in izobraevanje potrošnikov
Pospešitev prenosa znanja
Skupna kmetijska politika danes
Podpora kmetijam veinoma nevezana in odvisna od navzkrine skladnosti
Vloga mehanizmov za trno intervencijo znatno zmanjšana na raven varnostne mree
Politika razvoja podeelja okrepljena s sredstvi in novimi instrumenti politike
… ki je uspešnejša …
… in ki zagotavlja ozemeljsko in okoljsko uravnoteeno kmetijstvo EU
*
Zakaj je potrebna reforma?
Gospodarski izzivi
Okoljski izzivi
Ozemeljski izzivi
Kakšni so cilji reforme?
Uravnoteen ozemeljski razvoj
Izboljšati konkurennost sektorja in udelebo pri poveanju vrednosti v prehranski verigi
Nadomestiti obmoja z naravnimi omejitvami
Zagotoviti preskrbo z javnimi dobrinami
Spodbujati zeleno rast z inovacijami
Prizadevati si za ublaitev posledic podnebnih sprememb in prilagoditev nanje
Podpirati vitalnost podeelja in zaposlovanje na podeelju
Spodbujati diverzifikacijo
Potreben je skupen odziv EU
*
Reforma SKP ne prinaša sprememb pri:
Naboru podpornih ukrepov trne ureditve (prestrukturiranje vinogradov, promocija vina na 3.trgih, zelena trgatev,…)
?Ali ostajajo enaka tudi sredstva po 2014? (v 2013: 5 mio.€)
Ureditvenih ukrepih (enološki postopki, oznabe porekla, oznaevanje vina)
Kljuen element razprave: sadilne pravice (element uravnavanja obsega vinogradniških površin):
- Reforma SKP jih ukinja
- Mona ohranitev podobnega sistema uravnavanja obsega tudi v bodoe
REFORMA SKP-SUT
Obvezni elementi:
osnovno plailo
shema za male kmete
dodatno plailo za kmete na obmojih s posebnimi naravnimi omejitvami
proizvodno vezana pomo
Dodatno znianje zaradi zamrznitve prorauna EU na leto 2013 – 2%
1. STEBER
NEPOSREDNA PLAILA
Ohranja se sistem plailnih pravic za vse kmetijske površine
Izenaitev vrednosti PP za travinje in njive
Za osnovno plailo se nameni min 40 % nacionalne ovojnice. Drave lahko zvišajo vrednost osnovnega plaila tistim kmetom, ki imajo po trenutnem sistemu višjo skupno vrednost plailnih pravic.
Omejevanje višine plail za velike kmetije ob upoštevanju stroškov pla (od 150.000 EUR do 300.000 EUR, nad 300.000 EUR ni plail)
Osnovno plailo
- vsi, ki v 2014 vloijo zahtevek,
- samo kmetje, ki so v 2010 ali 2011 prejeli NP
Ohranitev sedanjih
plailnih pravic
• vkljuitev vinogradov - cca16.000 ha dodatnih površin
• KMG, ki niso oddal ZV – cca 19.000 ha dodatnih površin
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Zelena komponenta
Ni potrebno le na TT
> 10 ha njivskih površin ima okoli 3.200 KMG
(cca 83.000 ha vseh njivskih površin SI – 49%)
cca 11.000 KMG ima > 10 ha KZU,
od tega ima cca 5.100 KMG ve kot >75% travinja.
Ugoden vpliv na
podnebje in okolje
varstvo pred erozijo,
onesnaenostjo z nitrati
in ohranitev humusa
minimalno 3 poljšine,
dve glavni na najve 95%
D, ki se jim je v 2012 dele TT znial
za manj kot 5% lahko spremljajo TT
na nivoju D (tudi SI)
KG z ve kot 10 ha kmetijskih površin morajo
zagotoviti min 7% površin z ekološkim pomenom
(praha, terase, krajinski elementi, obvodni pasovi,
pogozdene površine, pov. KOP)
pov. za proizvodnjo trave
pov. za proizvaja trave
Primer površin z ekološkim pomenom
Neobdelana travnata površina na njivah, ki ima posebno obliko, ki je ob vodotoku
(grmovje, manjša drevesa)
Primer površin z ekološkim pomenom
Travnati varovalni pas na njivi, ki je imela bolj moker del (zaasne vodotoki)
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Zelena komponenta
PRIMER:
23 ha KZU od katerih je 4 ha V, 7ha TT in 12 ha N
Izpolnjevati mora:
7% površin z ekološkim pomenom (na V+N) (1,12 ha)
Ohranjanje TT – na nivoju drave
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Obvezna shema za dravo, prostovoljna za kmeta
Drave lanice namenijo do 10% nacionalne ovojnice
Vkljuitev v shemo le v 2014, moen kasnejši izstop (kadarkoli)
Znesek pavšala, ki nadomesti vsa ostala neposredna plaila med 500 in 1000 €/kmetijo. Za RS izjema med 200 in 1000
ALI
Znesek enak znesku standardne sheme v 2014 (ostane enak do 2019)
Ni upravien do zelene komponente in proizvodno vezanih plail
Kmetije niso obvezane izvajati ozelenitve in so izvzete iz kontrol navzkrine skladnosti
Shema za male kmete
V SI 21% KMG ki prejema med 500-1000€ in
22% KMG, ki prejema do 500€, od tega 50% do 300€
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Obvezna shema za D
Pogoj:
prvi nosilci KMG ali so kmetijo e prevzeli v petih letih pred 2014,
najve 40 let v letu vloitve zahtevka
Dodatno plailo (pavšal) enak 25% zneska osnovnega plaila v 2019, vendar se skupen znesek izrauna glede na letni zahtevek
Za obdobje do 5 let
Dodatno plailo za mlade kmete
D lahko predpiše dodatne
pogoje
Primer dodatka za mlade kmete: osnovno plailo (PP) cca 160€/ha 25%
= cca 40E/ha
Prostovoljno proizvodno vezana plaila
Prostovoljna shema
Do 10% nacionalne ovojnice oziroma do 15% na podlagi odobritve s strani Komisije
Za sektorje: stronice, energetske rastline, ri, lupinarje, krompir, mleko, poljšine, drobnico, goveje in teleje meso, hmelj, sladkor, sadje in zelenjavo (ni konjev, perutnine, prašiev in ebel)
Za specifino obliko kmetovanja ali sektorje v teavah, ki imajo ekonomski ali socialni pomen na nain, da se ohranja raven proizvodnje
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plaila 14-20 (1)
KOP in KPP so obvezni sestavni del PRP.
Podpora naj bo na razpolago na obmoju D skladno z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalno specifinimi potrebami in prioritetami.
Podpora se dodeli za 5- do 7-letne obveznosti, ki se prevzamejo prostovoljno in vkljuujejo eno ali ve KO ali KP aktivnosti.
KOP in KPP krijejo le obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne standarde.
Podpora se v okviru KOP lahko dodeli tudi za ohranjanje genskih virov v kmetijstvu.
2. STEBER
Navzkrina skladnost
Zelena komponenta
pomenom, trajno travinje)
zahteve iz nacionalnih predpisov
zaradi prevzema obveznosti
Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plaila 14-20 (2)
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plaila 14-20 (3)
Zahteve za izvajanje KOP in KPP sledijo prednostnim nalogam iz Uredbe EU za razvoj podeelja 14-20, ki se nanašajo na:
biotsko raznovrstnost,
ohranjanje krajine,
Shema KOP in KPP 14-20:
osnovno plailo,
dodatne zahteve - nabor raznih zahtev, ki se med seboj lahko »kombinirajo«, vsaka zahteva pa je posebej finanno ovrednotena.
Dodatne zahteve se nanašajo na:
gnojenje,
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Zakljuevanje Programa razvoja podeelja 2007–2013
Na MKO poteka postopek priprave predloga 6. spremembe PRP 2007–2013.
Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007–2013 v letih 2011–2013 (UL RS, št. 87, 16. 11. 2012)
tehnine spremembe – MKGP se spremeni v MKO, sankcije se izvajajo v skladu z ZK, kot splošni stroški se upoštevajo tudi stroški nadzora, splošni upravni stroški niso upravieni do podpore, št. vlog, ki jih posamezni vlagatelj vloi na JR, in št. zahtevkov, ki jih lahko posamezni upravienec predlaga, se lahko omeji v JR, posamezni upravienec lahko vloi najve en utemeljen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplailo sredstev, skrajšanje roka za dopolnitev vlog, nova doloitev lena, ki opisuje sankcije za prepozno vloitev zahtevkov in neporoanje itn;
111, 112, 113, 125, 132, 142, 323: glede na 5. spremembo PRP 2007–2013 se zmanjša višina razpololjivih sredstev;
121, 123, 133, 322: glede na 5. spremembo PRP 2007–2013 se poviša višina razpololjivih sredstev;
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Uredba o plailih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeelja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (UL RS, št. 87, 16. 11. 2012)
v katalogu kršitev in sankcij se pri podukrepih KOP rta doloba glede sankcioniranja kršenja zahteve vodenja registra prašiev na kmetiji, saj je to e del izpolnjevanja zahtev navzkrine skladnosti;
Priprava javnih razpisov (navedeni v nadaljevanju)
Naloga KSS v tem obdobju: predvsem sledenje nalobam, ki se zakljuujejo
Zakljuevanje Programa razvoja podeelja 2007–2013
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Okvirni terminski nart objave razpisov pri ukrepih PRP 2007–2013
ŠT.
UKREP
December 2012
December 2012
123
Dodajanje vrednostni kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s trenjem lastnih kmetijskih proizvodov in pridelavo grozdja (za kmetije)
December 2012 ali Januar 2013
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Okvirni terminski nart objave razpisov pri ukrepih PRP 2007–2013
ŠT.
UKREP
December 2012
December 2012
December 2012
November 2012
Okvirni terminski nart objave razpisov pri ukrepih PRP 2007–2013
ŠT.
UKREP
Marec 2013
september 2012, december 2012
Marec 2013
Ukrepi SKP 2013
GERK se oznai kot neusklajen v RKG:
e od dejanske rabe odstopa za ve kot toleranco, ki se uporablja za merjenje na ortofotu (0,75 m x obseg GERK-a). Nosilci takih GERK bodo obvešeni s predtiskom ali vabilom UE, brez urejenih GERK ne bodo mogli oddati zbirne vloge
Ob obisku na UE se uskladi GERK-e pri vseh odstopanjih od dejanske rabe
V kolikor v evidenci dejanske rabe podatki niso skladni s stanjem na terenu, lahko nosilec poda izjavo, na podlagi katere se lahko vriše GERK tudi na površini, ki po evidenci dejanske rabe še ne odraa spremenjenega stanja v naravi
Izjave se v sistemu obnove dejanske rabe upošteva in primerja glede na nov ortofoto oziroma na terenu, kadar je izjava sporna.
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Ukrepi SKP 2013
Zavarovanje kmetijske pridelave
Pri posevkih, nasadih in plodovih je mogoe uveljavljati sofinanciranje zavarovalnih premij pred nevarnostjo toe, poara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, e ta povzroi spomladansko pozebo, poplave in viharje.
Sofinanciranje zavarovalne premije pri posevkih, nasadih in plodovih znaša 50 % obraunane zavarovalne premije, obraunava se najmanj 15 % odbitna franšiza, višina sofinanciranja je doloena z zavarovalno vsoto.
Pri ivalih in vodnih ivali v ribogojnih objektih gre za tveganje, ki se nanašajo na poginom zaradi bolezni.
Višina sofinanciranja zavarovalne premije pri ivalih se obraunava pri vseh kategorijah ivali v višini 30 % obraunane zavarovalne premije.
V pripravi je sprememba uredbe, ki se nanaša predvsem na spremembo višine posameznih zavarovalnih vsot.
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Ukrepi SKP 2013
Hidromelioracije, agromelioracije, komasacije:
vzdrevanje HMS: program za leto 2012: 212 HMS, 591.000 EUR
uvedba namakalnih sistemov: v letu 2011 je bilo izdanih 26 odlob za male namakalne sistem, v letu 2012 do danes 32 vlog (predvidena skupna površina namakalnih sistemov: skupaj 2011 in 2012: 130 ha novih namakalnih površin)
v letu 2012 se bo izvedel JR za izgradnjo velikih namakalnih sistemov, priakujemo do 5 vlog na skupni površini okoli 1250 ha
Komasacije: na razpis v mesecu septembru 23 vlog (17 komasacije, 6 agromelioracije na komasacijskih obmojih) v skupni površini: komasacije 3310 ha in agromelioracije na komasacijskih obmojih 60 ha. Na zadnjem razpisu priakujemo do 15 vlog za komasacije in agromelioracije na komasacijskih obmojih
Agromelioracije: v letu 2011 je bilo vloenih 90 vlog na skupni površini okoli 100 ha, v letu 2012 priakujemo do 81 vlog na skupni površini okoli 120 ha
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Ukrepi v 2013
IAKS
Rok za vnos zbirnih vlog v letu 2013 bo enak kot v predhodnem letu:
od 26. februarja do 6. maja 2013.
 Dopolnitev/sprememba zbirnih vlog od 7. do 31. maja 2013.
 
 
Predtiska se ne pošilja kmetom, podatki bodo objavljeni le na spletu
(podatki o kmetijskem gospodarstvu, plailnih pravicah, vkljuenost GERK-a v obmoja za katera veljajo zahteve navzkrine skladnost, neusklajeni podatkih v RKG).
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
PREHRANSKE VARNOSTI JUTRI