Click here to load reader

T a v arjevi dnevi

  • View
    4

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of T a v arjevi dnevi

ZB OR
NI K
Ta v
ar jev
zaviralci CYP3A (npr. ritonavir, kobicistat), nekardioselektivni zaviralci beta adrenerginih receptorjev (vkljuno s kapljicami za oko), druga beta-adrenergina zdravila, kinidin, dizopiramid, prokainamid, antihistaminiki, zaviralci MAO, triciklini antidepresivi, fenotiazini, L-dopa, L-tiroksin, oksitocin, alkohol, zdravila, ki imajo podobne lastnosti kot furazolidon in prokarbazin, anestetiki iz skupine halogeniranih ogljikovodikov, derivati ksantina, steroidi, diuretiki, digitalisovi glikozidi, disulfiram in metronidazol. Ne priporoa se dolgotrajnega soasnega dajanja zdravila Trimbow z drugimi
Neeleni uinki: Pogosti: pljunica (pri bolnikih s KOPB), faringitis, oralna kandidiaza,
Obasni: gripa, oralna glivina okuba, orofaringealna kandidiaza, ezofagealna kandidiaza, sinusitis, rinitis, gastroenteritis, vulvovaginalna kandidiaza, granulocitopenija, alergijski dermatitis, hipokaliemija, hiperglikemija, nemir, tremor, omotica, disgevzija, hipoestezija, otosalpingitis, atrijska fibrilacija, podaljšanje intervala QT na elektrokardiogramu, tahikardija, tahiaritmija, palpitacije, hiperemija, vroinski oblivi, hipertenzija, kašelj, produktivni kašelj, draenje rela, epistaksa, driska, suha usta, disfagija, navzea, dispepsija, skele obutek na ustnicah, zobni karies, (aftozni) stomatitis, izpušaj, urtikarija, pruritus, hiperhidroza, mišini spazem, mialgija, boleine v okoninah, mišino - skeletna boleina v prsnem košu, utrujenost, zveanje ravni C-reaktivnega proteina, poveano število trombocitov, zveanje vrednosti prostih mašobnih kislin, zveanje ravni insulina v krvi, zveanje vrednosti ketonskih teles v krvi, zmanjšanje ravni
Predpisovanje in izdaja Imetnik dovoljenja za promet:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma, 23.01.2019. Pred
predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom
Datum priprave informacije: november 2020. Podrobnejše informacije so na voljo pri predstavniku imetnika dovoljenja
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o.,
CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana
616.1/.4(082) 616.98:578.834(082)
TAVARJEVI dnevi (62 ; 2020 ; online) 62. Tavarjevi dnevi : zbornik 2020 : [(spletni kongres)] / [urednika Zlatko Fras, Mitja Košnik]. - V Ljubljani : Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino : Slovensko zdravniško društvo, 2020
ISBN 978-961-267-183-9 (Medicinska fakulteta) 1. Fras, Zlatko COBISS.SI-ID 35769859
9 789612 671839
62. TAVARJEVI DNEVI Zbornik prispevkov
Urednika Zlatko Fras
Mitja Košnik
Izšlo ob strokovnem sreanju 62. Tavarjevi dnevi, Ljubljana, 12. – 13. november 2020
(spletni kongres)
Zalonika Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani – Katedra za interno medicino
Slovensko zdravniško društvo
Leto izdaje 2020
Naklada 500 izvodov
Tisk Tisk nidari, Kranj
KAZALO I. VABLJENA PREDAVANJA 25
PRIZADETOST PLJU OB COVID-19 Matev Harlander 27 ULTRAZVOK PLJU PRI OBRAVNAVI BOLNIKOV S COVID-19 Robert Marun, Veronika Podlogar 29 POSEBNOSTI MEHANSKEGA PREDIHAVANJA PRI COVID-19 Milica Luki, Toma Vovko 31 COVID-19 IN BOLEZNI SRCA IN ILJA – MEHANIZMI IN KLININI VIDIKI Zlatko Fras 32 HIPERKOAGULABILNOST PRI COVID-19 Tjaša Viintin Cuderman, Gregor Tratar 35 NARTOVANJE PALIATIVNE OBRAVNAVE – IZKUŠNJA COVID-19 Peter Radšel, Miša Fister 36 NEVARNE SNOVI V DIMU IN PEPELU PRI SEIGANJU ODPADKOV Miran Brvar 38 NEVARNOSTI PARACETAMOLA IN NESTEROIDNIH ANTIREVMATIKOV V PROSTI PRODAJI: PRIKAZ ZASTRUPITEV Tanja Varl Turk, Miran Brvar 40 CELINI TESTI V ALERGOLOGIJI Peter Korošec, Ana Koren 41 PREOBUTLJIVOSTNE REAKCIJE PO ELEZOVIH PRIPRAVKIH Mitja Košnik, Suzana Cuznar, Renato Eren, Mihaela Zidarn,
Nissera Bajrovi, Peter Kopa, Nika Lalek 42 SODOBNO ZDRAVLJENJE POLICISTINE BOLEZNI LEDVIC Andreja Marn Pernat 44 SODOBNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S PONAVLJAJOIMI SE LEDVINIMI KAMNI Andrej Škoberne 45 OBRAVNAVA BOLNIKA PO PLJUNI EMBOLIJI V KRONINI FAZI Matija Kozak, Marko Mikli 47 OBRAVNAVA BOLNIKA Z ANEVRIZMO PRSNE AORTE Martina Turk Veseli 48 EOZINOFILIJA – POGLED HEMATOLOGA Samo Zver 52 BOLNIK Z EOZINOFILIJO V REVMATOLOŠKI AMBULANTI Alojzija Hoevar 54 BOLEZNI DIHALNIH POTI IN PLJUNI INFILTRAT Z EOZINOFILIJO Sabina Škrgat 56 EOZINOFILIJA IN INFEKCIJSKE BOLEZNI Mateja Logar 59
ALI TUDI ODRASLI POTREBUJEMO RASTNI HORMON? Mojca Jensterle Sever 60 HASHIMOTOV TIROIDITIS – ALI VEMO DANES VE KOT PRED 100 LETI? Katja Zaletel 61 DOLGOTRAJNO ZDRAVLJENJE OSTEOPOROZE Toma Kocjan 62 KAJ JE TREBA V URGENTNI INTERNISTINI AMBULANTI VEDETI O PRESNOVNIH BOLEZNIH? Nadan Gregori 63 ODPOVED PREBAVIL Tajda Košir Boi, Borut Štabuc 64 PRESEJANJE ZA RAK TREBUŠNE SLINAVKE Borut Štabuc, Sebastjan Stefanovi 65 KLININA OBRAVNAVA BOLNIKOV S KRONINIM PANKREATITISOM Darko Siuka, Katja Tepeš, Luka Strniša 67 NEELENI UINKI ZAVIRALCEV IMUNSKIH NADZORNIH TOK NA PREBAVILA – PRISTOP K BOLNIKU S PRIKAZOM PRIMERA David Drobne 69 NAPREDNE METODE V EHOKARDIOGRAFIJI Mojca Bervar 70 NUKLEARNOMEDICINSKE SLIKOVNE METODE PRI OPREDELITVI INFILTRATIVNIH BOLEZNI MIOKARDA (AMILOIDOZA) Monika Štalc, Maja Dolenc Novak, Barbara Gui Salobir 71 MAGNETNA RESONANCA SRCA V KLININI PRAKSI Toma Podlesnikar, Boštjan Berlot 73 ASPIRIN V SODOBNEM PRIMARNEM PREPREEVANJU Z ATEROSKLEROZO POVEZANIH BOLEZNI SRCA IN ILJA Zlatko Fras 74 SEDANJOST IN PRIHODNOST TARNEGA RADIONUKLIDNEGA ZDRAVLJENJA Luka Leai 75 MODEL OBVLADOVANJA POGOSTIH BOLEZNI – ORGANIZACIJA TIROLOŠKE SLUBE V UKC LJUBLJANA Simona Gaberšek, Edvard Pirnat, Katja Zaletel 77 POMEMBNE NOVOSTI PRI PRISTOPU VODENJA BOLNIKA Z ASTMO Sabina Škrgat 79 CISTINA FIBROZA – NOVOSTI V SODOBNEM NAINU ZDRAVLJENJA ODRASLIH BOLNIKOV Barbara Salobir, Uroš Krivec 82 KRVNA SLIKA – KAKO IZ OSNOVNE PREISKAVE KRVI DO DIAGNOZE REDKA ALI POGOSTA KRVNA BOLEZEN Samo Zver, Katarina Reberšek 83
PREISKAVE STRJEVANJA KRVI – KDAJ ŠTEJETA ANAMNEZA IN KLININI PREGLED IN KDAJ UPORABITI LABORATORIJSKE PREISKAVE Irena Prelonik Zupan, Martina Fink 84 GENETSKE PREISKAVE V HEMATOLOGIJI – POT DO IZBIRE PRAVEGA ZDRAVILA IN ZDRAVLJENJA KRVNE BOLEZNI Helena Podgornik, Matev Škerget 85
II. PROSTE TEME - POSTERSKE PREDSTAVITVE 87 BOLNICA Z NAPREDOVALO CISTINO FIBROZO: VPLIV NOVE FIKSNE TROJNE KOMBINACIJE UINKOVIN ELEKSAKAFTOR-TEZAKAFTOR-IVAKAFTOR NA IZBOLJŠANJE PLJUNE IN ENDOTELNE FUNKCIJE Saša Rink, Miodrag Jani, Mojca Lunder, Mišo Šabovi, Barbara Salobir 89 UVEDBA ZDRAVILA IVAKAFTOR/TEZAKAFTOR/ELEKSAKAFTOR PRI BOLNIKU S CISTINO FIBROZO IN POVIŠANIMI JETRNIMI ENCIMI – PRIKAZ PRIMERA Maja Badovinac, Barbara Salobir, Katja Novak, Sabina Škrgat 91 AKUTNI PNEVMONITIS OB ZDRAVLJENJU Z NITROFURANTOINOM – PRIKAZ PRIMERA rt Loboda, Rajko Saletinger 93 SPONTAN PNEVMOMEDIASTINUM IN OBSEEN EMFIZEM MEHKIH TKIV – REDEK ZAPLET PRI BOLNIKU Z BOLEZNIJO PLJUNEGA INTERSTICIJA Mina Šmid, Vesna Kovai Grobelšek, Iztok Holc 95 MLADA BOLNICA S SINDROMOM OBSTRUKTIVNE SPALNE APNEJE, ODVISNIM OD REM FAZE SPANJA – PRIKAZ PRIMERA Karmen Krejan, Kristina Ziherl 97 PRIKAZ PRIMERA – KRONINA TROMBEMBOLINA PLJUNA HIPERTENZIJA PRI BOLNICI Z NAPREDOVALO KRONINO LEDVINO BOLEZNIJO ZARADI POLICISTINE BOLEZNI LEDVIC Polona Mlakar, Bojan Vujkovac, Barbara Salobir 99 SISTEMSKI KORTIKOSTEROIDI ZA EOZINOFILNO ASTMO – AROBNO ZDRAVILO, A LE ZA KRATEK AS Frosina Markoska, Jasmina Gabrijeli, Barbara Salobir, Matev Harlander 101 PREOBUTLJIVOST NA RENTGENSKA KONTRASTNA SREDSTVA – PRIKAZ PRIMERA Elena Pelivanova, Mihaela Zidarn 103 »KAJ SPLOH PONE KLININI IMUNOLOG?« 1. DEL: PRIMER IMUNSKE POMANJKLJIVOSTI Mark Kaar, Mihaela Zidarn, Mitja Košnik 105 »KAJ SPLOH PONE KLININI IMUNOLOG?« 2. DEL: PRIMER AVTOVNETNE BOLEZNI Mark Kaar, Mihaela Zidarn, Mitja Košnik 107 IZBOLJŠANJE STANJA PRI BOLNIKU S TRANSTIRETINSKO AMILOIDNO KARDIOMIOPATIJO Veronika Podlogar, Robert Marun 109 PRIKAZ PRIMERA – NEUREJENA HIPERTENZIJA ALI
ATRIOVENTRIKULARNI BLOK 3. STOPNJE Maruša Kopa, Nina Filipi Babnik, Jana Brguljan Hitij 111 PRIKAZ PRIMERA: NAPANO DIAGNOSTICIRANE EPIZODE ATRIJSKE FIBRILACIJE OB PREGLEDIH CIED Tadej lahti, David iek, Bor Antoli 113 PRIKAZ PRIMERA: STEREOTAKTINA RADIOABLACIJA REFRAKTARNE PREKATNE TAHIKARDIJE Tadej lahti, Jernej Štublar, Luka Klemen, David iek, Jasna But Hadi,
Ivica Ratoša, Aljaša Jenko, Rihard Hudej, Ajra Šeerov Ermenc, Andrej Pernat,
Matja Šinkovec, Bor Antoli 115 SPODBUJANJE HISOVEGA SNOPA PRI MAJHNEMU OTROKU Teo Siroti, Matev Jan, Mirko Topalovi, Mirta Koelj, Jernej Štublar,
Miha Weiss, David iek 117 SRNO POPUŠANJE, POVZROENO Z ELEKTROSTIMULACIJO DESNEGA PREKATA Katja Kitek, Luka Lipar 119 ENDOVASKULARNA VSTAVITEV AORTNE ZAKLOPKE NA MESTO DEGENERIRANE KIRURŠKO VSTAVLJENE ZAKLOPKE PRI BOLNIKU Z MARFANOVIM SINDROMOM – PRIKAZ PRIMERA Matja Bunc, Simon Terseglav, Jana Ambroi, Miha erek, rt Langel 121 URGENTNA PERKUTANA VSTAVITEV BIOLOŠKE AORTNE ZAKLOPKE V KIRURŠKO VSTAVLJENO DEGENERATIVNO SPREMENJENO BIOLOŠKO ZAKLOPKO OB PODPORI VENOARTERIJSKE ZUNAJTELESNE MEMBRANSKE OKSIGENACIJE IN INTRAAORTNE BALONSKE RPALKE PRI BOLNIKU V KARDIOGENEM ŠOKU – PRIKAZ PRIMERA Matja Bunc, Marko No, Klemen Steblovnik, Miha erek, rt Langel 123 BOLEINA V PRSNEM KOŠU KOT IZOLIRANA KLININA MANIFESTACIJA DISEMINIRANEGA PLAZMOCITOMA Rok Bernik, Aleksandra Pani, Teja Oblak, Jana Brguljan Hitij 125 RAZVOJ ANEVRIZME ASCENDENTNE AORTE PRI BOLNIKU Z NEZDRAVLJENO IDIOPATSKO RETROPERITONEALNO FIBROZO Rok Herman, Andrej Jureti 127 PELVINI KONGESTIVNI SINDROM – POGOSTO DOLGA POT DO DIAGNOZE Rok Herman, Nataša Kokalj 129 SINDROM POEMS Jure Tršan, Samo Zver, Matija Cevc, Zlatko Fras 131 PRIMER BOLNIKA, KI JE ODVAJAL PRIBLINO 70 URATNIH KAMNOV NA MESEC Katja Bevc, Andrej Škoberne 133 KLININI PRIMER BOLNICE Z ZNOTRAJLOBANJSKO KRVAVITVIJO OB REZISTENTNI RENOVASKULARNI HIPERTENZIJI Nastja Meglen, Amela Kabakli, Judita Knez, Jana Brguljan Hitij 134 TERAPEVTSKI CENTRALNI VENSKI KATETER PO NESREI, A BREZ ZAPLETOV VSTAVLJEN V RENALNO VENO PRESAJENE LEDVICE Katja Bevc, Andrej Škoberne 136
POMEN PET-CT S HOLINOM PRI DIAGNOSTICIRANJU PRIMARNEGA NORMOKALCEMINEGA HIPERPARATIROIDIZMA Z NORMALNIMI VREDNOSTMI PARATHORMONA Katja Bevc, Andrej Škoberne, Luka Leai 138 ENDOKRINI NEELENI POJAVI OB IMUNOMODULATORNEM ZDRAVLJENJU RAKA Urška Perc, Špela Volanšek, Draenka Pongrac Barlovi 140 ATIPINI ADENOM NADLEDVINE LEZE – ZGODBA S SRENIM KONCEM (PRIKAZ KLININEGA PRIMERA) Valerija Oblak, Peter Popovi, Toma Kocjan 142 23-LETNA BOLNICA S HUDIMI BOLEINAMI V TREBUHU – PRIKAZ KLININEGA PRIMERA Polona Tomši, Nadan Gregori 144 KLININI PRIMER: PONAVLJAJOI SE ULCEROZNI KOLITIS PRI BOLNIKU Z MULTIPLO SKLEROZO Nika Jerman, Bettina Stühler 146 INDIKACIJE ZA PREDPIS TZKD IN PREIVETJE BOLNIKOV S TZKD V UNIVERZITETNEM KLININEM CENTRU LJUBLJANA Maja Badovinac, Saša Rink, Ane gank, Frosina Markoska, Matev Harlander 148 CISTINA FIBROZA IN PRESADITEV PLJU David Lestan, Toma Štupnik, Matja Turel, Barbara Salobir, Matev Harlander 150 UVEDBA IVAKAFTOR/TEZAKAFTOR/ELEKSAKAFTOR PRI BOLNIKU S CF IN POVIŠANIMI JETRNIMI ENCIMI – PRIKAZ PRIMERA Maja Badovinac, Barbara Salobir, Katja Novak, Sabina Škrgat 152 PREOBUTLJIVOSTNE REAKCIJE PO INTRAVENSKIH PRIPRAVKIH ELEZA Suzana Cuznar etina, Mitja Košnik 154 PREOBUTLJIVOST ZA RDEE MESO (ALFA-GAL) Klara Cvenkel, Mitja Košnik 156 VPLIV REAKTIVNE HIPOGLIKEMIJE PRI OSEBAH BREZ SLADKORNE BOLEZNI NA KASNEJŠI POJAV SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2 Urška Perc, Špela Volanšek, Mojca Lunder, Draenka Pongrac Barlovi 157 OSEBE S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1 Z IZJEMNO DOLGIM PREIVETJEM V SLOVENIJI Urška Perc, Špela Volanšek, Draenka Pongrac Barlovi 159 ENDOKRINOLOŠKO-RADIOLOŠKI KONZILIJ ZA TUMORJE NADLEDVINIH LEZ – PRVIH ŠEST LET Valerija Oblak, Peter Popovi, Toma Kocjan 161 RAVEN PROTITELES PROTI RECEPTORJU ZA TIROTROPIN PO ZDRAVLJENJU Z RADIOAKTIVNIM JODOM Špela Kukovica, Daša Šfiligoj Planjšek, Edvard Pirnat, Katja Zaletel,
Polona Jaki Mekjavi, Simona Gaberšek 163 OBREMENITVENA PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA SRCA BREZ MIROVANJA-
PRIMERJAVA MED HOSPITALIZIRANIMI IN AMBULANTNIMI BOLNIKI Sabina Šari, Maša Strojnik, Monika Štalc, Barbara Gui Salobir 165 ARTERIJSKA TOGOST PRI BOLNIKIH PO SRNEM INFARKTU Jure Tršan, Marko Novakovi, Daniel Košuta, Zlatko Fras, Borut Jug 167 OD ODVZEMA KRVI DO IZVIDA ZA TROPONIN PRI SUMU NA AKUTNI KORONARNI SINDROM Jure Tršan, Marko Novakovi, Teja Fabjan, Katja Krivic, Hugon Moina,
Joško Osredkar 169 DIAGNOSTIKA MIKSOMOV Z UPORABO ULTRAZVOKA: NAŠE IZKUŠNJE Polona Koritnik, Nejc Pavši, Mojca Bervar, Mirta Koelj,
Zvezdana Dolenc Straar, Katja Prokšelj 171
SEZNAM AVTORJEV VABLJENA PREDAVANJA
Nissera Bajrovi, dr. med., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik
Boštjan Berlot, dr. med., Klinini oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Dr. Mojca Bervar, dr. med., Klinini oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med., Klinini oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Bolnica dr. Petra Draja, Vodnikova 62, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinino toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Suzana Cuznar etina, dr. med., Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, SI-3326 Topolšica
Mag. Maja Dolenc Novak, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. David Drobne, dr. med., Klinini oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Renato Eren, dr. med., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Dr. Martina Fink, spec. med. biokem., Klinini oddelek za hematologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. Miša Fister, dr. med., Klinini oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana, Slovenija; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Center za preventivno kardiologijo, Klinini oddelek za ilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr. Simona Gaberšek, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Asist. Nadan Gregori, dr. med., Klinini oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Dr. Barbara Gui Salobir, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. Matev Harlander, dr. med., Klinini oddelek za pljune bolezni in alergije, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Alojzija Hoevar, dr. med., Klinini oddelek za revmatologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Bolnica dr. Petra Draja, Vodnikova 62, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., Klinini oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Toma Kocjan, dr. med., Klinini oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Asist. Peter Kopa, dr. med., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Dr. Ana Koren, univ.dipl.in.biotehn., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik
Prof. dr. Peter Korošec, univ.dipl.biol., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik
Tajda Košir Boi, dr. med., Klinini oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana
Prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., višji zdravstveni svetnik, Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Matija Kozak, dr. med., Klinini oddelek za ilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Uroš Krivec, dr. med., Sluba za pljune bolezni, Pediatrina klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Bohorieva ulica 20, SI-1525 Ljubljana
Asist. dr. Nika Lalek, dr. med., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Luka Leai, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Mateja Logar, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vroinska stanja, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana; Katedra za infekcijske bolezni, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Asist. Milica Luki, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vroinska stanja, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana; Katedra za infekcijske bolezni, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Prim. doc. dr. Robert Marun, dr. med., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med., Klinini oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 2, SI-1525 Ljubljana, Slovenija; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Marko Mikli, dr. med., Klinini oddelek za ilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. Edvard Pirnat, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Helena Podgornik, univ. dipl. in. kem. in.,
Klinini oddelek za hematologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Dr. Toma Podlesnikar, dr. med., Klinini oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Oddelek za kardiokirurgijo, Klinika za kirurgijo, Univerzitetni klinini center Maribor, Ljubljanska ulica 5, SI-2000 Ljubljana
Veronika Podlogar, štud. med., Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI- 1000 Ljubljana; Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik
Doc. dr. Peter Radšel, dr. med., Klinini oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana, Slovenija; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Asist. dr. Katarina Reberšek, mag. farm.,
Klinini oddelek za hematologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. Barbara Salobir, dr. med., Klinini oddelek za pljune bolezni in alergije, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Asist. Darko Siuka, dr. med., Klinini oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Sebastjan Stefanovi, dr. med., Klinini oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana
Luka Strniša, dr. med., Klinini oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana
Asist. dr. Matev Škerget, dr. med., Klinini oddelek za hematologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI- 1000 Ljubljana
Asist. dr. Andrej Škoberne, dr. med., Klinini oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI- 1000 Ljubljana
Doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med., Klinini oddelek za pljune bolezni in alergije, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., Klinini oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Dr. Monika Štalc, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Katja Tepeš, dr. med., Oddelek za gastroenterologijo, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, SI-3000 Celje
Doc. dr. Gregor Tratar, dr. med., Klinini oddelek za ilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Dr. Martina Turk Veseli, dr. med., Klinini oddelek za ilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Tanja Varl Turk, dr. med., Center za klinino toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI- 1525 Ljubljana
Dr. Tjaša Viintin Cuderman, dr. med., Klinini oddelek za ilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Toma Vovko, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vroinska stanja, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Japljeva 2, SI-1525 Ljubljana
Doc. dr. Katja Zaletel, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med., Univerzitetna klinika za pljune bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Irena Prelonik Zupan, dr. med.,
Klinini oddelek za hematologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
Prof. dr. Samo Zver, dr. med., Klinini oddelek za hematologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana; Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana
PROSTE TEME Dr. Jana Ambroi, dr. med., Klinini oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni
klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana, Slovenija
Dr. Bor Antoli, dr. med., Klinini oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinini center Ljubljana, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana, Slovenija
Maja Badovinac, dr. med.,…

Search related