Click here to load reader

Konjiski dnevi-program - dnevi... · PDF filePoletni glasbeni večeri v Žički kartuziji 2016 1. julij ob 20.30 VLADO KRESLIN & MALI BOGOVI 22. julij ob 20.30 KLAPA CAMBI 5. avgust

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Konjiski dnevi-program - dnevi... · PDF filePoletni glasbeni večeri v Žički kartuziji...

 • Poletni

  glasbeni večeri v Žički

  kartuziji

  2016 1. julij ob 20.30

  VLADO KRESLIN & MALI BOGOVI 22. julij ob 20.30

  KLAPA CAMBI 5. avgust ob 20.30

  MAJA ZALOŽNIK & MOONSHINE 19. avgust ob 20.30

  PANDA

  Informacije: Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice • T: 03 758 04 37 • TIC Žička kartuzija: 03 752 37 32 • www.knjiznica-slovenskekonjice.si

  Ob lik

  ov an

  je :

  Bo ru

  t B ru

  m ec

  , L IT

  TE RA

  • ju

  ni j 2

  01 6

  Generalna pokrovitelja:

  Pokrovitelji:

  Medijski pokrovitelj:

  Sobota, 25. 6. 14.30 Pri~etek pri O[ Ob Dravinji TEK PO GRI^IH (Org.: Konji{ki skavti)

  17.00 Park Slovenske Konjice ODPRTJE NOVE RAZSVETLJAVE NA TENI[KIH IGRI[^IH IN [AMPANJEC TURNIR (Org.: Tenis klub Konjice)

  Sobota, 25. 6. 16.00 [PORTNE IGRE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA[E OB^INE

  16.00-20.30 TEKMOVANJE GASILSKIH DESETIN ZA PREHODNI POKAL @I^KEGA GROBELNIKA

  20.00 RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA Z ZABAVO

  Nedelja, 26. 6. 9.30 MA[A S PROCESIJO IN GODBO NA PIHALA

  14.30 ODPRTJE RAZSTAVE SLIKARSKIH DEL, KI JIH PODARJA ROJAK [email protected] ZABUKO[EK

  16.00 UPRIZORITEV KOMEDIJE »MAMA JE UMRLA DVAKRAT« v izvedbi KUD Stari trg ob Kolpi, pod kozolcem pri O[ @i~e. (Organizatorji prireditev v @i~ah: KS @i~e, TD @i~e, PD @i~e, PGD @i~e, @upnijski urad @i~e, doma~e gospodinje, Zavod za {port in Ob~ina Slovenske Konjice)

  Nedelja, 26. 6. 10.00 Gosti{~e Ulipi BLAGOSLOV TRAKTORJEV S PRIKLJU^KI IN STARODOBNIH VOZIL (Org.: Jekleni konji~ek – konji{ki oldtimer klub, v sodelovanju s Strojnim kro`kom in Dru{tvom kmetic Zarja)

  ^etrtek, 30. 6. 17.00 Dvorec Trebnik PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE »KONJICE, 870 LET PRVE PISNE OMEMBE« (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice)

  19.00 Dom kulture Slovenske Konjice SLAVNOSTNA SEJA OB^INSKEGA SVETA OB PRAZNOVANJU OB^INSKEGA PRAZNIKA V PO^ASTITEV 870-LETNICE PRVE PISNE OMEMBE KONJIC (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice)

  www . s l o v e n s k e k on j i c e . s i

  P E T R O V O V @ I ^ A H

  Slogan: mag. Franc Dover, JKP Slovenske Konjice

  W W

  W .

  S L

  O V

  E N

  S K

  E K

  O N

  J I

  C E

  . S

  I

  P R A Z N U J M O S K U P A J !

  Konjiski dneviKonjiski dnevi 10. - 30. junij

 • Petek, 10. 6. 9.00-15.00 Velika galerija Doma kulture Slovenske Konjice PREDVAJANJE FILMOV S ^EBELARSKO VSEBINO (Org.: ^ebelarska zveza Slovenske Konjice)

  10.00-17.00 Tr`nica Slovenske Konjice OHRANIMO ZDRAVJE Z ZELI[^I, MEDOM IN @ITI: • kuhanje in poku{nje zeli{~nih ~ajev ter namazov, • izdelovanje kremic, • prikazi postopka kaljenja in priprave kal~kov, • predstavitev leto{nje kakovosti medu, ~ebelarske literature, zlo`enk in dobrot iz ~ebeljega panja, • predstavitev Dru{tva kmetic Zarja (Org.: Dru{tvo upokojencev Slovenske Konjice - Zeli{~arska sekcija Kopriva, v sodelovanju s ^ebelarskim dru{tvom Slovenske Konjice in Dru{tvom kmetic Zarja)

  14.00 Bazen Zbelovo ODPRTJE OBNOVLJENE LOKALNE CESTE »VIADUKT ZBELOVO – ZBELOVSKA GORA« IN PRI^ETEK KOPALNE SEZONE NA BAZENU ZBELOVO (Org.:Ob~ina Slovenske Konjice in KS Zbelovo)

  Sobota, 11. 6. 9.00-15.00 • ^ebelarstvo @vikart (Mizarska ulica 21, 3210 Slovenske Konjice) • ^ebelarstvo Kokelj (Brdo 17a, 3210 Slovenske Konjice) • ^ebelarstvo Ribi~ (@i~e 70 a, 3215 Lo~e) • ^ebelarstvo Pilpaher (Dra`a vas 35, 3215 Lo~e) DAN ODPRTIH VRAT V ^EBELARSTVIH IN ^EBELNJAKIH (Org.: ^ebelarska zveza Slovenske Konjice)

  Torek, 14. 6. 11.00 Sejna soba Ob~ine Slovenske Konjice @UPANOV SPREJEM MATURANTOV ODLI^NJAKOV GIMNAZIJE (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice)

  Sreda, 15. 6. 11.00 Dvorec Trebnik NOVINARSKA KONFERENCA (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice)

  17.00 Dom kulture Slovenske Konjice PRIREDITEV OB 15. OBLETNICI DELOVANJA MDGN (Org.: Medob~insko dru{tvo gluhih in naglu{nih ob~in Slovenske Konjice, Zre~e in Vitanje)

  ^etrtek, 16. 6. 11.00 Dom kulture Slovenske Konjice NAJ MLADI (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice, Splo{na knji`nica Slovenske Konjice - Center za kulturne prireditve)

  13.00 Dom kulture Slovenske Konjice ODPRTJE RAZSTAV: “870 LETNICA PRVE PISNE OMEMBE KONJIC” (likovni nate~aj za osnovne {ole) in “VRTINEC MLADOSTI” (razstava grafik Gimnazije Slovenske Konjice in SPS[ Zre~e) (Org.: Gimnazija Slovenske Konjice)

  Petek, 17. 6. 9.00 Slom na Konji{ki gori DAN Z GOZDARJI (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice in Zavod za gozdove Slovenije, KE Slovenske Konjice)

  Petek, 17. 6. 16.00 Mestni trg Slovenske Konjice 19-LETKA RADIA ROGLA (Org.: Novice & Radio Rogla)

  18.00 Dom krajanov Tepanje ZAPOJTE Z NAMI (Org.: Ljudski pevci Tepanje)

  Sobota, 18. 6. 9.00-16.00 [portni park Slovenske Konjice DAN KO[ARKE Z MIKI [PORTOM (Org.: [portno dru{tvo Miki {port)

  14.00-17.00 Mestni trg Slovenske Konjice (v primeru slabega vremena Dom kulture Slovenske Konjice) ZAKLJU^EK PLESNE [OLE JAY DANCE STUDIO • plesni nastopi • Tanja @agar • delavnice v izvedbi Dru{tva prijateljev mladine • lepoti~enje z MK Make Up Studio in Frizerstvom Obner (Org.: Jay Dance Studio)

  Nedelja, 19. 6. 14.00 Spodnje Gru{ovje ODPRTJE DOMA KRAJANOV SPODNJE GRU[OVJE (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice in KS Spodnje Gru{ovje)

  Ponedeljek, 20. 6. 11.00 OC Konus ODPRTJE OBRTNE CONE KONUS (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice)

  17.00 Z Mestnega trga do Vrtca Tattenbachova TRADICIONALNI @IV @AV (Org.: Vrtec Slovenske Konjice)

  Torek, 21. 6. 11.00 Dom kulture Slovenske Konjice JAVNA PREDSTAVITEV ZERO WASTE (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice in Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice)

  15.00 Obmo~na obrtno podjetni{ka zbornica DAN PODJETNIKOV: • obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Po~ival{ka • ustanovitev Kluba podjetnikov Dravinjske doline (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice in Obmo~na obrtno podjetni{ka zbornica)

  17.00 Pod kozolcem, Mali grof PRIREDITEV »NAPREJ PO SVOJI POTI« (Org.: Zasebni vrtec Mali grof)

  Sreda, 22. 6. 18.00 Dom kulture Slovenske Konjice ODSEV LETA, ZAKLJU^NA PRIREDITEV GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE (Org.: Gimnazija Slovenske Konjice)

  ^etrtek, 23. 6. 15.30 Igri{~e za odbojko na mivki pri {portni dvorani v Slovenskih Konjicah ODBOJKARSKI TURNIR NA MIVKI (Org.: Zavod za {port Slovenske Konjice)

  19.00 Dom kulture Slovenske Konjice PROSLAVA V PO^ASTITEV 25. JUNIJA, DNEVA [email protected] (Org.: Obmo~no zdru`enje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice)

  Petek, 24. 6. 16.00 Kamna gora 17 ODPRTJE OBNOVLJENEGA CESTNEGA ODSEKA JEV[ENAK-VI[NAR (Org.: Ob~ina Slovenske Konjice in KS Sojek - Kamna gora)

  18.00 Dom kulture Slovenske Konjice PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI (Org.: Konji{ki skavti)

  19.00 Cerkev sv. Jurija MA[A ZA DOMOVINO (Org.: KD Sv. Jurij)

  21.00 Plo{~ad pred `upnijskim domom PRIREDITEV »POZDRAV DOMOVINI« IN [email protected] KRESA (Org.: KD Sv. Jurij)

  21.00 Mestni park – oto~ek sredi ribnika KRESNA NO^ (Org.: KUD Gnezdo)

  Sobota, 25. 6. 9.00 Start izpred {portne dvorane v Slovenskih Konjicah TRADICIONALNI POHOD [email protected] NA STOLPNIK (Org.: Planinsko dru{tvo Slovenske Konjice)

  11.00-18.00 PREDSTAVITEV ZELI[^ARJEV SLOVENIJE • zeli{~ne stojnice • poku{nje zeli{~nih napitkov in namazov

  13.30 OKROGLA MIZA: PROBLEMATIKA PRIDELAVE IN PREDELAVE ZELI[^ - KGZS, Dru{tvo pridelovalcev in predelovalcev zeli{~ Slovenije Arnika.

  15.00 PODELITEV LICENC LOKALNIM TURISTI^NIM VODNIKOM

  KONCERT: SHIRLIE RODEN - angle{ka pevka z angelskim glasom in terapevtka, ki zdravi s pomo~jo zvoka (Organizator prireditev: Palada d.o.o., v sodelovanju s Splo{no knji`nico Slovenske Konjice-TIC)

  12.00-16.30 Pri~etek v @i~ki kartuziji, zaklju~ek z ma{o za domovino na Slom{kovi doma~iji, Slom pri Ponikvi TRADICIONALNI SLOM[KOV POHOD OB DNEVU [email protected] (Org.: Dru{tvo Slom{kova romarska pot)

  D A

  N D

  R @ A

  V N

  O S T

  I

  S R E ^ A N J E Z E L I [ ^ A R J E V S L O V E N I J E V @ I ^ K I K A R T U Z I J I

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false