of 17 /17
1 Informativni dnevi 2008/2009 FM vs. Nadzorna komisija UP

Informativni dnevi 2008/2009

 • Author
  leann

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FM vs. Nadzorna komisija UP. Informativni dnevi 2008/2009. Visoko šolstvo v SLO. Ravni izobrazbe. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Informativni dnevi 2008/2009

 • Informativni dnevi 2008/2009FM vs. Nadzorna komisija UP

 • Visoko olstvo v SLO

 • - Raven izobrazbe (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraevanja KLASIUS) Stopnja izobrazbe (klasifikacija, kot jo uporablja Zavod za zaposlovanje)- univ. dipl. ekon. dipl. ekon (UN)- FM ni nikoli razpisala starega univerzitetnega programa in noben diplomant na FM ni nikoli pridobil strokovnega naslova univ. dipl. ekon.Po ZViS 2004 Ravni izobrazbePred ZViS 2004

  6. raven podraven 6/1Vija strokovna (poklicna)Vijeolska (pred 1994) VI VI podraven 6/2Specializacija po vijeolski VS izobrazbi (ZViS 1999)1. stopnja (VS in UN; ZViS 2004)VI VII (VS) ***7. raven Specializacija po VS (ZViS 1999)UNI (ZViS 1999)2. stopnja (mag. strokovni; ZViS 2004)VII/2 (spec) VII (UNI) ***8. raven podraven 8/1Specializacija po UNI (ZViS 1999) Magisterij znanosti (ZViS 1999)VII/2 (spec) VII/2 (mag) podraven 8/2Doktorat znanosti (ZViS 1999) 3. stopnja (doktorat znanosti)VIII ***

 • Sestavine tudijskega programaObvezne sestavine1. Sploni podatki o programu:ime programa, stopnja in vrsta programa, smeri, tudijsko podroje 2. Temeljni cilji, splone in predmetno-specifine kompetence,3. Predmetnik s kreditnim vrednotenjem tudijskih obveznosti4. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 5. Merila za priznavanje znanja in spretnosti6. Nain ocenjevanja 7. Pogoji za napredovanje po programu 8. Prehodi med programi 9. Naini in oblike izvajanja tudija 10. Pogoji za dokonanje tudija 11. Strokovni oziroma znanstveni naslov

 • Spreminjanje tudijskega programaSpremembe, ki se tejejo kot manje spremembe:spremembe imen predmetov,uvedba novih ali opustitev starih izbirnih predmetov, modulov, smeri, vsebina unih nartov,seznam tudijske literature, spremembe habilitiranih nosilcev predmetov,spremembe neobveznih sestavin

  K toki 1 in 2 soglasje Sveta za visoko olstvo, vsebine pod tokami 3 do 6 zanejo veljati z dnem sprejetja na senatu.

  Postopek spreminjanja:Pobuda -> Prodekan in komisija za tudijske zadeve -> Senat UP FM -> Komisija za tudijske zadeve UP -> Senat UP -> Svet RS za visoko olstvo

 • Razlika med VS, UN in stari UNI 1.

  Visokoolski strokovni tudijski program 1. stopnje Management

  Univerzitetni tudijski program 1. stopnje Management

  Star univerzitetni tudijski program npr. Pravo / Ekonomija

  3 leta

  3 leta

  4 leta

  180 KT

  180 KT

  270 KT

  poklicna matura (PI)

  matura ali

  PI + predmet mature

  matura

  dipl. ekon. (VS)

  dipl. ekon. (UN)

  univ. dipl. prav./

  univ. dipl. ekon.

 • Razlika med VS in UN 2.

  tud. programVSUNZgradbaobvezni predmetiizbirni modul + 2 izbirna predmetaobvezni predmeti, 4 izbirni predmetiStrokovna praksaDANEOblike delave vajve seminarjevPreverjanje/ocenjevanjeve krajih nalogve daljih nalogZakljuekprojektna nalogadiplomska naloga

 • Razlika med VS in UN 1. stopnje - Struktura

  1. LETNIK 60 KT

  2. LETNIK 60 KT

  3. LETNIK 60 KT

  8 obveznih pred.

  1 obv. pred.

  PU I

  VS

  PU III

  3 pred. izbirnega modula

  2 izbirna predmeta

  Strokovna praksa

  Proj. naloga (10KT)

  VS

  UN

  3 obvezni predmeti

  PU III

  4 izbirni predmeti

  Dipl. naloga (14KT)

  8 obveznih pred.

  PU I

  UN

  VS

  UN

  8 obveznih pred.

  PU II

  8 obveznih pred.

  PU II

 • Vpisni pogoji / obveznosti za dokonanje tudijaVpisni pogoji so opredeljeni z akreditiranim tudijskim programom, so objavljeni z razpisom za vpis v dodiplomske in podiplomske tudijske programe in veljajo za vse kandidate za vpis

  Obveznosti za dokonanje tudija (pri vpisu po merilih za prehode) doloi kandidatu komisija za tudentske zadeve po oddani prijavi za vpis

 • Vpisni pogoji / obveznosti za dokonanje tudijaDiplomantom istih tudijskih programov z iste fakultete so lahko doloene razline obveznosti za dokonanje tudija zaradi:opravljenih razlinih izbirnih predmetov (in s tem pridobljenih razlinih kompetenc) v predhodnem tudijskem programuvpisa v razline smeri/usmeritve tudija v izbranem oz. vpisanem tudijskem programu FM

 • Obseg tudijskih obveznosti konkretni primeri (VII. toka poroila)

  Pregled doloanja obveznosti za dokonanje tudija (po sklepih senata UP FM)

  tudijsko leto

  Ekonomija/

  Poslov. vede

  Sorodno druboslovje

  Drugo druboslovje

  2005/06 (Sklep senata UP FM)

  12-18 KT

  12-16 KT

  18-24 KT*

  2006/07 (Sklep senata UP FM)

  16-24 KT

  16-24 KT

  24-35 KT**

  2007/08 (Akreditiran tudijski program)

  12-16 KT

  16-24 KT

  16-24 KT

  24-35 KT

  *Druboslovje je bilo definirano kot ena skupina.

  **Druboslovje smo razdelili na sorodno druboslovje (oje) in drugo druboslovje (ire).

 • Struktura tud. prog. 1. stopnje UN Management po vsebinskih podrojih

  Vsebinsko podrojeKT %Management3318Ekonomske vede84Poslovne vede 3419Pravo 2011Kadri (HRM)137,5Poslovna informatika137,5Kvantitativne metode95Tuji poslovni jeziki 127Izbirni predmeti* 2413Diplomsko delo*148Skupaj180100

 • Primer zakljuka v nekaj dnehPredhodna konana izobrazba podlaga za vpis:visokoolska EF UL (strokovni naslov: diplomirani ekonomist, raven izobrazbe: 6/2) Vpisalana UP FMkot obanka/udeleenka LLL: 25. 1. 2006Datum opravljanja izpitov oz vpis ocen v indeks (vpisana kot obanka): Izpit 1 (6 KT), opravljala: 14. 6. 2006Izpit 2 (6 KT), opravljala: 2. 4. 2007Vpisala kot tudentka v abs UN: 1. 10. 2007 (elektronsko oddala 7. 9. 2007, zakljuili vpisni list v referatu14. 9. 2007)(Skladno s sklepom senata/komisije vpis po merilih za prehode, sta tudentki dodeljeni dve tudijski obveznosti v obsegu 12 KT, Skladno s pravilnikom o PZS so bile tudijske obveznosti opravljene v asu, ko se je izobraevala kot obanka, preneene v indeks, v oktobru je plaala vpisnino; olnino za opravljanje 2 izpitov pa je poravnala e kot obanka)Zakljuila UN: 30. 10. 2007 (nekaj dni prej oddala zahtevek http://www.fm-kp.si/obvestilo.php?id=4928)Na FM konana izobrazbe: strokovni naslov: diplomirani ekonomist (UN), raven izobrazbe: 6/2

 • Sporni primer- 1. tudentka M.F. vpis 2005/06Predhodna izobrazba: Matura, 1996; diploma FVVV, varnostne in notranje zadeve dipl. varstvoslovka, raven 6/2

  Obveznosti za dokonanje drugo druboslovje 18-24 KT:Mednarodna ekonomija 6 KTStrateki management 6 KTProjektni management 6 KTSkupaj 18 KT Zakljuek tudija 30. 6. 2006Na FM pridobljena izobrazba: dipl. ekon. (UN), raven 6/2

 • Sporni primer - 2.tudentka M. M. vpis 2006/07Predhodna izobrazba: Matura, 1998; diploma FF, bibliotekarstvo in pedagogika univ. dipl. bibliotekar, raven 7

  Obveznosti za dokonanje drugo druboslovje 18 - 24 KT:Mednarodno poslovanje 6 KT Delovno in socialno pravo 6 KTStrateki management 6 KTPodjetnitvo 6 KTSkupaj 24 KT + diplomsko delo 14 KT = 38 KTZakljuek tudija 12. 5. 2008Na FM pridobljena izobrazba: dipl. ekon. (UN), raven 6/2

 • Sporni primeri 3.tudentka T. R. vpis 2006/07Predhodna izobrazba: Matura, 1997; diploma FDV, komunikologija univ. dipl. komunikolog, raven 7

  Obveznosti za dokonanje druge drubene vede 24 - 35 KT:Uvod v ekonomijo 8 KT (priznan v okviru predhodnega tudija)Delovno in socialno pravo 6 KTStrateki management 6 KTRaunovodstvo 7 KTPoslovodno poroanje in revizija 6 KTSkupaj 33 KT Zakljuek tudija 23. 8. 2007Na FM pridobljena izobrazba: dipl. ekon. (UN), raven 6/2

 • Vpisovanje v absolventski statevilo razpisanih in izpraznjenih vpisnih mest FM od 2004/05 do 2007/08 = 2.835R = redni tudij, I = izredni tudijtevilo vseh tudentov, vpisanih v dodiplomske tudijske programe UP FM (vkljuno z absolventi), pa je bilo v tudijskem letu 2007/08 1.800.

  2004-052005-062006-072007-08Skupaj VS 051.l R01401401804601.l I03003202408602.l R003525602.l I01050451053.l R0402025453.l I040504595UN 051.l R0100100402401.l I0190001902.l R003030602.l I010400503.l R0403030603.l I040403070VS 010001.l R1400001401.l I4000004002.l R3000002.l I6000003.l R300003.l I1600002.835

  - niso teti v kvoto, ker naj bi do leta 2007-08 tudij e zakljuili.