of 174 /174
UDŽBENICI SVEUČILIŠTA U SPLITU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS Igor Jerković i Ani Radonić PRAKTIKUM IZ ORGANSKE KEMIJE (za preddiplomski studij kemije i kemijske tehnologije) Split, 2009. god.

Praktikum Organske hemije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praktikum Organske hemije

Text of Praktikum Organske hemije

UDBENICI SVEUILITA U SPLITU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS

Igor Jerkovi i Ani Radoni

PRAKTIKUM IZ ORGANSKE KEMIJE(za preddiplomski studij kemije i kemijske tehnologije)

Split, 2009. god.

Recenzenti Prof. dr. sc. Josip Masteli, Kemijsko-tehnoloki fakultet Sveuilita u Splitu Prof. dr. sc. Marija indler-Kulyk, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilita u Zagrebu

Odobreno Odlukom Senata Sveuilita u Splitu br. 01-1-29/13-2-2008. od 27. studenog 2008. godine

ISBN 978-953-98372-4-0 (za mreno izdanje) Izdava: Kemijsko-tehnoloki fakultet Sveuilita u Splitu, sijeanj 2009.

Predgovor

Praktikum iz organske kemije namijenjen je studentima preddiplomskog studija kemije (PK) i kemijske tehnologije (PKT) na Kemijsko-tehnolokom fakultetu, Sveuilite u Splitu. Program laboratorijskih vjebi je prilagoen novom nastavnom planu kolegija Organska kemija (PKT) i Organska kemija I i II (PK). Dijelovi ovog praktikuma posluiti e i za izvoenje vjebi iz dijela kolegija Kemija II na strunom studiju kemijske tehnologije ovog Fakulteta. Ovaj praktikum je nastao nadopunjavanjem i preureenjem interne skripte za vjebe iz organske kemije iz 1999. god. (isti autori), a nastavak je rada zapoetog osnutkom Zavoda za organsku kemiju te pisanjem skripta za vjebe 1968. godine. Pojedini dijelovi, a osobito identifikacija nepoznatog organskog spoja su izmijenjeni uz mnoge nadopune i sheme kemijskih reakcija. Identifikacija spoja je predstavljena osnovnim klasinim i spektroskopskim metodama, a u kolegiju Organska analiza na diplomskom studiju kemije detaljnije se opisuju instrumentalne metode organske analize. Dio koji se odnosi na organske sinteze je takoer nadopunjen u teorijskom dijelu (mehanizmi reakcija) i laboratorijskim postupcima, uzimajui u obzir IUPAC nomenklaturu organskih i anorganskih spojeva i preporuke HKD i HDKI.

Autori

SADRAJ

1. Priprema za rad, voenje laboratorijskog dnevnika i raun iskoritenja............................................................................................ 1.1. Ope upute i mjere sigurnosti tijekom rada u organskom laboratoriju............................................ 12 1

2. Osnovno laboratorijsko posue i pribor...................................................

14

3. Izolacija i ienje organskih spojeva................................................ 3.1. Prekristalizacija................................................................................... 3.1.1. Izvoenje prekristalizacije. 3.1.2. Odreivanje temperature taljenja............................................ 3.2. Sublimacija............................................................................................ 3.3. Ekstrakcija............................................................................................ 3.4. Destilacija.............................................................................................. 3.4.1. Odreivanje temperature vrenja............................................... 3.4.2. Jednostavna destilacija........................................................... 3.4.3. Frakcijska destilacija.............................................................. 3.4.4. Destilacija s vodenom parom................................................. 3.4.5. Destilacija pri snienom tlaku................................................ 3.4.6. Otparavanje. 3.5. Kromatografija.................................................................................... 3.5.1. Tankoslojna kromatografija ................................................... 3.5.2. Kromatografija na stupcu ....................................................... 3.5.3. Plinska kromatografija............................................................. 3.5.4. Tekuinska kromatografija visoke djelotvornosti...................

19 19 21 25 30 32 39 40 41 43 47 48 50 52 54 56 60 62

4. Organske reakcije i priprave spojeva......................................................... 4.1. Diazotiranje..........................................................................................

65 67

4.1.1.Priprava fenola.......................................................................... 4.2. Karbonilni spojevi - reakcije nukleofilne adicije............................ 4.2.1. Priprava benzojeve kiselina i benzil-alkohola........................ 4.3. Derivati karboksilnih kiselina - reakcije nukleofilne supstitucije.. 4.3.1. Priprava metil-salicilata........................................................... 4.3.2. Priprava acetilsalicilne kiseline................................................ 4.3.3. Priprava acetanilida.................................................................. 4.3.4. Priprava sulfanilamida.............................................................. 4.4. Elektrofilna aromatska supstitucija................................................... 4.4.1. Priprava p-nitroanilina.............................................................. 4.5. Reakcije oksido-redukcije................................................................... 4.5.1. Priprava butan-2-ona................................................................. 4.5.2. Priprava cikloheksanona........................................................... 4.5.3. Priprava benzila.......................................................................... 4.6. Nukleofilna supstitucija i eliminacija na zasienom ugljiku.............. 4.6.1. Priprava tert-butil-klorida........................................................... 4.6.2. Priprava cikloheksena..................................................................

69 72 73 78 80 82 85 88 91 95 99 101 104 107 108 109 113

5. Identifikacija nepoznatog organskog spoja...................................... 5.1. Kvalitativna elementna analiza organskih spojeva.................... 5.1.1. Proba sagorijevanja............................................................... 5.1.2. Dokazivanje elemenata......................................................... 5.1.2.1. Dokazivanje duika................................................ 5.1.2.2. Dokazivanje sumpora............................................. 5.1.2.3. Dokazivanje halogena............................................. 5.1.2.4. Dokazivanje fosfora................................................ 5.1.3. Instrumentalna elementna organska analiza........................... 5.2. Odreivanje topljivosti organskih spojeva....................................... 5.3. Dokazivanje funkcijskih skupina organskih spojeva....................... 5.3.1. Dokazivanje nezasienih organskih spojeva.......................... 5.3.2. Dokazivanje aromatskih ugljikovodika.................................. 5.3.3. Kemijske reakcije alkohola.....................................................

115 116 116 116 117 118 118 120 120 120 124 125 125 126

5.3.3.1. Reakcija s amonijevim cerijevim nitratom... 5.3.3.2. Lucasov test. 5.3.3.3. Reakcija oksidacije alkohola (Jonesov reagens). 5.3.4. Kemijske reakcije karbonilnih spojeva.................................. 5.3.4.1. Fuksinaldehid test.................................................... 5.3.4.2. Tollensov test... 5.3.4.3. Fehlingov test... 5.3.4.4. Benedictov test.. 5.3.5. Kemijske reakcije karboksilnih kiselina i fenola.................... 5.3.5.1. Reakcija s NaHCO3.. 5.3.5.2. Reakcija esterifikacije... 5.3.5.3. Reakcija fenola s FeCl3. 5.3.5.4. Reakcija fenola s otopinom Br2 u CCl4 5.3.6. Kemijske reakcije amina......................................................... 5.3.6.1. Hinsbergov test.. 5.3.6.2. Reakcija s HNO2.. 5.3.7. Kemijske reakcije ugljikohidrata. 5.3.7.1. Reakcija s fenilhidrazinom 5.3.7.2. Boraks test. 5.3.7.3. Fehlingov test............................................................ 5.4. Priprava derivata nepoznatog organskog spoja.................................. 5.4.1. Derivati alkohola.................................................................... 5.4.1.1. 3,5-Dinitrobenzoati................................................. 5.4.1.2. 1-Naftiluretani. 5.4.2. Derivati fenola........................................................................ 5.4.2.1. Benzoati (Schtten-Baumann metoda) 5.4.2.2. Acetati. 5.4.2.3. Ariloksioctena kiselina 5.4.2.4. Bromfenoli...... 5.4.3. Derivati karbonilnih spojeva (aldehida i ketona)................... 5.4.3.1. Semikarbazoni......................................................... 5.4.3.2. 2,4-Dinitrofenilhidrazoni......................................... 5.4.3.3. Oksimi.....................................................................

126 127 128 129 130 131 132 133 134 134 135 135 136 136 136 137 139 139 141 141 142 145 145 146 146 147 147 148 149 149 150 150 151

5.4.4. Derivati karboksilnih kiselina................................................. 5.4.4.1. Anilidi... 5.4.4.2. Amidi, anilidi i p-toluididi preko klorida kiseline..... 5.4.5. Derivati amina......................................................................... 5.4.5.1. Acetamidi. 5.4.5.2. Benzoil-derivati (benzamidi). 5.4.5.3. p-Nitrozo derivati... 5.5. Spektroskopske metode organske analize........................................... 5.5.1. Ultraljubiasta i vidljiva spektroskopija................................... 5.5.2. Infracrvena spektroskopija........................................................ 5.5.3. Spektrometrija masa................................................................. 5.5.4. Nuklearna magnetska rezonancija ...........................................

152 152 152 153 153 154 154 155 156 156 157 159

6. Literatura..................................................................................................

164

1. PRIPREMA ZA RAD, VOENJE LABORATORIJSKOG DNEVNIKA I RAUN ISKORITENJACilj praktinih vjebi (laboratorijskog rada) iz organske kemije je upoznavanje osnovnih laboratorijskih postupaka i njihove primjene za pripravu (sintezu) i izolaciju organskih spojeva. Priprema za eksperimentalni rad sastoji se od provjere znanja na kolokvijima i predlaboratorijske pripreme. Kod provjere znanja trai se dobro razumijevanje eksperimenata, a ne prepriavanje propisa "kao u kuharici". Objanjenja potrebna za uspjeno izvoenje eksperimenata nalaze se u ovom praktikumu, a potpunija tumaenja mogu se potraiti u nekom udbeniku organske kemije i u biljekama s predavanja. Predlaboratorijska priprema omoguuje efektivno iskoritenje razmjerno kratke laboratorijske satnice. Ona se sastoji od pravilne pripreme i voenja laboratorijskog dnevnika.

Za organske sinteze dnevnik se priprema na sljedei nain:

1. Na vrhu stranice nacrta se zaglavlje koje ispunjava voditelj vjebi:

Broj vjebe:

Naziv vjebe:

Datum preuzimanja vjebe:

Potpis voditelja vjebi

Datum predavanja vjebe:

Potpis voditelja vjebi

2. Tip kemijske reakcije: Prema zadanoj vjebi napie se tip kemijske reakcije (npr. ako je zadana vjeba sinteza etil-acetata, tip kemijske reakcije je nukleofilna supstitucija na karbonilnoj skupini - esterifikacija).

3. Kemijska jednadba: Napie se reakcijska jednadba na kojoj se temelji priprava spoja (izbalansirana i napisana strukturnim formulama).

1

4. Tablica fizikalnih konstanti: Izradi se tablica fizikalnih konstanti svih organskih i anorganskih tvari koje ulaze u reakciju i koje su produkti reakcije. Primjer tablice fizikalnih konstanti:

Kemijski spoj

Mol. masa [g mol ]-1

Uzeto grama [g]

Uzeto molova [mol]

Gustoa [g cm ]-3

Tt [ C]o

Tv [ C]o

Topljivost

Tablica se popunjava pomou raznih prirunika (npr. D. Kolbah: "Prirunik za kemiare").

5. Shema aparature: Nacrta se shema aparature u kojoj se izvodi eksperiment.

Ovako pripremljen dnevnik preda se voditelju vjebi radi odobrenja poetka rada, nakon ega se pristupa izvoenju eksperimenta i daljnjem pisanju dnevnika!

6. Opis postupka i zapaanja: Voenje dnevnika se ne sastoji u prepisivanju postupka, ve je potrebno zapisivati sve operacije uinjene tijekom vjebe, zatim mogua odstupanja od opisane procedure (npr. promjena koliine upotrijebljenih kemikalija), neoekivana zbivanja, napravljene greke, gubitke, vrijeme utroeno na rad, itd. Dnevnik se vodi u prvom licu jednine. Opis postupka rada treba tono odraavati vlastitu izvedbu eksperimenta. Potrebno je biljeiti svoja zapaanja, izmjerena talita i vrelita, upotrijebljen volumen otapala za prekristalizaciju, promjenu boje pri kemijskim reakcijama, izgled i boju dobivenog produkta, trajanje pojedinih operacija, itd.

7. Raun iskoritenja: Na kraju svakog eksperimenta izrauna se iskoritenje reakcije. Osnova za ovaj raun je teorijski prinos reakcije koji se izrauna prema mjerodavnom reaktantu (reaktantu koji je u manjku s obzirom na stehiometriju reakcije - u primjeru koji slijedi to je butan-2-ol). Zatim se izrauna (u postotcima) vlastito iskoritenje koje je omjer stvarnog i teorijskog prinosa. Nadalje treba izraunati i iskoritenje prema literaturi - omjer stvarnog i literaturnog prinosa (u postotcima).

2

Primjer rauna iskoritenja: Sinteza butan-2-ona

U postupku sinteze butan-2-ona upotrijebljeno je 7,4 g butan-2-ola i dobiveno je 2,8 g butan-2-ona. Literaturno iskoritenje je 65%.

CH3CH2CHCH3 + NaOCl OH

CH3COOH

CH3CH2CCH3 + O

H2O + NaCl

Iskoritenje se rauna prema mjerodavnom reaktantu: n(butan-2-ol) = n(butan-2-on) n(butan-2-ol) = m(butan-2-ol) / M(butan-2-ol) = 7,4 g / 74,12 g mol-1 = 0,1 mol -1

teorijski prinos: m(butan-2-on) = 0,1 mol 72,11 g mol = 7,2 g

literaturni prinos: = teorijski prinos literaturno iskoritenje = 7,2 g 0,65 = 4,7 g

stvarni (vlastiti) prinos: m(butan-2-on) = 2,8 g

Iskoritenja:

iskoritenje prema teoriji = (stvarni prinos / teorijski prinos) 100 =

(2,8 g / 7,2 g) 100 = 38,9 %

iskoritenje prema literaturi = (stvarni prinos / literaturni prinos) 100 =

(2,8 g / 4,7 g) 100 = 59,6 %

Nakon zavrene vjebe preparat se stavlja u prethodno izvaganu Erlenmeyerovu tikvicu (ako se radi o tekuini) ili boicu za prah (ako se radi o krutini). Na boice treba staviti naljepnicu s podacima (Ime i prezime, datum zavretka vjebe, naziv vjebe, Tv odnosno Tt, masa) navedenim na sljedei nain:

3

25.03.2008.

A. Juri

butan-2-on tv = 77 - 82 oC

m = 2,8 g

Za identifikaciju nepoznatog organskog spoja dnevnik se priprema na sljedei nain:

1. Na vrhu stranice nacrta se zaglavlje

2. Fizikalne karakteristike: Nepoznatom spoju zapie se agregatno stanje, boja, miris, te odreena temperatura taljenja (ako je uzorak krutina) ili temperatura vrenja (ako je uzorak tekuina).

3. Kvalitativna analiza elemenata: U dnevnik se unesu provedeni postupci kvalitativne elementne analize, te se zapiu dokazani elementi (C, H, O, N, S, X, P i dr.).

4. Odreivanje topljivosti: Nakon provedene elementne analize i ispitivanja topljivosti uzorka u razliitim otapalima (poglavlje 6.4.2.) odredi se grupa topljivosti.

5. Reakcije funkcijskih skupina: U donju tablicu se upiu koriteni reagensi za dokazivanje funkcijskih skupina i koja je funkcijska skupina dokazana.

Reagens

Rezultat

Zakljuak

Dokazana funkcijska skupina:

4

6. Priprava derivata: Opie se postupak priprave odabranog krutog derivata i zabiljei odreena temperatura taljenja derivata.

7. Identificirani spoj: Na osnovu provedenog istraivanja i literaturnih podataka za nepoznati spoj i njegov derivat (ili derivate) identificira se nepoznati organski spoj, te zapie u dnevnik.

Laboratorijski dnevnik sa sreenim biljekama i podatcima (1. - 7.) te pripravljeni derivat predaju se voditelju vjebi. Eksperimentalni dio vjebe zavren je kada voditelj pregleda laboratorijski dnevnik i to potvrdi svojim potpisom! Nakon potpisanog dnevnika, student o zavrenoj vjebi pie kratki referat (koristei podatke iz dnevnika) koji ostaje kod voditelja vjebi, a student zadrava svoj laboratorijski dnevnik. Prazni obrazac referata se nalazi na sljedeim stranicama. Kod vjebi priprave organskih spojeva koriste se prazni obrasci na str. 6 i 7 (otisnuti obostrano na jednoj stranici), a kod identifikacije nepoznatog organskog spoja koriste se prazni obrasci na str. 8 i 9 (otisnuti obostrano na jednoj stranici). Ovi obrasci nalaze se i na web stranicama Fakulteta.

5

Kemijsko-tehnoloki fakultet u Splitu Zavod za organsku kemijuZimski/ljetni semestar ak.god Student: Datum:

VJEBA br.

Naziv vjebe: Datum preuzimanja vjebe: Datum predavanja vjebe:

Jednadba kemijske reakcije:

Upotrijebljene kemikalije:

Teorijski prinos: Literaturni prinos: Stvarni (vlastiti) prinos: Iskoritenje: prema teoriji prema literaturi

g g g

% %

istoa:

Tt (istog spoja iz literature) = Tt (vlastita) = C Tv (istog spoja iz literature) = Tv (vlastita) = C

C

C

6

Shema aparature:

Saeti opis rada:

Datum:

Voditelj vjebi:

Napomena: Sve podatke upisivati kemijskom olovkom ili raunalom.

7

Kemijsko-tehnoloki fakultet u Splitu Zavod za organsku kemijuZimski/ljetni semestar ak. god. Student: Datum:

VJEBA br.

Naziv vjebe:

SINTEZA BENZOJEVE KISELINE I BENZIL-ALKOHOLA Datum predavanja vjebe:

Datum preuzimanja vjebe:

Jednadba kemijske reakcije:

Upotrijebljene kemikalije:

Benzil-alkohol: Teorijski prinos: Literaturni prinos: Stvarni (vlastiti) prinos: Iskoritenje: prema teorijskom prema literaturnom istoa: Benzil-alkohol: Tv (istog spoja iz literature) = Tv (vlastita) = C C g g g

Benzojeva kiselina: Teorijski prinos: Literaturni prinos: Stvarni (vlastiti) prinos: Iskoritenje: prema teorijskom prema literaturnom g g g

% %

% %

Benzojeva kiselina: Tt (istog spoja iz literature) = Tt (vlastita) = C C

8

Shema aparature:

Saeti opis rada:

Datum:

Voditelj vjebi:

Napomena: Sve podatke upisivati kemijskom olovkom ili raunalom.

9

Kemijsko-tehnoloki fakultet u Splitu Zavod za organsku kemijuZimski/ljetni semestar ak. god Student: Datum:

VJEBA br.

Naziv vjebe: Datum preuzimanja vjebe: Datum predavanja vjebe:

1. Fizikalna svojstva a) agregatno stanje b) boja c) miris

2. Odreivanje fizikalnih konstanti a) temperatura taljenja b) temperatura vrenja 3. Kvalitativna analiza elemenata a) halogeni elementi b) duik c) sumpor d) kisik C C

4. Odreivanje topljivosti

a) grupa topljivosti: 10

5. Reakcije funkcijskih skupina

Reagens

Rezultat

Zakljuak

Dokazana funkcijska skupina: 6. Priprava derivata a) odabrani derivat: b) postupak priprave derivata:

c) primjedbe:

d) temperatura taljenja derivata:

C

7. Identificirani organski spoj:

Datum:

Voditelj vjebi:

Napomena: Sve podatke upisivati kemijskom olovkom ili raunalom.

11

1.1. Ope upute i mjere sigurnosti tijekom rada u organskom laboratoriju

Tijekom rada u organskom laboratoriju student se susree s raznim organskim i anorganskim kemikalijama, vie ili manje opasnim (zapaljivim, eksplozivnim, otrovnim), a esto tijekom rada koristi otvoreni plamen ili neki drugi izvor topline. Koritenje opasnih kemikalija u ovom praktikumu svedeno je na najmanju moguu mjeru, a one koje su neophodne koriste se u minimalnim koliinama. Ukoliko prije poetka rada postoji bilo kakva dvojba studenta vezana za izvoenje vjebe ili njegovu sigurnost tijekom rada, duan se konzultirati s voditeljem vjebi. Ukoliko se tijekom laboratorijskog rada dogaa neto nepredvieno ili smatrate da bi se to moglo dogoditi odmah obavijestite voditelja vjebi.

RAD S KEMIKALIJAMA I OTAPALIMA: Sa svim kemikalijama treba rukovati paljivo i oprezno. Sa zapaljivim i otrovnim tvarima uvijek se mora raditi u digestoru! Boce s kemikalijama treba uvijek prenositi paljivo objema rukama. Jednom rukom treba uhvatiti grlo, a drugom drati dno boce. Tekuine iz boce treba izlijevati sa strane suprotne od naljepnice. Kemikalije ne smiju doi u dodir s koom. Pri mijeanju i drugim operacijama posuda s kemikalijama ne smije se drati u visini lica ili iznad njega, ve na laboratorijskom stolu. to vie izbjegavajte udisanje para kemikalija - koristite digestor. Koncentrirane kiseline i luine, kao i druge otpadne tvari (npr. koritena otapala) ne smiju se izlijevati u izljev, ve u posebne za to pripremljene posude. Produkti sinteza se ne bacaju, ve se uvijek predaju voditelju vjebi u odgovarajuim posudama. Pri radu sa zapaljivim i eksplozivnim tvarima (npr. dietil-eter) ne smije biti u blizini izvor otvorenog plamena.

RAD SA STAKLENIM DIJELOVIMA I APARATURAMA: Staklene dijelove aparature treba dobro uvrstiti koristei gumene poluprstenove bez nepotrebnog stezanja hvataljki, to je vrlo est uzrok pucanja staklenih dijelova ureaja (osobito Liebigovih hladila).

12

Kupelji ili grijaa tijela treba ispod staklene aparature namjestiti tako da se u svakom trenutku mogu lako ukloniti ili zamijeniti. Gumene cijevi i elektrine ice spojene na aparature moraju biti dovoljno udaljene od plamenika i ostalih grijaih tijela. Krajeve plastinih ili gumenih cijevi prije prikljuivanja na aparaturu valja uroniti u vruu vodu radi omekavanja. Prvo se postavljaju na pojedinani dio aparature (npr. hladilo) koji se poslije sastavlja u aparaturu (npr. aparatura za jednostavnu destilaciju).

Razbijeno stakleno posue se ne baca bez prethodne suglasnosti voditelja vjebi.

PRAVILA PONAANJA U LABORATORIJU: Studenti su duni dolaziti na vjebe redovito i ne zakanjavati. Treba odravati urednost i istou radnog stola. Tijekom rada treba izbjegavati prolijevanje ili prosipanje i najmanjih koliina kemikalija, a ako se to dogodi radnu plohu treba odmah oistiti. Na radnom stolu ne smiju se drati nepotrebni predmeti. U laboratoriju je zabranjeno puenje i konzumiranje hrane. Ne smije se piti voda iz laboratorijskih aa. Za paljenje plinskih plamenika valja se koristiti upaljaima. Ako se pali ibicom, tada tinjajuu ibicu treba prije bacanja u ko ugasiti pod mlazom vode. Poar: Ukoliko se tijekom rada pojavi manji poar ne smije se puhati u plamen (raspiruje se plamen), ve se otvor iz kojega izbija poar prekrije satnim stakalcem (ili neim drugim) kako bi se sprijeilo dovoenje kisika. Osobito opasni poari nastaju reakcijom elementarnog kalija ili natrija s vodom te gorenjem fosfora, vodika i sl. U sluaju veeg poara potrebno je za gaenje upotrijebiti pijesak ili aparat za gaenje. Odmah treba obavijestiti voditelja vjebi! Zatita oiju: Nije preporuljivo nositi kontaktne lee u organskom laboratoriju zbog toga to lako adsorbiraju pare organskih otapala. Za odreene procedure obavezno je noenje zatitnih naoala. Ukoliko tijekom rada kemikalija dospije u oi, najbolje je to prije otii do slavine i ispirati oi mlazom vode nekoliko minuta. Istodobno se treba javiti voditelju vjebi zbog daljnjih postupaka.

13

2. OSNOVNO LABORATORIJSKO POSUE I PRIBORPrije bilo kakvog rada u organskom laboratoriju treba se upoznati s osnovnim laboratorijskim staklenim i porculanskim posuem i ostalim priborom izraenim od metala i drugih materijala.

Slika 1. Osnovno laboratorijsko stakleno posue: aa (1), reagens boca (2), boca za prah (3), tikvica s okruglim dnom (4), tikvica s ravnim dnom (5), Erlenmeyerova tikvica (6), odsisna boca (7), klor-kalcijeva cijev (8), lijevak obini (9), kapaljka (10), spojnica za gumena crijeva - tzv. oliva (11), destilirka (12), predloak za destilaciju - tzv. lula (13), satno stakalce (14), epruveta (15), menzura (16), termometar (17), zrano hladilo (18), Liebigovo hladilo (19), lijevak za odjeljivanje (20)

Slika 1. prikazuje osnovno laboratorijsko stakleno posue. S obzirom na namjenu stakleno je posue izraeno od obinog ili vatrostalnog stakla razliitih debljina stijenki. Takoer 14

razlikujemo stakleno posue s nebruenim i bruenim dijelovima (normirani ili normalni brus, uobiajena kratica je NB). Staklo s bruenim dijelovima (slika 2) ima niz prednosti za spajanje pred "klasinim" staklenim ureajima u kojima su pojedini dijelovi spajaju preko probuenih plutenih ili gumenih epova (uteda vremena pri sastavljanju, mogunost rada s korozivnim tvarima, dobro brtvljenje). Brueno posue je znatno skuplje od obinoga, pa s njime treba postupati posebno oprezno.

Slika 2. Osnovno stakleno laboratorijsko posue s brusom (NB): lijevak za dokapavanje (1), tikvica s ravnim dnom (2), Erlenmeyerova tikvica (3), tikvica za jodni broj (4), Liebigovo hladilo (5), zrano hladilo (6), Vigreuxova kolona (7), termometar (8), tikvica s okruglim dnom - trogrla (9), tikvica s okruglim dnom - dvogrla (10) tikvica s okruglim dnom (11), epruveta s epom (12), nastavci za hvatanje destilata - tzv. "lule" (za obinu (13) i vakuum destilaciju (14), klor-kalcijeva cijev (15), nastavak za destilaciju po Claisenu (16), nastavak za destilaciju -

15

tzv. "rava" (17), tikvica za destilaciju, krukasta (18), tikvica za destilaciju po Claisenu, krukasta (19), nastavak za destilaciju (20)

Slika 3. Metalni pribor: tronog (1), plamenik po Bunsenu (2), stalak (stativ; 3), metalni prsteni (4), keramika mreica (5), spojka za hvataljku (6), metalni kotli - generator vodene pare (7), hvataljke (8)

1

2

3

Slika 4. Osnovno porculansko posue: Bchnerov lijevak (1), tarionik s tukom (2), zdjelica za otparavanje (3)

Dodatni pribor u organskom laboratoriju ine: pluteni i gumeni epovi, staklene kapilare, mijealice, sisaljke na vodeni mlaz i vakuum-pumpe, vodene, uljne i pjeane kupelji. Pluteni i gumeni epovi slue za sastavljanje staklenih aparatura koje nemaju bruene dijelove. Pritom se 16

gumeni epovi ili gumeni prstenovi koriste za sastavljanje aparatura pod vakuumom i vakuumfiltraciju preko Bchnerovog lijevka uz pomo sisaljke na vodeni mlaz. Staklene kapilare koriste se za odreivanje talita i vrelita te nanoenje uzorka kod tankoslojne kromatografije. Za mijeanje u organskom laboratoriju koriste se mehanike i magnetske mijealice. Mijeanje je potrebno u mnogim organskim sintezama zbog homogeniziranja i to jednolinijeg zagrijavanja reakcijske smjese. Na taj se nain skrauje vrijeme reakcije, bolja je kontrola temperature i vee iskoritenje reakcije. Za izbjegavanje lokalnog pregrijavanja i odravanje konstantne temperature sluimo se vodenim, uljnim i pjeanim kupeljima kao sredstvima za prijelaz topline. Vodena kupelj slui za odravanje temperature do 85 C. Najjednostavnija vodena kupelj moe biti obina aa ili metalna posuda napunjena vodom koja se izvana zagrijava plamenikom ili elektrinim grijaem (ako se radi o zapaljivoj tekuini, npr. dietil-eter). Za odravanje temperature od 85 do 200 C koriste se uljne kupelji, a to su posude napunjene parafinskim, motornim ili silikonskim uljem, koje se takoer zagrijavaju plamenikom ili elektrinim grijaem. Za postizanje temperatura iznad 200 C zagrijava se izravno plamenikom preko keramike mreice, ili se koriste pjeane ili zrane kupelji. Sisaljke na vodeni mlaz se najee upotrebljavaju za postizavanje snienog tlaka (ili vakuuma) koji slui za filtraciju (preko Bchnerovog lijevka). Za destilaciju pri snienom tlaku koriste se uljne pumpe koje se pokreu elektromotorom, a napunjene su uljem malog tlaka pare.

Pranje laboratorijskog posua

Kod pranja laboratorijskog posua najvanije je znati prirodu oneienja da bi se upotrijebilo odgovarajue sredstvo za pranje. Najjednostavnije pranje je s vodenom otopinom detergenta. Ako mijeanje nije dovoljno treba upotrijebiti etku, a nekad i sredstva za mehaniko ienje (pijesak, Vim i sl.). Ukoliko ni to nije dovoljno, a neistoa je lunatog podrijetla koriste se razrijeene otopine kiselina, odnosno razrijeene otopine luina ako je neistoa kiselog karaktera. Mnoge neistoe mogu se ukloniti otapanjem u pogodnom organskom otapalu (etanol, aceton, petroleter i sl.), ali se to izbjegava jer su to skupe, hlapljive i zapaljive tvari. Ako se neistoa (tragovi neistoa, a ne naslage) ne moe ukloniti ni jednim od gore navedenih sredstava koristi se kromsumporna kiselina koja ima svojstvo razaranja tragova neistoa. Kromsumporna kiselina koristi se kada se trai vrlo isto posue. Prilikom rada s

17

kromsumpornom kiselinom potreban je poseban oprez zbog agresivnosti i otrovnosti tog sredstva. Danas na tritu postoje specijalne otopine za pranje laboratorijskog posua (Labex, Kemex) koje se mogu primijeniti u razrijeenom ili koncentriranom obliku. Nakon pranja s bilo kojim sredstvom za pranje, posue treba dobro isprati vodovodnom, a zatim destiliranom vodom, ocijediti i suiti u suioniku na temperaturi od 100 do 110 oC. Graduirano stakleno posue se sui na temperaturi od 40 oC.

18

3. IZOLACIJA I IENJE ORGANSKIH SPOJEVA

3. IZOLACIJA I IENJE ORGANSKIH SPOJEVAMnoge tvari izolirane iz prirode, kao i produkti organskih sinteza nisu isti. Razlog tome su popratne reakcije, koje u manjoj ili veoj mjeri stvaraju nusprodukte, a takoer su prisutni i reaktanti, otapala, katalizator, razgradni produkti i druge neistoe koje treba ukloniti. Sama sinteza je vie puta vremenski kratka, dok izolacija spoja u istom stanju iz heterogenih ili homogenih smjesa iziskuje mnogo vremena i truda. Za to postoji niz metoda (operacija). Osim klasinih metoda kao to su prekristalizacija i sublimacija (za krutine), razne vrste destilacije (za tekuine) te ekstrakcija, danas su gotovo nezamjenjive i kromatografske metode.

3.1. PREKRISTALIZACIJA

Krute tvari iste se prekristalizacijom. Pod tim se pojmom podrazumijeva otapanje kristalinine ili amorfne tvari u vruem otapalu, te polagano hlaenje dobivene otopine uz kristalizaciju proienog produkta zbog smanjene topljivosti na nioj temperaturi. Prekristalizacija je operacija koja se temelji na fenomenu kristalizacije, a ukljuuje i operaciju filtriranja. Filtracija je postupak odvajanja krute od tekue faze neke heterogene smjese preko filterpapira. Najjednostavnija filtracija je pomou gravitacije, a izvodi se ulijevanjem heterogene smjese u stakleni lijevak s filter-papirom, pri emu filtrat otjee u predloak. Drugi nain filtracije, koji se izvodi pod snienim tlakom, zove se odsisavanje (vidi pod izvoenje prekristalizacije - odsisavanje kristala). Filtracija se koristi za uklanjanje neistoa iz tekue faze, kada se u filtratu (matinici) nalazi eljeni produkt ili za izdvajanje krutog produkta iz otopine pri emu se filtrat najee odbacuje. Za uspjenu prekristalizaciju neobino je vaan izbor pogodnog otapala. Topljivost je funkcija polarnosti otapala i otopljene tvari te veliine molekule. Postoji openito, neprecizno pravilo po kojem "slino otapa slino", to znai da e polarna otapala (voda, metanol, etanol i sl.) bolje otapati ionske i polarne tvari, a nepolarne tvari e se bolje otapati u nepolarnim otapalima (petroleter, heksan, benzen i sl.). Otapalo za prekristalizaciju mora zadovoljavati sljedee uvjete: topljivost tvari u izabranom otapalu na sobnoj temperaturi mora biti to manja, dok povienjem temperature topljivost tvari mora naglo rasti (slika 5),

19

otapalo ne smije reagirati s tvari koju otapamo kod bilo koje temperature (sobne i temperature vrenja), najee se biraju otapala s vrelitem 60-100 prekristalizacije, mogu lako ukloniti isparavanjem, otapalo mora biti to manje opasno (s obzirom na zapaljivost, eksplozivnost i otrovnost) i jeftino.o

C, koja se, nakon provedene

Slika 5. Ovisnost topljivosti neke tvari o temperaturi u otapalima a, b i c

Na slici 5. prikazana je ovisnost topljivosti neke tvari (u g/100 mL otapala) o temperaturi u tri otapala. Na temperaturi vrenja otapala a topljivost tvari je 5,0 g, a na temperaturi od 20 C 0,3 g. Dakle, hlaenjem zasiene otopine na temperaturu od 20 C iskristalizira 4,7 g tvari, odnosno 94% od ukupne tvari:

% kristalizacije = (5,0 g - 0,3 g) / 5,0 g x 100 = 94%

Analogno, topljivost tvari u vrijuem otapalu b je 8,0 g, a na temperaturi od 20 C 3,4 g. Hlaenjem zasiene otopine do temperature od 20 C iskristalizira 4,6 g tvari, odnosno 57,5% od ukupne tvari:

20

% kristalizacije = (8,0 g - 3,4 g) / 8,0 g x 100 = 57,5%

Otapalo a je bolje za prekristalizaciju od otapala b jer je topljivost tvari u otapalu a na sobnoj temperaturi (20 C) znatno manja. Otapalo c nije prikladno za prekristalizaciju zbog male razlike topljivosti tvari u vruem i hladnom otapalu. Ako za tvar koju treba prekristalizirati u literaturi nije navedeno otapalo za prekristalizaciju, potrebno je napraviti predpokus u epruveti s malom koliinom tvari u raznim otapalima. Ako se ne moe pronai ni jedno otapalo koje zadovoljava potpuno u smislu topljivosti prema gore navedenome, prekristalizacija se provodi iz dva otapala. Tvar se najprije otopi u vruem otapalu u kojem je dobro topljiva, a zatim se u vruu otopinu dodaje, kap po kap, drugo otapalo u kojem je tvar slabo topljiva pri emu dolazi do zamuenja otopine. Zatim se doda mala koliina prvog otapala uz grijanje i mijeanje dok se otopina ne izbistri. Hlaenjem bistre otopine dolazi do kristalizacije. Najei parovi otapala koji se koriste za prekristalizaciju su: etanol/voda, eter/aceton itd. metanol/voda, aceton/voda, dietil-eter/petroleter, dietil-eter/metanol, dietil-

3.1.1. Izvoenje prekristalizacije

Nakon odabira pogodnog otapala (ili smjese otapala), pristupa se prekristalizaciji tvari:

1) Otapanje tvari Kristali se otapaju u minimalnoj koliini otapala, odnosno vrua otopina mora biti zasiena. Ako je otapalo voda, otapanje se izvodi u Erlenmeyerovoj tikvici. Otapanje u organskim otapalima izvodi se u okrugloj tikvici s povratnim hladilom (aparatura za refluksiranje; slika 6). Preporuuje se zagrijavanje tvari s malom koliinom otapala, a vrue otapalo se dodaje u obrocima dok se krutina ne otopi. U aparaturu za refluksiranje obroci otapala dodaju se kroz hladilo ili kroz lijevak za dokapavanje. Ako je otapalo voda zagrijavanje se provodi plamenikom ili grijaem, a ako se radi o organskom otapalu zagrijavanje provodimo pomou vodene kupelji. Kod otapanja treba izbjegavati taljenje krutine i nastanak dvaju faza, to se postie polaganim grijanjem i intenzivnim mijeanjem. Ukoliko je otopina obojena zbog prisutnih neistoa, mora se obezbojiti. 21

rashladna voda

rashladna voda

Slika 6. Aparatura za refluksiranje iz lako hlapljivog otapala

2) Obezbojenje zasiene otopine Ako otopina sadri visokomolekularne i obojene tvari (neistoe) doda joj se mala koliina aktivnog ugljena (na vrh patule), koji e adsorbirati neistoe. Pritom otopinu treba malo ohladiti jer dodavanje aktivnog ugljena u kljualu otopinu izaziva pjenjenje i izbacivanje smjese. Nakon nekoliko minuta kuhanja s ugljenom, vrua otopina se filtrira.

3) Filtriranje vrue otopine Filtriranje vrue otopine izvodi se preko lijevka za vruu filtraciju i filter-papira (slika 7). Vrua filtracija je neobino vana jer naglim hlaenjem otopine i kristalizacijom eljene tvari u lijevku (odnosno na filter-papiru) mogu nastati veliki gubici. Umjesto lijevka za vruu filtraciju moe se upotrijebiti obian lijevak koji mora biti vru tijekom cijele operacije. To se postie istodobnim zagrijavanjem Erlenmeyerove tikvice u koju se filtrira i one u kojoj se nalazi otopina i aktivni ugljen. Ako se, ipak, na filter-papiru izlui neto kristala mogu se otopiti s malom koliinom 22

vrueg otapala. Filtracijom vrue otopine uklanjaju se neotopljena oneienja i aktivni ugljen s adsorbiranim neistoama.

Slika 7. Prekristalizacija - filtriranje vrue otopine

4) Hlaenje filtrata Polaganim hlaenjem filtrata na sobnoj temperaturi, bez mijeanja, izluuju se kristali. Naglim hlaenjem matinice formira se mnotvo sitnih kristala koji, zbog velike povrine, adsorbiraju otopljene neistoe ili dolazi do izluivanja uljaste mase umjesto eljenih kristala. Ako se hlaenjem vrue otopine ne izluuju kristali, kristalizacija se moe pobuditi na jedan od sljedeih naina: pojaanim hlaenjem (u hladioniku), trljanjem staklenim tapiem po unutarnjim stjenkama tikvice, koncentriranjem otopine uparavanjem, ubacivanjem kristalia iste tvari ("cijepljenjem") i na taj nain stvaranjem kristalizacijske jezgre.

23

5) Odsisavanje kristala

prikljuak na vakuum sisaljku

Slika 8. Filtracija pod snienim tlakom

Odjeljivanje kristala iz matinice izvodi se filtracijom pod snienim tlakom odsisavanjem. Aparatura koja se pritom upotrebljava sastoji se od Bchnerova lijevka koji je gumenim epom ili prstenom privren na bocu sisaljku. Filter-papir mora biti izrezan tako da pokrije itavu perforaciju Bchnerova lijevka. Boca sisaljka prikljuuje se (gumenom vakuumcijevi) na vakuum sisaljku na vodeni mlaz tek kada je voda u vakuum sisaljci ve putena u snanom mlazu i kristalna kaa stavljena u Bchnerov lijevak (slika 8). Podtlak koji nastaje u boci sisaljci povlai filtrat, pa je filtracija ubrzana. Filtracija se prekida izjednaavanjem tlaka u boci sisaljci s vanjskim tlakom (skidanjem gumene vakuum-cijevi s boce sisaljke), nakon ega se prekida mlaz vode u vodenoj vakuum-sisaljci (u protivnom voda iz sisaljke moe doi u filtrat). Kristali se peru malom koliinom hladnog otapala, a vakuum treba iskljuiti prije svakog dodavanja nove koliine otapala u lijevak.

6) Skidanje kristala s lijevka i suenje Filter-papir s kristalima prenese se iz Bchnerova lijevka na komad suhog filter-papira pincetom. Za prebacivanje kristala s filter-papira, kao i onih koji su zaostali na Bchnerovu lijevku, upotrebljava se patula. 24

Kristali se najee sue na zraku ili u suioniku ako se radi o termostabilnoj tvari. Kod tvari koje su osjetljive na zrak ili povienu temperaturu, upotrebljavaju se vakuum-suionici, a kod higroskopnih tvari i onih s neugodnim mirisom, eksikatori. Organska otapala uklanjaju se suenjem kristala u eksikatoru s komadiima parafina, a voda suenjem iznad CaCl2, P4O10, konc. H2SO4 i Mg(ClO4)2.

3.1.2. Odreivanje temperature taljenja

Vano fizikalno svojstvo krute tvari koje slui kao kriterij istoe (kao i za identifikaciju kristalnog spoja) je njegova temperatura taljenja, odnosno talite. Talite je ona temperatura pri kojoj su kruta i tekua faza neke tvari u ravnotei. Openito, tlak para nad krutinom je nizak i gotovo ne ovisi o vanjskom tlaku. Na temperaturi taljenja tlak para krutine se izjednai s tlakom para tekuine. Taljenje je endoterman proces, tako da pri temperaturi taljenja toplina dovedena nekoj krutini ne uzrokuje povienje temperature ve se troi za taljenje tvari. U praksi, pod talitem se podrazumijeva temperaturni raspon od poetka stvaranja prvih kapljica oko kristala do potpune pretvorbe u bistru tekuinu. Kod istih tvari taj raspon je vrlo mali (oko 0,5 oC), dok je kod neistih tvari taj raspon iri i ovisi o udjelu oneienja. Osim to poveavaju interval talita, oneienja u krutoj tvari i snizuju talite.

Teorijsko obrazloenje temperature taljenja

Obrazloenje za stabilnost i otrinu taljenja vidljivo je iz dijagrama ovisnosti tlaka para neke tvari o temperaturi (slika 9). Svaka tvar ima svoj vlastiti tlak para koji je ovisan o temperaturi. Krivulja koja prolazi tokama A i B predstavlja tlak para iznad krutine, a krivulja koja prolazi tokama B i C predstavlja tlak para iznad tekue faze te iste tvari. Toka u kojoj se one sijeku (toka B) je trojna toka koja pokazuje tlak i temperaturu u kojoj su u ravnotei kruta, tekua i plinovita faza (pB; tB). Krivulja koja prolazi kroz toke B i D pokazuje temperature i tlakove pri kojima su u ravnotei kruta i tekua faza. Iz te se krivulje vidi da se talite neznatno mijenja porastom tlaka sustava, za razliku od temperature vrenja (slika 9).

25

Slika 9. Dijagram ovisnosti tlaka para o temperaturi

Oneienja tvari dovode do promjene talita. Prema Raoultovom zakonu tlak pare iznad otopine nii je od tlaka pare iznad iste tvari (isprekidana krivulja koja prolazi tokama X i Y). Stoga je temperatura trojne toke (toka X) sniena, to znai da oneienja sniavaju talite. Talite je to nie to je vei molni udio oneienja u uzorku, a krivulje tlaka para (1), (2) i (3) prikazuju sniavanje talita zbog poveanja udjela oneienja u uzorku.

Utjecaj primjesa na temperaturu taljenja

Slika 10. prikazuje fazni dijagram dvokomponentnog sustava eutektikog tipa (dijagram taljenja smjese komponenata X i C). Snienje talita tvari dodatkom oneienja topljivog u talini ide do jedne granice, nakon koje dodatkom daljnje koliine oneienja talite poinje rasti. Krivulja XE na faznom dijagramu prikazuje sniavanje talita tvari X dodavanjem tvari C. Krivulja CE takoer prikazuje sniavanje talita tvari C dodavanjem tvari X. Toka E u kojoj se te krivulje sijeku naziva se eutektika toka, u kojoj se tono odreena smjesa tvari X i C u pogledu talita ponaa kao ista tvar.

26

Slika 10. Fazni dijagram dvokomponentne smjese

Ako se smjesi sastava 1 podie polako temperatura, taljenje e zapoeti u toki 2 (temperatura eutektike toke) gdje se poinje formirati talina sastava E. Daljnjim zagrijavanjem od toke 2 do toke 3 poveava se koliina tekue faze, a njen sastav se mijenja od toke E do toke 3. U toki 3 rastale se i posljednji tragovi krutine. Toka 2 gdje se pojavila prva koliina tekue faze zove se toka otapanja, a toka 3 toka taljenja.

Kruta organska tvar (X) moe se identificirati odreivanjem temperature taljenja. Ako je talite tvari otro velika je vjerojatnost da se radi o istoj tvari. Za identifikaciju se odaberu tvari (A, B, C...) koje imaju isto ili priblino isto talite kao nepoznata tvar (X) te se priprave smjese tih tvari jednakih teinskih dijelova. Odredi se talite ovih smjesa i ukoliko talite smjese tvari (npr. X+C) ostane nepromijenjeno i otro onda su te dvije tvari identine. U svim drugim sluajevima dolazi do sniavanja temperature taljenja i poveavanja intervala taljenja, a to je dokaz da su posrijedi razliite tvari koje sluajno imaju ista talita. Ako je npr. talite smjese tvari X+C otro, ali promijenjeno, onda tvar X nije identina s tvari C, te se pristupa izradi eutektikog dijagrama (slika 10). Eutektika temperatura slui za identifikaciju (pomou literaturnih tablica) nepoznate tvari X.

27

Odreivanje temperature taljenja

Temperatura taljenja u organskom laboratoriju najee se odreuje u Thieleovu aparatu (slika 11). Usitnjeni kristali krute tvari unesu se u staklenu kapilaru zataljenu na jednom kraju, tako da visina kristala u kapilari iznosi 3 - 4 mm. Aparat je izraen od tvrdog laboratorijskog stakla i napunjen kapljevinom visokog vrelita (najee parafinsko ili silikonsko ulje te sumporna kiselina). Kapilara se priljubi uz termometar s malo kapljevine iz aparata tako da kraj kapilare s tvari bude u razini s rezervoarom ive. Konstrukcija aparata omoguuje ravnomjerno mijeanje kapljevine za vrijeme grijanja, a usjek u plutenom epu, kroz koji prolazi termometar omoguuje prolaz parama kapljevine. Aparat se zagrijava oprezno na onom mjestu gdje je zatien konopom od mineralne vune. Prilikom odreivanja talita nepoznatoj tvari preporuljivo je priblino odreivanje talita brim zagrijavanjem (oko 10 oC u minuti). Nakon toga se pristupa tonom odreivanju talita s novom koliinom tvari, a kada temperatura doe u blizinu naene vrijednosti zagrijavanje se uspori (oko 1 oC u minuti). Promatra se taljenje kristala u kapilari i zabiljei temperatura poetka taljenja i temperatura pri kojoj sva krutina prijee u tekuu fazu. Dobiveni temperaturni interval predstavlja temperaturu taljenja. Ovaj aparat slui za odreivanje temperature taljenja tvari koje se tale do 200 C, dok se tvari s viim talitem tale u aluminijskom bloku. Suvremenije naprave sadre elektrini ureaj za postupno zagrijavanje, a taljenje kristala prati se uz pomo mikroskopa (slika 12).

28

kapljevina visokog vrelita

zagrijavanje plamenom

Slika 11. Odreivanje talita u Thieleovu aparatu

Slika 12. Aparatura za odreivanje talita pod mikroskopom 29

3.2. SUBLIMACIJA

Pojava prijelaza nekih tvari zagrijavanjem iz vrste faze u plinovitu, bez pojave tekue faze naziva se sublimacija. Ponovnim hlaenjem plinske faze kristalizira ista tvar. Ova pojava se uspjeno primjenjuje kao jedna od metoda za proiavanje krutih tvari. Meutim, ovaj nain proiavanja krutih tvari moe se primijeniti samo na tvari s odreenim fizikalnim i kemijskim svojstvima. Za bolje shvaanje fenomena sublimacije sjetimo se dijagrama ovisnosti tlaka para neke tvari o temperaturi (slika 9). Tlak para i nad krutinom i nad tekuinom raste s porastom temperature. Vei dio krutih organskih tvari se zagrijavanjem najprije rastali (tt), a nastala kapljevina u trenutku kada se njezin tlak para izjednai s atmosferskim tlakom kljua (tv). Tvari koje imaju tako visok tlak para da se tale pri vanjskom tlaku viem od atmosferskog pri atmosferskom tlaku e sublimirati. Te tvari su npr. naftalen, antracen, benzojeva kiselina, kamfor itd. Vei dio organskih krutih tvari moe sublimirati pri snienom vanjskom tlaku (pri atmosferskom tlaku bi se rastalile!).

rashladna voda

rashladna voda

prikljuak na vakuum sisaljku

Slika 13. Aparatura za sublimaciju 30

Aparatura za sublimaciju pod snienim tlakom prikazana je na slici 13. Sastoji se od vanjskog cilindra (posude) koji se preko nastavka povee s vakuum-sisaljkom. U cilindar se stavi suhi uzorak i zatim umetne specijalni kondenzator (tzv. "cold finger") koji se hladi vodom. Ukljui se vakuum i pone s opreznim zagrijavanjem, najbolje preko vodene ili uljne kupelji. Tvar isparava i kristalizira na hladnoj povrini kondenzatora.

31

3.3. EKSTRAKCIJA

Ekstrakcija je jedna od metoda za proiavanje i za izolaciju neke tvari iz otopine, suspenzije, emulzije ili krute smjese pomou otapala. Bilo da se radi o ekstrakciji iz tekue (ekstrakcija tekue-tekue) ili iz vrste faze (ekstrakcija vrsto-tekue), organsko otapalo koje se primjenjuje za ekstrakciju treba zadovoljiti sljedee uvjete: otapalo mora biti kemijski inertno prema prisutnim tvarima, tvar koju ekstrahiramo mora imati to bolju topljivost u tom otapalu, otopina iz koje ekstrahiramo eljenu tvar i otapalo moraju se to vie razlikovati u gustoi, otapalo ne smije imati previsoko vrelite kako bi se, nakon ekstrakcije, moglo lako ukloniti, otapalo mora biti to manje zapaljivo, otrovno i jeftino.

Otapala koja se najee koriste za ekstrakciju u organskom laboratoriju su: dietil-eter, kloroform, petroleter, diklormetan itd.

Teorijsko objanjenje ekstrakcije

Fenomen ekstrakcije temelji se na razliitoj topljivosti tvari koju elimo izdvojiti iz otopine i primjesa koje prate tvar, u dva otapala koja se ne mijeaju. Pri tom dolazi do razdjeljenja (particije) tvari izmeu dva otapala. Veinom su to voda (odnosno vodena otopina tvari) i neko organsko otapalo koje se ne mijea s vodom. Ekstrakcija je opisana Nernstovim zakonom razdjeljenja: K = c1 / c2 ,

gdje su K = koeficijent razdjeljenja c1, c2 = ravnotene koncentracije (mnoinske ili masene) tvari u dva otapala

Koeficijent razdjeljenja K jednak je omjeru topljivosti tvari u oba otapala, konstantan je pri odreenoj temperaturi i ovisi o prirodi tvari. 32

Uinak ekstrakcije je bolji ako se postupak ponovi vie puta, odnosno ako se ekstrakcija provode vie puta s manjom koliinom otapala nego jedanput s veom. Nepisano pravilo ekstrakcije kae da se ekstrakcija ponavlja tri puta. Ovo se moe ilustrirati jednostavnim raunom. Npr. elimo tvar X otopljenu u vodi ekstrahirati dietil-eterom. Znamo da su 2 mola tvari X otopljena u 100 mL vode te da je koeficijent razdjeljenja 7. Poetna koncentracija tvari X u vodi je:

c=

2 mol 0,1 L

= 20 mol L-1

Ekstrakcija se provodi sa 100 mL dietil-etera. Nakon uspostavljanja ravnotee u vodi zaostaje (1 - x) mola tvari X, a u eter se ekstrahiralo x molova te tvari. Iz Nernstovog zakona razdjeljenja moe se izraunati vrijednost x:

c1 c2 =

x mol 0,1 L =7 (2 - x) mol 0,1 L

x =7 2-x

Odnosno:

x = 1,75 mol tvari X otopljeno je u eteru 2 - x = 0,25 tvari X zaostalo je u vodi.

Eter je ekstrahirao

(1,75 mol / 2 mol) x 100 = 87,5 % tvari X

Ako se umjesto sa 100 mL etera ekstrakcija provede dva puta sa po 50 mL etera, uinak ekstrakcije je bolji, a to se moe pokazati sljedeim raunom:

1. ekstrakcija c1 c2 = x mol 0,05 L =7 (2 - x) mol 0,1 L 0,1 x = 7 0,05 (2-x)

odakle slijedi:

x = 1,556 mol tvari X otopljeno je u eteru 33

2 - x = 0,444 tvari X zaostalo je u vodi.

Koncentracija tvari X u 100 mL vode prije druge ekstrakcije jec = 0,444 mol = 4,44 mol L-1 0,1 L

2. ekstrakcija

x mol c1 0,05 L c2 = (0,444- x) mol 0,1 L

=7

0,1 x =7 0,05 (0,444-x)

odakle slijedi:

x = 0,345 mol tvari X otopljeno je u eteru 0,444 - x = 0,099 tvari X zaostalo je u vodi.

Zdruivanjem dvaju eterskih ekstrakata ukupno je iz vodene otopine ekstrahirano

1,556 mol + 0,345 mol = 1,901 mol tvari X, ili (1,901 mol / 2 mol) x 100 = 95,05 %

odnosno 95 %, prema 87,5 % kada se ekstrakcija provodi jedanput s dvostrukom koliinom otapala.

Ekstrakcija tekue-tekue

Ekstrakcija tekue-tekue, koju nazivamo i izmukavanje, izvodi se u lijevku za odjeljivanje.Izmukavanjem otopine s nekim otapalom s kojim se ona ne mijea stvara se velika dodirna povrina izmeu dvije tekue faze i poveava uspjenost ekstrakcije. Uinak ekstrakcije je bolji ako se ona provodi vie puta s manjom koliinom otapala, nego jedanput upotrebom cijele koliine otapala (kao to je gore i pokazano).

34

1) EkstrakcijaPrema volumenu otopine iz koje ekstrahiramo eljenu tvar i volumenu otapala odabire se veliina lijevka za odjeljivanje. Lijevak se puni, preko obinog staklenog lijevka, do najvie 2/3 volumena. Zaepljeni lijevak se energino protrese (izmuka), a tlak nastao u lijevku izjednai se s vanjskim tlakom otvaranjem pipca (slika 14). Zatim se lijevak stavi na eljezni prsten kako bi se slojevi odijelili. Preporuuju se najmanje tri uzastopna izmukavanja sa svakim obrokom otapala.

pipac otvoren pipac zatvoren

lijevak odepljen

pipac zatvoren

lijevak zaepljen

lijevak zaepljen

a

b

c

Slika 14. Rad s lijevkom za odjeljivanje: a - izmukavanje, b - izjednaavanje tlakova, c - odjeljivanje slojeva

2) IsoljavanjeAko se prilikom ekstrakcije stvori emulzija ili se slojevi ne odvoje, vri se isoljavanje. Neke organske tvari imaju relativno veliku topljivost u vodi, pa ih isoljavamo iz vodene otopine dodatkom anorganskih soli ija je topljivost u vodi vea. Za isoljavanje najee se koristi NaCl (kuhinjska sol) koja se dodaje otopini ili emulziji organske tvari do nastanka zasiene otopine. Osim isoljavanja, emulzija se moe razbiti centrifugiranjem, obinom filtracijom ili duljim stajanjem.

35

3) Odvajanje slojevaIsputanje donjeg sloja provodi se otvaranjem pipca (lijevak odepljen!), a gornji sloj se izlijeva kroz gornji otvor lijevka. Ako je jedan sloj organski, a drugi vodeni, organski sloj se obavezno izlijeva u suhu Erlenmeyerovu tikvicu. Sloj iz kojeg se ekstrahira eljena tvar vrati se u lijevak i ekstrakcija ponovi s novom koliinom organskog otapala. Organski ekstrakti dobiveni viestrukom ekstrakcijom sakupljaju se u istu Erlenmeyerovu tikvicu.

4) Suenje organskog ekstraktaTijekom ekstrakcije organskih tvari iz vodene otopine, odreena koliina vode otopi se u organskom otapalu, a dijelom i emulgira. Uklanjanje vode iz organskog ekstrakta izvodi se dodatkom nekog sredstva za suenje. Sredstvo za suenje ne smije biti topljivo u organskom otapalu i ne smije reagirati ni s otapalom ni s otopljenom tvari. Parametri kojima se karakteriziraju sredstva za suenje su kapacitet, efikasnost suenja i brzina suenja. Sredstva za suenje mogu se podijeliti u tri skupine:

U prvu skupinu spadaju bezvodne anorganske soli koje kristaliziraju s molekulama vode. Najee se koriste bezvodni kalcijev klorid (ali ne za spojeve koji imaju hidroksilne i amino-skupine), natrijev sulfat i magnezijev sulfat.

U drugu skupinu spadaju vrlo higroskopne tvari koje adsorbiraju vodu iz ekstrakta. To su natrijev hidroksid i kalijev hidroksid koji se upotrebljavaju uglavnom za suenje amina. Danas se esto upotrebljavaju i molekulska sita (sintetski natrijevi i kalcijevi aluminosilikati) koja veu molekule vode u upljine svoje kristalne reetke.

Treu skupinu ine sredstva za suenje koja reagiraju s vodom i alkoholima i ireverzibilno ih uklanjaju iz aprotonskih otapala, ali se zbog svoje reaktivnosti upotrebljavaju samo za jako suenje organskih otapala, a ne ekstrakata. To su npr. natrij koji s vodom tvori hidrokside, konc. H2SO4 i dr. U zdruene organske ekstrakte doda se sredstvo za suenje i ostavi pola sata uz

povremeno potresanje. Sredstvo za suenje ukloni se iz suhe, bistre otopine dekantiranjem (ako je mogue) ili filtriranjem organskog ekstrakta.

5) Otparavanje otapalaIzvodi se destilacijom pri normalnom ili snienom tlaku, a esto se ekstrahirana tvar destilira kod temperature vrenja u drugu predloku. Ako je ekstrahirana tvar krutina daljnje ienje se provodi prekristalizacijom ili kromatografijom. 36

Ekstrakcija koja se izvodi u lijevku za odjeljivanje je diskontinuirana. Za kontinuiranu ekstrakciju postoje specijalne aparature.

Ekstrakcija vrsto-tekue

Ekstrakcija organskih tvari iz vrste faze izvodi se pri sobnoj temperaturi (maceriranje,

perkoliranje) i pri povienoj temperaturi. Ekstrakcija pri povienoj temperaturi moe se izvestizagrijavanjem s otapalom u aparaturi s povratnim vodenim hladilom (refluksiranje), a zatim se jo vrua otopina dekantira ili filtrira. Druga metoda ekstrakcije pri povienoj temperaturi je

kontinuirana i viekratna i izvodi se u Soxhlet aparatu (slika 15).Ekstrakcija u Soxhlet aparatu izvodi se tako da se u unutarnji prostor ekstraktora (B) stavi tuljac od filtar-papira napunjen usitnjenim materijalom i zaepljen vatom. Pare otapala, koje se zagrijavaju u tikvici s okruglim dnom, prolaze kroz bonu cijev (A) ekstraktora i kondenziraju se u hladilu. Kondenzirano otapalo pada na tuljac, postepeno puni unutarnji prostor Soxhlet aparata (B) i istovremeno ekstrahira tvar iz materijala u tuljcu (ekstrakt postaje sve jae obojen). Kada se prostor B i cjevica C ("sifon") napune do najvie toke ekstrakt se, prema naelu spojenih posuda, prelije u tikvicu. Postupak se ponavlja dok tvar iz materijala u tuljcu nije potpuno ekstrahirana, odnosno do bezbojnog ekstrakta u prostoru B. Istovremeno, u tikvici se poveava koncentracija ekstrahirane tvari to se vidi po sve jaoj obojenosti ekstrakta.

37

B A

C

Slika 15. Soxhletov ekstraktor

38

3.4. DESTILACIJA

Destilacija je postupak kod kojeg se tekuina zagrijava i prevodi u paru, a nastala para odvodi ihlaenjem kondenzira (ukapljuje). Kondenzat (destilat) sakuplja se u drugoj posudi. Svrha destilacije je:

ienje tekuih tvari,razdvajanje smjesa tekuina razliitog vrelita, otparavanje organskih otapala, identifikacija tekuih tvari (odreivanje vrelita).

Najee vrste destilacija koje se primjenjuju u organskom laboratoriju su destilacije pri normalnom tlaku: jednostavna destilacija, frakcijska destilacija i destilacija s vodenom parom te destilacija pri snienom tlaku (vakuum-destilacija: jednostavna i frakcijska).

Teorijsko objanjenje destilacije i temperatura vrenja

Hlapljivost tekuine ovisi o njezinu tlaku para. Svaka je tekuina u ravnotei s parom koja se nalazi iznad tekuine. Tlak para tekuine ovisan je o vrsti tvari i temperaturi. Poveanjem temperature tlak para tekuine raste (slika 16).

Slika 16. Ovisnost tlaka para o temperaturi39

Kada se tlak para tekuine izjednai s vanjskim tlakom tekuina vrije, a daljnje dovoenje topline troi se na isparavanje tvari, a ne na povienje temperature. Ta temperatura, pri kojoj se uspostavlja ravnotea izmeu plinske i tekue faze, je temperatura vrenja ili vrelite. Vrelite je funkcija vanjskog tlaka i zato treba naznaiti tlak pri kojem je vrelite odreeno. Ako je tlak u sustavu manji od atmosferskog temperatura vrenja tekuine je sniena.

3.4.1. Odreivanje temperature vrenja

Odreivanje vrelita neke tekuine obino se provodi metodom destilacije, ako su naraspolaganju koliine vee od 4 do 5 mL. Zagrijavanjem tekuine temperatura naglo raste do blizine vrelita, a zatim polagano do konstantne vrijednosti. Ta konstantna vrijednost temperature je temperatura vrenja ispitivane tekuine.

Siwoloboff-ova metoda primjenjuje se za odreivanje vrelita uzoraka malih volumena(0,5 - 1 mL) tekuina. U epruvetu s tekuinom kojoj se odreuje vrelite, umetne se kapilara zataljena na jednom kraju tako da je otvoreni kraj kapilare uronjen u tekuinu. Epruveta se privrsti za termometar, tako da stupac tekuine u epruveti bude u razini s rezervoarom ive i sve zajedno uroni u kupelj. Zagrijavanjem kupelji iz otvorenog kraja kapilare poinju povremeno izlaziti mjehurii zraka. Kada mjehurii ponu izlaziti kontinuirano zagrijavanje se prekida, a polaganim hlaenjem sistema mjehurii izlaze sve sporije. Temperatura na kojoj je iz kapilare izaao posljednji mjehuri zraka je vrelite ispitivane tekuine.

40

3.4.2. JEDNOSTAVNA DESTILACIJA

Za proiavanje tekuina ije je vrelite do 200 C, kao i za razdvajanje smjesa tekuina ija se vrelita razlikuju za vie od 80 - 100 C, koristi se jednostavna destilacija pri normalnom tlaku. Kod jednostavne destilacije kondenzat se ne dovodi u dodir s parama koje izlaze iz tikvice. Aparatura za destilaciju (slika 17) sastoji se od:

tikvice s okruglim dnom (1), nastavka za destilaciju - tzv. "rave"(2), termometra (3), hladila (4), nastavka za hvatanje destilata - tzv. "lule" (5), predloke za hvatanje destilata (najee Erlenmeyerova tikvica; 6).

3

4 2 5

1

6

Slika 17. Aparatura za jednostavnu destilaciju

41

Pomoni pribor koji se koristi pri sastavljanju aparature za destilaciju ine stalci, hvataljke, kleme s mufama, gumene cijevi za dovod i odvod vode i izvor topline.

Izvoenje jednostavne destilacije

Aparaturu za destilaciju treba sastavljati paljivo da bi se izbjegle napetosti koje mogu prouzroiti lom stakla. Danas se, uglavnom, koristi posue s bruenim dijelovima koje se jednostavno spaja, ali, ako ono nije dostupno, pojedini dijelovi aparature spajaju se preko probuenih plutenih epova. Destilirka (tikvica s okruglim dnom) se puni, kroz lijevak, najvie do 2/3 svog volumena, a radi ravnomjernog vrenja obavezno se dodaju kamenii za vrenje. Na tikvicu se stavi nastavak za destilaciju ("rava"), a termometar se postavi tako da rezervoar ive bude 0,5 cm nie od otvora bone cijevi "rave". Hladilo se izabere prema vrelitu tekuine; za tekuine vrelita do 120 C koristi se vodeno hladilo, a ako je vrelite tekuine vie od 150 C koristi se zrano hladilo (zbog velike razlike temperatura para i vodovodne vode dolo bi do pucanja hladila na vodu!). Hladilo se prikljuuje na vodu tako da voda struji prema gore (u suprotnom smjeru od kondenzata). Destilat se hvata na donjem otvoru hladila preko nastavka za hvatanje destilata tzv. "lule". Predloka ne smije biti vrsto fiksirana za aparaturu. Kada je aparatura za destilaciju potpuno sastavljena i voda putena kroz hladilo, tikvica se poinje zagrijavati. Tikvica se zagrijava plamenikom preko mreice (azbestne ili keramike), ili pomou vodene, uljne ili pjeane kupelji. Zagrijavanje se vri postepeno tako da tekuina lagano vrije, a poetak destilacije oznaava prva kap destilata koja padne u predloak. Brzina destilacije ne smije prijei 1-2 kapi u sekundi. Kad se temperatura destilacije ustali, izmijeni se, bez prekida zagrijavanja, predloak s predfrakcijom i hvata glavna frakcija pri konstantnoj temperaturi ili u uskom temperaturnom intervalu. Kad se temperatura pone mijenjati, destilacija se prekine, a treba je svakako prekinuti kada u tikvici zaostane 2-3 mL tekuine. Obavezno se zabiljei temperatura ili temperaturni interval u kojem destilira glavna frakcija.

42

3.4.3. FRAKCIJSKA DESTILACIJA

Smjese tekuina ija se vrelita razlikuju za manje od 80 C ne mogu se odvojiti jednostavnom destilacijom, jer uz tekuinu nieg vrelita ve na poetku destilacije destilira i tekuina vieg vrelita. Za odvajanje takvih smjesa tekuina primjenjuje se frakcijska destilacija ili rektifikacija. Frakcijska destilacija je postupak u kojem se dio kondenzata (tzv. refluks) s pomou posebne kolone, postavljene izmeu tikvice i rave, vraa u tikvicu, pri emu dolazi u dodir s uzlazeim parama. Prolaenjem pare kroz kolonu dolazi do uspostavljanja niza uzastopnih ciklusa

isparavanje - kondenzacija i para se postupno obogauje komponentom nieg vrelita, koja prvadestilira u vie ili manje istom obliku. Efikasnost frakcijske destilacije ovisi o duljini kolone i povrini u koloni gdje se dodiruju kondenzat i nadolazea para, a izraava se brojem teorijskih tavana. to je manja razlika u vrelitima tekuina, to kolona mora sadravati vie teorijskih tavana da bi odvajanje bilo potpunije.

Teorijsko objanjenje frakcijske destilacije

Frakcijskom destilacijom mogu se odijeliti dvokomponentne smjese tekuina koje se ponaaju u skladu s Raoultovim zakonom. Prema Raoultovom zakonu tlak para iznad homogene smjese jednak je zbroju parcijalnih tlakova pare svake komponente u smjesi tj. sumi umnoaka tlakova

istih komponenata za danu temperaturu i molnih udjela tih komponenata. p = pA + pB = p A XA + pB XB

XA + XB = 1 gdje je pA - parcijalni tlak komponente A u smjesi p'A - tlak pare iste komponente A XA - molni udio komponente A u smjesi

Frakcijska

destilacija

moe

se

objasniti

razmatranjem

faznog

dijagrama

vrelita

dvokomponentne smjese tekuina (slika 18). Na apcisi dijagrama naneseni su molni udjeli, XAkomponente nieg vrelita (A), a na ordinati je temperatura. Donja krivulja prikazuje sastav 43

tekuine, a gornja sastav pare koja je u ravnotei s tekuinom. Iz tako konstruiranog dijagrama moe se oitati vrelite smjese tekuina bilo kojeg sastava, a takoer i sastav plinske faze koja je s njom u ravnotei.

Slika 18. Fazni dijagram vrelita dvokomponentne smjese tekuina

Tako npr. smjesa dviju tekuina s molnim udjelom hlapljivije komponente 0,18 ima vrelite tM (toka M), a para koja je u ravnotei s vrijuom tekuinom ima sastav N. Ta para kondenzira se u koloni za frakcijsku destilaciju u tekuinu istog sastava (toka P). Kondenzat sastava P vrije na temperaturi koja odgovara toki P i daje paru sastava Q, koja je jo bogatija hlapljivijom komponentom (komp. A). Ta para kondenzira se u koloni u tekuinu istog sastava (toka R) koja vrije na temperaturi koja odgovara toki R i daje paru sastava S, itd. Ovaj ciklus isparavanje kondenzacija koji se odvija u koloni ponavlja se dok s vrha kolone ne pome izlaziti ista komponenta A (hlapljivija komponenta). Tijekom destilacije molni udio komponente B (u destilirci) stalno raste, zbog ega raste i vrelite smjese, a kada kompletna koliina komponente A odestilira, vrelite dosee temperaturu vrenja komponente B. U ovakvim sluajevima mogue je frakcijskom destilacijom potpuno odijeliti komponentu A od komponente B.

44

Veliki broj smjesa tekuina ne ponaa se u skladu s Raoultovim zakonom, odnosno imaju svojstvo da pri odreenom omjeru komponenata pare imaju isti sastav kao i tekuina s kojom su u ravnotei. Takve smjese tekuina nazivaju se azeotropne smjese ili smjese stalnog sastava. Dvije su vrste azeotropnih smjesa:

azeotropne smjese s minimalnim vrelitem kod kojih je vrelite smjese stalnogsastava (azeotropa) manje od vrelita obiju komponenti (slika 19 a),

azeotropne smjese s maksimalnim vrelitem kod kojih je vrelite azeotropa vie odvrelita obiju komponenti (slika 19 b).

Primjer azeotropne smjese s minimalnim vrelitem je smjesa etanol - voda (a), a azeotropne smjese s maksimalnim vrelitem je aceton - kloroform (b).

Slika 19. Fazni dijagrami azeotropnih smjesa: a) s minimalnim i b) s maksimalnim vrelitem

Odjeljivanje azeotropnih smjesa frakcijskom destilacijom priinjava potekoe. Kod azeotropnih smjesa frakcijskom destilacijom moe se izdvojiti samo dio jedne od komponenti. Koja e se komponenta izdvojiti u istom stanju ovisi o tome da li je sastav poetne smjese s lijeve ili desne strane azeotropne toke. Tako npr. frakcijskom destilacijom tekuine sastava M (dijagram na slici 19 b) moe se dobiti samo ista tekuina A (destilat) i azeotrop (ostatak), a frakcijskom destilacijom tekuine iji se sastav nalazi s lijeve strane azeotropne toke samo ista tekuina B i azeotrop. Azeotrop se dalje ne moe odijeliti frakcijskom destilacijom. 45

Izvoenje frakcijske destilacije

Aparatura za frakcijsku destilaciju razlikuje se od aparature za jednostavnu destilaciju po koloni koja je postavljena okomito izmeu tikvice s okruglim dnom i tzv. "rave" (slika 20). Povrina u koloni mora biti to vea radi vee dodirne povrine kondenzata i uzlazee pare. Zato se kolone za frakcijsku destilaciju pune inertnim materijalom poput komadia staklenih cjevica ili kuglica, komadia porculana ili nehrajuom elinom spuvom, ili su im stjenke oblikovane tako da imaju to veu povrinu npr. Vigreuxova kolona (1) koja se i najee koristi. Frakcijska destilacija izvodi se isto kao i jednostavna destilacija, to je opisano u prethodnom poglavlju. Vano je zagrijavanje tikvice podesiti tako da se dio kondenzata (tzv. refluks) vraa u tikvicu. Bolje aparature za frakcijsku destilaciju imaju ureaj s pipcem za raspodjelu kondenzata prema koloni i predloci.

1

Slika 20. Aparatura za frakcijsku destilaciju46

3.4.4. DESTILACIJA S VODENOM PAROM

Za izbjegavanje destilacije kod visoke temperature koristi se destilacija s vodenom parom i/ili vakuum-destilacija. Destilacija s vodenom parom primjenjuje se za izolaciju neke tvari iz smjese i za ienje organskih tvari visokog vrelita (iznad 200 C) koje bi se termiki razgradile jednostavnom destilacijom kod atmosferskog tlaka. Organske tvari, koje se s vodom ne mijeaju, imaju svojstvo da isparavaju zajedno s vodenom parom, pri temperaturi nioj od njihova vrelita odnosno nioj od 100 C. Tu injenicu objanjava Daltonov zakon parcijalnih tlakova za najjednostavniji binarni sustav:

p = pA + pB

Tlak para iznad heterogene smjese (smjesa dviju tekuina koje se ne mijeaju) jednak je zbroju parcijalnih tlakova obiju komponenti za danu temperaturu, bez obzira na sastav smjese. Dakle, svaka komponenta u takvoj smjesi ponaa se kao ista tekuina. Kako je tlak para iznad takve smjese vei od parcijalnih tlakova pojedinih komponenti, on e se izjednaiti s vanjskim tlakom pri nioj temperaturi, odnosno vrelite heterogene smjese biti e nie od vrelita bilo koje od komponenti. Tvari koje destiliraju s vodenom parom, moraju imati sljedea svojstva:

to manju topljivost u vodi, tlak para pri 100 C vii od 667 Pa (5 mm ivina stupca), stabilnost tijekom zagrijavanja s vodom.

Destilacija s vodenom parom osobito je pogodna za izolaciju i ienje tvari koje se pri svojim vrelitima raspadaju (npr. izolacija eterinih ulja) ili za izolaciju tvari prisutnih u niskoj koncentraciji u smjesi nehlapljivih spojeva (npr. izolacija anilina iz reakcijske smjese).

Izvoenje destilacije s vodenom parom

Aparatura za destilaciju vodenom parom (slika 21) neto je modificirana u odnosu na aparaturu za jednostavnu destilaciju. Vodena para se razvija u metalnom kotliu (generator pare), a umjesto "rave" na tikvicu (1) se postavi nastavak za destilaciju vodenom parom (2). Taj nastavak ima 47

dva otvora, jedan za dovod vodene pare iz kotlia, a drugi za odvod para u vodeno hladilo (3). Kotli za razvijanje vodene pare puni se destiliranom vodom do 2/3 volumena, a staklena cijev koja je kroz pluteni ep postavljena gotovo do dna kotlia slui za izjednaavanje tlaka u sustavu ("sigurnosni ventil"). Dovod pare prikljuuje se na aparaturu tek kada para pone izlaziti iz kotlia. Destilacija se izvodi tako da se u tikvicu s tvari (1) uvodi vodena para iz kotlia, dolazi do isparavanja tvari i vode, a pare se kondenziraju u vodenom hladilu i skupljaju u predloku. Destilaciju prekidamo kada destilat postane bistar i to prekidanjem dovoda pare u tikvicu.

3

dovod vodene pare

2

1

Slika 21. Aparatura za destilaciju s vodenom parom

3.4.5. DESTILACIJA PRI SNIENOM TLAKU

Destilacija pri snienom tlaku primjenjuje se za destilaciju tvari koje imaju vrelita via od 200 C ili se raspadaju vrenjem pri normalnom tlaku. Smanjivanjem tlaka sustava u kojem se tekuina zagrijava sniava se i temperatura vrenja. Ta destilacija zove se i vakuum-destilacija. Sniavanje tlaka u sustavu provodi se prikljuivanjem aparature na vakuum-pumpu. Najee se 48

koristi vakuum sisaljka na vodeni mlaz, a za postizanje jo niih tlakova upotrebljava se pumpa na ulje.

3

5

4

prikljuak na vakuum sisaljku

1 2 6

Slika 22. Aparatura za vakuum-destilaciju

Izvoenje vakuum-destilacije

Aparatura za vakuum-destilaciju (slika 22) sastoji se od Claisenove tikvice ili okrugle tikvice s Claisenovim nastavkom (1), kapilare (2), termometra (3), vodenog hladila (4), lule (5) i predloka (6). Kapilara koja je postavljena u vertikalni odvod Claisenova nastavka ide gotovo do dna tikvice i slui za reguliranje vrenja. Zbog razlike tlakova sustava i okoline zrak struji kroz kapilaru i mijea tekuinu. Lula koja se koristi kod ove destilacije ima "lifove" na oba kraja i odvod za prikljuivanje na sisaljku na vodeni mlaz ili vakuum-pumpu. Kod vakuum-destilacije za predloku ne smije se nikad upotrebljavati Erlenmeyerova tikvica nego samo tikvica s okruglim dnom (zbog opasnosti od implozije).

49

Tikvica za destilaciju puni se, preko lijevka, do 1/2 volumena. Nakon sastavljanja aparature pusti se snaan mlaz vode kroz vakuum-sisaljku (ili se ukljui vakuum pumpa). Zatim se pomou vakuum-cijevi prikljui odvod lule na sisaljku (ili pumpu), a tek na kraju zatvori pipac koji je umetnut izmeu aparature i sisaljke, pri emu se tlak u sustavu snizi. Zatim se zapone sa zagrijavanjem tekuine u tikvici na isti nain kao i kod jednostavne i frakcijske destilacije. Destilacija se prekida najprije prekidanjem zagrijavanja, zatim se polagano otvori pipac da se tlak u sustavu izjednai s atmosferskim tlakom, zatvori se dovod vode u vakuumsisaljku (ili ugasi pumpa), a tek onda se predloka sa sakupljenim destilatom odvoji od aparature.

3.4.6. OTPARAVANJE

Osim za dobivanje destilata, destilacija moe posluiti i za dobivanje destilacijskog ostatka. Takva vrsta destilacija naziva se otparavanje (ili uparavanje). Otparavanje najee slui za potpuno ili djelomino uklanjanje organskog otapala iz smjese. Tvar dobivena nakon otparavanja organskog otapala moe se dalje istiti destilacijom (ako je tekuina) ili prekristalizacijom (ako je krutina). Otparavanje se moe provesti jednostavnom destilacijom ili destilacijom pri snienom tlaku. Najee se otparavanje provodi u ureaju koji se naziva rotacijski vakuum otpariva (slika 23). Rotacijski vakuum otpariva omoguuje otparavanje otapala s niskim vrelitima, kao i ona s viim vrelitima. Otapala s niskim vrelitima otparuju se pri atmosferskom tlaku, a otapala s viim vrelitima pri snienom tlaku to se postie ukljuivanjem vakuum-pumpe. O vrelitu otapala ovisi i temperatura vodene kupelji u kojoj je uronjena tikvica sa otopinom iz koje se otparava otapalo. Tijekom otparavanja tikvica se neprekidno vrti, a mogue je regulirati brzinu vrtnje, temperaturu vodene kupelji i poloaj tikvice u vodenoj kupelji.

50

prikljuak na vakuum sisaljku

Slika 23. Rotacijski vakuum-otpariva

51

3.5. KROMATOGRAFIJATvari koje se nalaze u prirodi, kao i produkti sinteza, najee se javljaju u kompleksnim smjesama. Klasine metode odjeljivanja (kristalizacija, sublimacija, ekstrakcija, destilacija) samo donekle mogu rijeiti problem odjeljivanja individualnih komponenti iz smjese. Veina smjesa organskih spojeva je sloena zbog velikog broja spojeva koji esto imaju slina fizikalnokemijska svojstva. Mnogi od njih imaju sline ili ak iste molekulske formule, te mogu biti konstitutivni izomeri i stereomeri. Zbog navedenog, odjeljivanje komponenti iz smjese moe predstavljati ozbiljan problem. Razdvajanje antibiotika, vitamina, hormona, polipeptida, terpena, alkaloida i drugih srodnih spojeva rijeeno je uporabom kromatografije. Naziv kromatografija potjee od ruskog kemiara Tswett-a koji je 1906. god. uveo ovu tehniku za odjeljivanje biljnih boja. Kasnije se ime prenijelo na sve postupke odjeljivanja kod kojih se komponente smjese razdjeljuju izmeu stacionarne i mobilne faze. Keulemans je dao openitu definiciju za ovu tehniku:

Kromatografija je metoda odjeljivanja kojom se komponente razdjeljuju izmeu dviju faza; jedna je stacionarna s velikom povrinom, a druga je mobilna.

Stacionarna faza moe biti krutina ili kapljevina, a mobilna kapljevina ili plin. Mobilna faza putuje preko ili uzdu stacionarne faze utjecajem kapilarnih sila, sile tee, razlike tlakova i sl. Kromatografski proces se temelji na uspostavljanju dinamike ravnotee nekog spoja izmeu stacionarne i mobilne faze: u stacionarnoj fazi nalazi se dio tvari koji je u ravnotei s dijelom u mobilnoj fazi. Zbog gibanja mobilne faze naruava se ravnotea i molekule putuju u smjeru gibanja mobilne faze. Zbog specifine interakcije razliitih spojeva sa stacionarnom i mobilnom fazom, razliiti spojevi putuju razliitim brzinama i tako se odjeljuju. Sam proces odjeljivanja zasniva se na sljedeim naelima: adsorpciji, razdjeljenju, difuziji, ionskoj izmjeni, kiralnosti i dr. Velika mo razluivanja kromatografskih metoda zasniva se na pojavi uzastopnog ponavljanja primarnog postupka razdjeljivanja neke tvari izmeu mobilne i stacionarne faze. Budui se uspostavljanje ravnotee neprestano ponavlja, to i male razlike u razdjeljivanju izmeu stacionarne i mobilne faze dovode do dobrog odjeljivanja tvari. Na uspjenost kromatografije (osim prirode tvari, mobilne i stacionarne faze) utjeu: brzina mobilne faze,

52

temperatura sustava, omjer mase tvari koja se odjeljuje i stacionarne faze, veliina i oblik estica sorbensa (stacionarna faza) i dr. Prema agregatnom stanju stacionarne i mobilne faze, nainu izvedbe, kao i prema fizikalno-kemijskim procesima tijekom razdvajanja razlikujemo sljedee vrste kromatografije:

adsorpcijska kromatografija - stacionarna faza je kruti adsorbens, a mobilna faza moe biti kapljevina ili plin (tekuinska adsorpcijska kromatografija (LSC, engl. Liquid Solid Chromatography) i plinska adsorpcijska kromatografija (GSC, engl. Gas Solid Chromatography), slika 24.

razdjelna kromatografija - stacionarna faza je kapljevina vezana za sorbens ili fino zrnatu inertnu krutinu, a mobilna kapljevina ili inertni plin (tekuinska razdjelna kromatografija (LLC, engl. Liquid Liquid Chromatography) i plinska razdjelna kromatografija (GLC, engl. Gas Liquid Chromatography), slika 24.

plin Mobilna faza kapljevina

GC

plinska kromatografija

LC

tekuinska kromatografija

Stacionarna faza GSC

krutina LSC adsorpcijska kromatografija kapljevina GLC LLC razdjelna kromatografija

Slika 24. Razliite vrste adsorpcijske i razdjelne kromatografije

ionsko-izmjenjivaka kromatografija - temelji se na interakciji naboja izmeu molekula uzorka i naboja stacionarne faze. Ionski izmjenjiva je stacionarna faza (npr. polimer koji sadri benzensulfonske grupe moe na sebe vezati proteine sa suprotnim nabojem od naboja funkcijske skupine na polimeru). Koristi se za proiavanje

53

proteina, peptida, aminokarboksilnih kiselina, oligonukleotida i drugih molekula s nabojem. Eluiranje se postie ponitavanjem ionskih interakcija promjenom ionske jakosti ili promjenom pH proteina.

afinitetna kromatografija - se zasniva na sposobnosti proteina da veu odreene male molekule. Molekula supstrata odabranog enzima se vee kovalentno za odreeni nosa (stacionarna faza), koji se stavi u kolonu. Tako se iz proteinske otopine koja se proputa kroz kolonu sa odreenom stacionarnom fazom vee samo pripadni enzim.

kromatografija iskljuenjem - stacionarna faza je polisaharidni gel koji djeluje kao molekulsko sito. Unutar estica gela nalaze se vodom ispunjene upljine u koje mogu prodrijeti samo male molekule i one srednje veliine, a velike su iskljuene. Kada se gel ispire otapalima, molekule koje su prodrle u upljine difuzijom opet mogu izai.

kiralna kromatografija - koristi se za odjeljivanje enantiomera na kiralnoj stacionarnoj fazi u koloni. Kada se smjesa dva enantiomera propusti kroz kolonu jedan enantiomer e bolje prijanjati (razliite interakcije koje nastaju zbog jedinstvene prostorne orjentacije molekule enantiomera) od drugog na stacionarnu fazu te e se tako odijeliti iz smjese.

3.5.1. Tankoslojna kromatografija

Odjeljivanje se kod TLC (engl. Thin Layer Chromatography) temelji na adsorpciji ili razdjeljenju. Najee se koristi adsorpcijska kromatografija na tankom sloju adsorbensa (stacionarna faza) nanesenom na staklenu plou. Debljina sloja adsorbensa ovisi o namjeni kromatografije. Kao adsorbensi preteno se upotrebljavaju silikagel, aluminijev oksid i dr. Najjednostavnija izvedba je tzv. "uzlazna kromatografija", slike 25 i 26. Tankoslojnom kromatografijom moe se doznati broj komponenti u smjesi. Upotrebljava se i za praenje reakcije (nestajanje reaktanata i stvaranje produkata). Tankoslojnom kromatografijom moe se pronai otapalo optimalne polarnosti za razdvajanje komponenti kromatografijom na stupcu. Moe se upotrebljavati i u preparativne svrhe, gdje se upotrebljavaju

54

preparativne ploe s debljim slojem krutog adsorbensa. Nakon nanoenja, razvijanja i detekcije zone s komponentama od interesa, slojevi na kojima se nalaze pojedine komponente se odijele s ploe i ekstrahiraju pogodnim otapalom. Osnovne faze rada kod tankoslojne kromatografije su:

(a) Nanoenje uzorka Uzorak se otopi u otapalu s niskim vrelitem, otopina se tokasto nanese kapilarom na startnu liniju koja je udaljena 1,5 - 2 cm od ruba ploice i osui; mrlja treba biti to manja. Startna linija ne smije biti uronjena u razvija kada se ploica stavi u kadu za kromatografiju.

(b) Razvijanje kromatograma Ploica se postavi u kadu za kromatografiju s pogodnim razvijaem (mobilna faza). Pomou kapilarnih sila mobilna faza die se uz ploicu i eluira sastojke smjese; ova faza naziva se razvijanje kromatograma. Korisno je prethodno uroniti komad filter-papira (veliine ploice) u razvija, kako bi se prostor u kadi za kromatografiju zasitio parama razvijaa (zbog dizanja razvijaa kapilarnim silama uz papir). Nakon izvlaenja ploice iz kade olovkom se oznai poloaj otapala (frontna linija) i zatim se ploica osui.

Slika 25. Razvijanje kromatograma

(c) Obrada kromatograma Mrlje obojenih tvari razdijeljene du ploice se mogu vidjeti na dnevnom svjetlu. Bezbojne tvari se promatraju pod ultraljubiastim svjetlom (ukoliko sadre pogodne skupine) ili se detektiraju pomou odreenih reagensa ("izazivanje kromatograma"). Osnovni kriterij za

55

identifikaciju pojedinog spoja je njegova pokretljivost na tankome sloju, to se izraava pomou RF vrijednosti; to je omjer prijeenog puta tvari (x) i prijeenog puta otapala (y): RF = x / y. Primjeri prorauna RF vrijednosti (slika 26): RF(1) = 34 / 60 = 0,57; RF(2) = 22 / 60 = 0,37; RF(3) = 54 / 60 = 0,9.

TLC ploica u poetku razvijanja

TLC ploica nakon razvijanja

TLC ploica nakon razvijanja i suenja

odreivanje RF vrijednosti

Slika 26. Tankoslojna uzlazna kromatografija

Postupak rada: Na komercijalnoj ploici za tankoslojnu kromatografiju sa slojem silikagela pristupi se nanoenju uzorka (a), razvijanju kromatograma (b), te obradi kromatograma (c). Uzorak za tankoslojnu kromatografiju je smjesa boja i to 10 mg sudan black (Fluka) i 20 mg sudan red (Fluka) otopljenih u 1 mL smjese petroleter : etil-acetat = 7 : 3 (v/v). Stacionarna faza je silikagel nanesen u sloju (0,2 mm) na staklenu ili aluminijsku ploicu (Merck), a mobilna faza je smjesa petroleter : etil-acetat = 7 : 3 (v/v).

3.5.2. Kromatografija na stupcu

Dok se tankoslojna kromatografija (TLC) upotrebljava preteno za identifikaciju sastojaka smjese (analitika kromatografija), kromatografija na stupcu (CC, engl. Column

56

Chromatography) rabi se za njihovo odjeljivanje (preparativna kromatografija). To je preteno adsorpcijska kromatografija u kojoj se kao stacionarna faza upotrebljavaju najee silikagel ili aluminijev oksid, a mobilna faza protjee kolonom utjecajem gravitacije ili razlike tlakova. Kromatografija na stupcu moe biti i kiralna ukoliko se upotrijebi kiralna stacionarna faza, te tada moe posluiti za odjeljivanje racemine smjese. Takoer i ostale vrste kromatografije (s razliitim mehanizmima razdvajanja) se mogu provoditi kao kromatografija na stupcu. Osnovni dio aparature za kromatografiju na stupcu je vertikalna staklena cijev (kolona, 1) odreenog promjera i visine (slika 27). Na dnu cijevi se nalazi ploica od sinteriranog stakla, koja zadrava stupac sorbensa i pipac za reguliranje protoka razvijaa (mobilna faza). Lijevak za dokapavanje (2) spojen je na gornji dio kolone, a slui za dodavanje razvijaa (mobilna faza). Osim aktivnosti sorbensa, za uspjeno odjeljivanje, veoma je vana njegova granulacija, visina stupca u koloni, protok i polarnost razvijaa, temperatura i sl.

2

1

Slika 27. Aparatura za kromatografiju na stupcu

Kod adsorpcijske kromatografije na stupcu, nakon nanoenja uzorka na vrh stupca u koloni, proputa se razvija odreenom brzinom. Tvari se adsorbiraju na stacionarnu fazu 57

(sorbens), a razvija (eluens) otapa tvari i ispire ih (eluira) sa stupca sorbensa. Kapljevina koja izlazi iz kolone naziva se eluat. Tvar se raspodjeljuje izmeu eluensa i sorbensa, to znai da se dio tvari otopi u razvijau, a dio tvari ostane adsorbiran na stupcu. Kako se razvija kree, odnosi otopljenu tvar, ravnotea se poremeti, i kako bi se ponovno uspostavila otapa se nova koliina tvari u svjee pristiglom otapalu. S druge strane razvija odnosi tvar u dio stupca sorbensa na kojem jo nema adsorbirane tvari, pa se ravnotea uspostavlja adsorbiranjem dijela tvari na stacionarnu fazu. Razliite tvari imaju razliite koeficijente razdiobe, putuju razliitim brzinama stupcem i na tome se temelji razdvajanje komponenti. Brzina putovanja ovisi o jakosti vezivanja tvari na sorbens i topljivosti te tvari u mobilnoj fazi. Kruti sorbens je obino polaran (npr. silikagel) i zato utjecajem nepolarne mobilne faze nepolarne tvari putuju bre, dok e polarne ostati vezane za stacionarnu fazu. Dakle sa stupca polarnog sorbensa redovito se uklanjaju najprije nepolarne tvari, tako eluiranje obino kree s nepolarnim otapalom, a zatim se postepeno poveanjem polarnosti eluiraju polarne tvari (tablica 2). U "eluotropnom nizu" su poredana uobiajena otapala po rastuoj polarnosti (tablica 1).

Tablica 1. Kratki eluotropni niz

Tablica 2. Brzina eluiranja nekih tvari

Otapalo petroleter cikloheksan tetraklorugljik benzen dietil-eter etil-acetat piridin aceton etanol voda

Polarnost

Tvar ugljikovodici olefini eteri halogenalkani aromatski spojevi ketoni aldehidi esteri alkoholi amini karboksilne kiseline

Brzina eluiranja

58

Osnovne faze rada za adsorpcijsku kromatografiju na stupcu su:

a) Priprema stupca u koloni Na ploicu od sinteriranog stakla na dnu staklene kolone (ili ukoliko je nema) stavi se tanki sloj vate ili samljevenog filtar-papira. U kolonu se najprije doda nekoliko mililitara razvijaa, a zatim se paljivo, kroz lijevak, dodaje sorbens (stacionarna faza) koji je prethodno suspendiran u istom razvijau. Masa potrebnog sorbensa ovisi o koliini i sloenosti tvari u smjesi, a obino mora biti 25 - 30 puta vea od mase smjese. Kolona treba biti jednoliko napunjena, bez mjehuria zraka, kako bi protok razvijaa bio svugdje jednak. Pipac na dnu kolone tijekom pripreme stupca mora biti otvoren, kako bi stalan protok razvijaa osigurao homogeniziranje i zbijanje sloja sorbensa. Ukoliko je potrebno staklena kolona se moe lagano potresati kako bi se izdvojili mjehurii zraka. Stupac u koloni je formiran kada vie nema promjene u njegovoj visini tijekom prolaza razvijaa, a gornji sloj sorbensa je homogen i kompaktan. Tijekom formiranja stupca u koloni, stupac nikada ne smije ostati suh (bez razvijaa) zbog ulaska zraka u stupac.

b) Nanoenje uzorka Uzorak otopljen u 1 - 2 mL razvijaa se dodaje na vrh kolone uz pomo duge kapilare ili pipete. Pri tome treba paziti da se to manje uzorka zaostane na stijenkama staklene kolone. Ukoliko nije mogue nai pogodno otapalo za uzorak (koje nee smetati kromatografskom procesu), tada se uzorak moe otopiti u malom volumenu metanola ili etanola, te mu se doda nekoliko grama silikagela. Zatim se otapalo upari na rotacijskom vakuum uparivau i tako se uzorak adsorbira na silikagel. Tako adsorbirani uzorak se doda preko suhog lijevka na vrh pripremljenog stupca sorbensa u koloni. Pri tome gornji dio kolone treba potresati, kako bi se uklonili mjehurii zraka. Uzorak mora biti homogeno rasporeen na vrhu kolone. Nakon nanoenja uzorka, doda se malo razvijaa, te se iznad uzorka stavi tanki sloj inertnog materijala (npr. pijesak, komadi vate) kako daljni dodatak razvijaa ne bi poremetio homogenost naneenog uzorka.

c) Eluiranje Nakon nanoenja uzorka kolona se do vrha ispuni razvijaem (eluens), te se lijevak za dokapavanje s razvijaem postavi iznad kolone. Podeavanjem pipca na dnu kolone regulira se

59

protok razvijaa, koji obino iznosi 1 - 2 mL u minuti. Eluat se hvata u malim volumenima (5 10 mL) u razliitim predlocima (epruvete ili Erlenmeyerove tikvice) ili preko kolektora frakcija. Stupac u koloni nikad nesmije ostati suh to se osigurava dovoljnim volumenom razvijaa iznad stupca u koloni. Svaka sakupljena frakcija se moe analizirati tankoslojnom kromatografijom (TLC) kako bi se odabrala frakcija ili frakcije s interesantnim spojem. Kromatografija na stupcu uvijek se koristi samo za preparativne svrhe.

Postupak rada: Priprema stupca u koloni (a) se vri do homogene i kompaktne visine stupca silikagela od 15 - 20 cm, pazei pritom da iznad stupca silikagela uvijek postoji odreeni volumen razvijaa. Koristi se kolona promjera 0,7 cm i visine 40 cm. Zatim se paljivo pipetom doda 0,1 mL uzorka na vrh stupca silikagela (nanoenje uzorka (b)). Sada se na vrh staklene kolone postavi lijevak sa razvijaem i podesi protok razvijaa (0,5 - 1 mL/min) otvaranjem pipca na dnu kolone (eluiranje (c)). Frakcije se hvataju u Erlenmayerovim tikvicama, kao odijeljeni spojevi to ukazuje razliito obojenje frakcija. Uzorak: smjesa 10 mg sudan black i 20 mg sudan red otopljenih u 1 mL razvijaa (petroleter : etil-acetat = 7 : 3 (v/v)). Uzorak je tamno modro obojen. Stacionarna faza je silikagel granulacije 0,2 0,5 mm, prethodno aktiviran 15 min na 110 oC u suioniku.

3.5.3. Plinska kromatografija

Plinska kromatografija (engl. Gas Chromatography, GC) je najee koritena tehnika odjeljivanja smjesa hlapljivih spojeva. Uzorci za plinsko-kromatografsku analizu moraju biti hlapljivi (kako bi trenutno isparili u injektoru) i stabilni na temperaturi zagrijavanja kromatografske kolone. Inertni plin nositelj (mobilna faza) eluira sastojke smjese koji se odjeljuju na koloni i odlaze do detektora. Plinski kromatograf (slika 28) se sastoji od: plina nositelja (inertni plin, obino He, Ar i N2) s regulatorom tlaka i mjeraem protoka injekcijskog bloka (injektor - sustav za utrcavanje uzorka najee pomou mikrolitarske trcaljke), kromatografske kolone sa stacionarnom fazom u termostatiranom prostoru,

60

detektora, pojaala i raunala.

Slika 28. Shematski prikaz plinskog kromatografa

Kod plinsko-adsorpcijske kromatografije stacionarna faza je vrsta tvar velike specifine povrine, a kod plinsko-tekuinske kromatografije (engl. Gas-Liquid Chromatography, GLC) stacionarna faza je tekuina naneena na povrinu vrstog nosaa adsorpcijom ili kemijskim vezanjem. U plinskoj kromatografiji koriste se dvije vrste kolona: punjene kolone sa jednolikim sitnozrnatim punilom ili vrstim nosaem na koji je nanesen taki sloj (0,05-1 m) stacionarne tekue faze kapilarne kolone sa tankim slojem stacionarne faze (~30 m) na unutranjoj stijenci kolone duine 10-100 m (danas se preteno koriste zbog velike sposobnosti razluivanja) Kolona je smjetena u termostatiranom prostoru, a zbog boljeg razluivanja smjese temperatura kolone nije konstantna tijekom rada ve se kontrolirano mijenja (obino linearan porast do odreene temperature). Detektor plinskog kromatografa je ureaj koji moe temeljem fizikalnih ili kemijskih promjena registrirati prisutnost eluirane komponente. Pravilan izbor detektora od posebne je vanosti i za kvalitativnu i za kvantitativnu analizu. Detektori za plinsku kromatografiju mogu biti: plamenoionizacijski detektor (engl. Flame Ionization Detector, FID),

61

detektor toplinske vodljivosti (engl. Thermal Conductivity Detector, TCD), plamenofotometrijski detektor (engl. Flame Photometric Detector, FPD), fotoionizacijski detektor (engl. Photo-Ionization Detector, PID), detektor apsorpcije elektrona (engl. Electron Capture Detector, ECD) spektrometar masa (engl. Mass Spectrometer, MS)

Najvei broj podataka potrebnih za identifikaciju i odreivanje strukture sloenih organskih molekula prua detektor spektrometar masa, a ova kombinirana tehnika naziva se plinska kromatografija - spektrometrija masa (GC-MS). Jo vie plinsko-kromatografskih podataka o uzorku moe se dobiti analizom uzorka na dvije kolone razliitih polarnosti i detekcijom na dva detektora.

3.5.4. Tekuinska kromatografija visoke djelotvornosti

Tekuinska

kromatografija

visoke

dje