of 27 /27
1 Alkoholi, eteri, tioalkoholi i tioeteri Osnove organske hemije Alkoholi ALKOHOLI Hidroksilna –OH grupa vezana na zasićeni sp 3 hibridizirani C-atom Alkohol Fenol Enol OH C C OH OH C

Alkoholi, eteri, tioalkoholi i tioeteripmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra za organsku hemiju i...1 Alkoholi, eteri, tioalkoholi i tioeteri Osnove organske hemije Alkoholi ALKOHOLI Hidroksilna

 • Author
  others

 • View
  44

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Alkoholi, eteri, tioalkoholi i tioeteripmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra za organsku hemiju i...1...

 • 1

  Alkoholi, eteri,

  tioalkoholi i tioeteri

  Osnove organske hemije

  Alkoholi

  ALKOHOLI

  Hidroksilna –OH grupa vezana na zasićeni sp3 hibridizirani C-atom

  Alkohol Fenol Enol

  OH

  C C

  OHOH

  C

  LelaTypewritten TextDanas ćemo da se upoznamo sa klasama

  LelaTypewritten Textspojeva koji sadrže u svojoj funkcionalnoj

  LelaTypewritten Textgrupi kisik (allkoholi i eteri) i sumpor

  LelaTypewritten Text(tioalkoholi i tioeteri). Najveću pažnju ćemo

  LelaTypewritten Textipak posvetiti klasi alkohola.

  LelaTypewritten TextZa alkohole možemo reći da zauzimaju

  LelaTypewritten Textcentralno mjesto u organskoj hemiji jer

  LelaTypewritten Textreaguju sa velikim brojem drugih klasa spojeva

  LelaTypewritten Textali iz njih se mogu dobiti druge klase spojeva.

  LelaTypewritten TextAlkoholi se mogu sintetizirati različitim metodama

  LelaTypewritten Texta hidroksilna grupa (-OH) može biti pretvorena

  LelaTypewritten Textvećinu funkcionalnih grupa.

  LelaTypewritten TextStruktura alkohola je slična strukturi vode,

  LelaTypewritten Textsamo što je jedan vodikov atom vode, zamijenjen

  LelaTypewritten Textalkilnom grupom.

  LelaTypewritten TextFunkcionalna grupa alkohola R-OH je -OH grupa

  LelaTypewritten Textkoja može biti zakačena na bilo koju alkilnu

  LelaTypewritten Textgrupu. Kada je -OH grupa zakačena direktno na

  LelaTypewritten Textaromatski prsten dobivamo klasu spojeva koju

  LelaTypewritten Textzovemo fenoli.

 • 2

  Alkoholi u prirodi

  CH3CH2 OH

  Etanol OH

  CH3 CH3

  CH3

  Mentol

  (iz pepermint ulja)

  Izoprenska jedinica u terpenima

  CH3 OH

  Metanol

  CH3

  CH3OH

  Grandisol(žižak, Anthonomus grandis)

  H3C H

  H

  H3C

  HOH

  Holesterol

  H

  H

  ALKOHOLI

  (Benzil alkohol) (Alil alkohol) (Propargil alkohol)Fenilmetanol 2-Propenol 2-Propinol

  CH2 OH CH2 CHCH2 OH H C CCH 2 OH

  (Benzil alkohol) (Alil alkohol) (Propargil alkohol)Fenilmetanol 2-Propenol 2-Propinol

  CH2 OH CH2 CHCH2 OH H C CCH 2 OH

  Nomenklatura alkohola

  LelaTypewritten TextUbrajaju se među najzastupljenije i najkorisnije

  LelaTypewritten Textspojeve u prirodi, industriji i kućanstvu.

  LelaTypewritten TextJoš neki primjeri alkohola. Da ne bi bilo zabune,

  LelaTypewritten Textkod benzilnog alkohola, -OH grupa nije zakačena

  LelaTypewritten Textdirektno na benzenov prsten.

  LelaTypewritten TextJedan od načina podjele alkohola jeste prema

  LelaTypewritten Texttipu C-atoma za koji je vezana -OH grupa.

  LelaTypewritten TextAko C-atom za koji je vezana -OH grupa za sebe

  LelaTypewritten Textveže još jedan C-atom, kažemo da je alkohol

  LelaTypewritten Textprimarni. U slučaju da C-atom za koji je vezana

  LelaTypewritten Text-OH grupa veže još dva C-atoma, tada imamo

  LelaTypewritten Textsekundarni alkohol. Tom analogijom, tercijarni

  LelaTypewritten Textalkohol je onaj gdje C-atom na kojem se nalazi -OH grupa, za sebe veže tri C-atoma.

 • 3

  Nomenklatura alkohola

  Primarni alkohol

  Sekundarni alkohol

  Tercijarni alkohol

  1. Jednostavni alkoholi se imenuju prema IUPAC nomenklaturi kao derivati alkana, dodajući nastavak – OL imenu odgovarajućeg alkana - alkanol.

  2. Kod kompliciranijih razgranatih sistema, izabire se najduži kontinuiran karbonov lanac koji sadrži –OH grupu, koji ne mora uvijek biti i najduži lanac u molekuli .

  Nomenklatura alkohola

  3. Numerisanje alkanskog lanca počinje od kraja koji je bliži hidroksilnoj grupi.

  4. Položaj supstituentata se označava najmanjim mogućim brojem, a navode se abecednim redom.

  CH3C CH2CH2CH3

  OH

  CH3

  1 2 3 4 5

  2-Metil-2-pentanol

  CH3CHCH2CH C CH3

  OH CH3

  6 5 4 3 2 1

  2,2,5-Trimetil-3-heksanol

  CH3

  CH3

  Nomenklatura alkohola

  NOVO: 2-Metilpentan-2-ol NOVO: 2,2,5-Trimetilheksan-3-ol

  LelaTypewritten TextOvde su prikazani primjeri primarnih,

  LelaTypewritten Textsekundarnih i tercijarnih alkohola.

  LelaTypewritten TextDa sumiramo, alkoholi se klasificiraju prema

  LelaTypewritten Texttipu ugljka za koji je vezana -OH grupa.

  LelaTypewritten TextPravila za imenovanje alkohola možemo sažeti

  LelaTypewritten Textu tri koraka:

  LelaTypewritten Text1. Naći najduži ugljikov lanac koji sadrži -OH

  LelaTypewritten Textgrupu i imenovati ga tako što ćemo dodati nastavak

  LelaTypewritten Textol.

  LelaTypewritten Text2. Numerisanje lanca ide sa one strane gdje će

  LelaTypewritten Text-OH grupa imati manji broj.

  LelaTypewritten Text3. Imenovanje svih ostalih supstituenata i njihova numeracija ide na isti način kao i kod alkana i alkena.

 • 4

  4

  3-Fenil-2-butanol

  1 2 3

  CH3

  OH

  CH3CH CH

  H3C

  CH2OH

  p-Metilbenzil alkohol

  OH

  Cikloheksanol 1-Etilciklopentanol 3-Hlorciklobutanol

  HO CH2CH3

  OH

  Cl

  Nomenklatura alkohola

  NOVO: 3-Fenilbutan-2-ol

  Nomenklatura alkohola

  Nomenklatura alkohola

  LelaTypewritten TextU zavisnosti od literature koju koristite,

  LelaTypewritten Textnaići ćete na novija i starija pravila za imenovanje.

  LelaTypewritten TextRazlika je u pisanju imena tj novija pravila

  LelaTypewritten Textpreporučuju da se broj koji označava položaj

  LelaTypewritten Text-OH grupe stavi ispred nastavka ol.

  LelaTypewritten TextNpr. 3-metil-2-pentanol (sara pravila)

  LelaTypewritten Text3-metilpentan-2-ol (novija pravila).

  LelaTypewritten TextOvakav način imenovanja je zgodan kada imamonezasićeni alkohol kakav je npr. okt-5-en-3-ol.

  LelaTypewritten Textime nam govori da imamo lanac od osam C-atoma, dvostruku vezu između 5 i 6 C-atoma i -OH

  LelaTypewritten Textgrupu na 3 C-atomu (zadatak: nacrtajte strukturu ovog alkohola).

  LelaTypewritten TextNeki od alkohola koriste i tradiocionalna

  LelaTypewritten Textimena kao što su izopropanol.

  LelaTypewritten TextKada imamo u strukturi alkohola dvostruku

  LelaTypewritten Textili trostruku vezu, -OH grupa je ta koja ima

  LelaTypewritten Textprioritet i ona određuje sa koje strane lanca

  LelaTypewritten Textkreće numeracija.

  LelaTypewritten TextU primjeru 3-buten-2-ol ovaj alkohol se može

  LelaTypewritten Textimenovati i kao but-3-en-2-ol. Ovim drugimo

  LelaTypewritten Textnačinom se naglašava gdje se nalazi dvostruka

  LelaTypewritten Textveza i na kojem je C-atomu -OH grupa. Isto tako 2-propen-1-ol se može imenovati kao prop-2-en-1-ol

  LelaTypewritten Textili 4-brom-2-hlor-3-metil-2-buten-1-ol isto možemo imenovati kao 4-brom-2-hlor-3-metilbut-2-en-1-ol. Oba načina imenovanja su ispravna i oba ćete naći u literaturi.

  LelaTypewritten TextKada se u spoju javi grupa koja će imati

  LelaTypewritten Textveći prioritet od -OH grupe, onda ovu grupu

  LelaTypewritten Textimenujemo kao hidroksilna grupa.

 • 5

  Alkoholi – skraćene strukture

  OH1

  23

  45

  67

  3-Metilheptanol

  OH

  12

  3

  4

  5

  67

  3-Butil-3-Metilheptanol

  POLIOLI

  OHOHOH

  CH2 CH CH2CH2CH2CH2

  OH OH

  CH3CH CH2

  OH OHOHOH

  CH2 CH2

  OHOHOH

  CH2 CH CH2CH2CH2CH2

  OH OH

  CH3CH CH2

  OH OHOHOH

  CH2 CH2

  Etilen glikol Propilen glikol (1,2-Etandiol) (1,2-Propandiol)

  Trimetilen glikol Glicerol

  (1,3-Propandiol) (1,2,3-Propantriol)

  OHOHOH

  CH2 CH CH2CH2CH2CH2

  OH OH

  CH3CH CH2

  OH OHOHOH

  CH2 CH2

  OHOHOH

  CH2 CH CH2CH2CH2CH2

  OH OH

  CH3CH CH2

  OH OHOHOH

  CH2 CH2

  Strukturne i fizičke osobine alkohola

  Zbog prisustva – OH grupe alkoholi su POLARNI spojevi:

  Polarnost C-O-H veze

  u metanolu Asocijacija etanola u

  tečnom stanju

  LelaTypewritten TextOvde su prikazani alkoholi skraćenim

  LelaTypewritten Textstrukturama.

  LelaTypewritten TextPolioli su alkoholi koji imaju više od jedne -OH

  LelaTypewritten Textgrupe u svojoj strukturi. Imenuju se kao i drugi

  LelaTypewritten Textalkoholi, samo što se dodaje nastavak diol, triol i

  LelaTypewritten Textkoristi se više brojeva koji označavaju položaj

  LelaTypewritten Text-OH grupa. Termin glikol općenito se označava

  LelaTypewritten Textkao 1,2-diol ili vicinalni diol (-OH grupe su u

  LelaTypewritten Textsusjedstvu). Najpoznatiji poliol jeste glicerol.

  LelaTypewritten TextStrukturno alkoholi su slični vodi i alkoholi

  LelaTypewritten Textsu polarni spojevi.

 • 6

  Asocijacija molekula etanola je moguća zbog prisustva VODIKOVIH VEZA, što za posljedicu ima visoke tačke ključanja alkohola u poređenju sa spojevima slične strukture:

  CH3CH2OH CH3CH2Cl CH3-O-CH3 CH3CH3

  Etanol Hloretan Dimetil eter Etan

  T.K. 78.3°C 12.5°C -24°C -88.5°C

  Strukturne i fizičke osobine alkohola

  H2O i ROH su polarna jedinjenja

  Fizičke osobine alkohola

  Fizičke osobine

  Temperatura ključanja

  Tklj alkohola su:

  Više od Tklj alkana (nepolarna jedinjenja)

  Više od Tklj alkil-halogenida (polarna jedinjenja)

  Razlog je sposobnost vodoničnog vezivanja

  LelaTypewritten TextMeđumolekulske privlačne interakcije koje

  LelaTypewritten Textpostoje između alkohola:

  LelaTypewritten Text-vodikove veze - interakcija između slobodnog

  LelaTypewritten Textelektronskog para sa O-atoma jednog alkohola i

  LelaTypewritten TextH atoma -OH grupe druge molekule alkohola.

  LelaTypewritten Text

  LelaTypewritten Text-dipol-dipol interakcija (dipol-dipol privlačne

  LelaTypewritten Textsile Coulomb-ovog tipa između molekula R-OH

  LelaTypewritten Textkoji su permanentni dipoli usljed jako polarizovane O-H veze).

  LelaTypewritten Text- London-ove sile (zavise od međusobne korelacije elektrona između molekula; rastu sa povećanjem

  LelaTypewritten Textdodirne površine među molekulama).

 • 7

  Fizičke osobine

  Tklj rastu sa povećanjem broja –OH grupa u molekuli (veća mogućnost vodoničnog vezivanja)

  Tklj alkohola:

  Rastu sa povećanjem C atoma

  Opadaju sa stepenom razgranatosti lanca

  Fizičke osobine Mnogi alkoholi se dobro rastavraju u vodi

  Sa povećanjem hidrofobnog dijela, smanjuje se rastvorljivost u vodi, a povećava u nepolarnim rastvaračima (heksan)

  DOBIVANJE ALKOHOLA –

  Industrijski postupci

  Metanol i etanol – spadaju među najvažnije industrijske hemikalije.

  Metanol - drveni alkohol – zagrijavanjem drveta u odsustvu zraka.

  CH3OH CH3CH2OH

  LelaTypewritten TextAlkoholi bolje otapaju polarne spojeve od

  LelaTypewritten Textugljikovodika. Ionski spojevi, kao npr NaCl,

  LelaTypewritten Textotapaju se prilično dobro u nižim alkoholima.

  LelaTypewritten TextKažemo da je -OH grupa hidrofilna (voli vodu)

  LelaTypewritten Textzbog svog afiniteta prema vodi i ostalim polarnim

  LelaTypewritten Texttvarima. Za alkilni ostatak alkohola kažemo da je

  LelaTypewritten Texthidrofoban (ne voli vodu) jer djeluje slično kao

  LelaTypewritten Textalkan. Alkilna grupa uzrokuje smanjivanje hidrofilnosti alkohola, pa su zbog toga topivi i u

  LelaTypewritten Textnepolarnim rastvaračima. O pojmu hidrofilnosti i hirdofobnosti i njihovoj praktičnoj upotrebi

  LelaTypewritten Textmožete pročitati na linku: https://www.bug.hr/znanost/kemicar-u-kuci-4-kako-prati--uljem-14546

  LelaTypewritten TextAlkoholi se mogu dobiti na više načina.

  LelaTypewritten TextIndustrijski su važni metanol ietanol.

  LelaTypewritten TextZanimljivo je da je dokazano da metanol

  LelaTypewritten Textdobiven od ugljena je izvrsno gorivo za

  LelaTypewritten Texttrkače automobile.

  LelaTypewritten TextNeki alkoholi imaju istu kiselost kao i voda,

  LelaTypewritten Text(pKa vode je 15,7, sirćetne kiseline, 4,8, a

  LelaTypewritten Textmetanola 15,5, etanola 15,9, izopropanola 16,5)

  LelaTypewritten TextKiselost se smanjuje povećanjem broja supstituenata

  LelaTypewritten Textna alkilnoj grupi.

 • 8

  DOBIVANJE ALKOHOLA –

  Industrijski postupci

  Katalitička redukcija karbon monoksida hidrogenom:

  CO + 2 H2 Cu-ZnO-Cr2O3, 250

  o, 50-100 atmCH3OH

  CH2CH2 Rh ili Ru, pritisak, toplota

  2 CO + 3 H2

  OH OH

  Metanol

  1,2-Etandiol (etilen glikol)

  Fermentacija šećera (5%)

  Kiselo-katalizirana hidratacija etena (etilena)

  DOBIVANJE ALKOHOLA –

  Industrijski postupci

  kvasacC6H12O6 2 CH 3CH2OH + 2 CO2

  Etanol

  H OH

  H3PO4, 300oC

  CH2 CH2 + HOH CH 2 CH2

  H OH

  CH2 CH2

  Etanol

  Pregled metoda za priređivanje alkohola

  1. Hidratacija alkena u kiselom mediju:

  2. Hidroliza halogenih derivata:

  H+

  HOH

  CH3 CH CH2 + HOH CH 3CH CH2

  2-Propanol

  RX + HOH R-OH + HX

  Haloalkan Alkohol (Alkilhalogenid)

  LelaTypewritten TextMetanol se danas sintetizira katalitičkom

  LelaTypewritten Textredukcijom ugljen-monoksida sa vodikom

  LelaTypewritten Textuz visoku temperaturu i pritisak.

  LelaTypewritten TextEtanol se može dobiti fermentacijom šećera

  LelaTypewritten Texti škroba dobivenim iz različitih izvora. Kao izvori

  LelaTypewritten Textškroba služe žitarice kao što su kukuruz, pšenica,

  LelaTypewritten Textraž, ječam pa se etanol naziva žitnim alkoholom.

  LelaTypewritten Textkuhanjem sjemenki žitarica s klicama ječma, slada,

  LelaTypewritten Textdobivaju se jednostavni šećeri. Zatim se dodaje

  LelaTypewritten Textpivski kvasac i otopina se inkubira, dok kvasac

  LelaTypewritten Textjednostavne šećere, kao što je glukoza, n epretvori u etanol i CO2. Alkoholna otopina dobivena takvom

  LelaTypewritten Textfermentacijom sadržava samo 12-15% alkohola jer stanice kvasca ne mogu preživjeti pri većim konc.

  LelaTypewritten TextDestilacijom se sadržaj povećava na oko 40-50% za žestoka pića.

  LelaTypewritten TextAlkoholi se mogu direktno sintetizirati iz

  LelaTypewritten Textrazličitih funkcionanih grupa. Reakciju

  LelaTypewritten Texthidratacije alkena smo već upoznali. Dolazi

  LelaTypewritten Textdo adicije vode uz prisustvo kiseline. Voda se

  LelaTypewritten Textadira po Markovnikovom pravilu.

  LelaTypewritten TextHidrolizu alkil-halogenida smo takođe upoznali.

  LelaTypewritten TextU ovoj reakciji imamo supstitucije tj zamjenu

  LelaTypewritten Texthalogenog elementa sa -OH grupom.

 • 9

  3. Redukcija karbonilnih spojeva:

  Hidridni reagensi: Natrijum borhidrid, NaBH4, Litijum aluminijumhidrid, LiAlH4:

  Katalitička hidrogenizacija – H2/Pd-C

  H C OH H C OH + -

  Na+H3B H C O H OCH2CH3

  Na+H3B OCH2CH3-

  Etanol- rastvarač Produkt alkohol

  3. Redukcija karbonilnih spojeva:

  Aldehidi redukcijom daju primarne alkohole, 1°

  1. NaBH4, CH3CH2OH

  2. H3O+

  CH3CH2CH2C H

  O OH

  CH3CH2CH2C H

  H

  C H

  OHOH

  H

  OHO

  C H 1. NaBH4, CH3CH2OH

  2. H3O+

  Butanal 1-Butanol

  m-Hidroksibenzaldehid m-Hidroksibenzil alkohol

  Ketoni redukcijom daju sekundarne alkohole, 2°

  H

  OH

  1. NaBH4, CH3CH2OH

  2. H3O+

  O

  Dicikloheksil keton Dicikloheksilmetanol

  3. Redukcija karbonilnih spojeva:

  LelaTypewritten TextRedukcijom karbonilnih spojeva (aldehida i

  LelaTypewritten Textketona) dobivamo odgovarajuće alkohole.

  LelaTypewritten TextRedukcija se provodi uz LiAlH4 i NaBH4

  LelaTypewritten Textnajčešće.

  LelaTypewritten TextRedukcijom aldehida dobivaju se primarni

  LelaTypewritten Textalkoholi. U ovoj rekaciji dolazi do pucanja

  LelaTypewritten Textdvostruke veze između kisika i C-atoma. Na

  LelaTypewritten Textkisik se veže jedan atom vodika, a na slobodnu

  LelaTypewritten Textvezu na ugljiku, veže se drugi atom vodika.

  LelaTypewritten TextRedukcijom ketona nastaju sekundarni alkoholi.

  LelaTypewritten TextTakođe dolazi do pucanja dvostruke veze između

  LelaTypewritten Textkisika i ugljika. Na kisik se veže jedan atom

  LelaTypewritten Textvodika, a na C-atom na kojem je ostala

  LelaTypewritten Textslobodna veze, veže se drugi atom vodika.

 • 10

  CH CH C H

  O

  1. LiAlH4, eter

  2. H3O+

  OH

  CH CH C H

  H

  Hidridni reagensi reduciraju SAMO C=O grupu u nezasićenim aldehidima, ketonima, kao i nezasićenim esterima i kiselinama, ali NE i C=C vezu.

  3. Redukcija karbonilnih spojeva:

  HHO

  1. LiAlH4, eter

  2. H3O+

  O

  3-Fenilpropenal 3-Fenil-2-propen-1-ol

  2-Cikloheksenon 2-Cikloheksenol

  CH3CH2CH CHCOCH2CH3

  O

  1. LiAlH4, eter

  2. H3O+

  CH3CH2CH CH C H

  OH

  H

  CH3(CH2)7CH CH(CH2)7C OH

  O

  1. LiAlH4, eter

  2. H3O+

  CH3(CH2)7CH CH(CH2)7C H

  OH

  H

  Oleinska kiselina

  9-Oktadeken-1-ol

  3. Redukcija karbonilnih spojeva:

  Etil 2-pentenoat 2-Penten-1-ol

  Redukcija karbonilnih spojeva sumarno

  LelaTypewritten TextHidridne reagense možemo koristiti i za

  LelaTypewritten Textredukciju estera (prva reakcija) pri čemu

  LelaTypewritten Textdobivamo alkohole, ali i reudukciju kiselina.

  LelaTypewritten TextRedukcijom aldehida dobivamo primarne

  LelaTypewritten Textalkohole, ali oksidacijom primarnih alkohola

  LelaTypewritten Textdobivamo aldehide.

  LelaTypewritten TextIsta analogija važi i za ketone.

 • 11

  Redukcija karbonilnih spojeva sumarno

  Hidridni reagensi LiAlH4 i NaBH4 su selektivni – redukuju karbonilnu grupu, ali ne i nezasićene C,C veze

  Transformišu nezasićene aldehide i ketone u nezasićene alkohole

  Redukcija karboksilnih kiselina i estera

  Redukciaj se vrši sa LiAlH4

  4. ADICIJA GRIGNARDOVOG

  REAGENSA NA KARBONILNU GRUPU

  C R'

  O1. R''MgX, eter

  2. H3O+ C + HOMgX

  OH

  R''

  RR

  R'

  R X + Mg R MgXd- d+

  R = 1o, 2o, ili 3o alkil, aril, ili vinilX = Cl, Br, ili I

  Grignardov reagens:

  LelaTypewritten TextLiAlH4 i NaBH4 su selektivni reagensi jer

  LelaTypewritten Textu slučaju nezasićenih aldehida i ketna,

  LelaTypewritten Textreducirat će samo karbonilnu grupu i produkt

  LelaTypewritten Textće biti nezasićeni alkohol. Za razliku od njih

  LelaTypewritten Textako upotrijebimo H2/Pt pored redukcije

  LelaTypewritten TextC=O, doći će i do pucanja dvostruke veze tj

  LelaTypewritten Textadicije vodika na dvostruku vezu.

  LelaTypewritten TextOrganometalni spojevi litija i magnezija

  LelaTypewritten Textse primjenjuju u sintezi alkohola.

  LelaTypewritten TextGringarov reagens R-MgX smo već upoznali

  LelaTypewritten TextKao otapalo najčešće se primjenjuje dietil-eter.

 • 12

  4. ADICIJA GRIGNARDOVOG REAGENSA

  NA KARBONILNU GRUPU

  Adicijom nastaju alkoholi – nukleofilna alkilna-grupa iz organometalnog reagensa formira vezu sa polaznom karboilnom grupom

  Gringarov reagens napada karbonilni spoj i nastaje alkoksidna sol

  Zatim se dodaje voda ili razbl. kiselina da se protonira alkoksidni ion i dobije alkohol.

  4. ADICIJA GRIGNARDOVOG REAGENSA

  NA KARBONILNU GRUPU

  Nukleofilne adicije Grignardovog reagensa

  na C=O grupu u RCOR' gdje je:

  a) R = R' = H: Formaldehid; produkt je primarni alkohol

  MgBr1. H C H

  O

  2. H3O+

  CH2OH

  Cikloheksilmagnezijum Cikloheksilmetanol

  bromid (1 o alkohol)

  Gringarov reagens Formaldehid

  Formaldehid

  Primarni alkohol

  Butilmagnezijev-bromid Pentan-1-ol

  LelaTypewritten TextGringarov reagens kao nukleofil se adira na

  LelaTypewritten Textkarbonilnu grupu (aldehida ilii ketona) i

  LelaTypewritten Textdovodi do nastanka alkoksidnog iona koji

  LelaTypewritten Textse u drugom koraku protonira dajući alkohol.

  LelaTypewritten TextJednostavnije rečeno R dio iz Gringardovog

  LelaTypewritten Textreagensa će se vezati na C-atom karbonilne

  LelaTypewritten Textgrupe u prvom koraku, a u drugom koraku

  LelaTypewritten Textvodik se veže na kisik tj vodik protonira kisik pri čemu dobivamo OH grupu odnosno alkohol.

  LelaTypewritten TextAdicijom Gringarovog reagensa na formaldehid

  LelaTypewritten Textnastaju primarni alkoholi, adicijom na aldehid

  LelaTypewritten Textnastaju sekundarni, adicijom na keton nastaju

  LelaTypewritten Texttercijrni alkoholi.

  LelaTypewritten TextOvde je prikazana opšta reakcija adicije

  LelaTypewritten TextGringarovog reagensa na formaldehid i

  LelaTypewritten Textnastanak primarnog alkohola.

  LelaTypewritten TextBenefit adicije Gringarovog reagensa jeste

  LelaTypewritten Textšto imamo novu C-C vezu.

  LelaTypewritten TextAko želimo da sintetiziramo pentanol,

  LelaTypewritten Textuvodimo Gringarov reagens koji kao R (alkilnu

  LelaTypewritten Textgrupu) ima grupu od četiri C-atoma i plus jedan C-atom iz formaldehida; rezultat alkohol sa pet

  LelaTypewritten TextC-atoma.

 • 13

  b) R = alkil, aril, vinil, R' = H: Aldehid, produkt je sekundarni alkohol

  Nukleofilne adicije Grignardovog reagensa

  na C=O grupu u RCOR' gdje je:

  Gringarov reagens Aldehid Sekundarni alkohol

  Etilmegnezijev-bromid

  Acetaldehid Butan-2-ol

  b) R = alkil, aril, vinil, R' = H: Aldehid, produkt je sekundarni alkohol

  Nukleofilne adicije Grignardovog reagensa

  na C=O grupu u RCOR' gdje je:

  1-Fenil-3-metil-1-butanol

  (2o alkohol)

  3-Metilbutanal Fenilmagnezijum bromid

  OH

  (CH3)2CHCH2CH

  H3O+

  eter

  OMgBr

  (CH3)2CHCH2C H +

  c) R i R' = alkil, aril, vinil: Keton; produkt je tercijarni alkohol

  Nukleofilne adicije Grignardovog reagensa

  na C=O grupu u RCOR' gdje je:

  Gringarov reagens

  Keton Tercijarni alkohol

  Etilmegnezijev-bromid Pentan-2-om

  3-metilheksan-3-ol

  LelaTypewritten TextNa ovom slajdu je prikazana opća reakcija

  LelaTypewritten Textadicije Gringarovog reagensa na aldehid.

  LelaTypewritten TextPrincip reakcije je isti, ali je rezultat sekundarni

  LelaTypewritten Textalkohol.

  LelaTypewritten TextPrimjer adicije Gringardovog reagensa na

  LelaTypewritten Textaldehid. Ovde imamo primjer da je kao R grupa

  LelaTypewritten Textu Gringardovom reagensu, fenilna grupa koja

  LelaTypewritten Textće se po istom principu vezati na C-atom

  LelaTypewritten Textkarbonilne grupe.

  LelaTypewritten TextAdicija Gringardovog reagensa na ketone

  LelaTypewritten Textse takođe odvija po istom principu kao i na

  LelaTypewritten Textformaldehid i na aldehide, samo što u ovoj

  LelaTypewritten Textadiciji produkt je tercijarni alkohol.

 • 14

  c) R i R' = alkil, aril, vinil: Keton; produkt je tercijarni alkohol

  Nukleofilne adicije Grignardovog reagensa

  na C=O grupu u RCOR' gdje je:

  Cikloheksanon Etilmagnezijum 1-Etilcikloheksanol bromid

  HO CH2CH3eter H3O

  +

  + CH3CH2MgBr

  O

  (3o alkohol)

  Sinteza 4-etil-4-nonanola:

  4-Etil-nonanol

  Etilmagnezium bromid

  Propilmagnezium bromid

  Pentilmagnezium bromid

  4-Nonanon

  3-Oktanon

  3-Heksanon

  REAKCIJE ALKOHOLA

  LelaTypewritten TextPrimjer adicije Gringardovog reagensa na

  LelaTypewritten Textketon.

  LelaTypewritten TextBudući da adicijom Gringardovog reagensa

  LelaTypewritten Textna keton, nastaje tercijarni alkohol, koji može

  LelaTypewritten Textsadržavati tri ražličite alkilne grupe. Obrnutom

  LelaTypewritten Textreakcijom možemo predvidjeti iz kojeg ketona

  LelaTypewritten Texti Gringardovog reagensa se može sintetizirati

  LelaTypewritten Textnavedeni alkohol. Na ovom primjer vidimo da

  LelaTypewritten Text4-etil-nonanol se može dobiti na tri različita

  LelaTypewritten Textnačina, iz tri različita Gringardova reagensa i tri različita ketona.

  LelaTypewritten TextSumarne reakcije alkohola su: dehidratacija

  LelaTypewritten Text(oduzimanje vode) čime dobivamo alken. Obrnuto

  LelaTypewritten Texthidratacijom alkena možemo dobiti alkohol.

  LelaTypewritten TextOksidacijom alkohola, možemo dobiti aldehide,

  LelaTypewritten Textketone i kiseline, a njihovom redukcijom alkohole.

  LelaTypewritten TextSupstitucijom -OH grupe u alkoholu sa halogenim

  LelaTypewritten Textelementom, dobivamo alkil-halogenide.

  LelaTypewritten TextRedukcijom alkohola dobivamo alkane. Esterifikacijom (alkohol i kiselina ili kiselinski derivat) nastaju

  LelaTypewritten Textesteri. Reakcijom tosiliranja nastaju tosilati. Iz alkohola možemo dobti etere. Neke od ovih reakcija

  LelaTypewritten Textsu vam poznate jer smo ih već u sklopu nekih klasa spojeva spominjali.

 • 15

  REAKCIJE ALKOHOLA

  ....

  d+d+

  d-

  HOC

  1. 2.

  1. Reakcije na C-O vezi

  a) Dehidratacija alkohola- priređivanje alkena

  Etanol Etilen

  180o

  H2SO4CH3CH2OH CH 2 CH2 + H2O

  CH3OH

  CH3POCl3piridin, OoC

  1-Metilcikloheksanol 1-Metilcikloheksen

  b) Prevođenje alkohola u haloalkane (alkil-halogenide)

  25oC

  CH3

  C OH + H Cl

  CH3

  CH3 konc. CH3

  CH3

  C Cl + H2O

  CH3

  2-Metil-2-propanol 2-Hlor-2-Metilpropan

  1. Reakcije na C-O vezi

  LelaTypewritten TextReakcije alkohola mogu biti na C-O vezi i na

  LelaTypewritten TextO-H vezi.

  LelaTypewritten TextReakciju dehidratacije alkohola smo već

  LelaTypewritten Textupoznali kroz klasu alkena. Sumarno dolazi

  LelaTypewritten Textdo oduzimanja molekule vode (-OH grupa

  LelaTypewritten Textsa jednog C-atoma i H sa drugog C- atoma)

  LelaTypewritten Texti između tih C-atoma se formira dvostruka veza.

  LelaTypewritten TextReakcija alkohola sa HX kiselinama je takođe

  LelaTypewritten Textreakcija koju smo upoznali kroz klasu spojeva

  LelaTypewritten Textalkil-halogenida. Sumarno dolazi do supstitucije

  LelaTypewritten Text-OH grupe sa halogenim elementom.

  LelaTypewritten TextDolazi do eliminacije molekule vode i nastanka

  LelaTypewritten Textdvostruke veze.

  LelaTypewritten TextOva reakcija se još zove monomolekulska reakcija dehidratacije (učestvuje jedna molekula alkohola za nastanak

  LelaTypewritten Textjedne molekule alkena).

 • 16

  1. Reakcije na C-O vezi

  Lucasov test – HCl/ZnCl2 – različita brzina nastajanja hloralkana (vrijedi za alkohole sa manje od 6 C atoma):

  • 3° alkoholi reaguju ODMAH (vidljiv novi sloj RCl koji se ne miješa sa vodom)

  • 2° alkoholi reaguju NAKON 5 MINUTA

  • 1° alkoholi NE REAGUJU na sobnoj temperaturi

  Prevođenje alkohola u haloalkane

  (alkilhalogenide)

  CH3CH2CH2CH2OH + HCl konc.ZnCl2 CH3CH2CH2CH2Cl + H2O

  1-Butanol 1-Hlorbutan

  toplota

  2-Metilpropanol 1-Brom-2-metilpropan

  3 (CH3)2CHCH2Br + H3PO3 3 (CH3)2CHCH2OH + PBr3 -10o do 0oC

  4 sata

  1-Heptanol 1-Hlorheptan

  CH3(CH2)5CH2OH + SOCl2 CH3(CH2)5CH2Cl + SO2 + HCl

  Tionil hlorid

  2. Reakcije na O-H vezi

  a) Reakcije sa aktivnim metalima

  CH3CH2OH + Na CH 3CH2O-Na+ + H2

  Etanol Natrijum etoksid

  Metalni alkoksidi mogu da reaguju sa alkilhalogenidima (haloalkanima) dajući ETERE u reakciji koja je poznata kao Williamsonova sinteza etera:

  CH3CH2O-Na+ +

  CH2Cl CH2OCH2CH3

  Natrijum etoksid Benzilhlorid Benzil etil eter

  LelaTypewritten TextReakcija supstitucije -OH grupe sa halogenim

  LelaTypewritten Textelementom našla je primjenu kod identifikacije

  LelaTypewritten Textda li je neki spoj 1°, 2° ili 3°.

  LelaTypewritten TextAlkoholi se mogu prevesti u alkil-halogenide

  LelaTypewritten Textkorištenjem različitih reagenasa.

  LelaTypewritten TextZa reakcije na O-H vezi, možemo reći da

  LelaTypewritten Textdolazi do zamijene vodika. U reakciji alkohola

  LelaTypewritten Textsa natrijem, nastaje natrijev alkoksid koji dalje

  LelaTypewritten Textu reakciji sa alkil-halogenidom daje eter. Ova

  LelaTypewritten Textreakcija je poznata kao Wiliamsova sinteza etera.

 • 17

  3. Oksidacija alkohola

  Primarni alkoholi se oksidiraju do aldehida i dalje do karboksilnih kiselina

  Sekundarni alkoholi se oksidiraju do ketona.

  Tercijarni alkoholi ne reaguju sa većinom oksidirajućih reagenasa, osim pod

  izuzeztno snažnim uslovima kada dolazi do pucanja svih ostalih veza u molekuli.

  3.

  Oksi

  dac

  ija a

  lko

  ho

  la

  R C H

  OH

  H

  [O]O

  R C H[O]

  R C OH

  O

  Primarni alkohol Aldehid Karboksilna kiselina

  R C H

  OH

  R'

  [O]O

  R C R'

  Sekundarni alkohol Keton

  R C R''

  OH

  R'

  [O]

  Tercijarni alkohol

  Nema reakcije

  3. Oksidacija alkohola

  LelaTypewritten TextKako smo imali reakciju redukcije aldehida i

  LelaTypewritten Textketona do alkohola, tako oksidacijom alkohola

  LelaTypewritten Textnastaju aldehidi i ketoni.

  LelaTypewritten TextOvde su sumarno prikazane reakcije oksidacije

  LelaTypewritten Texts lijeva na desno i reakcije redukcije u obrnutom

  LelaTypewritten Textsmjeru (s desna na lijevo).

 • 18

  [O]

  3. Oksidacija alkohola

  je oksidirajući reagens (KMnO4,CrO3 i Na2Cr2O7) PCC, C5H6NCrCl, piridinium hlorhromat, u CH2Cl2 kao rastvaraču

  ..N

  Piridin Piridinium hlorhromat (PCC)

  +

  H

  N

  CrO3 + HCl +

  CH3(CH2)5CH2OH PCC

  CH2Cl2

  CH3(CH2)5CH

  O

  1-Heptanol Heptanal

  3. Oksidacija alkohola

  CH2OHPCC

  CH2Cl2C

  H

  O

  Citronelol Citronelal (iz ružinog ulja)

  Jonesov reagens, hrom(VI)-oksid ili kalijum dihromat u vodenoj otopini sulfatne kiseline,

  stvara hromnu kiselinu kao oksidirajuće sredstvo koja oksidira

  primarne alkohole do karboksilnih

  kiselina, a

  sekundarne alkohole do ketona

  3. Oksidacija alkohola

  LelaTypewritten TextReagensi za oksidaciju mogu biti različiti.

  LelaTypewritten TextIz primarnih alkohola, oksidacijom uz reagens

  LelaTypewritten TextPCC (piridinijum hlorhromat) dobivamo

  LelaTypewritten Textaldehide.

  LelaTypewritten TextReakciju oksidacije sa CrO3 možemo iskoristiti

  LelaTypewritten Textza prevođenje primarnih alkohola do

  LelaTypewritten Textkarboksilnih kiselina, i sekundarnih alkohola

  LelaTypewritten Textdo ketona.

 • 19

  Oksidirajući reagens, dihromat ion, Cr2O72-, je

  svijetlo narandžast, a kada se redukuje dešava se promjena boje u izrazito zelenu koja potiče od hrom(III)-iona, Cr3+:

  3. Oksidacija alkohola

  RCH2OH RCOOH

  ili + H2Cr2O7 Cr2(SO4)3 + ili

  R2CHOH R2C O

  H2SO4

  Negativan test (a); pozitivan test (b)

  (a) (b)

  3. Oksidacija alkohola

  Alkotest u prisustvu alkohola narandžasto obojeni kalijev dihromat reducira se u zeleno obojeni Cr3+. Iz intenziteta zelene boje određuje se udio alkohola u krvi.

  1-Dekanol Dekanska kiselina

  O

  CH3(CH2)8COHH2SO4CrO3,

  CH3(CH2)8CH2OH H2O, aceton

  3. Oksidacija alkohola

  O

  C OH

  C6H5C6H5

  CH2OH

  H2O, aceton

  CrO3,H2SO4

  (1-Fenilciklopentil)metanol 1-Fenilciklopentan- karboksilna kiselina

  H2O, CH3COOH,

  Na2Cr2O7H3C C O

  CH3

  CH3CH3

  CH3

  H3C C OH

  4-terc-Butilcikloheksanol 4-terc-Butilheksanon

  LelaTypewritten TextPraktični značaj ove reakcije jeste što se ona

  LelaTypewritten Textkoristi u alko testovima.

  LelaTypewritten TextUpotrebom jačeg oksidacijskog sredstva

  LelaTypewritten Textprimarni alkoholi se oksidiraju do karboksilnih

  LelaTypewritten Textkiselina (možemo reći da se preskače korak

  LelaTypewritten Textnastanka aldehida).

 • 20

  3. Oksidacija alkohola

  Za osjetljivije alkohole koriste se blaži reagensi kod nižih temperatura:

  Jonesov reagensOH

  Aceton, 0oC

  O

  Ciklooktanol Ciklooktanon

  3. Oksidacija alkohola

  H3C

  H3C

  O

  OH O

  O

  H3C

  H3C

  PCC

  CH2Cl2, 25oC

  Testosteron 4-Androsten-3,17-dion (steroid; muški seksualni hormon)

  U organizmu čovjeka i drugim biološkim sistemima, kao oksidirajući reagens učestvuje NAD+:

  N

  R

  +

  CNH2

  O

  NAD+ NADH

  + H+ + 2 e-

  O

  CNH2

  R

  N..

  H H

  Nikotinamid adenin dinukleotid

  3. Oksidacije u živim sistemima

 • 21

  Oksidacija etanola pomoću NAD+ u jetri je

  prvi stepen detoksikacije unešenog etanola.

  U jetri se dešava i oksidacija laktata (koji se

  akumulira nakon metaboličke razgradnje

  glukoze u mišićnim ćelijama, kod povećane

  aktivnosti) u piruvat.

  3. Oksidacije u živim sistemima

  Svaka oksidacija je katalizirana specifičnim enzimima:

  CH3CH2OH + NAD

  +

  alkoholdehidrogenaza

  CH3CH + NADH + H+

  O

  Etanol Etanal

  CH3CHCOO- + NAD+

  OH laktatdehidrogenaza

  O

  CH3CCOO- + NADH + H +

  Laktat Piruvat

  3. Oksidacije u živim sistemima

  Alkoholi tvore estere sa anorganskim kiselinama.

  4. Esteri anorganskih kiselina

  Sulfatna kiselina Metil-sulfat dimetil-sulfat

  Alkohol

  Alkohol

  Nitratna kiseline alkilnitrat

  Sa sulfatnom kiselinom

  Sa nitratnom kiselinom

  LelaTypewritten TextAlkoholi reaguju sa karboksilnim kiselinama

  LelaTypewritten Texti grade estere (njih ćemo obrađivati u sklopu

  LelaTypewritten Textkarboksilnih kiselina). Međutim, alkoholi mogu

  LelaTypewritten Texti da reaguju sa anorganskim kiselinama i grade

  LelaTypewritten Textestere anorganskih kiselina.

  LelaTypewritten TextAlkoholi reaguju sa sulfatnom kiselinom i daju

  LelaTypewritten Textestere sulfatne kiseline. U reakciji između alkohola

  LelaTypewritten Texti sulfatne kiseline dolazi do odvajanja OH grupe sa sulfatne kiseline i H sa OH grupe alkohola. Na

  LelaTypewritten Textmjesto gdje je bila OH grupa sulfatne kiseline, veže se ostatak alkohola, O-R i to preko kisika. Budući

  LelaTypewritten Textda sulfatna kiselina ima još jednu OH grupu, i nju možemo zamijeniti sa ostatkom od druge molekule

  LelaTypewritten Textalkohola. Budući da se izdvaja OH grupa od kiseline i H od alkohola, u reakcijama esterifikacije

 • 22

  Alkoholi tvore estere sa anorganskim kiselinama.

  4. Esteri anorganskih kiselina

  Sa fosfatnom kiselinom

  Fosfatna kiselina Monometil-fosfat

  Dimetil-fosfat Trimetil-fosfat

  AROMATSKI ALKOHOLI CH2OH

  Benzilni alkohol2-Feniletanol

  CH2CH2OH

  (- Fenetilalkohol )

  Salicin Saligenin Glukoza

  + C6H12O6

  H2O

  OH

  CH2OH

  O C6H11O5

  CH2OH

  Salicin Saligenin Glukoza

  Siringenin

  CH CHCH2OH

  (iz kore jorgovana,Siringa vulgaris)

  HO

  OCH3

  H3CO

  OCH3

  HO

  (iz četinara, konifera)

  CH CHCH2OH

  Koniferilalkohol

  AROMATSKI ALKOHOLI

  Syringa vulgaris

  LelaTypewritten Textpored nastalog estera, izdvaja se i molekula vode.

  LelaTypewritten TextIsti je princip i kod reakcije između nitratne kiseline (HO-NO2) i alkohola.

  LelaTypewritten TextAlkoholi takođe reaguju i sa fosfatnom kiselinom.

  LelaTypewritten TextBudući da fosfatna kiselina ima tri OH grupe,

  LelaTypewritten Textsvaka od njih se može zamijeniti sa ostatkom

  LelaTypewritten Textod molekule alkohola.

  LelaTypewritten TextPrimjeri nekih aromatskih alkohola ali kod

  LelaTypewritten Textkojih OH grupa nije vezana direktno za

  LelaTypewritten Textprsten.

 • 23

  TIOLI

  TIOLI

  tioli su analozi alkohola

  imenuju se na isti način kao alkoholi, koristeći se sufiksom –tiol, umjesto –ol.

  sama –SH grupa se naziva merkapto grupa

  CH3CH2SH

  SH

  SH

  COOH

  Etantiol Cikloheksantiol m-Merkaptobenzojeva kiselina

  Glavna karakteristika tiola je njihov neugodan miris; npr. neugodan miris tvora potiče prvenstveno od dva tiola:

  3-metil-1-butantiol i 2-buten-1-tiol:

  CH3CHCH2CH2SH CH3CH CHCH2SH

  CH3

  LelaTypewritten TextTioli ili tioalkoholi su sljedeća klasa spojeva.

  LelaTypewritten TextTioli su analozi alkohola jer umjesto OH grupe

  LelaTypewritten Textkoja je funkcionalna grupa kod alkohola, imaju

  LelaTypewritten Text-SH grupu. Kada se SH grupa nalazi u spoju

  LelaTypewritten TextGlavna karakteristika njihova jeste neugodan

  LelaTypewritten Textmiris. Koriste se u elektroforezi.

  LelaTypewritten Textkoji sadrži grupu koja ima veći prioritet od nje

  LelaTypewritten Textonda se ona imenuje kao merkapto (starija

  LelaTypewritten Textpravila) odnosno sulfanil (novija pravila).

  LelaTypewritten TextTioli su kiseliji od alkohola.

  LelaTypewritten TextMogu se pripremiti u reakciji alkil-halogenida

  LelaTypewritten Textsa NaHS.

  LelaTypewritten TextNaHS + CH3Cl daje CH3SH i NaCl

 • 24

  Propantiol je nađen u svježe izrezanom crvenom luku, a

  2-propen-1-tiol u bijelom luku:

  SHCH3CH2CH2SH CH2 CHCH2 Propantiol 2-Propen-1-tiol

  TIOLI

  ETERI I TIOETERI

  ETERI

  Derivati alkohola ili fenola kod kojih je H-atom –OH grupe zamenjen alkil- ili aril-grupom.

  LelaTypewritten TextTioli se lako oksidiraju dajući dimer - disulfid

  LelaTypewritten TextR-SH + HS-R uz LiAlH4 nastaje R-S-S-R.

  LelaTypewritten TextBudući da tioli tvore komplekse, primjenjuju

  LelaTypewritten Textse kao antidoti pri trovanju teškim metalima.

  LelaTypewritten TextEteri kao i alkoholi su slični vodi, s tim da

  LelaTypewritten Textsu kod vodikovi atomi zamijenjeni sa alkilnim

  LelaTypewritten Textili arilnim grupama.

  LelaTypewritten TextH-O-H voda

  LelaTypewritten TextR-O-H alkohol

  LelaTypewritten TextR-O-R eter

 • 25

  Nomenklatura etera

  Trivijalna nomenklatura:

  Nazivu alkil grupe dodaje se sufiks eter

  IUPAC nomenklatura

  Tretiraju se kao derivati alkana – prefiks alkoksi + ime alkana

  Veća grupa predstavlja osnovni niz, a manja alkoksi-grupu.

  Nomenklatura etera

  Fizičke osobine

  Tklj etera su znatno niže od Tklj izomernih alkohola iste molekulske mase

  Mnogi eteri se dobro rastvaraju vodi – sposobnost vodoničnog vezivanja vode i etera

  Rastvorljivost se smanjuje sa povećanjem veličine nepolarnih dijelova

  LelaTypewritten TextEteri su vrlo polarni spojevi iako nemaju polarnu

  LelaTypewritten TextOH grupu kao alkoholi. Zbog toga su oni pogodna

  LelaTypewritten Textpolarna otapala npr tetrahidrofuran THF.

  LelaTypewritten TextEteri otapaju brojana polarna i nepolarna

  LelaTypewritten Textjedinjenja, a njohova relativno niska vrelišta

  LelaTypewritten Textpojednostavljuju njihovo uparavanje (uklanjanje)

  LelaTypewritten Textiz reakcijske smjese produkata.

  LelaTypewritten TextZa formiranje imena etera izima se složenija

  LelaTypewritten Textalkilna grupa (koja ima više C-atoma) a ostaka

  LelaTypewritten Textse imenuje kao alkoksi grupa.

 • 26

  Dobivanje etera

  Wiliamson-ova sinteza etera

  Dobivanje etera

  Intermolekulska dehidratacija alkohola

  Dobivanje etera

  Alkoholiza 3° i 2° alkil-halogenida

  LelaTypewritten TextEtrei se mogu dobiti već spomenutom

  LelaTypewritten TextWiliamsovo sintezom iz alkoksida (najčešće

  LelaTypewritten Textnatrijevih) i alkil-halogenida.

  LelaTypewritten TextU reakciji dolazi do zamjene (jer je ovo reakcija

  LelaTypewritten Textnukleofilne supstitucije) natrija sa alkilnim

  LelaTypewritten Textdijelom alkil-halogenida (najjednostavnije rečeno)

  LelaTypewritten Text Eteri se mogu dobiti i intermolekulkom

  LelaTypewritten Textdehidratacijom alkohola uz kiselinu kao

  LelaTypewritten Textkatalizator. Ovu reakciju još zovemo i

  LelaTypewritten Textbimolekulska dehidratacija jer se odvija između

  LelaTypewritten Textdvije molekule alkohola. U toj reakciji iz jedne

  LelaTypewritten Textmolekule se izdvaja -OH grupa, a iz druge H.

  LelaTypewritten TextDijelovi molekula alkohola koji su ostali bez OH

  LelaTypewritten Textodnosno H se spajaju preko kisika i nastaju eteri. Uslovi moraju biti pažljivo kontrolisani da bi se uspio dobiti odgovarajući produkt.

  LelaTypewritten TextMonomolekulska dehidratacija dovodi do nastanka alkena (reakcija rađena u sklopu alkena)

  LelaTypewritten TextEteri se mogu dobiti i u reakciji između

  LelaTypewritten Textalkil-halogenida i alkohola.

 • 27

  Hemijske reakcije etera

  Eteri su inertna organska jedinjenja

  NE reaguju sa:

  Alkalijama

  Metalnim Na

  Oksidacionim i redukcionim sredstvima

  Eteri se često koriste kao rastvarači

  Tioeteri

  Sumporovi analozi etera

  Imaju jak i karakterističan miris

  Imenuju se kao tako da je riječ eter zamjenjena sa rječju sulfid

  CH3-S-CH3 je dimetil sulfid

  Tioeteri

  Tioetri su značajni u biologiji, npr. aminokiselina metionin i kofaktor biotin

  Nafta sadrži mnoga organosumporna jedinjenja, među kojima su tioetri.

  Polifenilen sulfid je plastika koja je otporna na visoke temperature.

  https://sh.wikipedia.org/wiki/Aminokiselinahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Metioninhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Kofaktor_(biohemija)https://sh.wikipedia.org/wiki/Biotinhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Naftahttps://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Polifenilen_sulfid&action=edit&redlink=1https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Polifenilen_sulfid&action=edit&redlink=1LelaTypewritten TextTieteri su analozi etera gdje umjesto atoma

  LelaTypewritten Textkisika imamo atom sumpora

  LelaTypewritten TextBudući da su nereaktivni spojevi, rijetko se

  LelaTypewritten Textupotrebljavaju kao sintetički međuprodukti.