of 41 /41
www.eduka-centar.com TEST IZ ORGANSKE HEMIJE PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na sledeće fakultete i odseke: farmacija, medicina, stomatologija, PMF-hemija, veterina

Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Test iz organske hemije: PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na sledeće fakultete i odseke: Farmacija, Medicina, Stomatologija, PMF-hemija, Veterina. Autor: Eduka Centar, Novi Sad - jedina registrovana institucija u Vojvodini, specijalizovana za pripremu za prijemne ispite prilikom upisa na fakultete i u srednje škole. Više o pripremnoj nastavi: http://www.eduka-centar.com/priprema.html

Text of Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

Page 1: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

www.eduka-centar.com

TEST IZ ORGANSKE HEMIJE PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA

za upis na sledeće fakultete i odseke: farmacija, medicina, stomatologija, PMF-hemija, veterina

Page 2: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

1. Nukleofil ne može biti:

a. OH-

b. NH3

c. H2O d. H+

e. CN-

 

Page 3: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

2. U molekulu izoprena postoje:

a. 5 sp3 hibridozovana C atoma

b. 4 sp3 hibridozovana i 1 sp2 hibridizovani C atom

c. 3 sp3 hibridozovana i 2 sp2 hibridizovana C atoma

d. 2 sp3 hibridozovana i 3 sp2 hibridizovana C atoma

e. 1 sp3 hibridozovani i 4 sp2 hibridizovana C atoma

 

Page 4: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

3. Bromoform sadrži:

a. 1 atom broma

b. 2 atoma broma c. 3 atoma broma

d. 4 atoma broma e. ne sadrži brom

 

Page 5: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

4. Bilirubin sadrži:

a. porfirinski sistem

b. četiri pirolova prstena

c. sistem kumulovanih dvostrukih veza

d. jon Fe2+ kao centralni atom porfinskog sistema e. jon Fe3+ kao centralni atom porfinskog sistema

 

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

Page 6: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

5. Reakcijom metil-jodida i natrijuma nastaje:

a. metan

b. etan

c. butan

d. natrijum-acetilid

e. dijodmetanž

 

Page 7: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

6. Neće doći do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom kod:

a. p-nitrofenola b. propanske kiseline c. izoheksanola d. mlečne kiseline e. terc-butanola

 

Page 8: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

7. Najmanji procenat sumpora ima:

a. 1,4-butanditiol b. ciklopentantiol c. dialil-disulfid d. metil-propilsulfid e. natrijum-etantiolat

 

Page 9: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

8. Amin je:

a. (CH3)2CHNO2

b. (CH3)2NNO c. C2H5CONH2

d. CH3ONO2

e. C6H5NH2

 

Page 10: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

9. Formula CH2=C=CH2 predstavlja:

a. konjugovani dien

b. izolovani dien

c. trien

d. alen

e. etilen

 

Page 11: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

10. Benzil grupa je:

a. C6H5CH2- b. CH2=CH- c. CH2=CH-CH2- d. CH2= e. C6H5-

 

Page 12: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

11. Diazo grupa je:

a. -NH2

b. -N3

c. -CONH2

d. -N=N- e. =NH

 

Page 13: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

12. Najbazniji je:

a. tiofen b. furan c. pirol d. piridin e. benzen

 

 

Page 14: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

13. Oksidacioni broj ugljenikovog atoma u metilenhloridu je:

a. -4

b. -1

c. 0

d. +1

e. +4

 

Page 15: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

14. Nikotin sadrži prsten:

a. pirimidina b. pirola c. pirolidina d. piperidina e. azolidina

 

 

Page 16: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

15. Aldolnoj kondenzaciji može da podlegne:

a. furfural b. benzaldehid c. formaldehid d. trihloracetaldehid e. 2-fenilacetaldehid

 

Page 17: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

16. Reakcijom alkil-halogenida i benzena u prisustvu aluminijum(III)-jodida nastaje:

a. aldehid

b. keton

c. halogeno aromatično jedinjenje

d. diazonijumova so

e. alkilbenzen

 

Page 18: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

17. 1,3-tiazolidin sadrži:

a. petočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan b. petočlani heterociklični sistem dva atoma azota u m-položaju, aromatičan c. petočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, nije aromatičan d. šestočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan e. šestočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, aromatičan

 

Page 19: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

18. Slobodni elektronski par na atomu azota ne postoji kod:

a. nitrila buterne kiseline b. anilina c. tetrametilamonijum-jodida d. N-metilanilina e. N,N-dimetilanilina 

Page 20: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

19. Prolin sadrži:

a. prsten pirola b. prsten pirolidina c. amidnu grupu d. tercijarnu amino grupu e. dva atoma azota

 

Page 21: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

20. Formula CH3OCH3 predstavlja:

a. dimetiletar b. dimetilestar c. poluacetal d. dimetilperoksid e. acetal

 

Page 22: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

21. Soli tiola nazivaju se:

a. merkaptani b. merkaptidi c. sulfoni d. sulfonati e. diazonijumove soli

 

Page 23: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

22. Hlorovanjem benzena na normalnoj temperaturi i u prisustvu gvožđe(III)-hlorida nastaje:

a. hlorbenzen

b. hlorcikloheksan

c. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan

d. 2,4,6-trihlortoluen

e. 1,3,5-trihlorbenzen

 

Page 24: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

23. Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod:

a. heksan, po mehanizmu eliminacije

b. 2-heksen, shodno Markovnjikovom pravilu

c. 2-heksen, shodno Zajcevljev-om pravilu

d. 2-heksanon, po mehanizmu aldolne kondenzacije e. 1,2-heksandiol po mehanizmu adicije

 

Page 25: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

24. Bazniji je:

a. furan od tiofena

b. pirol od furana c. pirol od tiofena

d. pirol od piridina e. benzen od piridina

 

Page 26: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

25. Ciklopropan:

a. lako raskida prsten b. je veoma stabilno jedinjenje c. je epoksid d. je heterociklično jedinjenje e. je poznato po trivijalnom imenu acetilen 

 

Page 27: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

26. U reakciji piridina i hlorovodonične kiseline, piridin je:

a. baza b. kiselina c. elektron-akceptor d. sekundarni amin e. aromatični amin

 

Page 28: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

27. Zajcevljev-o pravilo moguće je vezati za proces:

a. supstitucije

b. adicije po Markovnjik-u c. adicije po anti-Markovnjik-u d. eliminacije e. polimerizacije

 

Page 29: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

28. Aceton ne može da podleže reakciji:

a. redukcije pod normalnim uslovima

b. oksidacije pod normalnim uslovima c. aldolne kondenzacije d. jodoformske reakcije e. građenja poluacetala

 

Page 30: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

29. Molarne mase (g/mol) fumarne i maleinske kiseline se razlikuju za:

a. 0

b. 1 c. 2 d. 12 e. 13

 

Page 31: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

30. m-Lakton je po strukturi:

a. estar

b. acetal c. poluacetal d. amid e. imid

 

Page 32: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

31. Broj ugljenikovih atoma u neoheksil grupi je:

a. 4

b. 6 c. 8 d. 10 e. 20

 

Page 33: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

32. V-Naftol ne podleže reakciji:

a. elektrofilne aromatske supstitucije

b. adicije c. oksidacije fenolne hidroksilne grupe d. esterifikacije e. građenja zelenog kompleksnog jedinjenja sa Fe3+ jonom

 

Page 34: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

33. CH3-CH2-CH=C=CH2 je:

a. konjugovani dien

b. 3,4-pentadien c. konstitucioni izomer ciklopentana d. alken koji ne podleže reakciji adicije e. kumulovani dien

 

Page 35: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

34. Jedinjenje formule C6H5CH2O-CO-CH2CH2CH3 je:

a. benzilbutiletar

b. benzil-butirat c. butilbenzoat d. benzilbutilketon e. butanaloksim

 

Page 36: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

35. Benzendiazonijum-hlorid u reakciji sa natrijum-acetilidom gradi:

a. imin

b. azo jedinjenje c. amid d. imid e. oksim

 

Page 37: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

36. Za potpuno zasićenje kiselina koje nastaju kiselom hidrolizom dioleoglicerola potrebno je:

a. 1 mol vodonika

b. 2 mola vodonika c. 3 mola vodonika d. 4 mola vodonika e. vodonik ne može reagovati u navedenim uslovima

 

Page 38: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

37. Di-terc-butilsulfat je:

a. merkaptan

b. estar c. etar d. merkaptid e. sulfonat

 

Page 39: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

38. Broj hiralnih ugljenikovih atoma u molekulu mokraćne kiseline je:

a. 0

b. 1 c. 2 d. 3 e. 10

 

Page 40: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

39. Broj dijastereoizomera a-metilglukopiranoze je:

a. 0

b. 2 c. 8 d. 16 e. 32

 

Page 41: Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13

(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600www.eduka-centar.com, [email protected]

40. Moguća reakcija je:

a. butan i natrijum-hidroksid

b. 2-pentanol i natrijum-hidroksid c. 3-heksin i natrijum-hidrid d. natrijum-metanolat i brombenzen e. hlormetan i elementarni natrijum