Click here to load reader

Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

 • View
  13.752

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Test iz organske hemije: PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na sledeće fakultete i odseke: Farmacija, Medicina, Stomatologija, PMF-hemija, Veterina. Autor: Eduka Centar, Novi Sad - jedina registrovana institucija u Vojvodini, specijalizovana za pripremu za prijemne ispite prilikom upisa na fakultete i u srednje škole. Više o pripremnoj nastavi: http://www.eduka-centar.com/priprema.html

Text of Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

 • 1. TEST IZ ORGANSKE HEMIJE
  PRIMERIpitanja sa prethodnih testova iz hemije naPRIJEMNIM ISPITIMA
  zaupisnasledeefakulteteiodseke:farmacija, medicina, stomatologija, PMF-hemija, veterina
  www.eduka-centar.com

2. Nukleofil ne moe biti:
a. OH-
b. NH3
c. H2O
d. H+
e. CN-

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
3. 2.U molekulu izoprena postoje:
a. 5 sp3 hibridozovana C atoma
b. 4 sp3 hibridozovana i 1 sp2 hibridizovani C atom
c. 3 sp3 hibridozovana i 2 sp2 hibridizovana C atoma
d. 2 sp3 hibridozovana i 3 sp2 hibridizovana C atoma
e. 1 sp3 hibridozovani i 4 sp2 hibridizovana C atoma

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
4. 3.Bromoform sadri:
a.1 atom broma
b.2 atoma broma
c. 3 atoma broma
d.4 atoma broma
e.ne sadri brom

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
5. 4.Bilirubin sadri:
a. porfirinski sistem
b. etiri pirolova prstena
c. sistem kumulovanih dvostrukih veza
d. jon Fe2+ kao centralni atom porfinskog sistema
e. jon Fe3+ kao centralni atom porfinskog sistema

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
6. 5. Reakcijom metil-jodida i natrijuma nastaje:
a. metan
b. etan
c. butan
d. natrijum-acetilid
e. dijodmetan

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
7. 6. Nee doi do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom kod:
a.p-nitrofenola
b.propanske kiseline
c.izoheksanola
d.mlene kiseline
e.terc-butanola

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
8. 7. Najmanji procenat sumpora ima:
a.1,4-butanditiol
b.ciklopentantiol
c.dialil-disulfid
d.metil-propilsulfid
e.natrijum-etantiolat

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
9. 8. Amin je:
a.(CH3)2CHNO2
b.(CH3)2NNO
c.C2H5CONH2
d.CH3ONO2
e.C6H5NH2

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, o[email protected]
10. 9. Formula CH2=C=CH2 predstavlja:
a. konjugovani dien
b. izolovani dien
c. trien
d. alen
e. etilen

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
11. 10. Benzil grupa je:
a.C6H5CH2-
b.CH2=CH-
c.CH2=CH-CH2-
d.CH2=
e.C6H5-

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
12. 11. Diazo grupa je:
a.-NH2
b.-N3
c.-CONH2
d.-N=N-
e.=NH

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
13. 12. Najbazniji je:
a.tiofen
b.furan
c.pirol
d.piridin
e.benzen


EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
14. 13. Oksidacioni broj ugljenikovog atoma u metilenhloridu je:
a. -4
b. -1
c. 0
d.+1
e. +4

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
15. 14. Nikotin sadri prsten:
a. pirimidina
b. pirola
c. pirolidina
d. piperidina
e. azolidina


EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
16. 15. Aldolnoj kondenzaciji moe da podlegne:
a. furfural
b. benzaldehid
c. formaldehid
d. trihloracetaldehid
e. 2-fenilacetaldehid

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
17. 16. Reakcijom alkil-halogenida i benzena u prisustvu aluminijum(III)-jodida nastaje:
a. aldehid
b. keton
c. halogeno aromatino jedinjenje
d. diazonijumova so
e. alkilbenzen

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
18. 17. 1,3-tiazolidin sadri:
a. petolani heterociklini sistem, dva atoma sumpora u m-poloaju, nije aromatian
b.petolani heterociklini sistem dva atoma azota u m-poloaju, aromatian
c.petolani heterociklini sistem, atomi sumpora i azota u m-poloaju, nije aromatian
d.estolani heterociklini sistem, dva atoma sumpora u m-poloaju, nije aromatian
e.estolani heterociklini sistem, atomi sumpora i azota u m-poloaju, aromatian

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
19. 18. Slobodni elektronski par na atomu azota ne postoji kod:
a. nitrila buterne kiseline
b. anilina
c. tetrametilamonijum-jodida
d.N-metilanilina
e.N,N-dimetilanilina

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
20. 19. Prolin sadri:
a. prsten pirola
b. prsten pirolidina
c. amidnu grupu
d. tercijarnu amino grupu
e. dva atoma azota

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
21. 20. Formula CH3OCH3 predstavlja:
a. dimetiletar
b. dimetilestar
c. poluacetal
d. dimetilperoksid
e. acetal

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
22. 21. Soli tiola nazivaju se:
a. merkaptani
b. merkaptidi
c. sulfoni
d. sulfonati
e. diazonijumove soli

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
23. 22. Hlorovanjem benzena na normalnoj temperaturi i u prisustvu gvoe(III)-hlorida nastaje:
a. hlorbenzen
b. hlorcikloheksan
c. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan
d. 2,4,6-trihlortoluen
e. 1,3,5-trihlorbenzen

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
24. 23. Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod:
a. heksan, po mehanizmu eliminacije
b. 2-heksen, shodno Markovnjikovom pravilu
c. 2-heksen, shodno Zajcevljev-om pravilu
d. 2-heksanon, po mehanizmu aldolne kondenzacije
e. 1,2-heksandiol po mehanizmu adicije

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
25. 24. Bazniji je:
a.furan od tiofena
b.pirol od furana
c. pirol od tiofena
d.pirol od piridina
e.benzen od piridina

EDUKA CENTAR, Development & Consulting
21000 Novi Sad, Mite Ruia 1 & BulevarKralja Petra I 13
(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600
www.eduka-centar.com, [email protected]
26. 25. Ciklopropan:
a. lako raskida prsten
b. je veoma stabilno jedinjenje

Search related