POSLOVNE KOMUNIKACIJE - vtsns.edu. i tehnologije omogu‡avaju da se naini komunikacije menjaju

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE KOMUNIKACIJE - vtsns.edu. i tehnologije omogu‡avaju da se naini komunikacije menjaju

 • Prof. dr Slobodan Nekovi

  POSLOVNE KOMUNIKACIJE

  Novi Sad, 2015. godina

 • 2

  SADRAJ:

  1. KOMUNIKACIJA - POJAM I ZNAAJ ............................................................................... 4

  1.1. PROCES KOMUNIKACIJE .................................................................................................... 5

  1.2. PORUKA.................................................................................................................................. 7

  1.3. POVRATNA INFORMACIJA (FEEDBACK) ........................................................................ 9

  2. KOMUNIKOLOGIJA ............................................................................................................ 10

  2.1. RAZVOJ KOMUNIKOLOGIJE ............................................................................................ 11

  2.2. MESTO I ZADACI KOMUNIKOLOGIJE U SISTEMU NAUKA ....................................... 11

  2.3. OSNOVNE METODE NAUKE O KOMUNIKOLOGIJI...................................................... 13

  3. RETORIKA ............................................................................................................................. 15

  4. ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA.............................................................................. 20

  4.1. ZNAAJ KOMUNIKACIJE U ORGANIZACIJI.................................................................. 214.2. INTERNA ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA............................................................. 22

  4.3. EKSTERNA ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA ......................................................... 26

  4.4. KOMUNIKACIONE MREE ............................................................................................... 27

  5.KOMUNIKACIJA PUTEM INTERNETA

  5.1 INTERNET KOMUNIKACIJA.............................................................................................. 28

  5.2 KREIRANJE WEB STRANICE............................................................................................. 29

  5.3. TEKOE I RIZICI ELEKTRONSKOG KOMUNICIRANJA ........................................... 325.4. USMENA KOMUNIKACIJA................................................................................................ 32

  6. LINI NASTUP U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI........................................................ 34

  6.1. EMPATIJA............................................................................................................................. 34

  6.2. PASIVNOST .......................................................................................................................... 35

  6.3. AGRESIVNOST .................................................................................................................... 35

  6.4. ASERTIVNOST..................................................................................................................... 36

  6.4.1. RAZLIITE VRSTE ASERTIVNIH REENICA............................................................. 38

  7. PREPREKE U KOMUNIKACIJI ......................................................................................... 41

 • 3

  7.1. PREPREKE U KOMUNIKACIJI NA NIVOU POJEDINCA................................................ 41

  7.2. KULTUROLOKE PREPREKE ........................................................................................... 477.3. PREPREKE U KOMUNIKACIJI NA NIVOU ORGANIZACIJE......................................... 47

  8. ODNOSI SA JAVNOU ...................................................................................................... 49

  8.1. FUNKCIJE I ZADACI ODNOSA SA JAVNOU .............................................................. 508.2. INTERNI ODNOSI SA JAVNOU..................................................................................... 528.3. EKSTERNI ODNOSI SA JAVNOU ................................................................................. 538.4. ODNOSI SA JAVNOU U KRIZNIM SITUACIJAMA .................................................... 54

 • 4

  1. KOMUNIKACIJA - POJAM I ZNAAJ

  Termin komunikacija potie iz latinskog jezika od glagola comunicare (uiniti zajednikim,saoptiti). Izvedena imenica od istog glagola communicatio ima znaenje zajednice, obraanjeili optenje. Dakle, cilj komunikacije nije nita drugo, do uspostavljanje zajednice i drutvenosti.Komunikacija ispunjava osnovnu ljudsku potrebu - da budemo u kontaktu sa drugim ljudima.

  Svi mi komuniciramo na jedan ili drugi nain i svi smo u stanju da komuniciramo. Stvar je samou tome da se pronae pravi kanal, putem kojeg emo pravu i dobro definisanu poruku poslati doprimaoca. Sve to radimo u ivotu zahteva komunikaciju. Ona je osnov meuljudskihodnosa.Danas mi jednostavno esto i nesvesno komuniciramo sa okolinom. To je postalaprirodna aktivnost naeg svakodnevnog ivota. Komuniciranje je jedno od najdinaminijih,najsloenijih i najobuhvatijih aktivnosti u ljudskom drutvu. Komunikacija je, zbog toga, pojamu drutvenim naukama koji uopteno oznaava sveukupnost razliitih oblika, veza i kontakatameu pripadnicima drutva, a posebno prenoenje poruka s jedne osobe ili grupe na druge.Meunarodno telo koje se najvie bavi problematikom komunikacije i komunikologije jeUNESCO. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je

  organizacija (specijalna agencija) za obrazovanje, nauku i kulturu UN, osnovana 1946. godine.

  Osnovni cilj organizacije je da doprinese miru i sigurnosti kroz podravanje kolaboracije meunacijama kroz obrazovanje, nauku i kulturu kao metod pospeivanja univerzalnog potovanjapravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. UNESCO ima vie od 190zemaljapripadnica a glavno sedite organizacije je u Parizu sa preko 50 kancelarija irom sveta.UNESCO upranjava svoje aktivnosti u pet glavnih programa: obrazovanje,prirodne nauke,sociologija, kultura i komunikacije.Glavna skuptina UNESCO-a je jo1976. godine, u sklopurasprave o informacijskom poretku, naruila istraivanje svih drutvenih komunikacijskihproblema, pri emu je trebalo uzeti u obzir i meunarodne odnose. Cilj je bio uspostavljanjenovog svetskog informacionog i komunikacionog poretka u konzistentnu strategiju. Istom

  prilikom, imenovana je Meunarodna komisija za studiju problema komunikacija.Predsednikstrune komisije bio je irski politiar, dobitnik Nobelove nagrade za mir (1974.) i saosnivaAmnesty Internationala on Mek Brajd. Mandat ove komisije bio je da za naredno zasedanjeGeneralne konferencije UNESCO (1980.g) izradi analitiki izvetaj o stanju injenica u oblastiinformacija i komunikacija i da predloi odgovarajue praktine akcije. 1980.g na Generalnoj

 • 5

  konferenciji odranoj u Beogradu, UNESCO je primio i usvojio izvetaj i preporuke MekBrajdove Meunarodne komisije za studiju problema komunikacija. Tako je ova strategijapostala globalna strategija koju UN zastupaju preko jedne od svojih agencija - UNESCO-a.

  Ciljevi koje je strategija imala da ostvari bili su:

  1. Uklanjanje neravnotee i nejednakosti u oblasti globalnih informacija.2. Uklanjanje negativnih posledica koje proizvode javni ili privatni monopoli u oblasti

  informacija.

  3. Uklanjanje unutranjih ili spoljanjih ogranienja za slobodan protok informacija.4. Uspostavljanje i negovanje pluralizma izvora i pluralizma kanala informacija.

  5. Sloboda tampe i informacija.Ne postoji nijedan oblik organizacije drutva ija nuna pretpostavka nije postojanjekomunikacionih procesa: Izgleda da komuniciranje ne treba posmatrati toliko kao posebnopodruje, ve pre kao nerazdvojan sastojak itavog drutvenog, ekonomskog i kulturnogkonteksta. Svojim globalnim karakterom ono proima sve ljudske aktivnosti, slui kao vektorkulturnim vrednostima i ima odluujuu ulogu u uspostavljanju i funkcionisanju drutvenihstruktura. Potrebe za komuniciranjem u demokratskom drutvu moraju se ostvariti proirenjemposebnih prava poput prava na informisanje, prava da se bude informisan, prava na privatnost,

  prava na uee u javnom komuniciranju - to su sve elementi novog koncepta, prava nakomuniciranje (MacBride Report, 1980. g). U rezoluciji donetoj 1980. g. Generalna konferencija

  UNESCO-a govori o "...pravu javnosti, etnikih i drutvenih grupa i pojedinaca na pristupizvorima informisanja i aktivno uee u procesu komuniciranja."Ako se sagleda razvoj ljudske civilizacije, uvia se da je porast komuniciranja meu ljudimadovodio do razvoja civilizacije i u odreenim momentima joj davao nova znaenja.Komunikacija je proces, koji je kao i svaki drugi, podloan promenama. Razvoj drutva, kulturei tehnologije omoguavaju da se naini komunikacije menjaju iz dana u dan.

  1.1. Proces komunikacije

  Komunikacija je proces slanja i primanja poruka, tj. proces na osnovu koga osoba, grupa ili

  organizacija prenosi neku vrstu informacije drugoj osobi, grupi, organizaciji ili masovnom

  auditorijumu. Od sutinskog znaaja u tom procesu je da se informacija razume. Uspena

 • 6

  komunikacija podrazumeva da je informacija tano primljena u pogledu sadraja i znaenja kojeje odredio poiljalac. Da bi komunikacija uopte mogla da se odvija, a posebno da bi se moglokomunicirati u nekom poslovnom kontekstu, uesnici komunikacije moraju da:- Poznaju jezik - njegove verbalne i neverbalne elemente, kao i jezike uzorke koji suodgovarajui za odreenu komunikacijsku situaciju.- Imaju interakcijske vetine - tj. da poznaju obeleja razliitih komunikacijskih situacija i dabudu u stanju da odaberu odgovarajui oblik interakcije, protokol, za konkretnu situaciju.- Imaju kulturno znanje - tj. da poznaju vana obeleja drutvene strukture u kojoj komuniciraju,sastav njenih vrednosti i stavova.

  Komunikacija je proces koji se najbolje moe sumirati na sledei nain:Ko kae?ta kae?Na koji nain kae?Kome kae?