of 31 /31
PEROVIC – PRVI ODBOR UVOD U GRAĐANSKO 1. Načela 2. Subjekti građanskopravnog odnosa 3. Fizičko lice, nastanak i prestanak 4. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost fizičkih lica 5. Deliktna sposobnost fizičkih i pravnih lica 6. Maloletnici u građanskom pravu (učiti iz knjige) 7. Pravno lice, pravna, poslovna i deliktna sposobnost 8. Pravno lice-nastanak i prestanak 9. Pravne pretpostavke i fikcije 10. Pojam i sadržina subjektivnog prava Ko su imaoci pravne sposobnosti? 11. Vrste subjektivnih građanskih prava Koja su opšta stvarna prava? Njihov pravni značaj. Kako prestaju? Objasniti kako dolazi do prestanka subjektivnih građanskih prava, na primeru obligacija i prava svojine. Izjava volje. Apsolutna i relativna prava. 12. Objekti građanskog prava 13. Pojam pravnog posla 14. Pravni poslovi, vrste (formalni i konsensualni) 15. Pojam i vrste uslova, roka, naloga Modifikacija. Uslov i rok - razlike i vrste. Primer raskidnog uslova - Ugovor proizvodi pravno dejstvo ali se raskida nastupanjem takvog uslova. Kakvi uslovi mogu biti? Od čega zavisi potestativni uslov? - Od volje stranaka. Kakvi mogu biti rokovi? - Materijalnopravni i procesnopravni. Da li su sudski rokovi prekluzivni? – Ne. 16. Zastupništvo Šta znači „u tuđe ime i za tuđ račun“? Kako nastaje? Može li se zaključiti brak preko punomoćnika? 17. Poslovno punomoćje (učiti iz knjige) 18. Nevažeći pravni poslovi Kada zabluda o motivu dovodi do poništenja ugovora? - kod dobročinih ugovora. Kada postoji razlog ništavosti? - u momentu zaključenja ugovora. Rušljivi ugovori – konvalidacija. Koja zabluda čini ugovor rušljivim? Čiji interes pogađa rušljivost? - Lica koja su zaključila ugovor. Nepostojeći pravni poslovi. Hoće li se izvršiti proglašenje ništavog testamenta? – Hoće. 19. Zloupotreba prava 20. Protek vremena

pitanja gradjansko perovic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sredjena pitanja iz gradjanskog prava - pravosudni ispit - prvi odbor

Text of pitanja gradjansko perovic

PEROVIC PRVI ODBORUVOD U GRAANSKO1. Naea2. Sub|ekt gradanskopravnog odnosa 3. Fzko ce, nastanak prestanak 4. Pravna, posovna dektna sposobnost zkh ca 5. Dektna sposobnost zkh pravnh ca6. Maoetnc u gradanskom pravu (ut z kn|ge)7. Pravno ce, pravna, posovna dektna sposobnost 8. Pravno ce-nastanak prestanak 9. Pravne pretpostavke kc|e 10. Po|am sadrzna sub|ektvnog prava Ko su maoc pravne sposobnost?11. Vrste sub|ektvnh gradanskh prava Ko|a su opsta stvarna prava? N|hov pravn znaa|. Kako presta|u? Ob|asnt kako doaz do prestanka sub|ektvnh gradanskh prava, na prmeru obgac|a prava svo|ne. Iz|ava vo|e. Apsoutna reatvna prava.12. Ob|ekt gradanskog prava 13. Po|am pravnog posa14. Pravn posov, vrste (forman konsensuan) 15. Po|am vrste usova, roka, naoga Modkac|a. Usov rok - razke vrste. Prmer raskdnog usova - Ugovor prozvod pravno de|stvo a se raskda nastupan|em takvog usova. Kakv usov mogu bt? Od ega zavs potestatvn usov? - Od vo|e stranaka. Kakv mogu bt rokov? - Mater|anopravn procesnopravn. Da su sudsk rokov prekuzvn? Ne.16. Zastupnstvo Sta zna ,u tude me za tud raun"? Kako nasta|e? Moze se zak|ut brak preko punomocnka?17. Posovno punomoc|e (ut z kn|ge)18. Nevazec pravn posov Kada zabuda o motvu dovod do ponsten|a ugovora? - kod dobronh ugovora. Kada posto| razog nstavost? - u momentu zak|uen|a ugovora. Rus|v ugovor konvadac|a. Ko|a zabuda n ugovor rus|vm? C| nteres pogada rus|vost? - Lca ko|a su zak|ua ugovor. Neposto|ec pravn posov. Hoce se zvrst progasen|e nstavog testamenta? Hoce.19. Zoupotreba prava20. Protek vremena21. Po|am zastareost Da |e prethodno ptan|e? Ne.22. Zasto| zastareost (pravne pretpostavke) Zastareost n|e prethodno ptan|e.23. Prekd zastareost (pravne pretpostavke) 24. Prekuzvn rok25. Vrsen|e zastta sub|ektvnh prava 26. Stcan|e prestanak sub|ektvnh gradanskh prava27. Subrogac|a28. Gradanskopravna sankc|a2.STVARNO PRAVO1. Po|am obeez|a stvarnog prava (naea)2. Pokretne nepokretne stvar (razkovan|e, znaa| podee) 3. Po|am drzavne - Po|am vrste.Znaa| - drzavna |e znaa|na kod odrza|a, svo|nskh tuzb. Ko|u pretpostavku nos? - Da |e drzaac ttuar onog prava |u sadrznu vrs. U emu se ogeda znaa| svo|nske drzavne? - Moze prerast u svo|nu, pod usovma propsanm za odrza|. Zbog ega |e od znaa|a za pravn promet? - Zbog zastte. Ko|e se drzavne stte drzavnskm tuzbama? Kakva |e zastta vansudskm putem? Ko|a se vrsta drzavne stt samopomocu? Ko| |e pooza| drzaoca kod odgovornost za opasne stvar?4. Vrste drzavne Drzavna stvar prava Ko|a |e vrsta drzavne u ptan|u ako se drzaac stvar ponasa kao vasnk? Svo|nska. Da opov ma svo|nsku drzavnu? Da, |er se prema stvar ponasa kao vasnk. Sta |e zakonta drzavna? Da zakupac ma zakontu drzavnu? - Ne, ugovorom o zakupu ne ste se pravo svo|ne, vec samo ovascen|e upotrebe. Da svak ugovor rada zakontu drzavnu? Samo ug. podoban za stcan|e prava svo|ne. Ko| ugovor prenose svo|nu? Ugovor o proda|, razmen pokonu! Savesna nesavesna drzavna? Sta |e savesnost? Sta |e man||va drzavna? Kako se stt drzavna vm cam precarum? - Putem samopomoc u roku od 30 dana od dana saznan|a za smetan|e unoca. Posredna neposredna. Uzva posredna drzavna drzavnsku zasttu? Da.5. Preuzman|e prbav|an|e drzavne 6. Znaa| drzavne- znaa|na |e kod odrza|a, kod svo|nskh tuzb7. Postupak zbog smetan|a drzavne8. Samopomoc9. Prvremena mera obezbeden|a u drzavnskm tuzbama 10. Zastta drzavne Ko|e se drzavne stte drzavnskm tuzbama? Sve, a vm cam precarum ne moze prema onome od koga |e dosao do drzavne na takav nan. Kakva |e zastta vansudskm putem? Samopomoc. Ko|e se vrste drzavne stte samopomocu? Man|ve??? Da opov ma svo|nsku drzavnu zato sto se prema stvar ponasa kao vasnk? Ko| |e pooza| drzaoca kod odgovornost za opasne stvar? - Drzaac ko| ma faktku vast na stvar odgovara po osnovu ob|ektvne odgovornost kao vasnk. Moze odgovarat savesn drzaac po osnovu ob|ektvne odgovornost? Da drzaac moze da odgovara za stetu od opasne stvar? Da. Da |e drzaac ttuar onog prava |u sadrznu vrs? Pretpostav|a se da |este.11. Po|am, sadrza| obeez|a svo|ne12. Nan stcan|a svo|ne13. Dervatvn nan stcan|a svo|ne Denc|a - posto| kada stcaac zvod pravo svo|ne z prava svog prethodnka. Ovde pravo prethodnka preaz na sedbenka, zasnva se novo pravo na osnovu posebnh pravnh n|enca. Ko| su dervatvn nan stcan|a svo|ne? - Stcan|e na osnovu pravnog posa sa vasnkom, z. nasedvan|e, egat. Ko| usov mora|u bt spun|en - pravn osnov (ustus ttuus) nan stcan|a (modus aqurend). Sta |e ustus ttuus - pravn osnov. To |e pravn posao, punovazn ugovor ko|m se hoce prenet svo|na. Pravn osnov moze bt drug obgacon odnos - naknada stete, neosnovano obogacen|e, zakonska obaveza zdrzavan|a. Ima obgacono de|stvo - na osnovu n|ega nasta|u odredena reatvna prava, a svo|na preaz tek zvrsen|em ugovora. Sta |e modus aqurend kod pokretnh stvar preda|a, a kod nepokretnost - ups u ZK, odnosno katastar nepokretnost, t|. prenos tap|e. U srem smsu podrazumeva skup svh pravnh n|enca ko|e su potrebne za prenos prava svo|ne, kod stcan|a na osnovu ugovora sa prethodnm vasnkom, obuhvata sam ugovor. Preda|a vrste preda|e. Nan ktvne preda|e - ktvna preda|a |e prenos prava svo|ne na osnovu samog ugovora, pr emu se uzma, ngra se da |e zvrsena zka preda|a. Posto|e tr nana:1.constutum possesorum kada vasnk, ko| |e neposredn drzaac stvar prenese na prbavoca svo|nu samm ugovorom, a stvar da|e drz kod sebe kao maac nekog prava uzeg od prava svo|ne, npr. kao posugoprmac (stcaac ste pravo svo|ne u trenutku zak|uen|a pravnog posa sa vasnkomstvar), 2.tradto brev manu - kada neko vec drz stvar po nekom pravnom osnovu, na prmer kao posugoprmac. Po ZOSPO kada se pokretna stvar naaz u drzavn stcaoca po nekom pravnom posu on ste pravo svo|ne u momentu zak|uen|a pravnog posa, 3.Ceso vndcatons - ktvna preda|a, ovde posto|etr ca: vasnk stvar ko| ma posrednu drzavnu, prbavac stvar ko| u vreme zak|uen|a ugovora uopste nema drzavnu trece ce kod ko|eg se stvar naaz - posugoprmac,podouzvaac. Pravo svo|ne preaz na stcaoca, samm zak|uen|em ugovora, tako da ce trece ce bt duzno da kasn|e stvar preda novom vasnku. Trece ce ma pravo da prema novom vasnku stakne sve prgovore ko|e ma prema ran|em vasnku.14. Orgnarn nan stcan|a svo|ne Denc|a - posto| kada stcaac svo|e pravo ne zvod z prava svog prethodnka, vec z drugh pravnh n|enca. Izmedu n|egovh prava prava prethodnog vasnka preknut |e pravn kontnutet. Orgnarno zna stcan|e na baz odredenh n|enca za ko|e zakon vezu|e nastanak prava svo|ne. Nabro|at zakonom predvdene sua|eve orgnarnog nana stcan|a svo|ne - sua|ev zasnvan|a prava svo|ne na n|m stvarma na novm stvarma, kao sto su okupac|a, prerada, smesa, odrza|, stcan|e od nevasnka. Sta |e okupac|a? Zasnvan|e svo|ne na n|m stvarma, ko|e se vrs uzman|em ovh stvar u drzavnu sa vo|om da se na n|ma zasnu|e svo|na. Kako stvar dob|a ova| pooza|? Sta |e n|a stvar? - Napustena stvar, stvar |eg se prava svo|ne vasnk odrekao pravnom radn|om derekc|e. Sta |e derekc|a? - Odrcan|e prava svo|ne od strane vasnka. Kako se ste pravo svo|ne na podovma? Odva|an|em. Kakav |e nan stcan|a svo|ne ov dv|a? - Orgnarn, |er se svo|na ste na osnovu admnstratvne dozvoe. Graden|e na tudem zem|stu. Sta |e superces soo cedt?15. Stcan|e svo|ne prrasta|em U ko| nan stcan|a svo|ne spada? Kada nasta|e? Sta sve obuhvata prrasta|? Stcan|e prrasta|em kod pokretnh stvar? Stcan|e prrasta|em za obe pokretne stvar? Sta |e s|edn|en|e? Speckac|a. Spa|an|e mesan|e.16. S|edn|en|e17. Odrza| Sta |e? Usov? Znaa| podee stvar na pokretne nepokretne. Sta |e savesna zakonta drzavna? Ako |e drzaac nesavestan, moze stecsvo|nu odrza|em? Nkad. Ko| ugovor prenose drzavnu? Da se zakupom prenos svo|na? -Ne, vec ovascen|e upotrebe korscen|a. Da zakupac ma zakontu drzavnu? Da se ugovorom o za|mu prenos svo|na? - Da, npr.kod kredta. Sta |e redovn odrza|? Rokov. Sta |e vanredn odrza|? Da se kod vanrednog odrza|a traz da drzavna bude zakonta? Ne. Rokov. Da se odrza|em moze stec suzbenost? Da. Kako se zove tuzba za zasttu suzbenost? Konfesorna.18. Stcan|e svo|ne od nevasnka (usov)19. Revndkacona tuzba20. Svo|nske drzavnske tuzbe Ko|e su svo|nske tuzbe? Razke zmedu svo|nskh drzavnskh tuzb? Razka zmedu samopomoc drzavnskh tuzb? Sub|ektvn ob|ektvn rokov za drzavnske tuzbe? Da |e drzaac tuzac tuzen kod pubc|anske, negatorne revndkacone tuzbe? Kakva |e pubc|anska tuzba? - Svo|nska tuzba sa drzavnskm osnovom. Sta se dokazu|e kod pubc|anske tuzbe? - |a pravn osnov. Kako tuzac dokazu|e |a pravn osnov? Sta ako su osnov ste vaznost, t|. |ane? Sta |e punovazan pravn osnov? Ko|a |e tehnka kod pubc|anske tuzbe? - Porede se pravn osnov. Uzukapona drzavna- podobna za stcan|e svo|ne odrza|em.Kako se dokazu|e pravo svo|ne kod revndkacone tuzbe? - Pravnm osnovom. Sta |e predmet svo|ne? - Indvduano odredena stvar. Rok za podnosen|e tuzbe. Ko |e tuzac vasnk stvar, a tuzen-drzaac stvar. Kako odgovara tuzen? Ko|e prgovore uaze? Peremptorn datorn prgovor. Postupak zbog smetan|a drzavne - negatorna tuzba. Rok. U ko|e ptan|e sud uaz -faktko posedn|e stan|e mrne drzavne. Sta se smeta? Rasprav|a se o osnovu? - Ne. Sta se dokazu|e udrzavnskom sporu? Moze neko ko |e zgubo drzavnsk spor, dobt pettorn? - Da. Moze se u drzavnskom sporu trazt naknada? Ne.21. Susvo|na Razke u odnosu na za|ednku svo|nu? Sta |e dean deo? - Na|stn|a estca stvar, atom. Sta |e akvotn deo? - Deo odreden u razomku. Moze se otudt suvasnk deo? - Da uz zakonom predvdena ogranen|a - pravo pree kupovne.22. Za|ednka svo|na Povezat sa susvo|nom.23. Etazna svo|na Da |e ft etazna sv|na ma obavezu da paca za n|egovo odrzavan|e ona| ko zv na prvom spratu?24. Po|am suzbenost Ut z kn|ge. Sta su? Podea - stvarne ne. Naea: sta zna naeo restrkc|e? - Da se moze korstt samo prostor odreden ugovorom odukom suda. Osobne. Kada suzbenost dovod do raskda ugovora? Zavs od obma suzbenost. Nan prestanka. Zastta.25. Stvarne suzbenost - po|am, obeez|a nan vrsen|a Ko|a |e razka zmedu zastareost beratorne uzukap|e? Kako se dee? Kako se stte? Acto confesora26. Vrste stvarnh suzbenost27. Lne suzbenost Prmer podouzvan|e. Ko|e su ne suzbenost? Razka zmedu ne suzbenost povasnog dobra ne suzbenost se vezu|u za nost.28. Podouzvan|e 29. Pravo stanovan|a 30. Zastta stvarnh suzbenost (acto confesora) suzbenost uopste 31. Prestanak prava suzbenost32.Prestanak stvarnh suzbenost (beratorna uzukap|a) 33. Naea zaoznog prava (posebno hpoteke)34. Zaozno pravo (po|am, vrste, naea) 35. Vrste zaoznog prava36. Runa zaoga37. Zaozno pravo na nepokretnost38. Po|am hpoteke Sta |e? Kako se konsttuse? Ups brsan|e. Kako se reazu|e? Postupak proda|e nepokretnost. Astronomsko raunan|e vremena. Ko| prncp vaz u sua|u posto|an|a vse hpoteka? - Pror tempore, potor |ure (prv u vremenu,|a u pravu). Kakvo |e to sredstvo obezbeden|a? Reano. Sta po zakonu moze bt predmet hpoteke? Da |e potrebna sagasnost drugh suvasnka da b |edan od n|h dao svo| suvasnk deo pod hpoteku?39. Predmet hpoteke Sta po zakonu ne moze bt predmet hpoteke? Da moze posto|at na suvasnkom deu? - Da. Kako zakon resava to ptan|e? Da garaza moze bt predmet hpoteke (an 3 stav 4.)? Moze to bt obeezeno garazno mesto u stambeno|zgrad? Da, ako |e u ptan|u suvasnk deo. Da |e potrebna sagasnost drugh suvasnka da b|edan od n|h svo| suvasnk deo stavo pod hpoteku? Da suvasnk moze stavt pod hpoteku svo| dean deo? A kod brane tekovne? - Ne. Da predmet hpoteke moze bt stanu zgradn|? Vrste hpoteke; Sta |e nadhpoteka (an 21)? Sta |e za|ednka hpoteka? Sta |e svo|nska hpoteka da se tu odstupa od naea akcesornost.40. Prestanak zaoznog prava41. Zem|sne kn|ge Da se nko ne moze pozvat na to da mu n|e poznato stan|e u svm |avnm regstrma samou zem|snm kn|gama?42. Naea zem|snh kn|ga 43. Naea |avnh kn|ga 44. Vrste upsa u zem|sne kn|ge45. Vrste upsa nepokretnost u |avn regstar3.PORODICNO PRAVO1. Usov za zak|uen|e punovaznost braka2. Brane smetn|e3. Vrste srodstva Ob|asnt sta |e srodtvo. Gde se sve srodstvo uzma kao reevantna n|enca?4. Po|am vrste srodstva Po|am. Krvno srodstvo - moze ptat kao posebno ptan|e. Kako presta|e tazbnsko srodstvo? Razvodom. U ko|m pravma |e od znaa|a? - U nasednom, porodno krvnom.5. Pravne posedce braka - pravna de|stva brane za|ednce Imovnsk odnos. Da |e to mperatvn rezm dspoztvn rezm? Dspoztvn. Kako se vrs odstupan|e u pogedu dece.6. Nan prestanka braka 7. Nevazec brakov 8. Nstavost braka9. Apsoutno nstav brakov, nevazec brakov10. Rus|vost braka11. Pravne posedce ponsten|a braka (vdet u kn|z sa fakuteta) 12. De|stva prestanka braka (vdet u kn|z sa fakuteta) 13. Razvod braka (de|stva) 14. Posredovan|e u branm sporovma (postupak)15. Pravne posedce razvoda braka Vdet u kn|z sa fakuteta. Lne. Imovnsk odnos - posebna movna supruznka za|ednka movna supruznka. Kako se vrs podea za|ednke movne supruznka? Ko|e vrste doprnosa posto|e? Da |e za|ednka mperatv? Ne, ovo ptan|e se moze regusat ugovorom. Da |e autorsk honorar za deo nastao pre zak|uen|a braka za|ednka movna? Ne. Da se razveden bran drugov nasedu|u? Ne Kako presta|e tazbnsko srodstvo? Razvodom. Starate|stvo nad decom.16. Osporavn|e branog vanbranog onstva (posedce) Moze posebno da pta osporavan|e branog vanbranog onstva.17. Vanbrano onstvo (prznan|e onstva) 18. Rodte|sko pravo 19. Lsen|e rodte|skog prava 20. Produzen|e rodte|skog prava21. Prestanak rodte|skog prava Nan prestanka. Punoetstvo. Zak|uen|e braka.22. Usvo|en|e Po|am. Vrste. U ko| nasedn red spada usvo|eno ce? U prv. Posto| nepotpuno usvo|en|e? - Ne.23. Pravna prroda akta usvo|en|a (vdet u kn|z sa fakuteta) 24. Promena rezma usvo|en|a (vdet u kn|z sa fakuteta)25. Starate|stvo Sta |e? Usov. Moze bt starate| ce ko|e ma 18 godna? Kako se konsttuse starate|stvo? Ko postav|a starate|a? Ko postav|a starate|a movne? Vrste starate|stva. Koz|sk starate|.26. Stav|an|e pod starate|stvo - moze bt posebno ptan|e.27. Hrante|stvo 28. Obaveza zdrzavan|a 29. Zakonsko zdrzavan|e30. Izdrzavan|e supruznka vanbranh partnera31. Izdrzavan|e ma|ke deteta32. Izdrzavan|e deteta33. Izdrzavan|e punoetnog deteta34. Izdrzavan|e srodnka 35. Pravo stanovan|a Sta |e? Podouzvan|e u PZ - pravo stanovan|a supruznka pose razvoda braka (korscen|e stana) ako ma maoetno dete, a nema svo| use|v stan do punoetstva deteta.36. Imovnsk odnos branh drugova Sta |e posebna, a sta za|ednka movna? Moze doc do deobe u toku brane za|ednce? Da. Prmer: tuzac |e bo poznat skar prhvato |e da svu movnu podee na poa osm ska, |er su one zraz n|egovog taenta ko|e mu |e prroda daa. Ustanov|eno |e da su ske nastae u toku braka, a ga |e tuzena onemogucavaa da naprav |os veca dea. Sud |e smatrao da ne treba zdvo|t ova dea vec h sve podet na poa. Obrazozt ova| stav. Bran ugovor.37. Zakonsk movnsk rezm posebna za|ednka movna Sta |e sa nteektuanom svo|nom? - Npr. ovek |e napsao roman pre braka, u toku braka zak|uo |e ugovor sa zdavaem. Da |e to posebna za|ednka movna? - Posebna. Krter|um deobe za|ednke movne - krter|um udea. Kako se de za|ednka movna? Da |e to mperatvn rezm?38. Posebna za|ednka movna39. Deoba brane movne 40. Ugovorn movnsk rezm u braku Pravn posov zmedu branh drugova.41. Bran ugovor Sta |e? Sta |e specnost ovog ugovora? - Kod predbranog ugovora se odstupa od rezma za|ednke movne. Tada vaz ono sto su se supruznc dogovor ne prmen|u|e se zakonsk rezm. Pretpostava PZ |e da se za|ednka movna de na poa, medutm ugovorn rezm moze daderogra zakonsk rezm. Da |e meratvne dspoztvne prrode? Dspoztvne. Kakva mu |e forma? Sadrzna. De|stva. Na sta treba da h upozor sud|a? - Na posedce zak|uen|a braka u tom rezmu, da se ne mogu odrec nekh zakonskh buduch nezvesnh prava, npr. zdrzavan|e dece.42. Pravn posov zmedu branh drugova43. Brana tekovna Vdet u kn|z sa fakuteta. Sta |e? - Tekovna steena radom u brano| za|ednc. Ko|a ogranen|a ma|u supruznc dok su u rezmu za|ednke movne? Raspoagan|e za|ednkom movnom. Nedozvo|ena raspoagan|a. Otuden|e opterecen|e.44. Stcan|e u porodc45. Mere zastte od nas|a u porodc46. Nas|e u porodc 47. Postupc u vez sa porodnmodnosma48. Predmet porodnog zakona 4.NASLEDNO PRAVO1. Osnov pozvan|a na nasede Ut z kn|ge naeo ogranenost pozvan|a na nasede naeo paraenog osnova pozvan|a na nasede.2. Unverzan snguarn sukcesor 3. Pretpostavke za nasedvan|e4. Otvaran|e naseda dan as Kako se otvara? - Smracu progasen|em nestaog za umrog. Dan oznaen u resen|u smatra se kao dan smrt, a ako n|e oznaen onda se smatra da |e dan otvaran|a naseda prv dan po steku zakonskh rokova za progasen|e nestaog ca za umro.5. Preazak zaostavstne na nasednke Ut z kn|ge. ex ege zaostavstna preaz na nasednke u momentu smrt ostavoca.6. Zaostavstna7. Obraunsk sastav zaostavstne8. Sastav zaostavstne 9. Sposobnost za nasedvan|e10. Nedosto|nost nesposobnost za nasedvan|e - sposobnost dosto|nost za nasedvan|e11. Zakonsk nasedn red12. Pravo predstav|an|a pravo prrasta|a13.Prv nasedn red Ko ga n? Gde spada|u unuc? Na koko se deova de zaostavstna u prvm nasednm redovma? - Prvostepen potomc bran drug na |ednake deove. Ob|asnt formuu. Ima prrasta|a u prvom nasednom redu? Da. Sman|en|e nasednog dea supruznka - do n|ega doaz ako ostavac ma decu z drugog braka.Ko odredu|e koec|ent? Odstupan|a. Povecan|e nasednog dea supruznka.14. Drug nasedn red Povecan|e nasednog dea supruznka. Sman|en|e nasednog dea supruznka.15. Nasedn pooza| branog druga Ako su u 1. nasednom redu potomc ostavoca z nekog drugog braka, kako tada nasedu|e bran drug? Sta ako ostavac n|e mao potomke? - Bran drugnasedu|e u 2. nasednom redu. Kok |e nasedn deo branog druga u 1. a kok u 2. nasednom redu? Sman|en|e nasednog dea branog druga u 1. nasednom redu.16. Nuzn nasednc Kok |e nuzn deo u prvom nasednom redu? - Poovna zakonskog.17. Vena nuznog dea Kakav moze bt nuzn deo po svo|o| pravno| prrod?18. Isk|uen|e sen|e prava na nuzn deo Ko|a |e razka zmedu sk|uen|a sen|a? - Lsen|e |e ustanova zasttnog, a sk|uen|e kaznenog karaktera. Sta |e sk|uen|e z prava na nuzn deo? - Kaznena mera. Razoz sk|uen|a z prava na nuzn deo.19. Lsen|e prava na nuzn deo20. Uraunavan|e pokona egata u nasedn deo Kako podet zaostavstnu, ako ona znos 900.000,00 dnara, a ostavac |e prvom snu pokonokucu vrednu 5 mona dnara, drugom snu auto od 50 000 dnara a trecem nsta? Kako se vrs uraunavan|e pokona? - Do vsne nasednog dea. Tehnka uraunavan|a; Kako se sman|u|u testamentana raspoagan|a? Opozvan|e pokona. Gde |os mamo opozv pokona? U porodnom pravu. Kada moze doc dopovraca|a pokona? U sua|u povrede nuznog dea.21. Testament Po|am. Vrste. Forma. Usov. Osobne. Moze se zak|ut preko punomocnka? - Ne, |er |e to strogo na z|ava. Sta |e egat? Sta n|me dob|a egatar? - Samo pravo, a ne obavezu.22.Testamentana sposobnost 23. Pravne osobne testamenta To |e |ednostrana z|ava vo|e, formaan, morts causa. Sta ako testator zak|u nov testament? Opozv testamenta.24. Oografsk testament Kada ce bt nstav? 25. Aografsk testament Ako su testamentan svedoc umr pre ostavoca, a zakonsk nasednc osporava|u ovakav testament, sta ce sud uradt? - Uputce h na parncu gde ce se vestat potps ostavoca. Ko moze bt svedok? Cega su svedoc kod ovog testamenta? - Identteta testatora. Kako se utvrdu|e autentnost potpsa, ako svedoka nema, |er su umr? grafooskm vestaen|em. Na ko|u se okonost mora obratt pazn|a kod ovog testamenta? - Na z|avu ostavoca da |e to n|egov testament potps. Usov. Razka u odnosu na oografsk. Razka u odnosu na usmen.26. Opozv testamenta Moze se opozvat opstm cepan|em? Da.27. Nstavost rus|vost testamenta Denc|a nstavog testamenta. Posto| testamentana sposobnost sa 15 godna? Posto|, |er se sa tm uzrastom ste radna sposobnost. Razog - n|e spostovana forma. Ima roka? Hoce se progast nstav testament? - Da, nakon ega sud strankeu postupku upucu|e na parncu. Ponsta| testamenta. Oografsk testament.28. Izvrsac testamenta(23)29. Legat(26) Sta |e egat? Sta |e subegat? Sta |e preegat? Legat pokon.30. Nasednka za|ednca (19)31.Nasednka z|ava (27) Moze se pob|at napadat? - Da, zbog prnude, zabude. Moze se dat preko punomocnka? Kada se moze opozvat? - Used mana vo|e.32.Nezastarvost prava na nasedvan|e (5) Pravo nasednka da zahteva zaostavstnu ne zastareva. Tme se ne dra u prava o stcan|u od nevasnka, odrza|u zastareost potrazvan|a.33.Odgovornost nasednka za ostavoeve dugove(7)34.Ostavnsk postupak (3)35.Postupak za rasprav|an|e zaostavstne(17)36. Progasen|e testamenta (36)37.Resen|e o nasedvan|u Sta ce bt ako se nade nova movna ostavoca?38.Testamentan svedoc(25) Ko|a ca mogu, a ko|a uopste ne mogu bt testamentan svedoc? Razka u odnosu na svedoke progasen|a testamenta? - Testamentan svedoc su svedoc dentteta? Ko to moze bt kod aografskog? Kako se utvrdu|e autentost potpsa, ako svedoka nema, |er su umr? Grafooskm vestaen|em. Na ko|u se okonost mora obratt pazn|a kod aografskog testamenta? - Na z|avu ostavoca da |e to n|egov testament na potps.39.Ugovor o dozvotnom zdrzavan|u(32) U emu se ogeda aeatornost? U duzn zvota prmaoca zdrzavan|a vrednost movne davaoca zdrzavan|a, ko|a u asu n|egove smrt preaz na prmaoca zdrzavan|a. Da |e forman ugovor? Iz ko|h razoga se moze rasknut? - Nespun|en|e obaveza, tra|na netrpe|vost, promen|ene okonost. Rec nesto o tuzb zbog nespun|en|a zbog promen|enh okonost. Sta ako prmaac zdrzavan|a nadzv davaoca zdrzavan|a? - Ugovor moze prestat, a moze se odrzat na snaz sagasnoscu vo|a prmaoca zdrzavan|a sukcesora prvog nasednog reda zdrzavan|a. Kako presta|e?40.Ugovor o ustupan|u raspode movne za zvota (9)41.Ugovor u korst treceg 42.Upucvan|e na parncu43.Usov rok u zavestan|u (5)44.Usov rok u nasednom pravu(4)45.Usmeno zavestan|e (7)46.Forme testamenta(4)5.OBLIGACIONO PRAVO1. Naea obgaconh odnosa 2. Naea obgaconog prava3. Autonom|a vo|e 4. Ogranen|a autonom|e vo|e 5. Izvor obgac|a 6. Podea obgac|a - Obgac|e sredstva c|a, naturane obgac|e (prmer zastareost)...- Nas zakon |e prhvato ter|u moranh duznost sto se vd kod ugovora o opkad - ako neko spat obavezu z opkade ne moze kondkc|om trazt povraca|, |er |e to naturana obgac|a.7. Obgac|e sredstva c|a 8.Novane nenovane obgac|e - Denc|a novanh obgac|a.- Ko| |e ugovornk uvek duznk novane obgac|e? Kupac, zakupac, a kod ugovora o deu?- Vautne zatne kauzue. Moze kao posebno ptan|e.- Monetarn nomnazam, str. 94 u kn|z, prncp prhvacen kod nas. - Odstupan|a - kod rebus sc stantbus, dektne stete.- Naeo vaorzma, vaorzam = rebus sc stantbus.- Rok spun|en|a novanh obgac|a.- Mogu se spunt pre roka?- Ima znaa|a mesto pacan|a?- Ko|e |e mesto pacan|a ako ono n|e ugovoreno? Za novane |e mesto poveroca, za nenovane mesto duznka.- Sta znae kzne skae kako |e kod promen|enh okonost?9. Naturane obgac|e10. Nede|ve obaveze11. De|ve obaveze12. Kumuatvne, aternatvne fakutatvne obgac|e- Prmer za zakonsku fakutatvnu obgac|u - Sta se desava sa fakutatvnm obgac|ama u sua|u propast used vse se? Rod ne propada, a ndvduano odredene stvar propada|u.- Razka zmedu fakutatvnh aternatvnh - kod aternatvne mamo dva vse predmeta zvrsen|a obaveza |e spun|ena ako se |edan od n|h preda. Kod fakutatvne predmet |e |edan, t|. poverac moze da zahteva |edan odreden predmet a duznk moze da se osobod svo|e obaveze tako sto ce predat nek drug predmet.- Prmer zakonske aternatvne obgac|e.- Ko vrs zbor ako propadne stvar?- Prmer fakutatvne - opozv pokona13. Sodarne obgac|e - Sta |e?- Ko| su n|en zvor? - ZOO ugovor (vo|a), ako n|e n |edno n drugo zvor obgac|e onda vse duznka ko| odgovara|u za stu obavezu odgovara|u pode|eno. Zna pravo |e pode|ena odgovornost, a zuzetak posto| kada |e sodarna odgovornost predvdena zakonom ugovorom.14.Sodarnost duznka - Izvor pasvne sodarne obgac|e - ugovor, zakon, a moze testament.- U ko|m sua|evma nasta|e sodarnost duznka?- Mogu se sodarn duznc obavezat s raztm rokovma dospeca?- Mogu se sodarn duznc obavezat sa raztm ugovorma?- Da se sodarnost pretpostav|a? - Ne, osm kod ugovora u prvred.- Prmer za zakonsku pasvnu sodarnost-odgovornost branh drugova za obaveze u vez n|hove za|ednke movne.ZON- Kada |e vse nasednka, on odgovara|u sodarno. Od koga ces trazt da te spat? - Od onog ko| |e sposoban da pat, a n|egov nasedn deo |e na|vec.- Navest sve sua|eve zakonske pasvne sodarnost.- Kako deu|e novac|a na sodarnost duznka, a kako zastareost?- Kako deu|e pravnosnazna presuda na pasvnu sodarnost duznka?- Imamo 3 sodarna duznka, A |e tuzen, da ce u zvrsnom postupku pravnosnazna presuda deovat prema ostam sodarnm duzncma. Ne, |er presuda obavezu|e samo one ko| su vod spor.- Kako deu|e docn|a na pasvnu sodarnost duznka?- Kako kompenzac|a deu|e na pasvnu sodarnost-svak sodarn duznk moze zvrstt kompenzac|u poveroevog potrazvan|a sa onm sto poverac dugu|e n|egovom saduznku. - Kako cemo znat da |emac odgovara sodarno supsd|arno? - To prozaz z ugovora, s tm da se kod ugovora u prvred pretpostav|a. - Da u ugovoru mora da bude zrto predvdena sodarna odgovornost da b duznc odgovara sodarno? Mora, ako su u ptan|u zka ca, a ako su pravna ca onda se pretpostav|a.- Prekd zastareost kod pasve sodarnost.-Kako deu|e kompenzac|a, prenov, prznan|e duga-Sta kad |e u parnc tuzen samo |edan s. duznk?-Ko odgovara sodarno po ZOO.- Kako presta|e obgac|a?- Sta |e sodarna obgac|a?15.Sodarnost poveraca16. Aktvna sodarna obgac|a17. Pasvne sodarne obgac|e18. Izvor pasvne sodarnost, zakonska pasvna sodarnost19. Po|am znaa| ugovora20. Iz|ava vo|e21. Pregovor - Ponuda za razku od pregovora obavezu|e a samo ako |e neopozva. 22. Ponuda za zak|uen|e ugovora - Sta |e ponuda?- Sta mora da sadrz?- Doke obavezu|e ponudoca, a doke medu odsutnm strankama?- Kada posto| ponuda neodredenom bro|u ca? - Samo u sua|evma zagan|a robe sa oznaen|em cene kod ugovorapo prstupu?- Kada se smatra da |e zak|uen ugovor sa odsutnm cem? Kada ponudac prm poztvan odgovor na ponudu, teor|a pr|ema.23. Predmet ugovora- Sta |e moguc predmet ugovora, a sta nemoguc?- Sta |e odreden predmet ugovora, a sta odredv sa stanovsta mnozne obgac|a?- Vrste ugovornh obaveza24. Kauza25. Forma ugovora - Po|am vrste moze kao zasebno ptan|e.- Sta |e reana forma?- Ko| su kasn rean ugovor? Kapara.- Sta |e ugovorena forma?- Da |e moguca konvadac|a?- Vaznost usmenh kauzua pr obavezno| psmeno| form26. Vaznost usmenh kauzua pr obavezno| psmeno| form- Znaa| usmenh kauzua - ako nsu u suprotnost sa btnm eementma ugovora, obavezu|u ugovorne strane.27. Podea obgaconh ugovora 28. Komutatvn aeatorn ugovor29. Aeatorn ugovor30. Mesovt ugovor 31. Forman neforman ugovor - Denc|a-Vrste32. Teretn dobron ugovor - Kada zabuda o motvu dovod do ponsten|a ugovora? Kod dobronh ugovora, |er motv uaz u kauzu.- Znaa| podee.- Ima ova podea znaa|a u stvarnom pravu? Kod pubc|anske tuzbe kod stcan|a od nevasnka.33. Predugovor gavn ugovor - Sta |e predugovor, a sta gavn?- Razka po anu 30 ZOO (pregovor)- Razka zmedu predugovora ponude Predugovor |e sagasnaz|ava vo|e ko|om se dve strane obavezu|u, a ponuda |e |ednostrana z|ava vo|e upucena drugom cu rad zak|uen|a ugovora.- Btn eement.- Forma predugovora.- Rok za za|uen|e ugovora u odnosu na predugovor.34. Ugovor po prstupu - Ko| su snonm ugovora po prstupu kako |e u Dgestama bo formusano naeo pravde? Formuarn athezon35. Tumaen|e ugovora - Kako se tuma ugovor po prstupu?36. Kapara 37. Prestanak ugovora 38. Nstav ugovor- Obavezno pogedat kn|gu skrptu.- Kada zabuda o motvu dovod do ponsten|a ugovora? - Kod dobronh.- U kom momentu posto| razog nstavost ugovora? - U momentu zak|uen|a ugovora.- Pravne posedce nstavost. Moze kao samostano ptan|e.- Konverz|a.- Da ZOO pozna|e neposto|ece ugovore? Da u anu 63 vdet skrptu. Ko|e zabude ne ugovor neposto|ecm?- Ko moze da traz ponsta|? Poveroc ne mogu da traze ponsta| testamenta, |er nema|u pravn nteres. On mogu da traze da se napate od unverzanh sukcesora, a testamentan nasednc su unverzan nasednc, pa ce se sve|edno napatt od n|h.39. Rus|v ugovor- Obavezno pogedat kn|gu skrptu.- Vrste mana vo|e- Ko|e zabude ne ugovor rus|vm? Btne.- Zabuda o nost - kod ugovora ntutu peronae- Zabuda o motvu - kod ugovora o pokonu.- Prevara - Sta |e? Uvek |e uzrok rus|vost.- Pretn|a kao uzrok rus|vost.- Prnuda - samo ako se |av u vdu pretn|e. Sta |e apsoutna prnuda sta u tom sua|u bva sa ugovorom?- Ko|e zabude spreava|u nastanak sagasnost? - Zabuda o predmetu ugovora, u tom sua|u nece doc do zak|uen|a ugovora, rad se o neposto|ecm ugovorma.- C| nteres pogada rus|vost? - Lca ko|a su zak|ua ugovor.- Ko moze da traz ponsta|?- U kom roku se podnos tuzba?- Ko ma pravo na naknadu stete? - Konvadac|a - moze da bude zasebno ptan|e.- Ko| su usov punovaznost ugovora?- Osobne rus|vh ugovora.40. Zabuda - Ko|e zabude utu na rus|vost ugovora, a ko|e spreava|u nastanak sagasnost? Nastanak sagasnost spreava zabuda o predmetu, osnovu prrod ugovora, u tom sua|u ne doaz do zak|uen|a ugovora- neposto|ec ugovor41. Konvadac|a rus|vh ugovora 42. Posebna de|stva dvostranh ugovora43. Odgovornost za evkc|u44. Po|am vrste evkc|e - Usov.- Kada se automatsk (bez obracan|a sudu) raskda ugovor? Kod potpune evkc|e. - Sta |e potpuna evkc|a? Sta se traz u tuzb ako |e u ptan|u potpuna evkc|a? - Raskd ugovora, povraca| datog po pravma o stcan|u bez osnova, naknada stete - ona zavs od skrv|enog ponasan|a. - Sta se traz u tuzb kod demne evkc|e? - Kupac moze da optra za raskd, a ga nece uvek dobt, dobce ga zavsno od toga da sada moze da ostvar svrhu ugovora. Sta |e demna evkc|a? 45. Odgovornost za mater|ane nedostatke stvar - Obaveza prozvodaa za mater|ane nedostatke stvar.- Denc|a.- Usov.- Prava kupca.46. Prgovor nespun|enog ugovora 47. Prekomerno ostecen|e- Sta moze ostecena strana?- Rok za tuzbu.- Prema kom momentu se cen prekomerno ostecen|e? - Zak|uen|e ugovora- Da |e to raskd ponsten|e? Ponsten|e- Ko|e su snost sa zeenaskm ugovorom? - Ogedna nesrazmera. Sta |e ogedna nesrazmera? Ko|e su razke?- Ko|e |os ustanove su sne ovom nsttutu?- Snost sa rebus sc stantbus.- Gde se ne prmen|u|e ova| nsttut? - U sua|u afekcone vrednost. - U sua|u |avnog nadmetan|a.- U sua|u poravnan|a. Kod aeatornh ugovora, sk|ueno |e kod afekcone vrednost, kod trgovakh ugovora nema mesta prekomernom ostecen|u, |er su to profesonac snose rzk svo|e aktvnost a ZOO to ne reguse.- Gde se prmen|u|e? Prmer,ako |e ostecen podgao tuzbu u momentu kada n|e bo ostecen|a, a bo ga |e u momentu zak|uen|a ugovora, hoce sud usvo|t tuzben zahtev za ponsta| ugovora? Da. 48. Zeenask ugovor 49. Sporazumn raskd ugovora 50. Raskd ugovora - Ko|e su pravne posedce raskda ugovora?- Kada sud moze da odred da se ugovor odrz na snaz uz povecan|e obaveze druge strane ako tuzac tuzbom traz samo raskd ugovora? - Ukoko tuzen to predoz, recmo kod prekomernog ostecen|a.- Ako tuzac traz raskd ugovora, a sud ocen da b trebao samo sman|t cenu sta ce sud uradt?- Demno ce usvo|t tuzben zahtev, a odbt zahtev za raskd ugovora obavezat tuzoca da pat sman|enu cenu.- Ko|a |e razka u razozma ko| dovode do ponsten|a raskda? - Kod ponsten|a nsu b spun|en usov za punovaznost ugovora u vreme zak|uen|a, a kod raskda kasn|e n|e bo usova.51.Raskd ugovora zbog nespun|en|a - Apstraktna konkretna steta - naknada stete zbog nespun|en|a |e konkretna steta.- Kako se vrs raskd? - Vansudskm putem.- Moze se rasknut ugovor zbog demnog nespun|en|a?- Moze se ova| nsttut prment kod nede|ve obgac|e?- Posedce raskda ugovora?- Kakav treba da bude naknadn rok? - Nkada n|e odreden, treba da bude prmeren, usagasen.52.Raskd ugovora zbog promen|enh okonost - Usov.- Razka zmedu vse se promen|enh okonost - u sua|u vse se ugovor se ne moze zvrst, aused promen|enh okonost zrsen|e ugovora |e otezano.- Kauzua o promen|enm okonostma53. Nemogucnost spun|en|a54.Ustupan|e ugovora55. Ugovor u korst treceg ca - Odnos stpuanta korsnka.- Ko|e prgovore mogu da uoze? 56. Steta po|am vrste - Za ko|e vreme se odredu|e steta?- Kada se dosudu|e naknada stvarne stete zgub|ene dobt?- Ko|a su odstupan|a od ntegrane naknade stvarne stete? - Sta spada u naknadu stete? - Razka u cenama u vreme zak|uen|a ugovora u vreme donosen|a presude,tu spada porez, eventuan spor sa trecm cem...- Kada se gas pravo na naknadu stete? - Smrcu, osm ako |e:prznata psanm sporazumom utvrdena pravosnaznom sudskom odukom.- Sta |e karakterstno za uzronu vezu? - Ob|ektvna odgovornost. Kako se posmatra uzronost? - Ako nema opsteg usova, nema n uzronost. Cm posto| vsa sa, sk|uena |e uzronost.- Kada se odgovara na osnovu krvce sta |e osnov uzrone veze? - Sub|ektvna odgovornost.- Sta |e za|ednko okonostma ko|e sk|uu|u sub|ektvnu odgovornost? - Te okonost sk|uu|u protvpravnost. 57. Zabrana prouzrokovan|a stete58. Po|am stepenovan|e krvce, po|am krvce u mater| ugovora dektna odgovornost59. Vrste stete 60. Nemovnska steta61.Ugovorna dektna odgovornost (snost razke)62. Vrste odgovornost za prouzrokovanu stetu - Ugovorna odgovornost za stetu, procesne pretpostavke. - Vanugovorna odgovornost.- Za sta se dugu|e naknada kod vanugovorne odgovornost za stetu?63. Dektna odgovornost - Osnov osoboden|a moze kao samostano ptan|e.64. Osnov odgovornost za naknadu stete - Ob|ektvna sub|ektvna.- Sta |e potrebno dokazat kod ob|ektvne odgovornost?65. Ob|ektvna odgovornost- Sta se dokazu|e?66.Odgovornost za drugog - Ko| |e osnov ove odgovornost?- Ko| su sua|ev ove odgovornost?- Kakva |e vrsta odgovornost? - Odgovornost pravnog ca. Ob|ektvna.67. Odgovornost rodte|a za za stetne radn|e n|hove dece68.Odgovornost za stetu od opasne stvar opasne deatnost - Ko odgovara? - Vasnk stvar.- Ko| |e pooza| drzaoca kod ove odgovornost?- Ko| su osnov osoboden|a? - Vsa sa, krvca samog ostecenog krvca treceg ca.- Sta se dokazu|e kao reevantna okonost?- Sta |e sa krvcom?- Osnov odgovornost.- Kako odgovara ce u radnom odnosu kod vasnka?- Da |e odgovornost za opasne aktvnost odgovornost za drugoga za opasne stvar? Nsu seoprede u samom zakonu sto| da su to posebn sua|ev.69.Odgovornost prozvodaa za stvar sa nedostatkom- Ko|a |e ovo vrsta odgovornost?- Ko| |e osnov odgovornost za stetu?70. Odgovornost u sua|u udesa zazvanog motornm vozom u pokretu71.Odgovornost used terorstkh akata |avnh demonstrac|a manfestac|a kao poseban sua| odgovornost - Ko| su osta sua|ev?72. Posebn sua|ev odgovornost za stetu73. Naknada mater|ane stete - Ko| |e c|? - Reparac|a, a kod nemovnske |e satsfakc|a!- Usov.- Od ega zavs vsna novane naknade? - Od vsne movnske stete, vestak odredu|e vrednost unstenog ostecenog dobra.- Prema kom momentu se odredu|e vsna stete? Presuden|a.- Ko| |e osnovn prncp.- Ko|a su odstupan|a od prncpa ntegrane naknade?- Od ega zavs afekcona vrednost?- Moze se dosudt man|e? - Da, kada |e stetnk prouzrokovao stetu vrsec korst ostecenom, npr.koms|a poveze koms|u a na putu dozve udes.- Ko| su usov za naknadu u obku rente? - Moze bt posebno ptan|e.- Kako se stepenu|e krvca?- Sta |e novana renta kada se dosudu|e? Prestanak novane rente.- U kom roku zastareva pravo da se traz naknada stete?- Prekd zastareost.74. Novana naknada movnske stete - Prncp ZOO potpune nakande ntegrane stete.- Od ega zavs vsna noane naknade? Vestak odredu|e vrednost unstenog ostecenog dobra.- Ko|a su odstupan|a od prncpa ntegrane naknade stete?- Ko| su usov za naknadu u obku rente? - Kada se nadoknadu|e steta kod afekcone vrednost? - Kada |e steta nastaa zvrsen|em krvnog dea sa ums|a|em.- Moze se dosudt man|e kada75. Obm naknade mater|ane stete 76.Novana naknada nemovnske stete - Obavezno kn|ga skrpta.-Ako nema ustanov|enog dusevnog boa, da se moze nadoknadt steta?- Od ega zavs vsna stete?- Usov.- Naknada stete u vdu rente.77. Lca ko|a ma|u pravo na naknadu nemater|ane stete78. Nasedvan|e ustupan|e potrazvan|a naknade nemater|ane stete 79. Stcan|e bez osnova/Neosnovano obogacen|e80. Ispata nedugovanog - Ako se dug spat pre roka da |e to spata nedugovanog? Ne. - Ako se spat naturana obgac|a, da |e to spata nedugovanog? Ne.- Ko| su sua|ev spate nedugovanog?81. Posovodstvo bez naoga nezvano vrsen|e tudeg posa - Ko| usov mora|u bt spun|en da b nastaa obgac|a?82. |avno obecan|e nagrade kao |ednostrana z|ava vo|e 83. |ednostrana z|ava vo|e kao zvor obgac|a84. Poveroeva prava duznkove obaveze85. Ugovorna kazna - Sta |e? - Sankc|a za nespun|en|e zadocn|en|e spun|en|a spun|en|a novanh obaveza.- Pravna prroda ugovorne kazne (da |e uptan|u naknada stete |e penanog karaktera?)- Ako |e duznk spuno obavezu 15 dana pose roka, a predvdena |e ugovorna kazna zbog zadocn|en|a, sta prvo poverac mora da urad da b mao pravo na ugovornu kaznu?- Sta mora da urad druga strana ako |e kazna ugovorena, a ugovornk |e zadocno? -Druga strana mora da b zadrzaa pravo na ugovornu kaznu u roku od 8 dana obavestt ugovornka ko| |e zadocno da zadrzava pravo na ugovornu kaznu.- Da |e kod ugovorne kazne zbog zadocn|en|a predvden rok u zakonu? Ko| |e rok u praks?- Ovascen|a poveroca se razku|u u zavsnost od toga da |e u ptan|u zadocn|en|e nespun|en|e.- Ako |e ugovorna kazna predvdena zbog nespun|en|a da poverac moze da traz ugovornu kaznu spun|en|e? - Ne, m |e optrao za ugovornu kaznu, odrekao se spun|en|a.- U emu |e razka kod ugovorne kazne u zavsnost od toga da |e u ugovoru predvdena novana nenovana obaveza?- Vrste ugovorne kazne.- Moze sud snzt ugovornu kaznu? - Da, kada |e prekomerna protvna naeu savesnost posten|a ekvvaenc|e.- Da mora posto|at steta? Ne.- Moze se ugovorna kazna napatt ako nema stete? - Moze se trazt nezavsno od stete.86. Pob|an|e duznkovh pravnh radn|- Pau|anska tuzba. Sustna tuzbe |e da se stvar vrat u posed duznka, a ne da se poverac napat.- Ko|a |e razka zmedu pau|anske pobo|ne tuzbe?- Kako ce gast zahtev ove tuzbe? Tuzba |e pettorna87. Retenc|a88. Poveroeva prava u nekm posebnm sua|evma 89. Sudsk pena 90. Prestanak obgac|a- Nan.- Ispun|en|e.91. Ispun|en|e kao nan prestanka obgac|a - Ko| su nan prestanka? - Sta |e zamena spun|en|a?- Razka zmedu zamene spun|en|a novac|e. - Sta |e potrebno za novac|u?- Sta |e kompenzac|a? - Vrste kompenzac|e?- Ko|e se trazbne ne mogu kompenzovat? - Sta |e otpust duga?- Da |e otpust duga pokon?92. Personana subrogac|a93. Zamena spun|en|a obgac|e94. Docn|a - pravne posedce - Duznka docn|a - moze ptat kao posebno ptan|e.- Sta |e sa naknadom stete?- Kamata. Ugovorna kamata se moze protegnut na perod docn|e ako |e veca od zatezne.- Ko odgovara za propast stvar used vse se?- Moze se duznk pozvat na vsu su?- Da |e vsa sa sub|ektvn ob|ektvn aspekt u odnosu na poveraku docn|u? Ob|ektvn. A kada posto| kod poverake docn|e? Sub|ektvn. - Poveraka docn|a.95. Poagan|e proda|a dugovane stvar 96. Kompenzac|a - Sta |e?- Izvor kompenzac|e.- Sta zna da su potrazvan|a stovrsna? - Sta |e c| kompenzac|e?- Vrste razka zmedu zakonske ugovorne. - Sta zna vo|na kompenzac|a? - Ne zna da su se ugovorne strane sagase o kompenzac|, vec |edna strana z|av|u|e drugo| da ze da kompenzra.- Usov za zakonsku, sudsku ugovornu kompenzac|u. Moze kao samostano ptan|e.- Da stranke mogu da ugovore da n|hov predmet ne moze bt predmet kompenzac|e?- Sta |e ugovorna pazn|a?- Pose z|ave da ze da kompenzra, od kada nasta|e preb|an|e?- Sta se ne moze kompenzrat, a ko|a potrazvan|a mogu? Cesto pta!- Pr. Izreka presude gas: 1.utvrdu|e se trazbna tuzoca u tom tom znosu. 2.utvrdu|e se protvtrazbna tuzenog u znosu od ..., treceg stava o tome kok |e konan znos trazbne nema. Da |e to btna povreda odredbPP? Ne. Ko|e su btne povrede PP? Da tuzac moze na osnovu takve presude trazt zvrsen|e? Ne.- Kako deu|e na pasvnu sodarnost?- Hoce past presuda u ko|o| |e prvm drugm stavom konstatovano da posto|e potrazvan|a obestrane, a sud|a |e propusto da trecm stavom zvrs preb|an|e? Da ce to moc da se urad u zvrsnom postupku? Da97. Novac|a prenov- Sta |e?- Usov. - Ko|a |e razka zmedu zamene spun|en|a novac|e? - Kod zamene spun|en|a na osnovu ste obgac|e umesto spate se da|e druga stvar, kod prenova stvara se nova obgac|a sa druga|m sadrza|em. Obavezno pogedatn|egovu skrptu. Moze bt posebno ptan|e.- dato n soutum , skrpta.- Ko| su nan prestanka obgac|e?- Sta treba unt da b novac|a dovea do gasen|a obgaconog odnosa? - Treba |e zak|ut u form u ko|o| |e zak|uen prvobtn ugovor.- Ko|a |e razka zmedu pravnog osnova osnova obavezvan|a (kauze)?- Ko| su btn eement svakog ugovora? - Predmet kauza.- Ko|a |e veza zmedu prvobtnog pravnog posa novac|e? Ukoko |e prvobtn ugovor rus|v, pa ugovornc zak|ue novac|u, to se smatra faktkom konvadac|om ukoko su b svesn rus|vost ugovora, t|. n|egovh mana. Nekada formaan, a nekada neformaan, zavsno od ugovora ko| se novera.- Razke u pogedu predmeta spun|en|a. - Sta bva sa novac|om kod aternatvne obgac|e?98. Otpust duga99. S|edn|en|e-konfuz|a100.Smrt101.Zastareost - Prekuzvn rok. - Prekd zastareost razoz. - Zasto| zastareost razoz.- Protok vremena kao pravna n|enca.- Razka zmedu zastareost prekuz|e - kod prekuz|e |e dozvo|eno vracan|e u predasn|e stan|e, kod n|e nema n prekda n zasto|a. - Da nastupa prekd zastareost ako duznk przna osnov duga a ne n|egov znos? - Prema stavu sudske prakse, prznan|e duga u osnov, ako ga duznk ne potvrdu|e u punom znosu, prekda zastareost. Ukoko se prznan|e duznka odnos samo na |edan deo duga, nastupa deman prekd zastareost. U praks se smatra da su prznan|em gavnog duga obuhvacene kamate, osm ako prznan|em n|e zrto navedeno da se ono odnos samo na gavn dug. Prema ZOO kod prekda zastareost ko| |e zazvan prznan|em duga od strane duznka zastarevan|e poeo da tee znova od momenta prznan|a.- Sta bva sa rokom u sua|u obutave postupka?102. Ugovorna kamata - Moze se protegnut na perod docn|e ako |e veca od zatezne?103. Prezumc|a duga 104. Preuzman|e duga, prstupan|e dugu preuzman|e spun|en|a - Prstupan|e dugu - ovde su duznk trece ce sodarn duznc. Sud moze da odb|e uesce umesaa ako on nema pravn nteres tada nema pravo na zabu, a ako sud prhvat uesce umesaa onda on ma pravo zabe samo na gavnu stvar; kod preuzman|a spun|en|a koga tuz poverac, duznka trece ce.- Ko|e su vrste odnosa preuzman|e duga preuzman|e spun|en|a?- Snost u odnosu na prstupan|e dugu.- Razke u odnosu na prstupan|e dugu.- Da |e oprosta| |ednostrana z|ava ugovor? - Sta |e po pravno| prstanak poveroca kod preuzman|a duga? |ednostrana z|ava vo|e.105. Promena sub|ekta u obgaconm odnosma 106. Ustupan|e potrazvan|a - ces|a - Sta |e?- Usov.- Da ces|a vaz ako duznk n|e obavesten? Da.- De|stva.- Ko| se odnos stvara|u?- Sta cedent garant|e cesonaru? - Posto|an|e napatvost potrazvan|a samo ako |e ugovoreno, cedent ne garantu|e cesonar za posto|an|e potrazvan|a ako |e u ptan|u ugovor bez naknade.- Razke zmedu ces|e personane subrogac|e - obavezno pogedat skrptu.Moze ptat kao posebno ptan|e.- Vrste ces|e.- Posebn sua|ev.- Ko|e se hart|e od vrednost prenose ces|om kako? - HOV na me107. Ugovor o kupoproda| - Nan raskda ugovora sa obronm otpatama cene.- Da naknada uvek mora bt u novcu? Da.108. Proda|a sa obronm otpatama 109.Proda|a sa pravom pree kupovne 110.Proda|n naog111. Ugovor o pokonu- Po|am.- Ko|m zakonom se reguse? - Srpskm gradanskm.- Vrste.- Pokon sa naogom teretom.- Opozvan|e ugovora, navest u ko|m sua|evma doaz do toga - opozvan|e pokona zbog nebagodarnost posto| u novom Porodnom zakonu, moze ptat kao posebno ptan|e. Kakvo de|stvo ma opozvan|e pokona ako |e stvar otudena trecem cu? Gde sve posto| opozvan|e pokona? Fakutatvna obgac|a kod opozva pokona.- Kakav |e pooza| treceg ca?- Kako moze odgovarat tuzen?- Kakva |e to obgac|a? - Fakutatva aternatva.- Vo da pta modatete ugovora: 1.pokon sa naogom teretom-ugovr u kome pokonodavac ma pravo da ugovor raskne ukoko pokonoprmac ne zvrs neku radn|u za pokonodavca treceg ukoko ne postu|e pravo ko|e |e pokonodavac zadrzao za sebe treceg, s tm da |e btno da |e obaveza pokonoprmca man|a od prm|enh korst, |er |edno u tom sua|u posto| anmus donand na starn pokonodavca. 2. Mesovt pokon-ugovor o pokonu o kome se ugovorne strane medusobno obavezu|u, a tako da |e obaveza |edne ugovorne strane man|a od obaveze druge strane, pa prestac|a vse vrednost predstav|a pokon za |ednu od ugovorh strana, ko|a se smatra pokonoprmcem, samo za ta| deo preko posto| ugovor o pokonu, a za ostao nek drug pravn posao-npr.kupoproda|a, mesovt pokon se ne mogu pob|at zbog prekomernog ostecen|a. 3.uza|amn pokon-takav ugovor o pokonu gde ugovorne strane usov|ava|u n|egovo pravno de|stvo zak|uen|em drugog ugovora sa obrnutm uogama stranaka, kod svake ugovorne strane posto| namera darez|vost.4.nagradn pokon-takav ugovoro pokonu kod ko|eg |e namera darez|vost pokonodavca zasnovana na odredeno| radn|, zaszudrzan|u pokonoprmca, motv mogu bt razt,npr.pokon pobednku trke, terarnog konkursa, naazau stvar s.5.pokon zasnovan na morano| duznost-ugovor o pokon u kod koga|e namera darez|vost prozaa z neke morane duznost ko|a moze bt povezana sa srodnkm, branm, pr|ate|skm nekm drugm odnosom, morana duznost n u kom sa|u ne sme da bude pravna obaveza, makar ba vezana za naturane obgac|e, ova| pokon n|e zasnovan na konkretno| pobud vec na dub|o| vez pokonodavca pokonoprmca.6.pokon u opste korsne svrhe-ugovor o pokonukod koga |e namera darez|vost zasnovana na postzan|u nekog opstekorsnog c|a, tu |e pokonoprmac na|esce neka drustvena, kuturna, humantarna ustanova, ov pokon su na|esce usov|en odredenom namenom korscen|a sredstava.7.pokon za sua| smrt-ugovor o pokonu kod koga se preda|a predmeta odaze do momenta smrt pokonodavca, to |e pravn posao nter vvos sa de|stvom morts causa. To n|e ugovor o nasedvan|u, |er pokon za sua| smrt n|e osnov za nasedvan|e, a ugovor |este, pokonoprmacse ne tretra kao nasednk vec kao poverac.112.Opozv pokona 113. Ugovor o deu - Prmer - ugovor o prevozu, o graden|u, zdavak ugovor.- Teor|a apsorpc|e - prema n|o| ugovor o proda| apsorbu|e ugovor o deu.- Btn eement114.Ugovor o za|mu - Denc|a.- Karakterstke - kod nas |e konsensuan ugovor.- Ko|e pravo se n|me prenos? - Pravo svo|ne, dake pravo drzan|a, korscen|a raspoagan|a.- Da |e reaan ugovor?- Vrste.- Ko| su obron ugovor?- Da |e kamata mtrana?- Ako se ugovor da za|moprmac vrat za|modavcu vecu konu stvar bo|eg kvateta, sta |e to? Kamata.- Obaveza za|moprmca, obaveze za|modavca.115.Ugovor o zakupu - Btn eement- Sta se prenos? - Pravo upotrebe tude stvar korscen|a.- Opozv.- Da naknada uvek mora bt u novcu? Ne.116. Ugovor o ostav 117. Ugovor o punomocstvu 118. Ugovor o ortakuku119. |emstvo - Kada |e |emstvo sodarno? - U prvred, to |e pretpostavka.GRAANSKO PROCESNO PRAVOPARNICNI POSTUPAK1. Naea parnnog postupka 2. Naeo dsozc|e oc|enost 3. Naeo |avnost4.Pouavan|e neuke stranke 5. Nadeznost suda u parnnom postupku - Stvarna.- Mesna - gavno pravo posebna prava.- Opsta posebna mesna nadeznost.- Funkconana. - Po kom krter|umu se odredu|u ove nadeznost?6. Mesna nadeznost 7. Izuzece sk|uen|e (postupak razoz)8. Stranke u parnnom postupku 9. Stranaka parnna sposobnost 10. Zakonsk zastupnc stranaka u parnnom postupku 11. Prvremen zastupnk u parnnom postupku - Kada se odredu|e?- Kada sud resen|em odred prvremenog zamenka zastupnka moze se z|avt zaba? 12. Podnesc - Sta su?- Kakv mora|u bt? - Sta ako |e podnesak nerazum|v?- Sta ako se n|me vreda sud?- Postupak sa neurednm podneskom.13. Postupak sa neurednm podneskom 14. Roste (kn|ga)15. Povraca| u predasn|e stan|e 16. Dostav|an|e psmena razgedan|e spsa17. Parnn troskov- Po ko|o| tar sud przna|e advokatma troskove? Isk|uvo po domaco|, vazeco| tar, ak ako|e advokat z nostranstva.- U kom deu presude sto|e? Uvek u zrec.- Ko|e troskove sud moze da przna stranc, bez obzra na uspeh u sporu? Npr. zvoden|e dokaza vestaen|em.18. Obezbeden|e troskova 19. Pravna pomoc u parnnom postupku - Da su oba| deo pravnog poretka?20. Nepostovan|e procesne dscpne - Hoce sud kaznt punomocnka sto n|e pr|avo promenu adrese? Da. Da ma pravo zabe? Da. Kao posebna zaba, da zadrzava zvrsen|e? Ne.21. Tuzba (po|am vrste) 22.Tuzba za utvrden|e - Ut z kn|ge. - Da |e vezana za rokove?23. Spa|an|e (kumuac|a) tuzbenh zahteva - Vrste.- Sta |e eventuan tuzben zahtev?- Ima tuzac pravn nteres za zabu ako mu n|e spun|en gavn vec eventuan tuzben zahtev? Da. - Aternatvno ovascen|e tuzenog.24. Prenaen|e tuzbe - Kada se moze prenat?-Tuzen moze da se protv prenaen|u tuzbe ko|om ce neko drug bt tuzen, |er tuzen nece da tuzac ponovo pose n|ega tuz, posto prenaen|e prema dotadasn|em tuzenom ma znaa| povaen|a tuzbe. Zato b tuzen trebao da traz da se tuzac odrekne tuzbenog zahteva.- Zasto tuzac uopste prenau|e tuzbu? - |er |e promaso stvarnu pasvnu egtmac|u. Ukoko se tuzen protv sub|ektvnom prenaen|u, sud ne moze da ga dozvo.- Vrste prenaen|a tuzbe.- Da |e snzen|e tuzbenog zahteva prenaen|e? Ne. A povecan|e? - Da tada se traz sagasnost tuzenog. Ako |e |edan tuzben zahtev gaso na 500.000,00 dnara, a tuzac |e stakao eventuan tuzben zahtev u toku parnce, da |e to prenaen|e? Ne.- Prenaen|e tuzbe povaen|e tuzbe.25. Povaen|e tuzbe odrcan|e od tuzbenog zahteva - Razka zmedu povaen|a tuzbe odrcan|a od tuzbenog zahteva - kad tuzac povue tuzbu suddonos resen|e: tuzba tuzoca |e povuena, resava|uc nastau stuac|u procesno, pr emu se povuena tuzba moze u svako doba podnet. Kada se tuzac odrekne tuzbenog zahteva sud donos presudu na osnovu odrcan|a ko|om odb|a tuzben zahtev tuzoca, oduu|uc o n|emu mertorno.- Prenaen|e tuzbe povaen|e tuzbe.26. Ltcpendenc|a27. Suparnarstvo - Po|am.- Sta |e?- Vrste (Mater|ano. Zakonsko. Formano. Prosto. |ednstveno. Nuzno. Obno.)- Da |e sto |ednstveno nuzno suparnarstvo?- Sta |e pravna za|ednca? - Ima suparnarstva u vanparnnom postupku.28. Umesa u parnc - Ko moze bt?- Kad on moze stupt u parncu do kada? Kada ma pravn nteres.- Ima pravo da ste procesne prgovore?- Moze se po prv put |avt u to| uoz u postupku po revz|.- Cme se sud rukovod prkom donosen|a oduke da dozvo 3. cu mesan|e u tud spor?- Kada sud donese resen|e o mesan|u, ma druga strana pravo na zabu? - Da, posebno uz gavnu stvar? Uz gavnu stvar.- Ako sud odb|e zahtev za mesan|e, ma potenc|an umesa prava na zabu? -Zaba |e dozvo|ena uz gavnu stvar.- Ko |e gavn nterven|ent?29.Uesce trech ca u parnc - Sta |e umesa?- Ko|a ca ko|a mogu bt umesa?- Kada |e to |avn tuzac z kog razoga? 30. Imenovan|e prethodnnka - Prmer - ako tuzen tvrd da drz stvar za drugog moze to drugo ce pozvat, menovat kao prethodnka.31. Prekd zasto| postupka - Iz kn|ge.- Razoz. - Prethodno ptan|e.- De|stva.- Doke tra|e.- Sta |e zasto| doke tra|e?- Ko|e su procesnopravne posedce prekda.32. Cn|enna grada dokaz33. Dokazn postupak - Kn|ga.- Cn|enna grada dokaz. Moze kao posebno ptan|e.34. Uvda|35. Isprave36. Svedoc37. Vestaen|e (grafoosko- na osnovu rukopsa otkrva|u osobne nost) 38. Sasusan|e stranaka 39. Obezbeden|e dokaza - Postupak.- Stvarno obezbeden|e.- Runa zaoga.40. Parnn postupak - Pokretan|e.- Faze.- Oduke.- Vrste presude41. Prpreman|e gavne rasprave - faze 42. Prpremno roste - To |e faza prpreman|a gavne rasprave.- Kad se ne odrzava prpremno roste?43. Protvtuzba- Vrste.- Zasto se protvtuzba moze podc do zak|uen|a gavne rasprave? - Zato sto |e dokazn postupak kontradktoran ne moze se |os nesto osporavat pose n|egovog zak|uen|a, a upravo to se n protvtuzbom.- Sta zna to da |e protvtuzba samostana tuzbe? - Zna da |e samostana u odnosu na tuzbu, pa ako sud odbac tuzbu, nastav|a postupak po protvtuzb.- Sta |e povo|n|e za tuzenog, da podnese protvtuzbu prgovor kompenzac|e? - Ako |e potrazvan|e tuzenog vece od tuzbenog zahteva podnece protvtuzbu, a ako |e n|egovo potrazvan|e u grancama tuzbenog zahteva podnece prgovor kompenzac|e, |er se tada samo bran od tuzbe.44. Gavna rasprava 45. Rukovoden|e gavnom raspravom 46. Zak|uen|e gavne rasprave (kn|ga) 47. Sudsko vansudsko poravnan|e - Cme se ne moze raspoagat u sudskom poravnan|u?- Sta mu da|e snagu zvrsne sprave?- Da vansudsko poravnan|e ma snagu zvrsne sprave? Ne, zato sto |e sud ta| ko| cen da sudozvo|en zahtev ko|ma stranke raspoazu.- Moze se porvnan|e napadat zabom? Ne, a moze tuzbom ko|om se traz ponsta| poravnan|a.- Zasto se razoz za ponsta| poravnan|a svode na mane vo|e? Zato sto |e drugu proveru zvrsosud ko| |e zak|uo poravnan|e.- Sta se desava kada se ponst poravnan|e u parnnom postupku? Sud|a ko| |e zak|uo poravnan|e nastavce postupak po onom tuzbenom zahtevu ko| |e posto|ao pre poravnan|a.- Da |e poravnan|e z arbtraznog sporazuma zvrsn nasov? Da. A z med|ac|e? Ne, ukoko stranke zak|ue poravnan|e u med|ac| pa ga ne spostu|u moraa b da se podnese tuzba, tako da n|e zvrsn nasov. Naea postupka med|ac|e.- Do kada se moze zak|ut poravnan|e? - Da poravnan|e predstav|a stovremeno popustan|e obe strane? Da.48. Po|am, eement vrste presude - Kondemnatorne.- Dekaratorne.- Medupresuda demna presuda.- Presuda na osnovu prznan|a, odrcan|a, zbog zostanka, propustan|a.- Dopunska presuda.- Ispravka presude.49. Vrste presuda 50. Utvrdu|uca presuda51. Presuda zbog propustan|a52. Presuda na osnovu prznan|a53. Demna presuda, medupresuda, presuda zbog zostanka - Sta |e medupresuda da se moze napast pravnm ekom? Da. Moze se z|avt revz|a protv pravosnazne medupresude? Da. Sta bva sa postupkom? - Zasta|e se do pravnosnaznost.- O ko|m prgovorma se oduu|e zrekom presude? - O prgovoru mesne nenadeznost, nebagovremenost, presudene stvar, tspendenc|e, da |e vec zak|ueno sudsko poravnan|e...;- Kada |e ceshodno da tuzac predoz donosen|e demne presude? - Kada mu |e od sustnskogznaa|a za sve ostae tuzbene zahteve da se odu o ptan|u za ko|e predaze donosen|e demne presude. U presud se samo utvrdu|e da |e tuzen npr. uno stetu. - Medupresuda |e bska sa nc|anm zahtevom za utvrden|e. Za n|eno donosen|e n|e neophodno da tuzac to predoz, moze sud da |e donese na sopstvenu nc|atvu.- Sta |e smsao medupresude?- Zasto sud odmah ne odu o vsn kad vec oduu|e o tome da |e tuzben zahtev osnovan? Zato sto n|e sguran u osnovanost tuzbenog zahteva, pa ze da vs sud to prover.- Sta |e demna presuda?- Sta zna da |e stvar sazrea za oduku u pogedu pravnog osnova.54. Dopunska presuda- Ko|a |e razka sprav|an|a presude dopunske presude55. Medupresuda 56. Pravnosnaznost presude - Sta |e formana, a sta mater|anapravnosnaznost?- Kada presuda posta|e pravnosnazna?- Kada |e presuda zvrsna?- Sta zna ne bs n dem?57. Dopuna spravka presude 58. Ispravka presude 59. Resen|e60. Nan okonan|a parnce (ut z kn|ge; mertorn; procesn)61. Prethodno ptan|e 62. Procesne pretpostavke 63. Ako u toku spora prestane DZ SCG, kome cete presudt? (2)64. Vremensko vazen|e zakona (ut z kn|ge)65. Redovn pravn ekov 66. Zaba na presudu - Po|am.- Razoz.- Rokov.- Kada drugostepen sud otvara raspravu? Posto|e dva razoga.- Koko puta moze drugostepen sud uknut prvostepenu oduku? Samo |ednom. Kada drugostepenom sudu ponovo dode zaba na presudu ko|u |e on uknuo, a ko|om |e odueno na dentan nan kao prethodn put sta ce on tada unt? Otvorce raspravu, stavt se u uogu prvostepenog suda prenat presude, ne moze da |e ukne, |er to rad zbog pogresne prmene mater|anog prava. Kako drugostepen sud prenau|e presude? U vecu, na rasprav. Otvara raspravu samo zbog pogresno utvrdenog n|ennog stan|a. - Ukoko |e u prvostepeno| presud prekoraen tuzben zahtev sta ce uradt drugostepen sud? Uknuce presudu u tom deu, a ako to ne prmen sta ce uradt Vrhovn sud?- Sta |e eventuan tuzben zahtev?- Ima tuzac pravn nteres za zabu ako mu n|e spun|en prv vec eventuan zahtev? Ima.67. Postupak oduke suda po zab - Razoz.- Oduke drugostepenog suda.- Da |e prvostepen sud obavezan da prmen pravno shvatan|e drugostepenog suda? Ne, duzan |e da zvrs samo faktku radn|u na ko|u ga |e obavezao drugostepen sud.68. Oduke drugostepenog suda po zab 69. Vanredn pravn ekov (ZZZ, ZPP, revz|a) 70. Revz|a - Denc|a.- Usov.- Ko| su razoz zbog ko|h se moze z|avt revz|a? Zbog apsoutno btnh reatvno btnh povreda odredaba parnnog postupka, a ne zbog pogresno nepotpuno utvrdenog n|ennogstan|a.- Koko mora znost vrednost predmeta spora? Makar |edan dnar preko 40 000 evra u dnarsko| protvrednost, po sredn|em kursu NBS, na dan podnosen|a tuzbe. Ako |e vrednost tano40 000 sud |e odbacu|e.- Ko oduu|e o revz|?- Ko|e su oduke revz|skog suda?- Kako se ukda presuda? Uvek resen|em.- Zasto revz|sk sud moze prenat presudu? Zbog pogresne prmene mater|anog prava.- Kada revz|sk sud odbacu|e revz|u?- Da |e moguca revz|a u vanparnc? Da, u statusnm stambenm stvarma, kada vrednost predmeta spora po zakonu to dozvo|ava. Da |e moguca u potupku progasen|a nestaog ca za umrog? Gde |e |os moguca revz|a, a gde n|e? Kod razvoda braka. Da |e moguca u ostavnskom postupku? Ne, |er |e pravna zastta obezbedena u parnnom postupku. Osm toga,ostavnsk postupak se okonava dekaratornom odukom suda. - Ko podnos predog za revz|u u kom roku? Isk|uvo advokat.- Postupak.82. Zahtev za zasttu zakontost - Protv ko|h oduka se uaze?- Ko h uaze?- Iz ko|h razoga |avn tuzac moze uozt? Zbog nedozvo|enog raspoagan|a stranaka.- Razoz za uagan|e. Moze se uozt zbog pogresno nepotpuno utvrdenog n|ennog stan|a?- Ko oduu|e o zahtevu?83. Ponav|an|e postupka - Ko| |e nov usov? Obracan|e sudu u Strazburu. - Rok.- Ko ga uaze?- Razoz.- Protv ko|h oduka se uaze?- Ako |e pose donosen|a presude medunarodn sud u Strazburu zauzeo stav, da |e to razog za ponav|an|e postupka? Da, tada nema roka.71. Postupak zbog smetan|a poseda 72. Postupak u branm sporovma VANPARNICNI POSTUPAK1. Naea vanparnnog postupka 2. Osobne vanparnnog postupka- Ko|e su?- Razke zmedu parnnog vanparnnog postupka.- Da |e dozvo|ena revz|a? U statusnm stambenm sporovma kada vrednost spora to dozvo|ava.- Naea.- Vrste.- Da |e ostavnsk postupak vanparnn? Da.- Kada h sud|a upucu|e u parnn postupak? Ko|e se stranke upucu|u na parncu?- Sta bva sa vanparnnm postupkom u meduvremenu? Prekda se.- Sta |e vanparnn postupak?- Da |e moguca revz|a u vanparnnom postupku?3. Vrste vanparnnog postupka 4. Razke parnce vanparnce 5. Revz|a u vanparnnom postupku 6. Postupak sa spravama7. Ostavnsk postupak - Da |e dozvo|ena revz|a u postupku progasen|a nestaog ca za umro?IZVRSNI POSTUPAK1. Izvrsne verodosto|ne sprave- Sta su?- Ko|e posto|e?- Da su zvrsne sprave arbtrazna oduka oduka upravnog organa? Da.- Sta su verodosto|ne sprave? Npr. faktura, kod n|e nema parconog roka a se on odredu|e zvrsen|em.- Sta su |avne sprave?- Kada se stav|a kauzua zvrsnost, da ce |e sud stavt pose 15 dana, a pose 15 godna)- Moze da postav samo zvrsne sprave samo verodosto|ne sprave.2. Izvrsn postupak- Denc|a.- Sta su zvrsne sprave, da su to raun, mence, ekov?3. Protvzvrsen|e 4. Skracen zvrsn postupak (predog za zvrsen|e)5. Sredstva zvrsen|a rad namren|a nenovanh potrazvan|a 6. Sredstva zvrsen|a rad namren|a novanh potrazvan|a7. Izuna zvrsna tuzba- Ut z kn|ge.- Izuzman|e od zvrsen|a.8. Obezbeden|e u zvrsnom postupku 9. Prvremene mere obezbeden|a u zvrsnom parnnom postupku- Usov.- U ko|m postupcma se mogu odredt? U parnnom postupku kao opstem, kao u vanparnnom zvrsnom, branm, radnm, trgovnskm, drzavnskm sporovma.- Gde se na|esce |av|a|u u parnc? Kod smetan|a poseda.- Mogu se trazt pokretan|a parnnog postupka? Da. Kada?- Doke tra|u prvremene mere? Do pravnosnaznost presude. Mogu bt uknute pre pravnosnaznost? Da, ako otpadne razog zbog ko|eg su odredene.- Navest prmer prvremene mere.- Da sadrzna prvremenh mera moze da scrp tuzben zahtev? Ne.- Ko|m zakonom su regusane? Zakon o zvrsen|u obezbeden|u.10. Prvremena mera obezbeden|a u drzavnskm tuzbama70. IZVRSEN|E STRANE SUDSKE I ARBITRAZNE ODLUKE74. SUDSKI PENALI