Gradjansko Pravo 3

Embed Size (px)

Text of Gradjansko Pravo 3

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  1/75

  Увод у грађанско право истварно право

  Школска 2015/2016. годинаПроф. др Драгољуб Лазаревић

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Code_Civil_1804.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Code_Civil_1804.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Code_Civil_1804.png

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  2/75

  Правни послови

  Два су основна појма на којима

  почива целокупно грађанско право:

  -АУТОНОМ!А "О#$

  -%А"$%НО%Т ПО&Т$'$

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  3/75

  Правни послови

  (НА)А! УП*А"НО+ ,АДМН%Т*АТ"НО+ А.ТА / правни однос комепрет0оди административни однос најче12е је онај који је настаои3јавом во4е5 правном рад6ом ,у 1ирем смислу5 иако то мо7е да 8удеи други грађанскоправни однос ,својина5 која се мо7е с0ватити и каоправни однос5 ограничен административним актима9 )исто правно5однос управног акта према грађанскоправном односу мо7е 8ити двојак:

  - +О мо7е 8ити подређен УА

    - +О мо7е постојати упоредо са УА и не3ависно од админитративногодноса9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  4/75

  Правни послови

  - - +*А;АН%.ОП*А"Н ОДНО% МО

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  5/75

  Правни послови

  - +*А;АН%.ОП*А"Н ОДНО% МО

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  6/75

  Правни послови

  - Воља је спосо8ност човека да свесно управ4асвојом делтно12у у пости3а6у постав4еног ци4а9@и4 који човек постав4а се8и у 7ивоту мо7е да8уде далек или 8ли3ак9

  - Понекад је 3а 6егово остваре6е потре8ан и цео7ивот9 Препреке на путу до постав4еног ци4а могу8ити минималне али понекад 3а0тевају инатчовечанске напоре9

   - (ато је потре8на во4а5 тј9 она странапсии!ког

   7ивота човека која се испо4ава кро3 свесне ицелис0одне во4не рад6е5 које су тесно пове3ане санапором во4е усмерене на остваре6е постав4ени0ци4ева9

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  7/75

  Правни послови

  - "о4а је пси0ички процес који спада у групуконативни0 >ункција5 које се одвијају у три >а3е

  AПрва >а3а је борба мотива9

  AДруга >а3а је одлука о и38ору ци4а ,селекција

  AТре2а >а3а је и3вр1е6е донете одлуке9

  - =е3 и3вр1е6а донете одлуке нема испо4ава6аво4е5 и у том случају говори се само о постоја6у7е4е9

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BDhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  8/75

  Правни послови

  - "о4а је врло специ>ичан пси0ички >еномен5који карактери1у следе2е три осо8ине

  A свесни до"ивља#и током све три >а3е5

  Aосе2а6е напора

  A и3вр1е6е донете одлуке са са свесномантиципацијом5 предвиђа6ем и предочава6емци4а9

  - % о83иром да о во4и просуђујемо о8аве3нокро3 6ену реали3ацију5 кро3 и3вр1е6е5 ондасе о во4и5 као коначно мерило5 у3имапона1а6е9

   

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B5http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B5http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  9/75

  Правни послови

  - Нема во4е 8е3 во4ни0 рад6и тј 8е3ак$и#е9 (ато се све човекове рад6е могу поделити на

  Aво4не рад6е и

  Aнево4не рад6е5 које су еволуционо 

  прет0одиле појави во4ни0 и

  свесни0 рад6и

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  10/75

  Правни послови

  - "о4не рад6е су оне рад6е које су присвоме и3ра7ава6у5 па према томе и придости3а6у основног ци4а5 пове3ане санапором во4е9 У свакој во4ној рад6и мо7есе ра3ликовати неколико етапа

  /ци4 и те76а да се он постигне

  /по3нава6е ни3а могу2ности 3а пости3а6е ци4а5

  /појава мотива који потврђују или по8ијајају темогу2ности5

  /борба и и38ор мотива5

  /при0вата6е једне од могу2ности као ре%е&е5

  /остварива6е при0ва2еног ре1е6а9

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%99

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  11/75

  Правни послови

  - "о4ни процес мо7емо поделити у три>а3е:

  A !ав4а6е по8уде5 односно појава

   'о(ива$и#е када дола3и до 8ор8емотива5 ра3ми14а6а5 одмерава6а ина крају доно1е6а одлуке9

  A До7ив4ај одлуке и планира6е 6ене

  реали3ације9A 3вр1е6е одлуке које мо8или1е

  ра3личите пси0ичке процесе у ве3и стим

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  12/75

  Правни послови

  Слободна воља ,лат9 liberumarbitrium је ста6е у којем су

  мисли и пона1а6е неке осо8е 

  одређени сопственом во4ом5 а неспо4а16им чиниоцима9

    “Кад би камен који пада имаосвести, он би држао да јењегово падање резултат

  његове слободне воље.B —

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B5http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BDhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BDhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B5http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  13/75

  Правни послови

  - Термин сло8одна во4а је оспораван са>ило3о>ског5 пси0оло1ког и социјалногстанови1та нарочито у контекстуаутодеструктивни0 или други0 поступака којимогу наносити 8ило коју врсту 1тете самомсе8и5 другим осо8ама5 групама5 институцијамаили социјалној 3аједници9

  - Пси0оло1ки5 сло8одна во4а је ра3ум4ива уконтексту доно1е6а и и3вр1е6а аутономни0опреде4е6а делова6а и преу3има6аодговорности 3а последице учи6еног9

    - Према томистичкој традицији сло8ода во4е јесте човеково својство којим је он господарсвоји0 дела5 а потиче од тога 1то се човекодлучује о алтернативама и38ора на теме4усвоје ра3умске спо3наје9

  http://sr.wikipedia.org/wiki/Terminhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/Termin

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  14/75

  Правни послови

  - Воља - %ве до друге половине CD века унауци грађанског права права во4а сесматрала5 с0одно основнојидеалистичкој концепцији5 као једина

  полуга грађанског права /грађанскоправног промета9

  - Но5 во4у као правну чи6еницу не тре8ас0ватити - као 1то су то чинили

  пандекисти и као 1то то чине писциидеалисти као неко не3ависно начело5као неку супстанцу која сама по се8и 8е3о83ира на остале дру1твене појаве5одређује грађанскоправне односе9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  15/75

  Правни послови

  Воља - је и сама дру1твена појава5

  услов4ена и одређена у свомпостоја6у другим дру1твенимпојавама9 "е2 су пандекисти тра7илида и3јав4ена во4а 8уде:

  C о38и4на и

  E упу2ена на не1то 1то је >и3ичкиправно и могу2е9

  - Постулат Fправне могу2ностиB 3начида је и3јав4ена во4а ограниченаи3весним о83ирима и ци4евима којеправни поредак и морална с0вата6а

  дру1тва постав4ају9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  16/75

  Правни послови- Изјава воље - је и3ра7ава6е спо4ним 3нацимаодређеног пси0ичког ста6а ,намере и свести једног ,

  >и3ицког или правног лица које је релевантно 3анастанак5 и3мену или престанак одређеного8лигационог односа9 Да 8и настао5 и3менио се илипрестао о8лигациони однос и3јава во4е мора 8итисло8одна5 о38и4на ,а не и3речена у 1али5 стварна ,а несимулована и да има 3а предмет престацију која јемогу2а9

  - Унутра16а пси0ичка ста6а5 осим када је у пита6упси0опатологија5 нису релевантна 3а право9 (8ог тога 1тонеке ду1евне 8олести воде ли1е6у пословнеспосо8ности5 односно неспосо8ности уговара6а5 а некапривремена ду1евна ста6а ,дејство алко0ола5опојни0 дрога и сл95 такође могу довести до,привремене уговорне неспосо8ности9

    - Правна сигурност 3а0тева да во4а и намера правног лица 8уду доступни другој страни9 Та могу2ност да се са3насадр7ина во4е и намере једног су8јекта огледа се у6еговој и3јави во4е9 У неким ситуацијама мо7е до2и донесагласности стварне во4е и намере и 6и0овеспо4а16е мани>естације9 Та несагласност мо7е дадоведе до о38и4ни0 како практични05 тако и теоријски0

  недоумица9

  http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psihi%C4%8Dko_stanje&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5http://sr.wikipedia.org/wiki/Pravno_licehttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligacioni_odnosi&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligacioni_odnosi&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%99%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%99%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/Prestacijahttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psihi%C4%8Dko_stanje&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/Ugovorhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C5%A1evno_stanje&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BChttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/Ugovorhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravna_sigurnost&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravna_sigurnost&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/Pravno_licehttp://sr.wikipedia.org/wiki/Pravno_licehttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravna_sigurnost&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravna_sigurnost&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/Ugovorhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BChttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C5%A1evno_stanje&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/Ugovorhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psihi%C4%8Dko_stanje&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/Prestacijahttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%99%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%99%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligacioni_odnosi&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligacioni_odnosi&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/Pravno_licehttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psihi%C4%8Dko_stanje&action=edit&redlink=1

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  17/75

  Правни послови

  - Правни посао је и3јава во4е која

  сама или у ве3и са другим

  чи6еницама и3а3ива настанак5

  промену или престанаксу8јективног права / до3во4еног

  грађанског правног односа9 3јава

  во4е је релевантна само акосадр7и намеру 3а настанак правног

  посла9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  18/75

  Правни послови

  - Правни посао јесте и3јава једнеили ви1е во4а5 којима правнипоредак при3наје правно дејство

  које се састоји у променису8јективни0 грађански0 права9

  - Правни посао подра3умевао8јав4ива6е усмерене во4е /намеру ,GHIJKL 3а 3аснива6еодређени0 правни0 последица9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  19/75

  Правни послови

  - Правним пословима правни су8јектистварају појединачне норме / права и

  о8аве3е и су8јективна права 3а

  стране које ула3е у правни посао9

  +рађанскоправна дејства прои3водиво4а која има следе2а о8еле7ја:

  C Да је и3јав4ена ,во4аE Да је сло8одна5 о38и4на и стварна

  M Да има одговарају2и основ ,кау3у и

  предмет9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  20/75

  Правни послови

  - Воља / 3а настанак5 промену илипрестанак правног посла мо7е сеи3јавити усмено5 и3говореним илинаписаним речима5 уо8ичајеним3нацима или другим пона1а6ем и3 кога

  се са сигурно12у мо7е 3ак4учитикаква је садр7ина во4е9

  - Могу2е је и3ра3ити во4у активним ипасивним пона1а6е9 Активнимпона1а6ем во4а се и3ра7ава директно,и3ричито и индиректно ,пре2утно9"о4а се и3јав4ује директно ,и3ричитоусмено и3говореним речима илиуо8ичајеним 3нацима9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  21/75

  Правни послови

  - Воља / пре2утно ,индиректно су8јект

  преду3има рад6у и3 које се мо7е 3ак4учититкакву во4у и3ра7ава ,уласком у ауто8ус или утакси путник индиректно и3ра7ава во4у дапри0вата оп1ту понуду 3а 3ак4уче6е уговорао прево3у по ва7е2ој тари>и5 односно понуда

  3а 3ак4уче6е уговора је при0ва2ена и кадпонуђени по1а4е ствар или плати цену5 као икад учини неку другу рад6у5 која се5 наоснову понуде5 праксе утврђене и3међу3аинтересовани0 страна или о8ичаја5 мо7е

  сматрати као и3јава о при0вата6у чл MD ст E(ОО9

  Такве рад6е и3 који0 прои3ла3и одређенаво4а на3ивају се конклудентне радње9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  22/75

  Правни послови

  Воља / се мо7е испо4ити ипасивним пона1а6ем ,2ута6ем5када и3остаје 8ило какво и3ричитоили пре2утно испо4ава6е во4е9

  %упротно и3реци / Fко 2ути сматрасе да пристаје ,NKI OGPQO PRHLQHOISQTIUQOKS5 данас ва7и правило: ко

   2ути сматра се да не пристаје9 У

  том смислу чл VE (ОО прописује: 2ута6е понуђеног не 3начипри0вата6е понуде9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  23/75

  Правни послови

  - Воља / и3а3ива грађанскоправнадејства ако има одговарају2ипредмет и основ ,кау3у9 Предметправног посла мо7е се сатојати у

  дава6у ,UGSQ5 чи6е6у ,WGPQSQ5нечи6е6у ,HRH WGPQSQ илитрп4е6у ,XGOI9 Он мора 8итимогу25 допу1тен и одређен5

  односно одредив9 .ада је предметнемогу25 недопу1тен5 неодређенили неодредив5 правни посао јени1тав ,чл VY / Z[ (ОО9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  24/75

  Правни послови

  Правни посао мора имати

  допуштен правни основ (каузу) /кау3а је правни ци4 38ог кога јеправни посао настао9 (а свакиправни посао се претпостав4а даима основ и кад није и3ра7ен9Основ је недопу1тен ако јепротиван принудним прописима5

   јавном поретку и до8римо8ичајима9 Ако основ ,кау3а непостоји или је недопу1тен5 правнипосао је ни1тав ,чл ZC / ZM9 (ОО9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  25/75

  %астојци правног посла

  - вођене аутономијом во4е стране су

  сло8одне5 у границама принудни0 прописа5 јавног поретка и до8ри0 о8ичаја5 дапреду3му 8ило који правни посао сара3личитим састојцима9 %астојци свакогправног посла могу се сврстати у:

  - - Битне састојке правно посла ,QLLQHOIG\IG HQ]ROII / одређени супрописима и 8е3 који0 није ва4ан,купопродаја / ствар и цена чл VZV (ОО

  - - С- Природне састојке правно посла ,HGOKSG\IG HQ]ROII / могу се и3менити и

  - поредне састојке правно посла ,GPPIUQHOG\IG HQ]ROII / случајни састојцикао услов5 рок5 капара5 одустаница5 аванс

  и уговорна ка3на9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  26/75

  Правни послови

  Правне рад6е сличне правнимпословима су:

  !) "инови воље / правни послови у1ирем смислу5 имају 3а ци4 да

  директно прои3веду правнупоследицу5 о8јав4ива6е во4еирелевантно999

  #) Саопштења / во4е и 3амисли999

  $) %еални акти / правне последицепрои3ла3е по сили 3акона 8е3о83ира на пословну спосо8ностлица ,квалитет во4е999

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  27/75

  Правни послови подела:

  C9 !еднострани5 двострани и ви1естрани

  правни пословиE9 Правни послови међу 7ивима и 3а случај

  смрти

  M9 Теретни ,онеро3ни и до8рочини

  ,лукрутивни правни пословиV9 ^ормални и не>ормални правни послови

  Z9 .ау3ални и апстрактни правни послови

  Y9 Двострани правни послови ,уговори

  _9 .онсесуални и реални уговори

  `9 ^идуцијарни правни послови,одређива6е наследника под раскиднимусловом

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  28/75

  Моди>икација правни0 послова- Правни посао мо7е 8ити и3ме6ен или

  МОД^.О"АН неким случајнимсастојком као 1то је услов5 рок и налог9

    - &слов ,PRHUIOIR / ста6е5 предлог је8уду2а и неи3весна околност која

  наступа6ем или ненаступа6ем утиче направни посао9 Мо7е се поделити на:

  суспен3ивни ,одло7ни5 ре3олутивни

  ,раскидни5 потестативни5 кау3алан5

  ме1овит5 неправи5 по3итиван инегативан9

  'емоуи и неморални услови инеправни посао нева*еим9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  29/75

  Моди>икација правни0 послова- %ок ,UIQL је тренутак у времену или

  одређени протек времена чијимнаступа6ем правни посао настаје,суспен3ивни5 одло7ни5 почетни рок илипрестаје ,ре3олутивни5 раскидни5 3авр1нирок9 (а ра3лику од услова рок је и3весна8уду2а чи6еница која увек наступа9 Он јеслучајни састојак правног послаодређенво4ом уговорни0 страна којим десјствоправног посла настаје или траје доодређеног тренутка у времену9

  - *ок који не мо7е наступити или јенепримерено дуг је ни1тав9 *окови су:суспен3ивни5 ре3олутивни5 су8јективни5о8јективни5 имепративни5 диспо3итивни5преклу3ивни5 материјалноправни5

  процесноправни5 3аконски и судски9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  30/75

  Моди>икација правни0 послова'+,. (/0123) - !$ Т$*$Т .О! %$НАМ$a$ .О*%Н.У ДО=*О)НО+*А%ПОbА+А'А ,наследнику5 легатару5поклонопримцу9 Мо7е се састојати у8ило којој чинид8и која мо7е 8итипредмет о8лигације ,чл VY / Z[ (ОО5 а

  представ4а о8аве3у стицаоца користи9Налог није услов јер:

  C није 8уду2а околност него симултана5истовремено са стица6ем

  E стица6е не 3ависи од налога5 оно једе>инитивно5 уколико је стеченикпри0ватио стица6е5 он се мо7еприсилити да налог и3вр1и

  M и3 тога следи да услов није никаква

  о8аве3а 3а учесника правног посла5 докналог то п е став4а9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  31/75

  ^орма правни0 пословаПравни посао настаје и3јав4ива6емво4е9

  Унутра16а во4а не прои3водиграђанскоправно дејство9 О8лики3јав4ива6а во4е уоп1те5 ра3ликује се

  од >орме правног посла9- 4ормални правни послови: и3јава во4е

  тре8а да 8уде учи6ена на одређениначин5 најче12е у писменој >орми или

  >орми јавне исправе ,>орма / 3аконскаили уговорна

  - 'е5ормални правни послови: и3јававо4е мо7е 8ити учи6ена на 8ило којиначин9999

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  32/75

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  33/75

  ^орма правни0 послова.ао начин о8ликова6а и3јаве во4е:

  Приватна >орма: реална >орма5

  - писмена >орма5 преду3има6е

  рад6е са сведоцима

    - ^орма јавне исправе ,јавна

  >орма

  - %удска и јавно8еле7ничка>орма

    - Овера аутентичности потписа

  као део >орме јавне исправе

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  34/75

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  35/75

  Нева7е2и правни послови- Нева7ност правни0 послова постоји услучајевимакада им недостаје неки(аконом предвиђени услов настанка илива7е6а5 услед чега не прои3воденамеравана правна дејства5 које су странеимале у виду9

  Да 8и правни посао настао и прои3водно

  правна дејства потре8но је да се испунеуслови предвиђени 3аконом као 1то су:

  - спосо8ност страна5

  - постоја6е правно релевантне во4е5

  - предмет5 кау3а и 3аконскао8аве3на >орма9

  Ако у моменту 3ак4учива6а правног посланедостаје5 макар и један од услова 3а6егову пунова7ност5 такав правни посао јенева7е2и и не прои3води 7е4ена правнадејства9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  36/75

  Непостојећи и ништави правнипослови

  Непостојећи: којима недостаје неки битанелемент; привид правног посла; дисенс,конвалидација и конверзија

  Ништави: који су супротни принудним

  прописима, јавном поретку, добрим обичајимаНезаконити и неморални

  1.На ништавост се мое позивати свакозаинтересовано лице

  !.На ништавост суд пази по слубној дуности".Нема конвалидације

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  37/75

  Непостојећи и ништави правнипослови

  Ни1тави правни послови су:

  C9 Против3аконити

  E9Неморални M9(елена1ки

  V9^иктивни

  Z9%имуловани

  Y9 Правни послови потпуно пословно неспосо8и0 лица

  _9Правни послови 3ак4учени и3над оквира правне

  спосо8ности правног лица9

  'иштави правни послови

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  38/75

  'иштави правни послови - Ни1тав правни посао је онај правни посао који је противан

  принудним прописима5 јавном поретку или до8рим о8ичајима5

  ако ци4 повређеног правила не упу2ује на неку другу санкцију

  или ако 3акон у одређеном случају не прописује не1то друго9

  (а ни1тавне правне послове ва7е следе2а правила:

  - Ни1тави правни послови не прои3воде никакво правно дејство и

  сматра се као да нису ни 3ак4учени9

  Такав правни посао је од почетка 8е3 правног дејства ипротеком времена не мо7е постати пунова7ан

  - Ни1таван правни посао не постаје пунова7ан када 3а8рана или

  неки други у3рок ни1тавости накнадно нестане

  - (а ни1тавне правне послове ва7и *имска максима: )*+, -+ +3*4 3 + 7+3 8-9* 47+83 9+-:398.

   - Ни1тавне правне послове могу пони1тити стране у правном

  послу5 друга3аинтересована лица и др7авни органи по

  слу78еној ду7ности9 На ни1тавост суд па3и по слу78еној

  ду7ности5 јер својим садр7ајем вређају оп1те дру1твени

  интерес и правни поредак9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  39/75

  'иштави правни послови  Ни1тави послови протеком времена не могу 8ити

  осна7ени5 нема конвалидације9 Посао остаје ни1тав и

  ако 8и у3рок ни1тавости накнадно отпао9 На ни1тавостсе мо7е по3ивати свако правно 3аинтересовано лице

  ,подно1е6ем ту78е 3а пони1те6е5 а суд са своје

  стране ни1тавост у3има у о83ир по слу78еној ду7ности

  ,и па3и на 6у и када се учесници посла на то не

  о8а3иру5 па чак и ако се одричу права која 3а 6и0

  настају и3 ста6а ни1тавости9

  Протеком времена ни1тав посао се не мо7е осна7ити5

  али је могу2а конвер3ија9 То 3начи претвара6е ни1тавог

  посла у други5 који је пунова7ан и прои3води правнадејства ,ни1тав посао остаје такав и намеравана дејства

  коначно и3остају5 али и3јав4ена во4а испу6ава услове

  3а постоја6е и пунова7ност другог посла5 који

  прои3води дејства у складу са намером странака9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  40/75

  'иштави правни послови  У два случаја и3вр1е6е ни1таве о8аве3е има 3а

  последицу осна7е6е ,конвалидацију правног посла: C ако

   је 3а8рана или у3рок ни1тавости 8ио ма6ег 3начаја5 1то сеу пракси те1ко сре2е5 јер посао лине ни1тавим крупнинедостаци E кад је и3вр1ен5 у целини или у прете7номделу5 уговор који је ни1тав 38ог недостатка >орме9

  "ан ова два и3у3етка ва7и правило да уговор остаје ни1тавиако је и3вр1ен5 а последица тога је да се врати оно 1то јеприм4ено5 по1то не постоји правни основ да се 3адр7и5 аако то није могу2е даје се одговарају2а накнада у новцу9

  У најте7им случајевима ни1тавости5 суду поред и3рица6а

  о8аве3е вра2а6а стоје на располага6у две могу2ности:C да ускрати право на повра2ај датог5 с тим да странке 3адр7е

  оно 1то су на име и3вр1е6а посла примиле

  E да се оно 1то је на име и3вр1е6а посла прим4ено оду3ме укорист др7аве ,оп1тине9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  41/75

  'иштави правни послови

    Противзаконити правни послови / су

  пре свега правни послови који су усупротности са 8ило којом уставномнормом5 нпр9 са нормама о сло8одама5правима и ду7ностима човека играђанина9

  Ову 3а8рану могу и3ре2играђанскоправни ,ни1тав је уговоркојим се овла12ено лице одриче правана и3др7ава6е5 кривичноправни

  ,уговор о купопродају опојни0 дрога5управноправни ,располага6енекретнинама у неким случајевима5 каои други прописи9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  42/75

  'иштави правни послови

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  43/75

  'иштави правни послови- 'еморални правни послови (@ABCDE FABAG

  HADIG) / код не3аконити0 правни0 послова једанелемент правног посла је противан 3акону5 дотле јекод неморални0 правни0 послова садр7ина правни0послова супротна моралним с0вата6има на1есредине9 Да ли је садр7ина једног правног посланеморална5 одређује судија према оп1тимморалним с0вата6има на1е 3аједнице9

  - Jорал је критеријум који се приме6ује напоступке9 Де>ини1е се као о8лик дру1твене свести5 систем о8ичаја5 навика5 норми9 Морал јерелативан5 јер није исти у свим дру1твеним групама и историјским периодима9 @ентралне

  вредности морала су: до8ро5 исправно и праведно9

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  44/75

  'еморални правни послови

  Постоје ра3личити случајеви неморални0 правни0 послова9

  На пример: -и3дава6е со8е у 3акуп ради вр1е6апроституције

    -уговор о откупу невесте ради удаје

    -о8е2а6е награде да 8и се до8ила сагласност 3а ра3вод8рака

    -дава6е новца на 3ајам ради коцке и сл9

  Правне последице неморалног правног посла су апсолутнани1тавост са свим консеквенцама које и3 овог прои3ила3е9Ови правни послови се сматрају као и да нису ни 8или3ак4учени5 тако да не прои3воде никакво правно дејство9%тране које су 3ак4училе неморални правни посао не могу3а0тевати 6егово испу6е6е5 нити тра7ити повра2ај онога

  1то су на основу таквог правног посла дале9 %уд мо7е уцелини или делимично од8ити 3а0тев несавесне стране 3авра2а6е онога 1то је другој страни дала5 а мо7е и одлучитида другастрана оно 1то је примила по основу 3а8ра6еногуговора преда оп1тини на чијој територијиима пре8ивали1те или седи1те9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  45/75

  Поједини ништави послови

  Зеленашки посао – елементи:

  1. објективни елемент: несразмерностдава#а

  !. $убјективни: Искоришћавање ста#ануде, незна#а, лакомислености

  ". посебне последице %&конвалидација'( Привидни правни послови – појам1. )иктивни правни посао %нису настали

  већ се код трећег лица ствара заблуда,лана представа да су настали(

  !. $имуловани и дисимуловани %прикривендруги правни посао, а онај посао који секрије назива се дисимуловани(

  )лан CVC (акона о о8лигационим односима

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  46/75

  ц д

  ($b$НА&. У+О"О*

  ,C Ни1тав је уговор којим неко5 користе2и се ста6ем ну7де илите1ким материјалним ста6ем другог5 6еговим недово4ним

  искуством5 лакомислено12у или 3ависно12у5 уговори 3а се8е или3а неког тре2ег корист која је у очигледној несра3мери са оним

  1то је он другом дао или учинио5 или се о8аве3ао дати или

  учинити9

  ,E На 3елена1ки уговор с0одно се приме6ују одред8е овог 3акона

  о последицама ни1тавости и о делимичној ни1тавости уговора9

  ,M Ако о1те2ени 3а0тева да се 6егова о8аве3а сма6и на правичан

  и3нос5 суд 2е удово4ити таквом 3а0теву ако је то могу2е5 а у том

  случају уговор са одговарају2ом и3меном остаје на сна3и9

  ,V О1те2еник мо7е поднети 3а0тев 3а сма6е6е о8аве3е направичан и3нос у року од пет година од 3ак4уче6а уговора9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  47/75

  Рушљиви правни послови - *у14ивим правним пословима вређају се приватни

  интереси5 услед чега и0 прате ма6е строге санкције9 Онесе огледају пре свега у томе 1то ови послови постоје ипрои3воде своје дејства5 само је 6и0ова суд8ина неи3веснаи има се ре1ити у 3аконом одређеном року5 6и0овимпони1те6ем или осна7е6ем , конвалидацијом9!едан могу2и ис0од је 6и0ово пони1те6е ,у 3аконскомроку5 које има повратно дејство5 тако да се посао сматра

  нева7е2им од самог почетка ,као да је ни1тав9 Поверилацне мо7е ис0одити принудно и3вр1е6е о8аве3е ,ду7никније о8аве3ан и3вр1ити о8аве3у5 а ако је о8аве3а ве2и3вр1ена5 ту78ом се мо7е 3а0тевати повра2ај датог,повра2ај у пређа16е ста6е9

   - Уколико у 3аконском року не 8уде нападнут5 ру14ив

  посао се правно осна7нује5 наступа конвалидација ,самимпротеком 3аконског рока5 и у3има се да је 8ио пунова7анод самог почетка9 Ду7ник мора и3вр1ити своју о8аве3у5поверилац мо7е по потре8и 3а0тевати и принуднои3вр1е6е5 а ако је о8аве3а и3вр1ена5 не мо7е се 3а0теватиповра2ај у пређа16е ста6е9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  48/75

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  49/75

  Рушљиви правни послови

    .од ру14иви0 послова судска одлука има конститутивнодејство5 а код ни1тави0 декларативно9 *а3личити ра3ло3иру14ивости се о3начавају 3аједничким на3ивом ман4ивоство4е5 по1то се састоје у неком недостатку ,мани во4еодносно 6еној и3јави9 То су:

  C правни послови 3ак4учени у 3а8луди / 3а8луда је крива

  представа о стварности ,крива представа о некој правнорелевантној чи6еници у ве3и са правним послом само8итна 3а8луда о 8итним својствима предмета је ра3лог 3ару14ивост посла о личности / уговорној страниEправни послови 3ак4учени у превари / свесно и3а3ива6е3а8луде или одр7ава6е у 3а8луди преварена страна има

  право да тра7и пони1тај и кад није у пита6у 8итна 3а8лудаM правни послови 3ак4учени под прет6ом / став4а6е уи3глед неког 3ла на 1тету учесника у правном прометура3лог 3а ру14ивост је оправдан стра0 прет6а мора 8итио38и4на5 неоткло6ива и противправна

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  50/75

  Рушљиви правни послови

  V правни послови ограничено спосо8ни0 правни0 лица

   / ако то лице ,малолетник са навр1ени0 CV година 3ак4учи послове

  ве2ег 3начаја 8е3 до3воле 3аконског 3аступника

  - ако не постоји сагласност 3аконског 3аступника пре 3ак4уче6апосла5 правни посао који је преду3ео малолетник је ру14ив и6егова суд8ина 3ависи од малолетниковог 3аконског 3аступника ималолетниковог сауговорника

  - 3аконски 3аступник мо7е се накнадно сагласити са преду3етимпослом и та 6егова и3јава има ретроактивно дејство ,посао јепунова7ан од почетка5 или мо7е одлучити да неда одо8ре6е5онда се сматра да посао није ни 3ак4учен

  - малолетников сауговорник мо7е по3вати малолетниковог 3аконског3аступника да се и3јасни5 уколико се се и3јасни у року од M[ дана5сматра се да је од8ио да да одо8ре6е

  - ако малолетник стекне пуну пословну спосо8ност пре него 1то сесауговорник и 3аконски 3аступник договоре5 онда он одлучује опослу5 он мо7е у року од M месеца од стица6а пословнеспосо8ности да покрене поступак пони1те6а5 а ако не преду3мени1та5 правни посао се осна7ује

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  51/75

  Рушљиви правни послови

  - ле3ионарни уговори / су они о8аве3ни уговори укојима је нару1ена еквивалентност у3ајамни0

  дава6а ,ле3ија / о1те2е6е рок 3а пони1тај / C

  година9

    %уд не у3има ру14ивост у о83ир по слу78еној

  ду7ности ве2 само на 3а0тев овла12еног

  су8јекта5 а пони1те6е мо7е 3а0тевати само лице

  у чијем је интересу ру14ивост установ4ена

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  52/75

  Рушљиви правни послови

  *ре+ају страначки интерес$амо заинтересовно лице мое да

  се позива на ништавост

  преклузивном року%конвалидација(

  -ане вое

  /овреде једнакости дава#а

  М

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  53/75

  Мане воље

  0аблуда  је нетачно са3на6е ипредстава о некој чи6еници

  релевантној 3а пунова7ност

  грађанскоправног односа9

  0аблуда препрека %неспоразум(

  0аблуда разлог рушивости

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  54/75

  Мане воље

  2 /ревара као квали)икованазаблуда

  2 /рет#а ,пси0ичка или моралнапринуда; услови

  2 /рекомерно оштеће#е

  ПОСЛЕ!"Е

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  55/75

  ПОСЛЕ!"Е

  Неваност Qf OKHP и Qf HKHP

  3онвалидација1.3онвалидација ништави4 %непостојећи4(

  !.3онвалидација рушиви4

  3онверзија

  5еституција

  1. 6еднострана или двострана реституција

  !.0абрана реституције %gQJR GKUIOKS999

  ".7дузима#е предмета посла

  .онвалидација

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  56/75

  .онвалидација- KонвалидаLија ,конвалесLенLијапредстав4а накнадно осна7е6е нева7е2ег

  правног посла5 односно ру%љивог уговора9До 6е мо7е до2и на неколико начина:

  .онвалидација услед протека времена: "реме

  утиче на накнадно осна7е6е ру14ивог

  уговора тако 1то се пропусте рокови 3аподно16е (у"бе5 који су преклу3ивни9

  .онвалидација и3реченом потврдом уговора:bице у чију је корист ру14ивост установ4ена

  ,нпр9 лице које је 8ило у заблуди мо7еи3реченом и3јавом во4е потврдити да остаје

  при уговору9 Ова и3речена и3јава се на3ива

  кон>ирмација9

  .онвалидација конклуден(но' рад&о'9

  . ј

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%88%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/Prekluzijahttp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80http://sr.wikipedia.org/wiki/Prekluzijahttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%88%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  57/75

  .онвалидација

  - Ну7ан услов 3а конвалидацију је да су

  престале околности под којима јерушљиви уговор 3ак4учен ,нпр9 лице је са3нало

  3а 3а8луду5 престала је прет6а и слично9 Тако

  дола3и до накнадног осна7е6а уговора путем

  одрица6а од права на пони1тај уговора9.онвалидацију тре8а ра3ликовати од

  рати>икације уговора9

  *ати>икација претпостав4а 3ак4уче6е

  пунова7ног уговора од стране пуномоћниа који је прекорачио границе овла12е6а5 а

  конвалидација представ4а осна7е6е ру14ивог

  уговора9

  .онвалидација

  http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%88%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%88%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  58/75

  .онвалидација 

  &слови конвалидаLијеM

  да постоји рушљиви уговор

  да је конвалидација преду3ета од стране лица

  која су овла12ена да 3а0тевају пони1те6е

  уговора

  да та лица 3нају 3а постоја6е недостатка5 38ог

  којег се мо7е 3а0тевати пони1те6е

  да су та лица у моменту конвалидације умогу2ности да сло8одно и3јаве своју во4у9

  .онвалидација

  http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%88%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%88%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  59/75

  .онвалидација

  %азлика измеNу поништаја и раскида

   

  3међу пони1таја и раскида постоји једна 8итна

  ра3лика9 *а3лог ни1тавности постоји у тренутку

  3ак4уче6а уговора5 док ра3лог 3а раскиднастаје касније5 у току и3вр1е6а пунова7но

  3ак4ученог уговора9 У праву се 3ато у3има да

  ни1тавни уговори уоп1те не прои3воде правна

  дејства5 а раскид уговора је начин престанка

  пунова7ног уговора9

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  60/75

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

  EO=

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  61/75

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

  - То је ра3уме се су8јективни елемент који се мора утврдити усваком конкретном случају9 (акон о о8лигационим односимаправи ра3лику и3међу теретни0 и 8естеретни0 правни0 рад6иду7ника9

  .од теретни0 ду7никови0 располага6а поверилац морадока3ати да је ду7ник 3нао или морао 3нати да својимрасполага6има наноси 1тету повериоцу у3 и3у3етак који сеодноси на теретна располага6а учи6ена т3в hкругу сум6иве

  породицеh ,%ви потпомци и преци ду7ника5 6егов супру7ник5рођена 8ра2а и сестре односно полу8ра2а и сестре као и 8ра2аи сестре од рођени0 стричева5 ујака или теткикада ва7и3аконска претпоставка да је ду7ник несавестан ,терет је наду7нику да дока7е да то није9 .од 8естеретни0 правни0 рад6иду7ника 6егова несавесност се такође претпостав4а9

    - bице које стиче корист и3 по8ијане правне рад6е ,тре2е лице5противник по8ијача мора 8ити криво5 тј несавестно9 Да је 3налоили могло 3нати да ду7ник учи6еним располага6ем наноси1тету повериоцу9 овде ва7и претпоставка несавесности т3вhсум6иве породицеh

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  62/75

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

  %вр0а ове ту78е није да се пони1ти правна рад6а ду7ника ве2да се она учини 8е3 дејства само према повериоцу који је

  3а0тевао по8ија6е и то само у о8иму који је потре8ан да оннамири своје потра7ива6е према ду7нику9 То практично3начи да правна рад6а ду7ника која је успе1но по8ијена уокончаној парници по ту78и повериоца гу8и дејство прематре2ем лицу само у вредности који је потре8ан 3а намире6еповериоца9 Тиме се не 3адире у евентуално право тре2ег лица

  на накнаду 1тете према ду7нику9

   

  Активно легитимисан 3а ову ту78у је ду7ников поверилац5 док је ту7ени лице у чију корист је учи6ена правна рад6аду7ника5 а не ду7ник9 Ово представ4а један од и3у3етака да

   је о8лигација hSQL IHOQS G\IRL GPOGh односно да има дејствасамо према странама у о8лигационом односу5 релативни

  карактер о8лигационог односа ,дејство i!ter "arte#9 Тре8анапоменути да је могу2а iPOIR jGK\IHG и у >орми приговора утоку парнице9

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  63/75

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

  Последица усваја6а ту78еног 3а0тева јенева7ност правног посла само у односу на

  повериоца и само до и3носа 6еговог

  потра7ива6а ,чл E`V (ОО9 3међу ду7ника и

  6еговог сауговарача ,тре2ег лица5 као и и3међуови0 и тре2и0 лица која нису учествовала у

  правном послу који се по8ија5 посао ва7и и

  да4е9

  Отуђена имовинска вредност се вра2а само у

  оној мери у имовинску масу ду7ника у којој је

  потре8но да 8и се поверилац могао наплатити9

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  64/75

  ПО=!А'$ П*А"Нe ПО%bО"А

  (а по8ија6е теретни0 располага6а рок и3носи једнугодину од дана када је преду3ета по8ијана правна рад6а

  односно од дана кад је тре8ало преду3ети пропу1тену

  рад6у ,нпр дати по3итивну наследничку и3јаву9 (а

  по8ија6е до8рочини0 располага6а и теретни0

  располага6а у корист hсум6иве породицеh рок и3носи

  три године9

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  65/75

  0аступа#е

  /ојам: закуче#е правни4 послова%и врше#е други4 правни0 рад#и(у ту+е име

  дејства заступникове изјаве

  0аступништво, комисион,посредова#е

  говорно, законско, судско,%статутарно(, за посебан случај

  &0аконско' заступништво

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  66/75

  0аконско заступништво

  -алолетна лица: родитеи истаратеи; границе и овлашће#аоргана старатества

  8ица лишена пословне способности

  0аступник Qf \Q]Q или судска9управнаодлука о именова#у заступника

  7рган стартества и непосреднозаступа#е

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  67/75

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  68/75

  говорно заступништво

  7граниче#а и прекораче#а

  7позив и дејства опозива

  $говорно %аступништво је 3аступни1тво које се 3аснива на

  уговору и3међу 3аступаног и 3аступника5 док се овла12е6е 3а

  3аступа6е 3ове пуномоћје5 8е3 о83ира да ли је усмено или

  писмено9 =ило 3а неки уговор или 8ило који други правнипосао ва7и исто 1то и ва7и 3а пуномо2је 3а 3ак4уче6е

  уговора5 односно 3а преду3има6е посла9

  /ривремено заступништво

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  69/75

  /ривремено заступништво%за посебан случај

  /остава се:

    8ицу непознатог боравишта беззаступника, непознатом

  власнику имовине, сукоб интерсаштићеника и законског заступника,2 странцу са имовином овде, удругим случајевима %нпр. за пријем

  писмена( привремени заступник поставен

  од стране суда

  &статутарно' заступништво

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  70/75

  статутарно заступништво

  0аступништво правног лица

  /рокура

  ;(а(у(арни зас(упни$и9 'и0ово одређива6е није о8аве3но5 алиуколико се одреде5 потре8но је 6и0ово о8аве3но регистрова6е у

  случајевима када се одређује ви1е статутарни0 3аступника5 ради

  евентуалног дејства према тре2им лицима9 Уколико у акту дру1тва

  који се депонује у регистар5 о овоме није ни1та де>инисано5 тре8а

  претпоставити да се ради о самосталним заступниLима9 Поредукратко де>инисани0 појмова5 3аступа6е привредног дру1тва се

  мо7е 3аснивати и на и%јави воље %аступаног ,пуномо2је5 пуномоћју

  по %апос&е'у  и ату над&ежног органа

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  71/75

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  72/75

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  73/75

  &статутарно' заступништво

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  74/75

  у р у

  Одговорности прокуристе:

  Потписива6е уговора и други0 правни0 акта у име

  преду3е2а

  (аступа6е преду3е2а пред судовима и другим

  др7авним органимаПреговори са другим преду3е2има

  ницира6е продајни0 и маркетин1ки0 активности

  Управ4а6е свим оде4е6има кро3 редовнукомуникацију са менаkерима

 • 8/19/2019 Gradjansko Pravo 3

  75/75

  ХВАЛА НА ПАЖЊИ

  ПИТАЊА?

  доц др Горан Д. Матић

  goran.ma!"#$%&%.'().r&