of 72 /72
FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDANIE SPECJALNE 2013 I WDROŻENIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INNOWACYJNE PROJEKTY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UCZELNIANEJ WSPÓŁPRACA Z REGIONEM I OTOCZENIEM GOSPODARCZYM KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ I INNOWACJI OSIąGNIęCIA DOkTORANTÓW I STuDENTÓW KALENDARIUM INNOWACJI I ODkRYć 2010–2013

Pismo PG - wydanie specjalne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pismo Politechniki Gdanskiej - wydanie specjalne 2013 - innowacje i wdrożenia PG

Text of Pismo PG - wydanie specjalne

 • 1PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  FORUM SPOECZNOCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDASKIEJ WYDANIE SPECJALNE 2013

  I WDROENIA POLITECHNIKI GDASKIEJ

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UCZELNIANEJ

  WSPPRACA Z REGIONEMI OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

  KOMERCJALIZACJA WYNIKW BADA I INNOWACJI

  OSIGNICIA DOkTORANTW I STuDENTW

  KALENDARIUM INNOWACJI I ODkRY 20102013

 • 2 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  Innowacyjna Politechnika Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdaskiej str. 4

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Dofinansowanie bada naukowych i prac rozwojowych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka str. 6

  MAYDAY EURO 2012 str. 7

  Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsw multimodalnych oraz ich wdroenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronnoci i w przemyle str. 8

  DOMEstIc str. 10

  AGROBIOKAP str. 11

  INNOtEcH i Program Bada stosowanych str. 12

  sukcesy Politechniki Gdaskiej w realizacji innowacyjnych midzynarodowych projektw badawczych str. 14

  centrum Zaawansowanych technologii POMORZE niezbdne stadium procesu innowacji str. 18

  Ict4sMEs kreatywno i rozwj talentw narzdziem MsP w budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej o innowacje str. 20

  Innowatorzy potrzebni od zaraz str. 21

  trzeba umie podj wyzwanie, ktre przychodzi z przemysu rozmawia Ewa Kuczkowska str. 22

  Zainspirowa innych rozmawia Ewa Kuczkowska str. 23

  adres redakcji Politechnika Gdaska Redakcja Pisma PG, Dzia Promocji(budynek przy bramie gwnej)ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdask,tel. +48 58 347 17 09e-mail: [email protected] www.pg.gda.pl/pismo

  opieka merytorycznadr hab. in. Jacek Mkinia, prof. nadzw. PG prorektor ds. wsppracy i innowacji

  zesp redakcyjny Justyna Borkowska, Iwona Golecka, Damian Kuniewski, Aleksandra Szafran, Waldemar Wardencki

  autorzyTomasz PartekaWojciech TargowskiWydzia Architektury

  Grzegorz Boczkaj Jzef HaponiukMarian KamiskiJanusz RachoWydzia Chemiczny

  Andrzej AugusiakWydzia Elektrotechniki i Automatyki

  Wojciech Sadowski Pawe SytyWydzia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Krzysztof towskiWydzia Inynierii Ldowej i rodowiska

  Magdalena WroniakWydzia Zarzdzania i Ekonomii

  Jan GodlewskiJan Hupka Waldemar Kamrat Andrzej ZieliskiWze Innowacyjnych Technologii

  Krzysztof Malickipenomocnik rektora ds. komercjalizacji Damian KuniewskiPiotr MarkowskiJoanna PniewskaCentrum Transferu Wiedzy i Technologii

  Monika BizewskaAleksandra Dubiella-JackowskaMagdalena Urbanowicz Dzia Projektw Justyna Borkowska Ewa KuczkowskaZuzanna MarciczykDzia Promocji Katarzyna JakubczykMariusz MadajczykDzia Spraw Naukowych

  Anna FibakFibak PR

  korektazesp

  zdjciaKrzysztof KrzempekPiotr NiklasMarcin PazioPolska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci archiwum GIKarchiwum PG

  skad i opracowanie graficzne Ewa Niziokiewicz

  drukPP WIB Piotr Winczewski

  www.pg.gda.pl/pismo/

  skanuj i czytaj

  1

 • 3PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  to nie jest tak, e oni s utalentowani, a my nie rozmawia Ewa Kuczkowska str. 24

  Nowa jako w komunikacji rozmawia Ewa Kuczkowska str. 25

  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UCZELNIANEJ

  centrum Nanotechnologii PG str. 26

  Laboratorium Innowacyjnych technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych rde Energii str. 28

  Jak ksztaci Inyniera Przyszoci str. 30

  WSPPRACA Z REGIONEM I OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

  Rozwj przedsibiorczoci decydujco wpywa na poziom ycia rozmawia Zuzanna Marciczyk str. 32

  Udzia naukowcw z Politechniki Gdaskiej w pracach konstrukcyjnych stadionu pikarskiego PGE Arena w Gdasku str. 36

  Nie mona zarzdza zza biurkarozmawia Zuzanna Marciczyk str. 38

  tunel drogowy pod Martw Wis str. 42

  Europejskie centrum solidarnoci w Gdasku str. 43

  Nowy lek na osteoporoz str. 44

  technologia wstpnego oczyszczania ciekw z produkcji asfaltw str. 45

  Patent na bezpieczne konstrukcjerozmawia Ewa Kuczkowska str. 47

  Poczenie pasji, pracy zawodowejoraz motywujcego celu rozmawia Magdalena Wroniak str. 48

  Kady uczy si inaczej rozmawia Zuzanna Marciczyk str. 50

  Innowacje w telekomunikacji str. 54

  KOMERCJALIZACJA WYNIKW BADA I INNOWACJI

  EXcENtO szansa na komercjalizacj wynikw bada naukowych i odkry str. 56

  centrum transferu Wiedzy i technologii str. 58

  Wze Innowacyjnych technologii PG str. 61

  OSIGNICIA DOkTORANTW I STUDENTW

  Projekt InnoDoktorant stypendia dla doktorantw str. 63

  Akademiccy Mistrzowie Innowacyjnoci z Politechniki Gdaskiej str. 65

  Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdaskiej str. 66

  Jaskki Przedsibiorczoci konkurs na najlepszy biznesplan str. 67

  Kontekstowy Klasyfikator tekstw str. 69

  KALENDARIUM INNOWACJI I ODkRY 20102013 str. 70

  2

  3

  4

  5

  6

 • 4 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  Nowoczesna uczelnia techniczna powinna po-siada zdolno kreowania innowacyjnych ba-da oraz umiejtno nawizywania trwaych relacji z otoczeniem gospodarczym. Obecnie na rang i wizerunek uczelni wpywa nie tylko jej potencja badawczy, ale w porwnywalnym stopniu liczba wdroe oraz pozyskanych z ich komercjalizacji rodkw finansowych. Podejmu-

  jc wyzwania rozwojowe Politechnika Gda-ska konsekwentnie czyni starania na rzecz mo-dernizacji infrastruktury i rozwoju laboratoriw. uczelnia rwnie sprawnie pozyskuje fundusze unijne na unowoczenienie kampusu i prowa-dzenie projektw badawczych (F piszemy o tym w czci 1 i 2). Deniem Politechniki Gdaskiej jest zapewnienie studentom dobrych warun-kw ksztacenia oraz atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb rynku oferty dydaktycznej; w tym celu m.in. uruchomiono w 2007 roku wsplnie z Gdaskim uniwersytetem Medycznym uni-katowy, midzyuczelniany kierunek inynieri mechaniczno-medyczn, a w biecym roku nanotechnologi. Priorytetowym celem uczelni jest wyksztacenie na wysokim poziomie absol-wentw, ktrzy na wymagajcym rynku pracy znajd zatrudnienie w wyuczonej specjalnoci, bd bd potrafili samodzielnie stworzy sobie miejsce pracy, np. realizujc ciekawy pomys na zaoenie wasnej firmy. W strategii rozwoju Politechniki Gdaskiej zde-finiowano siedem celw, skupionych w trzech warstwach (rys. 1): najwysz warstw tworzy tzw. obszar wie-

  dzy: ksztacenie, badania i innowacje, najnisz warstw tworzy tzw. obszar moty-

  wacji: jako, wsppraca i postp, porednia warstwa obejmuje jeden do

  szczeglny obszar strategiczny dotyczcy organizacji i zarzdzania; polega on na efek-tywnym ukierunkowaniu motywacji, aby osi-gn cele skadajce si na obszar wiedzy.

  Takie ujcie jest innowacyjnym podejciem do rozwoju Politechniki Gdaskiej uczelni z wy-obrani i przyszoci! Jestemy przekonani, e zintegrowane w ten sposb dziaania przeo si nie tylko na zwikszenie liczby dobrze wy-ksztaconych, przedsibiorczych absolwentw, ale take zaowocuj wieloma innowacjami i wdroeniami. Wspomaganiem zoonego procesu komercjalizacji wynikw bada zaj-muje si spka celowa Excento, niedawno za-rejestrowana przez nasz uczelni. utworzony zosta rwnie Wze Innowacyjnych Technolo-gii dla przygotowania i realizacji duych projek-tw (F piszemy o tym w czci 4).

  Fot.

  Krzy

  szto

  f Krz

  empe

  k

  Innowacyjna Politechnika

  Rys. 1. Innowacyjne podejcie do budowy strategii rozwoju PG obszary stra-tegiczne tworz trzy gwne warstwy definiujce podstawowe przedsiwzicia rozwojowe

  KSZTACENIE BADANIA INNOWACJE OBSZAR WIEDZY

  ORGANIZACJA I ZARZDZANIE

  JAKO POSTP WSPPRACA OBSZAR MOTYWACJI

 • 5PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  Przyjta koncepcja komercjalizacji wynikw bada (rys. 2) opiera si na zaoeniu, e o stopniu innowacyjnoci i przydatnoci odkry i produktw decyduje rynek. Wiedza zdobyta dziki rozeznaniu potrzeb rynkowych wykorzy-stywana jest nastpnie przy tworzeniu obszaru motywacji, zwaszcza dziaa prorozwojowych i projakociowych, uwzgldniajcych rwnie rozwizania wypracowane wsplnie przez uczelni i otoczenie gospodarcze. Politechnika Gdaska posiada duy poten-cja badawczy, a tworzone przez naukowcw wynalazki i technologie czsto s pozyskiwa-ne przez przedsibiorcw (F piszemy o tym w czci 3). Potwierdzeniem wysokiego po-ziomu nowatorskich produktw i technologii opracowanych na PG s liczne nagrody i pre-stiowe wyrnienia (F piszemy o tym w cz-ci 6). Rozwizania generowane przez uczel-ni stymuluj rwnie powstawanie wasnych firm typu spin-off; korzyci finansowe osigane z tego tytuu przeznaczane s na wspieranie obiecujcych bada. W realizacj ambitnych zada badawczych angaowani s rwnie najzdolniejsi studenci, ktrzy w ten sposb zdo-bywaj dowiadczenie w projektach zespoo-wych. Cz z nich kontynuuje pniej swoje pasje badawcze na studiach doktoranckich; naukowe osignicia i nowatorskie pomysy

  prof. Henryk Krawczykrektor Politechniki Gdaskiej

  Rys. 2. Koncep-cja wdraania innowacyjnoci na Politechnice Gdaskiej

  naszych studentw i doktorantw przedstawia-my w czci 5. komercjalizacja wynikw bada i odkry jest dla wspczesnej uczelni duym wyzwaniem, a skuteczno tego procesu w coraz wikszym stopniu bdzie decydowa o randze i pozycji uczelni w wiecie globalnym. Dlatego przyjli-my spjn wizj rozwoju PG i konsekwentnie staramy si realizowa wynikajce z niej za-dania. Innowacyjno dla naszej spoecznoci akademickiej oznacza wsplne dziaania na rzecz zdobywania uytecznej wiedzy, odkry-wania oryginalnych rozwiza i technologii na bazie ktrych bd powstawa atrakcyjne rynkowo produkty i usugi. Dzikuj prorektorowi ds. wsppracy i inno-wacji prof. Jackowi Mkini za opiek meryto-ryczn podczas pracy nad przygotowaniem niniejszego wydania Pisma PG. ycz cieka-wej lektury. Mam nadziej, e znajd Pastwo w tym numerze wiele ciekawych i uytecznych informacji, a take inspirujce wskazwki do kre-owania wasnych innowacyjnych pomysw.

  POLITECHNIKA GDASKA

  WYTWARZANIEWIEDZY

  Badania i rozwj Technologie Innowacje

  FIRMYINNOWACYJNE

  ROZWJNAUKOWY

  WYNIKIBADA

  INNOWACJENAUKOWE

  PRZESTRZEBIZNESOWA

  POLITECHNICZNEFIRMY SPIN-OFF

  EXCENTO

  RYNEK

  (produkty,uytkownicy)

  Wiedza/potrzeby

  WIT

 • 6 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  W obrbie I Osi Priorytetowej POIG finansowane s badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowo-przemysowe; dziaania te su budowie gospodarki opartej na wiedzy. W gronie be-neficjentw programu znalaza si Politechnika Gda-ska z szesnastoma umowami o cznej wartoci blisko 27,5 mln z; cztery z nich realizowane s w partner-stwie. Wrd aplikacji o granty POIG najliczniejsz gru-p projektw stanowi wnioski w dziaaniu 1.2 prze-znaczonym na Wzmocnienie potencjau kadrowego nauki. Cho dofinansowanie przypadajce na jeden projekt wynosi maksymalnie 0,5 mln z, to co roku cie-sz si one sporym zainteresowaniem.

  Jak dotd sumarycznie najwiksze rodki uczelnia uzyskaa w ramach dziaania 1.3 Wsparcie projek-tw B+R na rzecz przedsibiorcw realizowanych

  Dofinansowanie bada naukowych i prac rozwojowych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Politechnika Gdaska od 2008 roku aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu rodkw o dofinansowanie w ramach I oraz II Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Warto dofinansowania projektw w podziale na dziaania I Osi POIG

  Warto dofinansowania projektw w podziale na dziaania II Osi POIG

  przez jednostki naukowe. Warto podpisanych tu umw mieci si w granicach od 2,8 mln z przedsi-wzicie realizuje Wydzia Chemiczny, ktry na swoim koncie ma rwnie najwicej pozyskanych grantw do 7,1 mln z. Tak wysokim dofinansowaniem moe si poszczyci Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Kolejne projekty uzyskay dotacj w ra-mach dziaania 1.1.2 strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych. Dofinansowanie w wysokoci ponad 3,7 mln z otrzyma Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska, natomiast Wydzia ETI podpisa umow na kwot ponad 2,8 mln z.

  W II Osi Priorytetowej POIG udzielane jest wspar-cie inwestycjom w aparatur naukowo-badawcz oraz w budynki i budowle, realizowane przez orodki o wy-sokim potencjale badawczym. Finansowane s rw-nie niezbdne przedsiwzicia zwizane z utrzyma-niem i rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Politechnika Gdaska podpisaa osiem umw o warto-ci ponad 102,5 mln z; w szeciu z nich wystpia jako uczestnik konsorcjum.

  Najliczniejsz grup projektw stanowi wnioski w dziaaniu 2.3 przeznaczonym na Inwestycje zwi-zane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki. Jest to rwnie dziaanie, w ktrym uczelnia uzyskaa najwiksze dofinansowanie. Projekt o naj-wyszej wartoci szacuje si na ponad 43,8 mln z. Jest on realizowany w ramach dziaania 2.1 Rozwj orodkw o wysokim potencjale badawczym przez Wydzia Elektrotechniki i Automatyki. Najwicej, bo a sze umw, podpisao Centrum Informatyczne TASK.

  Dofinansowanie uzyskane z POIG to inwestycja w potencja naukowy i rozwj infrastruktury badawczo--rozwojowej Politechniki Gdaskiej. Przykady Wydzia-u Chemicznego, WETI oraz WILi pokazuj, e reali-zacja projektw z tego programu przynosi wymierne korzyci. Skutkuj one innowacyjnymi dokonaniami, ktre sprzyjaj wsppracy z przedsibiorcami.

 • 7PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  Celem projektu jest stworzenie przy wyko-rzystaniu superkomputera Galera platformy badawczej KAsKADA (Kontekstowa Analiza strumieni Danych z Kamer dla Aplikacji Defi-niujcych Alarmy), ktrej zadaniem bdzie ana-lizowanie i rwnolege przetwarzanie w czasie rzeczywistym strumieni multimedialnych po-chodzcych z rnych rde obrazu i dwiku.

  Platforma badawcza KASKADA suy b-dzie do realizacji bada w dyscyplinie informa-tyki, w zakresie wdraania algorytmw analizy strumieni multimedialnych oraz ich wykorzy-

  stania w bezpieczestwie, medycynie i ochro-nie wasnoci intelektualnej: anonimizator strumieni wizyjnych chroni

  prywatno osb objtych zdalnym monito-ringiem nie obniajc jednoczenie poziomu bezpieczestwa. Istota tej innowacji polega na automatycznej ochronie wraliwych da-nych transmitowanych w strumieniach wizyj-nych: wizerunku, sylwetki, zachowa, relacji, tablic rejestracyjnych itp. Ochron prywatno-ci zapewnia algorytm tzw. prostej anonimi-zacji nieodwracalnej i kryptoanonimizacji odwracalnej i umoliwiajcej przywrcenie danych np. w przypadku zagroenia. Wyna-lazek zosta nagrodzony zotym medalem podczas 61. Midzynarodowych Targw Wy-nalazczoci, Bada Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz srebrnym medalem podczas Midzynarodowej War-szawskiej Wystawy Wynalazkw IWIS 2012;

  interaktywny medyczny portal doradczy udostpniajcy aplikacje medyczne (ubi-DoDO ubiquitous Domestic Doctor Offi-ce). Dziki niemu uytkownicy bd mogli skorzysta z bezporednich porad medycz-nych dostpnych przez portal lub uruchomi zestaw aplikacji specjalistycznych, umoli-wiajcych na przykad rozpoznanie chorb ukadu pokarmowego na podstawie filmw z bada endoskopowych;

  uniwersalne repozytorium dokumentw cyfrowych wraz z wytworzon w projekcie aplikacj umoliwi sprawdzenie dokumentu cyfrowego pod ktem moliwoci popenie-nia plagiatu.Aplikacje klienckie powstae w ramach pro-

  jektu MAYDAY zostay zaprezentowane pod-czas midzynarodowych targw nowych tech-nologii CeBIT w Hanowerze w marcu 2013 r.

  MAYDAY EuRO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecjalizowanych obiektw lub niebezpiecznych zdarze

  Realizator projektu Centrum Informatyczne TASK

  Kierownictwo projektu prof. dr hab. in. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG kierownik projektu prof. dr hab. in. Andrzej Czyewski, prof. zw. PG koordynator projektu mgr in. Mcisaw Nakonieczny koordynator projektu

  Warto projektu

  16 316 384 PLN dofinansowanie w ramach Poddziaania 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usug teleinformatycznych POIG

  Okres realizacji

  1.07.200831.01.2013

  http://www.kaskada.gda.pl/ skanuj i czytaj

 • 8 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  Celem projektu jest poprawa konkurencyj-nej pozycji przedsibiorcw poprzez moli-wo wykorzystania wynikw prac naukowych i opracowa technologicznych z dziedziny in-terfejsw multimodalnych, ktre poszerzaj moliwo interakcji ludzi z komputerami.

  Tradycyjne sposoby komunikowania si lu-dzi z komputerami ograniczaj zastosowania technologii informatycznych w wielu dziedzi-nach ycia, w tym w zastosowaniach edukacyj-

  nych, w ksztaceniu i rehabilitacji osb niepe-nosprawnych i wszdzie tam, gdzie uytkownik komputera nie moe lub nie zamierza korzysta z typowych sposobw wprowadzania danych i komend sterujcych komputerami. Opraco-wane udogodnienia przyczyni si do przeciw-dziaania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrw-nywania szans osb niepenosprawnych.

  W ramach projektu opracowane zostay na-stpujce produkty:

  Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsw multimodalnych oraz ich wdroenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronnoci i w przemyle

 • 9PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  system sterowania komputerem za po-moc gestw rozwizania umoliwiajce zdalne wydawanie zestawom komputero-wym polece za pomoc gestw, oparte na wasnych rozwizaniach technologicznych;

  komputerowy interfejs aromatowy pro-dukt przeznaczony dla osb z zaburzenia-mi rozwojowymi (niepenosprawno inte-lektualna, autyzm) oraz osb z deficytami sensorycznymi. Dodatkowo interfejs mona zastosowa w programach edukacyjnych, wykorzystujc emiter zapachw np. podczas zaj z biologii lub materiaoznawstwa;

  zestaw sprztowo-programowy do wspo-magania i rozwijania procesu rozumienia mowy u uczniw urzdzenie ma na celu wspomaganie odbioru mowy nauczyciela (w trakcie lekcji i odtwarzanej z nagra) oraz wspomaganie diagnozowania zaburze (dziki oprogramowaniu komputerowemu). Ponadto produkt umoliwia ustawienie pa-rametrw odbiornika zestawu pod ktem rzeczywistych potrzeb dziecka (wynikaj-cych ze zidentyfikowanych niedoborw su-chu) oraz trenowanie zdolnoci rozumienia mowy i kontroli postpw w tym zakresie, poprzez zawarty zestaw zada i testw do samodzielnego treningu. Istotn czci rozwizania jest algorytm do spowalniania mowy w trakcie jej odbioru;

  stymulator uwagi suchowej i wzrokowej interfejs obejmie wsparciem osoby z de-ficytami narzdu wzroku i suchu oraz dzie-ci z ADHD jako multimedialny stymulator widzenia obuocznego, w zastosowaniach do przeciwdziaania deficytowi uwagi wzro-kowej u dzieci i u dorosych oraz do wymu-szania widzenia obuocznego w przypadkach amblyopii syndromu leniwego oka. Ory-ginalnym zastosowaniem jest zestaw narz-dzi i testw pozwalajcych na diagnozowa-nie stopnia wiadomoci u ludzi, z ktrymi brak kontaktu (znajdujcych si w piczce, stanie wegetatywnym);

  interfejs do synchronizacji pkul mzgo-wych wynik opracowania ma na celu wspar-cie terapii dysleksji rozwojowej i zaburze integracji sensorycznej oraz przypieszanie tempa nauki (w tym jzykw obcych). Prze-widziany jest gwnie do pracy z osobami z dysleksj rozwojow oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.

  Wynalazki skadajce si na projekt otrzymay ju wiele nagrd i wyrnie:

  zoty medal na 61. Midzynarodowych Targach Wynalazczoci, Bada Nauko-wych i Nowych Technik BRUSSELS INNO-VA w 2012 r. za System stymulacji uwagi wzrokowo-suchowej;

  srebrny medal na VI Midzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazkw IWIS 2012 za System wspomagania komunikacji nauczyciel ucze; system zosta dodatkowo nagrodzony zotym medalem Koreaskiego Stowarzyszenia Wynalazcw oraz uzyska wyrnienie na 8. Targach Techniki Przemysowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2012;

  zoty medal na 60. Midzynarodowych Targach Wynalazczoci, Bada Nauko-wych i Nowych Technik BRUSSELS INNO-VA w 2011 r. za System wspomagajcy syszenie u osb z zaburzeniami central-nego ukadu nerwowego;

  CYBER-OKO suce do diagnozy i tera-pii osb pozostajcych w piczce zostao WYNALAZKIEM ROKU 2013 w konkur-sie organizowanym przez TVP.

  Realizator projektu

  Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki

  Katedra Systemw Multimedialnych

  Kierownik projektu

  prof. dr hab. in. Andrzej Czyewski, prof. zw. PG

  Warto projektu

  7 190 000 PLN projekt klu-czowy (z listy indykatywnej) dofinansowany w ramach poddziaania 1.3.1 Projekty rozwojowe POIG

  Okres realizacji

  01.09.200828.02.2014

  www.multimed.biz

  skanuj i czytaj

 • 10 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Celem projektu jest zwikszenie efektyw-noci w opiece nad osobami potrzebujcy-mi wsparcia innych ludzi. Projekt przewiduje stworzenie elektronicznego, modularnego systemu komputerowego, ktry wspomaga bdzie m.in.: rozpoznawanie kolorw, zdalne monitorowanie akcji serca czy nadzorowanie potencjalnie niebezpiecznych zdarze wyst-pujcymi w otoczeniu osb chorych. Dziki rnego rodzaju czujnikom i sensorom Domo-wy Asystent Osb Starszych i Chorych zbiera informacje o osobie znajdujcej si pod nadzo-rem. Nastpnie, jeli dane znaczco odbiegaj od przyjtych norm, system alarmuje lekarza prowadzcego lub osob opiekujc si cho-rym. Na projekt skada si kilka urzdze oraz pakietw oprogramowania majcych na celu popraw jakoci ycia, z ktrych cz jest ju przewidziana do wdroenia w 2014 r.: e-dmuchawka to innowacyjne narzdzie

  do wspierania procesu wicze logopedycz-nych oraz rehabilitacji po niedowadach twa-rzy poprzez kontrolowane i monitorowane

  wiczenia oddechowe (rozwizanie jest go-towe do komercjalizacji);

  I-waga urzdzenie wspomagajce proces nadzorowania osb z problemami krenio-wymi (produkt gotowy do komercjalizacji);

  Proksy-kolor system stacjonarny i mobil-ny rozpoznawania i etykietowania kolorw dla osb z zaburzeniami postrzegania barw (produkt gotowy do komercjalizacji);

  e-narzuta urzdzenie umoliwia nie-uciliwe, bezkontaktowe monitorowanie czynnoci serca w czasie snu, odpoczynku w fotelu, podczas pracy przy biurku kompu-terowym (etap testowania prototypu);

  e-wanna system nadzorowania kpie-li, wykrywa obecno i aktywno osoby w wannie i umoliwia pomiar czstoci skur-czw serca (etap testowania prototypu);

  Pathmon nasobny monitor pracy serca, aktywnoci oddechowej i ruchowej, zmian cinienia ttniczego, temperatury i postawy (etap testowania prototypu);

  HARN modu penicy funkcj uniwersal-nego pilota, wyposaony w dodatkowe mo-duy diagnostyki medycznej i umoliwiajce komunikowanie si (produkt gotowy do ko-mercjalizacji);

  domowe alerty sie sensorowa monitoru-jca aktywno osoby oraz zdarzenia poprzez pomiar zuycia wody, prdu, wyciek wody, owietlenia (podsystem jest testowany).

  Projekt otrzyma ju wiele nagrd i wyr-nie: zoty medal targw SALMED 2012 (Mi-dzynarodowe Targi Poznaskie) za e-dmu-chawk oraz zoty medal za I-wag; srebrny medal 8. Targw Techniki Przemysowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2012 za e-narzut; zoty medal 7. TTPNiI TECHNICON--INNOWACJE 2011 za HARN; srebrny medal 7. TTPNiI TECHNICON-INNOWACJE 2011 za I-wag; zoty medal 6. TTPNiI TECHNICON-IN-NOWACJE 2010 za e-dmuchawk; srebrny me-dal 6. TTPNiI TECHNICON-INNOWACJE 2010 za Proksy-kolor.

  Zesp prof. Jerzego Wtorka prezentowa projekt na midzynarodowych targach nowych technologii CeBIT w Hanowerze w marcu 2013 r.

  DOMESTICdomowy asystent osb starszych i chorych

  Realizator projektu

  Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Inynierii Biomedycznej

  Kierownik projektu

  dr hab. in. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG

  Warto projektu

  3 897 627,97 PLN dofinansowanie w ramach poddziaania 1.3.1 Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Okres realizacji

  01.10.200928.02.2014

  http://domestic.gda.pl/index.php skanuj i czytaj

 • 11PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  Gwnym celem projektu AGROBIOKAP jest rozwj rolnictwa ekologicznego oraz optyma-lizacja procesu rekultywacji terenw zdegra-dowanych (o podwyszonej zawartoci metali cikich) i zmniejszenie presji na rodowisko naturalne. Dziki wykorzystaniu naturalnych waciwoci kapusty biaej zostanie opraco-wana innowacyjna technologia pozyskania substratw, ktre posu do produkcji natu-ralnego rodka ochrony rolin (biopreparatu). Kapusta biaa bdzie take spenia rol fito-remediatora i biofumiganta na terenach zanie-czyszczonych oraz w rolnictwie, w tym rolnic-twie ekologicznym.

  Wykorzystanie kapusty biaej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby

  AGROBIOkAP

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Zakada si, e realizacja projektu wpynie bezporednio na konkurencyjno i innowacyj-no zaangaowanych jednostek naukowych biorcych udzia w projekcie. Przeprowadzo-no szereg inwestycji w infrastruktur i kadr, co pozwolio prowadzi prace na wiatowym poziomie i uzyskiwa wyniki przydatne gospo-darczo. Przyczyni si to rwnie do utrwalenia i zacienienia wizi midzy jednostkami ba-dawczo-naukowymi a przedsibiorcami i prze-mysem. Dodatkowo, pracownicy realizujcy projekt maj szanse pogbi swoje dowiad-czenie w planowaniu i zarzdzaniu projektami.

  Realizatorzy projektu

  Wydzia Chemiczny (Katedra Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii ywnoci, Katedra Technologii Chemicznej)Wydzia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej)

  Kierownik projektu

  dr hab. in. Piotr Konieczka, prof. nadzw. PG kierownik projektu oraz Koordynator Konsorcjum

  Warto projektu

  3 391 950,00 PLN

  Dofinansowanie przypadajce na PG

  2 460 850,00 PLN (dofinansowanie w ramach Poddziaanie 1.3.1 Projekty rozwojowe POIG)

  Okres realizacji

  1.04.20071.07.2013

  http://www.chem.pg.gda.pl/agrobiokap/

  FITOREMEDIACJA WWA, PCB

  Cd, Cu, Pb, Zn

  azotany BIOAKUMULACJAIZOLACJA ZWIZKW BIOAKTYWNYCH

  indole

  ITC

  GLS

  BIOFUMIGACJA

  biopreparatzwizkibiologicznieaktywne

  zanieczyszczeniarodowiska

  uprawa kapustygleba o wysokiej zawartoci zanieczyszcze rodowiska

  Sadzonki kapusty wykorzystane w projekcie skanuj i czytaj

 • 12 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Zaoenia programw zostay skonstruowa-ne w taki sposb, aby umoliwi zaplanowanie cigoci dziaa: rozpoznanie zagadnienia badawczego

  finansowanie bada podstawowych (PBS), dofinansowanie prac badawczych ukierun-

  kowanych na konkretne zastosowanie prak-tyczne,

  wsparcie przedsibiorcw posiadajcych zdolno do wdroenia uzyskanych wynikw w gospodarce (INNOTECH).

  Dotychczas odbyy si dwie edycje progra-mu INNOTECH (druga edycja zakoczya si 1 lutego br.) i jedna Programu Bada Stosowa-nych. I edycja programu INNOTECH cieszya si bardzo duym zainteresowaniem ze stro-ny naukowcw Politechniki Gdaskiej, pomi-mo e wnioskodawc w tym programie moe by przedsibiorca lub konsorcjum naukowe,

  w ktrym uczestniczy przynajmniej jeden przedsibiorca. O tym, e rwnie przedsi-biorcy s bardzo zainteresowani wspprac z uczelni wiadczy fakt, e w ramach I edy-cji zostao zoonych 17 wnioskw na czn kwot ponad 40 mln z; dofinansowanie otrzy-may trzy wnioski o wartoci ponad 12 mln z. Szczeglnie interesujcy jest projekt, ktrego celem jest opracowanie i atestacja nowych ma-teriaw odniesienia. Projekt o wartoci ponad 8 mln z realizowany jest przez konsorcjum, w skad ktrego wchodzi m.in.: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Poli-technika Wrocawska, Instytut Chemii i Tech-niki Jdrowej; kierownikiem projektu jest prof. Jacek Namienik z Wydziau Chemicznego PG.

  Przystpienie do Programu Bada Stoso-wanych nie wymaga utworzenia konsorcjum z przedsibiorc, realizacja projektu przewidu-je dwa podejcia:

  INNOTECH i Program Bada Stosowanych

  Narodowe Centrum Bada i Rozwoju zaproponowao w cigu ostat-nich dwch lat nowe programy badawczo-wdroeniowe: INNOTECH i Program Bada Stosowanych ich celem jest zintensyfikowanie wsppracy midzy przedsibiorstwami i jednostkami naukowymi

  rdo: Narodowe Centrum Bada i Rozwoju

  Badania podstawowe Program Bada Stosowanych

  badania podstawowe badania przemysowe techniczne studia wykonalno-

  ci na potrzeby prac rozwojo-wych

  INNOTECH

  badania przemysowe prace rozwojowe prace przygotowujce

  do wdroenia

  RY

  NEK

  NCN NCBiR

  3 lata 3 lata

  BBadania ukierunkowane produktowo

  AAplikacje wynikw bada

 • 13PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  prowadzenie prac badawczych podejmowa-nych w celu zdobycia wiedzy w okrelonej dziedzinie nauki majcej zastosowanie prak-tyczne (np. badania materiau o specyficz-nych waciwociach pod ktem moliwoci ich wykorzystania w konkretnych produk-tach lub technologiach cieka A),

  podejmowanie bada pozwalajcych na osignicie z gry zaoonych celw prak-tycznych poprzez zastosowanie nowych roz-wiza w okrelonych branach (np. modyfi-kacja materiau stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parame-trw cieka B).Moliwo wnioskowania przez jednost-

  k naukow spowodowaa jeszcze wiksze zainteresowanie wrd naukowcw PG ni w przypadku programu INNOTECH. W I edycji konkursu zostay zoone 33 wnioski na czn kwot ponad 83 mln z. Dofinansowanie otrzy-mao 7 projektw o wartoci ponad 27 mln z.

  Dofinansowanie otrzymay zarwno pro-jekty duych konsorcjw skadajcych si z jednostek naukowych (np. projekt kierowany przez prof. Bolesawa Augustyniaka, WFTiMS sze podmiotw), jak i projekty realizowane z duymi przedsibiorstwami. Przedsiwzicia te s realizowane we wsppracy ze znaczcy-mi orodkami naukowymi, takimi jak: Politech-nika Warszawska, Instytut Transportu Samo-chodowego, Politechnika dzka.

  O wysokiej wartoci naukowej projektw skadanych przez PG wiadczy fakt, e ponad dziesi wnioskw, ktre ze wzgldu na ogra-niczenia budetu programu nie zakwalifikowa-y si do finansowania, otrzymao pozytywne oceny ekspertw.Wysoko

  dofinansowania projektw w mln z (I edycja)

  LIDER

  Modym badaczom dedykowany jest program LIDER, w ktrym udzia mog wzi naukowcy, ktrzy do czasu zoenia wniosku nie przekroczyli 35. roku ycia oraz od co najmniej piciu lat legitymuj si stopniem naukowym doktora. Projekt zakada m.in. poszerzenie kompetencji modych naukowcw w samodzielnym planowaniu, zarzdzaniu oraz kierowa-niu wasnymi zespoami badawczymi do realizacji projektw badawczych o duej wartoci (budet projektu to nawet 1,2 mln z) posiadajcych moliwo wdroe-nia w gospodarce.

  Dotychczas odbyy si trzy edycje pro-gramu, obecnie trwa nabr do czwartej. Z Politechniki Gdaskiej projekty realizu-je dziesi osb.

  GRAF-TECH

  Sukcesy politechnicznych naukowcw w pozyskiwaniu rodkw w ramach no-wych programw NCBiR potwierdza uzy-skanie dofinansowania projektu dr. in. M. Strankowskiego z Katedry Techno-logii Polimerw Wydziau Chemicznego w konkursie w ramach programu GRAF--TECH. Program ten skierowany jest do konsorcjw naukowo-przemysowych podejmujcych badania i prace przygoto-wawcze zwizane z wdraaniem innowa-cyjnych produktw na bazie grafenu oraz zwikszenie konkurencyjnoci polskiej gospodarki, poprzez praktyczne wyko-rzystanie wynikw bada nad grafenem. Do tej pory odbya si jedna edycja pro-gramu, w ktrej NCBiR dofinansowao 33 projekty wrd nich znalaz si projekt z naszej uczelni. W ramach projektu PG opracowane zostan nowe nanokompo-zyty poliuretanowe zawierajce zreduko-wany tlenek grafenu. Dziki takim nano-kompozytom moliwe bdzie uzyskanie trwalszych materiaw, wykorzystywa-nych np. do produkcji obuwia. Realizacja tak zaawansowanych i innowacyjnych bada bdzie moliwa dziki uzyskaniu prawie 2 mln dotacji.

  INNOTECH

  PBS

  GRAF-TECH

  12 mln z

  2 mln z

  27 mln z

  0 5 10 15 20 25 30

 • 14 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Sukcesy Politechniki Gdaskiej w realizacji innowacyjnych midzynarodowych projektw badawczych

  Od kilkunastu lat w wikszoci krajw europejskich, w tym w Pol-sce, obserwuje si ograniczenie finansowania podstawowego uczelni wyszych. Obecny trend zmierza do przechodzenia na system czony, czyli taki, w ktrym oprcz finansowania podsta-wowego uczelnie maj moliwo uzyskania rodkw zewntrz-nych (projektowych), przyznawanych w drodze konkursw. Jedn z moliwoci pozyskania dodatkowych funduszy na rozwj nauko-wy uczelni jest udzia w projektach finansowanych z Programw Ramowych uE (PR), stanowicych podstawowy instrument finanso-wania bada i rozwoju technologicznego przez uni Europejsk

  Politechnika Gdaska w Programach Ramowych UE

  Zespoy naukowe z Politechniki Gdaskiej swoje aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE rozpoczy w 1999 roku. Jak dotd, wysiek naukowcw z naszej uczelni woony w merytoryczne i administracyj-ne przygotowanie wnioskw projektowych przeoy si na uzyskanie ponad 60 projek-tw, z czego 23 zostay zrealizowane ze rod-kw 5. PR UE na lata 19992002, a kolejne 23 z funduszy pozyskanych w ramach 6. PR UE na lata 20022006.

  Trwajcy obecnie 7. Program Ramowy UE jest najwikszym mechanizmem finansowa-nia i ksztatowania bada naukowych na po-ziomie europejskim w latach 20072013. Jego budet wynosi prawie 54 mld euro, co stano-wi wzrost o ponad 60% w porwnaniu z 6. PR. Mimo duej midzynarodowej konkurencji, wysoka jako prac badawczych prowadzo-nych na naszej uczelni przyczynia si do zoenia w ramach 7. PR UE 98 wnioskw, co z kolei przeoyo si na uzyskanie 16 projek-tw finansowanych lub wspfinansowanych z funduszy programu. rodki, jakie uzyskali-my na prowadzenie bada naukowych w ra-mach wyej wymienionych grantw, przekro-czyy w grudniu ubiegego roku kwot 18 mln

  z. Stawia to nas na miejscu lidera wrd uczelni wojewdztwa pomorskiego oraz jest potwier-dzeniem waciwej strategii badawczej uczelni.

  Zaprezentowane poniej znaczce dowiad-czenie Politechniki Gdaskiej w realizacji pro-jektw finansowanych z Programw Ramo-wych Unii Europejskiej (ponad 60 projektw uzyskanych w ramach 5. PR UE, 6. PR UE oraz 7. PR UE) pozwala przypuszcza, e przyszy okres programowania 20142020 jest zapowie-dzi kontynuacji sukcesu uczelni w programie HORIZON 2020, stanowicym rdze Strategii Europa 2020, Unii Innowacji oraz Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

  Udzia Politechniki Gdaskiej w Polsko-szwajcarskim Programie Badawczym

  Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, b-dcy czci Polsko-Szwajcarskiego Programu Wsppracy, zosta zainicjowany 14 stycznia 2010 r. Program postawi sobie za cel przy-czynienie si do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w szczeglnoci poprzez bada-nia stosowane, wymian know-how i trans-fer technologii pomidzy Polsk i Szwajcari. W ramach Programu odby si jeden nabr wnioskw, ktry zakoczy si w lipcu 2010 roku. Projekty badawcze, bdce wsplny-

 • 15PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  mi przedsiwziciami naukowymi naukowcw polskich i szwajcarskich, skadane byy w pi-ciu kategoriach tematycznych: Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), Energia odnawialne rda energii, Nanotechnologie, Zdrowie oraz rodowisko. Decyzj Wsplnego Komitetu Wyboru Projektw z 239 wnioskw zoonych w konkursie wyoniono 31 projektw.

  Z ramienia Politechniki Gdaskiej do kon-kursu przystpio 5 wydziaw: Elektrotechni-ki i Automatyki; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inynierii Ldowej i rodowiska oraz Mechaniczny. Z uwagi na du konkuren-cj, do finansowania zosta zakwalifikowany tylko jeden projekt z Wydziau FTiMS. Gw-nym celem zwyciskiego projektu ENERLIQ, ktrego kierownikiem jest dr Maciej Bobrow-ski, jest opracowanie urzdze elektronicznych nowej generacji. Technologia oparta zostanie o innowacyjn koncepcj zainspirowan przez istniejce obecnie systemy konwersji energii. Jak podkrela kierownik projektu, ENERLIQ powsta jako owoc prac badawczych prowa-dzonych na Wydziale ETI oraz Wydziale FTiMS w ramach grantw MULTIPOL (6. PR UE) i PARYLENS (7. PR UE).

  Udzia Politechniki Gdaskiej w projektach finansowanych w ramach Polsko-Norweskiej

  Wsppracy Badawczej

  W ramach I edycji Mechanizmu Finansowe-go EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-sowego 20042009, w priorytecie pn. Badania Naukowe, Politechnika Gdaska pozyskaa do-finansowanie w wysokoci okoo 6,5 mln euro na wykonanie czterech projektw badawczych. Wsparcie finansowe na realizacj dwch pro-jektw badawczych pt. Nowe metody redukcji emisji zanieczyszcze i wykorzystania produk-tw ubocznych oczyszczalni ciekw oraz In-nowacyjne rozwizania gospodarki ciekowo--osadowej dla terenw niezurbanizowanych, uzyskaa prof. dr hab. in. Hanna Obarska--Pempkowiak z Wydziau Inynierii Ldowej i rodowiska. Pozostae dwa projekty zostay zrealizowane na Wydziaach Chemicznym oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Poli-techniki Gdaskiej.

  W obecnej perspektywie Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechani-zmu Finansowego 20092014, ogoszono jeden konkurs na dofinansowanie projektw badaw-czych w ramach programu Polsko-Norweskiej Wsppracy Badawczej, o budecie wynosz-cym ponad 36 mln euro. W ramach konkursu, ktrego gwnym celem jest finansowanie ba-da naukowych i prac rozwojowych z zakresu m.in.: ochrony rodowiska, zmian klimatycz-nych, zdrowia, nauk spoecznych, promowania rwnoci pci, naukowcy z Politechniki Gda-skiej zoyli 5 wnioskw projektowych.

  Nowoci w stosunku do poprzedniej edy-cji programu Polsko-Norweskiej Wsppracy Badawczej byo ogoszenie konkursu w ramach Funduszu Maych Grantw na projekty badaw-cze realizowane przez kobiety w zakresie nauk technicznych, o budecie wynoszcym ponad 2 mln euro. Celem konkursu jest wsparcie roz-woju kariery naukowej i awansu zawodowego kobiet w najmniej sfeminizowanym obszarze nauk technicznych. W ramach konkursu wnioski projektowe zoyo ponad 30 kobiet realizuj-cych prace badawcze na Politechnice Gdaskiej.

  W ramach konkursu gwnego NCBiR za-rekomendowao do finansowania 2 projekty; z Wydziau Inynierii Ldowej i rodowiska oraz z Wydziau Mechanicznego, na czn kwot ponad 6 milionw zotych. Wyniki konkursu w ramach Funduszu Maych Grantw bd zna-ne prawdopodobnie pod koniec maja br.

  Od 1999 roku Politechnika Gdaska peni, w ramach projektu wspfinansowanego przez MNiSW, prestiow funkcj Regio-nalnego Punktu Kontaktowego ds. 5., 6. i aktualnie 7. Programu Ramowego UE (RPK). Obecnie, jako jeden z dziesiciu punktw w Polsce, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Poli-technice Gdaskiej wspiera udzia podmiotw z wojewdztwa po-morskiego i kujawsko-pomorskiego w Programie, poprzez prowa-dzenie szerokich dziaa informacyjnych i szkoleniowych.

  Obecnie otwarta jest 9. edycja konkursu na granty reintegracyjne. Przewidywany termin zamknicia naboru wnioskw to marzec oraz wrzesie 2013 roku.

  Dzia Projektw Europejskich

  Politechnika Gdaska, ul. Narutowicza 11/12 ,80-233 GDASK,tel. +48 58 347 17 85, http://dpe.pg.gda.pl/, [email protected]

 • 16 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  cORFAtdr hab. in. Henryk BugackiKatedra Technologii Obiektw Pywajcych, Systemw Jakoci i Materiaoznawstwa

  Celem projektu jest wykonanie sensorw, ktrych roz-mieszczenie w okrelonych miejscach rodkw transpor-tu: statkach, cysternach drogowych i kolejowych umoliwi monitorowanie on-line stanu technicznego (wsppraca ze Stoczni Marynarki Wojennej SA w Gdyni).

  PERFORM prof. dr hab. in. Andrzej czyewski Katedra Systemw Multimedialnych

  Projekt zakada rozwizywanie problemw zwizanych ze skutecz-nym monitorowaniem stanu zdrowia na odlego oraz personalizacji leczenia osb cierpicych na choroby neurodegeneracyjne i zaburze-nia ruchowe, takie jak choroba Parkinsona.

  [email protected] hab. in. Kazimierz Jamroz Katedra Inynierii Drogowej

  Projekt zakada wdroenie i ocen zintegrowa-nego pakietu rozwiza technologicznych dla transportu miejskiego: utworzenie wolnej od sa-mochodw strefy ruchu pieszego, buspasw oraz inwestycje w komunikacj trolejbusow w Gdyni. Ponadto planowane jest rwnie wdroenie me-tody wykrywania wypadkw i innych zdarze dro-gowych, wspomagajcej system inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR (wsppraca m.in. z Uniwersytetem Gdaskim, Gmin M. Gdynia oraz Przedsibiorstwem Komunikacji Trolejbuso-wej w Gdyni).

  PARYLENs dr Maciej BobrowskiKatedra Fizyki Ciaa Staego

  Projekt zakada opracowanie urzdze optycznych nowej genera-cji, w oparciu o innowacyjn i niezawodn koncepcj inspirowan naturalnymi systemami optycznymi, takimi jak oczy czowieka oraz muchy.

  INDEctprof. dr hab. in. Andrzej czyewski Katedra Systemw Multimedialnych

  Celem projektu jest rozwj platformy sucej m.in. do: rejestracji i wymiany danych operacyjnych, inteligentne-go przetwarzania wszystkich danych i automatycznego wykrywania zagroe.

  PERsUADEprof. dr hab. in. Jerzy Ejsmont Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdw

  Celem projektu jest opracowanie trwaej, opacalnej pod wzgldem ekonomicznym Poroelastycznej Nawierzchni Drogowej (Poroelastic Road Surface PERS) z przerobio-nych zuytych opon samochodowych. Zgodnie z zaoe-niami, nawierzchnia taka bdzie miaa korzystny wpyw na rodowisko naturalne poprzez znaczce obnienie haasu i wibracji powstajcych podczas ruchu pojazdw oraz po-moe w rozwizaniu problemu zagospodarowania zuy-tych opon samochodowych.

  Wydzia Oceanotechniki i Okrtownictwa

  Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

  Wydzia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska

  Wydzia Mechaniczny

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomii

  QOLAPs prof. dr hab. Pawe Horodecki Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

  Grant dotyczy bada w zakresie teorii i implementa-cji nowych specyficznych zasobw, takich jak: kwan-towe korelacje, kwantowa nielokalno czy kontek-stualno.

  RIsPEct dr hab. in. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG Katedra Technologii Obiektw Pywajcych, Systemw Jakoci i Materiaoznawstwa

  Projekt zakada opracowanie nowatorskiej metody planowa-nia remontw statkw, ktra przyczyni si do prowadzenia bezpiecznych oraz kosztowo efektywnych inspekcji konstruk-cji statku, okrelania zakresu remontu, a take doskonalenia zasad projektowania istniejcych statkw.

  pro

  jekt

  y re

  aliz

  ow

  ane

  na

  Po

  lite

  chn

  ice

  Gd

  ask

  iej z

  e r

  od

  kw

  7.

  PR

  UE

 • 17PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  DYNAMIcOL oraz VIBRAMAN dr in. Marta abuda, dr Julien Guthmuller Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

  Przyznane granty indywidualne (Marie Curie Career Integration Grants CIG) wspieraj integracj z uczelni po wczeniejszym zagranicznym stau naukowym, przeznaczone s dla naukow-cw z caego wiata z co najmniej 4-letnim dowiadczeniem w pracy badawczej lub stopniem naukowym doktora.

  PROMARc dr in. tadeusz Borzcki Katedra Technologii Obiektw Pywajcych, Systemw Jakoci i Materiaoznawstwa

  Celem projektu jest zachcenie utalentowanych uczniw oraz studentw do podjcia kariery zwizanej z badaniami w dziedzinie okrtownictwa i oceanotechniki.

  sMARtcAtcH oraz closedFishcage dr hab. in. Lech Rowiski Katedra Teorii i Projektowania Okrtw

  Celem projektu jest wsparcie maych i rednich innowacyj-nych przedsibiorstw (MP) w zakresie zapewnienia im za-plecza badawczego.

  cARBALAdr hab. in. Jacek Mkinia, prof. nadzw. PGKatedra Inynierii Sanitarnej

  Celem projektu jest nawizanie dugofalowej wsppracy badawczej z Uniwersytetem Kalifornijskim (USA) oraz Uniwersytetem Manitoba (Kanada); jednoczenie PG go-ci bdzie naukowcw z Uniwersytetu So Paulo (Brazy-lia), Uniwersytetu Tongji (Chiny) oraz Instytutu Naukowo--Badawczego San Luis Potos (Meksyk).

  pro

  jekt

  y re

  aliz

  ow

  ane

  na

  Po

  lite

  chn

  ice

  Gd

  ask

  iej z

  e r

  od

  kw

  7.

  PR

  UE

  5. PROGRAM RAMOWY 23

  0 5 10 15 20 25 30

  Liczba realizowanych projektw

  6. PROGRAM RAMOWY 23

  7. PROGRAM RAMOWY 16

  POLSKO-SZWAJCARSKI PROGRAM BADAWCZY

  1

  NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

  4

  sAsDprof. dr hab. in. cezary OrowskiKatedra Zastosowa Informatyki w Zarzdzaniu

  W ramach projektu nastpi wymiana naukowa pracownikw pomidzy Politechnik Gdask a Uniwersytetem w Newca-stle (Australia). Politechnika Gdaska peni w projekcie wan rol koordynatora.

  ADDPRIVprof. dr hab. in. Andrzej czyewski Katedra Systemw Multimedialnych

  Projekt zakada stworzenie systemu inteli-gentnego nadzoru oraz zwikszenie akcepta-cji spoeczestwa w stosunku do monitoringu publicznego.

 • 18 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Centrum Zaawansowanych Technologii (Centre of Advanced Technologies) jest formu zaproponowan przez Uni Europejsk jako pierwsze ogniwo w procesie komercjalizacji (rys. 1). Przewidywaa ona w pocztkowej fazie realizacj prac badawczych przez pojedyncze zespoy w lepiej wyposaonych jednostkach uzyskujcych status Centrw Doskonaoci lub przez Regionalne Centra Badawcze. Jed-nostki te wsppracowayby ze sob w tworzo-nych Sieciach Centrw Doskonaoci. Centra Zaawansowanych Technologii z kolei miay sta si nastpnym ogniwem umoliwiajcym prowadzenie bada przemysowych. W Polsce ten proces zosta zaledwie zapocztkowany, zarwno z powodu braku rodkw finanso-wych na wyposaenie i utrzymanie nowych jednostek badawczych, jak i braku wypraco-wanego modelu wsppracy midzy rnymi jednostkami. Mimo ustanowienia Centrw Doskonaoci ich status jest niejasny, a sam fakt istnienia nie daje podstaw do specjalnego finansowania.

  centrum Zaawansowanych technologii POMORZE to projekt realizowany wsplnie przez Politechnik Gdask oraz Uniwersytet Gdaski.

  Celem wsppracy jest rozwj infrastruktury logistycznej i badawczej najwikszych uczel-ni regionu oraz wypracowanie ram prawnych umoliwiajcych bardziej skuteczne wspieranie rozwoju innowacyjnoci przedsibiorstw. W ra-mach projektu poddano modernizacji istniejc infrastruktur techniczn, naukowo-badawcz i technologiczn, ponadto przeprowadzono kompleksowe remonty sal laboratoryjnych.

  Tak sformuowany temat i zakres CZT-P wynika z faktu, e Politechnika Gdaska jest jednostk wykonawcz Projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wojewdztwa Pomor-skiego (RIS-P). Zakadanym rezultatem dziaa prowadzonych w ramach projektu RIS-P jest zbudowanie trwaego partnerstwa pomidzy wyszymi uczelniami i jednostkami badawczo--rozwojowymi a regionalnym przemysem oraz podniesienie konkurencyjnoci w regionie.

  Celem projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE jest wzmocnienie in-frastruktury administracyjnej i badawczej, su-cej rozwojowi wsppracy i komercjalizacji wynikw bada w wybranych obszarach dzia-alnoci. Projekt zakada osignicie nastpuj-cych efektw:

  Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE niezbdne stadium procesu innowacji

  Rys. 1. Schemat ewolucji centrw na-ukowo-badawczych (dane MNiSW)

  CENTRA NAUKOWO-BADAWCZE

  wsppraca z przemysem / poziom oddziaywania

  globalny

  europejski

  krajowy

  regionalny

  lokalny

  pojedyncze centra sieci badawcze kompleksy badawcze

  CENTRA DOSKONAOCI(CENTRA KOMPETENCJI)

  REGIONALNE CENTRA BADAWCZE

  SIECI CENTRWDOSKONAOCI

  CENTRAZAAWANSOWANYCHTECHNOLOGII

 • 19PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  zintegrowanie rodowiska akademickiego uczelni bdcych stronami Umowy,

  ustanowienie w trakcie trwania projektu prawnych uregulowa, na mocy ktrych partnerzy i czonkowie konsorcjum uzyska-j uatwiony dostp do laboratoriw i apa-ratury bdcej przedmiotem finansowania w projekcie,

  przetworzenie wsplnych projektw i ofert dla przemysu,

  rozwj trzech z czterech domen Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE (rys. 2): technologie informacyjne i telekomuni-

  kacja, materiay funkcjonalne i nanotechnolo-

  gie, ochrona rodowiska, wyraajca si w po-

  wstaniu infrastruktury dostosowanej do potrzeb przemysu i rozwoju innowacyj-noci,

  zintensyfikowanie wsppracy z przemy-sem, polegajcej na wsplnych pracach badawczo-rozwojowych, projektach rozwo-jowych, projektach celowych, badaniach za-mawianych, wdroeniach technologii, wzo-rach uytkowych i/lub patentach. CZT-P jest jednym z szeregu realizowanych

  przez Politechnik Gdask w ostatnich latach projektw powiconych wprowadzeniu in-strumentw innowacyjnoci oraz wzmocnieniu badawczej bazy dowiadczalnej. Projekt zosta objty wsparciem Unii Europejskiej z Europej-skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 20072013 na podstawie umowy dofinansowania podpisa-nej z Agencj Rozwoju Pomorza 2 lutego 2010 roku.

  Rys. 2. Domeny badawczo--wdroeniowe Centrum Zaawansowanych Technolo-gii POMORZE

  Realizator projektu

  Politechnika GdaskaUniwersytet Gdaski

  Kierownik projektu

  prof. dr hab. in. Andrzej Zieliski, prof. zw. PG przewodniczcy Rady Projektu

  Warto projektu

  24 mln PLN (75% stanowi dofinansowanie ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 20072013)

  Okres realizacji

  20102013

  http://www.cztpomorze.pl/

  DOMENY BADAWCZO-

  WDROENIOWE

  BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA YWNOCI,

  CHEMIA LEKW

  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

  I TELEKOMUNIKACJA

  MATERIAY FUNKCJONALNE

  I NANOTECHNOLOGIE

  OCHRONA RODOWISKA

  a) mikroskop STM/AFM NTEGRA Spectra; b) maszyna do szybkiego prototypowania przez selektywne przetapia-nie laserem; c) system CVD z plazm mikrofalow do syntezy cienkich warstw diamentowych (SEKI Techno-tron AX5200S, Japonia)

  skanuj i czytaj

  a b

  c

 • 20 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Projekt zakada opracowanie, wdroenie i ocen multimedialnego programu szkole-niowego, koncentrujcego si na zwikszaniu kreatywnoci, innowacyjnoci oraz rozwoju wacicieli i kierownikw maych i rednich przedsibiorstw europejskich zwizanych z bran ICT. Celem zidentyfikowania rzeczywi-stych potrzeb przedsibiorcw podjto wsp-prac z Pomorskim Klastrem ICT Interizon. W pierwszym etapie prac zdefiniowana zosta-nie dokadna tematyka programu szkoleniowe-go, nastpnie wdroone zostan trzy zaprojek-towane moduy: Kreatywno, Innowacyjno i Rozwj. Wreszcie, na przeomie 2013 i 2014 roku planowane jest przeprowadzenie szkole-nia metod blended learning: warsztaty on-line tygodniowe warsztaty na PG warsztaty on--line. Celem jest opracowanie programu opar-tego o wykorzystanie innowacyjnych narz-dzi szkoleniowych, takich jak gry edukacyjne, multimedialne przykady dobrych praktyk czy coaching w sieci dowiadczonych przedsibior-cw z caej Europy.

  Wsplne dziaania projektowe doskonale wpisuj si w ide budowania w wojewdztwie pomorskim trjstronnej helisy, tj. wzmacniania wizi na linii biznes uczelnia lokalne wadze. Efektywna realizacja przedsiwzicia wyma-ga bowiem staej wsppracy CTWT i WZiE PG z Urzdem Marszakowskim oraz Pomorskim

  Klastrem ICT Interizon, ktrego zaangaowa-nie jest niezwykle wanym elementem cz-cym dziaania projektowe z realiami dziaalno-ci beneficjentw. Projekt stanowi take okazj do nawizania kontaktw midzynarodowych i rozwoju CTWT. Przewiduje si, e realizacja projektu szkoleniowego dla przedsibiorcw i menederw dziaajcych w lokalnych fir-mach bdzie miaa korzystny wpyw na rozwj regionu.

  ICT4SMEs kreatywno i rozwj talentw narzdziem MSP w budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej o innowacje

  Czego potrzebuj mae firmy, by rozwija swoj innowacyjno? Jak rozbudzi kreatyw-no zespou? Jak efektywnie wykorzysta kreatywno pracownikw i wasn? W ja-kich obszarach dziaalnoci maym firmom najbardziej potrzebne s innowacje? Odpo-wiedzi na te i inne pytania poszukuj pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz Wydziau Zarzdzania i Ekonomii PG zaangaowani w realizacj midzynarodowe-go projektu ICT4SMEs Innovation, Creativity and Talent e-training program for ICT SMEs.

  Zapraszamy osoby zainteresowane realizacj oraz wynikami projektumgr in. Joanna Pniewska, CTWT, e-mail: [email protected]; tel. 58 348 63 94dr Marzena Starnawska, WZiE, e-mail: [email protected], tel. 58 248 62 90

  Liderem projektu jest hiszpaski Park technologiczny EsADEcREAPOLIs

  zaoony przy ESADE jedn z najlepszych uczelni biznesowych w Europie, za partne-rami: ESADE Business School (Hiszpania), Urzd Marszakowski Wojewdztwa

  Pomorskiego (Polska), International Business School at Vilnius

  University (Litwa), Octrium, maa firma sektora ICT (Holandia), Camrass & Company Ltd., maa firma kon-

  sultingowa (Wielka Brytania), Politechnika Gdaska.

  Projekt realizowany przy wsparciu finanso-wym Komisji Europejskiej. Projekt lub pu-blikacja odzwierciedlaj jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoci za umieszczon w nich zawarto merytoryczn.

 • 21PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Dwumiesiczne stae odbywaj si na naj-lepszych, wedug rankingu szanghajskiego, uczelniach wiata np. Stanford University, Uni-versity of California w Berkeley czy te Univer-sity of Cambridge. Do koca roku 2015 na stae wyjedzie 500 osb. Do tej pory z programu sko-rzystay cztery osoby z Politechniki Gdaskiej, a kolejnych pi rozpoczyna wanie sta w ra-mach III edycji Top 500.

  Realizacja projektu ma spowodowa lep-sze wykorzystanie krajowych i europejskich rodkw przeznaczonych na badania, a nade wszystko zapewni transfer wynikw prac ba-dawczo-rozwojowych do gospodarki.

  Dotychczasowe edycje Top 500 obejmowa-y nie tylko zajcia na uczelniach, ale rwnie spotkania z praktykami pracujcymi przy wdra-aniu innowacyjnych rozwiza w firmach i or-ganizacjach takich, jak: Intel, Cisco, Genentech,

  Fairchild, Exponent, Google, NASA, Aruba Ne-tworks, SLAC, Splunk, Mozilla, Hewlett-Pac-kard, Synopsis, YouTube, IBM, itp.

  Podczas warsztatw i zaj grupowych uczestnicy programu poznawali zasady my-lenia projektowego, kultury prototypowania czy te ewaluacji technologii. Dyskutowali na temat wasnoci intelektualnej oraz sposobw pozyskiwania finansowania zewntrznego. Przywieli do Polski nowe umiejtnoci oraz entuzjazm, ktry motywuje ich do kreowania zmian.

  Pierwsze efekty stay Top 500 s ju widocz-ne. Cz absolwentw rozwija ju swoje start--upy oraz spki typu spin-out. W marcu 2012 roku ruszy Boomerang, czyli cykliczne wide-okonferencje z udziaem naukowcw, przed-sibiorcw i biznesmenw. Do tej pory odbyo si 12 spotka. Uczestniczyli w nich m.in. prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyszego oraz Oskar Zita, architekt i projek-tant. P roku temu absolwenci programu po-woali Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

  Nasi na topie

  Na dalszych stronach prezentujemy wywia-dy Ewy Kuczkowskiej (Dzia Promocji) z uczest-nikami stay Top 500.

  INNOWATORZY POTRZEBNI OD ZARAZ

  Boomerang

  Cykl wideokonferencji, podczas ktrych w roli gwnej wystpuj ludzie pracuj-cy na styku nauki i biznesu. To s spo-tkania na styl amerykaski, tzn. zaley nam, by gocie dzielili si prywatnymi wraeniami. Spotkania maj propago-wa ide, e moliwa jest dobra wsp-praca midzy uczelni a biznesem. Chodzi nam take o zblienie i skojarzenie ze sob ludzi, ktrzy mogliby wsplnie stworzy jakie przedsiwzicie mwi dr in. Ro-bert Bogdanowicz, absolwent Top 500. Spotkania transmitowane s w czasie rzeczywistym w 10 miastach w Polsce.

  Wicej: http://top500innovators.org/boomerang/

  Stowarzyszenie Top 500 Innovators

  Interdyscyplinarna platforma wsppracy pomidzy przedsta-wicielami rodowisk naukowych i centrw transferu technologii. Uczestnicy stau Top 500 chc wykorzysta dowiadczenie zdo-byte na najlepszych uczelniach wiata do promocji postaw inno-wacyjnych, przedsibiorczoci akademickiej, propagowania idei wsppracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji bada naukowych. Spotkanie zaoycielskie odbyo si w poowie stycznia 2013 r.

  Wicej: http://top500innovators.org/absolwenci-top500/stowarzyszenie

  Top 500 Innovators Science Ma-nagement Commercialization to najwikszy w historii Polski rz-dowy program szkoleniowy dla naukowcw oraz osb zajmuj-cych si komercjalizacj wyni-kw bada naukowych

 • 22 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Ewa Kuczkowska: Jakie dowiadczenia ze stau przetransponowaa Pani na Politechni-k?

  Adriana Zaleska: Za najcenniejsze z moje-go pobytu w Stanford uwaam modele dydak-tyczne, ktre udao mi si na politechnice wpro-wadzi. Tam zajcia prowadzone s w sposb interaktywny, warsztatowy, studenci ucz si niestandardowego rozwizywania problemw. Do swoich zaj z zakresu technologii chemicz-nej podeszam rewolucyjnie, wprowadziam elementy zwizane z komercjalizacj procesu technologicznego i projektowania. Wczyam prac grupow, prototypowanie oraz zagadnienia z zakresu ochrony intelektualnej. Studenci zare-agowali pozytywnie, na ostatnie zajcia przygo-towali prototypy swoich produktw, takich jak innowacyjne mydo, karma dla psw czy likier cytrynowy. Zawsze jest tak, e jeeli si wraca z innego miejsca ma si ten impet, by co zrobi. Nie wszystko moemy bezporednio przenosi, ale chociaby ten amerykaski entuzjazm uwa-am, e warto.

  W przypadku zmiany modelu dydaktycz-nego wystarczy zapa do zmian. A jeli chodzi o komercjalizacj bada?

  To ju jest trudniejsze do przeniesienia na polskie warunki. Gdy wyjedaam, ju wsp-pracowaam z przemysem. Z punktu widzenia komercjalizacji wynikw bada nie nauczyam si wicej o tym, w jaki sposb znale inwestora albo jak napisa zgoszenie patentowe; zreszt w USA te kwestie wygldaj zupenie inaczej. Nauczyam si natomiast jak atrakcyjnie zapre-zentowa swj pomys przedstawicielom bizne-su. To naprawd wane, gdy wsppracuje si z przemysem.

  W jakim zakresie wsppracuje Pani z przemysem?

  Od ponad roku wsppracujemy z firm z o-dzi, z ktr opracowujemy urzdzenia do oczysz-czania powietrza w oparciu o nasze materiay fotoaktywne reagujce na wiato. Jeden typ urzdze ma by wykorzystany do oczyszczania powietrza w samochodach. To bdzie element doczony do klimatyzacji, ktra jest siedliskiem grzybw i bakterii. Opracowujemy te urzdze-nia przeznaczone do dezodoryzacji powietrza na skadowiskach odpadw i w oczyszczalniach ciekw. Ponadto finalizujemy wraz z firm spod warszawskiego Celestynowa projekt na opako-wania papierowe modyfikowane nanoczstkami srebra. Opakowania te mog by wykorzystane do transportu kosztownych kwiatw takich, jak storczyki, ktre atakowane s przez grzyby.

  Jak te firmy was znalazy?W przypadku reakcji fotokatalitycznych szu-

  kali dowiadczonego zespou, trafili do nas na podstawie publikacji. Cenimy sobie t wsppra-c. Z nanosrebrem byo trudniej. W 2006 roku przyjechali do nas przedstawiciele firmy ze l-ska, mieli gotow koncepcj. Mymy wtedy nie mieli dowiadczenia z takimi nanomateriaami, ale podjlimy wyzwanie. Tej firmie nie udao si wdroy koncepcji. Natomiast mymy nabrali wiedzy i dowiadczenia, mamy zgoszenia pa-tentowe w tym zakresie. Dziki temu trafiaj do nas kolejni przedsibiorcy.

  Trzeba umie podj wyzwanie, ktre przychodzi z przemysu

  Rozmawia

  Ewa KuczkowskaDzia Promocji

  Dr hab. in. Adriana Zaleska, prof. nadzw. PG, Katedra Technologii Chemicznej, Wydzia Chemiczny. Fot. Krzysztof Krzempek, dziki uprzejmoci kwiaciarni Doris

 • 23PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Ewa Kuczkowska: Jest Pan wieo po po-wrocie z Berkeley. Myli Pan o komercjaliza-cji swojej pracy badawczej? A moe zamierza Pan np. zaoy popularny w Dolinie Krzemo-wej start-up?

  Marcin Gnyba: Nie wiem, czy zdecyduj si akurat na formu start-up. Ze szkole, ktre odbyem w USA, wynika e jego efektywno jest najwiksza w przypadku przedsiwzi ni-skokosztowych. Dolina Krzemowa to obecnie gwnie design i informatyka, w tych dziedzinach sprawdza si start-up. Ja zajmuj si spektro-skopi oraz inynieri materiaow, a to bardzo kosztochonne brane. Niewtpliwie chciabym, by opracowany przez nasz zesp przenony spektrometr Ramana, sucy do wykrywania ladowych substancji chemicznych (np. toksyn, zanieczyszcze lub narkotykw), i spektrometr Ramana, do monitorowania in situ procesw technologicznych, trafiy do klientw.

  Poszukuje Pan odpowiedniej dla siebie for-muy wdroenia?

  Jestem na etapie rozpoznania rynku, analizuj jaka formua komercjalizacji jest adekwatna do opracowanej przeze mnie technologii. Zastana-wiam si, czy warto komercjalizowa produkt, czy usugi. Metoda, ktr si zajmuj, oprcz bu-dowy systemu pomiarowego i samego pomiaru, wymaga przetworzenia danych na informacj uyteczn dla klientw. I kady z tych elemen-tw stwarza moliwoci komercjalizacyjne.

  czuje Pan si innowatora?Jako pracownik Politechniki Gdaskiej czuj

  odpowiedzialno za poszukiwanie pomysw i ram organizacyjnych sucych wdroeniom. Bd wcza si w uczelniane prace dedykowa-ne licencjonowaniu technologii. Mam uporzd-kowan wiedz, jak trzeba szuka kapitau, jak prowadzi badania i jak je komercjalizowa.

  Ukoczy Pan studia podyplomowe z za-rzdzania projektami badawczymi i komer-cjalizacji wynikw bada na PG. Case study na stau top 500 take dedykowane byy tej tematyce. Paskie spojrzenie na zarzdzanie projektami ewaluowao?

  Podczas stau case studies w wikszym stop-niu dotyczyy istoty komercjalizacji ni samego zarzdzania projektami. Poznaem tam sztu-k jasnego wyznaczania sobie celw, do czego w Polsce przywizuje si za mao uwagi. Amery-kanie potrafi dziaa, Europejczycy s wietnie wyksztaceni, ale nie umiej tak podejmowa ryzyka i dziaa. Wystarczy chocia przypo-mnie sowa prezydenta Kennedyego, ktry w 1961 r. powiedzia, e do koca dekady Amery-kanin stanie na Ksiycu. I jak postanowili, tak zrobili! Studia w Polsce byy bogate w wiedz, a Amerykanie potrafi tak wyoy ide, by za-inspirowa ni odbiorc. Wiedza, ktr zdoby-em w Polsce i w USA stanowi komplementarn cao, mam wiedz o modelach zarzdzania i komercjalizacji: polskim i amerykaskim. Z obu wzorw mog czerpa.

  Nad jakimi aspektami warto pracowa na polskich uczelniach?

  W Polsce trzeba pracowa nad umiejtnocia-mi jasnego definiowania celu, ktry bdzie inspi-rowa ludzi, nad przystpnym przedstawianiem pomysw, nad identyfikacj czowieka z oto-czeniem, np. studenta lub absolwenta ze swoj uczelni. Wane jest zdecydowane denie do sukcesu. Warto ryzykowa. Moliwoci s dwie: albo wygram, albo przegram.

  Zainspirowa innych

  Rozmawia

  Ewa KuczkowskaDzia Promocji

  Dr in. Marcin Gnyba, Wydzia Elektroniki, Telekomu-nikacji i Informatyki.

  Fot.

  Pio

  tr N

  ikla

  s

 • 24 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  Ewa Kuczkowska: to by Pana pierwszy wy-jazd do UsA. Mia Pan wraenie, e wybiera si do wielkiego wiata, w dodatku na syn-ny Uniwersytet stanforda peen genialnych ludzi?

  Robert Bogdanowicz: Stereotypy dziaay mi na wyobrani, ale szybko przekonaem si, e nie rni si od naukowcw stanfordzkich. To nie jest tak, e oni s utalentowani, a my nie. Fakt, e oni s bardziej efektywni, wynika bezpo-rednio z infrastruktury, systemu egzystencji na-kierowanej na skuteczno, z innej kultury pracy. Pod jednym dachem spotykaj si ludzie z caego wiata, ktrzy maj po prostu bada. Reasumu-jc: ludzie s podobni, zupenie inne s warunki startowe. Naukowiec nie musi wykazywa si w ramach okrelonej ustawowo cieki kwalifika-cji, jak ma to miejsce u nas.

  Dlaczego zdecydowa si Pan przerwa badania i wyruszy na sta typowo mene-derski?

  Kieruj projektem Lider (piszemy o tym na str. 13), ktry jest ukierunkowany rynkowo. W ra-mach tego projektu realizujemy badania, ktre mog pomc w utylizacji odpadw farmaceu-

  tycznych, zanieczyszcze biologicznych albo pestycydw. Gdy nadarzya si okazja, by posze-rzy umiejtnoci z zakresu zarzdzania projek-tami i kierowania zespoem, postanowiem z niej skorzysta. Najbardziej ceni zajcia powicone praktycznemu budowaniu prezentacji bizneso-wej.

  Dolina Krzemowa ma inn ni Polska spe-cyfik biznesow. czy umiejtnoci przy-wiezione ze stau mona zaimplementowa u nas, na Politechnice Gdaskiej?

  Zdobyem wiele cennych dowiadcze, ale nie wszystkie mona po prostu wzi, przenie i zrealizowa na polskich uczelniach i na polskim rynku. Kultura anglosaska rni si znacznie od kultury europejskiej, take w podejciu do bizne-su. W Polsce wane jest nastawienie na wymier-ny sukces, tam liczy si przede wszystkim upr w deniu do celu. Poza sukcesami cenione s take poraki. Popenie bd, ale id naprzd. Wartoci dodan jest dla mnie take stworzenie sieci kontaktw midzy uczestnikami stau.

  Wymienili si Pastwo numerami telefo-nw? Realizujecie wsplne projekty?

  Tak, mamy na siebie namiary. Znamy si dobrze, wiemy czym kady z nas si zajmuje, to moe uatwi nawizanie wsppracy. Sam wsppracuj z Politechnik Warszawsk, re-alizujemy projekt dedykowany diamentowym sensorom wiatowodowym. Ponadto prbuje-my stworzy rodowisko lobbingowe, ktre pro-mowa bdzie inicjatywy naukowo-biznesowe oraz zmiany w PZP. Dziaamy w Stowarzyszeniu Top 500 Innovators, a pod nazw Boomerang or-ganizujemy cykliczne wideokonferencje.

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Rozmawia

  Ewa KuczkowskaDzia Promocji

  To nie jest tak, e oni s utalentowani, a my nie

  Dr in. Robert Bogdanowicz, Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Fot. Piotr Niklas

 • 25PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  Ewa Kuczkowska: Przywiz Pan z Doliny Krzemowej recept na komercjalizacj prac badawczo-rozwojowych?

  Marek Marzec: Podczas pobytu na Uniwer-sytecie Kalifornia w Berkeley, w ramach Progra-mu Top 500 Innovators, miaem okazj z bliska przyjrze si w jaki sposb funkcjonuje model komercjalizacji innowacji w Dolinie Krzemowej. W gwnej mierze opiera si on na cisej wsp-pracy orodkw akademickich z biznesem, co w poczeniu z dynamicznym rynkiem Venture Capital bdcym gwnym rdem finanso-wania innowacji od bardzo wczesnego etapu ich rozwoju umoliwia komercjalizacj wynikw bada naukowych. Ten model funkcjonuje tam od lat, sprawdza si i moe by dla nas inspiracj.

  Jak przenie ten model do Polski?Proste skopiowanie i zastosowanie mode-

  lu amerykaskiego w Polsce nie byoby dobrym kierunkiem dziaania. Warto jednak wykorzysta pewne zasady i rozwizania, ktre w polskiej specyfice i uwarunkowaniach mogyby si dobrze sprawdzi. Mam na myli np.: udogodnienia dla pracownikw uczelni zachcajce ich do pracy na rzecz komercjalizacji bada prowadzonych w laboratoriach, sposb przygotowania i przed-stawiania pomysw inwestorom, wsparcie uczelni dla studentw majcych dobre pomysy, komercyjne wykorzystanie uczelnianych labora-toriw i aparatury. Istotna jest rwnie organi-zacja wymiany informacji oraz budowanie sieci kontaktw pomidzy rodowiskami naukowymi i biznesem.

  sugeruje Pan, e biznes nie dostrzega po-

  tencjau drzemicego w uczelnianych labora-toriach?

  Potrzebne s narzdzia, za pomoc ktrych ten potencja zostanie w peni wykorzystany. Jednym z nich jest przemylany i dobrze zor-ganizowany sposb komunikacji i wymiany in-formacji pomidzy orodkami akademickimi a przedsibiorstwami. W orodkach akademickich Doliny Krzemowej prnie dziaaj Centra Trans-

  feru Technologii, ktre dbaj o komercjalizacj wynikw prac prowadzonych na uczelni, ochron jej interesw, m.in. patentow, nawizuj relacje z przedsibiorstwami i organizuj spotkania pre-zentujce swj potencja badawczy. Biznes powi-nien postrzega uczelnie jako naturalnego part-nera do wsppracy, gdy s one prawdziwym rdem innowacji. Pytanie, w jakim stopniu ten potencja zostanie wykorzystany?

  Proponuje Pan zacz od komunikacji?Postrzegam komunikacj jako jeden z klu-

  czowych elementw procesu komercjalizacji innowacji, na ktry w Polsce nie zwraca si wy-starczajcej uwagi. Wykadowcy i praktycy biz-nesu z Doliny Krzemowej dbaj o nawizywanie relacji i tworzenie sieci kontaktw biznesowych. W ramach zaj na Berkeley odbylimy szkole-nie pokazujce w jaki sposb formuowa krtkie i zrozumiae przekazy niezbdne podczas prezen-towania i promowania pomysw. U nas brakuje tego typu warsztatw i moe od tego naleaoby zacz.

  INNOWACYJNE PROJEKTY

  Rozmawia

  Ewa KuczkowskaDzia Promocji

  Nowa jako w komunikacji

  Marek Marzec, konsultant ds. projektw i komercjalizacji wynikw bada na Wydziale Mechanicznym, kierownik projektw innowacyjnych w Energa Innowacje

 • 26 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  Geneza Centrum Nanotechnologii PG wy-nika z potrzeby wprowadzenia nowoczesnych kierunkw ksztacenia oraz przygotowania kadr technicznych do nowych zada i wyzwa zwizanych z pojawieniem si nowoczesnych technologii wytwarzania zaawansowanych materiaw funkcjonalnych. O konkurencyj-noci przemysu w Polsce w przyszoci bdzie decydowao zwikszenie udziau i relatywny wzrost sektorw nowoczesnych technologii, w tym nanotechnologii.

  Jest to dziedzina obejmujca nauk i in-ynieri wytwarzania materiaw, struktur

  funkcjonalnych i urzdze uporzdkowanych w skali nanometrycznej. Wszystko wskazuje na to, e nanotechnologia znajdzie zastosowanie m.in. w elektronice, w ktrej molekularne uka-dy elektroniczne bd podstawowym budul-cem przyszych komputerw, elektrotechnice, technologiach materiaowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiaw o niezwy-kych waciwociach, jak np. materiaw bar-dzo lekkich o duej wytrzymaoci mechanicz-nej, nieuszczcej si farby, niebrudzcych si tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mi-kroczujniki, przenone laboratoria do natych-

  Centrum Nanotechnologii PG

  22 lutego 2013 r. uroczycie otwarto budynek Centrum Nanotech-nologii Politechniki Gdaskiej jest to najwiksza uczelniana inwesty-cja w ostatnich latach. Orodek peni rol centrum dydaktycznego ksztaccego w zakresie nanotechnologii i inynierii materiaowej, ze szczeglnym uwzgldnieniem rozwijajcej si inynierii materiaw funkcjonalnych. Celem projektu jest rwnie wzmocnienie konkuren-cyjnoci regionu pomorskiego poprzez rozwj nowoczesnego orod-ka akademickiego w zakresie innowacyjnych technologii.

  Budynek Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaskiej

  Fot. Krzysztof Krzempek

 • 27PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UCZELNIANEJ

  miastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujce stan zdrowia). Na-nomateriay i nanostruktury z pewnoci bd wykorzystywane w farmaceutyce do precy-zyjnego dostarczania lekw, do niszczenia po-jedynczych komrek nowotworowych lub do ochrony innych komrek. W wielu dziedzinach techniki, transporcie, komunikacji, zautoma-tyzowanym wytwarzaniu, monitorowaniu ro-dowiska naturalnego, ochronie zdrowia, woj-skowych systemach obronnych i w szerokim zakresie produktw uytkowych zastosowanie znajd mikromechaniczne i nanomechaniczne (NEMS) systemy.

  Ksztacenie na odpowiednim poziomie wy-maga dobrze wyposaonych laboratoriw przeznaczonych do prowadzenia zaj dydak-tycznych, nowoczesnej aparatury dydaktycz-no-badawczej w zakresie rozwijajcej si in-terdyscyplinarnej dziedziny nanotechnologii. W inteligentnym budynku CNPG znajduj si nowoczesne laboratoria m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriaw organicznych,

  cienkich warstw, preparatyki biomateriaw, laserowej preparatyki powierzchni biomate-

  riaw, badania powierzchni materiaw, optoelektroniczne wysokiej czystoci, preparatyki materiaw polimerowych, analizy termicznej, mikroskopii elektrono-

  wej i optycznej, badania waciwoci elektrycznych i magne-

  tycznych, bada spektroskopowych, specjalistyczne laboratorium AFM/STM, a take: pomieszczenia seminaryjno-laboratoryjne, pracownia modelowania nanoukadw, pracownia zarzdzania informacj naukow, audytorium wykadowe i sale seminaryjneoraz Regionalna Biblioteka Nanotechnologii.

  Pomieszczenia laboratoryjne zostay wypo-saone w nowoczesn aparatur dydaktycz-no-badawcz, m.in.: mikroskopy dydaktyczne AFM/STM i wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM pracujcy w niskich temperaturach, ska-ningowe mikroskopy elektronowe, mikroskopy optyczne, mikroskop konfokalny, urzdzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicz-nych, stanowisko do otrzymywania proszkw o nanometrycznej granulacji, nanoidento-metry, mikrotwardociomierz, rentgenowski spektrometr fotoelektronw (XPS), spektro-metr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem mas, zestaw aparaturowy do bada waciwoci elektromagnetycznych w zakresie 5-400K.

  Zakres dziaalnoci dydaktycznej prowadzo-nej przez CNPG obejmuje wszystkie stopnie ksztacenia na poziomie wyszym, ze studia-mi doktoranckimi wcznie. W CNPG studenci bd uczy si dyscyplin zwizanych z nano-technologi, inynieri materiaow i innymi kierunkami.

  Nowoczesne urzdzenia naukowo-dydaktyczne w CNPG (spektro-metr dielektryczny, napylarka cienkich warstw metalicznych).

  Fot. Krzysztof Krzempek

 • 28 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  LINtE^2 to projekt laboratorium nauko-wo-badawczego, ktrego gwnym zadaniem bdzie zaspokajanie zapotrzebowania przed-sibiorstw na innowacje technologiczne w za-kresie nowoczesnej elektroenergetyki. Popyt na nie bdzie gwatownie wzrasta w zwizku z realizowanym przez Uni Europejsk progra-mem oszczdnoci energii, redukcji emisji CO2 oraz wspierania rozwoju energetyki odnawial-nej i jdrowej.

  Laboratorium zapewni bezprecedensowe w skali kraju moliwoci badawcze w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przy-czania nowoczesnych rde energii do sieci. Laboratorium bdzie oferowa proinnowa-cyjne usugi B+R, szkolenia, usugi doradcze i projektowe w obszarze elektroenergetyki od-

  nawialnej oraz generacji rozproszonej, przy-czyniajc si do rozwoju tych dziedzin, jako koa zamachowego nowoczesnej gospodarki.

  Instalacja badawcza laboratorium bdzie zoonym, konfigurowalnym modelem fizycz-nym aktualnych oraz przyszociowych syste-mw elektroenergetycznych, obejmujcym urzdzenia wytwrcze energii elektrycznej, urzdzenia do magazynowania energii oraz linie przesyowe, urzdzenia transmisyjne, przeksztatniki energoelektroniczne, a take regulowane odbiorniki energii. Umoliwi to midzy innymi badania dotyczce szerokiego spektrum zagadnie zwizanych z ukadami mikrosieci oraz sieci inteligentnych (ang. smart grids).

  Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych rde Energii

  LINTE^2

 • 29PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  Aby zapewni moliwo wygodnego konfi-gurowania ukadw badawczych, definiowania parametrw ukadw sterowania, uruchamia-nia testw, monitorowania ich przebiegu, re-jestrowania wynikw itp., laboratorium bdzie wyposaone w nowoczesn sie komunikacyj-n oraz zesp sterowni z pulpitami operator-skimi i cianami graficznymi. Du elastyczno w zakresie zestawiania obwodw siowych za-pewni bardzo zoona rozdzielnia konfiguracyj-na wyposaona w nowoczesne zabezpieczenia cyfrowe.

  Instalacj badawcz LINTE^2 cechowa b-dzie wewntrzna konfigurowalno wikszo-ci urzdze oraz otwarta architektura siowa i komunikacyjna ukadw badawczych. Dodat-kowym atutem laboratorium bd przestrzenie

  prototypowe w hali laboratoryjnej oraz rezerwy komutacyjne w rozdzielni badawczej, umoli-wiajce w przyszoci doczanie do instalacji nowych i prototypowych urzdze.

  Rnorodno urzdze i ukadw badaw-czych zainstalowanych w laboratorium oraz ich wyposaenie w kompletne zestawy ukadw regulacji z algorytmami wspczenie stoso-wanymi w elektroenergetyce stworz szerok platform do prowadzenia unikalnego zakresu prac badawczo-rozwojowych.

  Budowa i wyposaenie laboratorium s wspfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uru-chomienie laboratorium LINTE^2 jest plano-wane w kwietniu 2015 r.

  Fot. Krzysztof Krzempek

 • 30 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  krela prof. Edmund Wittbrodt, koordynator projektu. Proponowane podejcie nie tylko wy-maga uelastycznienia programw studiw, ale otwarcia interdyscyplinarnego. Jeeli problem do rozwizywania wymaga wiedzy np. z obszaru mechaniki stosowanej oraz elektroniki, to do jego rozwizania powinno si utworzy zesp zoo-ny ze studentw wydziaw Mechanicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

  Na Wydziale ETI w ramach projektw gru-powych powstay ju np.: multimedialny prze-wodnik turystyczny, aplikacja na smartfona dla

  Jak ksztaci Inyniera Przyszoci

  Politechnika Gdaska uzyskaa finansowa-nie na realizacj projektu Inynier Przyszoci ponad 67 mln z. Pomysodawcy zakadaj, e lepsze warunki nauki i eksperymentowania po-mog ksztaci inynierw na miar XXI wieku. Najkrcej mwic chodzi o to, aby absolwent koczc studia mia za sob pewne dowiad-czenie zawodowe i eby umia rozwizywa problemy, a take pracowa zespoowo.

  Inynier, ktry jest nastawiony na konkret-n prac wykonywan dzisiaj, nie jest inynierem przyszoci mwi prof. Henryk Krawczyk, rektor PG. Inynierem Przyszoci jest czowiek przygotowany do pracy za pi albo dziesi lat.

  Projekt Inynier Przyszoci jest o tyle wy-jtkowy na tle innych zwizanych z infrastruk-tur uczelnian, e w centrum stawia studenta i ksztatowanie jego umiejtnoci inynierskich: planowania, projektowania, konstruowania, budowania i wnioskowania na podstawie prze-prowadzonego dowiadczenia.

  Wane jest ksztatowanie u studentw umiejtnoci pracy koncepcyjnej, twrczej, in-terdyscyplinarnej, zespoowej, a przede wszyst-kim realizacji wymylonych koncepcji poprzez projekt, a do ich wdroenia i weryfikacji pod-

  Samodzielno w myleniu, interdyscyplinarno, umiejtno pracy zespoowej to niektre wa-ne cechy, ktre powinien wynie ze studiw mody inynier. Inynier na miar XXI wieku.

 • 31PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UCZELNIANEJ

  niewidomych, aplikacja wspomagajca rehabilitacj dzieci z poraeniem mzgowym.

  Program Inynier Przyszoci zapewni studentom wik-sz samodzielno i swobod wyboru przedmiotw take tych prowadzonych na innych wydziaach. Bd te mogli korzysta z konsultacji nauczycieli z rnych wydziaw.

  Inwestycje bd realizowane na trzech wydziaach PG: Mechanicznym, Oceanotechniki i Okrtownictwa oraz Architektury, jak te w Centrum Nauczania Matematy-ki i Ksztacenia na Odlego. Powstan m.in. studenckie przestrzenie modelowania matematycznego, laboratoria projektowania przestrzennego, interaktywnej eksploracji wiedzy, symulacji i modelowania zjawisk oraz procesw; studenckie przestrzenie konstrukcji i ewaluacji. W ramach projektu powstanie 921 stanowisk do prowadzenia zaj praktycznych.

  Najwiksz z planowanych inwestycji jest Centrum Na-uczania Matematyki i Ksztacenia na Odlego, ktrego budowa wraz z wyposaeniem maj kosztowa 12,8 mln z. W ramach projektu moliwy bdzie zakup systemw do modelowania matematycznego i wizualizacji danych, jak rwnie projektowania, konstruowania i ewaluacji uy-tecznoci powstaych gotowych obiektw technicznych. Wykorzystanie oprogramowania pozwalajcego na kszta-towanie u przyszych inynierw prawidowych intuicji ma-tematycznych uatwiajcych wykonywanie mudnych obli-cze pozwoli zarwno na rozwijanie zdolnoci u studentw, jak rwnie da moliwo uzupenienia brakw w wiedzy, po-wstaych na wczeniejszych poziomach edukacji wyjania docent Barbara Wikie, dyrektor Centrum.

 • 32 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  Zuzanna Marciczyk: Jaki bdzie region wojewdztwa pomorskiego za 10 lat? Pan jest jednym z tych ludzi, ktrzy mog posta-wi diagnoz na temat sytuacji innowacyjnej regionu.

  Wodzimierz Szordykowski: Za 10 lat re-gion bdzie taki, jak go zbudujemy. Mamy szereg atutw, ktre moemy wykorzysta. S takie dziedziny, ktre ju w tej chwili dobrze si roz-wijaj i trzeba je w przyszoci z poytkiem dla regionu rozwija. Pojawiaj si te nowe szanse i moliwoci. Rzeczywisto wok nas bardzo szybko si zmienia. Moemy przyjmowa to, co przychodzi do nas z zewntrz, ale moemy te by kreatorami zmian, ktre podnios konkuren-cyjno naszego regionu.

  Wanym celem strategicznym wojewdztwa pomorskiego jest nowoczesna gospodarka oraz konkurencyjne szkolnictwo wysze. Kiedy mwi-my o rozwoju, kreatywnoci, innowacjach, inteli-gentnych specjalizacjach, to na pocztku zawsze stoi inteligentny czowiek. Wszystko rozpoczyna si od ludzi mdrych, wyksztaconych, ale te

  umiejcych sobie radzi z trudnociami i rozwi-zywa problemy. Aby nasz region si rozwija w tempie wyszym od konkurencji, potrzebujemy dobrej kadry oraz wsppracy.

  Odczuwamy piln potrzeb przygotowania liderw przedsibiorczoci i innowacji. Dotyczy to wszystkich dziedzin ycia spoeczno-gospo-darczego. Musimy wic zadba o dobr ofert edukacyjn na wszystkich poziomach, stworzy system wyuskiwania i rozwoju talentw, a tak-e pozyskiwa z zewntrz jak najwicej dobrych studentw, take z zagranicy. Powinnimy bar-dziej otworzy si na zewntrz, zaprasza cieka-we osobowoci naukowe, profesorw, wyka-dowcw z innych orodkw i krajw, ale take autorytety z praktyki gospodarczej.

  Jakie szanse ma Pomorze na przyciganie inwestorw?

  Niewtpliwym atutem jest korzystne pooe-nie geograficzne. Aby ten atut wykorzysta trze-ba zapewni bardzo dobr dostpno komuni-kacyjn i telekomunikacyjn oraz niezawodno dostaw energii o wysokich parametrach i akcep-towalnych przez inwestorw cenach. Elementem niezwykle istotnym bdzie te zapewnienie do-statecznej iloci dobrze przygotowanej kadry pra-cowniczej. Mamy niczym nieograniczon dostp-no od strony otwartego morza i to jest olbrzymi atut. Maj go dwa wojewdztwa w Polsce: za-chodniopomorskie i pomorskie. To nas wyrnia z pozostaych regionw polskich, ale take wielu europejskich. Stajemy sie wanym portem przea-dunkowym na poudniowym Batyku. Mamy g-bokowodny terminal kontenerowy w Gdasku, dwa terminale w Gdyni. Gdynia inwestuje w po-gbienie toru wodnego oraz obrotnic, co umo-liwioby wejcie najwikszych statkw do tych terminali. Rozbudowuje si lotnisko. Mamy coraz wicej pocze bezporednich. W miar potrzeb inwestycja ta bdzie kontynuowana. Mamy au-tostrad A1, ktra nie jest jeszcze cakowicie ukoczona, ale ju sprawia, e ssiednie regiony s o wiele bliej Pomorza. Lada moment odda-

  Rozwj przedsibiorczoci decydujco wpywa na poziom ycia

  Rozmowa z Wodzimierzem Szordykowskim, dyrektorem Departamen-tu Rozwoju Gospodarczego urzdu Marszakowskiego w Gdasku

  RozmawiaZuzanna MarciczykDzia Promocji

  WSPPRACA Z REGIONEM I OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

  Fot.

  Krzy

  szto

  f Krz

  empe

  k

 • 33PISMO PGI N N O WA C J E I W D R O E N I A P G

  na zostanie trasa warszawska. Planowana jest przebudowa drogi S6 do Szczecina przez Supsk. Realizowana jest Trasa Sucharskiego, oddana do uytku Obwodnica Poudniowa, planowana jest Obwodnica Metropolitalna.

  Sztandarow inwestycj dla naszego regio-nu, nie tylko Trjmiasta, ale rwnie Kaszub, jest Kolej Metropolitalna, umoliwiajca lepsze poczenie Gdaska i Gdyni z lotniskiem, a da-lej z Kocierzyn i Bytowem. Remontowana jest infrastruktura linii kolejowych, ktre w istotny sposb poprawi dostpno komunikacyjn na-szego regionu, zwaszcza w kontekcie rozwoju portw. Szans do wykorzystania w przyszoci s te wodne drogi rdldowe. Wisa mogaby poczy szlaki wodne prowadzce do Morza Czarnego, ale take, poprzez Odr, na Zachd.

  W dobie szybko postpujcej informatyzacji, cyfryzacji i digitalizacji nie sposb wyobrazi so-bie nowej rzeczywistoci bez dobrze funkcjonu-jcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Celowi temu suy ma budowana internetowa sie sze-rokopasmowa.

  Powanym ciosem dla regionu byy upadki stoczni.

  Okazuje si, e po przeksztaceniach przemys stoczniowy adnie nam si rozwija. Poza stocz-niami Grupy Remontowa jest kilka mniejszych stoczni, budujcych jednostki wysoko specja-listyczne, z powodzeniem konkurujce na tym trudnym rynku. Wnosz one te duy wkad w rozwj energetyki odnawialnej na morzu, tak jak np. stocznie: Crist, Odys, Nauta czy Stocznia Gdask, ktre maj znaczne sukcesy w tym za-kresie. Bardzo adnie rozwija si rwnie prze-mys jachtowy. Nasze firmy zaczynaj sprzeda-wa produkty pod wasn mark, co jeszcze kilka lat temu wydawao si mao realne.

  Nie mamy jednak bezpieczestwa energe-tycznego w regionie.

  Zapotrzebowanie na energi elektryczn b-dzie wzrastao wraz z rozwojem gospodarczym i zwizanym z tym wzrostem zamonoci na-szego spoeczestwa. Zarwno dla gospodarki, jak i wszystkich niemal dziedzin naszego ycia wane jest, abymy byli w stanie zapewni nie-zawodno dostaw energii elektrycznej o wy-sokich parametrach. W naszym wojewdztwie produkowanej jest zaledwie ok. 30 proc. energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Elektrownie skoncentrowane s gwnie na poudniu Polski. Std te pilna potrzeba modernizacji sieci prze-

  syowych. Plany inwestycyjne firm energetycz-nych przewiduj znaczne nakady na inwestycje, zarwno w sieci przesyowe, jak i dystrybucyjne. Opracowywane s rwnie systemy inteligent-nego zarzdzania energi. Firma Energa reali-zuje pilotaowy projekt Inteligentny Pwysep. Energetyk postrzegamy jako jedn z inteli-gentnych specjalizacji naszego regionu. Strate-gia Rozwoju Wojewdztwa Pomorskiego 2020 uwzgldnia take inwestycje dotyczce nowych rde energii. Mam nadziej, e do tego roku uzyskamy pene bezpieczestwo energetyczne naszego regionu.

  Do 2020 nie zdymy przecie wybudowa elektrowni atomowej, nawet jeliby si oka-zao, e zapadnie decyzja dotyczca lokaliza-cji w arnowcu.

  Elektrownia jdrowa nie jest jedyn plano-wan inwestycj. Powanie zaawansowane s przygotowania do budowy elektrowni wglowej w Rajkowach, w gminie Pelplin, o mocy ok.2 tys. megawatw. Tego typu elektrownie nie pracu-j wycznie na potrzeby naszego regionu, ale w razie awarii sieci przesyowej szybciej moe-my przywrci dostawy energii do naszych firm, urzdw czy gospodarstw domowych. Rozwa-ana jest rwnie budowa elektrociepowni w okolicach gdaskiego portu. S te plany bu-dowy elektrowni gazowych. Poprawia si bezpie-czestwo w zakresie dostaw gazu. Trwa budowa nowych i modernizacja starych gazocigw. W najbliszych latach popynie do nas gaz ze winoujcia. Podjto poszukiwania gazu ze r-de niekonwencjonalnych. S szanse na jego przemysowe wydobycie. Budowane s te ma-gazyny gazu, co w znacznym stopniu wpynie na popraw bezpieczestwa w tym zakresie. Bardzo adnie rozwija si energetyka odnawialna. Doty-czy to przede wszystkim energetyki wiatrowej. Dysponujemy take znacznym potencjaem do wykorzystania energii z biogazu.

  Interesujcym dla nas kierunkiem jest take fotowoltaika. Jest szansa, aby ten kierunek przy obnice kosztw i systemie dopat bardziej inten-sywnie si rozwija. Inwestorzy czekaj jednak na ustawowe rozstrzygnicia w zakresie odnawial-nych rde energii.

  Wane jest, aby w naszym wojewdztwie byo wicej rde rozproszonych, ktre zwiksz bez-pieczestwo energetyczne nie tylko w Trjmie-cie i okolicy, ale take w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. Liczymy te na wiat na-uki, gdy idzie o nowe technologie i rozwizania

  WSPPRACA Z REGIONEM I OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

 • 34 I N N O WA C J E I W D R O E N I A P GPISMO PG

  dajce moliwoci obniania kosztw pozyska-nia energii. Wiele te mamy do zrobienia w za-kresie efektywnoci energetycznej. Racjonalne i oszczdne gospodarowanie energi skutkuje nie tylko obnieniem kosztw finansowych, ale i bardzo wanych dla jakoci naszego ycia kosz-tw rodowiskowych. Jak wida, mamy due szanse nie tylko na popraw bezpieczestwa energetycznego regionu, ale take na przejcie z pozycji importera na pozycj eksportera ener-gii elektrycznej i by moe gazu. Do tego naley oczywicie doda siln pozycj regionu w zakre-sie produkcji paliw pynnych.

  Elektrownia jdrowa to szczeglnie kon-trowersyjny temat.

  Myl, e powinnimy by zainteresowani tym, aby w naszym regionie taka elektrownia powsta-a, nie tylko ze wzgldu na produkcj energii elek-trycznej, ale rwnie na nowe technologie, roz-wj nowych kierunkw ksztacenia, miejsca pracy i podatki, ktre taka inwestycja generuje. Nie mona te nie wspomnie o tym, e s to ogrom-ne rodki finansowe, ktre na etapie inwestycji mog trafi w znacznej czci do naszego regionu. Kontrowersje dotycz gwnie lokalizacji i poczu-cia zagroenia w przypadku ewentualnej awarii czy ataku terrorystycznego. Jestemy szczeglnie wyczuleni na mogce wystpi potencjalne za-groenia zdrowia i ycia mieszkacw, jak rw-nie ewentualne skutki dla rodowiska. Jest to dla nas wszystkich najwiksza warto, ktr mamy obowizek chroni. Dlatego w przypadku budowy elektrowni jdrow