Percubaan PT3 Tahun 2015 Matematik - SBP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Percubaan PT3 Tahun 2015 Matematik - SBP

Citation preview

 • TERHAD 50 / Matematik

  Matematik

  Ujian Bertulis

  Ogos 2015

  2 Jam

  ___________________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 37 halaman bercetak.

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah

  TERHAD

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH

  DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015

  PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  MATEMATIK

  Ujian Bertulis

  2 Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan:

  1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang

  disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa bahasa

  Melayu dan bahasa Inggeris.

  3. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan.

  4. Jawab semua soalan.

  5. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang

  disediakan dalam kertas soalan ini.

  6. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja

  mengira anda. Ini boleh membantu untuk

  mendapatkan markah.

  7. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan

  jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan

  yang baru.

  8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis

  mengikut skala kecuali dinyatakan.

  9. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan

  ditunjukkan dalam kurungan.

  10. Penggunaan kalkulator dibenarkan.

  11. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas

  peperiksaan pada akhir peperiksaan.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Kod Pemeriksa :

  Soalan Markah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  1 10

  2 10

  3 10

  4 10

  5 10

  6 10

  7 10

  8 10

  9 10

  10 10

  Jumlah

  NAMA:

  ANGKA GILIRAN :

 • TERHAD 2 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

  adalah yang biasa digunakan.

  PERKAITAN

  1 m n m na a a

  2 m n m na a a

  3 ( )m n mna a

  4 Jarak = 2 22 1 2 1( ) ( )x x y y

  5 Titik tengah

  ( , )x y =

  2

  21 xx ,

  2

  21 yy

  6 Laju Purata = diambil yang Masa

  dilalui yangJarak

  7 Min = dataBilangan

  dataJumlah

  8 Teorem Pithagoras

  2 2 2c a b

  BENTUK DAN RUANG

  1 Luas segi empat tepat = panjang lebar

  2 Luas segi tiga = tinggitapak 2

  1

  3 Luas segi empat selari = tapak tinggi

  4 Luas trapezium = tinggiselari sisijumlah 2

  1

  5 Lilitan bulatan = 2d r

  6 Luas Bulatan = 2r

 • TERHAD 3 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  7 Luas permukaan silinder melengkung = 2 rh

  8 Luas permukaan sfera = 24 r

  9 Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas panjang

  10 Isipadu kuboid = panjang lebar tinggi

  11 Isipadu silinder = 2r h

  12 Isipadu kon = 21

  3r h

  13 Isipadu sfera = 34

  3r

  14 Isipadu piramid = 1

  3 luas tapak tinggi

  15 Hasil tambah sudut pedalaman poligon = ( 2) 180n

  16

  360

  pusatSudut

  bulatanLilitan

  lengkok Panjang

  17

  360

  sektorSudut

  bulatan Luas

  sektor Luas

  18 Faktor Skala, k = PA

  PA

  19 Luas Imej = objek luas2 k

 • TERHAD 4 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones

  commonly used.

  RELATIONS

  1 m n m na a a

  2 m n m na a a

  3 ( )m n mna a

  4 Distance = 2 2

  2 1 2 1( ) ( )x x y y

  5 Midpoint

  ( , )x y =

  2

  21 xx ,

  2

  21 yy

  6 Average speed = distance travelled

  time taken

  7 sum of data

  Mean = number of data

  8 Pythagoras Theorem 2 2 2c a b

  SHAPE AND SPACE

  1 Area of rectangle = length width

  2 Area of triangle = 1

  base height2

  3 Area of parallelogram = base height

  4 Area of trapezium = 1

  sum of parallel sides height2

  5 Circumference of circle = 2d r

  6 Area of circle = 2r

  7 Curved surface area of cylinder = 2 rh

 • TERHAD 5 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  8 Surface area of sphere = 24 r

  9 Volume of right prism = cross sectional area length

  10 Volume of cuboid = length width height

  11 Volume of cylinder = 2r h

  12 Volume of cone = 21

  3r h

  13 Volume of sphere = 34

  3r

  14 Volume of right pyramid = 1

  3 base area height

  15 Sum of interior angles of a polygon = ( 2) 180n

  16 arc length angle subtended at centre

  circumference of circle 360

  17 area of sector angle subtended at centre

  area of circle 360

  18 Scale factor, k = PA

  PA

  19 Area of image = 2 area of objectk

 • TERHAD 6 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Jawab SEMUA soalan.

  Answer ALL the questions.

  1.(a) Bundarkan 1 725 481 kepada

  Round off 1 725 481 to

  Jawapan / Answer:

  (i) ratus yang hampir ________________________

  The nearest hundred

  (ii) ribu yang hampir ________________________

  The nearest thousand

  (iii) ratus ribu yang hampir ________________________

  The nearest hundred thousand

  [ 3 markah ]

  [3 marks]

  (b) (i) 2 5 1

  0.528250 10 p

  . Cari nilai p.

  2 5 1

  0.528250 10 p

  . Find the value of p. [ 1 markah ]

  [1 mark]

  Jawapan / Answer:

 • TERHAD 7 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (ii) Fathi menerima wang saku sebanyak RM 2.40 sehari daripada bapanya. Dia

  menyimpan 1

  3 daripada wang sakunya pada setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu

  manakala 5

  6 pada setiap hari Khamis dan Jumaat. Berapakah jumlah wang

  yang disimpan dalam masa dua minggu?

  Fathi received a pocket money of RM 2.40 a day from his father. He keeps 1

  3

  of his pocket money on every Monday, Tuesday and Wednesday while 5

  6 on

  every Thursday and Friday. How much money is stored in two weeks?

  [3 markah ]

  [3 marks]

  Jawapan / Answer:

  (c) Dalam suatu pertandingan kuiz matematik, 5 markah akan diberikan kepada setiap

  jawapan yang betul dan 3 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah. Farrah

  menjawab 28 daripada 45 soalan dengan betul. Berapa banyak markah yang diperoleh

  oleh Farrah dalam pertandingan kuiz tersebut?

  In a math quiz, 5 marks were given for each correct answer and 3 points were

  deducted for every wrong answer. Farrah answered 28 of 45 questions correctly.

  How many marks obtained by Farrah at the end of the quiz?

  [ 3 markah ]

  [3 marks]

  Jawapan / Answer:

 • TERHAD 8 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  2 (a) (i)

  Cari nilai m .

  Find the value of m.

  [1 markah ]

  [1 mark]

  Jawapan / Answer:

  (ii) Ameer meniup wisel setiap 3 minit manakala Zikri pula meniup wisel setiap 5

  minit. Jika Ameer dan Zikri mula meniup wisel serentak, pada minit ke berapa

  wisel tersebut akan berbunyi secara serentak sekali lagi.

  Ameer blows the whistle every 3 minutes while Zikri blows his whistle every 5

  minutes. If both of them start blowing their whistles at the same time, at which

  minute will their whistle be blown at the same time again?

  [ 2 markah ]

  [2 marks]

  Jawapan / Answer:

  2 dan 7 adalah faktor perdana bagi m dalam julat

  2 and 7 are the prime factors of m in the range of

 • TERHAD 9 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (b) (i) Median bagi tiga nombor ialah x. Diberi data terkecil kurang 2 daripadanya

  manakala data terbesar lebih 5 daripadanya. Jika min bagi tiga nombor

  tersebut ialah 8, cari nilai x?

  The median of three numbers is x. Given the lowest value is less than 2 from it,

  while the largest is more than 5 from it. If the mean of the three numbers is 8,

  find the value of x?

  [2 markah ]

  [2 marks]

  Jawapan / Answer:

  (ii) Luas sebuah segi empat sama ialah 400 m2. Jika segi empat itu dilukis semula

  dengan menggunakan skala 1: 8, panjang sisi segi empat sama itu dalam cm ,

  ialah

  The area of a square is 400 m2. If the rectangle is redrawn using a scale of

  1: 8, the length side of the square in cm , is

  [ 2 markah ]

  [ 2 marks]

  Jawapan / Answer:

 • TERHAD 10 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c)

  2

  3 34 45

  1 13 9

  2

  3127

  19

  =

  [ 3 markah ]

  [3 marks]

 • TERHAD 11 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  3 (a) Pilih dan tandakan ( ) pada tiga bentangan kuboid yang betul.

  Choose and mark () three figures which are the correct layout of cuboid.

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  (v)

  [ 3 markah ]

  [ 3 marks]

 • TERHAD 12 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (b) (i) Encik Hazman hendak memotong rumput di sebuah padang permainan

  kanak- kanak yang berukuran 20 m lebar dan 260 m panjang. Berapa lamakah

  masa yang diambil, jika dia dapat menyiapkan 650 m dalam masa sejam ?

  Mr Hazman want to cut the grass on the childrens playground measuring 20 m wide and 260 m long. How long will it take, if he can finished 650 m

  within an hour?

  [ 2 markah ]

  [ 2 marks]

  Jawapan / Answer:

  (ii) Diameter sebuah sfera ialah y cm. Jika luas permukaan sfera itu ialah

  12577

  1 cm, cari nilai y.

  The diameter of a sphere is y cm. If the total surface area of the sphere are

  12577

  1 cm, find the value of y.

  [ Guna / Use 22

  7 ]

  [ 2 markah ]

  [ 2 marks]

  Jawapan / Answer:

 • TERHAD 13 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) Diberi M(3, -2) ialah imej bagi N(4, 3) di bawah satu putaran pada titik (1, 1). Cari

  sudut dan arah putaran serta cari imej bagi titik (-2, 0) di bawah putaran yang sama.

  Given that M(3, -2) is the image of N(4, 3) under a rotation about point (1, 1). Find

  the angle and direction of the rotation, and hence find the image of point (-2,0) under

  the same rotation.

  [ 3 markah ]

  [ 3 marks]

  Jawapan / Answer:

  Gunakan kertas grid yang disediakan untuk menjawab soalan ini.

  Use the grid paper given to answer this question.

 • TERHAD 14 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Sudut putaran =

  Angle of rotation

  Arah putaran =

  Direction of rotation

  Koordinat imej bagi titik ( -2, 0) =

  The image coordinate of point ( -2, 0 )

 • TERHAD 15 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  4 (a) Zeity mempunyai 3 batang pensil seperti gambarajah 4(a) di bawah :

  Zeity has three pencils as shown in the diagram 4(a) below.

  Gambarajah/Diagram 4(a)

  Jika 3 batang pensil itu disusun dalam satu garis lurus, tulis jumlah panjang tiga

  batang pensil itu dalam ungkapan algebra.

  If the three pencils were arranged in a straight line, write the total length of three

  pencils in algebraic expression.

  [ 3 markah ]

  [ 3 marks]

  Jawapan / Answer:

  (b) (i) Dalam gambarajah 4(b)(i) , ABCD ialah sebuah segiempat tepat dengan

  perimeter 92 cm.

  (5p - q) cm

  (5p - q) cm + (3q - 3p) cm

  (5p - q) cm - 2p cm

 • TERHAD 16 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  The diagram 4(b)(i) below shows a rectangle ABCD with perimeter 92 cm.

  Gambarajah/Diagram 4(b)(i)

  Tentukan sama ada segi tiga CDE ialah sebuah segi tiga bersudut tegak atau

  bukan.

  Determine whether triangle CDE is a right-angled triangle or not.

  [ 2 markah ]

  [ 2 marks]

  Jawapan / Answer:

  (b) (ii)

  E

  D C

  B A

  36 cm

  7 cm

  15 cm

  K

  N

  J

  y

 • TERHAD 17 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Gambarajah/Diagram 4(b)(ii)

  Dalam gambarajah 4 (b)(ii) di atas, JKLM ialah sebuah segiempat sama. MKN dan

  JLO ialah garis lurus. Nilai bagi x + y ialah

  In the diagram 4(b)(ii) above, JKLM is a square. MKN dan JLO are straight lines.

  The value of x + y is

  [ 2 markah ]

  [ 2 marks]

  Jawapan / Answer:

  (c) Luqman diminta untuk melukiskan cadangan tapak bagi pertandingan catur di

  sekolahnya. Dia melukiskan cadangan tapak pertandingan di atas kertas grid seperti

  O

  x

  500

 • TERHAD 18 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  ditunjukkan di bawah yang menunjukkan I dan imejnya II di bawah suatu

  pembesaran. Meja bagi pegawai pertandingan yang akan menerima keputusan bagi

  setiap pusingan akan disusun di Kawasan II. Diberi luas bagi kawasan yang boleh

  digunakan untuk meja peserta pertandingan ialah 80 unit. Cari luas kawasan yang

  akan digunakan oleh pegawai pertandingan.

  Luqman was asked to draw a proposed site for a chess competition in his school. He

  has drawn the proposed competition site on a grid paper as shown in I and II under

  an enlargement. The table for the match officials who receive the results of every

  round will be arranged in area II. Given the area for the participants counter is 80 unit

  2. Find the area to be used for the match officials.

  [ 3 markah ]

  [ 3 marks]

  Jawapan / Answer:

  5 (a) Padankan persamaan linear yang berikut dengan penyelesaian yang betul.

 • TERHAD 19 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Match each of the linear equations below with the correct solutions.

  [3 markah]

  [3 marks]

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (b) Rajah 5 di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama KLMN yang dilukis

  pada grid segiempat sama bersisi 1 unit. P, Q, R dan S ialah titik tengah bagi KL,

  LM, MN dan NK masing-masing. X, Y dan Z adalah tiga titik yang bergerak di

  dalam rajah tersebut.

  Diagram 5 in the answer space shows a square KLMN drawn on a grid of equal

  squares with side of 1 unit. P, Q, R and S are midpoints of KL, LM, MN and NK

  respectively. X, Y and Z are three moving points in the diagram.

  (i) X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama

  dari K dan M. Dengan menggunakan huruf abjad pada rajah itu, nyatakan

  lokus bagi X.

  X is a point which moves such that it is always equidistant from K and M.

  By using the letters in the diagram, state the locus of X.

  (ii) Pada rajah itu, lukis

  On the diagram, draw

  (a) Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan YR = 3 units.

  The locus of point Y which moves such that YR = 3 units.

  (b) Lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah

  sentiasa sama 2 unit dari garis NM.

  The locus of point Z which moves such that it is constantly 2 units

  from the straight line NM.

 • TERHAD 20 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (iii) Seterusnya, tandakan dengan simbol persilangan bagi lokus Y dan

  lokus Z.

  Hence, mark all the possible positions of the intersection of the loci of the

  locus of Y and the locus of Z with symbol .

  [4 markah]

  [4 marks]

  Jawapan / Answer :

  (i), (ii) a, b, (iii)

  Rajah/Diagram 5

  K L

  N M

  P

  Q

  R

  S

 • TERHAD 21 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) (i) Selesaikan tiap-tiap ketaksamaan linear berikut :

  512 x dan x31013

  Solve each of the following simultaneous linear inequalities:

  512 x and x31013

  (ii) Wakilkan nilai sepunya bagi x yang memuaskan kedua-dua

  ketaksamaan dalam 5(c)(i) pada garis nombor di bawah.

  Represent the common values of x which satisfy both inequalities in

  5(c)(i) on the number line below.

  [3 markah]

  [3 marks ]

  Jawapan/Answer :

 • TERHAD 22 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  6 (a) Pada setiap rajah di bawah, tandakan ( ) pada garis PQ yang selari dengan RS dan

  () pada garis PQ yang tidak selari dengan RS.

  Based on the diagrams below, mark ( ) for diagram which shows line PQ parallel

  to line RS and () for line PQ not parallel to line RS.

  [3 markah]

  [3 marks]

  Jawapan/Answer

  (i)

  (ii)

  (iii)

  Q S

  P R

  75

  75

  Q S

  P R

  75

  75

  75

  75

  Q S

  P R

 • TERHAD 23 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (b) (i) Rajah 6b (i) menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

  Diagram 6b (i) shows a circle with centre O.

  Cari nilai x .

  Find the value of x.

  [2 markah]

  [2 marks]

  Jawapan/Answer

  Rajah 6b(i)

  Diagram 6b(i)

  Q R

  P T

  S

  O

  x

  186

  40

 • TERHAD 24 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (ii) Rajah 6b(ii) menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. EF ialah selari

  dengan HG.

  Diagram 6b(ii) shows a circle with centre O. EF is parallel to HG.

  Cari nilai bagi x dan y.

  Find the value of x and y.

  [ 2 markah]

  [ 2 marks ]

  Jawapan/Answer

  x = ________________

  y = ________________

  Rajah 6b(ii)

  Diagram 6b(ii)

  110

  x y

  O

  F

  E

  G

  H

 • TERHAD 25 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) Rajah 6 (c) menunjukkan kedudukan tiga buah bandar, P, Q dan R.

  Diagram 6 (c) shows the position of three towns, P, Q and R.

  Suzy memandu keretanya dari P ke Q selama 1 jam dan 20 minit. Dia berhenti rehat

  selama 15 minit di Bandar Q sebelum meneruskan perjalanan dari Q ke R dengan

  purata laju 90 km/j. Hitungkan purata laju, dalam km/j, untuk keseluruhan perjalanan

  dari P ke R.

  Suzy drives her car from P to Q for 1 hour and 20 minutes. She took a rest at town

  Q for 15 minutes before continues her journey from Q to R with an average speed of

  90km/h. Calculate the average speed in km/h, for the whole journey from P to R.

  [ 3 markah ]

  [ 3 marks ]

  Jawapan/Answer

  P Q R

  2 jam dan 40 minit / 2 hours and 40 minutes

  100 km

 • TERHAD 26 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  7 (a) Lengkapkan jadual di bawah.

  Complete the following table below.

  Objek

  Object

  Lukisan

  Drawing

  Skala / Scale

  1 : n

  15 cm P

  1 : 5

  Q 216 m

  11:

  4

  54 mm

  0.054 m

  R

  [3 markah ]

  [ 3 marks]

  Jawapan/Answer

  P =

  Q =

  R =

 • TERHAD 27 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (b) (i) Dengan menggunakan protraktor, ukur QPS .

  By using a protractor, measure QPS .

  (ii) Dalam rajah 7(b) di bawah di ruang jawapan, dengan menggunakan pembaris

  dan jangkalukis sahaja, bina garis ST di mana garis ST berserenjang dengan

  garis QR dan titik T berada di atas garis QR. Seterusnya , ukur panjang, dalam

  cm, ST.

  In the diagram 7(b) below in the answer space, using only ruler and a pair of

  compasses, construct the line ST such that ST is perpendicular to the line QR

  and T lies on the line QR. Hence, measure the length, in cm, of ST.

  [4 markah]

  [ 4 marks ]

  Jawapan/Answer:

  (i) QPS =

  Rajah/Diagram 7(b)

  Panjang ST/Length of ST = cm

  P

  R

  Q

  S

 • TERHAD 28 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) Permudahkan

  Simplify

  (i) 22 yy

  (ii) Nilaikan

  Evaluate

  21

  2

  1

  2

  1

  9312

  [3 markah]

  [3 marks]

  Jawapan/Answer:

  (i)

  (ii)

 • TERHAD 29 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  O

  .

  (iii)

  (i)

  (ii)

  8 (a) Pada ruang jawapan, labelkan bahagian-bahagian bulatan.

  In the answer space, label the parts of the circle.

  [3 markah]

  [3 marks]

  (b) Harga bagi 6 biji cawan dan 4 biji pinggan ialah RM132 manakala harga bagi 5 biji

  cawan dan 2 biji pinggan ialah RM78. Cari harga bagi setiap cawan dan pinggan.

  The cost of 6 cups and 4 plates are RM132 while the cost of 5 cups and 2 plates are

  RM78. Find the cost of each cup and plate.

  [4 markah]

  [4 marks]

  Jawapan/Answer:

 • TERHAD 30 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) Gambarajah 8(c) di bawah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kubus dengan sisi

  18 cm. Bekas itu diisi dengan sedikit air. Hitung isipadu , dalam cm3, air yang

  diperlukan untuk memenuhkan 9

  7 daripada bekas itu.

  The diagram 8(c) below shows a cube-shaped container with sides of 18 cm.The

  container is filled with some water.Calculate the volume ,in cm3, of water needed to

  fill up 9

  7of the container.

  [3 markah]

  [ 3 marks]

  Gambarajah/Diagram 8(c)

  Jawapan/Answer:

  Air / Water

  8 cm

 • TERHAD 31 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Buktikan bahawa .

  Prove that

  9 (a) (i) Faktorkan 327 a

  Factorise 327 a

  A. )19(3 a

  B. )39(3 a

  C. )1(27 a

  D. )3(27 a

  (ii) Dalam Rajah 9(a), perentas AB dengan panjang x cm memotong sebuah

  bulatan berjejari y cm untuk membentuk suatu tembereng setinggi r cm. O

  ialah pusat bulatan.

  In Diagram 9(a), chord AB with length x cm cut a circle of radius y cm to form

  a segment with height r cm. O is the centre of the circle.

  Jawapan/Answer:

  (y - r) cm

  r cm

  y cm

  x cm

  B A

  O

  Rajah 9(a)/Diagram 9(a)

  [3 markah]

  [3 marks]

 • TERHAD 32 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (b) Pada Rajah 9(b) di ruang jawapan, segitiga PQR ialah imej bagi segitiga PQR di

  bawah Penjelmaan M.

  On Diagram 9(b) in the answer space, triangle PQR is the image of triangle PQR

  under Transformation M.

  (i) Nyatakan Penjelmaan M.

  State the Transformation M.

  (ii) W ialah imej bagi titik W dibawah penjelmaan yang sama. Tandakan titik W

  dan nyatakan koordinatnya.

  W is the image of point W under the same transformation. Mark and state the

  coordinates of W. [4 markah]

  [4 marks]

  Jawapan/Answer:

  Rajah 9(b)/Diagram 9(b)

 • TERHAD 33 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) Kembangkan setiap ungkapan yang berikut.

  Expand each of the following expressions.

  (i) )56(7

  4q

  p

  (ii) )1)(52( hh [3 markah]

  [3 marks]

  Jawapan/Answer:

  (i)

  (ii)

 • TERHAD 34 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  10 (a) Rajah 10(a) ialah graf garis yang tidak lengkap menunjukkan bilangan buah durian

  yang dijual oleh Malek.

  Diagram 10(a) is an incomplete line graph which shows the number of durians sold

  by Malek..

  Rajah/Diagram 10(a)

  (i) Pada hari Jumaat bilangan jualan buah durian meningkat sebanyak 100%

  berbanding dengan Hari Khamis. Lengkapkan graf garis dalam Rajah 10(a)

  On Friday, the number of durians sold increased by 100% compared to

  Thursday. Complete the line graph in Diagram 10(a).

  (ii) Nyatakan hari di mana jumlah jualan duriannya adalah sama.

  State the days that the number of durians sold are equal.

  [3 markah]

  [3 marks]

  Jawapan/Answer:

  0

  20

  40

  60

  Isn/Mon Sel/Tue Rabu/Wed Kha/Thu Jum/Fri

  Bilangan Durian/Number of Durians

 • TERHAD 35 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (b) Guna kertas graf yang telah disediakan untuk menjawab soalan ini.

  Use the graph paper to answer this question.

  Jadual 10(b) menunjukkan nilai-nilai dua pembolehubah x dan y bagi suatu fungsi.

  Table 10(b) shows the value of two variables x and y of a function.

  x - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2

  y 31 17 7 1 - 1 1 7

  Jadual 10(b)/Table 10(b)

  Paksi-x dan paksi-y telah disediakan pada kertas graf.

  The x-axis and y-axis are provided on the graph.

  (i) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit, lengkapkan dan labelkan

  paksi-y.

  Using a scale of 2 cm to 5 units, complete and label the y-axis.

  (ii) Berdasarkan Jadual 10(b), plotkan semua titik pada kertas graf itu.

  Based on Table 10(b), plot all the points on the graph paper.

  (iii) Seterusnya, lukis graf fungsi itu.

  Hence, draw the graph of the function.

  [4 markah]

  [4 marks]

 • TERHAD 36 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  Jawapan/Answer:

  - 4 x - 3 - 2 - 1 0 1 2

  y

 • TERHAD 37 50 / Matematik

  45 / Matematik 2015 Hak Cipta BPSBPSK TERHAD

  (c) Pada Rajah 10(c), PSR ialah garis lurus.

  On Diagram 10(c), PSR is a straight line.

  Rajah 10(c)/Diagram 10(c)

  Diberi 4

  3tan x ,

  Given 4

  3tan x

  (i) Cari panjang, dalam cm, PR

  Find the length, in cm, of PR

  (ii) Cari nilai bagi kos y.

  Find the value of cos y. [3 markah]

  [3 marks]

  Jawapan/Answer:

  (i)

  (ii)

  KERTAS SOALAN TAMAT

  S R

  x

  y 3 cm

  5 cm

  9 cm

  P

  Q

  T