18
ARAHAN: 1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu. 2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 Jumlah UJIAN BERTULIS 2 Jam NAMA : ……………………………… ANGKA GILIRAN : PERCUBAAN

PERCUBAAN PT3 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan Percubaan PT3 Matematik 2014

Citation preview

 • ARAHAN: 1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

  2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

  4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Nama Pemeriksa:

  Soalan Markah Penuh

  Markah Diperoleh

  1 10

  2 10

  3 10

  4 10

  5 10

  6 10

  7 10

  8 10

  9 10

  10 10

  Jumlah

  UJIAN BERTULIS 2 Jam

  NAMA :

  ANGKA GILIRAN :

  PERCUBAAN

 • 1 (a) Rajah 1(a) menunjukkan satu garis nombor

  Rajah 1 (a)

  Tentukan nilai H, K dan L

  Jawapan: [ 3 markah ]

  H : ..

  K : ..

  L : ..

  (b) (i) Hitung nilai bagi:

  3

  19.5635

  Jawapan:

  H K L -12 -6 0 3

  (ii) Sebuah kedai buku menjual 2 450 buah buku pada suatu bulan.

  Bilangan novel yang dijual dua kali jualan buku fiksyen dan buku

  komik dijual dua kali jualan buku novel. Hitung bilangan buku yang

  dijual bagi setiap jenis buku itu.

  [ 4 markah ]

  Jawapan:

  Novel : ...

  Fiksyen :

  Komik : .

  2

 • (c) Taman Mawar akan disambungkan bekalan air yang baru oleh Syarikat Bekalan Air Selangor

  (SYABAS) pada minggu hadapan setelah mengalami gangguan air tiga bulan yang lepas. Pihak

  SYABAS telah memperuntukkan sejumlah paip yang panjang keseluruhannya 900m untuk

  disambungkan ke taman tersebut dari pusat bekalan utama yang berhampiran. Jumlah bilangan

  paip yang diperlukan untuk menghubungkan pusat bekalan utama ke taman itu ialah 60 batang.

  Panjang setiap paip yang digunakan ialah 6m. Adakah paip yang dibekalkan itu mencukupi?

  Beri alas an anda.

  [3 markah]

  Jawapan:

  2 (a) Senaraikan tiga nombor perdana di antara 20 dan 40. [3 markah]

  Jawapan:

  (b) Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan petak-petak kosong dengan jawapan

  yang betul.

  [4 markah]

  Jawapan:

  = +

  =

  +

  =

  _

  _

  _

  _

  3

 • (c) Maryam mula mengulang kaji pelajaran pada 9.00 a.m. Selepas mengulang kaji selama

  jam,

  dia berehat selama 1 jam 10 minit dan mengambil

  jam lagi untuk habiskan ulang kajinya.

  Pada pukul berapakah Maryam habis ulang kajinya?

  [3 markah]

  Jawapan:

  3 (a) Padankan jenis-jenis sudut dengan nilai-nilai sudut di bawah.

  Jawapan:

  [3 markah]

  (b) Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada segitiga PQR.

  (i) Dengan menggunakan protraktor dan pembaris, lengkapkan segitiga PQR dengan QR

  = 5cm dan PQR = 750.

  (ii) Ukur QPR.

  Sudut Refleks

  Reflect Angle

  Sudut Cakah

  Obtuse Angle

  Sudut Tirus

  Acute Angle

  500

  2500

  1500

  4

 • Jawapan :

  (i)

  (ii) QPR = . . ......................

  [4 markah]

  P Q

  (c) Seorang guru telah membuat kajian tentang hobi pelajar-pelajarnya. Nisbah bilangan pelajar

  mengikut hobi masing-masing seperti ditunjukkan di bawah.

  Diberi nisbah jumlah pelajar yang mempunyai hobi bersukan dan memancing kepada

  membaca ialah 5 : 3.

  Hitung nilai x.

  [3 markah]

  Jawapan:

  Bersukan : Memancing : Membaca

  x : 6 : 9

  5

 • 4 (a) Tandakan ( / ) bagi bentangan yang betul dan ( x ) bagi bentangan yang salah kepada pepejal yang berikut.

  [3 markah] Jawapan:

  Piramid Kon Silinder

  ( ) ( ) ( )

  6

  (b) Rajah di bawah menunjukkan dua buah bulatan yang serupa bersentuhan antara satu samalain dan juga dengan sisi segi empat tepat PQRS.

  Hitung luas kawasan berlorek.

  [guna 7

  22 ] [4 markah]

  Jawapan:

 • (c) Dalam Rajah 4c, PQRS ialah sebuah trapezium dan PST ialah segitiga bersudut tegak.

  Rajah 4c

  Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek

  [3 markah]

  Jawapan:

  5 (a) Nyatakan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu pembolehubah. Bulatkan jawapan anda. [3 markah]

  Jawapan:

  (i) k 4 = 10 2k

  (ii) + 3 = 16

  (iii)

  + 1 =

  Ya

  Tidak

  Ya

  Tidak

  Ya

  Tidak

  7

 • Q

  S R

  P

  (b) Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segiempat sama PQRS yang dilukis pada grid segiempatsama dengan sisi 1 unit. X dan Y adalah dua titik yang bergerak dalam rajah itu. Pada rajah itu, lukis

  i) lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 6 unit dari titik P.

  ii) lokus bagi titik Y dengan keadaan PY = RY

  iii) seterusnya, tanda dengan simbol kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y itu.[4 markah]

  Jawapan:

  C B

  (c) Pada rajah dibawah, segi tiga adalah imej bagi segi tiga ABC di bawah suatu pembesaran

  [3 markah]

  Diberi luas imej ialah 36 . Hitung:

  i) faktor skala

  ii) luas segi tiga ABC

  A

  8

 • 6 (a) Dalam ruang jawapan, nyatakan bilangan paksi simetri bagi poligon di bawah.

  [3 markah]

  Jawapan :

  (i) (ii) (iii)

  __________ __________ __________

  (b) (i) Rajah 6(b)(i),menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

  Rajah 6(b)(i)

  Cari nilai x dan y.

  Jawapan :

  9

 • (ii) Rajah 6(b)(ii) menunjukkan sebuah sisi empat kitaran PQRS dan EPSF ialah garis lurus.

  Hitung nilai m + n.

  . [4 markah] Jawapan :

  (c) Jadual 6(c) menunjukkan kadar bayaran yang dikenakan untuk untuk perkhidmatan melayari

  internet di sebuah kafe siber.

  Tempoh masa Kadar

  Satu jam pertama RM2.50

  Dua jam berikutnya RM2.00

  Setiap jam berikutnya RM1.50

  Jadual 6(c)

  Rajah 6(b)(ii)

  Darren menggunakan perkhidmatan internet dari jam 9.30 a.m. hingga 4.30 p.m. pada suatu hari

  tertentu. Hitung jumlah amaun yang perlu dia bayar untuk perkhidmatan itu.

  3 markah]

  Jawapan :

  10

 • 7. (a) Tuliskan skala lukisan di ruang jawapan yang disediakan.

  [3 markah]

  Objek LukisanSkala/ (1 : n)

  (b) (i) Permudahkan / Simplify:

  422x

  (ii) Cari nilai bagi Find the value of

  42

  2

  52

  2510

  [4 markah]

  11

 • (c) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina garis BX yang membahagi

  dua sama sudut ABC.

  X berada di atas garis AC. Seterusnya ukur panjang garis BX .

  [3 markah]

  Panjang BX / Length of BX= __________

  B

  A

  C

  8. (a) Isikan simbol ketaksamaan ,

 • (b) Rajah 8 (b) menunjukkan sebuah bekas yang berbentuk silinder dan sebiji cawan yang berbentuk

  hemisfera.

  Rajah 8 (b)

  (i) Hitung isipadu, dalam cm, bekas silinder itu.

  (ii) Berapa cawan airkah yang diperlukan untuk memenuhi bekas itu?

  [ Guna = 7

  22] [4 markah]

  (c) Dalam Rajah 8 (b), pentagon PQRST ialah imej bagi pentagon PQRST di bawah penjelmaan M.

  (c) Dalam Rajah 8 (b), pentagon PQRST ialah imej bagi pentagon PQRST di bawah penjelmaan M.

  (i) Huraikan selengkapnya penjelmaan M.

  (ii) Cari koordinat imej bagi titik G di bawah penjelmaan yang sama.

  (iii) Titik K ialah imej bagi titik K di bawah penjelmaan yang sama. Cari koordinat titik K.

  [3 markah]

  Jawapan:

  (i)

  (ii)

  (iii)

  13

 • 9. (a) (i) Faktorkan 4m2 + 16m

  A. 4m ( m + 4 ) B. m ( 4m + 16 ) C. 4 ( m2 + 4 ) D. 4m ( m + 16 )

  (ii) Faktorkan tiap-tiap ungkapan algebra yang berikut :

  (a) 4e 12 ef

  (b) 3x2 48

  Jawapan : [3 markah]a)

  b)

  (b) Diberi bahawa 3h 3k = 2h + 5j.

  (i) Ungkapkan h dalam sebutan k dan j.

  (ii) Cari nilai h apabila k = - 12 dan j = 10.

  [ 4 markah ]

  14

 • P S R

  6 4 2 0 2 4 6 8

  y

  x Siti berjalan dari rumahnya S ke kedai P, kemudian dia ke pejabat pos R untuk membayar bil utiliti yang dipesan oleh ibunya.

  (i) Nyatakan koordinat rumah Siti.

  (ii) Cari jarak antara Kedai P dan Pejabat Pos R.

  (c)

  10. (a) Jadual di bawah menunjukkan bilangan pekerja di 4 buah syarikat berlainan.

  Maklumat dalam jadual di atas ditunjukkan dalam carta palang pada rajah di bawah.

  (i) Lengkapkan carta palang di bawah untuk menunjukkan semua maklumat dalam jadual di

  atas.

  [3 markah]

  15

 • Jawapan:

  (ii) Hitung peratus pekerja dalam syarikat S.

  Jawapan:

  (b) Gunakan kertas graf pada halaman sebelah untuk menjawab soalan ini.

  Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dua pembolehubah x dan y bagi suatu fungsi.

  x -3 -2 -1 0 1 2 3

  y 28 15 6 1 0 3 10

  (i) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit, lengkapkan dan labelkan paksi y.

  (ii) Berdasarkan jadual di atas, plotkan semua titik pada kertas graf tersebut.

  (iii) Seterusnya, lukiskan graf fungsi tersebut.

  [4 markah]

  16

 • 17

 • (c) Dalam rajah di bawah, ABC ialah garis lurus.

  Diberi sin xo =

  dan AB : BC = 1 : 3, cari

  (i) Panjang AB, dalam cm

  (ii) nilai bagi kos CAD [3 markah]

  Jawapan:

  (i)

  (ii)

  18