Soalan Percubaan Pt3

  • View
    90

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

khb kt

Text of Soalan Percubaan Pt3

NAMA : TINGKATAN :

1

Nama

: ..............................................................................................

Tingkatan: .............................................................................................

SMK TAN SRI ABDUL KADIRPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TINGKATAN 1

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL2 jam

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa :

BahagianSoalanSkor PenuhSkor Diperolehi

A13

23

33

43

53

63

73

83

93

103

113

123

133

143

153

163

173

183

193

203

213

B110

210

310

Jumlah93

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruangan yang disediakan.2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram.

BAHAGIAN A[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan [] bagi pernyataan tentang pengurusan organisasi bengkel yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.Pengurusan Organisasi Bengkel

Menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan.Alatan hendaklah sentiasa disimpan di tempatnya semasa melakukan kerja amali di bengkel

Menghantar projek pada masa yang ditetapkan

[3 markah]

2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Amira.

Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu diambil kira dalam penghasilan projek itu.

i. .ii. .

Iii.

[3 markah]

3. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis pelarut yang betul bagi bahan kemasan yang diberikan.BahanPelarut

Syelek

Tona Kayu

Lekar

[3 markah]4. Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja elektrik dan elektronik

A B C

Padankan alatan tangan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.Nama MesinPena ujian

Playar gabung

Penjalur wayar mudah alih [3 markah]5Pernyataan berikut adalah merupakan satu komponen elektronik.

Berdasarkan pernyataan itu, (i) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah komponen itu.

A

B

C

(ii) Nama komponen itu.

.................................................................................................................

(iii) Nyatakan peralatan yang menggunakan komponen itu.

..................................................................................................................

[3 markah]

6Rajah di bawah menunjukkan sejenis perangkap.

Tandakan [] bagi alatan tangan yang betul untuk mengetatkan dan melonggarkan bahagian yang berlabel Z dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

7Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi suatu bongkah.

Tandakan [] bagi bongkah yang mempunyai pelan seperti rajah 3 dan [x] bagi bongkah yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]8 Pernyataan di bawah menerangkan hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

A : ........................................................................................................................

B : ........................................................................................................................

C : ........................................................................................................................

[ 3 markah]

9.Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil

menekan dengan jari

Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan

pengunci sekoci

Masukkan gelendong ke dalam skoci [3 markah]

10Tandakan [] bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

11Rajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan untuk pemasuan semula.

A

B

C

Nyatakan nama medium pemasuan semula yang berlabel.

A : ................................................................................B : ................................................................................C : ...............................................................................

[3 markah]

12Rajah di bawah menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah. Tandakan [] bagi lukisan keratan yang betul untuk bongkah itu dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

13Rajah di bawah menunjukkan lukisan skematik pendawaian Unit Kawalan Utama.

Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel :A : ..

B : ..

C : ..

[3 markah]

14 Pernyataan berikut adalah tentang satu jenis gear.

(i) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah gear itu.

A

B

C

(ii) Nama gear itu................................................................................................

(iii) Peralatan yang menggunakan komponen itu...............................................................................................

[3 markah]15Pernyataan di bawah merupakan satu bidang kegiatan usahawan.

Berdasarkan pernyataan di atas, a) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan bidang keusahawanan itu.

APerkhidmatan

BEkstraktif

CPerkhidmatan awam

b) Nyatakan contoh kegiatan bagi bidang tersebut.

(i) .(ii) .

[3 markah]

16Jadual di bawah menunjukkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Akta Perihal Dagangan 1972A

Akta Sewa Beli 1967B

Peraturan-peraturan Makanan 1985C

Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang betul bagi pernyataan yang tepat menerangkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Mewajibkan pengeluar barang makanan menandakan tarikh

luput penggunaan pada label

Melindungi pengguna daripada maklumat yang palsu dan pengiklanan yang mengelirukan terhadap sesuatu barang

Membuat peruntukan terhadap bentuk perjanjian barangan yang dibeli oleh pengguna secara ansuran

[3 markah]17 Tandakan [] bagi pernyataan tentang litar bersepadu yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Litar BersepaduLitar bersepadu dikawal dengan aruhan magnet

Paterikan soket litar bersepadu kepada bod litar terlebih dahulu

Litar bersepadu terdiri daripada gabungan komponen

transistor, kapasitor, perintang dan diod.

[3 markah]18Rajah di bawah menunjukkan komponen elektronik yang berfungsi mengawal arus dengan kehadiran cahaya.

Tandakan [] pada simbol yang betul bagi perintang peka cahaya (LDR).

[3 markah]

19Rajah di bawah menunjukkan bahagian luar enjin.

Padankan bahagian luar enjin yang dilabelkan dalam rajah di atas berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.

Tangki bahan api

Karburetor

Kabel tegangan tinggi

[3 markah]20 Rajah di bawah menunjukkan edaran enjin empat lejang.

A

B

C

D

Nyatakan nama lejang berdasarkan rajah di atas. Lejang A diberikan jawapan.

A : Lejang Masukan

B :

C :

D : [3 markah]Bahagian B

[40 markah]

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan

21Rajah di bawah menunjukkan proses reka bentuk.

RAJAH

Berdasarkan rajah tersebut,

a) Namakan jenis cantuman yang ditunjukkan dalam rajah di atas.[1 markah]

b) Huraikan langkah untuk menghasilkan proses reka bentuk di atas.

[7 markah]

c) Nyatakan 2 alatan tangan yang digunakan untuk mencantumkan bahan di atas.

[2 markah]

Ruang Jawapan(a) Jenis cantuman itu.(b) Langkah-langkah untuk penghasilan proses reka bentuk ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................