of 45/45
KOD KURSUS: KAA3013 DASAR,POLISI DAN PRINSIP AWAL KANAK-KANAK PN.NANCY LOO KASON

Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak

 • View
  533

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ILMU PENDIDIKAN

Text of Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak

 • KOD KURSUS: KAA3013DASAR,POLISI DAN PRINSIP AWAL KANAK-KANAK

  PN.NANCY LOO KASON

 • 1.PENUBUHAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK2.FALSAFAH-FALSAFAH DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

 • PENGENALANPendidikan berperanan penting melahirkan insan yang dinamik dalam semua aspek kehidupan selain menjadi wadah utama menjana anjakan paradigma setiap individu. Kajian mengakui bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa, sekali gus bertindak sebagai pemangkin didalam mencapai hala tuju yang disasarkan sesebuah negara

 • Pendidikan Prasekolah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaanPendidikan Prasekolah untuk kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun

 • Merancang Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang berkualiti

  Penubuhan sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti mengambilkira beberapa perkara seperti:

 • matlamat & objektifTinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan, ruang dan persekitaranBangunanKewanganOrganisasi pengurusanPeraturan dan undang-undangPeralatan dan sumbangan

 • MatlamatPendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah

 • Falsafah Pendidikan KebangsaanPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak, mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

 • Objektif Pendidikan Prasekolah membolehkan murid:

  Membina kecerdasan badanMempunyai tubuh badan yang sihat.Mempraktikkan amalan kesihatan yang baikMempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diriv)Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar

  Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik

 • v)Mempunyai kematangan emosi

  Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diriBerani menyuarakan pandangan dan perasaanBerkebolehan berinteraksi dengan orang lainBoleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulanMenghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya

 • ix)Mengamalkan nilai-nilai murni

  Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama islam.Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia,bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan seharian.Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas

 • Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalahMenggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran kehidupan seharianMengembangkan daya kreatif dan estetikaMenghargai keindahan alam dan warisan budaya(Dokumen Standard Prasekolah- Kementerian Pelajaran Malaysia)

 • Tinjauan Kebolehbinaan (Feasibility Study)Akta 267(Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982)Kesesuaian tapak dan lokasi prasekolahRumah banglo yang saiz lotnya berukuran kurang lebih 7000 kaki persegi dan kawasan sekeliling tidak lebih daripada 30%.Rumah berkembar lot tepi, jika lot pertengahan hendaklah dicantumkan kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai satu pusat prasekolah.Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres dan berangkai dengan kawasan yang tidak kurang dari 3000 kaki persegi.Rumah sebuah di kampung tradisional dan kampung melayu.Rumah pangsa dan pangsapuri yang mempunyai ruang khas untuk penggunaan prasekolah.Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan masjid, surau dan madrasah.Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan gereja, tokong Cina serta kuil Hindu.Dewan orang ramai atau dewan serbaguna.Bangunan-bangunan yang dibina khas untuk dijadikan pusat prasekolah.

 • Bangunan yang sesuai dijadikan pusat prasekolah

  Rumah banglo yang saiz lotnya berukuran kurang lebih 7000 kaki persegi dan kawasan sekeliling tidak lebih daripada 30%.Rumah berkembar lot tepi, jika lot pertengahan hendaklah dicantumkan kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai satu pusat prasekolah.Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres dan berangkai dengan kawasan yang tidak kurang dari 3000 kaki persegi.Rumah sebuah di kampung tradisional dan kampung melayu.

 • Bangunan yang sesuai dijadikan pusat prasekolah

  Rumah pangsa dan pangsapuri yang mempunyai ruang khas untuk penggunaan prasekolah.Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan masjid, surau dan madrasah.Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan gereja, tokong Cina serta kuil Hindu.Dewan orang ramai atau dewan serbaguna.Bangunan-bangunan yang dibina khas untuk dijadikan pusat prasekolah.

 • Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan, ruang dan persekitaran

 • Pelan Dalam &Luar Kelas

 • *TOT IAB 2003*Ruang Kelas

  TOT IAB 2003

 • RUANG KELAS

 • Padang Permainan.

 • *TOT IAB 2003*Ruang Permainan Luar

  TOT IAB 2003

 • *TOT IAB 2003*Ruang Permainan Luar

  TOT IAB 2003

 • SUDUT AIR DAN PASIR

 • *TOT IAB 2003*Ruang Dapur

  TOT IAB 2003

 • *TOT IAB 2003*Ruang Bilik Air

  TOT IAB 2003

 • TANDAS

 • SUDUT SAINS DAN TEKNOLOGI

 • SUDUT SAINS DAN TEKNOLOGI

 • SUDUT KOMUNIKASI

 • SUDUT KEROHANIAN

 • SUDUT KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP

 • SUDUT SAINS & TEKNOLOGI

 • SUDUT PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA

 • PERMAINAN LUAR

 • SUDUT KEMANUSIAAN

 • Organisasi Pengurusan-Pengurusan Pusat yang berkualitiKualiti Menepati kehendak pelanggan Mempunyai standad yang tinggiPengurusan/ Pentadbiran - Proses merancangMenyusun, mengarah, mengawalMengendali,melaksanakan /menjalankan

  Berkualiti Memperbaiki cara, menangani /mengendali sesuatu dengan lebih bijak serta berkesan

 • Kewangan.

  Anggaran perbelanjaan perancangan Menu bulanan Penyediaan buku tunai dokumen perlu difailkanPerancangan awal peruntukan perkapita bagi setiap murid Buku daftar -merekod barang kekal dan barang-barang hapus.

 • Pengurusan Kewangan & AsetPersediaan Bajet / Peruntukan dan Perancangan Pengurusan Kewangan (Bantuan RM 100 per kapita belanja mengurus; peruntukan makan-RM 1.50 per kapita )Perakaunan : Penerimaan & Pungutan; Perbelanjaan; Akaun Bank & Tunai, (Mencatat dalam buku rekod)Perolehan: Daftar Harta, Daftar stok, inventori, hapuskira & pelupusan (senarai harta , peralatan, inventorii barang prasekolah)Rujukan : Surat Pekeliling Kew. Bill 5, Tahun 2002Surat Pekeliling Kew. Bill 6, Tahun 2002

 • Tahap dan jangka masa persekolahan.Tahap Pelaksanaan PrasekolahTahap Prasekolah Asas (Base Line)Tahap Prasekolah Lengkap (Benchmark)guru terlatih dalam pendidikan prasekolah, melaksanakan kurikulum prasekolah; prasarana fizikal dan pengurusan sumber kewangan mencukupiTahap Prasekolah Berkualiti (Peningkatan)MASA: 4 JAM

 • -Rekabentuk kurikulum-Kurikulum Berasaskan Standard

  TRANFORMASI KURIKULUM

 • Kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun layak untuk belajar di pusat pendidikan awal kanak-kanak.Pihak pengusaha akan menetapkan beberapa kritera bagi memastikan ibubapa yang berkelayakan dengan syarat sahaja akan diterimaPemilihan kanak-kanak untuk ditempatkan di pusat pendidikan awal kanak-kanak ditentukan oleh jawatankuasa yang telah ditetapkan. Sebahagian pusat pendidikan awal kanak-kanak mempunyai ahli lembaga sendiri untuk membuat pemilihanBilangan kanak-kanak di pusat pendidikan awal kanak-kanak antara 10-25 orang.

  Peraturan Dan Undang-Undang

 • STRUKTUR ORGANISASISesebuah prasekolah perlu melalui proses perundangan KPMPrasekolah Swasta dan semua prasekolah perlu membuat pendaftaran dengan JPN dan jabatan lain yang terlibat.Prasekolah KEMAS,Jabatn perpaduan Negara juga perlu ikut prosedur semua aspek kurikulum dan programnya selaras dengan kehendak KPM.Rujuk Carta Organisasi.

  PENDAFTARAN PRASEKOLAH

  Pendaftaran prasekolah di peringkat pelesenan dan permit perlulah melalui beberapa prosedur. Ini bertujuan supaya prasekolah itu selamat dan sesuai.

 • LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIPATUHIPermohonan Ke Jabatan Pelajaran NegeriMenyediakan kertas kerja penubuhanMenyediakan Pelan lantai/lokasi prasekolahMenyediakan surat deraf cara prasekolah

  2. Mendapatkan pengesahan daripada:Jabatan Bomba dan penyelamatJabatan kesihatanPihak Berkuasa Tempatan

  3. Permohonan dimajukan ke JPNSijil pendaftaran prasekolahPermit mengajar

 • Permit pengelola

  4. Keluaran lesen untuk tempoh satu tahun dari tarikh permohonan.5. Dari segi penggunaan bangunan setiap negeri mempunyai peraturan yang berbeza mengikut syarat dan Pihak berkuasa Tempatan

 • ***************************