Click here to load reader

Falsafah dan Pendidikan Awal Kanak-kanak

 • View
  5.789

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Falsafah dan Pendidikan Awal Kanak-kanak

 1. 1. PERBANDINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN PROGRAM : FALSAFAH PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK KOD KURSUS : ETD 1223 NAMA PENSYARAH : TUAN HAJI ABU BAKAR B. YAHAYA TARIKH : 28 FEBRUARI 2013
 2. 2. Perbandingan Falsafah Pendidikan Falsafah Pendidikan Islam Falsafah Pendidikan Timur di China Falsafah Pendidikan Timur di India Falsafah Pendidikan Barat
 3. 3. Falsafah Pendidikan Islam Falsafah pendidikan islam berasakan Al- Quran. Pendidikan islam juga menyatupadukan pendidikan ilmu keduniaan dan akhirat. Proses pendidikan islam memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek, dan rohani manusia.
 4. 4. Dasar Pendidikan Islam mengikut Hassan Langgung (1979) 1. Keesaan Tuhan (tauhid) 2. Kepercayaan pesuruh-pesuruhNya 3. Kepercayaan kepada wahyu tuhan kepada Nabi 4. Manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian 5. Setiap individu bertanggaungjawab terhadap tindakan sendiri 6. Kehidupan keduniaan dan akhirat 7. Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat islam
 5. 5. Disiplin utama bagi ilmu islam menurut Syed Muhammad Al-Naquib Ajaran Quran Teologi Metafizik Bahasa Arab Sastera Displin Agama Kemanusiaan Alam sekitar Sains Gunaan Teknologi Displin kognitif
 6. 6. Pandangan tokoh-tokoh Islam dalam proses pendidikan Mohammad Qatb - Membentuk manusia menyeluruh dan seimbang. Tujuan utama pendidikan ialah mengembangkan potensi intelek, fizikal, emosi, dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan. Dr. Mohd Athiyat al-Abrasyi - pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran agama islam. Amal al-Shaibani - pendidikan digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Al-Ghazali - merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat- menghormati. Haji Abdul Malik Karim Amrullah(HAMKA) - membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi pekerti yang mulia seperti sikap merendahkan diri, sabar, menghormati orang tua dan sebagainya.
 7. 7. FALSAFAH PENDIDIKAN KONFUSIANISME Berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289 SM), Xunzi (313-238 SM) dan Han yu (768-824 TM) dari negara China. Dari pandangan tokoh-tokoh pendidikan Konfusianisme, ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.
 8. 8. Confucius Tokoh pendidik dan ahli falsafah Digelar mahaguru yang arif di China Mungusulkan amalan li , iaitu peraturan hubungan manusia Ren, iaitu sifat murni manusia Menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia Mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza
 9. 9. Konsep Pendidikan Untuk semua tanpa mengambil kira status sosio- ekonomi atau kedudukan sosial. Matlamat Pendidikan Menghasilkan individu yang kebolehan serta bermoral tinggi
 10. 10. Kurikulum Berfokus kepada matapelajaran Pendidikan Moral nilai-nilai yang ditekankan termasuk hormat kepada ibubapa Enam buku confucius => muzik, puisi,kesusteraan,sejarah,kod dan tatacara kelakuan yang baik.
 11. 11. Mengzi Mahaguru arif yang kedua Memperkembangkan amalan ren Mencadangkan amalan kemurahan hati dan tingkah laku yang wajar dan adil.
 12. 12. Xun Zi Pengikut Konfusianisme Berpendapat fitrah manusia adalah dilahir bersifat jahat yang sentiasa mengejar kepentingan diri sendiri. Maka, beliau mengutamakan pendidikan moral dan undang-undang untuk menjadikan sistem peraturan sivil sebagai pembentukan masyarakat yang aman dan teratur
 13. 13. Taoisme Pernah meninggalkan penulisan teks Taoisme berjudul Dao De Jin (Klasik Moral). Klasik moral mengandungi 81 ajaran berbentuk puisi, dan diklasifikasikan kepada dua komponen yang utama, -Jalan yang Betul dan Prinsip Nilai Murni. Dao sebagai jalan yang betul membimbing pelaksanaan Den sebagai amalan kesejahteraan hidup. Oleh itu, menurut Lao Zi, Taoisme mengutamakan etika hidup berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semula jadi.
 14. 14. Zhuang zi Mengembangkan idea Doa dengan meliputi kebebasan dan kehidupan berharmoni yang mematuhi peraturan semulajadi dari syurga. Prisip wu wei , iaitu tiada rancangan dan tiada tindakan, dan hanya mengikut prinsip semula jadi sahaja. Berpendapat, melalui amalan wu wei , pemerintah negara akan memperolehi De, iaitu nilai-nilai , untuk membimbing rakyatnya mempelajari semula jadi dan amalan hidup bahagia tanpa dikonkong oleh peraturan dan undang negara.
 15. 15. Xiang xiu dan Guo Xiang Buku Commentary on Zhuang Zi menghuraikan wu wei sebagai tiada aktiviti dan you wei yang bertentang sebagai ada aktiviti. Mengikut amalan wu wei bermakna menurut semula jadi dan membenarkannya memandu gaya hidup manusia. Amalan you wei merupakan tindakan yang menentang semula jadi, seorang yang bijaksana tidak mengamal you wei.
 16. 16. NEO-KONFUSIANISME Han-yu Tokoh pendidik dan pengikut Konfusianisme Pensyarah di Universiti Di-Raja Banyak menghasilkan esei dan disertai mengenai falsafah Konfusianisme Bahan teks pelajaran yang diguna masa kini ialah Asal Dao, Asal Musnah dan lain-lain.
 17. 17. MAZHAB NOE-KONFUSIANISME Diasaskan oleh dua orang adik-beradik Cheng Hao (1032-1055 TM) dan Cheng Yi (1133-1108 TM) Menjadi aliran pemikiran utama dalam Dinasti Song MAZHAB LI (THE SCHOOL OF PRINCIPLE) Diperkembang dan disempurnakan oleh zhu xi (1130- 1200 TM) Turut dikenali sebagai Mazhab Cheng-Chu atau Li Xuan yang bermakna Pengajian Prinsip atau Pengajian Hukum. Cheng Yi dan Zhu Xi, mengembang konsep Li, berlandaskan Apendiks daripada buku Yi Jing (Book of Changes). Teori enlightenment Zhu Xi. (ms 145).
 18. 18. Mazhab Minda Universal (School Of Universal Mind) Dipelopori oleh Cheng Hao Pelajar harus memahami ren, yang mengandungi nilai- nilai murni Mazhab ini diperkembangkan dan disempurnakan oleh Lu Qiu Yuan (1139-1193 TM) dan Dinasti Ming (1368- 1644 TM) Dikenali sebagai Mazhab Lu-Wang Konsep Alam Semesta (merupakan satunya yang seluruh dan di dalam dunia yang kita alami) Ilmu Intuitif (sinar minda dalaman manusia dan perkembangan) Ringkasnya, Neo-Kofusianisme adalah falsafah Konfusianisme baru yang diperkembang melalui sintesis intisari falsafah Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme.
 19. 19. Falsafah Pendidikan di India Tertumpu kepada ajaran agama iaitu Hinduisme dan Buddhisme Hinduisme, -Bermula 4000 tahun dahulu -Percaya kepada amalan Yoga mendisiplin mental dan fizikal untuk mencapai peringkat moksa Buddhisme, -Diasaskan oleh Siddhartha Gautma (563- 483 SM) -Penderitaan boleh dilepaskan dengan penghapusan nafsu Karma prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. Penulisan tertua vedas ilmu suci Moksa/Nirvana kelepasan daripada penderitaan
 20. 20. Sistem kasta Brahmin - Sami dan sarjana Kshatriga - Pahlawan dan pentadbir Vaisya - Saudagar dan pedagang Sudra - Hamba dan buruh
 21. 21. Lapan langkah ( Eightfold Path ) Diamalkan oleh penganut agama Buddha 1. Pengamatan secara betul ( right seeing ) 2. Pemikiran secara betul ( right thinking ) 3. Pertuturan secara betul ( right speaking ) 4. Tindakan secara betul ( right acting )
 22. 22. NASIONALISME DAN INTERNASIONALISMERabindranath Tagore (1861-1941) 1. Seorang ahli falsafah dan penyair 2. Pendidikan merupakan proses melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai aspek fizikal, intelek, moral dan kerohanian 3. Tidak terikat dengan buku sahaja 4. Kecekapan berkhidmat kepada masyarakat 5. Banyak dipengaruhi oleh falsafah Pragmatisme dan Progresivisme
 23. 23. Sharifah Alwiah Alsogoff,Menyenaraikan idea penting yang terkandung dalam falsafah Rabindranath Tagore untuk membentuk kesempurnaan manusia 1. Pendidikan tubuh badan 2. Pendidikan intelek 3. Pendidikan rohani 4. Pendidikan realistik 5. Pendidikan harus hidup dan dinamik 6. Pendidikan dalam perkara semula jadi 7. Pendidikan nasionalisme 8. Pendidikan internasionalisme 9. Pendidikan perkembangan individu 10.Pendidikan perkhidmatan sosial dan kecekapan
 24. 24. Falsafah Pendidikan Barat Dibahagikan kepada 2 jenis iaitu tradisional dan moden.
 25. 25. Falsafah Pendidikan Tradisional Barat Aspek Mazhab Konsep Matlamat Pendidikan Tumpuan Perenialisme Secara semulajadi, ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah-ubah Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Kurikulum: bidang kemanusian dan kesusastereaan Guru: penyampai ilmu yang pakar Kaedah mengajar: Didaktik Murid: penerima ilmu yang bersifat pasif.
 26. 26. Esensialisme Penekanan di beri kepada perkara-perkara asas Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asasi sahaja Kurikulum: kemahiran asas ( membaca,menulis,m engira) Guru: penyampai ilmu yang mahir Kaedah mengajar: pendekatan didaktik Murid: penerima ilmu yang bersifat pasif.
 27. 27. Aspek Mazhab Konsep Matlamat pendidikan Tumpuan Proresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian Kurikulum: kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari guru:pembimbing dan pengurus Kaedah mengajar: induktif Murid: mencari ilmu dan bersifat aktif Falsafah Pendidikan Moden Barat
 28. 28. Rekonstruktisvisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Kurikulum: bidang sains sosial Guru: agen perubahan Kaedah mengajar: berpusatkan murid Murid: berani mencuba dan bersifat aktif Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab ke atas diri sendiri Tidak digariskan Kurikulum: bidang estetik dan falsafah Guru: pemangkin ilmu Kaedah mengajar: berpusatkan murid dan aktiviti Murid: penerima ilmu yang bersifat aktif