Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  1/54

  PEMBINAAN ITEM

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

  (KBAT)

  Aliran Perdana

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  2/54

  HASIL PEMBELAJARAN

  MEMBINA ITEM SUBJEKTIF DAN PERATURAN PEMARKAHAN0303

  0202 MEMATUHI PROSEDUR PEMBINAAN ITEM SUBJEKTIF SEPERTI YANG TELAH DITETAPKN

  MENGETAHUI DAN MEMAHAMI KONSEP-KONSEP PENTAKSIRAN,

  KONSTRUK, KATA TUGAS DAN KAEDAH PENSKORAN DALAM

  ITEM SUBJEKTIF

  0101

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  3/54

   Jadual Bengkel Hari Pertama

  MASA PERKARA

  8.30 - 9.30 pagi Pengenalan Kepada KBAT

  9.30 - 10.30 pagi Pengenalan Kepada Konstruk

  10.30 - 11.00 pagi Kudapan

  11.00 - 1.00 ptg Pengenalan Kepada Konstruk

  1.00 - 2.30 ptg Rehat

  2.30 - 5.30 ptg

  i! Pengenalan Kepada "te# $u%&ekti'  ii! Pe#%inaan "te# $u%&ekti'    - (ontoh $oalan $u%&ekti'    - Peraturan Per#arkahan

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  4/54

   Jadual Bengkel Hari Kedua

  Masa Perkara

  8.30 - 10.30 pagi i! Bengkel Pe#%inaan "te# $u%&ekti'  ii! Bengkel Pe#%inaan Pe#arkahan

  10.30 - 11.00 pagi Kudapan

  11.00 - 1.00 ptg Pe#%entangan

  1.00 - 2.30 ptg Rehat

  2.30 - 5.30 ptg i! Pe#%entangan ii! Ru#usan

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  5/54

  Item-item yang dibina untuk mentaksir kemahiran kgniti! menganalisis" menilai dan

  men#i$ta% &alaubagaimana$un item KBA' (uga bleh mentaksir kemahiran kgniti! a$likasi

  dalam situasi baharu untuk menyelesaikan masalah kehidu$an seharian%

  )leh itu" item-item KBA' mengu(i keu$ayaan murid untuk menga$likasi $engetahuan"

  kemahiran dan nilai dalam membuat $enaakulan dan re*eksi bagi menyelesaikan masalah" membuat ke$utusan" berin+asi dan beru$aya men#i$ta sesuatu

  KONSEP ITEM KBAT

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  6/54

  Sumber, ANERS)N" L &" . KRA'H&)HL  R /eds%0 /12230% A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of

  Item KBAT )ala# konteks

  KP*+ *ala,sia

  PENAMBAHBAIKAN DILAKKAN OLEH ANDERSON

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  7/54

  *enggunakan sti#ulus seara

  ekstensi' untuk #en&ana

  ke#ahiran in'erens dan

  penaakulan kritis

  *entaksir pel%agai aras pe#ikiran dala# do#ain

  kogniti' untuk #e#%eri

  i#pak ,ang le%ih %esar 

   *enggunakan situasi

  %aharu di luar %ilik dar&ah

   *enggalakkan #urid %er'ikir le%ih #endala# dan %ukan

  sekadar #engingat se#ula

  apa ,ang dipela&ari dala#

  %ilik dar&ah

  *ena%ar #urid

  untuk #en,elesaikan

  suatu #asalah

  kehidupan se%enar

  dengan

  #enggunakan

  pe#%ela&aran

  daripada pel%agai

  disiplin

   "te# %er%e/a setiap tahun

   *enggunakan %ahan ,ang #elangkaui %ahan %uku

  teks+ %uku ker&a+ %uku

  latihan dll

  $u#%er * Kinse,. 9 *ei 2013 di%entangkan dala# *es,uarat *ingguan KPP*

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  8/54

         $

  I'EM S6BJEK'I7

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  9/54

  KAN6N8AN

  PENTAKSIRAN!!

  KONSTRK""

  ITEM SB#EKTIF$$

  PEMBINAAN ITEM SB#EKTIF%%

  &ONTOH SOALAN SB#EKTIF''

  &ONTOH PERATRAN PEMARKAHAN 

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  10/54

  ◉SA'6 PR)SES MENAPA'KAN MAKL6MA'SA'6 PR)SES MENAPA'KAN MAKL6MA'

  AN SE'ER6SN5A MEMB6A'AN SE'ER6SN5A MEMB6A'

  PEN8HAKIMAN 'EN'AN8 PR)6KPEN8HAKIMAN 'EN'AN8 PR)6K SES6A'6 PR)SES PENIIKANSES6A'6 PR)SES PENIIKAN

  PENTAKSIRAN!!

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  11/54

    Knstruk ialah satu dimensi yang digunakan untuk mengukur manusia" baik yang berbentuk,

  9 Knkrit - se$erti tinggi dan berat atau

  9 Abstrak - se$erti $emikiran" $engetahuan" nilai dan sika$%

  KONSTRK""

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  12/54

   KA'E8)RI K)NS'R6K 

  Peneta*+an Konstruk ini #engukur se&auh #ana #urid 'aha#

  akan sesuatu perkara selepas #elalui proses

  pe#%ela&aran

  Kema*iran Konstruk ini #engukur se&auh #ana #urid

  %erupa,a #elakukan sesuatu selepas #elalui

  proses pe#%ela&aran

  Nilai dan sika,Konstruk ini #engukur se&auh #ana #urid itu

  %oleh #e#pa#er dan #enga#alkan sikap

  ,ang positi' selepas #elalui proses

  pe#%ela&aran

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  13/54

  Taksono#i Bloo# #e#%ahagikan ke%olehan kogniti' kepada ena# do#ain

  ,ang uta#a

  !- Peneta*+an"- Ke.a*aman $- A,likasi %- Analisis

  '- Sintesis - Penilaian

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  14/54

  PEN8E'AH6AN

  Keblehan kgniti! untuk mengingat semula atau mengenal$asti $erkara s$esi:k

  yang terda$at dalam suatu kandungan mata $ela(aran%

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  15/54

  Peneta*+an /0le* di/a*aikan ke,ada /e/era,a

  k0m,0nen ke1il iait+2

  P1 - Pengetahuan tentang ter#inologi

  P2 - Pengetahuan tentang 'akta

  P3 - Pengetahuan tentang kela/i#ankonens,en

  P - Pengetahuan tentang urutan

  P5 - Pengetahuan tentang pengkelasan P4 - Pengetahuan tentang kriteria

  P - Pengetahuan tentang #etodologi  kaedah

  P8 - Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi

  P9 - Pengetahuan tentang teori dan struktur  

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  16/54

  KE7AHAMAN

  Ke%olehan kogniti' ,ang #eli%atkan penggunaan

  pengetahuan tanpa situasi %aru.

  )apat di%ahagikan kepada tiga ke#ahiran kogniti'6

    Penter&e#ahan

    "nterpretasi dan

    7ktrapolasi

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  17/54

  Kebolehan kognitif dalam menggunakan prinsip

  dan generalisasi tentang sesuatu masalah dalam

  situasi baharu. Dalam kes ini murid telah ada pengetahuan sedia ada melalui pembelajaran

  yang lepas. Namun murid akan menggunakan

  pengetahuan itu dalam menyelesaikan sebarang

  permasalahan yang baharu.

  APLIKASI

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  18/54

  ANALISIS

  Kebolehan kognitif untuk memisahkan sesuatu set komunikasi kepada elemen atau bahagian-

  bahagiannya sehingga satu bentuk pertalian

  antara elemen atau bahagian yang membina

  set komunikasi itu dapat dilihat dengan jelas

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  19/54

  SIN'ESIS

  kemahiran kognitif yang menggabungkan elemen- elemen dan bahagian-bahagian untuk membentuk

  suatu set komunikasi. Peringkat ini melibatkan proses

  menyusun dan menggabungkan sesuatu untuk

  membentuk struktur, persembahan atau corak yang

  tidak jelas sebelumnya. Kemahiran ini lebih bersifat

  mencapah pemikirannya atau kreatif. Ianya dapat

  dilihat pada jaapan hasil respon murid seaktu diuji

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  20/54

  PENILAIAN

  ke#ahiran kogniti' ,ang paing tinggi dala# taksono#i

  Bloo#. )o#ain ini adalah ke%olehan #e#%uat

  perti#%angan dengan #enggunakan kaedah dan

  kriteria ,ang piaai untuk #enentukan kesesuaian+

  ketepatan+ keekapan+ ke%erkesanan tentang nilai+

  #akna+ pendapat+ pen,elesaian+ produk dan

  se%again,a

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  21/54

  De.inisi Item  Alat ,ang digunakan untuk #endapatkan eiden ,ang

  %oleh diperti#%angkan dala# sesuatu pentaksiran

  De.inisi Item S+/3ekti.  $oalan su%&ekti' #erupakan satu %entuk pen,ataan

  ,ang %er%entuk pertan,aan untuk #engu&i

  pengetahuan+ pengala#an+ ke#ahiran serta tahap

  ke%olehan kogniti' alon #elalui respon seara tulisan

  ITEM SB#EKTIF$$

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  22/54

  KELEBIHAN ITEM SB#EKTIF "te# su%&ekti' ialah ite# ,ang #e#%enarkan

  su%&ektiiti dala# respons ,ang di%erikan

  "te# ini digunakan supa,a pela&ar %oleh #e#pa#erkan kedala#an pengetahuan dan

  ke#ahiran ,ang di#iliki

  Pela&ar %oleh #e#%eri respons dengan#enge#ukakan pel%agai &aapan ,ang %ersi'at

  polikoto#us

 • 8/18/2019 Pembinaan Item KBAT(Subjektif) 1.10.15

  23/54

   *a#pu disesuaikan untuk #engu&i tahap kogniti' ,ang le%ih tinggi seperti #entaksir

  ke#ahiran #enganalisis+ #ensintesis atau

  #e#%uat perti#%angan tentang sesuatu

  perkara ,ang #ana #e#erlukan pela&ar #engaplikasikan ke#ah