Pentaksiran Formal Subjektif

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pentaksiran Formal Subjektif

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  1/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  2/26

  Soalan Subjektif

  Denisi- Satu pernyataan bersifat pertanyaan

  dalam instrumen pentaksiran untuk

  menguji pengetahuan, pengalaman,kemahiran serta tahap kebolehankognitif calon melalui respons secara

  tulisan

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  3/26

  PEMBINAANPEMBINAANITEM SUBJEKTIFITEM SUBJEKTIF

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  4/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  5/26

  12 ASP! P"#$%AA% $&"S'#(!&$)

  "erangkumi sukatan mata pelajara

  "encakupi pembelajaran

  "emenuhi Spesikasi 'jian

  "emenuhi ketentuan konstruk

  Pendek dan jelas"empunyai tugasan*ransangan

  Aspek-aspek penting pembelajaran

  #erdasarkan tajuk tertentu

  "enentukan tahap kesukaran

  "engelak aspek-aspek sensitif

  Pertimbangan masa

  Penyediaan skema pemarkahan

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  6/26

  Panduan menggubal soalan subjektifbagi mata pelajaran Pendidikan "oral

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  7/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  8/26

  (%$S$&"

  SUBJEKTIF

  Respon Terbuka

  Berpandu

  Respons Terhad

  Berstruktur

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  9/26

  KEKUATAN

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  10/26

  KEKUATAN

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  11/26

  KELEMAHAN

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  12/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  13/26

  CNTHSALAN!

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  14/26

  Jenis respns #erha$

  * mengan$%ngi sa&an yang memer&%kan pe&a+ar men%&is

  +a,apan se-ara ringkas* iha$kan kepa$a skp / #a+%k #er#en#%

  * Pan+angnya respns a$a&ah $ari segi r%angan +a,apan yang

  $ise$iakan.

  * Biasanya0 i#em ini memer&%kan m%ri$ mem"erikan respns

  $a&am sa#% 1rasa0 a#a% "e"erapa aya# a#a%p%n sa#% perenggan.

  -n#h: "eri $%a 1ae$ah meng&ah a&am sem%&a +a$i $engan "aik

  "# $arkah %

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  15/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  16/26

  $&"

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  17/26

  $&"#PA%D'

  * mengandungi penggerak-penggerak atau stimuliseperti gambar, peta, carta

  dan lain-lain* pelajar menjaab

  berdasarkan penggerak-penggerak yang disediakan

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  18/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  19/26

  $&" #S&'!&'

  Sa#% siri i#em yang "erkai#an

  $engan ses%a#% prses yang

  $ikem%kakan sa#% persa#%

  Ja,apan yang $i"erikan mer%pakan

  kese&%r%han prses yang"erkenaan

  Sa&an "ers#r%k#%r a$a&ah +enis i#em

  respns #erha$.

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  20/26

  ./%&/0 ./%&/0$&" #S&'!&'

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  21/26

  Set&ap pe'a(ar d&)a(&bkan $en*erta& akt+&t&tkokur&ku'u$ d& &nst&tut, P&'&h satu dar&padaakt&+&t& kokur&ku'u$ *an- anda serta& dan$enu'&s sebuah karan-an den-an

  $en--unakan &s&.&s& pent&n- ber&kut! Tu(uan

  Akt&+&t&.akt&+&t&

  Faedah./aedah Ke(a*aan *an- te'ah d&0apa&

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  22/26

  Ba0a pet&kan d& ba)ah dan (a)ab soa'an *an- d&ber&,

  Tan Hu& 1ee seoran- $ur&d *an- berusaha 23 tahun terpaksa$e'a'u& har&.har& *an- sukar, 4&a $en-hadap pen*ak&t (antun-,Se'a$a setahun5 d&a terpaksa ber-antun- h&dup den-an

  $en--unakan (antun- $ekan&ka', Tan Hu& 1ee be-&tu berharap a-ar$endapat s&$pat& dar&pada oran- ra$a& *an- sud& $ender$akanor-an (antun- *an- baharu kepadan*a,

  Pender&taan h&dupTan Hu& 1ee $endapat perhat&an $e'uasdar&pada $as*arakat Ma'a*s&a, Tan--a' 6 ktober #778, Tan Hu& 1ee$endapat s&nar h&dup *an- baharu, Tan Hu& 1ee te'ah $endapat

  or-an (antun- *an- baharu dar&pada seoran- pender$a, K&n&5 d&a$a$pu h&dup tanpa ber-antun- pada (antun- $ekan&ka' 'a-&, S&kapba&k hat& dan &kh'as pender$a or-an (antun- &tu patut d&pu(&,

  2, S&apakah na$a $ur&d *an- $en-hadap& pen*ak&t (antun- &tu9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#, Berapa 'a$akah pesak&t (antun- &tu ber-antun- den-an (antun-$ekan&ka'9

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;, 4ar& $anakah Tan Hu& 1ee $endapat or-an (antun- *an- baharu9

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  3, B&'akah Tan Hu& 1ee $endapat or-an (antun- *an- baharu9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  23/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  24/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  25/26

 • 7/25/2019 Pentaksiran Formal Subjektif

  26/26

Search related