Click here to load reader

Otonom Sayı 16

 • View
  229

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Otonom 16. Sayı

Text of Otonom Sayı 16

 • Otonom Say: 16, Ekim - Aralk 2007 Fiyat: 3 YTL Sahibi ve Sorumlu Yaz leri Mdr: Bar zorluAdres: Yeniar Cad. Kalkan Apt. No: 56/6 Beyolu / stanbulTel: 0 212 244 87 09 Faks: 0 212 292 23 66Yayn Tr: Aylk Yerel Sreli YaynBask: Yn Matbaaclk Tel: 0 212 544 66 34Kapak Film: Bay Grafik 0 212 213 26 51 - 213 26 93

  Politik kuruculuk ve otonomiBiz gvencesizlerizSnrda hayatBamz sa olsunKrotonomedya otonomist tartma grubuYeni zapatismo ve otonomiSS aslnda ne demek?Eitim ve kapitalist tahakkmVerkaMatematik Ky fikri nasl dodu?

  13162022232433343940

  8Dman kardeler: devlet ve siyasal demokrasi

  Birinci cumhuriyetin zl ve komnalist sol

  2

  Sermaye zel, toplumsal, siyasal alan snrlarn ortadan kaldrarak hayatn her alanna szyor. Kendisini retebilmek iin emein yaratc gcn cretli emek altnda snflatrarak tahakkm altna alyor. Ulus devletlerin zlmekte, sermayenin hayatn her hcresinde kendisini retmek-te olduu bu dnemde, toplumsal alandaki elikilerin siyasal alandaki temsiliyetini ifade eden siyasal demokrasi ve tarttrd cumhuriyet, vatandalk gibi kavramlar emein geleceini ifade etmiyor.

  22 Temmuz seimleri ile girilen sre, yeni kresel egemenlik biiminin bu topraklarda kuruluu-nun nemli bir uran ifade ediyor. Bu seim, normal ve konjonktrel gerilimleri ifade etmenin ok tesine geen, egemen gler arasnda yz yldr sren tarihsel bir hesaplama anlamn tayor. Birinci cumhuriyetin zln ve ikinci cumhuriyetin kuruluunu iaret ediyor. Bu seimlere ister birinci cumhuriyetilerin ister ikinci cumhuriyetilerin arkasna dizilerek katlan-lar, siyasal demokrasi zemininde konumlanmlardr. Birinci cumhuriyetiler siyasal bamszlk temelinde hareket ederken, ikinci cumhuriyetiler siyasal demokrasi konseptinde devletin demokratikletirilmesinin politik gc olarak znelemilerdir.

  Emein zgrlemesi, snflatrma ilikilerini gvence altna alan devletin herhangi bir biimini kurucu g olarak olumlayarak gereklemeyecektir. Komnizm, snfszlamann politikliidir ve bugne ikindir. Komnizm yarnlara ertelenen bir cennet deildir. Komnizmin politiklii bugn-den komnalistliktir. Devrim kavramnn devrimciletirilmesi, komnizmin devletletiril-mesi ile deil, komnalistletirilmesi ile mmkndr. Egemenler asndan yeni bir kuruculua iaret eden seimleri ve emein komnalist gcnn olanaklarn aratrdmz bu saymzla, yeniden merhaba

  letiim iin:[email protected]@yahoogroups.com

 • 2Birinci cumhuriyetin zl ve komnalist sol

  Dil, tarihsel-toplumsal bir devinimi ierir ve politik mcadelenin nemli bir kurucu gc-dr. Bu balamda, "kavramlar" dnyas g atmasnn alandr ve snf mcadelesinin iktidar ilikilerinden soyut ele alnamaz. Her snf, kendini olumlayan politik pratiinin dilini sylem olarak kurar. Bu durum, varln eyle-minde kendini rettii ikinlii ve znelliidir. zne eyleminde, ikinliinde ve znelliinde kurulur. Eylemden nce zne yoktur. zne ne bilin ne de yapdr. zne bir ilikiselliktir, devingen ve uzamsall ieren bir bedendir. Kurucu olan ilikiselliktir. likisellik, dili ve politiklii ierir. likisellik, politikliin kudreti ve znellik retimidir.Kurucu g olarak sermaye, bir toplumsal iliki biimidir. Kapitalizmin kurucu gcn sermayenin kiiliklemi biimi olan kapita-listlere indirgemek, sermaye kavramn anla-mamak demektir. Burjuvazi ya da kapitalistler, uzamsal sermayenin zamansal ve mekansal biimleridir. Kapitalistlerin ortadan kaldrl-d ve olmad bir toplumsal ilikide de ser-maye iletilip altrlabilir ve olumlanabilir. i devleti altnda kurulan devlet kapitalizmi, sermayenin toplumsal iliki olarak retimidir. Hangi snf olursa olsun, snfsal varln snf olarak reten bir ilikisellik retiyorsa, snf retme iindedir ve sermaye iidir.Kapitalizm iin dil metadr. Kapitalizmin ken-dini olumlama politik pratii olan snf retme ilikiselliini ileten ve reten her dil serma-yedir. Art-deer retiminin, ancak snf ret-me dili iinde yeniden retimi mmkndr. Sermayenin dili, toplumsal ilikileri snflara bler; bu snflarn elikisi zerinden atma ile kendisini retir. Sermayenin politik pratii-

  nin dili bu balamda diyalektiktir. Sermaye, emei cretli emek altnda snflatrr. Sermaye, cretli emek olarak kendisini olum-suzlamasyla kendisini retir ve olumlar. Bu balamda, sermaye ile cretli emek arasn-daki bu eliki ve diyalektik alan, bir aknsal alan retir: Siyasal alan zel, toplumsal ve kamusal alan ayrmlar yaratarak hayatn ken-disini politik olmaktan karr ve politik olan kamusal alana sktrr. Toplumsal alandaki elikiler siyasal alanda atmaya dnr. Bu atma alan, snflar aras ilikileri sis-tem adna gvence altna almaldr. Siyasal demokrasi budur. Devletin demokratikleti-rilmesi bunu ifade eder. Snflar aras iktidar ilikileri, bir hkmet deiiklii ilikisidir. Bir snf retme ilikisi olarak devlet devam eder. Devlet, snflar aras politik diyalektiin retimidir. Demokrasi, bir devlet biimidir ve snflar aras politik ilikiyi dzenler. Bu alan, sermayenin retimi ve yeniden retimini sa-lar. cretli emek, sermayenin yabanclam biimidir ve sistem ii bir snftr. cretli emein politik olarak snf kar, devletin

  demokratikletirilmesidir. Bu siyaset, cretli emei snf olmaktan karmaz; tam tersine, snf olarak retimini sermaye adna devam ettirir. Bu balamda cretli emek siyaseti, sermayenin ykc gc deil, sistemi reforme eden retici gcdr. Deer retme iliki-si ierisinde sermayeleen retken emek, siyasal alanda reformistleir. ou mark-sist, reformizmi snf siyasetinden bir sapma, reformizmin snfsal temelini de kk burju-vazi olarak grr. Oysa reformizmin snfsal temeli, cretli emein snf olarak kendini retme siyasetidir. cretli emek, ister silahl ister silahsz olsun, kapitalizmin reformist snfsal gcdr. Bu balamda reformizm, bir sa sapma deil, bir snf siyasetidir. Bu snfsal dil, "siyasal bamszlk", "siyasal demokrasi", "siyasal eitlik", "siyasal zgr-lk", "devletin demokratikletirilmesi" dilidir ve politiktir. Bu dil, komnist bir dil deildir. Emein komnist politik dili, cretli emein politik diline gmlmtr.22 Temmuz seimlerine ister birinci cum-huriyetilerin ister ikinci cumhuriyetilerin

  22 Temmuz seimleri, birinci cumhuriyetin

  zln ve ikinci cumhuriyetin

  kuruluunu ifade ediyor.

  Bu meclis kurucu bir meclistir

 • 3arkasna dizilerek soldan katlanlar, siyasal demokrasi zemininde konumlanmlardr. Birinci cumhuriyetiler siyasal bamszlk temelinde hareket ederken, ikinci cumhuri-yetiler siyasal demokrasi konseptinde dev-letin demokratikletirilmesinin politik gc olarak znelemilerdir. Aknsal alann dili ve sylemi zerinden emek, sistemi reforme eden bir politik zne haline getirilmitir. Emek siyaseti, sermayenin sol sylemi olan siyasal demokrasicilie, bir devlet biimine ve devletin demokratikletirilmesi siyasetinin toprana gmlmtr. Bu bir eletiri deil, bir durumdur. Bu durum zerine dnd-mzde, siyasal demokrasicilik temelli "sol" kavramnn deformasyonu karmza kar. Hangi "Sol"!? Siyasal demokrasicilik zemi-ninde kurulan komnistler, politik dil krizi iindedir. Bu sorunsalln zerine dnme-ye, 22 Temmuz seimleri ve sermaye ii g ilikileri zerine dndkten sonra gemek daha anlaml ve anlalr olacaktr.

  22 Temmuz Seimleri ve kinci Cumhuriyetin KuruluuKurucu bir g olan sermayenin kendi karn toplum kar olarak rgtlemesi politiktir ve bu politiklik, egemenlik ve iktidar sorun-salna ikindir. Sermaye asndan snfsal kar toplum kar olarak rgtlemek; emei cretli emek altnda snflatrma biyo-politik retimini ve yeniden retimini srdrebilmek, gvence altna almak ve snflar ve snflar aras ilikileri denetim ve kontrol altnda ile-tebilmektir. Sermaye egemenliinin kurucu gc modernizmdir. Modernizm, tarihsel ve toplumsal olarak sermayenin snf karla-rn toplum kar olarak rgtlemesinin bir egemenlik biimidir. Emein cretli emek altnda snflatrlmasnn kurucu toplumsal retim ilikiselliidir. Bu balamda, sermaye gibi cretli emek de snfsal olarak moder-nisttir. Uluslama ve ulus devlet egemenlik ilikisi, emein cretli emek altnda siyasal olarak itlenmesi ve siyasal mlkiyet altna alnmasdr. Sermaye kresel bir g olmay srdrrken, cretli emek ulusal politik bir g olarak halklatrlr. "Modern sanayinin ilerlemesi sermaye ile emek arasndaki snf antagonizmasn gelitirdii, genilettii ve younlatrd oranda, devlet gc de gide-rek daha fazla sermayenin emek zerindeki ulusal gc, toplumsal klelik iin rgt-lenmi kamusal bir g, bir snf despotizmi makinesi olma nitelii"1 kazanmtr. Bu dev-let gc, sermayenin emek zerindeki ulusal gc, kamusal gc, sermayenin snf karn toplum kar olarak rgtleyen kurucu bir sylem retmitir: Cumhuriyet. Cumhuriyet,

  egemenliin kaytsz artsz halktan geldiini ifade eden, laik, politik bir sylemdir. Bu sylem, tarihsel bir kurucu gce sahiptir. Fakat cumhuriyet kavram, kapitalizmin top-lumsal yapsnn snflar gereine arparak kendisini tarttrmtr. Cumhuriyet kavra-mn tarttran kavram siyasal demokrasidir. Egemenliin kaytsz artsz halkta olmad-n, egemenliin bir iktidar ilikisi olduunu ve bu iktidarn snf ve snflar mcadelesi tara-fndan belirlendii grlmtr. Demokrasi, snflarn zgrln ieren bir devlet bii-midir. Snflarn zgrce kamusal alanda ken-dilerini ifade ettii ve snflar aras iktidar ilikilerinin hkmet deiiklikleriyle gvence altna alnd devlet biiminin ad demokrasi-dir. ster burjuva ister ii demokrasisi diye-lim, eer bu demokrasi snf demokrasisi ise, devleti her zaman kurucu g olarak grr ve burjuvadr.19. yzyln balarnda balayan Osmanl modernlemesi, 1908-09 burjuva devrimiyle siyasal bir biim almtr. Modernlemenin ulus devlet egemenlik biimine geiinin kuru-cusu 1908-09 devrimidir. 1923 Cumhuriyetinin ilan, yalnz burjuva siyasal mcadelesinin birikimine verilen bir addr. Modernleme

  hareketinin kurucu brokrasisi, cumhuriyetin kurucu kadrolarna dnmtr. Yukardan aaya doru kurulan bu modernleme hare-keti modern snf hareketleriyle gelimedi-inden, toplumsal taban bulmada her zaman sorun yaamtr. Abdlhamitten bu yana toplumsal taban bulmann sylemi islam-dr. Siyasetin toplumsal olarak rgtlenmesi dinsel cemaatlerdir. Daha sonra ttihat ve Terakki ile gelen "vatan" kavram, ulusal bilincin oluumuyla birlikte bir ulusal kimlik

  Hangi snf olursa olsun, snfsal