Click here to load reader

Şehir Postası Sayı:16

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bursa şehir postası

Text of Şehir Postası Sayı:16

 • Sehir Postas..

  Uluslararas Altn Karagz Halk Dans-lar Yarmasna 20 lkeden katlan yaklak 600 dans ve mzisyen, engarenk kostmleriyle grsel bir lene imzasn att.

  Bursadarenk cmb

  12de

  tBursa Bykehir Belediyesi Aylk ehir Gazetesi www.bursa.bel.trHaziran-Temmuz 2012 Say: 16

  Busmekin 7. gurur sergisiBilim ve teknolojide farkndalk oluuyor Kestelde yzme keyfi balad140503

  Bykehir Beledi-yesi tarafndan da ilelerinden Bykorhan iin yaptrlan ok amal belediye hizmet binas, hizmete girdi.

  Bykehir Bele-diyesi ve Nilfer Belediyesinin kat-klaryla Kelesin Alpagut Kyne yaptrlan ky kona- trenle hizmete ald.

  GZERGAH: Stadyum Caddesi- Altparmak Cadde-si- Atatrk Caddesi- Heykel- nn Caddesi-Kbrs ehitleri Caddesi- Kent Meydan- Darmstad caddesi

  Kestel artkdaha gvenli

  Gemlik Meydan iin ilk somut adm atld

  Hacvat deresi Yldrma prestij katacak

  Muradiyetarihiyleaydnlanacak

  Bykehir Belediyesi tarafndan konforlu ula-

  m kent merkezi ile bulutur-mak amacyla projelendirilen Heykel- Garaj (T1) Tramvay Hattnn ilk aama ihalesini kazanan firma ile Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe arasnda szleme imzalan-d. Kent merkezinde ulamn gelecekte daha byk sorun olmamas iin risk almak ve byk yatrmlar hayata ge-irmek zorunda olduklarn dile getiren bakan altepe, bu yatrmla, kent merkezi kirlilik ve grltden arnacak. Hat boyunca yaplacak tretuvar ve cephe dzenlemeleriyle kent merkezi daha kaliteli bir hale gelecek dedi.

  Bykehir Belediyesinin kent merke-zindeki parklanma sorununa kkl -

  zm retmek amacyla projelendirdii rotas-yonel katl otopark sistemi ile 1 aracn park edecei kadar alana toplam 12 ara park edi-lebiliyor.

  Kapal ar ve Hanlar Blgesinin UNESCO Dnya Miras Listesine aln-

  mas ynndeki almalarn hzla srdren Bykehir Belediyesi tarafndan kapal alt arda balatlan klima sistemi yenilenmesi almalar tamamland.

  Bykehir snrlarnn geni-lemesine paralel olarak mer-

  kez ilelerde eksiklii hissedilen hiz-met birimlerini de bir bir oluturan Bykehir Belediyesi tarafndan yaptrlan Kestel tfaiye binas tren-le hizmete ald.

  Bykehir Belediyesi tarafn-dan Gemlike kazandrlacak

  olan ve merkezi sahille buluturacak Ahmet Dural Kent Meydan projesi kapsamnda kamulatrlan ilk bina-nn yakm yapld.

  Hacvat Deresindeki slah a-lmalarnn startn veren B-

  ykehir Belediye Bakan Recep Al-tepe, almalarn bahar dneminde tamamlanacan ve blgenin n-mzdeki yaz dnemine bambaka bir evreyle gireceini syledi.

  15

  Darb

  eyle

  kap

  atld

  By

  ke

  hir

  le te

  sise

  kav

  utu

  Dar alanda yksek parklanma dnemi

  Kapal alt arda klimalar yenilendi

  Da yresinde Bykehir izleri

  Sayfa 10da Sayfa 3te

  Sayfa 8de

  Sayfa 10da

  Sayfa 7de

  Sayfa 9da

  Sayfa 2de

  Konforlu ulam kent merkezi ile buluuyor

  Sayfa 4te Sayfa 5te

  Stadyum kaba inaatnda sona doru

  Bursann en nemli antsal yaplarndan biri olacak yeni stadyumda devam eden almalar yakndan takip eden Bykehir Belediye Bakan Recep Al-tepe, kaba inaat gerekleme orannn yzde 84lere ulatn, ksa zaman-da stadyumun heybetli grntsnn ortaya kacan syledi.

  Festival yazadamgasn vurdu

  Sayfa 13deSayfa 15de

 • Haziran-Temuz 2012Sehir Postas..2

  Muradiye tarihiyle aydnlanacak

  Osmanl bakenti Bursann ak hava mzesine dnerek, turizm-

  den alnan payn artrlmas amacyla bu dnem tarihi ve kltrel miras almala-rna byk nem veren Bursa Byke-hir Belediyesi, bu gne kadar yeterli ilgi gsterilmemesi nedeniyle bakmsz hale gelen sultan klliyeleri iin de dme-ye bast. lk olarak sultan klliyelerinin tm sorumluluklarn Kltr ve Turizm Bakanlndan devralan Bykehir Belediyesi, Sultan 2. Murad tarafndan 1425-1426 yllar arasnda yaptrlan ve bulunduu semte adn veren Muradiye Klliyesi ile ilgili projeleri tamamlad. Fatih Sultan Mehmedden itibaren 100 yl akn bir dnem iinde peyderpey yaptrlan ve Fatih Sultan Mehmedin an-nesi Hma Hatun (Hatuniye) Trbesi, II. Muradn olu ehzade Alaaddin Trbe-si, ehzade Ahmet Trbesi, Fatihin olu ehzade Mustafa (Cem Sultan) Trbesi, Kanuni Sultan Sleymann olu ehzade Mustafa Trbesi, Sultan II. Bayezidin ei irin Hatun Trbesi, II. Bayezidin dier ei Glruh Hatun Trbesi, Fatih Sultann ebesi Ebe Hatun (Glbahar Hatun) Tr-besi, II. Bayezidin olu ehzade Mahmud Trbesi, II. Bayezidin gelini Mkrime Hatun Trbesi, Fatih Sultann elerinden Glah Hatun Trbesi ile Saraya mensup

  kimselerin (Cariyelerin) gml olduu Cariyeler/Sarayllar Trbesi olmak zere toplam 12 trbenin bulunduu blgedeki restorasyon almalaryla ilgili ihale de geni bir katlmla yapld.Geceleri baka gzelMuradiye trbeleri restorasyon ve evre dzenleme uygulama inaat kapsamnda ayn zamanda trbelerin bulunduu ala-nn klandrmas da yaplacak. Ulucami, Emir sultan Camii, Yeil Trbe ve saat kulesi gibi tarihi mekanlar klandrma sistemleri ile gece de farkl bir grnty-le kent siluetine kazandran Bykehir Belediyesi, benzer uygulamay Muradiye trbelerinde de hayata geirecek. Yerli ve yabanc turistlerin en fazla ziyaret etti-i mekanlar arasnda yer alan Muradiye Klliyesi, almalarn ardndan hem gn-dz hem de gece blgeye ayr bir deer katacak.

  Daha nce Kltr ve Turizm Bakanl himayesinde bulunan sultan klliyelerinin bakm, onarm, gvenlik gibi tm sorum-luluklarn zerine alan Bykehir Belediyesi, Muradiye Klli-yesindeki restorasyon almalaryla ilgili ihaleyi yapt.

  Tarihi ve kltrel miras ayaa kal-drma almalarn merkezin yan

  sra tm ilelerde uygulad restoras-yon projeleriyle srdren Bykehir Belediyesi, Fidyekzk Mahallesinin meydannda bulunan yaklak 100 yllk tarihi kona da ayaa kaldrd. Osmanlnn son dnem eserlerinden biri olan ve yklma tehlikesiyle kar karya iken Tarihi Bursa Kzklar Der-nei tarafndan koruma altna alnan katl tarihi yap, blgeye deer katacak nemli bir kltr merkezine dnt-rld.Tarihi konan al treninde konu-an Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, tarihin Bursaya bir armaan olan Kzklardan gnmze ulaan Hamamlkzk, Cumalkzk, Derekzk, Deirmenlikzk ve Fidyekzkn sahip olduklar zgn yaplar ve deerle-riyle gelecek kuaklara tanmas iin gerekli almalar yaptklarn syledi. Cumalkzktaki mzenin yeniden d-zenlenmesi, Hamamlkzk Hamamnn restorasyonu, Derekzk meydan gibi almalarla bu blgelerin tarihi ve kltryle daha yaanlabilir mekanlar haline gelmesini hedeflediklerini kay-deden Bakan Altepe, Fidyekzktaki bu sivil mimarlk rnei yap hayrsever

  Tahir Byklolu tarafndan bele-diyemi-

  ze baland. Bursa bu adan da rnek bir kent. Sadece kamu yatrmlar deil, hayrseverlerimiz ve kente kar kendi-ni sorumlu hisseden vatandalarmzn katklaryla her blgeye yeni hizmetler ulatrlyor. Hayrsever ve belediye i-birliiyle hayata geirdiimiz bu kltr

  merkezi hem Kzk kltrn en iyi e-kilde gelecek kuaklara tayacak hem

  de blge halknn yeni bir buluma noktas olacak diye konutu.

  Tarihi Bursa Kzklar Dernei Bakan Erturul Snel de bl-geye byle bir eser kazandr-dklar iin Bakan Altepeye

  teekkr etti.

  Kzk kltr asrlk konakta yaatlacak

  Bykehir Belediyesinin tarihi ve kltrel miras almalar kapsamnda ele ald Fidyekzk Kzklar Kona, ilk gnk ihtia-myla Kzk kltrnn yaatlaca nemli bir sosyal ve kltrel merkez olarak hizmete ald.

 • Sehir Postas.. 3Haziran-Temuz 2012

  Kapal alt arda yllarn zlemi gerekleti

  Karaelebizade emesi Nalbantolunu ferahlatacak

  Kapal ar ve Hanlar Blgesinin UNESCO Dnya

  Miras Listesine alnmas ynn-deki almalarn hzla srdren Bykehir Belediyesi tarafndan kapal alt arda balatlan klima sistemi yenilenmesi almalar tamamland. Yllardr havalandr-mann yetersiz olmas nedeniyle hem esnafn hem de vatandalarn ikayetlerine yol aan nemli bir sorun da ortadan kaldrlm oldu. Yllardr zlemini ektikleri konfor-lu alveri ortamna Bykehir Belediyesi sayesinde kavuan Bur-sa Yaymaclar ve Benzerleri Odas Bakan Fahrettin Tccarolu, kah-valtya davet ettikleri Bakan Re-cep Altepeye teekkr etti. Esnafn dzenlendii kahvalt programna Bursa Milletvekili Hakan avuolu, Bykehir Belediyesi Genel Sekre-teri Seyfettin Avar, Genel Sekreter Yardmcs Bayram Vardar ile blge esnaf katld.AVMlerle yarr hale geliyoruzBykehir Belediyesi tarafndan yenilen klima sistemi ile alt arda alveriin daha konforlu hale geldi-ini dile getiren Bursa Yaymaclar ve Benzerleri Odas Bakan Fahret-tin Tccarolu, yryen merdiven ihalesinin de yapldn ancak ken-di talepleri zerine bu almann k aylarna brakldn hatrlatt. Bykehir Belediyesinin katkla-ryla arnn her geen gn daha da deer kazandn ifade eden Tc-carolu, Klima sistemlerimizin de devreye girmesiyle byk alveri merkezlerinde salanan konforu yakalam oldu. Bykehir Beledi-yemizin katklaryla Hanlar Blgesi ve kapal ar esnaf var olmaya de-vam edecek dedi.Bursann kalbi olan arnn her zaman hareketli olmas gerektiini kaydeden Bykehir Belediye Ba-kan Recep Altepe ise her ne kadar byse de Bursann tek merkezli bir kent olduunu hatrlatt. Tarihi

  ar ve Hanlar Blgesinin UNES-CO Dnya Miras Listesine alnmas ynndeki almalar titizlikle sr-drdklerini vurgulayan Bakan Al-tepe, nallah hedefimiz 2014te bu listeye girmek. ar kltrmn en nemli deeri. Osmanlnn ilk ar-s burada ve ar kltr Bursadan dnyaya ihra edildi. Bu nedenle armza byk nem veriyoruz. Bu nedenle 8 yldr youn bir faali-

  yet iindeyiz. Alveri merkezlerin-deki konfor arda da salanmas gerekir. Tarihi hanlarn restorasyo-nu, Cumhuriyet Caddesindeki d-nm, arlardaki dzenlemelerle bu blgeyi bir cazibe merkezi hali-ne getiriyoruz. Burada yapacamz daha ok i var. Ancak bu dn-me esnaf da ayak uydurmal. Daha kaliteli mallar satp, arnn katma deerini ykseltmeli diye konutu.

  Bykehir Belediye Baka-n Recep Altepe, Nalbantolu

  Mahallesinde yaptrlan Karaele-bizade emesini vatandalarn hiz-metine sundu. Bykehir Belediyesi Tarihi ve Kltrel Miras Projeleri Da-nman ve ArGe ube Mdr Aziz Elbas, BUSK Genel Mdr Yardmc-s Gngr Glen ile Nalbantolu Es-naf Dernei Bakan Yaar Gntekin ve vatandalar da ala katld.Bursann su kenti olduunu hatr-latan ve bu dorultuda ehrin tarihi kimliine uygun olarak almalarn srdr

Search related