of 35 /35
7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 1/35

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

  • Upload
    olivera

  • View
    80

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

Page 1: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 1/35

Page 2: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 2/35

Page 3: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 3/35

OSNOVNI POJMOVI O TRANSPORTU

  Transportna industrija je četvrta oblast materijalne proizvodnje koja predstavlja sastavni deo razvoja proizvodnih snaga i ima snažno povratnodejstvo u jedinstvenom procesu kružnog kretanja kapitala, jer “kružni tok

kapitala izvršava se normalno samo dotle dok njegove različite faze prelaze jedna u drugu bez zastoja”.

uština proizvodnje transportnih usluga je savla!ivanje prostora kretanjemtransportnih sredstava u kojima istovremeno putuju ljudi kao korisniciusluga ili njihova roba i radnici koji vrše proces rada, na svojim pokretnim

radnim mestima.

Page 4: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 4/35

Sta predstavlja transportnausluga?

Transportna usluga predstavlja proizvod radatransportnih preduze"a. pecifičnost transporta jeu tome što ona nije materijalni proizvod i što nemože egzistirati odvojeno od procesa kojima seona proizvodi.

Page 5: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 5/35

Sta je proces proizvodnjetransportne usluge?

#roces proizvodnje transportne usluge je ustvari promjenamjesta prevoženja i kada se ovaj proces završi, tek tadanastaje i usluga kao proizvod tog rada.

Page 6: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 6/35

Page 7: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 7/35

Sta se podrazumeva pod

pojmom “transport”?

#od pojmom transport podrazumeva se privredna$uslužna delatnost u okviru koje se odgovaraju"omtransportnom tehnologijom prenosi roba,prevoze

 putnici,takodje prenose vesti ili energija u

odre!enom vremenskom intervalu, izme!u dvetačke u prostoru.

Page 8: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 8/35

Kako se tretira

saobraćaj?

%ao značajan činilac procesa društvenereprodukcije, kao opšti uslov proizvodnje,saobra"aj se tretira kao javna služba koja imazadatak da zadovoljava potreba društva i

 proizvoda.

Page 9: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 9/35

Sta je proizvod transportne

delatnosti?

#roizvod transportne delatnosti je usluga koja imasvoju ekonomsku vrijednost koja se možerealizovati na tržištu.

Page 10: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 10/35

Šta predstavlja

saobraćaj?

aobra"aj predstavlja organizovano kretanjetransportnih jedinica na zajedničkoj mreži i ona je posledica primenjene tehnolgije i potrebe za prevozom & transportom '

Page 11: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 11/35

Page 12: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 12/35

( obzirom na to da se u našoj teorijii praksi upotrebljavaju sa istim

značenjem,reči saobra"aj i transport,a suštinski nemaju isto značenje,

 potrebno je dati odre!ena pojmovnarazjašnjenja.

Page 13: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 13/35

 

aobra"aj nije privredna delatnost i ne donosiekonomsku korist, ve" izaziva štetu kroz utrošak

energije za kretanje i kroz druge negativne efekte& ugrožavanje okoline, saobra"ajne nezgode,saobra"ajna zagušenost itd.'.

)dealan uslov bio bi kada bi se obavljanje transporta

vršilo bez saobra"aja.

Page 14: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 14/35

aobra"aj je ustvari širi pojam od transporta,jer pored prevoza robe i putnika obuhvata sve operacije ikomunikacije u transportu. %ada se govori o

drumskom saobra"aju, on bi pored transporta putnikai robe obuhvatio operacije utovara i istovara, pretovara, pakovanja, špediterske i druge usluge bezkojih se drumski saobra"aj ne bi mogao odvijati.

Page 15: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 15/35

Transport koji se vrši u okviru preduze"a, bezobzira na kojoj se udaljenosti nalaze pojedini

 pogoni jedan od drugog, naziva se internim

& unutrašnjim ' transportom. *nutrašnji transportse javlja kao jedan od značajnih faktora kojidoprinose porastu produktivnosti rada, boljemiskoriš"enju proizvodnih kapaciteta,racionalizaciji poslovanja itd.

Page 16: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 16/35

+snovni elementi svakog procesa proizvodnje svrsishodna delatnost tj.am rad, predmet rada i oru!a za rad.

#redmet rada u saobra"aju su objekti prevoženja$ roba i ljudi. #romjene sevrše samo u prostornoj promjeni i postoje izvjesne specifičnosti predmetarada u saobra"aju, a to su

$  predmet rada u saobra"aju se ne troši

$  predmet rada u procesu transportovanja nije vlasništvo saobra"ajnog

 preduze"a$  postoje pored osnovnog procesa transporta i izvjesni pomo"ni i sporedni

 procesi proizvodnje u kojima kao predmet služe razni pomo"ni materijali,gorivo itd.

  Takvi procesi u saobra"aju su

$ održavanje voznih sredstava i saobra"ajnog puta

$  proces proizvodnje energije za pokretanje vozila

Tre"i osnovni element u svakom procesu proizvodnje jesu sredstva rada.To su u saobra"aju vozni, odnosno plovni park.

Page 17: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 17/35

#roces prizvodnje u saobra"aju odlikuje se još nekim osobenostima u

odnosu na industriju  Prvo, u saobra"aju treba razlikovati proces proizvodnje od procesa rada,

 pa prema tome jedinica za merenje proizvodnje se razlikuje od jedinice zamerenje rada. #roizvodnja u saobra"aju ima za rezultat korisni učinak$

 prevozna usluga koja se može kvantitativno izraziti proizvodom, težine

robe i daljine prevoza, odnosno broja putnika i daljine prevoza. To su jedinice za merenje obima prevoza u saobra"aju neto tonski i putničkikilometri.

 Druga karakteristika procesa transporta jeste da postoji njegovateritorijalna neograničenost. +va karakteristika je od naročitog značaja za

organizaciju saobra"ajnih organizacija, a posebno železnice. Treća karakteristika je uslovljena teritorijalnom neograničenoš"u i ogleda

se u načinu upravljanja i organizacije u saobra"ajnim preduze"ima. +vo jenaročito značajno za stvaranje krupnih železničkih i drugih preduze"a usaobra"aju

Page 18: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 18/35

Četvrta karakteristika procesa proizvodnje u saobra"aju

ogleda se u integraciji saobra"aja. +va pojava ima uticaj na poslovnu politiku saobra"ajnih preduze"a, a naročito zavo!enje tarifne politike.

Page 19: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 19/35

Iz čega se sastoji

transportni sistem?

  Transportni sistem se sastoji iz skupa transportnihsredstava, saobra"ajnica po kojima se kre"utransportna sredstva uz pomo" tehničkih ure!aja,opreme i objekata koji obezbje!uju normalan rad

transportnih sredstava.

Page 20: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 20/35

Page 21: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 21/35

Page 22: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 22/35

Šta su saobraćajnice?

aobra"ajnice su specijalno pripremljeni iopremljeni putevi po kojima se kre"u transportnasredstva. Tehnički ure!aji, oprema i objektisastoje se iz preventivno$ remontnih radionica,autobuskih garaža, skladišta, utovarno$ istovarnih

mesta i robnih putničkih stanica, sredstava veze,signalizacije itd.

Page 23: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 23/35

Page 24: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 24/35

Transportna sredstva

$ vozila su namenjena izvršenjutransportnih usluga.

Page 25: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 25/35

+-+-/ 0*-%1)2/ 3+4536323

+snovne funkcije izražavaju se u slede"em

 Prvo- saobra"aj ima za cilj da poveže sferu proizvodnje sa sferom potrošnje.  Drugo 7 saobra"aj utiče na razvijanje teritorijalne podele rada, kako u okviru

 jedne zemlje, tako i u svetskim razmerama, kako bi se što bolje iskoristili prirodni uslovi koji postoje u pogledu izvora sirovina, energetskih goriva,racionalnijeg i boljeg koriš"enja radne snage u pojedinim područjima itd.

Treće 7 izgradnja i modernizacija gradskog saobra"ajnog sistema uslovljavaubrzanje razvoja društvene podele rada i razvoj novih industrijskih grana& industrija šinskih vozila, automobilska industrija idr. ' što ima veliki uticaj nazapošljavanje stanovništva.

Četvrto – saobra"aj je značajan uslov privrednog razvitka svake zemlje kao i pojedinih regiona.

 Peto – saobra"aj je bitan inicijalni faktor privrednog razvitka nerazvijenih područja u okviru jedne zemlje.

Page 26: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 26/35

#+82/93 3+4536323

#odjela saobra"aja se može vršiti na razne načine. %ao kriterijumi za podjelu mogu nam služiti izvesne tehničke karakteristike, zatim načinorganizacije prevoza, kao i izvesne ekonomske funkcije pojedinih

saobra"ajnih delatnosti. Transportni sistem sastoji se od vidova saobra"aja. #rema načinu

 prevoza i prevoznoh sredstava saobra"ajnim putevima, mogu"e jerazlikovati

:. %opneni saobra"aj, koji se deli na drumski, železnički, cevovodni i

saobra"aj sa prenosivim trakama;. odeni saobra"aj, koji delimo na pomorski, rečni, jezerski i kanalski

<. azdušni saobra"aj

=. #oštanski saobra"aj

>. Telekomunikacijski saobra"aj

Page 27: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 27/35

#rema načinu povezivanja vrsta saobra"aja, razlikujemo jednoredne i višestruke & kombinovane ' prevoze, koji mogu biti prekinuti ili neprekinuti.

#rema području na kome se vrši saobra"aj, razlikujemodoma"i, me!unarodni saobra"aj izme!u država i kontinenata,tranzitni i pogranični saobra"aj. 8oma"i saobra"aj može bitigradski, prigradski, regionalni i me!ugradski.

Page 28: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 28/35

Šta je putnički

saobraćaj?

-Putnički saobraćaj je organizacija ipremeštanje putnika i prtljagaputničkim vozilom.

Page 29: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 29/35

Page 30: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 30/35

Šta je osnovna

karakteristika javnogtransporta? +snovna karakteristika javnog transporta je da se

 prevozni kapaciteti stavljaju na javnu upotrebu iuz naplatu izvršenih usluga. #revoznici obavljajutransport trajno u obliku stalnog zanimanja,neprekidno iz dana u dan, u okviru svoje

registrovane delatnosti. Takav transport može bitidoma"i, me!unarodni, teretni, putnički, linijski islobodni.

Page 31: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 31/35

23-) #5/+? ?3 +#@T/ #+T5/4/

$ 2avni prevoz je prevoz lica i stvari uz odgovaraju"u naknadu koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga, a obavljase kao linijski i vanlinijski.

$  2avni transport ima svoje brojne specifične uloge tehničke i tehnološke,organizacione, ekonomske i pravne, koje treba imati na umupri obavljanjutransportnih usluga.

Page 32: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 32/35

Page 33: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 33/35

Page 34: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 34/35

Page 35: ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

7/21/2019 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/organizacija-i-tehnologija-drumskog-transportappt 35/35