of 34 /34
Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Predavanje 5 mr.sc. Željko Smojver 1

Predavanje 5 -Tehnologija i Organizacija Cestovnog Prometa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnologija i Organizacija Cestovnog Prometa

Text of Predavanje 5 -Tehnologija i Organizacija Cestovnog Prometa

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Predavanje 5

  mr.sc. eljko Smojver 1

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Tehnologija cestovnog prometa

  Kategorizacija cesta i vorita

  CESTA: je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se

  obavlja promet

  JAVNA CESTA: je povrina od opeg znaenja za promet kojom se svatko moe slobodno kretati uz uvjete odreene Zakonom i koju nadleno tijelo proglasi javnom cestom.

  Javne ceste se dijele na:

  Dravne ceste (~8.000 km)

  upanijske ceste (10266 km)

  Lokalne ceste (8939 km)

  2

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Kategorizacija cesta i vorita

  Osnovni kriteriji koji se uzimaju u obzir pri izgradnji

  prometnog vorita:

  sigurnost vonje

  kapacitet

  ekonominost izgradnje

  estetski izgled

  uzajamni odnos s drugim infrastrukturnim objektima.

  Geometrijska rjeenja cestovnih/ulinih mrea (crte 4) imaju veliki utjecaj na polju prometne eksploatacije, a u irem smislu i na izgled urbanih cjelina

  3

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Crte 1. Tipovi ulinih (gradskih mrea) Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Javna cesta prema Zakonu o javnim cestama:

  cestovna graevina

  graevine za odvodnju ceste

  zemljini pojas oko ceste

  graevina na cestovnom zemljitu

  prikljuci na javnu cestu

  prometni znakovi, ureaji za nadzor i sigurnost....

  graevine i oprema za zatitu ceste, prometa i okolia

  5

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  6

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Republika Hrvatska danas raspolae sa 28 123 km javnih cesta od ega na mreu dravnih cesta otpada 6 823 km

  Od 1970 godine do danas izgraeno je ukupno:

  - 593 km cesta visoke razine usluga, od ega na autoceste otpada oko 500km i na brze ceste 104 km

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Nadlenost za graenje i odravanje

  Gospodarenje javnim cestama Vlada RH povjerila je sljedeim pravnim subjektima:

  Hrvatske ceste d.o.o koje se bave gospodarenjem nad dravnim cestama i koordinacijom u odnosu na upanijske i lokalne ceste te pripremu dokumentacije za autoceste do lokacijske dozvole

  Hrvatske autoceste d.o.o. koje se bave gospodarenjem nad autocestama i popratnim objektima s naplatom

  upanijska uprava za cestu bave se gospodarenjem nad lokalnim i upanijskim cestama

  Koncesijska drutva : Autocesta Zagreb-Rijeka d.d., Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istra d.d.

  7

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Podjela cesta prema svrsi i prometnom znaenju:

  Europske ceste za daleki promet

  Ceste za daleki promet

  Ceste za brzi promet

  Zemaljske ceste

  Turistike ceste

  Ceste za specijalne svrhe

  Gradske ceste

  8

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Tablica 1. Podjela cesta prema veliini motornog prometa

  9

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Razred ceste Ukupan broj motornih vozila

  tijekom 24 sata (oba smjera) - PGDP

  Auto-ceste,

  ceste 1. razreda

  > 15.000, > 2.000 TA

  > 12.000

  Ceste 2. razreda 7.000 12.000

  Ceste 3. razreda 3.000 7.000

  Ceste 4. razreda 1.000 3.000

  Ceste 5. razreda < 1000

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Eksploatacijske znaajke cestovne infrastrukture

  analitiki postupci utvrivanja propusne moi (ponude) i stvarnog uinka (potranje) u prometno-tehnolokom procesu

  propusna mo je osnova za sve intervencije i zahvate na prometnoj mrei

  10

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Graf 1. Dimenzioniranje kapaciteta (propusne moi) C prometnice na n-ti sat

  11

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  podaci o intenzitetu i strukturi prometnog toka za vrijeme godinje eksploatacije preraunavaju se u PAJ, grafika razdioba Q=f(t)

  amplitude se poredaju po veliini, a usvojeni n-ti sat (u praksi se esto uzima 30. sat) odreuje kritinu toku (izjednaavanje) odnosa koliine prometa (Q) i predvienog kapaciteta, tj. propusne moi (C)

  amplitude koje prethode n-tom satu predstavljaju podruje podkapacitiranost (Q>C):

  skretanje roba i putnika na alternativne prometnice

  supstitucija prometnog podsustava (npr. eljeznicom)

  desna strana odreuje podruje prekapacitiranja infrastrukture (Q

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Propusna mo (kapacitet) prometnice

  Teorija prometnog toka

  Prema vrsti, strukturi i pokazateljima vremenske neravnomjernosti,

  prometni tok moe biti homogen i heterogen.

  Realno, prometni tok uvijek u svojem sastavu sadri razne vrste vozila s isto tako raznim tehnikim znaajkama, ija se heterogenost prikazuje postotnim udjelom pomou jednadbe:

  PKV =

  100 [%]

  - PKV = udio osobnih vozila[%]

  - q = zbroj svih vozila u prometnom toku

  - qpa = broj osobnih vozila u prometnom toku

  13

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Propusna mo (kapacitet) prometnice

  Gustoa (koncentracija) prometnog toka D predstavlja broj vozila N(t) koja se u odreenom trenutku t nalaze na jedinici duljine M prometnice, tj.:

  D = ()

  14

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Opa metoda izraunavanja propusne moi

  Propusna mo ceste, odnosno vorita, predstavljena je teorijskim i praktinim iskazom maksimalnog broja vozila, koja kroz promatrani presjek mogu proi u jedinici vremena.

  Pri njezinu odreivanju polazi se od propusne moi jedne prometne trake (C1) kroz koju moe, u uvjetima tzv. idealnog prometnog toka (iskljuivo osobna vozila), proi teorijski 1800 (voz/h), prema obrascu:

  15

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  C1 =

  =

  = 1800 [

  ]

  = interval slijeda vozila, tj. vremenski razmak izmeu dva uzastopna vozila (sek)

  Propusna mo kree se u granicama od 100 do 900 (voz/h) zbog brojnih limitirajuih graditeljskih i prometnih imbenika

  16

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Prema opoj metodi propusna mo jedne prometne trake iznosi:

  C1 = D*Vsr=

  [

  ]

  D = gustoa prometnog toka (voz/km)

  Vsr = srednja brzina prometnog toka (km/h)

  asr = srednji razmak izmeu prednjih rubova dva uzastopna vozila ai i ai+1 (m)

  17

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Ako za jedan smjer vonje postoji vei broj prometnih traka, onda e propusna mo biti vea, ali ne razmjerno poveanju broja prometnih traka, ve relativno umanjena za stanoviti redukcijski koeficijent.

  Propusna mo vietrane ceste rauna se prema jednadbi:

  Cv = kvC1

  Cv = propusna mo vietrane ceste

  kv = koeficijent vietranosti koji zbog tzv. "trenja" izmeu

  susjednih prometnih tokova reducira linearno

  poveanje propusne moi

  18

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Metoda HCS (Highway Capacity Software)

  Praktina ispitivanja propusne moi pokazala su da postoji temeljna meuzavisnost izmeu protoka Q, gustoe D i brzine prometnog toka V

  Ustanovljeno je da se kritina gustoa po jednom prometnom traku nalazi u intervalu 40-50 [voz./h] i da pri

  gustoi gmaks = 150-160 [voz./h] dolazi do zaguenja prometnog toka

  Kritine brzine nalaze se najee u intervalu

  Vkrit = 48 - 56 [km/h]

  Dokazano je propusna mo ovisi o vrsti ceste (autoceste, dvotrane ceste, o nainu rjeavanja krianja u istim ili razliitim razinama)

  19

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Rezultati ispitivanja provedenih u SAD-u objavljeni su u studijama HCM (Highway Capacity Manual)

  U tim studijama tretiraju se postupci analize praktinoga kapaciteta svih dijelova mree cestovnih prometnica kao to su: otvorena dionica, rampe, zone preplitanja, kruni tokovi, raskrija s/bez svjetlosne signalizacije, tranzit, povrine za pjeake i biciklistiki tokovi

  Tako je mogue tzv. Normanovom metodom izraunati propusnu mo ceste s dvije prometne trake, za dvosmjerni promet, prema obrascu:

  20

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  N1 = 2200 * n1 * K1 * K2 * K3 * K4 * k1 [

  ]

  N1 = propusna mo u oba smjera na cesti s dvije prometne trake za dvosmjerni promet [voz/h]

  n1 = broj prometnih traka u oba smjera

  K1 = korekcijski imbenik utjecaja irine prometnih traka

  K2 = korekcijski imbenik utjecaja tipa prometnice i prometnih traka

  K3 = korekcijski imbenik udaljenosti bone smetnje

  K4 = korekcijski imbenik utjecaja veliine i duljine uzdunog nagiba

  k1 = korekcijski imbenik utjecaja sastava prometnog toka 21

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Graf 2. Dijagram logaritamske koncentracije prometnog toka

  22

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Graf 3. Eksperimentalne brzine prometnog toka u domeni razina usluga prometnice

  23

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Kvalitativna mjera kojom se oituje odnos koliine prometa Q i kapaciteta prometa C, prema HCM-u, definira se kao tzv. razina

  usluge prometnice/vorita

  Ona se sastoji od:

  brzine vonje

  vremena putovanja

  prekida u prometu

  slobode manevriranja

  sigurnosti vonje

  udobnosti vonje

  trokova eksploatacije vozila

  Pri odvijanju prometnog toka moe se pojaviti est razina usluge, od A do F

  24

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  razina usluge A: uvjeti slobodnoga prometnog toka s velikim operativnim

  brzinama (V > 96 km/h), s malom gustoom i punom slobodom manevriranja

  razina usluge B: uvjeti slobodnog prometnog toka, s brzinama koje su samo

  djelomino ograniene gustoom prometa (V > 80 km/h)

  razina usluge C: stanje stabilnoga prometnog toka, s ogranienim brzinama (V > 64 km/h) i ogranienom mogunou manevriranja

  razina usluge D: stanje prometnog toka koje se pribliava nestabilnom podruju, velike gustoe s bitno ogranienim brzinama (V > 56 km/h) i malom mogunou manevriranja

  razina usluge E: stanje nestabilnog toka s vonjom u nizu, gdje je gustoa bliska zaguenju, a protok jednak propusnoj moi, pa su mogui povremeni zastoji (V = 48 km/h)

  razina usluge F: usiljeni-prisilni prometni tok s brzinama koje su manje od

  kritinih brzina (V < 48 km/h). Gustoa je vea od kritine, a protok je u rasponu od nule do vrijednosti koja je manja od propusne moi

  25

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Raunska (projektna) brzina prometnice

  Raunska brzina je najvea brzina vonje to se moe odrediti na odreenoj cesti, uzevi u obzir sve uvjete sigurnosti (silu prijanjanja, vidljivost, polumjer zavoja itd.) i povoljne uvjete iskoritenja snage motora

  Ovisi o:

  1. ekonomsko -gospodarskim potrebama

  2. vanosti i znaenju ceste

  3. znaajkama terena

  4. svrsi i jaini prometa

  5. perspektivnom razvoju prometa itd.

  26

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Kao raunska brzina mogu se usvojiti:

  prethodna brzina Vp, tj. polazna brzina za odreivanje elemenata ceste prema (Tablica 7.); vrijednosti prethodne brzine u ovisnosti o

  veliini prometa i vrsti terena kojim cesta prolazi

  Tablica 2. Odreivanje prethodne brzine prometnice

  27

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Vrsta ceste Prethodna brzina Vp [km/h] za predjel

  nizinski breuljkasti brdoviti planinski

  Autoceste 120 120-100 100-80 80

  Ceste 1. razreda 120 100 80 70 (60)

  Ceste 2. razreda 100 80 70 60(50)

  Ceste 3. razreda 80 70 60 50(40)

  Ceste 4. razreda 70 60 50 40(30)

  Ceste 5. razreda 60 50 40 40(30)

 • Tehnologija cestovnog prometa

  oekivana brzina Vo utvruje se temeljem znaajki zavoja i irine kolnika. Znaajka zavoja odreuje se prema jednadbi:

  Z = n

  Z znaajka zavoja (broj stupnjeva/km), tzv. zakrivljenost

  kut skretanja (broj stupnjeva)

  n zbroj kutova skretanja svih zavoja na dijelu ceste na kojemu se predvia konstantna brzina (broj stupnjeva)

  L duljina dijela ceste (km)

  28

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Teretni (prometni) i slobodni profil

  Karakteristini profili u poprenoj dispoziciji prometnice:

  1. Teretni (prometni) profil - cjeloviti popreni presjek tipskog vozila, zajedno s teretom, te irina prometne trake, rubne trake i zaustavne ili dodatne trake

  2. Slobodni profil - iri okvir, obuhvaa prometni profil rubne zatitne irine i zatitne visine. U slobodnom profilu ceste ne smiju se nalaziti odreeni objekti, stupovi i sl.

  29

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  posebni znaaj kod specijalnog prijevoza

  dimenzioniranje prometnice namijenjene za komercijalnu uporabu, tj. s

  visokim sudjelovanjem tekih teretnih vozila, mora se prilagoditi viim graditeljskim i ekolokim standardima.

  Crte 2. Detalj poprenog presjeka ceste za teka vozila

  30

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Kumulativno prometno optereenje Qk

  Kumulativno prometno izraena bruto teina robe, putnika i vozila to se u jedinici vremena proputa kroz prometrani presjek, te procijenjene prosjene teine tereta kamiona (tablica 3) u smislu pokazatelja optereenja to ga je primio kolnik u jedinici vremena

  Qs = N1Q1+N2Q2+N3Q3++NnQn

  N1, N2, N3,,Nn = broj srodnih skupina vozila

  Q1, Q2, Q3,,Qn = prosjena bruto teina vozila srodnih skupina

  31

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Tablica 3. Prosjene teine vozila i tereta u odnosu na optereenje kolnika

  32

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Vrsta vozila Nosivost

  (kn)

  Ukupna

  teina (kN)

  Teina zadnje

  osovine (kN)

  Lako teretno vozilo 70 prazno 45 25

  puno 150 100

  Teko teretno vozilo s dvostrukom osovinom >70 prazno 70 20+20

  puno 220 80+80

  Prikolica za teko teretno vozilo s jednom osovinom _ prazna 30 15

  puna 140 70

  Prikolica za teko teretno vozilo s dvostrukom osovinom _ prazna 50 20+10

  puna 230 90+50

  Autobus _ prazan 70 40

  pun 110 70

 • Tehnologija cestovnog prometa

  Procjenom broja putnika u osobnim automobilima, autobusima itd.

  hipotetski se dobiju podaci o prosjenom broju prevezenih putnika

  Vrlo vaan imbenik pri projektiranju ceste radi utvrivanja nezinih glavnih tehnikih elemenata

  Mijenja se tijekom godine

  Odnos dnevnog srednjeg neto Qs (nett) i bruto optereenja Qs (brtt)

  Qs (

  )= A

  %

  Qs (

  )

  A broj dana eksploatacije u godini

  m% - postotak udjela teretnih vozila u ukupnom bruto optereenju

  n odnos korisnog tereta teretnog vozila prema njegovoj bruto tonai 33

  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  HVALA NA PANJI !

  7.11.2013.

  34