of 48 /48
Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava Namjeravate li kupiti, ili ste već vlasnik novog ili rabljenog osobnog automobila, motocikla, plovila, zrakoplova, ili nekog drugog prijevoznog sredstva? Znate li koje poreze i u kojem roku morate platiti? VII. dopunjeno i izmijenjeno izdanje 189 Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 3. srpnja 2015. godine

Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i ... uprava//Oporezivanje automobila... · 6 Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i ... uprava//Oporezivanje automobila... ·...

 • Oporezivanje automobila, motocikla,

  plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih

  sredstava

  Namjeravate li kupiti, ili ste već vlasnik novog

  ili rabljenog osobnog automobila, motocikla,

  plovila, zrakoplova, ili nekog drugog

  prijevoznog sredstva? Znate li koje poreze i u kojem roku morate

  platiti?

  VII. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

  189Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 3. srpnja 2015. godine

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava2

  Ova bro{ura }e Vam objasniti obveze i prava {to proizlaze iz va`e}ih propisa o oporezivanju novih i rabljenih osobnih automobila, motocikla, plovila,

  zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava. U odgovorima na pitanja razra|ene su osnovne zakonske odredbe.

  Ako su Vam i nakon {to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave, na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema Va{em prebivali{tu,

  uobi~ajenom boravi{tu ili sjedi{tu trgova~kog dru{tva. Pitanja mo`ete uputiti i nadle`nom podru~nom uredu Porezne uprave elektroni~kom po{tom putem web

  forme „Pi{ite nam“ koja je na internet portalu Porezne uprave, i to nakon {to odaberete temu „Porezi i porezni postupak“

  (www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Pisite-nam.aspx).

  Sadr`aj:1. Uvod .................................................................................................................................................................................. 3

  2. Porezi koji se pla}aju na stjecanje prijevoznih sredstava koja se registriraju u Republici Hrvatskoj ......................................................................................................... 5

  2.1 Posebni porez na motorna vozila ....................................................................................................... 6 2.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV) ..................................................................................................19

  3. Porezi koji se pla}aju na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava u Republici Hrvatskoj ........................................................................................................................................28

  3.1 Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj ...............................................................................................................................29

  3.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV) ..................................................................................................32 3.3 Porez na nasljedstva i darove .............................................................................................................37

  4. Porez na cestovna motorna vozila...........................................................................................................41

  5. Porez na plovila .....................................................................................................................................................43

  6. Propisi ...........................................................................................................................................................................45

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 3

  1. Uvod

  ? [to se u smislu oporezivanja smatra prijevoznim sredstvom?Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost prijevoznim sredstvima {to su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara smatraju se:

  1. kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,

  2. plovila du`a od 7,5 m, osim plovila {to se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila {to se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe za ribarenje ili za spa{avanje, odnosno pru`anje pomo}i na moru, ili za ribarenje uz obalu, i

  3. zrakoplovi ~ija je te`ina pri polijetanju ve}a od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na me|u na-rodnim linijama.

  Prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila motornim vozili-ma smatraju se:

  1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uklju~uju}i motorna vozila tipa karavan, kombi i trka}e automobile iz tarifnih oznaka KN 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila po-sebno prilago|enih za prijevoz osoba s invaliditetom,

  i Dostavna »van« vozila su motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najvi{e jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najvi{e dva reda sjedala koja se kod nadle`nog tijela registriraju kao teretna vozila.

  i Kombi vozilima smatraju se motorna vozila koja ispunjavaju sljede}e uvjete: najmanja duljina 4390 milimetara, najmanja {irina 1790 milimetara, najmanja visina 1800 milime-tara, najmanja duljina teretnog prostora 1020 milimetara, najmanja tehni~ki dopu{tena masa stra`nje osovine 1230 kilograma, klizna bo~na vrata za pristup stra`njoj klupi u tvorni~koj izvedbi, trajno ugra|ena pregrada izme|u prostora za putnike i prostora za prijevoz robe i teretna homologacija izdana od proizvo|a~a motornog vozila. Carinska uprava mora prije stavljanja na tr`i{te obavijestiti generalnog zastupnika/uvoznika da motorno vozilo ispunjava propisane uvjete prema kojima se mo`e smatrati kombi vozilom.

  2. motocikli (uklju~uju}i i mopede), bicikli i sli~na vozila s pomo}nim motorom, s ili bez bo~ne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

  3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

  4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz to~ke 1., 2., 3. i 4.

  i Motorna vozila koja se isklju~ivo pokre}u na elektri~ni pogon nisu predmet oporezivanja, kao ni teretna motorna vozila, radna vozila i radni strojevi.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava4

  ? [to se smatra novim, a {to rabljenim prijevoznim sredstvom?Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost novim prijevoznim sredstvi-ma smatraju se prijevozna sredstva koja ispunjavaju jedan od sljede}ih uvjeta:

  1. kopnena motorna vozila isporu~ena su unutar 6 mjeseci, a plovila i zrakoplovi unutar 3 mjeseca od datuma prve uporabe,

  2. kopnena motorna vozila nisu pre{la vi{e od 6.000 km, plovila nisu plovila vi{e od 100 sati, a zrakoplovi nisu letjeli vi{e od 40 sati.

  Rabljena prijevozna sredstva su prijevozna sredstva koja ne ispunjavaju nabrojane uv-jete.

  i Datumom prve upotrebe smatra se datum prve registracije prijevoznog sredstva. Kod kop-nenih motornih vozila tako|er se smatra datumom prve upotrebe kad je:

  a) vozilo stavljeno na raspolaganje kupcu, a prevezeno je iz dr`ave ~lanice proizvo|a~a bez registracije u tuzemstvo, ili

  b) proizvo|a~ ili njegov zastupnik prvi put koristio vozilo za izlaganje, a vozilo je preveze-no iz dr`ave ~lanice proizvo|a~a bez registracije u tuzemstvo, ili

  c) izdan ra~un koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne mo`e utvrditi niti jedan od gore nabrojanih uvjeta.

  U slu~aju plovila i zrakoplova tako|er se smatra datumom prve upotrebe kad je:a) proizvo|a~ isporu~io plovilo ili zrakoplov prvom kupcu, ilib) plovilo ili zrakoplov su prvi put dani na kori{tenje kupcu, ili c) proizvo|a~ ili njegov zastupnik su prvi put koristili plovilo ili zrakoplov za izla-

  ganje, ilid) izdan ra~un koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne mo`e utvrditi

  niti jedan od gore nabrojanih uvjeta.Prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano. Rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo osim novog motornog vozila.

  i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica Europske Unije (u daljnjem tekstu:EU), a uvoz je njihovo stjecanje iz dr`ava koje nisu ~lanice EU.

  i Mjesto stjecanja prijevoznih sredstava unutar EU je mjesto gdje zavr{ava njihov prijevoz ili otprema stjecatelju (na~elo odredi{ta), neovisno o tome tko je njihov kupac, odnosno stjecatelj. To zna~i da je isporuka novih prijevoznih sredstava iz jedne dr`ave ~lanice u drugu dr`avu ~lanicu EU oslobo|ena pla}anja PDV-a, a oporezivo stjecanje nastaje u dr`avi ~lanici u kojoj zavr{ava otprema prijevoznog sredstva.

  ? Koje se poreze pla}a na stjecanje prijevoznih sredstava u Republici Hrvat-skoj?

  1. Posebni porez na motorna vozila – obra~unava se i pla}a na motorna vozila na-mijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) koja se registriraju u skladu s posebnim propisima, a na koja u RH nije obra~unat i pla}en poseban porez.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 5

  2. Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj – obra~unava se i pla}a na stjecanje rabljenih motornih vozila na koje je u RH obra~unan i pla}en posebni porez na motorna vozila i koja su u RH registrirana.

  3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) – pla}a se kad se u RH stje~e prijevozno sred-stvo (motorno vozilo, plovilo i zrakoplov).

  4. Porez na nasljedstva i darove – pla}a nasljednik, daroprimatelj i stjecatelj koji bez naknade u tuzemstvu stje~e rabljeni osobni automobil, motocikl, plovilo i zrakoplov kojemu je tr`i{na vrijednost ve}a od 50.000,00 kn, a pod uvjetom da otu|itelj pri-jevoznog sredstva prilikom njegove nabave nije imao pravo na odbitak PDV-a (pret-poreza).

  ? Koje poreze pla}aju vlasnici prijevoznih sredstava u Republici Hrvatskoj?1. Porez na cestovna motorna vozila – pla}a pravna i fizi~ka osoba vlasnik registrira-

  nog osobnog automobila i motocikla 2. Porez na plovila – pla}a pravna i fizi~ka osoba vlasnik plovila.

  2. Porezi koji se pla}aju na stjecanje prijevoznih sredstava koja se registriraju u Republici Hrvatskoj

  ? Koje se poreze pla}a na stjecanje prijevoznih sredstava koja se registriraju u RH?

  1. Posebni porez na motorna vozila - obra~unava se i pla}a na nova motorna vozila koja se u RH registriraju, kao i na nova i rabljena motorna vozila koja se u RH uno-se ili uvoze radi registracije ili uporabe na cestama.

  2. Porez na dodanu vrijednost - obra~unava se i pla}a na: a) stjecanje u RH novih motornih vozila, plovila i zrakoplova,b) isporuku motornih vozila, plovila i zrakoplova koju porezni obveznik obavlja u RH, c) uvoz motornih vozila, plovila i zrakoplova u RH.

  i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica EU, a uvoz je njihovo stjecanje iz dr`ava koje nisu ~lanice EU.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava6

  2.1 Posebni porez na motorna vozila

  ? Na {to se pla}a posebni porez na motorna vozila?Na nova motorna vozila koja se u RH registriraju, i na nova i rabljena motorna vozila koja se u RH unose ili uvoze radi registracije ili uporabe na cestama u RH.

  i U uvodnom poglavlju je navedeno {to se prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra motornim vozilom.

  i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica EU, a uvoz je njihovo stjecanje iz dr`ava koje nisu ~lanice EU.

  ? Tko su obveznici tog posebnog poreza?1. fizi~ke i pravne osobe koje radi uporabe na cestama u RH stje~u nova motorna

  vozila, ili koji nova motorna vozila na koje nije obra~unan i pla}en poseban porez unose ili uvoze u RH.

  2. osobe koje su prenamijenile druga motorna vozila u motorna vozila koja su pred-met oporezivanja,

  3. osobe koje su motorna vozila nezakonito uporabile na podru~ju RH.

  ? [to se smatra nezakonitom uporabom motornih vozila?Svako kori{tenje, posjedovanje, te ~injeni~no ili pravno raspolaganje motornim vozilom na koje nije u RH na propisan na~in obra~unat ili pla}en poseban porez. Osobom koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na podru~ju RH smatra se i:

  1. osoba koja je sudjelovala u nezakonitoj uporabi motornog vozila na podru~ju RH, a znala je, ili je prema okolnostima slu~aja morala znati, da je takva upora-ba nezakonita,

  2. osoba koja je motorno vozilo stekla u vlasni{tvo ili posjed premda je u trenutku stjecanja ili primitka tog vozila znala, ili je prema okolnostima slu~aja morala znati, da je motorno vozilo na podru~ju RH u nezakonitoj uporabi.

  i Ako je vi{e osoba odgovorno za pla}anje posebnog poreza, tada za pla}anje odgovaraju solidarno.

  ? U kojim se slu~ajevima smatra da motorno vozilo nije nezakonito upotreb-ljavano na podru~ju RH?

  Motorno vozilo nije nezakonito upotrebljavano na podru~ju RH ako:1. fizi~ka osoba s prebivali{tem u drugoj dr`avi ~lanici EU na podru~ju RH koristi

  motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU u razdoblju, kontinuira-nom ili ne, od najdu`e 6 mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci,

  2. fizi~ka osoba motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU, u kojoj ima prebivali{te, redovito koristi za putovanja iz mjesta prebivali{ta u mjesto rada na podru~ju RH i obrnuto (dnevni migrant). U ovom slu~aju nema vremenskog ograni~enja za uporabu motornog vozila,

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 7

  3. student motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU, u kojoj ima prebivali{te, koristi na podru~ju RH ako u RH boravi isklju~ivo zbog studiranja.

  i U slu~ajevima iz to~ke 1. motorno vozilo se na podru~ju RH ne smije koristiti za prijevoz putnika uz pla}anje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste, ili za industrijski i/ili komer-cijalni prijevoz robe uz pla}anje, ili bez pla}anja, niti se motorno vozilo smije otu|iti, iznajmiti ili posuditi, te ga druga osoba ne smije koristiti osim one koja ga je unijela, a u kojim slu~ajevima se smatra da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na podru~ju RH.

  Motorna vozila u vlasni{tvu tvrtke za iznajmljivanje vozila koja ima sjedi{te u drugoj dr`avi ~lanici EU koja su u Republici Hrvatskoj zbog prestanka ugovora u iznajmljivanju mogu biti ponovno iznajmljena osobama koje nemaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj radi njihovog izno{enja iz podru~ja RH. Motorna vozila mogu vratiti u dr`avu ~lanicu u kojoj su prvotno iznajmljena i zaposlenici tvrtke za iznajmljivanje koji mogu biti i osobe s prebivali{tem u Republici Hrvatskoj. Svako iznajmljivanje ili uporaba vozila suprotno ovim odredbama smatra se ne-zakonitom uporabom vozila na podru~ju RH.

  ? Kad se smatra da motorno vozilo nije nezakonito upotrebljavano na pod-ru~ju RH ako je motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU?

  Kad je takvo motorno vozilo: 1. u posjedu ili uporabi fizi~ke osobe s prebivali{tem u RH koja je zaposlena kod

  poslodavca u drugoj dr`avi ~lanici EU, a vozilo je u vlasni{tvu poslodavca,

  Fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH je u tom slu~aju du`na Carinskoj upravi pre-do~iti pisanu izjavu vlasnika motornog vozila, te druge dokaze iz kojih je ne dvoj-beno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposleniko-vog posla izvan podru~ja RH.

  2. u posjedu ili uporabi kod fizi~ke osobe s prebivali{tem u RH koja: a) ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj dr`avi ~lanici EU, a mo-

  torno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zani-manja;

  b) je odgovorna osoba, partner, dioni~ar ili ~lan trgova~kog dru{tva ili poduze-}a registriranog u drugoj dr`avi ~lanici EU, a motorno vozilo je u vlasni{tvu tog stranog pravnog subjekta,

  i U slu~ajevima iz to~ke 1. i 2. prvenstvena namjena motornog vozila mora biti obavljanje poslova ili uporaba izvan podru~ja RH.

  i U slu~ajevima to~ke 1. i 2. fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH du`na je najkasnije u roku 5 dana od dana prvog unosa motornog vozila na podru~je RH podnijeti zahtjev carinskom uredu prema mjestu svog prebivali{ta radi dono{enja odobrenja kojim se utvr|uju uvjeti pod kojim osoba mo`e upravljati motornim vozilom na podru~ju RH. Prekora~enje tog roka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na podru~ju RH.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava8

  i U tom slu~aju motorno vozilo smije biti u uporabi na podru~ju RH najdu`e 15 dana od dana prijave nadle`nom carinskom uredu, u kojem roku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila ili iznajmila. Osoba koja je posudila, uzela u leasing ili iznajmila motorno vozilo du`na je prijaviti se carinskom uredu u roku 3 dana od dana ulaska na podru~je RH. Fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH koja je motorno vozilo iznajmi-la, uzela u leasing ili posudila u drugoj dr`avi ~lanici EU ne smije isto motorno vozilo ponovno uporabiti na cestama u RH u roku godine dana od dana prethodne prijave. Ne-prijavljivanje motornog vozila carinskom uredu u roku, uporaba motornog vozila nakon proteka propisanog roka ili uporaba prijavljenog motornog vozila na cestama u Republici RH u roku godine dana od dana prethodne prijave smatra se nezakonitom uporabom mo-tornog vozila na podru~ju RH.

  i Ako se utvrdi da je druga osoba, osim one kojoj je izdano odobrenje, ili koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj dr`avi ~lanici EU posjedovala ili koristila motorno vozilo, takav posjed ili kori{tenje smatrat }e se nezakonitom uporabom motornog vozila na podru~ju RH.

  ? U kojem se roku i kome se mora prijaviti kad se u RH iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU radi upo-rabe na cestama u RH?

  Ako fizi~ka ili pravna osoba s prebivali{tem ili sjedi{tem u RH iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU radi uporabe na cesta-ma u RH u trajanju du`em od 15 dana mora se prijaviti carinskom uredu u roku 3 dana od dana ulaska na podru~je RH. Ta je osoba obvezna u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu, nadle`nom prema svom sjedi{tu ili prebivali{tu, podni-jeti poreznu prijavu radi obra~una i pla}anja posebnog poreza.

  3. u posjedu fizi~ke osobe s prebivali{tem u RH koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj dr`avi ~lanici EU radi kratkotrajne uporabe u RH.

  i Neprijavljivanje motornog vozila nadle`nom carinskom uredu u propisanim rokovima smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na podru~ju RH.

  ? Kad osoba koja je posudila motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~la-nici EU, ili je takvo vozilo unajmila, ili uzela na leasing, mo`e prijaviti pre-stanak posudbe, te istek ili raskid ugovora o najmu ili leasingu?

  Najranije 14 dana prije prestanka posudbe, isteka ili ranijeg raskida ugovora o najmu ili leasingu. Ta je osoba du`na motorno vozilo prijaviti carinskom uredu kojem je podnesena porezna prijava. Carinski ured nakon toga utvr|uje iznos povrata posebnog poreza.

  ? U kojem su roku proizvo|a~i, trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima du`ni podnijeti prijavu za upis u registar proizvo|a~a i trgovaca motornih vozila?

  Oni su du`ni takvu prijavu podnijeti nadle`nom carinskom uredu prema mjestu svog sjedi{ta ili prebivali{ta najkasnije 8 dana prije po~etka obavljanja djelatnosti proizvod-

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 9

  nje ili prodaje motornih vozila na podru~ju RH. Proizvo|a~i i trgovci du`ni su uz prija-vu za upis u registar proizvo|a~a i trgovaca motornih vozila polo`iti instrument osigu-ranja pla}anja posebnog poreza. Taj instrument mo`e biti u obliku bankovne garancije, ~iji rok ne mo`e biti kra}i od roka u kojem obveza uplate mo`e nastati produ`en za tri mjeseca, ili bjanko zadu`nice, ili zadu`nice.

  i Carinska uprava odlu~uje o prihva}anju instrumenta osiguranja pla}anja posebnog po-reza, te utvr|uje visinu osiguranja, ovisno o iznosu mogu}eg duga po osnovi posebnog po-reza. Carinska uprava mo`e drugoj osobi odobriti da instrument osiguranja polo`i umjesto proizvo|a~a i trgovca.

  Ako je ista osoba trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima tada mora pri-likom podno{enja prijave za upis u registar o tome posebno obavijestiti nadle`ni ca rinski ured.Ako proizvo|a~, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima prestane obav-

  ljati djelatnost carinski ured ga na njegov zahtjev, ili po slu`benoj du`nosti, bri{e iz registra proizvo|a~a i trgovaca motornih vozila.

  ? Kakve su obveze proizvo|a~a, predstavni~kog ureda proizvo|a~a u RH i tr-gov ca koji je generalni zastupnik ili uvoznik odre|ene marke motornih vozila u RH (ili sli~no)?

  Te su osobe obvezne Carinskoj upravi, Sredi{njem uredu, elektroni~kim putem dostaviti obavijest o preporu~enoj prodajnoj cijeni, na adresu [email protected], i to naj-kasnije sljede}eg radnog dana nakon po~etka primjene prodajne cijene na tr`i{tu u RH.

  ? Tko je oslobo|en ili izuzet od pla}anja ovog posebnog poreza? Poseban porez ne pla}a se na motorna vozila ako su namijenjena za:

  1. slu`bene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, te posebanh mi-sija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzu-larnih predstavni{tava koje vode po~asni konzularni du`nosnici,

  2. osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, te posebanh misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

  3. potrebe me|unarodnih organizacija, kada je to utvr|eno me|unarodnim ugo-vorom koji obvezuje RH,

  4. osobne potrebe stranog osoblja me|unarodnih organizacija, kada je to utvr|eno me|unarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,

  5. uporabu u skladu s me|unarodnim ugovorom koji je RH zaklju~ila s drugom dr`avom ili me|unarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku motornih vozila predvi|a oslobo|enje od pla}anja PDV-a,

  6. slu`bene potrebe institucija EU u Republici Hrvatskoj,7. osobne potrebe stranog osoblja institucija EU u Republici Hrvatskoj.

  i Oslobo|enje od pla}anja posebnog poreza iz to~ke 1., 2., 6. i 7. ostvaruje se na osnovi potvr-de ministarstva nadle`nog za vanjske poslove, a oslobo|enje iz to~ke 3., 4. i 5. na osno-vi potvrde nadle`nog dr`avnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog me|unarodnog

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava10

  ugovora. Ako je u skladu s me|unarodnim ugovorom mogu}e ostvariti oslobo|enje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadle`no za vanjske poslove.

  i Oslobo|enje od pla}anja posebnog poreza iz to~ke 2., 4. i 7. ne mogu ostvariti dr`avljani RH, odnosno strani dr`avljani s prebivali{tem u Republici Hrvatskoj.

  i Motorna vozila na koja se poseban porez ne pla}a ne smiju se otu|iti bez prethodne oba-vijesti nadle`nom carinskom uredu i pla}anja posebnog poreza.

  ? Pla}a li se posebni porez na motorna vozila koja se pokre}u na elektri~ni pogon?

  Motorna vozila koja se isklju~ivo pokre}u na elektri~ni pogon nisu predmet oporezivanja.

  ? [to je porezna osnovica i kolika je visina posebnog poreza za nova motorna vozila?

  Porezna osnovica za nova motorna vozila je preporu~ena prodajna cijena koju je proizvo|a~, predstavni~ki ured proizvo|a~a u RH i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik odre|ene marke motornih vozila u RH, ili sli~no, dostavio Carinskoj upravi, Sredi{njem uredu elektronskim putem na adresu [email protected] Poseban porez na sljede}a motorna vozila pla}a se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 i postotku od porezne osnovice na te-melju cijene motornog vozila ovisno o prosje~noj emisiji uglji~nog dioksida (CO2) izra`enoj u gramima po kilometru prema tablicama 2 i 3, ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, i to tako da se dobiveni iznosi zbrajaju:

  1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uklju~uju}i motorna vozila tipa karavan, kombi i trka}e automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila po-sebno prilago|enih za prijevoz osoba s invaliditetom,

  2. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

  3. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz to~ke 1.i 2.

  TABLICA 1 – cijena motornog vozila TABLICA 2 – dizelsko gorivo

  TABLICA 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i dizelsko gorivo s razinom

  emisije ispu{nih plinova EURO VI

  Porezna osnovica u kn % Emisija CO2 (g/km) % Emisija CO2 (g/km) %

  0,00 do 100.000,00 1 86 do 100 1,5 91 do 100 1100.000,01 do 150.000,00 2 101 do 110 2,5 101 do 110 2150.000,01 do 200.000,00 4 111 do 120 3,5 111 do 120 3200.000,01 do 250.000,00 6 121 do 130 7 121 do 130 6250.000,01 do 300.000,00 7 131 do 140 11,5 131 do 140 10300.000,01 do 350.000,00 8 141 do 160 16 141 do 160 14350.000,01 do 400.000,00 9 161 do 180 18 161 do 180 16400.000,01 do 450.000,00 11 181 do 200 20 181 do 200 18

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 11

  TABLICA 1 – cijena motornog vozila TABLICA 2 – dizelsko gorivo

  TABLICA 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i dizelsko gorivo s razinom

  emisije ispu{nih plinova EURO VI

  Porezna osnovica u kn % Emisija CO2 (g/km) % Emisija CO2 (g/km) %

  450.000,01 do 500.000,00 12 201 do 225 23 201 do 225 21 Preko 500.000,00 14 226 do 250 27 226 do 250 23

  251 do 300 29 251 do 300 27 301 do 31 301 do 29

  i Poseban porez po osnovi emisije uglji~nog dioksida (CO2) ne pla}a se na motorna vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo i ~ija je prosje~na emisija uglji~nog dioksida (CO2) do najvi{e 85 grama po kilometru i motorna vozila koja za pogon koriste benzin, ukapljeni naftni plin ili prirodni plin i ~ija je prosje~na emisija uglji~nog dioksida (CO2) do najvi{e 90 grama po kilometru.

  i Za »plug-in« hibridna elektri~na vozila iznos posebnog poreza se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno elektri~nom na~inu rada.

  i Za kamper vozila iznos posebnog poreza se umanjuje za 85%.

  Ako je sukladno posebnim propisima motorno vozilo koje je predmet oporeziva-nja izuzeto od postupka homologacije vozila podnositelj porezne prijave mo`e zatra`iti potvrdu od ovla{tene pravne osobe o prosje~noj emisiji uglji~nog diok-sida (CO2) izra`ene u gramima po kilometru. Ako podnositelj prijave ne mo`e podnijeti dokaz o prosje~noj emisiji uglji~nog dioksida (CO2), uzima se da je prosje~na emisija za vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo, benzin, ukap-ljeni naftni plin i prirodni plin 301 g/km.

  Poseban porez na sljede}a motorna vozila pla}a se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubi~nim centimetrima prema tablici 4 i postotku od porezne osnovice po osnovi razine emisije ispu{nih plino-va prema tablici 5, tako da se dobiveni iznosi zbrajaju:

  1. motocikli (uklju~uju}i i mopede), bicikli i sli~na vozila s pomo}nim motorom, s ili bez bo~ne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

  2. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,3. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz to~ke 1.i 2.

  TABLICA 4 – Obujam motora u kubi~nim centimetrima (cm³) %

  TABLICA 5 – Razina emisije ispu{nih plinova %

  51 do 125 2,5 Euro III 5126 do 250 3 Euro II 10251 do 400 3,5 Euro I 15401 do 600 4601 do 800 4,5

  801 do 1000 51001 do 5,5

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava12

  ? Tko je du`an obra~unati i platiti posebni porez na motorna vozila?1. Proizvo|a~ i trgovac obvezni su u ime i za ra~un stjecatelja motornog vozila obra-

  ~unati poseban porez prije izdavanja ra~una, te obra~unati iznos uplatiti najkasni-je do 15. dana teku}eg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec.

  i Porezni obveznik mo`e i prije stjecanja motornog vozila opunomo}iti trgovca rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov ra~un podnese poreznu prijavu carinskom uredu nadle`nom prema trgov~evom sjedi{tu ili prebivali{tu.

  4. Osoba koje je prenamijenila drugo motornog vozila u motorno vozilo obvezna je nadle`nom carinskom uredu prema svom sjedi{tu ili prebivali{tu podnijeti porez-nu prijavu u roku 15 dana od dana prenamjene motornog vozila.

  U slu~ajevima pod to~kama 2., 3. i 4. nadle`ni carinski ured sastavlja zapisnik. Ako porezni obveznik nije prigovorio na zapisnik carinski ured utvr|uje poreznu obvezu dono{enjem rje{enja bez odgode. Porezni obveznik du`an je platiti poseban porez u roku 15 dana od dana izvr{nosti rje{enja.Kad se zbog opravdanih razloga porezna prijava ne mo`e podnijeti carinskom uredu pre-ma sjedi{tu ili prebivali{tu poreznog obveznika, porezna prijava se mo`e podnijeti bilo kojem carinskom uredu. Neprijavljivanje motornog vozila nadle`nom carinskom uredu u navedenim rokovima smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na podru~ju RH.Kod nastanka porezne obveze u slu~ajevima nezakonite uporabe motornog vozila po-seban porez po slu`benoj du`nosti utvr|uje i obra~unava nadle`ni carinski ured do no-{enjem rje{enja. @alba na rje{enje ne odga|a njegovo izvr{enje.

  i Motorno vozilo se ne mo`e registrirati kod nadle`nog tijela bez dokaza o obra~unatom, odnosno pla}enom posebnom porezu.

  ? Kad nastaje obveza obra~unavanja i pla}anja posebnog poreza na motorna vozila?

  I) Obveza obra~unavanja i pla}anja posebnog poreza nastaje: 1. kad proizvo|a~ ili trgovac izda ra~un o prodaji motornog vozila osobi koja

  nije trgovac, osim ako trgovac takvo vozilo nabavlja za vlastite potrebe,

  i Ra~un {to ga proizvo|a~ i trgovac izdaje obvezno mora sadr`avati naznaku da je poseban porez obra~unat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

  2. Pravna ili fizi~ka osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, a kupuje vozilo od trgovca rabljenim motornim vozilima, du`na je nadle`nom carinskom uredu prema svom sjedi{tu ili prebivali{tu podnijeti poreznu prijavu u roku 5 dana od dana kupnje vozila od tr-govca rabljenim motornim vozilima.

  3. Pravna ili fizi~ka osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH, koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, a koja unese ili uveze motorno vozilo na podru~je RH du`na je nadle`nom carinskom uredu prema svom sjedi{tu ili pre bi-vali{tu podnijeti poreznu prijavu u roku 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na podru~je RH.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 13

  i Proizvo|a~ je pravna i fizi~ka osoba koja proizvodi ili za svoj ra~un daje proizvoditi motor-na vozila na podru~ju RH.

  i Trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u RH koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila ili ih nabavlja od proizvo|a~a, drugih trgovaca ili uvoznika u RH, ili koja nova motorna vozila unosi iz druge dr`ave ~lanice EU.

  i Trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u RH koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u RH ili takva motorna vozila nabavlja u RH.

  2. kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda ra~un o prodaji motornog vo zila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavlja za vlastite potrebe,

  3. kad pravna ili fizi~ka osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH, a koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, unese ili uveze motorno vozilo na podru~je RH, ili kad trgovac, odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima, motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe.

  Obveza obra~unavanja i uplate posebnog poreza ne nastaje kad proizvo|a~, tr-govac ili trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo proda osobi sa sjedi{tem ili prebivali{tem izvan podru~ja RH za uporabu na cestama izvan RH ili motorno vozilo proda osobi ili instituciji koja je oslobo|ena pla}anja poseb-nog poreza.

  II) Obveza obra~unavanja i pla}anja posebnog poreza na druga motorna vozila pre namijenjena u motorna vozila {to su predmet oporezivanja nastaje njiho-vom prenamjenom.

  III) Obveza obra~unavanja i pla}anja posebnog poreza nastaje kad se utvrdi da su motorna vozila nezakonito upotrebljavana na podru~ju RH. U takvim slu~aje-vi ma obveza obra~unavanja i uplate posebnog poreza nastaje: 1. kad proizvo|a~, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima isporu~i drugoj

  osobi motorno vozilo na koje nije u RH na propisan na~in obra~unat ili pla}en poseban porez prije izdavanja ra~una ili bez izdavanja ra~una ili takvo motorno vozilo uporabi za svoje potrebe,

  2. kad se utvrdi da je fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH posjedovala motorno vozilo na koje nije u RH na propisan na~in obra~unat ili pla}en poseban porez, ili je takvo motorno vozilo koristila na cesti u RH.

  i Fizi~ka osoba ima prebivali{te u RH ako na podru~ju RH stvarno boravi vi{e od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza, ili u slu~aju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost izme|u osobe i mjesta u kojem prebiva na podru~ju RH.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava14

  i Povrat posebnog poreza ne}e se odobriti ako se odjava iz evidencije registriranih motornih vozila i iznos ili izvoz motornog vozila za koje se zahtjeva povrat ne obavi najkasnije u roku 14 dana od dana podno{enja prijave, osim ako za to postoje osobito opravdani razlozi.

  Fizi~ka osoba koja je poslovno vezana za mjesto razli~ito od onoga za koje je osobno vezana i koja stoga boravi na podru~ju RH i podru~ju druge dr`ave ~la-nice EU ima prebivali{te u onoj dr`avi na ~ijem je podru~ju mjesto za koje je osobno vezana, uz uvjet da tamo redovito odlazi. Uvjet redovitog odlaska ne mora biti ispunjen ako fizi~ka osoba boravi na podru~ju RH, odnosno odre|ene dr`ave ~lanice EU, radi obavljanja poslova to~no odre|enog trajanja. Fizi~ka osoba s prebivali{tem u drugoj dr`avi ~lanici EU koja se redovito {koluje na podru~ju RH ne smatra se osobom koja ima prebivali{te na podru~ju RH.

  ? Na koji se ra~un ovaj porez upla}uje?Na ra~un dr`avnog prora~una Republike Hrvatske, i to ovako:

  Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj obveznika pla}anja poreza (11 znamenki)

  H R K

  H R 1 2 1 0 0 1 0 0 5 1 8 6 3 0 0 0 1 6 0

  H R 6 8Državni proračunRepublike Hrvatske Poseban porez na motorna vozila

  1 1 4 7 - X X X X X X X X X X X

  ? Tko i kad ima pravo na povrat posebnog poreza na motorna vozila?Vlasnik motornog vozila na koje je pla}en poseban porez koji izveze ili iznese motorno vozilo iz RH koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadle`nog tijela ima pravo na povrat dijela pla}enog posebnog poreza. Taj se iznos odre|uje na dan prijave motornog vozila za izvoz ili iznos carinskom uredu nadle`nom prema mje-stu njegovog sjedi{ta ili prebivali{ta.Vlasnik motornog vozila du`an je nadle`nom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvo-zu ili iznosu motornog vozila najranije 14 dana prije nego {to }e biti obavljen izvoz ili iznos motornog vozila. Nakon iznosa ili izvoza motornog vozila iz RH zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se carinskom uredu nadle`nom prema mjestu sjedi{ta ili prebivali{ta vlasnika motornog vozila na propisanom obrascu i s propisanim privitcima (vidi „propisani obrasci i rokovi za njihovo podno{enje“.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 15

  Povrat posebnog poreza ne}e se odobriti za motorna vozila za koja je poseban porez obra~unat i pla}en zbog nezakonite uporabe na podru~ju RH.

  ? Koje su propisane evidencije?Proizvo|a~, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima obvezni su u svojim eviden-cijama voditi podatke o marki motornog vozila, tipu i modelu motornog vozila, identi-fikacijskom broju (broj {asije), oznaci motora, radnom postupku, obujmu motora u kubi~nim centimetrima (cm³), vrsti goriva, broju vrata, broju mjesta za sjedenje, razini emisija ispu{nih plinova, snazi motora u kW, emisiji uglji~nog dioksida (CO2), podatke radi li se o potpuno elektri~nom ili hibridnom (elektri~nom) vozilu, o dosegu elektri~nih i »plug-in« hibridnih elektri~nih vozila u potpuno elektri~nom na~inu rada, broju potvr-de o sukladnosti pojedina~no pregledanog vozila, nabavi motornog vozila, dr`avi ispo-ruke, datumu isporuke, koli~ini proizvedenih, uvezenih, unesenih, isporu~enih i proda-nih motornih vozila, ranijim registracijama rabljenih motornih vozila, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi i iznosu obra~unatog posebnog poreza.

  Iznimno, ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo mo`e ostvariti na osnovi zahtjeva za povrat posebnog poreza, pri ~emu se iznos posebnog poreza za povrat utvr|uje u postotku od iznosa pla}enog posebnog poreza prema Tablici 2 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vo-zilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.

  i Upisivanje u evidencije obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljede}eg radnog dana od nastanka poslovnog doga|aja.

  ? Koji su propisani obrasci i u kojim se rokovima moraju podnijeti?

  Naziv obrasca Obveznik podno{enja obrasca Rok podno{enja obrasca (podnosi se nadle`nom carinskom uredu)

  Porezna prijava za obra~un i pla}anje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 1)

  Pravna ili fizi~ka osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH, koja nije trgo-vac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, a koja unese ili uveze mo-torno vozilo na podru~je RH

  15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila

  Pravna ili fizi~ka osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH, koja nije trgo-vac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, a koja kupuje vozilo od tr-govca rabljenim motornim vozilima u RH

  5 dana od dana kupnje vozila

  Osoba koje je izvr{ila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo, a koje je predmet oporeziva-nja

  15 dana od dana prenamjene motornog vozila

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava16

  Naziv obrasca Obveznik podno{enja obrasca Rok podno{enja obrasca (podnosi se nadle`nom carinskom uredu)

  Prijava motornog vozi-la radi uporabe u RH u trajanju du`em od 15 dana (Obrazac 2)

  Fizi~ka ili pravna osoba s prebivali-{tem ili sjedi{tem u RH koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj dr`avi ~lanici EU

  3 dana od dana ulaska na pod ru~je RH

  Prijava motornog vozi-la radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj (Obrazac 3)

  Fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj dr`avi ~lanici EU radi kratkotrajne uporabe u RH

  3 dana od dana ulaska na podru~je RH

  Zahtjev za izdavanje/produ`enje odobrenja za izuze}e od pla}anja posebnog poreza na motorna vozila u Re-publici Hrvatskoj (Obrazac 4)

  1. fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj dr`avi ~lanici EU

  2. fizi~ka osoba s prebivali{tem u RH: a) koja ima registriran obrt ili slo-

  bodno zanimanje u drugoj dr`avi ~lanici EU, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zani-manja;

  b) koja je odgovorna osoba, part-ner, dioni~ar ili ~lan trgova~kog dru{tva ili poduze}a registrira-nog u drugoj dr`avi ~lanici EU

  Zahtjev za izdavanje odo-brenja – 5 dana od dana pr-vog unosa motornog vozila na podru~je RH

  Zahtjev za produ`enje odo-brenja - najranije 15 dana prije isteka odobrenja

  Prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila (Obrazac 5)

  Vlasnik motornog vozila na koje je pla}en poseban porez

  najranije 14 dana prije nego {to }e biti obavljen izvoz ili iznos

  Zahtjev za povrat posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 6)

  nakon izvr{enog iznosa ili izvoza motornog vozila

  Prijava za upis u regi-star proizvo|a~a i trgovaca motornih vozila (Obrazac 7)

  Proizvo|a~, trgovac i trgovac rablje-nim motornim vozilima

  8 dana prije po~etka obavlja-nja djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na podru~ju RH

  Bankovna garancija za pla}anje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 8)

  Proizvo|a~ i trgovac motornih vozila uz prijavu za upis u registar

  Mjese~no izvje{}e o obra~unatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila od___do___20__godi-ne (Obrazac 9)

  Proizvo|a~ i trgovac motornih vozila do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 17

  ? Kakve su prekr{ajne odredbe za neprijavljivanje i nepla}anje posebnog po-reza?

  Te su odredbe propisane Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila, i to:

  Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)- isporuka drugoj osobi motornog vozila na koje

  nije u RH na propisan na~in obra~unat ili pla-}en poseban porez prije izdavanja ra~una, ili bez izdavanja ra~una, ili uporaba takvog mo-tornog vozila za svoje potrebe

  - neobra~unavavanje, neto~no obra~unavanje i ne upla}ivanje posebnog poreza na propisani na~in i u propisanim rokovima

  - privremeni unos motornog vozila na podru~ju RH koristi se za prijevoz putnika uz pla}anje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste, ili za indu-strijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz pla-}anje ili bez pla}anja; ili otu|enje, iznajmljiva-nje ili posudba motornog vozila, ili davanje mo-tornog vozila na kori{tenje drugoj osobi

  - iznajmljivanje ili uporabi motornog vozila su-protno zakonskim odredbama

  - nabava motornog vozila bez dokumentacije o nabavi

  - nedopu{tanje ili onemogu}avanje provedbe po-reznog nadzora

  - obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na podru~ju RH bez upisa u re-gistar proizvo|a~a, trgovaca motornih vozila ili trgovca rabljenih motornih vozila

  - neposjedovanje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, isporu~enim i prodanim predmeti-ma oporezivanja

  - neposjedovanje ili nedavanje na uvid dokumen-tacije o obvezi pla}anja posebnog poreza i o upla}enom posebnom porezu, kao i druge porez-no-pravno relevantne poslovne i financijske do ku mentacije

  - nepodno{enje porezne prijave na propisani na-~in i u propisanom roku

  - onemogu}avanje provedbe mjera oduzimanja motornih vozila

  - onemogu}avanje provedbe propisanih mjera osiguranja naplate posebnog poreza

  proizvo|a~, trgovac ili trgovac rabljenim motor-nim vozilima

  20.000,00 – 1.000.000,00

  odgovorna osoba proizvo|a~a, trgovca ili trgovca rabljenim motor-nim vozilima

  3.000,00 – 50.000,00

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava18

  Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)- nevo|enje evidencije na propisani na~in- nepodno{enje propisanih izvje{}a na propisani

  na~in i u propisanim rokovima (proizvo|a~ ili trgovac)

  - neizdavanje ra~una u skladu sa zakonskim od-red bama, ili isporuka predmeta oporezivanja bez iskazivanja preko naplatnog ure|aja, ili na drugi odgovaraju}i na~in

  proizvo|a~, trgovac ili trgovac rabljenim motor-nim vozilima

  10.000,00 – 500.000,00

  odgovorna osoba proizvo|a~a, trgovca ili trgovca rabljenim motor-nim vozilima

  2.000,00 – 30.000,00

  - nepodno{enje porezne prijave na propisani na-~in i u propisanom roku

  - iskazivanje u poreznoj prijavi neistinitih poda-taka na temelju kojih se utvr|uje porezna osno-vica

  - ako korisnik najma ili leasinga ne prijavi motor-no vozilo ili ne podnese poreznu prijavu na pro-pisani na~in i u propisanom roku

  - ako fizi~ka osoba motorno vozilo na podru~ju RH koristi na nezakoniti na~in za prijevoz putnika uz pla}anje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste, ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz pla}anje ili bez pla}anja, ili ako motorno vozi-lo na nezakoniti na~in otu|i, iznajmi ili posudi, ili ga da na kori{tenje drugoj osobi

  - najam ili uporaba motornog vozila suprotno za-konskim odredbama

  - neprijavljivanje motornog vozila carinskom ure-du u roku 3 dana od ulaska na podru~je RH od strane fizi~ke osobe s prebivali{tem u RH koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili po-sudila u drugoj dr`avi ~lanici EU radi kratkotraj-ne uporabe u RH

  - kori{tenje motornog vozila nakon isteka propi-sanog roka, ili ako se prijavljeno motorno vozilo uporabi na cestama u RH u roku od godine dana od dana prethodne prijave

  - nepodno{enje zahtjeva za izdavanje odobrenja u propisanom roku

  - ako fizi~ka osoba kojoj je izdano odobrenje, ili koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u lea-sing ili posudila u drugoj dr`avi ~lanici EU mo-torno vozilo u prete`itoj mjeri koristi na pod-ru~ju RH ili motorno vozilo preda drugoj osobi u posjed ili na kori{tenje

  - onemogu}avanje provedbe privremenog oduzi-manja motornog vozila

  - onemogu}avanje provedbe mjera osiguranja naplate posebnog poreza

  pravna ili fizi~ka osoba 5.000,00 – 100.000,00

  odgovorna osoba u pravnoj osobi

  2.000,00 – 40.000,00

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 19

  Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)- ako ne izvr{i prijavu obra~una i naplate poseb-

  nog poreza na na~in i u rokovima kako je to propisano

  - nepla}anje posebnog poreza u propisanom roku - ako na motornom vozilu koje se nalazi na procje-

  ni kod stalnog sudskog vje{taka ili stalnog sud-skog procjenitelja izvr{i popravke ili preinake

  pravna ili fizi~ka osoba 2.000,00 – 50.000,00

  odgovorna osoba u prav-noj osobi

  2.000,00 – 20.000,00

  2.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV)

  ? [to se prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost smatra novim prijevoz-nim sredstvima?

  Prijevozno sredstvo koje ispunjava jedan od sljede}ih uvjeta: 1. kopneno motorno vozilo isporu~eno je unutar 6 mjeseci, a plovilo i zrakoplov

  unutar 3 mjeseca od datuma prve uporabe,2. kopneno motorno vozilo nije pre{lo vi{e od 6.000 km, plovilo nije plovilo vi{e od

  100 sati, a zrakoplov nije letio vi{e od 40 sati.

  ? Kako se PDV obra~unava na stjecanja novih prijevoznih sredstava u RH?PDV se obra~unava na poreznu osnovicu po stopi od 25%. Porezna osnovica PDV-a je ukupna naknada za isporu~ena dobra i usluge. Kad se prijevozna sredstva uvoze iz dr`ave koja nije ~lanica EU u ukupnu naknadu uklju~eni su carinska osnovica, kojoj se pribrajaju carina, ako je propisana carinskim propisima, te pristojbe i tro{kovi {to se pla}aju u postupku carinjenja.U nastavku su prikazani porezni obveznici, obveznici obra~unavanja i pla}anja PDV-a i propisani dokumenti za registraciju prijevoznih sredstava: 1. NOVA PRIJEVOZNA SREDSTVA

  1.1 Prodaja novog prijevoznog sredstva u RH:

  Porezni obveznik Obveznik obra~unavanja i pla}anja PDV-a Dokumenti za registraciju

  Prodavatelj novog prijevoz-nog sredstva u RH (proiz-vo|a~ ili trgovac sa sjedi{tem u RH)

  porezni obveznik 1. ra~un s obra~unatim PDV-om

  2. dokaz o pla-}enom poseb-nom porezu na motorna vozila

  3. carinska dekla-racija ako se vozilo uvozi iz dr`ave koja nije ~lanica EU

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava20

  1.2 Unos novog prijevoznog sredstva iz druge ~lanice EU: i Na oporezivanje ne utje~e jesu li prodavatelji u svojim dr`avama porezni obveznici .

  Porezni obveznik Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju Kupac novog prijevoznog sredstva koji u RH nije upi-san u registar obveznika PDV-a i nije mu dodijeljen PDV identifikacijski broj (gra|ani, mali porezni obve-znici, ustanove, tijela dr`avne uprave, i ostali)

  a) nadle`ni Carinski ured obra~unava posebni porez na motorna vozila

  b) kupac je du`an nadle`noj ispostavi Porezne uprave podnijeti obrazac Stjeca-nje – NPS najkasnije 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sred-stva

  c) Porezna uprava rje{enjem obra~unava i odre|uje rok pla}anja PDV-a

  1. rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza

  2. klauzula/potvrda Porezne uprave kojom se potvr|uje da je PDV obra~unan i napla-}en (spojena je s obrascem „Stjecanje – NPS„ i ovjerena pe~atom)

  1. kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a i dodijeljen mu je PDV identifikacijski broj, a novo prijevozno sredstvo stje~e za daljnju prodaju

  2. kupac kojemu je dodijeljen PDV identifikacijski broj (pre{ao je prag stjecanja dobara iz druge dr`ave ~lanice), a novo prijevozno sredstvo stje~e za daljnju prodaju

  kupac je du`an obra~unati PDV i podnijeti obrasce PDV i PDV-S

  1. kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a i dodijeljen mu je PDV identifikacijski broj, a novo prijevozno sredstvo stje~e za vlastite potrebe

  2. kupac porezni obveznik kojemu je dodijeljen PDV identifikacijski broj (pre{ao je prag stjecanja dobara iz druge dr`ave ~lanice), a novo prijevozno sredstvo stje~e za vlastite potrebe

  a) kupac je obveznik poseb-nog poreza na motorna vozila

  b) kupac je du`an obra~unati PDV u obrascima Stjecanje NPS, PDV-S i PDV

  1. rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza

  2. klauzula/potvrda Porezne uprave kojom se potvr|uje da je stjecatelj prijavio stje-canje, a koja je spojena s obrascem Stjecanje NPS i ovjerena pe~atom

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 21

  Porezni obveznik Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju Kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a i dodijeljen mu je PDV identi-fikacijski broj, a novo prije-vozno sredstvo koristi kao testno ili zamjensko vozilo

  a) kupac je obveznik poseb-nog poreza na motorna vozila

  b) kupac je du`an obra~unati PDV i podnijeti obrasce PDV-S i PDV

  1. napomena nadle`nog carin-skog ureda na ra~unu za stjecanje motornog vozila, ili posebnom dokumentu, ovje-rena pe~atom carinskog ureda, a koja glasi: Poseban porez na motorno vozilo bit }e obra~unan i pla}en na temelju mjese~nog izvje{}a

  2. napomena koja se ispisuje na ra~unu za stjecanje NPS-a, ili posebnom dokumentu, ovje-rena pe~atom Porezne upra-ve koja glasi: Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S i obra~unati PDV u Obrascu PDV

  3. carinska deklaracija

  1.3 Uvoz novog prijevoznog sredstva iz dr`ave koja nije ~lanica EU (tre}a zemlja):Porezni obveznik Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju

  Bilo koja osoba koja uvozi novo prijevozno sredstvo

  nadle`ni Carinski ured u carinskom postupku obra~unava poseban porez na motorna vozila i PDV, zajedno s obra~unom i na-platom carinskog duga

  1. rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza i carinska deklaracija o obra~unanom i pla}enom PDV-u

  2. carinska deklaracija

  2. NOVA TERETNA VOZILA, AUTOBUSI, PLOVILA, ZRAKOPLOVI, POLJOPRIVREDNI I RADNI STROJEVI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA

  i Stjecanje tih prijevoznih sredstava ne podlije`e pla}anju posebnog poreza na motorna vozila.

  2.1 Prodaja u RH kad je prodavatelj u RH porezni obveznik sa sjedi{tem u RH i upisan je u registar PDV-a:Porezni obveznik Obveznik obra~unavanja i

  pla}anja PDV-a Dokumenti za registraciju

  Prodavatelj novog teretnog vozila, autobusa, plovila i zrakoplova, poljoprivrednog i radnog stroja koje ispunjava uvjete za prijevozna sredstva (proizvo|a~ ili trgovac sa sjedi{tem u RH )

  porezni obveznik ra~un s obra~unatim PDV-om

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava22

  2.2 Unos iz druge ~lanice EU: i Na oporezivanje ne utje~e jesu li prodavatelji u svojim dr`avama porezni obveznici

  Porezni obveznik Obveznik obra~unavanja PDV-a Dokumenti

  za registraciju Kupac nije u RH upisan u registar obveznika PDV-a i nije mu dodije-ljen PDV identifikacijski broj (gra-|ani, mali porezni obveznici, usta-nove, tijela dr`avne uprave, i osta-li)

  a) kupac je du`an nadle`noj is-postavi Porezne uprave pod-nijeti obrazac Stjecanje – NPS najkasnije 10 dana od dana stjecanja novog prije-voz nog sredstva

  b) Porezna uprava rje{enjem ob-ra~unava i odre|uje rok pla-}anja PDV-a

  klauzula/potvrda Porez-ne uprave kojom se pot-vr|uje da je PDV ob ra-~unat i napla}en (spoje-na je s obrascem Stjeca-nje – NPS i ovjerena pe~atom

  kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a i dodijeljen mu je PDV identifikacijski broj, a novo prijevozno sredstvo stje~e za dalj-nju prodaju

  kupac je du`an obra~unati PDV i podnijeti obrasce PDV i PDV-S

  1. kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a i dodijeljen mu je PDV identifikacijski broj, a novo prijevozno sredstvo stje-~e za vlastite potrebe

  2. kupac je osoba kojoj je u RH do-dijeljen PDV identifikacijski broj (pre{ao je prag stjecanja dobara iz druge dr`ave ~lanice), a novo prijevozno sredstvo stje~e za vlastite potrebe

  kupac je du`an nadle`noj ispo-stavi Porezne uprave podnijeti obrazac Stjecanje – NPS najka-snije 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstvaobra~unani PDV prikazati u obras cima PDV-S i PDV

  klauzula/potvrda Porez-ne uprave kojom se po-tvr|uje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva, spo jena je s obrascem Stjecanje – NPS i ovjere-na je pe~atom

  kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a i dodijeljen mu je PDV identifikacijski broj, a novo prijevozno sredstvo koristi kao testno ili zamjensko sredstvo

  porezni obveznik je du`an nad-le`noj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac PDV-S i obra~unati PDV u Obrascu PDV

  napomena koja se ispisu-je na ra~unu za stjecanje novog prijevoznog sred-stva, ili posebnom doku-mentu, ovjerena pe~atom Porezne uprave koja gla-si: Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Ob-rascu PDV-S i obra~unati PDV u Obrascu PDV

  2.3 Uvoz iz dr`ave koja nije ~lanica EU (tre}a zemlja):i Na oporezivanje ne utje~e jesu li prodavatelji u svojim dr`avama porezni obvezniciBilo koja osoba koja uvozi novo prijevozno sredstvo

  nadle`ni Carinski ured u carin-skom postupku obra~unava po-seban porez na motorna vozila i PDV, zajedno s obra~unom i na-platom carinskog duga

  1. rje{enje Carinske up-rave o pla}anju po-sebnog poreza i carin-ska deklaracija o ob-ra ~unanom i pla}e-nom PDV-u

  2. carinska deklaracija

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 23

  ? Jesu li propisana oslobo|enja od pla}anja PDV-a?PDV-a su oslobo|ene isporuke plovila {to se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila {to se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spa{avanje odnosno pru`anje pomo}i na moru ili za ribarenje uz obalu, te isporuke zrakoplova {to ih koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na me|unarodnim linijama. Nadalje, PDV-a su oslobo|ene isporuke novih prijevoznih sredstava koja prodavatelj, kupac ili druga osoba za njihov ra~un otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu dr`avu ~lanicu EU poreznom obvezniku, ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a ~ija stjecanja dobara unutar EU nisu predmet oporezivanja PDV-om, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik. Pla}anja PDV-a oslobo|ene su i:

  a) isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih spo-razuma,

  i Oslobo|enje od pla}anja PDV-a i posebnog poreza pri uvozu ostvaruje se izravno pri uvozu motornih vozila i dobara za slu`bene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i posebanh misija sa sjedi{tem u Republici Hrvatskoj i me|unarodnih organizacija, odnosno predstavni{tava me|unarodnih organizacija koje kao takve priznaje Republika Hrvatska u okviru njihovog djelovanja u Republici Hrvatskoj, te za osobne potrebe stranog diplo-matskog i konzularnog osoblja tih predstavni{tava i posebanh misija kao i za osobne potrebe stranog osoblja tih me|unarodnih organizacija.

  b) isporuke dobara i obavljanje usluga Europskoj uniji, Europskoj zajednici za atomsku energiju, Europskoj sredi{njoj banci ili Europskoj investicijskoj banci ili organizacijama koje je osnovala Europska unija na koje se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije u okvirima i pod uvjetima koji su utvr|eni tim Protokolom i Sporazumom izme|u Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Re-publici Hrvatskoj ili sporazumima o sjedi{tu tih organizacija, ako to ne dovodi do naru{avanja na~ela tr`i{nog natjecanja,

  c) isporuke dobara ili obavljanje usluga me|unarodnim tijelima koja Republika Hrvatska priznaje kao takve, a koja nisu navedena u to~ki b) i ~lanovima takvih tijela uz ograni~enja i pod uvjetima propisanim me|unarodnim sporazumima o osnivanju tih tijela ili sporazumima o njihovu sjedi{tu

  d) isporuke dobara ili obavljanje usluga na podru~ju Republike Hrvatske za potre-be oru`anih snaga drugih dr`ava ~lanica NATO saveza ili civilnog osoblja koje ih prati, te za opskrbu njihovih menzi i kantina, kad te snage sudjeluju u zajedni~kim obrambenim aktivnostima,

  ? Na koji se ra~un PDV upla}uje?Na ra~un dr`avnog prora~una Republike Hrvatske, i to na ovako:

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava24

  ? Koji su propisani porezni obrasci?

  Naziv obrasca Podnositelj obrasca Krajnji rok za podno{enje obrasca

  P-PDV - zahtjev za registriranje za po-trebe poreza na dodanu vrijednost

  porezni obveznik (podnosi nadle`noj ispostavi Porezne uprave)

  - prije po~etka obavljanja gospo-darske djelatnosti koja pod-lije`e oporezivanju PDV-om

  - 15 dana prije po~etka obavlja-nja transakcije unutar EU porez-ni obveznik podnosi zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja

  - do 15. sije~nja teku}e godine po rezni obveznici koji su u pret-hodnoj godini obavili ispo ru ke u vrijednosti iznad 230.000,00 kn

  strani porezni obveznik (podnosi Porez-noj upravi Podru~nom uredu Zagreb) prije prve isporuke u tuzemstvu

  porezni obveznik iz druge dr`ave ~la-nice koji tra`i dodjelu PDV identifika-cijskog broja (podnosi Poreznoj upravi, Podru~nom uredu Zagreb)

  - 15 dana prije po~etka stjecanja dobara u RH

  - prije po~etka prijevoza putnika na podru~ju RH

  - prije isporuke dobara ~ijom }e ukup nom vrijednosti prema{iti propisani iznos od 270.000,00 kn

  H R K

  H R 1 2 1 0 0 1 0 0 5 1 8 6 3 0 0 0 1 6 0

  H R 6 8Državni proračunRepublike Hrvatske Porez na dodanu vrijednost

  1 2 0 1 - X X X X X X X X X X X

  Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj obveznika pla}anja poreza (11 znamenki)

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 25

  Naziv obrasca Podnositelj obrasca Krajnji rok za podno{enje obrasca

  PDV – prijava pore-za na dodanu vri-jednost

  - porezni obveznik - osoba koja je obvezna platiti PDV

  umjesto poreznog obveznika koji nema sjedi{te u RH

  - osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a

  - pravna osoba koja nije porezni obvez-nik ali je pre{la prag stjecanja ili je od njega odustala, ili koja stje~e tro{a-rinska dobra ~ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, a koja unutar EU stje~e dobra koja podlije`u pla}anju PDV-a

  - mali porezni obveznik ako obavlja usluge poreznim obveznicima iz dru-gih dr`ava ~lanica ili iz tre}ih zema-lja za koje je mjesto obavljanja uslu-ge mjesto sjedi{ta primatelja usluge, i kad od takvih poreznih obveznika prima usluge

  do 20. dana u teku}em mjesecu za proteklo razdoblje oporeziva-nja NAPOMENA: osobe koje nisu upi-sane u registar obveznika PDV-a prijavu PDV-a podnose za razdo-blja oporezivanja u kojima su stjecale dobra unutar EU, odno-sno primale ili obavljale usluge za koje su obvezne platiti PDV

  PDV – prijava pore-za na dodanu vri-jednost

  Porezni zastupnik za poreznog obvez-nika kojeg zastupa

  do 20. dana u teku}em mjesecu za proteklo razdoblje oporeziva-nja

  PDV – prijava pore-za na dodanu vri-jednost

  porezni obveznik koji je prestao s po-slovanjem

  do 20. dana u teku}em mjesecu za posljednje razdoblje oporezi-vanja u kojem je poslovao (sa svim uskla|enjima i ispravkama)

  PDV – prijava pore-za na dodanu vri-jednost

  strani porezni obveznik koji obavlja povremeni me|unarodni cestovni pri-jevoz putnika autobusom, mini-bu-som, kombi vozilom ili taxi slu`bom na podru~ju RH

  do 20. dana u teku}em mjesecu za proteklo razdoblje oporeziva-nja (samo za razdoblja oporeziva-nja u kojima je obavljao usluge me|unarodnog cestovnog prije-voza putnika na podru~ju RH)

  INO PPO - Prijava za isporuke dobara i usluga iz ~lanka 75. stavka 2. Zako-na

  porezni obveznik koji nema sjedi{te, prebivali{te ili uobi~ajeno boravi{te u tuzemstvu, a u RH je registriran za po-trebe PDV-a

  do 20. dana u teku}em mjesecu za proteklo razdoblje oporeziva-nja (podnosi se elektroni~ki kroz sustav ePorezna ako su u razdo-blju oporezivanja obavljene ispo-ruke dobara/usluga)

  Obrazac PZ 42 i 63 - Prijava isporuka dobara u dru ge dr`ave ~lanice Eu-ropske unije pret-hodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63

  porezni obveznik zastupnik –za ispo-ruke dobara u druge dr`ave ~lanice EU na koja su se primjenjivali carinski po-stupci 42 i 63

  do 20. dana u teku}em mjesecu za proteklo razdoblje oporeziva-nja (podnosi se Podru~nom uredu Zagreb)

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava26

  Naziv obrasca Podnositelj obrasca Krajnji rok za podno{enje obrascaPDV-S – prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih dr`ava ~la-nica Europske unije za mjesec _ godina

  porezni obveznik za razdoblja oporezi-vanja u kojima je stekao dobra i primio usluge iz drugih dr`ava ~lanica EU (elektroni~ki se podnosi kroz sustav VIES)

  do 20. dana u mjesecu za pret-hodni mjesec

  Stjecanje NPS – prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge dr`ave ~lanice EU

  porezni obveznik koji stje~e nova pri-jevozna sredstva unutar EU (podnosi nadle`noj ispostavi Porezne uprave)

  10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva (prijavu ne podnosi porezni obveznik koji nova prijevozna sredstva koristi za daljnju prodaju)

  Isporuka NPS – pri-java za isporuke no-vog prijevoznog sred stva iz RH u drugu dr`avu ~la-nicu

  porezni obveznik koji isporu~uje novo prijevozno sredstvo osobi koja nije regi-strirana za potrebe PDV-a i porezni ob-veznik koji povremeno isporu ~u je nova prijevozna sredstva (podnose nadle`noj ispostavi Porezne uprave)

  10 dana od dana isporuke novog prijevoznog sredstva u kojoj iska-zuje vrijednost tih isporuka

  ZP – Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge dr-`a ve ~lanice Europ-ske unije za mje-sec_ godina __

  porezni obveznik koji je obavio usluge i isporu~io dobra unutar EU (elek-troni~ki podnosi u sustav VIES)

  do 20. dana u mjesecu za pret-hodni mjesec

  ZP-PDV – zahtjev za povrat PDV-a

  porezni obveznik koji nema sjedi{te na podru~ju EU a tra`i povrat PDV-a za-ra~unanog za isporu~ena pokretna do-bra ili obavljene usluge u tuzemstvu, ili prilikom uvoza dobara u tuzemstvu za obavljanje gospodarske djelatnosti (podnosi Poreznoj upravi, Podru~nom uredu Zagreb)

  najkasnije 6 mjeseci nakon zavr-{etka kalendarske godine na koju se zahtjev odnosi

  PDV-H – zahtjev za povrat PDV-a ovla-{tenim tijelima za izvezena dobra

  pravne osobe registrirane za obavlja-nje humanitarne, dobrotvorne ili obra-zovne djelatnosti

  6 mjeseci nakon proteka kalen-darske godine u kojoj su ostvare-ni uvjeti za povrat PDV-a

  Obrazac P-DIP – Zahtjev za povrat PDV-a i tro{arine

  diplomatska i konzularna pred stav ni{-tva, posebne misije i me|unarodne or-ganizacije sa sjedi{tem u RH za ispo-ruke u RH

  najkasnije 12 mjeseci od tro mje-se~ja na koje se zahtjev odnosi (podnosi se Ministarstvu vanjskih i europskih poslova)

  Obrazac IOU – Pot-vrda o pravu na iz-ravno oslobo |e nje od pla}anja carine, PDV-a, tro{arine i posebnog PDV-a i tro{arina pri uvozu

  diplomatska i konzularna predstav-ni{tva, posebne misije i me|unarodne organizacije sa sjedi{tem u RH i insti-tucije i tijela EU sa sjedi{tem u RH koja u RH uvoze dobra i motorna vozila

  izravno pri uvozu (dostavlja se nad le`nom podru~nom carin-skom uredu)

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 27

  Naziv obrasca Podnositelj obrasca Krajnji rok za podno{enje obrasca

  Potvrda o oslobo-|e nju od pla}anja PDV-a i/ili tro{arine

  diplomatska i konzularna predstav-ni{tva, posebne misije i me|unarodne organizacije sa sjedi{tem u drugoj ~la-nici EU i institucije i tijela EU sa sje-di{tem u RH ili u tre}oj zemlji koje u RH ili kod ovla{tenih dr`atelja tro {arinskih skladi{ta u RH nabavljaju dob ra i tro{arinske proizvode ili usluge

  prilikom nabave dobara ili usluga (ovjereni primjerak potvrde o oslobo|enju od nadle`nog tijela dr`ave u kojoj imaju sjedi{te uru~uje se isporu~itelju dobara i tro{arinskih proizvoda ili usluga u RH)

  Oru`ane snage drugih dr`ava ~lanica NATO-a i civilno osoblje koje ih prati

  Narud`ba ovjerena od Porezne uprave

  institucije i tijela EU sa sjedi{tem u RH za isporuke u RH prilikom nabave dobara ili usluga

  ? [to se smatra prekr{ajem i kolike su nov~ane kazne?Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost propisane su sljede}e nov~ane kazne:

  Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)Neobra~unavanje PDV-a na nova prijevozna sredstva (osoba koja stje~e nova prijevozna sredstva), neobra~unavanje PDV u slu~aju prijenosa porezne obveze, neprijavljivanje ili neprijavlji-vanje u propisanom roku promjene ili prestanak obavljanja dje-latnosti kao poreznog obveznika, nepodno{enje zahtjeva za iz-davanje PDV identifikacijskog broja, neiskazivanje u ra~unu svih propisanih podataka, neiskazivanje u ra~unu u kunama svote PDV-a {to treba platiti, neizvje{}ivanje nadle`nu ispostavu Po-rez ne uprave da }e se izdane i primljene ra~une ~uvati izvan pod ru~ja Republike Hrvatske, ako se po~ne primjenjivati postu-pak oporezivanja mar`e u posebnim slu~ajevima a o tome se ne izvijesti ili se ne izvijesti u propisanom roku i nadle`nu ispostavu Porezne uprave, nepopisivanje zaliha dobara za koje se mijenja stopa PDV-a

  porezni obveznik

  1.000,00 - 200.000,00

  odgovorna osoba u pravnoj osobi

  500,00 – 40.000,00

  Neobra~unavanje PDV na propisani na~in, neto~no utvr|ivanje porezne osnovice, neobra~unavanje PDV po propisanoj stopi, kori{tenje poreznih oslobo|enja suprotno zakonskim odredbama, ako se odbije pretporez koji se ne mo`e odbiti, neizdavanje ra~una ili neispostavljanje ra~una u propisanom roku, neobra~unavanje i nepla}anje obra~unanog i prijavljenog iznosa PDV-a, nepla}anje du`nog iznosa PDV-a u propisanom roku, ako ra~un ispostavi pri-matelj koji ne ispunjava uvjete za izdavanje ra~una, ne~uvanje ra~una i ostale dokumentacije u propisanom razdoblju, neosigu-ravanje u knjigovodstvu svih podataka u vezi s obra~unom i pla-}anjem PDV-a, nepodno{enje ili nepodno{enje u propisanom roku nadle`noj ispostavi Porezne uprave prijave PDV-a i prijave o tuze-mnim isporukama s prijenosom porezne obveze, neiskazivanje u prijavi PDV-a svih propisanih podataka, nepodno{enje ili nepodno{enje u propisanom roku prijave za stjecanje dobara i

  porezni obveznik

  2.000,00 - 500.000,00

  odgovorna osoba u pravnoj osobi

  1.000,00 – 50.000,00

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava28

  prim ljene usluge iz drugih dr`ava ~lanica EU i neiskazivanje u njoj svih propisanih podataka, nepodno{enje ili nepodno{enje u propi-sanom roku prijave isporuke ili stjecanja novih prijevoznih sred-stava, neiskazivanje vrijednosti isporuka ili stjecanja novih prije-voznih sredstava, neobavljanje svih uskla|enja u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine ili za po-sljednje razdoblje oporezivanja poslovanja, neizvje{}ivanje u roku za predaju prve prijave PDV-a o po~etku primjene postupka opo-rezivanja mar`e, nepodno{enje ili nepodno{enje u propisanom roku prijave u vezi s posebanm postupcima, nepodno{enje ili nepodno{enje u propisanom roku Zbirne prijave i neiskazivanje u njoj svih propisanih podataka, ako posrednik obra~una PDV po posebnom postupku oporezivanja a kao preprodavatelj istodobno primjenjuje redovni postupak oporezivanja PDV-om i poseban po-stupak oporezivanja mar`e a ne vodi ili neto~no vodi posebne evidencije za svaki od ovih postupaka, iskazivanje iznosa PDV-a na ra~unu za isporu~ena dobra koja podlije`u posebnom postupku oporezivanja mar`e, ako organizator prodaje putem javne dra`be u evidencijama ne iska`e propisane podatke, ako organizator pro-daje putem javne dra`be u ra~unu ne iska`e propisane podatke ili izdvojeno iska`e iznos PDV-a, neizdavanje ra~une i/ili nevo|enje evidencija o transakcijama s investicijskim zlatom ne~uvanje po-trebnih podataka u propisanom roku, nepla}anje obra~unanog i prijavljenog iznosa PDV-a za posebne postupke i nepla}anje du`-nog iznosa PDV-a u propisanom roku u kunama na uplatni ra~un propisan posebanm propisom, nevo|enje evidencije o trans-akcijama u okviru posebanh postupaka oporezivanja ili ako ih na zahtjev Porezne uprave RH i poreznog tijela dr`ave ~lanice po-tro{nje ne stavi na raspolaganje ili ih ne ~uva u propisanom roku, nevo|enje evidencije o postupku oporezivanja prema napla}enim naknadama i ako se ne obra~una i uplati PDV na propisani na~in, ako porezni zastupnik ne ispunjava porezne obveze, i Za nabrojane prekr{aje u~injene u povratu u roku 2 godine nadle`no tijelo koje provodi

  prekr{ajni postupak mo`e uz nov~anu kaznu izre}i i za{titnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti, i to poreznom obvezniku fizi~koj osobi u trajanju od 1 mjeseca do 1 godine, a pravnoj osobi u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

  3. Porezi koji se pla}aju na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava u Republici Hrvatskoj

  ? Koje se poreze pla}a na stjecanje u Republici Hrvatskoj rabljenih prijevoz-nih sredstava?

  1. Posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj – obra~unava se i pla}a kad se u RH stje~e motorno vozilo na koje je u RH obra~unan posebni porez na motorna vozila i koje je registrirano u RH.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 29

  2. Porez na dodanu vrijednost (PDV) – obra~unava se i pla}a na isporuku (prodaju) u RH rabljenih motornih vozila, plovila i zrakoplova, to jest na isporuku motornih vozila koja su registrirana u RH pri ~emu je pla}en posebni porez na motorna vozila.

  3. Porez na nasljedstva i darove – pla}a nasljednik, daroprimatelj i stjecatelj koji bez nak-nade u tuzemstvu stje~e rabljeni osobni automobil, motocikl, plovilo i zrakoplov kojemu je tr`i{na vrijednost ve}a od 50.000,00 kn, a pod uvjetom da otu|itelj prijevoznog sredstva prilikom njegove nabave nije imao pravo na odbitak PDV-a (pretporeza).

  ? [to se prema poreznim propisima smatra rabljenim prijevoznim sredstvom?Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost rabljena prijevozna sredstva koja ispunjavaju sljede}e uvjete su:

  1. kopneno motorno vozilo isporu~eno je nakon 6 mjeseci, a plovilo i zrakoplov nakon 3 mjeseca od datuma prve uporabe,

  2. kopneno motorno vozilo pre{lo je vi{e od 6.000 km, plovilo je plovilo vi{e od 100 sati, a zrakoplov je letio vi{e od 40 sati.

  Prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo, osim novog motornog vozila. Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje nije bilo registrirano u Repu-blici Hrvatskoj.

  i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica EU, a uvoz je njihovo stjecanje iz dr`ava koje nisu ~lanice EU.

  3.1 Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj

  ? Na {to se pla}a taj porez?Na rabljena motorna vozila u RH, to jest na motorna vozila na koja je u RH obra~unat i pla}en posebni porez na motorna vozila i koja su registrirana u RH.

  ? Tko su obveznici tog poreza?U ovoj su tablici prikazani porezni obveznici, porezna osnovica, porezna stopa i rok za pla}anje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj:

  Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna stopa Rok za pla}a-

  nje poreza

  Pravna i fizi~ka osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH stjecatelj rabljenog motornog vozila na koje je u RH pla}en posebni porez na motorna vozila (ako to stjecanje, odnosno isporuka, ne podlije`e oporezivanju PDV-om ili po-rezom na nasljedstva i darove)

  tr`i{na vrijednost rabljenog motornog vozila u trenutku nastanka porezne obveze (vrijednost rabljenog mo-tornog vozila na hrvatskom tr`i{tu na dan utvr|ivanja porezne osnovice posebnog poreza)

  5%

  15 dana od da na nastanka po rezne obveze (od dana kad je rabljeno motor no vozilo ste ~eno)

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava30

  Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna stopa Rok za pla}a-

  nje poreza

  Kupac rabljenog motornog vozila od preprodavatelja koji primjenjuje pose-ban postupak oporezivanja mar`e za rabljena dobra

  − − −

  ? Kad nastaje obveza posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u Repu-blici Hrvatskoj?

  U trenutku stjecanja rabljenog motornog vozila. Porezni obveznik mora nastanak ove porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadle`noj prema svom sjedi{tu ili prebivali{tu u roku 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila.

  i Porezna uprava provjerava tr`i{nu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ona nije realno iskazana utvr|uje je usporedbom ili procjenom na temelju raspolo`ivih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tr`i{tu (katalozi, cjenici tr-govaca i sl.).

  ? Tko je oslobo|en od pla}anja ovog poreza? Daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu (ostaviteljevi potomci i bra~ni drug). Nadalje, Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne pla}a se na stjecanje rabljenih motornih vozila ako su namijenjena za:

  1. slu`bene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, te posebanh mi-sija akreditiranih u RH, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstav-ni{tava koje vode po~asni konzularni du`nosnici,

  2. osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavni{tava te posebanh misija akreditiranih RH,

  3. potrebe me|unarodnih organizacija, kada je to utvr|eno me|unarodnim ugo-vorom koji RH obvezuje,

  4. osobne potrebe stranog osoblja me|unarodnih organizacija, kada je to utvr|eno me|unarodnim ugovorom koji RH obvezuje,

  5. uporabu u skladu s me|unarodnim ugovorom koji je RH zaklju~ila s drugom dr`avom ili me|unarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku motornih vozila predvi|a oslobo|enje od pla}anja PDV-a,

  6. slu`bene potrebe institucija EU u RH,7. osobne potrebe stranog osoblja institucija EU u RH.

  Bez dokaza o pla}enom posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vo-zila ne mo`e se kod nadle`nog tijela obaviti registracija tog motornog vozila.

  ? Kako se utvr|uje tr`i{nu vrijednost rabljenog motornog vozila?Na osnovi isprava o stjecanju, ili procjenom, ako Porezna uprava utvrdi da porezna osnovica nije realno iskazana.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 31

  i Oslobo|enje od pla}anja posebnog poreza iz to~ke 1., 2., 6. i 7. ostvaruje se na osno-vi potvrde ministarstva nadle`nog za vanjske poslove, a oslobo|enje iz to~ke 3., 4. i 5. na temelju potvrde nadle`nog dr`avnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog me|unarodnog ugovora. Ako je u skladu s me|unarodnim ugovorom mogu}e ostvariti oslobo|enje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadle`no za vanjske poslove.

  i Oslobo|enje od pla}anja posebnog poreza iz to~ke 2., 4. i 7. ne mogu ostvariti dr`avljani RH, odnosno strani dr`avljani s prebivali{tem u Republici Hrvatskoj.

  i Motorna vozila na koja se poseban porez ne pla}a ne smiju se otu|iti bez prethodne oba-vijesti nadle`nom carinskom uredu i pla}anja posebnog poreza.

  ? Na koji se ra~un ovaj poseban porez upla}uje?Porezni obveznik du`an je platiti Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila na ra~un dr`avnog prora~una RH u roku 15 dana od dana nastanka porezne obveze, to jest 15 dana od trenutka stjecanja.

  Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj obveznika pla}anja poreza (11 znamenki)

  H R K

  H R 1 2 1 0 0 1 0 0 5 1 8 6 3 0 0 0 1 6 0

  H R 6 8Državni proračunRepublike Hrvatske Poseban porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj

  1 0 1 5 - X X X X X X X X X X X

  ? [to se smatra prekr{ajem i kolike su nov~ane kazne?Zakonom o posebanm porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove propisano je:

  Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

  - Nepodno{enje prijave na propisani na~in- nepla}anje posebnog poreza na stjecanje

  motornih vozila u propisanom roku

  pravna ili fizi~ka osoba stjecatelj motornog vozila

  2.000,00 – 50.000,00

  odgovorna osoba u pravnoj osobi

  2.000,00 – 20.000,00

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava32

  3.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV)

  ? Kako se PDV obra~unava na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava u RH?PDV se obra~unava na poreznu osnovicu po stopi od 25%. Porezna osnovica PDV-a je ukupna naknada za isporu~ena dobra i usluge, osim kad se primjenjuje poseban postu-pak oporezivanja mar`e gdje je porezna osnovica razlika izme|u prodajne i nabavne cijene isporu~enih dobara umanjena za iznos PDV-a {to je sadr`an u toj mar`i. Kad se prijevozna sredstva uvoze iz dr`ave koja nije ~lanica EU u ukupnu naknadu uklju~eni su carinska osnovica, kojoj se pribrajaju carina, ako je propisana carinskim propisima, te pristojbe i tro{kovi {to se pla}aju u postupku carinjenja.U nastavku su prikazani porezni obveznici, obveznici obra~unavanja i pla}anja PDV-a i propisani dokumenti za registraciju prijevoznih sredstava:

  1. RABLJENA PRIJEVOZNA SREDSTVA1.1 Prodaja u RH rabljenog prijevoznog sredstva kad prodavatelj rabljenog prijevoznog sredstva nije u RH porezni obveznik:

  Porezni obveznik Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju 1. Kupac koji nije u RH upisan u registar

  obveznika PDV-a (gra|ani, mali porez-ni obveznici, ustanove, tijela dr`avne uprave i ostali)

  2. Kupac koji je u RH upisan u registar obveznika PDV-a

  poseban porez na stje canje motornih vozila u RH po stopi 5%

  ugovor, ra~un ili drugi doku-ment {to ga je prodavatelj ispostavio

  1.2 Prodaja u RH rabljenog prijevoznog sredstva kad je prodavatelj u RH porezni obve-znik sa sjedi{tem u RH i upisan je u registar PDV-a:

  Porezni obveznik Osnovica PDV-a Dokumenti za registraciju Prodavatelj rabljenog prijevoznog sred-stva koji je prilikom nabave koristio pra-vo na odbitak pretporeza

  ukupna naknada za isporu~ena dobra i obavljene usluge

  ugovor, ra~un ili drugi doku-ment {to ga je prodavatelj ispostavio

  Preprodavatelj koji primjenjuje poseban postupak oporezivanja mar`e za rabljena dobra

  razlika izme|u pro-dajne i nabavne cijene isporu~enih dobara, umanjena za iz nos PDV-a {to je sadr`an u toj mar`i

  ra~un ili drugi dokument {to ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o pri-mjeni posebnog postupka opo rezivanja mar`e, ili izjava preprodavatelja da je PDV obra~unan na mar`u

  i Stjecatelj rabljenog motornog vozila na koje je prodavatelj primijenio poseban postupak oporezivanja mar`e nema obvezu pla}anja posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u RH po stopi 5%.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 33

  1.3 Unos rabljenog prijevoznog sredstva iz druge ~lanice EU: i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica Europske Unije. 1.3.1 Prodavatelji rabljenih prijevoznih sredstava nisu porezni obveznici u dr`avama

  ~lanicama EU (gra|ani, dr`avna tijela, ustanove, i sli~no) Kupac u RH Porezne obveze

  kupcaDokumenti za registraciju

  1. Kupac rabljenog prijevoznog sredstva iz druge dr`ave ~lanice EU koji nije u RH upisan u registar obveznika PDV-a i nije mu dodijeljen PDV identifikacijski broj (gra|ani, mali porezni obvez nici, usta-nove, tijela dr`avne uprave, i ostali)

  2. Kupac rabljenog prijevoznog sredstva iz druge dr`ave ~lanice EU je u RH upisan u registar obveznika PDV-a

  a) posebni porez na motorna vozila

  b) posebni porez na stjecanje motor-nih vozila u RH po stopi 5% (ne ma obveze pla}a nja PDV-a i pod no-{enja ob ra zaca)

  a) rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza na motorna vozila

  b) klauzula/potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da je obra~unan i napla}en poseban porez na stjeca-nje rabljenog motornog vozila po stopi 5%

  1.3.2 Prodavatelji rabljenih prijevoznih sredstava su porezni obveznici u dr`avama ~lani-cama EU:

  Kupac u RH Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju Kupac rabljenog prijevoznog sredstva iz druge dr`ave ~lanice EU nije u RH upisan u registar obveznika PDV-a i nije mu do-dijeljen PDV identifikacijski broj (gra|ani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela dr`avne uprave, i ostali)

  a) posebni porez na motorna vozila (ne ma obveze PDV-a jer prodava-telj treba obra~unati PDV prema zakonskim od redbama svoje dr`ave ~lanice)

  a) rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza na motorna vozila

  b) ra~un stranog poreznog obveznika u kojem je is-kazan PDV ili na bilo koji drugi na~in navedeno da je prilikom isporuke u drugoj dr`avi ~lanici obra ~unan PDV te dr`ave ~lanice

  Kupac rabljenog prijevoznog sredstva iz dr`ave ~lanice EU u RH je upisan u regi-star obveznika PDV-a i ima dodijeljen PDV identifikacijski broj, a prijevozno sredstvo koristi za daljnju prodaju

  porezni obveznik ob ra~unava PDV i podnosi obrasce PDV i PDV-S

  Kupac rabljenog prijevoznog sredstva iz dr`ave ~lanice EU u RH je upisan u regi-star obveznika PDV-a, a prijevozno sred-stvo koristi za vlastite potrebe

  - posebni porez na motorna vozila

  - porezni obveznik obra~unava PDV i podnosi obrasce PDV i PDV-S

  a) rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza na motorna vozila

  b) napomena na ra~unu1, ili drugom dokumentu za stje canje prijevoznog sred-stva, ili posebnom listu pa-pira, ovjerena pe ~atom Po-rezne uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prija-viti stjecanje u Obrascu PDV-S te obra~unati PDV u Obrascu PDV“

  1 U ra~unu za stjecanje prijevoznog sredstva iz države ~lanice nije iskazan PDV jer se radi o isporuci unutar EU koja je oslobo|ena PDV-a, ali u ra~unu mora biti naveden PDV ID broj prodavatelja iz druge države ~lanice i PDV ID broj hrvatskog poreznog obveznika.

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava34

  1.3.4 Prodavatelj rabljenih prijevoznih sredstava u dr`avi ~lanici EU je preprodavatelj koji primjenjuju posebni postupak oporezivanja mar`e:

  Kupac u RH Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju Kupac rabljeno prijevozno sredstva ku-puje od preprodavatelja iz dr`ave ~lanice EU

  carinski ured utvr-|uje obvezu poseb-nog poreza na mo-torna vozila

  a) rje{enje Carinske uprave o pla}anju posebnog poreza na motorna vozila

  b) ra~un ili drugi dokument {to ga je izdao preproda-vatelj u kojem stoji napo-mena o primjeni poseb-nog postupka oporeziva-nja mar`e

  1.4 Uvoz rabljenog prijevoznog sredstva iz dr`ave koja nije ~lanica EU (tre}a zemlja):

  i Uvoz je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava koje nisu ~lanice EU.

  Kupac u RH Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju

  Uvoznik rabljenog prije-voznog sredstva iz tre}e zemlje

  carinski ured koji provodi carinski postupak obra~unava PDV po stopi od 25%. Osnovica je carinska osno-vica uve}ana za iznos carine

  a) carinska deklaracija b) rje{enje Carinske uprave o

  pla}anju posebnog poreza na motorna vozila

  2. RABLJENA TERETNA VOZILA, AUTOBUSI, PLOVILA, ZRAKOPLOVI, POLJOPRI-VREDNI I RADNI STROJEVI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA PRIJEVOZNA SRED-STVA (stjecanje ne podlije`e pla}anju posebnog poreza)

  2.1 Prodaja u RH rabljenih teretnih vozila, autobusa, plovila i zrakoplova, poljoprivred-nih i radnih strojeva koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva kad prodavatelj nije u RH upisan u registar obveznika PDV-a:

  Porezni obveznik Obveznik obra~una vanja i pla}anja PDV-a Dokumenti za registraciju

  Kupac nije u RH upisan u registar obveznika PDV-a (gra|ani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela dr`avne uprave i ostali)

  – ra~un ili drugi dokument {to ga je prodavatelj ispostavio

  Kupac je u RH upisan u registar obveznika PDV-a –

  ra~un ili drugi dokument {to ga je prodavatelj ispostavio

  2.2 Prodaja u RH rabljenih teretnih vozila, autobusa, plovila i zrakoplova, poljoprivrednih i radnih strojeva koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva kad je prodavatelj u RH upisan u registar obveznika PDV-a:

  Porezni obveznik Osnovica PDV-a Dokumenti za registraciju Prodavatelj prijevoznog sredstva koji je prilikom nabave koristio pravo na odbitak pretporeza

  ukupna naknada za is poru~ena dobra i obav ljene usluge

  ugovor, ra~un ili drugi doku-ment {to ga je prodavatelj ispo-stavio

 • Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava 35

  Preprodavatelj koji primjenjuje po-seban postupak oporezivanja mar`e za rabljena dobra

  razlika izme|u pro-dajne i nabavne cijene isporu~enih dobara, umanjena za iznos PDV-a {to je sadr`an u toj mar`i

  ra~un ili drugi dokument {to ga je izdao preprodavatelj, a u ko-jem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporeziva-nja mar`e, ili izjava preprodava-telja da je PDV obra~unan na mar`u

  2.3 Unos iz druge ~lanice EU u RH rabljenih teretnih vozila, autobusa, plovila i zrakoplo-va, poljoprivrednih i radnih strojeva koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva

  2.3.1 Prodavatelji rabljenih prijevoznih sredstava nisu porezni obveznici u dr`avama ~la-nicama EU (gra|ani, dr`avna tijela, ustanove, i sli~no):

  Kupac u RH Porezne obveze kupca Dokumenti za registraciju 1. Kupac rabljenog prijevoznog sred-

  stva iz dr`ave ~lanice EU koji nije u RH upisan u registar obveznika PDV-a i nije mu dodijeljen PDV identifikacijski broj (gra|ani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela dr`avne uprave, i ostali)

  2. Kupac rabljenog prijevoznog sred-stva iz dr`ave ~lanice EU je u RH upisan u registar obveznika PDV-a

  – ra~un ili drugi dokument {to ga je izdao prodavatelj

  2.3.2 Prodavatelji rabljenih prijevoznih sredstava su porezni obveznici u dr`avama ~lani-cama EU:

  Kupac u RH Porezne obveze kupca Dokumenti z