Recikliranje automobila

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  1/42

  RECIKLIRANJE AUTOMOBILA

  studentica: Krznar Aleksandra

  mentor: dr. sc. Regent Aleksandar, viipredava

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  2/42

  UVOD

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  3/42

  Razvojem znanosti i tehnologije ovjek je za svoje potrebestvorio veliki broj materijala sloenih kemijskih sastava

  Reciklaom ovakvih materijala, pored ekonomske dobiti,ovjek titi i okoli, to ima za posljedicu i kvalitetniji izdraviji ivot samog ovjeka

  Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo

  ponovno koritenje. Ukljucuje sakupljanje, izdvajanje,preradu i izradu novih proizvoda iz iskoritenih stvari ili

  materijala

  Vrlo je vano najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  4/42

  ZAKONSKA REGULATIVA

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  5/42

  Temelji gospodarenja otpadnim vozilima u RepubliciHrvatskoj sadrani su u nekoliko najvanijih zakonskih

  propisa: Zakon o otpadu

  Strategija gospodarenja otpadom Plana gospodarenja otpadom u RH

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

  Izmeu Europske udruge industrije elika i Europske udrugeza reciklau dogovorena je klasifikacija starog eljeza kojaje u primjeni od 1995. godine

  Zakonska regulativa Republike Hrvatske o gospodarenjuotpadnim vozilima usklaena je s propisima Europske Unije(ELV Direktiva)

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  6/42

  End ofLife VehiclesELV- Direktiva

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  7/42

  U cilju definiranja odgovornog odnosa prema otpadu, kojistvaraju vozila na kraju svog ivotnog ciklusa, EuropskiParlament je u rujnu 2000. godine donio Direktivu End of

  life, vehicles pod oznakom 2000/53/EC

  Osnovni cilj ove direktive je, prvenstveno, donoenje mjeraza prevenciju stvaranja otpada

  Neposredni ciljevi ELV-Direktive jesu: minimiziranjekoliine otpada koja ide na deponije, izbjegavanje opasnihmaterijala u proizvodnji automobila; povratak materijala u

  to je mogue veoj mjeri u proces proizvodnje vozilaputem reciklae

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  8/42

  SASTAV AUTOMOBILA

  Sl.1: Dijelovi karoserije prosjenog automobila

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  9/42

  Automobil je jedno od najvanijih suvremenih prometnih

  sredstava, odigrao je veliku ulogu u razvoju i usvakodnevnom ivotu ovjeka

  Danas je u svijetu vie od 550 milijuna automobila, a

  godinja proizvodnja se poveava

  Automobil nakon svog ivotnog vijeka (u prosjeku 10-15godina) postaje otpad, koji zahtijeva poseban proces zbog

  svoje raznolike strukture i vrste materijala.

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  10/42

  Sl 2. : Skupine materijala po pojedinoj vrsti

  automobilaSKUPINE MATERIJALA PO POJEDINOJ VRSTI AUTOMOBILA:

  R.BR.

  VRSTA

  MATERIJALA

  MALI

  (27,7%)

  SREDNJI

  (60,1%)

  VELIKI

  (12,2%)

  PROSJENATEINA(kg)

  1

  ELJEZNIMATERIJALI

  678 700 809 707

  2

  OBOJENI METALI 52 60 91 62

  3

  NE METALI 13 19 24 18

  4 POLIMERI 137 151 163 148

  5

  OBRAENIPOLIMERI

  37 39 48 40

  6DRUGI

  MATERIJALI30 35 42 34

  7ELEKTRONSKA

  OPREMA2 4 2 3

  8

  GORIVO I OSTALE

  TEKUINE24 26 32 26

  9 UKUPNO 973 1034 1211 1038

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  11/42

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  12/42

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  13/42

  U sadanjosti se oko 75 do 80% ukupne masevozila reciklira (metalni i nemetalni

  dijelovi), a preostalih 20 do 25% (heterogenesmjese smola, guma, stakla, tekstila i sl.) se jouvijek nemogu reciklirati

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  14/42

  TRETMAN OSTATKA OTPADA U

  VOZILU

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  15/42

  STAKLO

  ini oko 3 [%] mase automobila, trenutno se ne prerauje upogonima za proizvodnju stakla zbog svog sloenogkemijskog sastava, ve se usitnjeno koristi u graevinarstvukao dodatak betonu

  Postrojenje za reciklau stakla

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  16/42

  TEKUINE U AUTOMOBILU

  (gorivo, razliite vrste ulja i rashladne tekuine) ineoko 6 [%] mase- ove tekuine u procesu reciklaeautomobila veoma kompliciraju sam proces zbog svogkemijskog sastava i svoje toksinosti, tako da treba

  voditi rauna o njihovom istakanju, sortiranju ideponiranju, tako sortirani fluidi se dalje transportiraju dokemijskih postrojenja gdje se mogu preraditi

  Ureaj za iscjeivanje

  preostalih tekuina iz vozila

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  17/42

  GUME

  koje ine oko 4 % ukupne mase automobila, odlaze daljena industrijsku preradu i koriste se za dobivanje razliitihproizvoda (razne vrste podnih obloga, dodatak asfaltu,

  zatitne ograde)

  Postrojenje za recikliranje

  auto i kamionskih guma

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  18/42

  PLASTIKA

  koja ini oko 8 [%], nakon odvajanja prerauje se te semoe ponovno upotrebljavati

  zbog velike molekularne teine dugakih polimerskih

  lanaca izlaganje toplini esto nee biti dovoljna da kreirasmjesu od tako velikih molekula zbog ovog nepovoljnog utjecaja na entalpiju mijeanja,

  polimeri moraju biti gotovo istog sastava da bi se moglimijeati

  sve donedavno nije postojao uspjean nain recikliranjaplastinog otpada, jer je separacija raznih polimerapraktino nemogua, a postupak za obradu mijeanihpolimera nije postojao

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  19/42

  Dijelovi automobila koji predstavljaju veliku opasnostpo ivotnu sredinu jesu: akumulatori, prekidai nabazi ive i razliite vrste filtera

  S ovim dijelovima automobila treba oprezno postupati

  te oni trebaju imati poseban tretman

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  20/42

  RECIKLIRANJE AUTOMOBILSKOG

  OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  21/42

  Prema adresaru Udruenja za prikupljanje, obradu irecikliranje sekundarne sirovine Hrvatske gospodarske

  komore, 56 poduzea bavi se skupljanjem i skladitenjemrazliitih vrsta metalnog otpada, odnosno proizvodnjomsekundarnog elika i drugih sekundarnih metala

  Tvrtka C.I.O.S. d.o.o. zasada je jedina u RepubliciHrvatskoj koja raspolae postrojenjem za recikliranjeautomobilskog i slinog metalnog otpada, odnosno za

  proizvodnju sekundarnog elika i drugih metala

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  22/42

  Ta sirovina se sakuplja i odlae u sabiralitima, ali se

  koristi i za auto dijelove te tako sabiralita zapravo postajudirektni kooperanti tvrtke C.I.O.S. d.o.o.

  Ova tvrtka dnevno prerauje 80 tona razliitog metalnog

  otpada, to na godinjoj razini iznosi oko 22 tisue tona

  Ovo postrojenje podmiruje samo petinu proizvodnjesekundarnih metala koja bi trebala biti ostvarena u

  Republici Hrvatskoj

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  23/42

  Ako se uzme u obzir da prosjean automobil tei priblinojednu tonu, moe se rei da otpadna vozila predstavljajuizvor od 100 tisua tona sirovine godinje

  Znaajno poveanje broja otpadnih vozila zahtijevat erazvoj kapaciteta za skupljanje, uporabu i zbrinjavanje

  automobilskog otpada

  Broj otpadnih vozila na podruju RH je u porastu, aoekuje se i daljnji porast kao posljedica porasta ivotnogstandarda graana i razvoja gospodarstva

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  24/42

  POSTROJENJE ZA RECIKLAU

  AUTOMOBILSKOG OTPADA C.I.O.S.

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  25/42

  C.I.O.S. d.o.o. je vodea regionalna tvrtka za sakupljanje iprimarnu preradu industrijskih otpadaka

  Osnovana je 1991. g. i smjetena je u Zagrebu U proteklih 20 godina prerasla je u vodeu grupaciju u regiji

  za sakupljanje i recikliranje eljeznog i elinog otpada, teostalih otpadnih materijala s preteno metalnomkomponentom

  Dnevno se preradi oko 80 tona razliitog metalnog otpada,uglavnom starih motornih vozila

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  26/42

  POSTUPAK OBRADE OTPADNOG

  VOZILA

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  27/42

  Zaprimanje vozila

  postupak obrade otpadnih vozila zapoinje njihovimprikupljanjem na lokacijama posjednika otpadnih vozila te

  se dovoze u skladite posebnim kamionima koji posjeduju

  abroll-kontejnere (takvi kontejneri imaju dvostruko dnozbog osiguranja od istjecanja opasnih tvari te mogunostizagaenja okolia)

  zatim se ta vozila odlau u skladite na nepropusnupodlogu, gdje zapoinje proces rastavljanja

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  28/42

  Automobili dovedeni na recikliranje

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  29/42

  Rastavljanje vozila i isputanje tekuina

  Proces rastavljanja zapoinje odmah po dolasku u skladite Dijelovi, koji se mogu ponovo uporabiti, skidaju se bez

  oteenja i odlau u prikladne spremnike

  Uklanjanje dijelova zapoinje skidanjem akumulatora, kojise nakon toga odlae u skladite opasnog otpada za baterijei akumulatore

  Zatim se uklanjaju potencijalno eksplozivni dijelovi (zranijastuci), koji se takoer odvajaju u kontejner predvien zatakve dijelove

  Ako postoji spremnik tekueg plina, i on se odvaja

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  30/42

  U jedinici za izuzimanje opasnih tekuina izdvajaju se iodvojeno sakupljaju: motorno ulje, ulje prijenosnika, ulje u

  mjenjau i diferencijalu, hidraulino ulje, gorivo, radna tvaru rashladnim ureajima, tekuina u konicama, ulje uamortizerima, radna tvar u klimatizacijskim ureajima (flor,

  klor i ugljikovodici) dijelovi u kojima ima ive te dijelovikoji sadre azbest

  U toj jedinici izdvaja se ostatak tekuina koji nije bilo

  mogue izdvojiti

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  31/42

  Prije obrade u stroju za usitnjavanje izdvajaju se: katalitikikonverter, stakla, gume, veliki plastini dijelovi, metalnidijelovi koji sadre Cu, Al i Mg (ako se poslije usitnjavanjane mogu odvojiti)

  Izdvojene vrste otpada skladite se u posebnimspremnicima na nepropusnoj i natkrivenoj podloziuspecijalnim spremnicima s dvostrukim dnom

  Kad se sakupe dovoljne koliine pojedine vrste otpada,isporuuju se ovlatenom obraivau

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  32/42

  Faza pripreme vozila, istakanje tekuina i demontaa prije odlaska na usitnjavanje

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  33/42

  Usitnjavanje i sortiranje materijala

  C.I.O.S- ovo postrojenje za recikliranje automobilskogotpada tip Zerdirator ZZ ima kapacitet od 13 do 16 tonapo satu

  Da bi se metali mogli koristiti kao sekundarna sirovina,potrebno ih je odvojiti od drugih materijala i meusobno

  To se postie primjenom razliitih postupaka (drobljenje,klasiranje, separacija) u jednom od tehnolokih procesa

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  34/42

  Drobljenje omoguuje recikliranje metala, a da bi semogli taliti, metali se moraju odvojiti po vrstama

  Osnovni poslovi automatizirane drobilice jesu:

  1. drobljenje koljke automobila2. magnetsko odvajanje eljeza3. odvajanje i sortiranje neeljeznih obojenih metala

  4. otpuhivanje tkanina5. ispiranje vodom ostataka

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  35/42

  1. Prihvatni lijeb2. Valjci

  3. Drobilica

  4. Vibrodozator

  5. Zrani separator

  6. Magnetski bubnjasti separator

  7. a, b, c , Probirne trake8. Eddy current separator

  9. Kontrolni magnetski trani

  separator

  10. a, b Aerocikloni

  11. Venturijev skraber

  12. Taloni bazen13. Odlagalite praine

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  36/42

  Drobilica Zerdirator ZZ

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  37/42

  Bubnjasti magnetski separator

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  38/42

  Prostorija 7C runo izdvajanje preostalog aluminija, cinka, mesinga

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  39/42

  Sustav za proiavanje zraka

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  40/42

  Uspjeno izdvojen aluminij iz smjese mateijala

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  41/42

  ZAKLJUAK

  Recikliranjem se postiu sljedei strateki ciljevi: tednjasirovinskih resursa (svi materijali dolaze iz prirode i ima ih u

  ogranienim koliinama), tednja energije (nema troenjaenergije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te

  procese prati, a dobiva se dodatna energija sagorijevanjemmaterijala koji se ne recikliraju), zatita ivotne sredine(otpadni materijali degradiraju ivotni ambijent, pa serecikliranjem titi ovjekova okolina), otvaranje novih

  radnih mesta (procesi u reciklai materijala podrazumijevajuulaganje znanja i rada, to stvara potrebu za radnimmjestima)

 • 8/10/2019 Recikliranje automobila

  42/42

  Dobivanje metala iz reciklae dovodi do utedaelekrine energije: za elik 74[%], aluminijum 95 [%],bakar 85 [%], olovo 65 [%]

  Dobivanje metala reciklaom smanjuje se potronjavode za 40 [%], smanjuje se zagaenje vode za 76 [%] izraka za 86 [%]

  U razvijenim zemljama svijeta 45 [%] novog elikadobija se reciklaom