of 48 /48
Procenjivanje nedostataka kočionih pločica i kočionih diskova Tehničke informacije

Kočioni diskovi putničkih automobila

 • Author
  trannhu

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Kočioni diskovi putničkih automobila

 • Procenjivanje nedostataka koionih ploica i koionih diskovaTehnike informacije

 • 2

  Procenjivanje nedostataka koionih ploica i koionih diskova

  Preduslovi za optimalno funkcionisanje koionih sistema

  Tokovi Balansiranje tokova u skladu sa uputstvima proizvoaa vozila

  Montaa propisanom silom zatezanja rafova i po uputstvu za montau

  Kocioni sistem istoa svih elemenata koionog sistema, nesmetano kretanje svih

  elemenata koji vode koinu ploicu

  Funkcionalni elementi (klipovi, zatitni kapci, opruge, itd.) neoteeni, funkcionalni

  Koioni disk istoa funkcionalnih koionih povrina

  Varijacije u: Horizontalnoj koncentrinosti, paralelnost, vertikalnoj koncentrinosti i razlika u debljini u skladu sa preporukama firme Textar

  Postupak zamene (po osovini) u skladu sa preporukama proizvoaa vozila

  Koione ploice Izbor koionih obloga po preporuci firme Textar

  Postupak zamene (po osovini) shodno uputstvu za montau koje su specifine za struku

  Pravila za uvozavanje koionih ploica u skladu sa preporukama proizvoaa vozila odn. uputstvima za montau

 • 3

  Obloge koionih ploica

  Uz nekoliko izuzetaka, sva putnika vozila na prednjoj osovini imaju koione sisteme sa diskovima. U zavisnosti od optereenja, na zadnjoj osovini koriste se koioni sistemi ili sa diskovim ili sa doboima. U nastavku ograniiemo se na koione sisteme sa diskovima.

  Visoko mehaniko i termiko optereenje koionog sistema

  Sila noge koja se prenosi sa koione papuice, uz pomo koionog sistema, pritiska koionu ploicu na koioni disk. Kao posledica dejstva frikcione sile veliki deo kinetike energije, energije kretanja vozila pretvara se u toplotu u veoma kratkom vremenskom periodu. Mehaniko i toplotno optereenja koja tom prilikom nastaje veoma utie na koioni disk i koione ploice. Sila koenja koja nastaje tokom zaustavljanja vozila moe, u ekstremnim sluajevima, da postigne vrednost koja je viestruko vea od maksimalne snage motora.

  Sutinski zahtevi koji se postavljaju pred koioni sistem

  Sutinski zahtevi koji se postavljaju pred koioni sistem mogu se saeto formulisati na sledei nain:

  Postizanje to kraeg zaustavnog puta pod svim uslovima eksploatacije vozila Dobar komfor koenja (bez vibriranja, bez kripanja, dobar oseaj na koionoj papuici) Adekvatni vek trajanja potronih delova.

  to se tie koionih diskova i koionih ploica kao osnovnih, funkcionalnih, elemenata u procesu koenja, to znai:

  Stabilnost vrednosti koeficijenta trenja unutar veoma irokog raspona temperatura Mala zavisnost koeficijenta trenja u odnosu na silu pritiska izmeu frikcionih elemenata,

  brzine i atmosferskih uticaja Dobra mehanika vrstoa i otpornost na deformacije Habanje u okviru propisanih graninih vrednosti Tolerancije za sastavne delove unutar propisanih graninih vrednosti Adekvatno troenja, habanja, kontaktnih povrina: obloga koionih ploica i koionih

  diskova.

  Koioni diskovi i obloge koionih ploica, u svom kofunkcionisanju, od presudnog su znaaja za bezbednost. Zahtevi koji im se postavljaju mogu da se dostignu iskljuivo koritenjem onih komponentama koje su konstruisane upravo za dotino vozilo. Ugroavanje line bezbednosti, kao i gubitak komfora prilikom koenja i skraenje veka trajanj koionih elemenata moe se izbei pravilnim odravanjem.

  Uvod

  Visoko mehaniko i termiko optereenje koionog sistema

  Sutinski zahtevi koji se postavljaju pred koioni sistem

 • 4

  Zvukovi izazvani koenjem u motornim vozilima

  Obloge koionih ploica

  Sve su tee prihvatljive pojave zvukova izazvanih koenjem sa poveanjem svesti o kavalitetu. ta izaziva i odakle dolaze ovi, ponekad neprijatni, zvukovi i na koji nain moe da se sprei njihov nastanak? Tokom koenja neminovno dolazi do pojave vibracija (titraja) koje se u zavisnosti od frekvencije opisuju najrazliitijim izrazima.

  U nisko-frekventnom rasponu vibracija te zvukove nazivamo npr. eanje, zujanje ili ribanje, a za one u srednjem i visokom rasponu frekvencija npr. kripljenje ili wirebrush (zvukovi koje izaziva obrada metalnom etkom).

  U cilju suprostavljanja ovim pojavama firma TMD, kao lider u proizvodnji koionih obloga u Evropi, bavi se ve godinama intenzivnim istraivanjem ovih fenomena. Rezultati ovih istraivanja primenjuju se ve u ranim fazama proizvodnje i konstrukcije novih vozila, a u smislu poboljanja i optimizacije zahtevanog konfora pri koenju.

  Tako se ve kod razvijanja novih materijala, koionih obloga ploica, temeljno proveravaju sopstvene oscilacije i karakteristike priguenja. Dobijeni rezultati analiziranja akustikih svojstava koionih obloga dalja analizaju i testiranje nastavlja na specijalnim stolovima za testiranje, gde se, po nekad, testiranje vri i na prototipovima kompletnih osovina sa akcentom na koioni sistem. Tokom tih ranih faza istraivanja vre se uporedo i izmene na samom koionom sistemu uporedo sa promenama kontura koionih ploica.

  Kasnije se pristupa praktinom testiranju na samim vozilima, pri emu se utvruje intenzitet, frekvencija i uestalost eventualnih zvukova. Testiranje, takoe, podrazumeva i test izdrljivosti, koji se odvija u paniji, i koji podrazumeva vonju na otvorenom i testiranje pri velikim brzinama. To sve je od sutinske vanosti za definisanje koja komponenta vibrira na kojoj frekvenciji, a u cilju da bi se preduzele mere absorpcije zvukova. Na kraju se izvodi fino podeavanje koje podrazumeva male modifikacije kontura u smislu lebova i/ili zakoenja na samoj koionoj oblozi. U okviru tolerancija mogue je promeniti i samu stisljivost koionih obloga.

 • 5

  Obloge koionih ploica

  Kao doprinos daljnjoj optimizaciji ovog fenomena TMD je patentirao i podsloj klinastog oblika. U nekim sluajevima, idealnim sluajevima, moe da se odustane od takozvanih sekundarnih mera u borbi protiv zvukova, kao npr. gumenog laka, lepljivih folija, prigunih limova, kompenzacionih tegova itd. Istina, ova pomagala mogu eventualno da daju svoj doprinos, meutim, isto tako utiu na oseaj na papui, volumen habanja i, naravno, na trokove proizvodnje ploice.

  Stoga se kod koionih ploica mora uvek pronai kompromis izmeu bezbednosti, komfora i cene.

  Pravilan odabir razliitih materijala koione obloge veoma je vaan kao i procena ukupnog stanja celog koionog sistema, kao i stanja cele osovine u smislu oslanjanja i amortizacije.

  I ovde se mora biti svestan injenice da preduzimanje bilo kakve promene na vozilu, kao npr. iroke gume, izmene razmaka tokova, smanjivanje odstojanja izmeu tla i karoserije itd. znaajno utie i na stvaranje zvukova i komfora prilikom koenja.

 • 6

  Sadraj

  Odvajanje koione obloge

  izazvano korozijom 8 9

  izazvano termikim razaranjem 10

  izazvano mehanikim uticajima 10

  izazvano nepravilnostima u procesu proizvodnje 11

  Odvajanje frikcionog materijala od 12 13metalnog nosaa obloge

  tete koja nastaju tokom eksploatacije

  Pukotine na povrini 14

  Krzanje ivica 15

  Razdvajanje slojeva / odvajanje ivica 16

  Loe naleganje ploice na disk 17 18

  Nepravilnosti nastale u procesu proizvodnje 19 20

  Nepravilnosti nastale tokom montae 21 24

  Oteenja nastala pod uticajem okoline 25

  Specijalna uputstva za montau 26 27

  Procenjivanje nedostataka obloga koionih ploica

 • 7

  Sadraj

  Treenje pri koenju 28

  Termiko treenje 28 29

  Hladno treenje 30 32

  Treenje izazvano mrljama nastalim zbog nekorienja vozila 33

  kripljenja tokom koenja 33

  Dodatni mogui defekti 34

  pojava pukotina na koionim diskovima 34

  Koioni diskovi su izbrazdani 35

  Vek trajanja koionih diskova je suvie kratak 35

  Rezime i fotografi je 36

  Termiko treenje 37

  Hladno treenje 37

  Mrlje nastale usled nekorienja vozila 38

  Koioni disk sa pukotinama 38

  Izbrazdani koioni disk 39

  Potpuno istroene obloge koionih ploica 39

  Korodirani koioni diskovi 40

  Razliita debljina unutranjeg i spoljanjeg frikcionog prstena 40

  Razliita debljina frikcionog prstena 41

  Intenzivno prodiranje korozije na povrini naleganja diska i glavine 41

  upljina u livu 42

  Pukotine u predelu kape koionog diska 42

  Kontakt i servisna sluba 43

  Beleke 44 47

  Procena oteenja koionih diskova putnikih automobila

 • 8

  Obloge koionenih ploica

  Uzrok: Odvajanje na ivicama izazvano

  upotrebom novih koionih ploica na izrazito istroenim koionim diskovima

  Nedovoljna silla potiskivanja ploice ka disku

  Druga mehanika preoptereenja

  esto visoko termiko optereenje koionih obloga ploica

  Frikcioni materijal postaje porozan (kompletno ili lokalno)

  Odvaljuje mase obloge izazvano rom

  Jasni tragovi re na ploastom nosau obloge

  Ostaci od lepka

  Na nosau obloge mogu se videti ostaci slojeva koione obloge iz meusloja

  Odvajanje mase obloge izazvano korozijom

  Odvajanje ivica

  Intenzivno prodiranje korozije

 • 9

  Obloge koionenih ploica

  Jasni tragovi termikog optereenja

  Objanjenje:Ima sastojaka recepture koji mogu optiki da se prepoznaju.

  Smea grafi ta koja sadri elastomere, kao i frikcioni karbon i vlakna od aramida ouvani su jo neposredno ispod frikcionog sloja.

  Objanjenje:Smesa grafi ta koja sadri elastomere vie ne postoji, a frikcioni karbon ouvan je samo jo neposredno iznad meusloja.

  Vlakna od aramida ouvana su na dubini veoj od otpr. 4 mm ispod frikcionog sloja. Ispod meusloja moe da se primeti korozija.

  Odvajanje mase obloge izazvano korozijom

  Nita ne ukazuje na prekomerno termiko optereenje

  Perspektiva: Popreni presek

  Perspektiva: Popreni presek

 • 10

  Obloge koionenih ploica

  Objanjenje:Obloge koionenih ploica bile su due od 15 - 20 min. izloene temperaturi iznad maksimalno dozvoljene.

  Prilikom toga dolazi do razaranja sastojaka koji su znaajni faktor za vezu.

  Odvajanje mase obloge izazvano termikim razaranjem

  Frikcioni materijal se raspada, zbog krtosti delimino se kruni i/ili dolazi do oteivanja meusloja i lepka. Obloga se odvaja u celosti; dolazi do ljuspanja premaza laka. Dolazi do delimine promena boje nosaa obloge. Obloga koionene ploice otvrdnjava, ima tvrdi sloj, crveno-mrka promena boje same obloge, delimino se pojavljuje beli pepeo.

  Izazvano mehanikim uticajima

  Materijal koione obloge odvaja se od metalnog nosaa obloge. Dolazi do razdvajanja slojeva, delaminacije. Koione ploice su nove, do razdvajanja dolazi iznad mesta lepljenja frikcionog materijala i metalnog nosaa. Oteenje vidljivo na metalnom nosau frikcionog materijala.

  Na metalnom nosau frikcionog materijala prepoznaje se oteenje izazvano savijanjem metalnog nosaa.

  Prekomerno optereenje metalnog nosaa.

  Objanjenje:Koione ploice mogu se otetiti prlikom pada ili pri neadekvatnoj montai ili do deformacije dolazi usled ekstremnih naprezanja u koionim eljustima.

 • 11

  Obloge koionenih ploica

  Objanjenje: Metalni nosa obloge je gladak

  ili su meusloj i lepak samo delimino vidljivi

  Adheziv nije OK. Meusloj nepravilno rasporeen.

  Odvajanje frikcionog materijala izazvano nepravilnostima u procesu proizvodnje

  Frikcioni materijal odvojila se od metalnog nosaa ve prilikom izlaganju minimalnom optereenju. Nedovoljna koliina lepka naneta u procesu proizvodnje.

 • 12

  Odvajanje frikcionog materijala od metalnog nosaa obloge

  Odvajanje izaziva Uzrok

  Korozija

  1. Odvajanje ivica izazvano jako istroenim koionim diskom; preslaba sila pritiska ploice na disk (obloga koja se kree po ivici)

  2. Konstantno visokotempera-turno optereenje koionih obloga na ploicama

  Nepravilnosti kod proizvodnjeAdheziv nije OK.Meusloj nepravilno rasporeen

  Lepak, meusloj i frikcioni materijal termiki razoren

  Koione obloge na ploicama bile su due od 15 20 min. izloene temperaturi koja je via od maksimalno dozvoljena, pri tome dolazi do degradacije sastojaka koji su znaajni za povezivanje materijala

  Mehaniko oteenje Usled pada koionih ploica

  Panja:U veem broju sluajeva nedostaci se javljuju kao kombinacija vie uzronika.

  Obloge koionenih ploica

 • 13

  Posledice Identifi kaciona karakteristika

  Frikcioni materijal postaje porozna (kompletno ili lokalno), odvajanje frikcionog materjala usled pojave re

  Na metalnom nosau obloge ima jasnih tragova re, ostataka lepka, na metalnom nosau obloge moe da se vidi podloga i frikcioni materijal

  Obloga se odvaja ve pri iz-laganju minimalnom optereenju

  Metalni nosa obloge je gladakili su nosa i lepak samo delimino vidljivi

  Materijal obloge se raspada, jednim delom se odlama i/ili dolazi do oteivanja podloge i lepka, obloga se odvaja u celosti

  Dolazi do ljuspanja premaza laka, metalni nosa obloge jednim delom poprimio plavu boju, frikciona masa obloge je otvrdnula, boja je promenjena u crveno-mrka, jednim delom primetan beli pepeo

  Frikcioni materijal odvaja se od metalnog nosaa obloge, dolazi do delaminacije slojeva

  Koione obloge na ploicama su kao nove, razdvajanje se desilo iznad lepka odn. podloge. Na metalnom nosau obloge mogu da se primete oteenja

  Panja: Uzroci odvajanja mogu da

  budu veoma raznovrsni. Naa odgovornost je samo u sluajevima nepravilnosti nastalih u procesu proizvodnje i samo u tim sluajevima se priznaju kao reklamacija.

  Prosto reeno, prvo dolazi do grejanja konice, a nakon toga dolazi do unitavanja obloge.

  Koiona ploica nikada nije uzrok pregrejanu konica na toku.

  Obloge koionenih ploica

 • 14

  Obloge koionenih ploica

  Oteenja koja nastaju tokom eksploatacijePukotine na povrini

  Pukotine na povrini mogu se zanemariti, ne predstavljaju bezbednosni rizik. ak i u sluaju pojave veih ljebova na oblozi nema bojazni u pogledu stabilnosti koione obloge.

 • 15

  Obloge koionenih ploica

  Oteenja koja nastaju tokom eksploatacije Krzanje ivica

  IIzkrzane ivice mogu se ignorisati, ne predstavljaju bezbednosni rizik.

  Izkrzane ivice su doputene unutar oznaenog podruja, meutim maksimalno 10% ukupne povrine obloge sme biti izkrzano.

  Objanjenje: Ove pojave mogu biti razliitog

  stepena u zavisnosti od nivoa termikog i mehanikog optereenja koji su se desili.

  Erodirane ivice se mogu tolerisati ukoliko ne prelazi 10% ukupne frikcione povrine.

 • 16

  Obloge koionenih ploica

  Oteenja koja nastaju tokom eksploatacije Razdvajanje slojeva / odvajanje ivica

  Objanjenje: Odvajanje ivica u ovom podruju

  nije dopustivo.

  Horizontalna naprsnua i odvajanje slojeva frikcionog materijala nije dopustivo.

  Primer koione ploice koja ima nedopustivo raslojavanje u frikcionom matetijalu.

  Zatieno podruje, povrina kojom je frikcioni materijal vezan za metalni nosa. Na slici oznaeno mesto ispod isprekidane linije.

 • 17

  Obloge koionenih ploica

  Oteenja koja nastaju tokom eksploatacije Loe naleganje ploice na disk

  Obloga sa neadekvatnim naleganjem na disk.

  Oteenje izazvano loim voenjem ploice u eljustima.

  Uzrok: Istroen ili oteen koioni disk

  Kvar konice / kontaminacija

  Nedovoljno optereenje konica

  Pogledaj poglavlje Nepravilnosti kod montae / Nepravilnosti u procesu proizvodnje

 • 18

  Obloge koionenih ploica

  Oteenja koja nastaju tokom eksploatacije

  Nastaje koritenjem novih koionih ploica na izrazito izbrazdanom / istroenom koionom disku.

  Slika: Visoko teriko optereenje, na jenoj strani osovine.

  Objanjenje: Nemogunost dovoljnog

  odvajanja koionih ploica od koionog diska usled neispravnosti koionog sistema..

  Javlja se na jednom toku ili na celoj osovini.

  Objanjenje: Destrukcija frikcionog materijala

  obloge izazvano mestiminim mehanikim i termikim preoptereenjem.

  ispravno neispravno

 • 19

  Obloge koionenih ploica

  Nepravilnosti nastale u procesu proizvodnje

  Razdvajanje slojeva / pukotine izmeu slojeva na novoj koionoj oblozi.

  Okrzana povrina, bez vidljivih tragova visoko temperaturnog optereenje.

  Objanjenje: Nedozvoljena nepravilnost,

  nastaje prilikom presovanja frikcionog materijala

  Pukotine paralelne sa metalnim mosaem ni u kom sluaju nisu dozvoljene. Nedostatak koione obloge.

  Objanjenje:Nedovoljna vrstoa frikcionog materijala prouzrokovana nepravilnostima kod presovanja, posledica toga su poroznost i krzanje povrine.

 • 20

  Obloge koionenih ploica

  Dopustiva pojava gde je frikcioni materijal stariji od metalnog nosaa.

  Strano telo u masi frikcionog materijala

  Nepravilnosti nastale u procesu proizvodnje

  Izkrzane ivice frikcionog materijala

  Uzrok:Nedopustiva nepravilnost, nastala u procesu presovanja.

  Uzrok:Presovani frikcioni materijal prelazi preko ivice metalnog nosaa u cilju da se u potpunosti iskoristi povrina frikcionog prstena diska.

  Objanjenje:Pojavljivanje stranih tela u masi frikcionog materijala apsolutno je nedopustivo. Nehomogenost povrine frikcionog materijala dopustva je do iznosa od 5%.

 • 21

  Obloge koionenih ploica

  Opruga klipa savijena, to nije dopustivo.

  Nepravilnosti nastale tokom montae

  Vidljivi otisci / tragovi na metalnom nosau koione obloge.

  Uzrok:Nepravilna montaa.

  Uzrok:Nepravilno rukovanje pre odnosno tokom montae.

  ispravno

  neispravno

 • 22

  Obloge koionenih ploica

  Nepravilnosti nastale tokom montae

  Pritisni limovi istroeni.

  Otisak klipa na deli ploice koja je pozicionira u eljustima.

  Opruga za potiskivanje polomljena.

  Uzrok:Koiona ploica nepravilno montiran.

  Uzrok:Potrebni dodaci na ploici u vezi su sa primenom koione ploice, zavise od modela i tipa i uvek su sastavni deo seta ploica.

  Uzrok:Panja na delove koji pozicioniraju potisnu plou na metalnom nosau izostala

  Panja:Voditi rauna o tome kako je ploica smetena u samim eljustima da biste osigurali perfektno funkcionisanje celog sistema.

 • 23

  Obloge koionenih ploica

  Izmenjena geometrija koione ploice

  Oigledno oteenje izazvano spoljnim uticajem.

  Usecanje klipa u priguni lim, ne funkcionie usled kontaminacije.

  Uzrok:Koioni kanal nije zatien od kontaminacije i korozije. To dovodi do dimenzionog odstupanja metalnog nosaa obloge od mere.

  Nepravilnosti nastale tokom montae

  Uzrok:Prekomerno mazanje mau.

  Uzrok:Nedopustiva promena nastala prilikom montae.

 • 24

  Obloge koionenih ploica

  Nepravilnosti nastale tokom montae

  Otisak klipa nije ujednaen na celoj povrini nosaa frikcionog materijala.

  Uzrok:Nepravilno postavljanje koione ploice u eljustima.

  Korani klip (Stepped piston), izvriti kontrolu ureajem za kalibraciju.

  Uzrok:Korani klip (Stepped piston) pogreno pozicioniran u eljustima konice.

 • 25

  Obloge koionenih ploica

  Oteenja nastala pod uticajem okruenja

  Prelazak frikcione povrine u staklasto gatku

  Duboke brazde na frikcionoj povrini koione ploice

  Uzrok:Neadekvatno naleganje ploice na disk, izostalo ienje koione povrine na visokim temperaturama usled koenja.

  Uzrok:Korienje izbrazdanog koionog diska. Prodiranje stranih tela, kao npr. prljavtine, soli ili korozije. Neadekvatna homogenost u samom frikcionom materijalu.

  Ostaci - metalne inkluzije u povrini obloge

  Uzrok:Prelazak materijala sa koionog diska na koionu oblogu na osnovu npr. razliitog optereenja, meteorolokih prilika i/ili nekompatibilnosti materijala.

  Kontaminacija koione povrine

  Uzrok:Usled estog nedostizanja radne temperature koione povrine izostaje samoienje to prouzrokuje pojavu neistoa na istoj npr. korozije, prljavtine, boje ili soli.

 • 26

  Obloge koionenih ploica

  Specijalna uputstva za montau

  Specijalna uputstva za montau, razliite sekundarne mere.

  Panja:Posebna uputstva za montau koja podrazumevaju razliite sekundarne mere moraju se ispotovati radi spreavanja zvukova, fenomena treenja, pukotina na diskovima i neravnomernog troenja frikcionih povrina.

  Specijalna uputstva za montau

 • 27

  Svi nevedeni simptomi oteenja, dati kao primer, zavise od dizajna samog koionog sistema vozila, mogu imati razliite posledice.

  Slue kao smernica, meutim, ne mogu da budu zamena za procenu oteenja na licu mesta od strane eksperta. Veoma esto se javljaju kao kombinacija faktora ranije pomenutih u prethodnom tekstu.

  Obloge koionenih ploica

 • Normalan poloaj

  Savijanje/Efekat krivljenja

  Koioni diskovi putnikih automobila

  28

  Razlika izmeu Termikog treenja i Hladnog treenja

  Pod pojmom Treenje konica podrazumeva se pojava neuniformnog momenta koenja to dovodi do promene sile koenja pri samom procesu koenja, ili preciznije dolazi do neujednaene sila koenja na razliitim delovima koionog diska tokom njegovog okretanja. Ovaj fenomen, koji ima razliite uzroke, moe biti Termiko koje se javlja tokom usporavanja sa veih na manje brzine i Hladno koje moe da se javi pri svakoj brzini kretanja.

  Termiko treenje moe se opisati na sledee naine:

  Nastali zvuk je u frekventnom opsegu izmeu 100 i 250 Hz - tokom koenja intenzitet zvuka moe da varira ali ne utie na sam proces koenja.

  Promene u obrtnom momentu esto se mogu osetiti kao vibracije na upravljau, pulsiranje koione papuice i kao vibracije na pojedinim delovima asije.

  Intenzitet ovih pojava zavisi od intenziteta samog koenja. Termiko treenje esto se moe identifi kovati kao okruglaste mrlje na koionoj povrini samog diska. Nastale su u samom procesu koenja usled lokalnog pregrevanja koje rezultira transferom frikcionog materijala sa koione ploice na koioni disk i/ili trajnom promenom u strukturi materijala samog diska. Naneti frikcioni materijal na disk skida se prilikom normalnog koenja, ali promene u strukturi diska formirane mrlja od martenzita koji ima veu tvrdou od materijala od kojeg je napravljen koioni disk mogu se ukloniti samo mainskom obradom. Pri mainskoj obradi diska na kojem se nalaze mesta sa martenzitom neophodno je u potpunosti ukloniti mesta vee tvrdoe. Da bi se umanjio rizik dobro je izvriti zamenu takvog diska novim.

  Fenomen formiranja mrlja nastaje lokalnim pregrevanjem, prouzrokovan je nizom faktora:

  Pod odreenim okolnostima disk moe da se izoblii usled naglog koenja. Ova pojava moe da rezultira trajnom deformacijom diska.

  Debljina diska je ispod minimalne vrednosti (pogledaj preporuku proizvoaa) to utie na smanjenje sposobnosti akumuliranja toplote i njenog odvoenja.

  Obloge koionih ploica previe su potroene i imaju nedovoljan koioni efefekat.

  Koioni diskovi ne zadovoljavaju specifi kaciju proizvoaa koja se odnosi na kvalitet materijal i tolerancije.

  Montirane koione ploice su neadekvatnog kvaliteta u smislu zahteva proizvoaa ili uporednih standarda kvaliteta.

  Koioni sistem ne funkcionie korektno usled razliitih faktora

  Treenje pri koenju

  Termikog treenja

 • Koioni diskovi putnikih automobila

  29

  Pored opisanih uzroka koji dovode do Termiko treenja, usled lokalnog pregre-vanja, moraju se dodatno razmotriti i drugi faktori i uticaji, kao to su balansiranost tokova, istroenost leajeva u sklopu veenja toka i mehanizam za upravljanje, kao i stanje cele prednja osovina. Sve ove stvari mogu da budu uzronici pojave treenja ili mogu da pojaaju iste.

  U sluaju pojava treenja esto puta je u pitanju vie uzroka istovremeno i nije lako odrediti defi nitivno mesto i uzrok nastanka istog.

  Neophodno je stoga primeniti detaljno ispitivanje uzroka treenja, to treba prepustiti specijalistima koji imaju veliko iskustvo u toj oblasti.

  Procedure i osnovne pretrage uzroka treenja:

  Kao prvo mora da se utvrdi dali treenje nastaje na prednjoj ili zadnjoj osovini.

  Izvrite vizuelni pregled da bi se utvrdilo koje komponente su pohabane i proce-niti obim pohabanosti. Potroene ili izbrazdane diskove kao i potroene koione ploice moraju se zameniti novim na oba kraja osovine.

  Proverite da li su namontirane ploice u skladu sa preporukom proizvoaa vozila.

  Proveriti funkciono stanje koionog sistema sa posebnom panjom na eljusti, popraviti ih ukoliko ima nekih nedostataka. Popravku treba da vri iskljuivo lice specijalizovano za taj posao!

  Proverite da li su tokovi u balansu, ukoliko ne izbalansirajte ih!

  Proveriti operativno stanje sistema veanja i upravljakog mehanizma, zameniti svaki neispravan deo.

  Proveriti stanje leajeva toka, svaki po na osob, zameniti ukoliko ima potrebe.

  Proveriti i ako je neophodno izvriti korekcije na geometriji trapa, u skladu sa vrednostima koje daje proizvoa vozila.

  Principijelno mogue je izborom adekvatnog frikcionog materijala ploice povoljno uticati na termiko treenje, ukoliko je stanje drugih pomenutih komponenata vozila besprekorno. Meutim, u ovom kontekstu mora da se ukae na injenicu da se optimizacija ove vrste mora razmatrati u skladu sa svim zahtevima koji se postavljaju pred koioni sistem.

  Procedure pretraga

 • 30

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Uzrokovani neuniformnom debljinom

  Fenomen Hladno treenje moe da se utvrdi tokom normalnog koenja na osnovu pulsiranja papue konice, oscilacijama na upravljau i/ili na osnovu vibracija i titraja elemenata osovine i asije.

  Kao karakteristina razlika u odnosu na Termiko treenje je ta da se efekti hladnog treenja mogu javiti kod maltene svakog postupka koenja i da se pri tome frekvencija kree unutar znatno nieg opsega (otprilike izmeu 5 i 50 Hz). Intenzitet treenja moe da varira u zavisnosti od brzine kretanja vozila.

  Glavni uzrok za hladno treenje jeste nejednaka debljina frikcionog prstena koionog diska. Neispravnost leaja i neizbalansiranost tokova pojaavaju, naravno, dodatno ovaj efekat, isto kao i kod postupka Termikog treenja.

  Kako nastaje razlika u debljini? Svaki koioni disk ima nepravilnosti u koncentrinosti koje nastaju tokom proizvodnje, u okviru toplerancija. Koione ploice tokom vonje nalaze se u nekakvom kontaktu sa koionim diskom, ak i kada se konica ne koristi. Sa svakim obrtajem toka dolazi do lokalnog kontakta izmeu koione obloge i koionog diska. Premda su sile dodirivanja pri tome relativno slabe, na mestu kontakta na koionom disku dolazi do habanja. To lokalno troenje diska moe da izaziva i lokalnu varijaciju u debljini koionih povrina diska, a koje mogu da izazovu pojavu treenje. Ova razlika u debljini moe da se smanji ili otkloni prilikom normalnog koenja, a koioni sistem moe izmeninim dejstvovanjem izmeu gene-risanja i redukovanja razlika u debljini da se dri u prihvatljivom balansu, ukoliko su ispunjeni odreeni preduslovi. Ovi preduslovi obradie se u kasnijim izlaganjima.

  Faktori koji utiu na generisanje razlike u debljini su:

  nepravilnosti u koncentrinosti (horizontalna nekoncentrinost) koionih diskova u montiranom stanju;

  eanje koionih ploica o disk u trenutcima kada se konica ne koristi

  mogunost koionih obloga ploica da tokom normalnih koenja smanje odnodnosno otklone postojee razlike u debljini koionih diskova;

  ispravnost koionih eljusti u smislu konstantnog odvajanja koionih ploica od diska u fazi ne koritenja konice;

  uslovi korienja vozila i uslovi puta, kao i nain vonje.

  Efekat variranja debljine koionih diskova znaajno se menja od modela do modela. Zavisi od faktora koji utiu na prenos sile koenja i sposobnosti same osovine da prigui te posledice, delova upravljakog mehanizma i same asije.

  Hladno treenje

 • Merenje koncentrinosti (horizontalna nekoncentrinost) pomou preciznog komparatera

  31

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Kada ispitujete uzroke treenja uradite sledee:

  Proverite koncentrinost (horizontalna nekoncentrinost). Provera se vri na diskovima montiranim na auto, u idealnom sluaju sa propisno montiranim tokovima. Pri tome se provera vri pomou komparatera otpr. 10-15 mm ispod spoljneg poluprenika diska. Komparater mora da ima preciznost merenja od minimalno 0,01 mm. Merenje se moe izvriti i na srednjem polupreniku frikcione povrine diska. Oitavanje se meri nakon nekoliko punih obrtaja toka i za novija vozila odstupanja ne sme da prekorai 0,070 mm (problematina vozila: < 0,040 mm). Ova provera reprezentativna je samo za nove koione diskove.

  Kod starijih vozila u veini sluajeva nije mogue postii tako niske izmerene vredno-sti, to je uslovano drugaijim tolerancijama delova. Meutim, optimizacija se i kod starijih vozila moe principijelno postii montiranjem diska na glavinu uz merenje bacanje u zavisnosti na koje rupe na glavini se disk montira i odabira one pozicije diska na glavini na kojoj su bacanja najmanja. Kod starijih vozila bacanja novih diskove ne sme da pree 0.10 mm. Ako je neophodno treba promeniti sve neispravne delove koji utiu na bacanje. Voditi rauna da je prilikom merenja bacanja kontaktna povrina ista i bez defekata.

  Kao to je ve prethodno pomenuto, glavina moe, takoe, da bude odgovorna za preveliko bacanje diska. Merenje bacanje glavine takoe je deo ispitivanja. Bacanje na glavini ne sme da bude vee od 0.030 mm mereno na najveem moguem preniku glavine. Ako merenje pokazuje vee vrednosti, pod uslovom da su ostali sklopovu u redu, treba zameniti glavinu!

  Talasasost koionog diska je takoe stvar koja utie na treenje. Stoga je isto tako celishodno obaviti proveru paralelnosti samog diska. Ista ne bi trebala da pree vrednost od 0,050 mm. Meutim, sprovoenje ovog merenja mogue je samo specijalnim ureajima.

  Merenje razlike u debljini frikcionog prstena koionog diska moe se vriti samo pomou specijalnih ureaja. Meutim, dovoljna preciznost moe da se postie i preciznim mikrometarskim zavrtnjem koji raspolae preciznost merenja od + 0,001 mm. U ovom sluaju merenje se vri na 12-15 taaka obima diska, kao i otprilike 10-15 mm ispod spoljanjeg frikcionog poluprenika. U zavisnosti od tipa vozila odstupanja u debljini izmeu 0,012-0,015 mm (problematina vozila: < 0,008 mm) mogu da izazovu treenje. Stoga nije dozvoljeno da se kod novih diskova javljaju prekoraenje ovih vrednosti i iz tog razloga vrede kao apsolutna granica tolerancije za koione diskove marke Textar.

 • Kein Kaltrubbeln,aber reduzierte

  Lebensdauer derBremsscheiben

  hohe AnzahlBremsvorgnge

  niedrige AnzahlBremsvorgnge

  Tendenz zurDickendifferenzbildung

  32

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Preporuljivo je da se dodatno sprovodu ispitivanja, kao to je opisano u odeljku Termiko treenje. Tu spadaju ispitivanja stanja koionog sistema, leaja toka, veenje toka i elemenata mehanizma za upravljanje, podeenost prednje osovine uz koritenje koionih ploica u skladu sa preporukama proizvoaa vozila.

  Kao to je ranije reeno uzroke pojave nekoncentrinosti i nekonstantnosti u debljini samog diska nije lako identifi kovati. Uz pomo razliitih merenja na delovima i sklop-ovima, zamenom neispavnih delova moe problem sanirati do prihvatljivog nivoa.

  Kao to je ve pomenuto, stil vonje i uslovi u saobraaju, stanje puteva jedan su od kljunih faktora za nastajanje razlike u debljini koionih diskova. Vonjom autoputem, prelaskom nekoliko hiljada kilometara uz veoma mali broj koenja moe da dovede do generisanja razlika u debljini diskova koje moe da izazovu pojavu treenja. Veim brojem estih koenja u narednoj fazi moe da dovede do regeneracije pomenutog problema i ravnanja samog diska bez ikakve obrade.

  Dodatna ispitivanja

 • 33

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Nakon dueg perioda nekorienja vozila u prisustvu vlage i/ili soli mogue je da ra zavari koione obloge ploica za disk ili da na povrini diska koja se nalazi nasuprot ploicama doe do stvaranja korozije to dovodi do evidentnog, neravnomernog troenja diska. U sluaju spajanja materijala korozijom mogue je spoj raskinuti laganim, trzajnim, optereenjem kod pokretanja vozila. U sluaju intenzivnije adhezije potrebno je demontirati koioni sistem, a koioni disk mora da se izbrusi ili da se zameni. U sluaju oteenja koionih ploica potrebno je iste zameniti. Ako se nakon perioda nekorienja javi samo slabo treenje, mogue je da ta pojava nestane nakon odreene kilometrae. Meutim, ako je treenje previe intenzivno odnosno efekat se ne smanjuje tokom koenja potrebno je doraditi ili zameniti koione diskove.

  Ukoliko na koionom sistemu, u konstruktivnom smislu, nema principijelnih nedo-stataka, koioni disk moe da doprinosi kripanju samo ukoliko je razmak izmeu ploica i diskova neadekvatan ili je porina diska oteena ili korodirana. Zahvaljujui svojoj geometriji disk zna da se ponaa kao rezonantna naprava koja odlino prenosi i pojaava nastale zvukove.

  Preporuljvo je pridravati se sledee procedure radi otklanjanja nedostataka:

  proveriti status istroenosti i stanje povrina koionih obloga na ploicama i koionih diskova i po potrebi ih zameniti;

  proveriti da li su montirane koione ploice sertifi kovane i adekvatne

  proverite elemente koji utiu na spreavanje pojave zvukova (limovi za priguenje shims, lakovi za priguenje zvukova, paste);

  proverite da li postoji nesmetana pokretljivost elemenata za voenje ploice u eljustima i samog koionog klipa.

  Koioni diskovi postiu efekat koenja putem suve frikcije prilikom ega dolazi do pojave vibracija koji je uje kao zvuk koenja. Usled pomenuth faktora potpuno izostajanje pojave zvukova prilikom koenja veoma je teko. Modernom tehnologijom veliki deo nastalih zvukova moe seanulirati.

  Treenja izazvano mrljama nastalim zbog nekorienja vozila

  kripljenja tokom koenja

 • 34

  Koioni diskovi putnikih automobila

  U veini broju sluajeva posebno na prednjoj osovini uzrok neefi kasnog koenja ne izaziva koioni disk.

  U tim sluajevima potrebno utvrditi da problem nije u odabiru loeg kvaliteta koionih ploica, ili da koione ploice nisu potroene. Proverite da li su frikcione povrine ploica i diskova neoteene i da li je ceo koioni sistem (koioni klipovi, voice, servo ureaj) u funkcionalnom i ispravnom stanju.

  Kod koionih diskova na zadnjoj osovini moe da se desi da zbog nedovoljne potisne sile, kojom koioni klip potiskuje ploicu na disk, doe do pojave korozije na koionom disku. Zbog manje koione sile koju sistem alje ka zadnjoj osovini voza nije u stanju da ovo stanje oseti. U takvim sluajevima potrebnno je, nakon otklanjanja problema, izvriti doradu na diskovima ili ih zameniti novim.

  Optereenja koja se javljaju usled iznenadnih i velikih promena temperatura u materijalu mogu na povrini frikcionog prstena koionog diska da izazovu nastanak pukotina u strukturi liva. Pukotine utiu na vrstou dela i u zavisnosti od veliine i optereenja mogu da budu polazite za lom materijala. Teko je pouzdano izjasniti se o dimenzijama pukotina koja se mogu tolerisati. Meutim, radi izbjegavanja rizika preporuljvo je zameniti koione diskove, ako su pukotine uoljive golim okom. Voditi rauna da opasnost od loma na disku raste to je pukotina dua i dublja.

  Na osnovu dejstva koje je slino grebau, pukotine sem opasnosti od loma generiu i vee habanje materijala na koionim oblogama ploica. Ovaj efekat se pojaava pod uticajem temperature, poto pri tome dolazi do poveanja pukotina.

  Dodatni mogui defekti

  Neefi kasnost koenja

  Pojava pukotina na koionim diskovima

 • 35

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Uzroci za nastajanje brazdi na povrini frikcionog prstena mogu da budu sledei:

  neadekvatni frikcioni materijal koionih obloga ploica;

  uticaj neistoa na koione diskove / koione obloge ploica;

  uticaj korozije;

  preoptereenje koionog sistema;

  neadekvatan materijal od kog je koioni disk napravljen mek metal.

  Brazde se pojavljuju u veoma razliitim oblicima, od fi nih do veoma grubih. Teko je pouzdano utvrditi da li se stanje jo moe tolerisati. Meutim, iskustvo eksperta je ono to utie na donoenje pravilne odluke. Unutar odreenih granica veliina brazdi iste ne utie negativno na uinak koenja, meutim, kod zamene obloge je potrebnno doraditi ili promeniti koione diskove.

  Vreme trajanja koionih diskova, kao i koionih obloga ploica samo je jedna od brojnih komponenata koje igraju ulogu kod konstruisanja koionog sistema.Pri nor-malnim uslovima koritenja na prednjoj osovini diskovi bi trebali da traju dve zamene adekvatnih koionih ploica. Neki diskovi mogu imati krai radni vek jer su posebno dizajnirani, na primer da bi se spreili efekti hladnog treenja.

  Sledei faktori utiu na duinu trajanja koionig diska:

  stil vonje;

  uslovi saobraaja;

  topografski i klimatski uslovi eksploatacije;

  koliina praine i kontaminenata;

  kvalitet materijala diska i njegova struktura;

  agresivnost koione obloge ploica;

  stanje kliznih elemenata u koionim kletima, stanje voica i klipa.

  Zboga ovako mnogo faktora koji utiu na vek trajanja diskova, vek diskova se moe posmatrati samo u statistikom smislu. Neki diskovi traju 10 do 15 puta due od drugih. Neki traju 20.000 km a drugi ak 300.000 km. Ovo je razlog zbog kojeg je nemogue ponuditi bilo kakvu garanciju na trajanje koionih diskova.

  Koioni diskovi su izbrazdani

  Vek trajanja koionih diskova je suvie kratak

 • 36

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Analize pokazuju da se veliki udeo reklamacija kupaca, u vezi koionih sistema, odnosi na koione diskove. A u okviru toga najvie reklamacija odnosi se na treenje koionih diskova.

  Zbog kompleksnosti i velikog broja faktora koji uzrokuju oteenja koionih diskova esto je veoma teko utvrditi pravi uzrok. Iskustvo govori da uzrok oteenja diska nije problem u samom disku ve se isti mora traiti na drugoj strani. U mnogim sluajevima reklamiranih diskova dokazano je da su diskovi u odlinom, funkcionalnom stanju a da pri tome uzrok nastanka nedostatka nikada nije utvren. To neminovno dovodi do toga da iako reklamacije nisu bile prihvaene nakon ispitivanja, uz utroak puno vremena i novca, nezadovoljstvo kod partnera nije izostalo. Prihvatanje reklamacije i zamena dala nije reenje problema poto uzrok istog nije otklonjen i isti se problem javlja ponovo, nakon nekog vremena.

  Ova situacija se moe prevazii i zadovoljstvo kupca zagarantovati samo ako se ue u sutinu i pouzdano defi nie uzrok problema uz upotrebu pouzdanog i kvalitetnog rezervnog dela, a posao odravanja se obavi paljivo i precizno.

  Rezime i fotografi jeTipini primeri pomenutih poremeijuih faktora

 • 37

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Termiko treenjePojaano treenje i vibracije tokom koenja na velikim brzinama

  Hladno ribanjeKonstantacija:Vibracije elemenata asije, titranje upravljaa pri koenju ili pulsiranje papuice konice kod koenja u maltene svim segmentima brzine.

  SRO

  dt1

  360

  dt1: minimalna debljina diska izazvana lokalnim frikcionim habanjem

  dt2: poetna debljinadt3: debljina diska nakon obrade

  dt2 dt1: maksimalna razlika u debljini diskaSRO: maksimalna nekoncentrinost diska

  dt2 dt3

  Merenje nekoncentrinosti diska na vozilu

  Lokalno pregrejani koioni disk sa mrljama od treenja.

  Razlika u debljini koionog diska

 • 38

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Uzrok:Korozija, nastala uticajem vlage, dejstvom soli ili drugih uticaja okoline.

  Mrlje nastale usled nekorienja vozila

  Koioni disk sa pukotinamaUzrok:Velika termika i mehanika optereenja.

  Koioni disk sa izraenim pukotinama od toplote

  Uzrok:Koioni disk istroen iznad dozvoljenog limita.

  Konstantacija:Pojave intenzivnog treenja koje nastupaju iznenada.

  Pukotine u koionom disku

  Koioni disk sa mrljama nastalim usled nekorienja vozila

 • 39

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Frikcioni materijal istroen skroz do metalnog nosaa

  Pripadajui koioni diskovi koji su oteeni

  Izbrazdani koioni diskUzrok:Uticaj prljavtine, preoptereenja, neadekvatan materijal od kojeg je disk proizveden i/ili materijal obloge disk ploice.

  Potpuno istroene obloge koionih ploicaUzrok:Nije blagovremeno izvrena zamena koionih ploica.

  Koioni disk sa brazdama

 • 40

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Uzrok:Dug period nekorienja vozila u vlanim uslovima, promene u strukturi frikcionog prstena diska izazvane rairenom pojavom fl eka od re.

  Posledice:Gruba konica, zvukovi kod koenja, pojava treenja.

  Korodirani koioni diskovi

  Razliita debljina unutranjeg i spoljanjeg frikcionog prstena

  Dizajniran sa razliitom debljinom frikcionih ploa zbog razliite apsorpcije temperature.

  Maksimalno doputena razlika po frikcionom prstenu 0,5 mm.

  Korodirani koioni disk

 • 41

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Razliita debljina frikcionog prstenaUzrok:Greka u obradi, funkcionisanje uz preveliku nekoncentrinost diska uz istovremeno nedovoljnu silu pritiska ploice na disk.

  Posledice:Hladno treenje

  Intenzivno prodiranje korozije na povrini naleganja diska na glavinu

  Uzrok:Neadekvatno oiena glavina pre montae diska, lo kontakt diska i glavine usled neistoa.

  Posledice:Nedopustiva horizontalna nekoncentrinost izaziva nastanak razlika u debljini i do hladnog treenja.

  Intenzivno prodiranje korozije

  Razlika u debljini

 • 42

  Koioni diskovi putnikih automobila

  Pukotine u predelu kape koionog diskaUzrok: Nepravilnost kod montae

  (preveliki moment pri pritezanju diska za glavinu).

  Neispravno naleganje koionog diska usled nepridravanja defi nisanim tolerancijama zadatim od strane proizvoaa.

  Posledice:Smanjenje vrstoe materijala; zvukovi

  Uzrok:Nepravilnost nastala tokom postupka livenja

  Posledice:

  Smanjenje vrstoe materijala

  upljina u livu

  teta od upljine u livu

  Pukotine u predelu kape koionog diska

 • 43

  Dodatne informacije dostupne na internetu sajtu:

  Textar Service line

  Telefonski broj+49 (0)2171/703 397

  Pozovite nas, postavite pitanje u vezi proizvoda i tehnikih problema. Bie nam, takoe, drago da vae iskustvo podelite sa nama. Ova linija je otvorena tokom radnog vremena.

  www.textar.com

  Procena nedostataka koionih obloga ploica i koionih diskova

 • 44

  Beleke

  Procena nedostatakakoionih obloga ploica i koionih diskova

 • 45

  Beleke

  Procena nedostatakakoionih obloga ploica i koionih diskova

 • 46

  Beleke

  Procena nedostatakakoionih obloga ploica i koionih diskova

 • 47

  Beleke

  Procena nedostatakakoionih obloga ploica i koionih diskova

 • B

  www.textar.com

  TMD Friction Services GmbHSchlebuscher Str. 9951381 [email protected]

  Textar je registrovani zatitni znak grupacije TMD Friction.

  SRB