Click here to load reader

PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O …- prijevoz putnika morem i priobaljem, - djelatnost putničkih agencija i turoperatora, - iznajmljivanje plovila, - ostale sportske

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O …- prijevoz putnika morem i priobaljem, -...

 • PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU 2015.

  Srpanj, 2016. Izradila: Alida Barac, dipl. oec.

 • 1

  SADRŽAJ

  1. UVOD ...................................................................................................................................... 2

  2. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI .......................................................................................... 3

  2.1. BILANCA ............................................................................................................................... 3

  2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA .................................................................................................... 6

  2.2.1. PRIHODI .......................................................................................................................... 10

  2.2.2. RASHODI ......................................................................................................................... 14

  3. FIZIČKI OBIM USLUGA .......................................................................................................... 16

  4. BROJ ZAPOSLENIH ................................................................................................................ 16

  5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA .................................................................................. 18

  6. SAŽETAK ................................................................................................................................ 18

 • 2

  1. UVOD

  Društvo s ograničenom odgovornošdu PESJA, društvo sportskog i nautičkog turizma, sa sjedištem u Omišlju, Kančinar 1, upisano je u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040101554, OIB 01188402868, kod Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital Društva iznosi 328.200,00 kuna. Jedini član - osnivač Društva je Opdina Omišalj. Član Uprave Društva koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno je g. Željko Feretid OIB 24584721172.

  Tvrtka je registrirana za: - djelatnost marina, - ugostiteljstvo,

  - prijevoz putnika morem i priobaljem, - djelatnost putničkih agencija i turoperatora, - iznajmljivanje plovila, - ostale sportske djelatnosti, - ostale pratede djelatnosti u kopnenom prijevozu, - djelatnosti u pomorskom prijevozu, - iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu i kudanstvo, d.n., - pogrebne i srodne djelatnosti, - privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajudih

  objekata, - ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba, - ukrcaj i iskrcaj putnika, - ostale gospodarske djelatnosti koje su u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili

  tehnološkoj svezi s ukrcajem ili iskrcajem putnika odnosno roba, - održavanje čistode javnih površina, - održavanje javnih i zelenih površina, - održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta, - tržnice na malo, - upravljanje grobljem, održavanje i uređenje groblja.

  Društvo je u 2015. godini obavljalo djelatnost upravljanja sportskom lukom Pesja, grobljem i parkiralištima, održavanje čistode javnih površina, održavanje javnih i zelenih površina, dok

  ostale djelatnosti zasada ne obavlja. Godišnji izvještaj o poslovanju, kao i temeljni financijski izvještaji za 2015. godinu, podnose se Skupštini, Nadzornom odboru društva PESJA NAUTIKA d.o.o. i Vijedu Opdine Omišalj.

 • 3

  2. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

  Bilanca, Račun dobiti i gubitka, čine temeljne financijske izvještaje, a izvještavaju o razdoblju poslovanja 01.01.2015. - 31.12.2015. godine. Financijski izvještaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske, te računovodstvenim politikama Društva. Računovodstvene politike Društva usklađene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 30/08, 04/09, 58/11, 140/11) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13 do 121/14). Društvo je sastavilo financijske izvještaje u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10). Obzirom da vrijednost kune nije doživjela bitne korekcije, podaci iz izvještajnog razdoblja i

  podaci iz prethodnog razdoblja koji se iznose radi naznake kretanja veličina, usporedivi su. Društvo je klasificirano kao malo po osnovi vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

  2.1. BILANCA

  Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina. Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po linearnoj metodi.

  Sukladno procjeni vijeka upotrebe imovine, u 2015. godini stope amortizacije u primjeni su slijedede:

  - nematerijalna imovina 10% - 25% - građevinski objekti 2,5% - 5% - informatička i telekomunikacijska oprema 50% - oprema i ostali inventar 10% - teretna vozila 25%

  Vrijednost materijalne i namaterijalne imovine na dan 31.12.2015. iznosila je 3.206.299 kuna. Novčana sredstva na računima i u blagajni:

  2014. 2015. Indeks

  HRK HRK 15/14

  - žiro račun 0 49.888 -

  - devizni račun 0 203.701 -

  - blagajna 224 0 0

  Ukupno 224 253.589 113.209

 • 4

  SKRADENI PRIKAZ BILANCE STANJA

  u kunama

  OPIS Stanje na dan 31.12.2014.

  Stanje na dan 31.12.2015.

  INDEKS 2015./2014.

  DUGOTRAJNA IMOVINA 3.454.087 3.206.299 93

  Nematerijalna imovina 110.801 90.748 82

  Materijalna imovina 3.343.286 3.115.551 93

  KRATKOTRAJNA IMOVINA 450.338 847.143 188

  Potraživanja 450.114 593.554 132

  Novac na žiro računu,dev. računu, blagajna 224 253.589 113.209

  UKUPNA AKTIVA 3.904.425 4.053.442 104

  KAPITAL I REZERVE 2.980.601 3.332.490 112

  Upisani kapital 328.200 328.200 100

  Revalorizacijska rezerva 1.726.116 1.726.117 100

  Zadržana dobit iz ranijih godina 879.609 926.285 105

  Dobit tekude godine 46.676 351.888 754

  DUGOROČNE OBAVEZE 346.708 123.168 36

  KRATKOROČNE OBAVEZE 511.762 546.850 107

  ODGOĐ. PLAD. TROŠ. I PRIH. BUDUDEG RAZD. 65.354 50.934 78

  UKUPNA PASIVA 3.904.425 4.053.442 104

  Izvor: Bilance Pesja nautike d.o.o.

  Iz bilance proizlaze slijededi pokazatelji:

  Stopa vlastitog kapitala= 82%

  Stupanj zaduženosti= 17%

  Stupanj pokrida kratkoročnih obveza= 155%

  Stupanj pokrida dugotrajne imovine vlastitim izvorima= 96%

  Vrijednosti svih pokazatelja govori o financijskoj stabilnosti Društva, usklađenosti dijelova aktive i pasive u pogledu ročnosti, i o usklađenosti s obzirom na vlasništvo.

 • 5

  AKTIVA Vrijednost dugotrajne imovina se povedala u 2015. godini za ulaganja u materijalnu imovinu u iznosu od 50.140,00 kn koja se odnose na nabavku teretnog vozila i opreme, a istovremeno se smanjila za amortizirani dio imovine u iznosu od 297.929 kuna. Potraživanja su u 2015. godini povedana u odnosu na 2014. godinu za 32%, a najvedim dijelom se odnose na potraživanja od kupaca. Iznos novca na računima i u blagajni znatno je povedan u odnosu na 2014. godinu kada je iznosio 224 kn u blagajni, a na žiro računu je korišten dozvoljeni minus u iznosu od 147.133 kune. PASIVA Povedanje ostvarene dobiti u 2015. godini i zadržanih dobitaka iz prethodnih godina, rezultirali su povedanjem vrijednosti ukupne pasive za 4%. Dobit 2015. godine u iznosu od

  351.888 kn, za 654% je veda od dobiti iskazane u 2014. godini. Društvo ima dugoročne obaveze za primljene predujmove za izgradnju pontona u luci Pesja, koje se svake godine smanjuju za jednu desetinu. Kratkoročne obaveze su one obaveze koje

  dospijevaju u roku od jedne godine, a to su obaveze za primljene predujmove, obaveze prema dobavljačima, prema zaposlenicima (plada za 12. mjesec 2015.) i obaveze prema državi (PDV i porez na dobit). Kratkoročne obaveze su u 2015. godini povedane za 7%. Odgođeni prihodi bududeg razdoblja u iznosu od 50.934 kn odnose se na odgođene prihode po osnovi primljenih potpora i subvencija od Opdine Omišalj za financiranje ulaganja u opremu i investicije. Društvo je u 2015. godini u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja oprihodovalo iznos potpora u visini amortizacije sredstava za koja su dobivene.

  USPOREDNI GRAFIČKI PRIKAZ BILANCE 2014. I 2015. GOD.

  2014.

 • 6

  2015.

  2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

  RAČUN DOBITI I GUBITKA

  Stavka OSTVARENO

  2014. OSTVARENO

  2015. INDEKS

  2015./2014. PLAN 2015.

  INDEKS OSTV./PLAN

  2015.

  0 1 2 3 4 5 6

  A. UKUPNI PRIHOD 2.995.981 3.457.102 115 3.417.874 101 1. Prihod od prodaje na domadem tržištu 2.159.506 2.678.243 124 2.619.579 102

  2. Prihod od prodaje na inozemnom tržištu 722.337 687.736 95 728.449 94

  3. Ostali prihodi 114.138 91.122 80 69.846 130

  B. UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.919.911 3.016.268 103 3.348.061 90

  4. Materijalni troškovi i energija 221.499 190.389 86 318.183 60

  5. Troškovi usluga 772.458 838.032 108 1.024.280 82

  6. Bruto plade i naknade 1.311.800 1.435.668 109 1.459.558 98

  7. Amortizacija 284.880 297.929 105 312.282 95

  8. Ostali nematerijalni troškovi 317.684 247.974 78 230.467 108

  9. Troškovi financiranja (kamate, teč. razl.) 11.590 6.277 54 3.291 191

  C. DOBIT 76.070 440.834 580 69.813 631 10. Porez na dobit 29.393 88.946 303 13.963 637

  D. NETO DOBIT 46.677 351.888 754 55.850 630

  Izvor: Izvješda o poslovanju Pesja nautike d.o.o.

 • 7

  U 2015. prihodi poslovanja povedali su se za 15%, rashodi za 3%, a neto dobit se povedala za 654% u odnosu na 2014. godinu. Prihodi su u 2015. godini za 1% manji od plana, dok su rashodi za 10% manji od plana. Smanjenje rashoda rezultiralo je povedanjem dobitka za 530% u odnosu na plan. Rashodi tekudeg održavanja smanjeni su za 25% u odnosu na plan, zbog planirane a nerealizirane sanacije obalnog zida. Materijalni troškovi manji su za 40% u odnosu na plan.

  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

  2014. 2015.

  UKUPNA IMOVINA KRAJEM GOD. 3.904.425 4.053.442

  BROJ ZAPOSLENIH NA TEM. SATI RADA 11 13

  PROIZVODNOST I (ukup. prih./zaposleni) 272.362 265.931

  PROIZVODNOST II (dobit/zaposleni) 6.915 33.910

  EKONOMIČNOST OPDA (ukup.prih./ukup. rash.) % 102,6 114,6

  RENTABILNOST UKUPNIH ULAG. (dobit/aktiva) % 1,9 10,9

  Iz navedenih podaka možemo zaključiti da je Društvo ostvarilo porast dobitka u poslovanju 2015. god., a proizvodnost rada I (ukupan prihod/broj zaposlenih) je smanjena, dok je proizvodnost II (dobit/broj zaposlenih) povedana. Pokazatelji ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja pokazuju također povedanje u 2015. godini.

 • 8

  Od 01.01.2014. godine PESJA NAUTIKA d.o.o. sve prihode i rashode knjigovodstveno evidentira po profitnim centrima. Definirani su slijededi profitni centri prema djelatnostima, odnosno mjestima nastanka prihoda i troškova:

  PROFITNI CENTAR

  NAZIV OPIS

  0 OPDI TROŠKOVI UPRAVA

  1 LUKA PRIVEZI, DIZALICA, PRANJE, NOSAČI

  2 PARKING OMIŠALJ, NJIVICE

  3 GROBLJE GROBNE NAKNADE, POGREBNE USLUGE

  4 ČIŠDENJE JAVNIH POVRŠINA ČIŠDENJE ULICA I TRGOVA U OMIŠLJU I NJIVICAMA

  5 KOŠENJE ZELENIH POVRŠINA KOŠENJE ZELENIH POVRŠINA U OMIŠLJU I NJIVICAMA

  6 POTKONCESIJE POTKONCESIJE NA PLAŽI U NJIVICAMA

  7 SUFINANCIRANJE ČIŠDENJA ČIŠDENJE SANIT. ČVOROVA I PLAŽA-OMIŠALJ I NJIVICE

  8 NAJMOVI NAJMOVI VLASTITE OPREME I GRAĐ. OBJEKATA

  Profitni centar PC 0 obuhvada one prihode i rashode koji su zajednički za cijelo Društvo i ne mogu se dodijeliti u cijelosti pojedinom profitnom centru. U slijededoj tablici prikazani su prihodi i rashodi po svim profitnim centrima, kako su evidentirani u knjigovodstvu.

  RAČUN DOBITI I GUBITKA PO MJESTIMA TROŠKA 01.01.-31.12.2015.

  direktni prihodi i rashodi

  MJESTO TROŠKA PRIHODI % RASHODI % DOBIT/GUBITAK

  PRIJE OPOREZIVANJA

  OPDI TROŠKOVI - PC 0 5.689 0,16 666.488 22,10 -660.800

  LUKA - PC 1 1.596.389 46,18 851.969 28,25 744.419

  PARKING - PC 2 413.425 11,96 198.869 6,59 214.556

  GROBLJE - PC 3 97.087 2,81 127.760 4,24 -30.673

  ČIŠDENJE JAVNIH

  POVRŠINA - PC 4 492.003 14,23 493.286 16,35 -1.284

  KOŠENJE I UREĐ. ZEL.

  POV. - PC 5 735.791 21,28 512.693 17,00 223.098

  POTKONCESIJE - PC 6 76.970 2,23 69.329 2,30 7.641

  SUFINANCIRANJE

  ČIŠDENJA - PC 7 15.000 0,43 90.500 3,00 -75.500

  NAJMOVI - PC 8 24.750 0,72 5.373 0,18 19.377

  UKUPNO 3.457.102 100,00 3.016.268 100,00 440.834

 • 9

  Iz prethodne tablice vidimo koji profitni centri sami po sebi ostvaruju dobitak, odnosno gubitak. Taj rezultat nije realan, jer u njemu nisu obuhvadeni zajednički rashodi. Da bismo sagledali stvarni rezultat poslovanja, potrebno je prevaliti zajedničke rashode na preostale profitne centre. U nastavku je tablica bez PC 0 – opdih, tj. zajedničkih prihoda i rashoda, jer su oni raspoređeni na sva ostala mjesta troška i to po ključu prihoda. Na onaj profitni centar koji ima više prihoda, prevaljen je razmjerno vedi dio zajedničkih rashoda.

  RAČUN DOBITI I GUBITKA PO MJESTIMA TROŠKA 01.01.-31.12.2015.

  sa općim troškovima prevaljenim po ključu prihoda

  PROFITNI CENTAR PRIHODI % RASHODI % DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

  LUKA - PC 1 1.599.025 46,25 1.160.831 38,49 438.194

  PARKING - PC 2 414.105 11,98 278.572 9,24 135.533

  GROBLJE - PC 3 97.246 2,81 146.477 4,86 -49.231

  ČIŠDENJE JAVNIH

  POVRŠINA - PC 4 492.812 14,26 588.139 19,50 -95.326

  KOŠENJE I UREĐ. ZEL. POV.

  - PC 5 737.002 21,32 654.545 21,70 82.457

  POTKONCESIJE - PC 6 77.097 2,23 84.168 2,79 -7.071

  SUFINANC. ČIŠDENJA - PC 7 15.025 0,43 93.392 3,10 -78.367

  NAJMOVI - PC 8 24.791 0,72 10.145 0,34 14.646

  UKUPNO 3.457.102 100,00 3.016.268 100,00 440.834

  Nakon prevaljivanja zajedničkih rashoda, rezultati poslovanja pokazuju da PC 1 – LUKA ostvaruje najvedi dobitak prije oporezivanja, zatim PC 2 – PARKING i PC 5 KOŠENJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA, dok ostali prifitni centri ostvaruju gubitke. Ukupan rezultat je dobitak od 440.834 kn, što znači da profitni centri koji ostvaruju dobitke, pokrivaju gubitke ostalih profitnih centara, a u najvedoj mjeri je to PC 1 LUKA.

  Rezultati poslovanja po profitnim centrima dani su u slijededem grafičkom prikazu.

 • 10

  2.2.1. PRIHODI

  U slijededoj tablici prikazana je detaljnija struktura prihoda po vrstama usluga, ostvarenih u

  2014. i 2015. godini i prema planu 2015., sa postocima udjela pojedinog prihoda u ukupnom prihodu, kao i indeksima usporedbe 2014. i 2015. god., te usporedbe sa planom 2015. godine.

 • 11

  STRUKTURA PRIHODA PREMA VRSTAMA

  VRSTA USLUGE OSTVARENO

  2014. PLAN 2015.

  OSTVARENO 2015. INDEKS

  20015/2014.

  INDEKS OSTV./PLAN

  2015.

  Kn % Kn % Kn %

  1. Korištenje veza u moru 1.575.784 53 1.581.697 46 1.507.563 44 96 95

  2. Korištenje nosača (prikolice) 2.048 0 2.048 0 2.627 0 128 128

  3. Privez plovila (tranzit) 7.876 0 7.876 0 6.996 0 89 89

  4. Naknada za uređenje (prilagodbu) priveza 19.105 1 19.105 1 560 0 3 3

  5. Usluga rada dizalice i pranja plovila 34.713 1 34.713 1 40.417 1 116 116

  6. Grobne naknade i pogrebne usluge 86.646 3 84.696 2 97.087 3 112 115

  7. Usluge parkinga 365.624 12 365.624 11 399.165 12 109 109

  8. Usluge čišdenja javnih površina 488.573 16 480.000 14 491.203 14 101 102

  9. Košenje i uređenje zelenila 190.104 6 640.000 19 684.791 20 360 107

  10. Prihod od ostalih usluga (tuš, sufin. utrošaka, post. opreme) 111.369 4 105.269 3 110.822 3 100 105

  11. Prihodi od naknada za potkoncesiju 68.970 2 69.700 2 68.970 2 100 99

  12. Prihodi od najmova i zakupa 27.000 1 27.000 1 24.750 1 92 92

  13. Financijski prihodi (kamate i teč. razlike) 3.748 0 0 0 2.163 0 58 -

  14. Ostali prihodi 14.420 0 146 0 19.989 1 139 13.727

  UKUPNI PRIHOD 2.995.981 100 3.417.874 100 3.457.102 100 115 101

 • 12

 • 13

  Iz grafičkog prikaza strukture prihoda vidljivo je da prihodi od korištenja veza u moru 2015.

  godine čine 44% ukupnih prihoda od prodaje usluga, dok je taj udio 2014. godine iznosio 53%. Povedali su se prihodi od svih ostalih usluga, a najviše u odnosu na 2014. godinu ostvareno je 260% povedanje prihoda od usluga košenja i uređenja zelenila. U nastavku je prikazan prihod od prodaje usluga po tržištima (bez ostalih poslovnih prihoda i financijskih prihoda). Izvoz u 2015. godini povedan je za 32% u odnosu na prethodnu godinu, dok je prodaja na domadem tržištu smanjena za 8%.

  PRODAJA PO TRŽIŠTIMA

 • 14

  2.2.2. RASHODI

  Ukupni troškovi detaljnije su raščlanjeni u slijededoj tablici.

  STRUKTURA TROŠKOVA 2015.

  VRSTA TROŠKA 2014. 2015. INDEKS

  2015./2014. Kn % Kn %

  1. Materijalni troškovi 121.952 4 93.130 3 76

  2. Troškovi energije i goriva za teretna vozila 99.546 3 97.259 3 98

  3. Usluge - telefon, pošta, prijevozne usluge 58.335 2 60.721 2 104

  4. Usluge studentskog i omladinskog servisa 881 0 15.663 1 1.777

  5. Pogrebne usluge 22.650 1 28.400 1 125

  6. Usluge održavanja 115.059 4 160.367 5 139

  7. Usluge čišdenja 283.380 10 293.100 10 103

  8. Zakupnine opreme 131.179 4 125.077 4 95

  9. Intelektualne i osobne usl. (knjigovodstvo, konzult. usl.) 98.255 3 91.365 3 93

  10. Odvoz otpada, voda i odvodnja 39.405 1 40.655 1 103

  11. Reprezentacija 4.597 0 422 0 9

  12. Ostale usl. (registracije, provizije, oglašavanje, atesti) 18.716 1 22.262 1 119

  13. Bruto plade i naknade 1.311.800 45 1.435.668 48 109

  14. Amortizacija 284.880 10 297.929 10 105

  15. Premije osiguranja 50.471 2 61.709 2 122

  16. Platni promet i ostali bankovni troškovi 20.103 1 18.725 1 93

  17. Porezi i doprinosi koji ne ovise o dobitku 2.442 0 3.458 0 142

  18. Koncesijske naknade 140.621 5 136.636 5 97

  19. Ostali troš. poslovanja (stručna literatura, donacije,

  otpisi)

  104.048 4 27.445 1 26

  20. Troškovi financiranja (kamate, tečajne razlike) 11.590 0 6.277 0 54

  UKUPNO 2.919.911 100 3.016.268 100 103

 • 15

 • 16

  3. FIZIČKI OBIM USLUGA

  Prihodi od usluga korištenja vezova u moru čine 44% ukupnog prihoda društva. U slijededoj tablici dan je prikaz ostvarenog broja plovila na stalnom vezu i plovila u tranzitu u 2014. i 2015. godini u luci Pesja u Omišlju.

  BROJ PLOVILA U LUCI

  NA STALNOM VEZU U TRANZITU

  2014. 2015. 2014. 2015.

  do 6 m 64 64 11 13

  6 - 8 m 67 63 4 9

  8-10 m 67 60 9 6

  10-12 m 34 35 5 2

  12-15 m 7 6 2 0

  15-20 m 1 1 0 0

  UKUPNO 240 229 31 30

  Izvor: Izvještaji o kapacitetu i prometu luka nautičkog turizma (Obrazac TU-18)

  U 2015. godini smanjen je broj plovila na stalnom privezu za 5%, a u tranzitu za 3%.

  4. BROJ ZAPOSLENIH

  Društvo PESJA-NAUTIKA d.o.o. je u 2015. godini imalo 10 stalno zaposlenih radnika i 3 radnika zaposlena na određeno vrijeme. Svi su zaposleni u punom radnom vremenu. U tijeku turističke sezone Društvo koristi rad studenata i đaka za poslove naplate parkiranja.

 • 17

  BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA NA DAN 31.12.2015.

  RED. BR.

  IME I PREZIME SPOL UGOVOR O

  RADU STRUČNA SPREMA

  NAZIV POSLA POČETAK

  RADA

  1 AGREŠ MIHAILO M NEODREĐENO NSS ČISTAČ ULICA 02.05.2012.

  2 ALBANEŽE VEDRAN M ODREĐENO SSS KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE 20.04.2015.

  3 BALIŠ ŽELJKO M NEODREĐENO SSS KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE 22.04.2014.

  4 BROZID PETAR M NEODREĐENO NSS KOMUNALNI RADNIK 01.04.2003.

  5 FERETID ŽELJKO M NEODREĐENO VSS DIREKTOR 22.04.2014.

  6 ILIJID TIHOMIR M NEODREĐENO SSS ADMINISTRATOR 01.12.1996

  7 JAKOMINID IVICA M NEODREĐENO SSS POSLOVOĐA ČIŠDENJA 03.05.2012.

  8 KAMBEROVID HARIS M ODREĐENO SSS

  KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE 20.04.2015.

  9 MUDRINID MILAN M NEODREĐENO NSS ČISTAČ ULICA 04.05.2012

  10 MUMINOVID EID M NEODREĐENO VSS KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE 06.05.2014

  11 ŠOKOTA LUKA M ODREĐENO SSS KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE 21.04.2015.

  12 TOMID BOŽICA Ž NEODREĐENO NKV ČISTAČ ULICA 02.05.2012.

  13 VELJAČID TOMICA M NEODREĐENO SSS VODITELJ KOMUNALNE SLUŽBE 01.08.1999.

  TROŠKOVI RADNE SNAGE

  OPIS OSTVARENO

  2014.

  OSTVARENO

  2015.

  INDEKS

  2015./2014.

  BROJ ZAPOSLENIH NA TEM. SATI RADA 11 13 118

  1. Netto plade 780.873 902.747 116

  2. Porezi i doprinosi 460.220 501.776 109

  3. Naknade (dnevnice, prijevoz, prigodni darovi) 70.707 31.144 44

  UKUPNO 1.311.800 1.435.668 109

 • 18

  5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

  U 2015. godini Društvo je izvršilo ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od 50.140 kn. Nabavljeno je:

  rabljeno teretno vozilo HYUNDAI H1 2,5 TCI za potrebe košenja i uređenja zelenih površina

  motorna kosa FS240 motorni puhač BR 500 nadstrešnica iznad uredskog kontejnera uprave

  6. SAŽETAK

  1. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU BILANCA

  Aktiva - dugotrajna imovina 3.206.229 kn - kratkotrajna imovina 847.143 kn Ukupna aktiva 4.053.442 kn

  Pasiva - kapital i rezerve: 3.332.490 kn - dugoročne obveze: 123.168 kn

  - kratkoročne obveze : 546.850 kn - prihodi bududeg razd. 50.934 kn Ukupna pasiva 4.053.442 kn

  RAČUN DOBITI I GUBITKA

  - ukupni prihodi 3.457.102 kn - ukupni rashodi 3.016.268 kn - porez na dobit 88.946 kn - čisti dobitak financijske godine 351.888 kn 2. FIZIČKI OBIM USLUGA - broj plovila na stalnom vezu 229, u tranzitu 30

  3. BROJ ZAPOSLENIH - 31.12. 2015. godine 13 Direktor: Željko Feretid