kupovina automobila

Embed Size (px)

Text of kupovina automobila

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  1/18

   ta sve morate da obavite kada

  kupujete automobil

  Postavljeno pre 3 godine

  Formalnosti prilikom kupoprodaje vozila

  Jedno od najčešćih pitanja sa kojim se suočavaju kupci ili prodavci (fizička lica) prilikomtrgovine automobilima jeste kako sastaviti zakonski validan kupoprodajni ugovor saadekvatno navedenim podacima o vozilu !ajčešće se tra"e primeri na internetu ili odnekoga ko je ovaj proces nedavno prošao #ako bismo vas poštedeli muka oko toga gdeda ga prona$ete i kako on treba da izgleda% sajt &&&polovniautomobilicom  je% usaradnji sa našim advokatima% napravio za vas šablon ovog ugovora koji mo"ete koristitiu svakoj prilici

  'ako$e% naveli smo i koje sve formalnosti morate obaviti prilikom kupoprodaje vozila% odtoga koji su prvi koraci nakon zaključivanja ugovora (plaćanje poreza i njihovih rokova)% prepisivanju punomoćja% do toga na šta bi kupac% odnosno prodavac% morali da obrate pa"nju kada su u pitanju podaci% pravni status vozila% registracija% ispravnost novca islično

  dokumentu smo predstavili i koji parametri utiču na visinu carine prilikom uvozaautomobila i kako se ona obračunava

  Prilikom kupoprodaje vozila neophodno je obaviti niz pravnih radnji% a po"eljno jeobratiti pa"nju i na dodatne pravne aspekte% sve u cilju zakonski ispravne kupovine%odnosno prodaje vozila

   

  Preuzmite ugovor 

  Preuzmite ovlašćenje

   

  Prvi korak nakon zaključenja ugovora:

  • Porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od %*+ od vrednosti vozila

  #ada kupac i prodavac postignu dogovor o kupovini odnosno prodaji vozila% pristupajuzaključenju ugovora% a nakon toga #upac plaća porez koji iznosi %*+ od procenjenevrednosti vozila po zvaničnom ,-.. katalogu i vrši preregistraciju vozila na svoje ime

  http://www.polovniautomobili.com/http://www.polovniautomobili.com/docs/kupoprodajni-ugovor.pdfhttp://www.polovniautomobili.com/docs/punomoc_za_raspolaganje_automobilom.dochttp://www.polovniautomobili.com/http://www.polovniautomobili.com/docs/kupoprodajni-ugovor.pdfhttp://www.polovniautomobili.com/docs/punomoc_za_raspolaganje_automobilom.doc

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  2/18

  /bveznik poreza na prenos apsolutnih prava prema 0akonu o porezima na imovinu jesteProdavac% me$utim u praksi se to kupoprodajnim ugovorima uvek prebacuje na #upcaPo potpisivanju kupoprodajnog ugovora, rok za plaćanje poreza na prenosapsolutnih prava je 15 dana u poreskoj upravi u opštini prodavca. Porez na prometapsolutnih prava iznosi %*+ od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu ,-..% a kada

   je prodavac polovnog vozila Privredni subjekat koji je obveznik P12% Prodavacobračunava i P12 u iznosu od + 0a polovna vozila koja su nabavljena posle *godine prilikom kupoprodaje se ne obračunava P12 shodno članu 4% stav 5% tačka 0akona o porezu na dodatu vrednost (sva novija vozila koja se ne kupuju iz uvoza)1akle% bez obzira na obavezu obračunavanja P12 ili ne% u svim slučajevima% plaća se i porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od %*+ od vrednosti vozila

  Ugovorne strane se mogu dogovoriti i da će se preregistracija vozila vršitinaknadno, a da će se vozilo odreeno vreme voziti po punomoćju.  6 u ovom slučaju#upac bi trebalo da zaključi validan kupoprodajni ugovor radi sigurnosti i dokazivanja da je kupoprodaja izvršena u slučaju spora Punomoćjem se ovlašćuje #upac da mo"e da

  raspola"e vozilom po svom naho$enju% da ga koristi i upravlja vozilom u zemlji iinostranstvu% da mo"e da ga dalje proda i obavi sve druge pravne i faktičke radnje u ciljuraspolaganja vozilom /rgani unutrašnjih poslova u praksi zahtevaju da ovakvo punomoćje bude overeno u sudu

  !upac "i tre"alo da o"rati pa#nju na sledeće:

  • 1a uradi proveru i pore$enje podataka iz saobraćajne dozvole% lične karte i samogvozila (ime vlasnika% broj motora i šasije i sl)

  • 1a proveri pravni statusa vozila u 7egistru zalo"nog prava na internet sajtu,gencije za privredne registre &&&aprgovrs  /vo je posebno va"no ako se

  vozilo ne kupuje od dilera% već od fizičkog lica ,ko se kupi vozilo koje jeopterećeno zalo"nim pravom banka% odnosno drugi poverilac u slučajuneredovnog izmirenja duga% mo"e da vrši prodaju zalo"enog vozila

  • 1a preuzme vozilo vozilo sa rezervnim ključevima% a ukoliko se preuzimanjevozila odla"e konstatovati u ugovoru da do preuzimanja vozila za eventualnu štetuodgovara prodavac

  • /bratiti pa"nju da u ugovoru o kupoprodaji vozilo bude precizno opisano% da postoji klauzula u kojoj Prodavac tvrdi da vozilo nije otu$io ili opteretio i da postoji klauzula u kojoj Prodavac izjavljuje da je primio novac

  • ,ko je vozilo sa drugog registarskog područja od opštine na kojoj je prodavac%moraju se odjaviti tablice u mestu izdavanja registarskih tablica i tu platiti porez

  Prodavac "i tre"alo da o"rati pa#nju na sledeće:

  • 1a proveri ispravnosti novca% najbolje posredstvom neke agencije za posredovanje i registraciju vozila

  • 1a obrati pa"nju da u ugovoru o kupoprodaji bude navedeno šta je sve predato#upcu (rezervni ključevi% saobraćajna dozvola% polisa osiguranja i sl)% da stoji

  http://www.apr.gov.rs/http://www.apr.gov.rs/

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  3/18

  klauzula koja je kod nas uobičajena odnosno da sve troškove% takse i poreze snosikupac% te da stoji klauzula da se vozilo kupuje u vi$enom stanju

  $arinska osnovica i visina carine pri uvozu polovnih vozila

  zemljama 8vrope% osim 6talije% kupac koji #eli da izveze kupljeno vozilo %&emačka,'elgija, (ustrija, )vajcarska itd* du#an je da na vozilo stavi $+ ta"lice%privremena registracija do izlaska iz te zemlje* koje mu daju vremenski period poizboru (5*93 dana) da iza$e iz te zemlje

  Postoji naknada koja se plaća u zavisnosti od vremenskog perioda koji se izabere

  #ada se prilo"i dokumentacija na graničnom prelazu% granična špedicija izdajegraničnu prijavu-propratnicu %vrednost propratnice je od /€  do 5/€* koja seprila#e prilikom carinjenja.

  0a sva izička i pravna lica po ulasku u 2r"iju va#i zakonski rok od 3 sata predajedokumenata na carinarnicu. 7azlika je u tome što fizička lica moraju raditi carinjenjena opštini 9 gradu koji im je u ličnoj karti a pravna lica imaju pravo izbora mestacarinjenja (bilo koji grad u .rbiji)

  :arinske osnovice za vozila se uzimaju iz kataloga koji se razlikuju po zemlji porekla9registracije vozila $arina odreuje vrednost vozila uz pomoć ovih kataloga a ne poračunu ili akturi% odnosno ako je iznos na kupoprodajnom ugovoru 9 fakturi ispod cenekoju carina odredi% onda će se uzeti veća cena ,ko je iznos ugovora – fakture veća odone koju carina izračuna% opet će se uzeti u obzir veći iznos

  Parametri koji utiču na visinu osnovice za carinjenje polovnih vozila su:• -arka i tip vozila• ;odina proizvodnje vozila• #ubika"a i snaga motora• Pre$ena kilometra"a• Pogonsko gorivo•

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  4/18

  • P12 + (carinska osnovica > troškovi prevoza > carina)

  ? .ajt Polovni,utomobilicom ne odgovara za bilo kakvu štetu koje ugovorne stranemogu pretrpeti zbog zaključenja ugovora rukovodeći se objavljenim primerom ugovora% bilo da nedostaci proističu iz specifičnih uslova kupoprodaje% specifičnosti očekivanja

  ugovornih strana% izmena propisa ili iz drugih razloga

  Kupovina „stranca“ u Srbiji i

  šta znači izraz "na ime kupca"

  Postavljeno pre 3 godine

  istate internet auto oglase i naiete na sjajan automo"il sa neverovatno povoljnomcenom, ali ima strane registarske ta"lice. )ta to znači 6a li uopšte mo#edr#avljanin 2r"ije da ga kupi i registruje

   !ije retkost da u oglasima nai$ete na automobil sa stranim tablicama koji se nalazi u.rbiji !aprotiv% samo na sajtu &&&polovniautomobilicom ima ih priličan broj / čemu je reč@ 1a li ih sve voze stranci% pošto znamo da gra$ani .rbije ne smeju da upravljajuvozilima registrovanim u [email protected]

  6ma i onih koji ne ispunjavaju 8uro 3 standard 0ašto bi njih neko kupio kad ne mogu dase registruju u našoj zemlji #renimo redom

  !o mo#e da doe u 2r"iju sa vozilom registrovanim u inostranstvu

  .trani dr"avljani% kao i domaći dr"avljani koji "ive u inostranstvu% mogu da do$u u .rbijusa automobilom stranih registarskih oznaka i da ih koriste dok traju razlozi njihovog boravka% kao što su poslovne obaveze% odmor% poseta i slično

  -e$utim% vozilo sme da ostane u našoj zemlji najviše tri meseca koliko stranidr"avljanin planira da boravi u .rbiji du"e od tri meseca i da nastavi da koristi istiautomobil% mora da obavi privremeni uvoz% koji je u potpunosti oslobo$en plaćanjauvoznih da"bina

  Pritom% stranac mora da ima odoboren boravak u našoj zemlji du"i od tri meseca% a vozilomora da ispunjava 8uro 3 standard

  1r"avljani .rbije koji imaju u inostranstvu odobreno privremeno boravište mogu da do$uu našu zemlju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i da ga tako$e privremeno uvezuukoliko nameravaju da ostanu du"e od tri meseca 6 u ovom slučaju va"i uslov oispunjavanju 8uro 3 standarda

  http://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/putnicka-vozila-26.php?categoryId=26&search-page=&tags=W3siaWQiOiAiMzA0NiIsICJ2YWx1ZSI6ICIyMjcyIiwgImZ1bmN0aW9uIjogIm11bHRpIn1d&tagsMulti=W10=&showonlypicture_pt=false&hidedamaged_pt=false&shownoprice_pt=true&showuserads_pt=false&showdealerads_pt=false&showlizingads_pt=false&showsalonads_pt=false&showold_pt=false&shownew_pt=false&datelimit=0&search-advertiser=0&brand=0&modeltxt=&price_from=&price_to=&tag_218_from=0&tag_218_to=0&country=0&showoldnew=allhttp://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/putnicka-vozila-26.php?categoryId=26&search-page=&tags=W3siaWQiOiAiMzA0NiIsICJ2YWx1ZSI6ICIyMjcyIiwgImZ1bmN0aW9uIjogIm11bHRpIn1d&tagsMulti=W10=&showonlypicture_pt=false&hidedamaged_pt=false&shownoprice_pt=true&showuserads_pt=false&showdealerads_pt=false&showlizingads_pt=false&showsalonads_pt=false&showold_pt=false&shownew_pt=false&datelimit=0&search-advertiser=0&brand=0&modeltxt=&price_from=&price_to=&tag_218_from=0&tag_218_to=0&country=0&showoldnew=all

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  5/18

  /va vozila mogu da ostanu na teritoriji .rbije% sa ili bez prekida% najviše (ukupno) šestmeseci u periodu od godinu dana

  .tudenti koji dolaze da studiraju u .rbiju mogu privremeno da uvezu „stranca“  uz potpuno osloba$anje od plaćanja uvoznih da"bina za period u kojem ostaju na našem

  carinskom području isključivo radi studiranja

  6sto va"i i za strana lica koja dolaze u .rbiju da obavljaju poslove u odre$enomvremenskom trajanju – privremeno mogu da uvezu automobil na period potreban zaobavljanje tog posla

  )ta sa onima koji ne ispunjavaju 7uro 8 standard

  2ozilima koja ne ispunjavaju 8uro 3 standard% strani dr"avljani% kao i domaći dr"avljanikoji "ive u inostranstvu% mogu da do$u u .rbiju% ali ono mora da napusti granice našezemlje u roku od tri meseca !jih nije moguće privremeno registrovati

   !eki od tih automobila ostaju u .rbiji% kako bi se rastavili i prodavali u vidu rezervnihdelova

  !upovina „stranca“ koji &7 92PU&(;( 7U

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  6/18

  /snovni problem je u tome što propisi i procedure nisu usaglašeni% niti jasno objašnjeniPritom% postoje razne„ prečice“%„zaobilaznice“ i„rupice“ u zakonu

  1akle% kontaktirajte nekog od špeditera i uz njegovu pomoć obavite uvoz ;otovo svakaalternativa koštaće vas više novca i neuporedivo više nerava

  )ta tačno znači „na ime kupca“

  6zraz„na ime kupca“ znači sledećeA

  #ada prodavac u oglasu napiše„na ime kupca“% to znači da je na to vozilo plaćenacarina (ukoliko se plaća) i porez% tj da je obavljena čitava procedura uvoza% a da je nakupcu samo da plati troškove registracije

  .am izraz„na ime kupca“ prilično zbunjuje% pošto nije jasno na koje drugo ime biuopšte mogao da [email protected] !a ime nekoga ko nije [email protected]

  1obro% ostavimo to na stranu% reč je o izrazu koji se već ustalio u narodu -e$utim% niovde stvari nisu tako jednostavne 7aspitajte se me$u poznanicima šta ovaj izraz tačnoznači

  1obićete veoma različita objašnjenja !a primer%„to je kad se svi papiri za uvoz rade natvoje ime“ /vo ne pije vodu% pošto carinu i porez plaća onaj ko (bar zvanično) uvoziautomobil% a to se odre$uje na samoj granici i tu nema prostora za manipulaciju% bezobzira da li je reč o fizičkom ili pravnom licu

  -e$utim% mo"da ćete s nekim da se dogovorite da date kaparu% a on će da odradi redovanuvoz i da zatim obavite prenos vlasništva

  svakom slučaju% kada u nekom oglasu uočite izraz „na ime kupca“% pozovite i pitajtešta tačno i konkretno to znači i nipošto se ne zadovoljavajte površnim i nepotpunimodgovorima nalik naA„-a% ako si ozbiljan kupac% lako ćemo to da rešimo“

  Pritom ostaje činjenica da se razni detalji procedure uvoza razlikuju od carinarnice docarinarnice (što ne bi smelo da se dešava u iole ozbiljnoj dr"avi)% registracija mo"e da sezakomplikuje u zavisnosti od opštine (na primer% ne mo"ete da dobijete potvrdu da ste

   platili da"bine istog dana ukoliko ne "ivite u istoj opštini% već morate da do$ete sutra%osim ako ne date nešto„za kafu“) i slično

  )ta ako se u meuvremenu promene uslovi za uvoz

  koliko se u narednih nekoliko godina promene uslovi za uvoz po pitanju 8urostandarda% to jest% ako se podigne granica za uvoz sa 8uro 3 na 8uro B% za vlasnike„stranaca“ neće biti nikakvih promena

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  7/18

   !aime%  prilikom podnošenja zahteva za definitivan uvoz vozila% za koje je prethodno bioodobren privremeni uvoz% carinarnica neće pravo uvoza ceniti u momentu podnošenjazahteva za definitivan uvoz jer je isto cenjeno prilikom odobravanja postupka privremenog uvoza

   !arodnim jezikom% ako je u nekom trenutku odobren privremen uvoz sa 8uro 3standardom% naknadno će biti odobren i stalni uvoz% bez obzira na promenu uslova zaostala vozila

  Kako da uvezete delove iz

  inostranstva

  Postavljeno pre * meseci

  Pod kojim uslovima je dozvoljen samostalan uvoz rezervnih delova iz inostranstva% kolike su da"bine ikoja je [email protected] 1a li motor koji se uvozi mora da ispunjava 8uro 3 [email protected]

  koliko posedujete neki od automobila za koje je teško naći rezervne delove u .rbiji ili su veomaskupi% mo"ete da ih kupite u inostranstvu voz auto delova% bez obzira da li su novi ili polovni%dozvoljen je samo u cilju popravke (zamene oštećenih delova) ili odr"avanja postojećeg vozila uvlasništvu uvoznika% što se u carinskom postupku dokazuje saobraćajnom knji"icom

  !olika je carina

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  8/18

  Postupak uvoza rezervnih delova od strane fizičkog lica mo"e se sprovesti u putničkom prometu u tzv„skraćenom postupku“% na samoj granici% ukoliko njihova vrednost ne prelazi 3 evra tomslučaju primenjuje se jedinstvena carinska stopa od 5 odsto

  0atim se na zbir cene i carine plaća P12 od +% što znači da su ukupne da"bine 3 odsto

  koliko vrednost delova prelazi 3 evra% sprovodi se redovan postupak uvoza (uz podnošenjeCedinstvene carinske isprave) kod nadle"ne carinarnice i uz primenu carinskih stopa propisanih0akonom o carinskoj tarifi za konkretnu robu

  'ada se visina carinske stope razlikuje od dela do dela% a najbolje je da to proverite kod neke odšpediterskih agencija Pitajte i za cenu špediterske usluge% kao i za prateće troškove% kako biste moglida ih uključite u konačnu računicu

  -o"ete i delove jeftinije od 3 evra da carinite u redovnom postupku% po ni"oj carinskoj stopi odgore pomenute jedinstvene stope% ali se ovo uglavnom ne isplati% pošto ćete imati špediterske i drugetroškove

  Procena vrednosti auto delova

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  9/18

  voz delova iz inostranstva mo"e da se zakomplikuje ukoliko je reč o polovnoj robi% pošto u tomslučaju carinski slu"benik mo"e ali i ne mora da prihvati vrednost koju prijavite% bez ozbira navrednost na računu ili nekom drugom dokumentu

  :arinski slu"benici vrednost robe% odnosno carinsku osnovicu% odre$uju na razne načineA na osnovudostavljenog računa% cene istog ili sličnih delova u oglasima% kataloga proizvo$ača

  6nače% cena na koju se obračunava carina obuhvata prodajnu cenu i poštanske troškove ukoliko je roba poslata poštom

  0a delove ocarinjene u skraćenom postupku% carinski slu"benik popunjava /bračun uvoznih da"binakoliko ste saglasni sa iznosom da"bina% plaćate i preuzimate robu suprotnom% du"ni ste dacarinskom organu podnesete sa"etu deklaraciju radi stavljanja robe u odgovarajući carinski postupak kod granične ili druge carinarnice

  6a li je potre"na pose"na dozvola za uvoz delova iz inostranstva

   !e 9 ukoliko se uvoze polovni delovi za vozilo za sopstvene potrebe tj radi zamene na postojećem

  vozilu% nije potrebna nikakva dozvola% kao što je na primer dozvola nadle"nog ministarstva o uvozuotpada% bez obzira da li je reč o fizičkom ili pravnom licu

  7kološki standardi

   !e postoje nikakvi ekološki ili drugi standardi za delove koje uvozite 'o va"i i za kompletan motor1akle% dozvoljen je uvoz i kompletnih% potpuno funkcionalnih polovnih ili novih motora bez obzira nastarost ili ekološki standard automobila iz kojeg je motor izva$en

  Podrazumeva se obaveza da se uvezen motor ugradi u automobil za koji se uvozi% nakon čega je%naravno% neophodno izvršiti izmenu podataka u saobraćajnoj knji"ici

  /bračun uvoznih da"bina za ocarinjenu robu valjan je dokument koji uvoznik podnosi nadle"nojslu"bi -P9a u postupku registracije vozila% odnosno izmene podataka u saobraćajnoj knji"ici

  &ov ili polovan deo

  voz delova za motor automobila% karoseriju i drugo% dozvoljen je bez obzira da li je reč o novim ili polovnim delovima

  Kako da sami uvezete polovan

  automobili ! korak po korak

  Postavljeno pre D meseci

  =esto čujemo ili pročitamo kako ljudi ka#u, „ma to je visoka cena, "olje da sam sedneš u automo"il i doterašga iz inostranstva, jetinije te izae“. 6a li je tako !upovina automo"ila u inostranstvu mo#e da "ude veomakomplikovana, te smo odlučili da vam damo nekoliko smernica koje će vam pomoći da iz"egnete klasične zamkei pro"leme, ali i da napravite računicu isplati li se uopšte da idete sami u inostranstvo.

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  10/18

  Pripremu teksta stručnim savetima pomogao 6ragan >eodosijević iz špediterske agencije  httpAEE&&&don9spedrsEiz 2u"otice.

  početku samo da pojasnimo da kao pojedinac teško sebi mo"ete da obezbedite pristup licitacijama polovnihautomobila u inostranstvu kojima mogu pristupati dilerske kuće !a tim licitacijama automobili mogu da budu znatno

   jeftiniji% pa otuda diskusija na temu „ko mo"e za manje novca da uveze automobil“ nema smisla (posebno kada se još doda popust na količinu koju uvoznici tako$e ostvaruju) -e$utim% kako ne nabavljaju svi prodavci automobile u

  inostranstvu putem licitacije% tu već ima smisla napraviti računicu

  Preporučujemo da pre odlaska u inostranstvo ili poručivanja automobila kontaktirate nekog špeditera% koji će vam pomoći da stavite na papir sve prateće troškove i zatim krenete u kupovinu suprotnom% automobil vas na kraju mo#ekoštati znatno više zbog neke sitnice koju niste znali

  Fpediter će vam dati procenu carine, poreza i ostalih troškova  na osnovu podataka o vozilu ili će vas bar uputiti naokvirne troškove ukoliko krenete u inostranstvo „na slepo"% a objasniće vam i detalje vezane za razna pratećadokumenta speciična za pojedine zemlje 1obar špediter mo"e da napravi veliku razliku

  1a odmah razjasnimo 9 špediter se bavi „ papirologijom“% on ne dovozi kola na kamionu kao što to mnogi misle'ako$e% morate obavezno da ga anga"ujete na granici 9 bez njega ne mo#ete da završite carinsku proceduru

  !alkulator troškova

  koliko "elite bez telefonskog pozivanja da saznate okvirne troškove uvoza odre$enogautomobila% mo"ete da iskoristite ovaj kalkulatorA &&&don9spedrsEkalkulacija9troskova

  !oja dokumenta su potre"na za uvoz polovnjaka

  http://www.don-sped.rs/http://www.don-sped.rs/http://www.don-sped.rs/kalkulacija-troskovahttp://www.don-sped.rs/http://www.don-sped.rs/kalkulacija-troskova

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  11/18

  1okumenta neophodna za uvoz razlikuju se od zemlje do zemlje ;eneralno% obavezno jeda imateA

  1* kupoprodajni ugovor 9 overen kod notara% ukoliko ste kupili vozilo od izičkog lica.

  *  račun - ukoliko ste ga kupili od pravnog lica  (autoplac% lizing kuća% itd) 7ačundobijen od pravnog lica ne mora da se overava kod notara

  8*  izvozna deklaracija  9 kupovinom od pravnog lica mo"ete da dobijete povraćajporeza% a tada je neophodno da vam na stranoj carini izdaju izvoznu deklaraciju%odnosno e?-papir  9 njega tako$e morate da overite kod stranih carinika prilikomnapuštanja 8

  Pojedini auto placevi mogu da vam iza$u u susret i pomognu u proceduri% ali eG9papir mo#e da izda isključivo carina #ada prodavcu dostavite dokaz da je automobil izvezeniz 8% novac od poreza vam se vraća% na način dogovoren sa prodavcem

  @* 7U

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  12/18

  koliko ga prodavac nema% što je najčešće slučaj (mada sve zavisi od starosti vozila izemlje)% mo"ete ga uzeti od predstavnika proizvo$ača% dilera ili agencija specijalizovanihza izdavanje ovog dokumenta

   !ije neophodan za sam uvoz% ali mo"e da pomogne kada budete vozili automobil na

  ispitivanje– o tome više u nastavku tekstaUslovi za uvoz i oslo"aanje od carine

  /snovni uslov da bi auto mogao da se uveze u .rbiju jeste da ispunjava 8uro 3 standardili viši% pri čemu mora da bude proizveden u skladu sa tim standardom 9 nikakveprepravke ne dolaze u o"zir #ao što i sami znate% šuška se da će ova uredba biti promenjena i da će se tra"iti 8uro B standard 0ato se potrudite da budete dobroinformisani pre odlaska na put po automobil

  Postoje vozila koja su se istovremeno prodavala sa o"a standarda (8uro i 8uro 3) u

  zavisnosti od tr"išta kojem su namenjena !a internetu se mo"e naći obilje informacija otome kako prepoznati 8uro 3 standard% ali ih uzimajte sa velikom dozom rezerve poštočesto nisu tačne

  .va vozila prvi put registrovana u zemljama osnivačima 8 od 55 ispunjavaju8uro 3 ili viši standard !aglašavamo% ovo pravilo va"i isključivo za zemlje osnivače7vropske unije% odnosno one zemlje koje su bile članice od samog osnivanja% dok za svedruge zemlje koje su se naknadno priključile 8 va"i datum priključenja

   !a primer% za 2loveniju% -a$arsku% Iešku% .lovačku% Poljsku% itvaniju i etoniju to je/1./5. //@K za

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  13/18

  Procedura u inostranstvu

  Preskočićemo savete o putovanju u inostranstvo% biranju vozila i slično 6demo nakonkretnu papirologiju

  &emačka

   !eophodno je da uzmete tzv brifove% tj saobraćajnu dozvolu i vlasnički list koji se popularno nazivaju mali i veliki brif

  koliko auto dovozite „na točkovima“, tada je potre"no da uzmete zoll %col*ta"liceK prethodni vlasnik odjavljuje vlasnički list% ali vam ga daje njemu ima mesta zaupis dva vlasnika 9 ukoliko je upisan samo postojeći vlasnik (sa leve strane) vaše ime će biti upisano sa desne strane% a ako su popunjene obe strane biće vam izdat novi vlasničkilist u koji ćete vi biti upisani kao novi vlasnik (na levoj strani)

  oba brifa biće upisan i registarski broj zoll tablica koje ćete koristiti dok ne do$ete do.rbije

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  14/18

  1ovo"enje na prikolici  - ne tre"aju vam zoll ta"liceK dobijate stari i novi brif bezupisivanja vaših podataka

  9talija

  6taliji se ne izdaju izvozne ta"lice kao u !emačkoj i drugim zemljama% pa imate dveopcijeA

  a) da transportujete auto prikolicom 'ada uzimate i odjavu koja se u 6taliji izdaje kao poseban dokument (vozila su često već odjavljena)

   b) da vozite auto „na točkovima“ (ukoliko već nije odjavljen)% ali se prvo dogovoritesa prodavcem da vam dozvoli da koristite njegove tablice% pa da mu ih kasnije vratitezajedno sa saobraćajnom dozvolom (libreto) -e$utim% o"avezno napravite kopijudozvole i overite je kod notara% da ne biste morali da čekate da vam je 6talijan pošaljenakon što odjavi automobil 9 bez dozvole ne mo"ete da registrujete auto u .rbiji% a

  overena kopija va"i jednako kao i originalU 9taliji je uveden zakon po kojem njihov graanin ili pravno lice ne mo#e daodjavi, odnosno proda svoj automo"il ukoliko nisu izmireni porez ili neka drugadavanja prema dr#avi. 0ato obavezno treba proveriti sa prodavcem da li ima takvih prepreka –  u suprotnom% mo"e biti problema prilikom pravljenja kupoprodajnogugovora ili odjave

  (ustrija

   !eophodno je da od prodavca uzmete dve sao"raćajne dozvole  (dva "uta dugačkakartona koji se preklapaju) i tipenšajn koji istovremeno predstavlja tehnički i vlasničkilist 'ipenšajn mo"e da bude knji"ica ,* formata (stariji)% veliki papir koji se razmotava(noviji)% ili jedan list ,B formata (najnoviji)

  ,ustrijske izvozne tablice koštaju oko 5/ evra% te se preporučuje transport na prikolici

  2lovenija

  .lovenačke izvozne tablice koštaju oko D evra% a ukoliko auto nema va#eći tehničkipregled moraćete da doplatite još oko 3* evra 'o što auto nije registrovan ne znači danema va"eći tehnički pregled% pošto on vremenski nije vezan za istek registracije

  /d prodavca uzimate sao"raćajnu dozvolu i homologacijski karton koliko vlasnik nema homologacijski karton% on mo"e brzo da se izvadi u bilo kojem ovlašćenom servisuili prodajnom salonu za tu marku vozila .tariji homologacijski kartoni su oblikakartonske knji"ice% dok su noviji ,B formata

  koliko auto nije već odjavljen% pre odjave fotokopirajte saobraćajnu dozvolu i overite jeu opštini% pošto u nekim opštinama ne vraćaju odjavljenu saobraćajnu dozvolu

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  15/18

  Dolandija

  Pre polaska se raspitajte za cenu izvoznih tablica% a umesto odjavljene saobraćajnedozvole dobijate neku vrstu formularaEpotvrde ,B formata

  Erancuska

  1obijate saobraćajnu dozvolu koja je poništena% tj odjavljena% a auto slobodno mo"ete davozite na točkovima bez izvoznih tablica pošto ste u francuskom elektronskom sistemuupisani kao novi vlasnik

  )vajcarska

   !ekada dobijete odjavljenu saobraćajnu% nekada ne koliko znate da vam je neće vratiti%fotokopirajte je i overite 6zvadite izvozne tablice% uz koje ćete dobiti saobraćajnudozvolu na vaše ime u kojoj će biti napomena da slu"i za izvoz

  „-ala“ nelogičnost koliko uvozite auto iz Fvajcarske% moraćete da platite carinu od1,5A

  .rbija sa Fvajcarskom ima potpisan 8M', sporazum% po kojem bez carine mo"emo dauvozimo robu proizvedenu u Fvajcarskoj 'ako$e% robu proizvedenu u 8 uvozimo bezcarine -e$utim% ako auto proizveden u 8 ima švajcarsku saobraćajnu dozvolu% tjregistrovan je u Fvajcarskoj% onda carina mora da se plati

  #ako ka"u u agenciji „1on9Fped“% to što naša carina sprovodi u praksi u suprotnosti jesa me$unarodnim propisima% jer svaka zemlja koja ima sporazum sa 8 ima pravo daizda 875 prema trećoj zemlji koja nije članica 8% a koja tako$e ima taj sporazum sa

  8

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  16/18

  Procedura u 2r"iji

  1* 6olazite na granicu% na carinu gde izlazite iz 8 koliko imate izvoznu deklaraciju

  (8N5 papir)% posle pasoške kontrole obavezno se javite cariniku da vam overi izvoznudeklaraciju% čime se dokazuje istup automobila iz 8 'o je va"no zbog povraćaja porezau zemlji prodavca (ukoliko imate pravo na povraćaj)

  2avet: koliko ste u mogućnosti% tamo gde ste izvadili izvoznu deklaraciju i 875%iskopirajte oba papira% kao i inofakturu% jer se te kopije tra"e na mestu istupa iz 8 9carinici će vas poslati u tamošnje špediterske agencije koje često skupo naplaćujufotokopiranje Pritom% na nekim prelazima kod -a$ara ne #ele da prime evre% pa vas primoravaju da u menjačnici menjate evre u forinte po nepovoljnom kursu

  * 6olazak do naših carinika 9 Prijavljujete cariniku na traci automobil za carinjenje:ariniku tada ne pokazujete nikakve papire% niti će vam ih tra"iti

  8* $arinik vas upućuje da parkirate automobil i da idete u graničnu špediciju

  @* 0apišite ili zapamtite tačno stanje na km satu kada parkirate automobil% pošto ćeteto stanje prijaviti špediteru

  5* avite se u špediciju (špeditersku agenciju) da vam naprave graničnu prijavu kolikoima više špedicija na tom prelazu% slobodno se raspitajte kod više špeditera po kojoj ceniće vam napraviti graničnu prijavu% jer kod njih ne postoje jedinstvene cene

   #reću se od prihvatljivih (5 9 * 7.1) do nerealno skupih (preko * 7.1) !emojte ni da se ustručavate od cenjkanja

  #ada ste odabrali špeditera% dajte mu sve papire koje imate –  saobraćajna dozvola%računEugovor% izvozna% 875% '2 ili servisna knjiga i stanje kilometar sata

  koliko je automobil oštećen% prijavite špediteru da postoje oštećenja% kako bi ih onslikao% napravio specifikaciju i upisao u graničnu prijavu 'o je va"no% jer u pojedinimcarinarnicama u .rbiji mogu da odbiju da ocarine oštećen automobil bez prijavljenihoštećenja na granici

  &apominjemo - prihvatljiva oštećenja su ogre"otine, ulu"ljenja, napuknuti plastičnidelovi i otvoreni vazdušni jastuci. +no što se ne prihvata jesu raz"ijena signalizacijai stakla, dok vetro"ransko sme da "ude naprslo, ali ne mnogo – manja oštećenja setolerišu.

  'ako$e% upravljački mehanizam mora da bude ispravan (na oko)% odnosno automobilmora biti u voznom stanju suprotnom mo"ete doći u neprijatnu situaciju da vas ne puste da u$ete u zemlju

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  17/18

  F* !ada vam špediter uruči gotov i overen set u graničnoj prijavi% javljate se cariniku za pregled auta !a pojedinim prelazima pregled odmah obavlja špediter sa carinikom% pakada vam uruči papire mo"ete istog trenutka nastaviti put

  3* U roku od 3 sata du"ni ste da se javite špediteru u mestu carinjenja% kako bi se

  auto smestio i papirološki uskladištio% odnosno kako bi se razdu"ila granična prijava

   !apomenaA !emojte se oslanjati na to da imate zakonskih D sata% pošto se granična prijava ne mo"e razdu"iti van radnog vremena carinarnice% a svako prekoračenje roka seka"njava 0bog toga se trudite da auto dovezete u skladište i papire dostavite svomšpediteru bar jedan dan pre isteka roka

  G* 9spitivanje vozila: (više informacija na linku httpAEE&&&absgovrsEkontrolisanje9vozila9koja9se9uvoze9kao9upotrebljavana)

  a) mo"ete da ga obavite pre nego što se završi procedura carinjenja% tako što ćete tra"iti

  izuzimanje vozila ispod carinskog nadzora i završiti ispitivanje na najbli"em ispitnommestu Pitajte špeditera za detalje% a spisak ispitnih mesta sa kontakt telefonom mo"ete davidite klikom na ovaj link

   b) mo"ete da ga obavite i kasnije% ali bez njega ne mo"ete da registrujete automobil6zuzetak su vozila za koja ne mo"e sa sigurnošću da se utvrdi da ispunjavaju 8uro 3standard (npr prvi put registrovana u zemljama 8vropske unije pre 5 januara godine)

  6spitivanje retko kada traje du"e od pola sata% a košta oko 5 evra :ena je ni"a za Odinara ako imate :/: dokument slučaju da nemate :/: dokument% a vašeg

  automobila nema u '2 bazi koju koristi ,-..% moraćete da tra"ite dokumentaciju oddomaćih predstavnika proizvo$ača% što mo"e da bude veoma skupo

  +stali saveti

  U kojoj zemlji kupiti auto

  2lada mišljenje da su u !emačkoj najkvalitetniji polovnjaci% dok su oni iz 6talije unajlošijem stanju /vakva generalizacija mo"e mnogo da vas košta% pošto ćete se i u !emačkoj susretati sa brojnim

 • 8/18/2019 kupovina automobila

  18/18

  inostranstvo mo"ete da odete autobusom i da se vratite kupljenim vozilom :enuautobuske karte mo"ete da na$ete na raznim internet sajtovima% kao što je sajt