of 36 /36
Oporezivanje nasljedstva i darova 1 Oporezivanje nasljedstva i darovanja X. dopunjeno i izmijenjeno izdanje 202 Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 20. travnja 2016. godine Naslijedili ste ili ste primili na dar, ili ste na neki drugi način stekli bez naknade, kuću, stan, gotovinu, dionice, automobil, sliku, ili neku drugu nekretninu, pokretninu ili imovin- sko pravo. Znate li koje se poreze plaća i tko je, kad i koliko dužan platiti poreza?

Oporezivanje nasljedstva i darovanja

  • Upload
    lamnhi

  • View
    231

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Page 1: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 1

Oporezivanjenasljedstva i darovanja

X. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

202Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 20. travnja 2016. godine

Naslijedili ste ili ste primili na dar, ili ste na neki drugi način stekli bez naknade, kuću, stan, gotovinu, dionice, automobil, sliku, ili neku drugu nekretninu, pokretninu ili imovin-sko pravo. Znate li koje se poreze plaća i tko je, kad i koliko dužan platiti poreza?

Page 2: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova2

Ova bro{ura }e Vam objasniti koje su Va{e obveze i prava {to proizlaze iz va`e}ih propisa u vezi s oporezivanjem nasljedstva i darova, te kako }ete te obveze ispuniti i ostvariti prava. U odgovorima na pitanja tko, kad i koliko je du`an platiti poreza razra|ene su osnovne zakonske odredbe.Ako su Vam nakon {to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave, na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema Va{em prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu. Pitanja mo`ete uputiti i nadle`nom podru~nom uredu Porezne uprave elektroni~kom po{tom putem web forme „Pi{ite nam“ koja je na internet portalu Porezne uprave, i to nakon {to odaberete temu „Porezi i porezni postupak“ ( http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Pisite-nam.aspx).

Sadr`aj:1. Uvod .................................................................................................................................................................................3

2. Oporezivanje naslije|enog, darovanog, ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enog gotovog novca, nov~anih tra`bina, vrijednosnih papira i pokretnina .............................................................................................................. 5

2.1. Oporezivanje gotovine, nov~anih tra`bina i vrijednosnih papira .......................5 2.2. Oporezivanje pokretnina (osim u tuzemstvu rabljenih

prijevoznih sredstava) ..........................................................................................................................11 2.3. Oporezivanje stjecanja u tuzemstvu rabljenih prijevoznih sredstava .........14 2.3.1. Posebni porez na stjecanje motornih vozila

u Republici Hrvatskoj ...........................................................................................................14 2.3.2. Porez na dodanu vrijednost (PDV) .............................................................................18

3. Oporezivanje naslije|enih, darovanih, ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enih nekretnina .........................................................................................................21

3.1. Porez na promet nekretnina ...........................................................................................................21 3.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV) ..............................................................................................28

4. Otu|enje naslije|enih, darovanih ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enih nekretnina i imovinskih prava .........................................................30

5. Propisi ..........................................................................................................................................................................35

Uredni{tvo: Institut za javne financije, Porezni vjesnik • Biblioteka Porezni priru~nici i bro{ure Zagreb, Smi~iklasova 21, p. p. 320 • Tel.: (01) 488 6443 redakcija, 488 6444 centrala, 481 9363 Fax: (01) 481 9365 • E-mail: porvjeºijf.hr • www.ijf.hr Ra~unalni slog i tisak: DENONA d.o.o., Zagreb, Getaldi}eva 1 • Naklada: 5.000 primjeraka

Page 3: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 3

1. Uvod

? Koje se poreze pla}a na naslije|enu darovanu ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enu gotovinu, nov~ane tra`bine, imovinska prava, vrijednosne papire, pokretnine i nekretnine?

Propisani porezi i obveznici tih poreza prikazani su u ovoj tablici:

Predmet oporezivanja Propisani porezi Porezniobveznik

Gotovina, nov~ane tra`bine, imovinska prava i vrijednosni papiri:Naslije|ena i darovana gotovina, nov~ane tra`bine, imovinska prava i vrijednosni papiri

porez na nasljed-stva i darove

1. nasljednik, 2. daroprimatelj,3. stjecatelj bez naknade

Pokretnine (osim u tuzemstvu rabljenih prijevoznih sredstava):Naslije|ena i darovana pokretnina ~ija je tr`i{na vrijednost manja od 50.000,00 kuna (osim u tuzemstvu rabljenih motornih vozila) – ostavitelj ili darovatelj nije u sustavu PDV-a, a prilikom nabave pokre tnine nije kori-stio pravo na odbitak pretporeza

– –

Naslije|ena i darovana pokretnina ~ija je tr`i{na vrijednost ve}a od 50.000,00 kuna ako ostavitelj ili da-rovatelj nije u sustavu PDV-a, a pri-likom nabave pokretnine nije kori-stio pravo na odbitak pretporeza

porez na nasljed-stva i darove

1. nasljednik, 2. daroprimatelj,3. stjecatelj bez naknade

Naslije|ena i darovana pokretnina bez obzira na tr`i{nu vrijednost ako je ostavitelj ili darovatelj u sustavu PDV-a, a prilikom nabave pokretni-ne koristio je pravo na odbitak pret-poreza

porez na dodanu vrijednost (PDV)

darovatelj koji je prilikom nabave pokretnine koristio pravo na odbitak pretporezanasljednik ako ne nastavlja djelat-nost ostavitelja, koji je prilikom na-bave pokretnine koristio pravo na odbitak pretporeza

Rabljena prijevozna sredstva: U RH naslije|eno ili darovano u tu-zemstvu rabljeno motorno vozilo na koje je u RH obra~unan posebni po-rez na motorna vozila i koje je u RH registrirano

posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj

nasljednik, daroprimatelj i stjecatelj bez naknade ako ostavitelj ili daro-vatelj u RH rabljenog motornog vo-zila nije imao pravo na odbitak pret-poreza

Naslje|ivanje ili darovanje u tuzem-stvu rabljenog motornog vozila, mo to cikl, plovila i zrakoplova

porez na dodanu vrijednost (PDV)

darovatelj rabljenog prijevoznog sred-stva koji je prilikom nabave koristio pravo na odbitak pretporezaNasljednik ako ne nastavlja djelat-nost ostavitelja koji je prilikom na-bave rabljenog prijevoznog sredstva koristio pravo na odbitak pretporeza

Page 4: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova4

Predmet oporezivanja Propisani porezi Porezniobveznik

U RH naslije|en ili darovan u tuzem-stvu rabljeni osobni automobil, mo-tocikl, plovilo i zrakoplov kojemu je tr`i{na vrijednost ve}a od 50.000,00 kn ako ostavitelj ili darovatelj prili-kom nabave nije imao pravo na od-bitak PDV-a (pretporeza)

porez na nasljed-stva i darove

1. nasljednik, 2. daroprimatelj,3. stjecatelj bez naknade

Nekretnine:Naslije|ena ili darovana nekretnina porez na dodanu

vrijednost (PDV)darovatelj koji je koristio pravo na odbitak pretporeza i nasljednik ako ne nastavlja djelatnost ostavitelja koji je koristio odbitak pretporeza za sljede}e vrste nekretnina:a) gra|evinska zemlji{ta b) gra|evine, ili njihove dijelove (i

zem lji{ta na kojima su izgra|ene) ako su nastanjene ili kori{tene manje od 2 godine

Naslije|ena, darovana ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~ena nekretnina u RH

Porez na promet nekretnina

nasljednik, daroprimatelj, odnosno osoba koja je bez naknade stekla ne-kretnine u RH kad se na takvo stje-canje ne pla}a PDV

Otu|enje darovanih nekretnina i imovinskih prava1:Prodaja, zamjena, ili drugi oporezivi prijenos vlasni{tva nad darovanom nekretninom i darovanim imovin-skim pravom u roku 3 godine od dana njihove nabave2

porez na dohodak od imovine i imo-vinskih prava po osnovi otu|enja

fizi~ka osoba otu|itelj nekretnine

Prodaja, zamjena, ili drugi oporezivi prijenos vlasni{tva nad vi{e od 3 darovanih nekretnina iste vrste i darovanih imovinskih prava iste vr-ste u razdoblju od 5 godina od dana njihove nabave3

porez na dohodak od imovine i imo-vinskih prava po osnovi otu|enja

fizi~ka osoba darovatelj nekretnine

1 Otu|enjem se smatra prodaja, darovanje, zamjena i svaki drugi prijenos vlasni{tva.2 Pri utvr|ivanju dohotka danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja.3 Pri utvr|ivanju dohotka danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja.

Page 5: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 5

2. Oporezivanje naslije|enog, darovanog, ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enog gotovog novca, nov~anih tra`bina, vrijednosnih papira i pokretnina

2.1 Oporezivanje gotovine, nov~anih tra`bina i vrijednosnih papira

? Koji se porez pla}a na naslije|enu darovanu ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enu gotovinu, nov~ane tra`bine, imovinska prava i vrijednos ne papire?

Porez na nasljedstva i darove.

? Tko je obveznik pla}anja tog poreza? Pravna i fizi~ka osoba koja u Republici Hrvatskoj naslijedi, ili primi na dar, ili stekne po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se pla}a porez na nasljedstva i darove.

? Tko je porezni obveznik ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku?

Osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.

? Tko ne pla}a porez na nasljedstva i darove? 1. Bra~ni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrle

osobe ili darovatelja,i Biv{i izvanbra~ni drugovi i neformalni `ivotni partneri imaju ista prava kad rje{avaju

imovinske odnose kao i bra~ni drugovi4.

2. Bra}a i sestre, njihovi potomci i zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja, ako su ̀ ivjeli u zajedni~kom ku}anstvu s ostaviteljem u trenutku njegove smrti ili s darovateljem u trenutku primitka dara,

4 Izvanbra~na zajednica je zajednica neudane `ene i neo`enjenog mu{karca koja traje najmanje 3 godine, a kra}e ako je u njoj ro|eno zajedni~ko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka. Neformal-no `ivotno partnerstvo je zajednica obiteljskog `ivota dviju osoba istog spola koje nisu sklopile `ivotno partnerstvo pred nadle`nim tijelom, ako zajednica traje najmanje 3 godine i od po~etka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost `ivotnog partnerstva.

i Zajedni~kim ku}anstvom smatra se zajedni~ko stjecanje prihoda i imovine te raspola-ganje prihodima i imovinom {to se naslje|uje ili daruje.

3. Fizi~ke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i po dru~ ne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez nak nade radi od{tete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom,

4. Republika Hrvatska i jedinice lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave, tijela dr`avne uprave i tijela jedinica lokalne i podru~ne (regionalne) samo-

Page 6: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova6

uprave, javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade i fondacije, Crveni kri` i druge humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa,

5. Fizi~ke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvr|ene po-sebnim propisima.

? Kad nastaje obveza poreza na nasljedstva i darove? 1. U trenutku pravomo}nosti rje{enja o naslje|ivanju, 2. u trenutku pravomo}nosti odluke dr`avnog tijela ili suda, 3. u trenutku sklapanja ugovora o darovanju (potpisivanja ugovora od darova-

telja i daroprimatelja), 4. u trenutku primitka dara, ako ugovor o darovanju nije zaklju~en.

? Kad i gdje se poreznu obvezu mora prijaviti?Nasljednici i daroprimatelji du`ni su u roku 30 dana od dana pravomo}nosti rje-{enja o naslje|ivanju, ili odluke tijela dr`avne uprave, ili sudske odluke, ili od dana sklapanja ugovora o darovanju, ili primitka dara, nadle`nom poreznom tijelu pre-ma svom prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu (fizi~ke osobe) ili sjedi{tu (pravne osobe) dostaviti pravomo}no rje{enje o naslje|ivanju, odnosno odluku tijela dr`avne uprave ili suda, ili ugovor o darovanju, ili samo prijavu, ako ugovor o daro-vanju nije zaklju~en u pisanom obliku.Uz prijavu se mora podnijeti ugovor o darovanju ili drugi ugovor, odnosno sudsku odluku ili odluku tijela dr`avne uprave. Na zahtjev poreznog tijela porezni obveznik mora dostaviti i druge podatke potrebne za utvr|ivanje poreza.

? Koje je nadle`no porezno tijelo? 1. Jedinica podru~ne (regionalne) samouprave (`upanija) na ~ijem je podru~ju

prebivali{te ili uobi~ajeno boravi{te poreznog obveznika fizi~ke osobe, ili sje-di{te poreznog obveznika pravne osobe, ili

2. Ispostava Porezne uprave, ako je predstavni~ko tijelo jedinice podru~ne (re-gionalne) samouprave (`upanije) svojom odlukom te poslove prenijelo na Po reznu upravu.

Obveznici prijavljivanjaporezne obveze

Mjesto prijave porezne obveze

Rok za prijavu porezne obveze

Nasljednici i daroprimatelji fizi~ke osobe

Porezno tijelo nadle`no prema prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu fizi~ke osobe

30 dana od dana: - pravomo}nosti rje{enja o

naslje|ivanju, - odluke tijela dr`avne uprave ili suda, - sklapanja ugovora o darovanju - primitka dara, ako nije zaklju~en

pisani ugovor o darovanju

Nasljednici i daroprimatelji pravne osobe

Porezno tijelo nadle`no prema sjedi{tu pravne osobe

? Mora li se prijaviti nastanak porezne obveze i u slu~aju kad stjecatelj os-tva ruje pravo na oslobo|enje od pla}anja poreza?

Stjecatelj koji ostvaruje pravo na oslobo|enje od pla}anja poreza du`an je prijaviti nastanak porezne obveze u roku 30 dana od dana sklapanja pravnog posla, pravo-

Page 7: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 7

mo}ne sudske odluke ili odluke tijela dr`avne uprave, ili ugovora o darovanju. Na-kon toga nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{enje o oslobo|enju pla-}anja poreza na nasljedstva i darove.? [to je osnovica poreza na nasljedstva i darove?

Svota gotova novca (gotovina) i tr`i{na vrijednost financijske i druge imovine na dan utvr|ivanja porezne obveze, i to nakon odbitka dugova i tro{kova {to se odno-se na imovinu na koju se pla}a taj porez.? Tko obra~unava poreznu osnovicu?

Nadle`no porezno tijelo prema prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu poreznog ob-veznika fizi~ke osobe, odnosno prema sjedi{tu poreznog obveznika pravne osobe.? Po kojoj se stopi pla}a porez na nasljedstva i darove?

Po stopi do 5%, s time da je u `upanijskoj nadle`nosti propisivanje visine porezne stope na svome podru~ju (od 0% - 5%). ? Kad se porez na nasljedstva i darove mora platiti?

Porezni obveznik je du`an platiti utvr|eni iznos poreza u roku 15 dana od dana dostave rje{enja o utvr|ivanju tog poreza.i Pravomo}nost rje{enja Rje{enje kojim je stranka stekla neko pravo ili kojim su stranci odre|ene obveze u up rav-nom postupku pravomo}no je kad se protiv njega ne mo`e izjaviti `alba niti pokrenuti upravni spor. i Izvr{nost rje{enja

Prvostupanjsko rje{enje postaje izvr{no nakon isteka roka za ̀ albu ako ̀ alba nije izjavlje-na, dostavom rje{enja stranci ako `alba nije dopu{tena, dostavom rje{enja stranci ako `alba ne odga|a izvr{enje, dostavom rje{enja stranci kojim se `alba odbacuje ili odbija. Prvostupanjsko rje{enje postaje izvr{no i danom odricanja stranke od prava na `albu i dostavom stranci rje{enja o obustavi postupka u povodu `albe.Drugostupanjsko rje{enje kojim je izmijenjeno prvostupanjsko rje{enje postaje izvr{no kad se dostavi stranci.

Kad je u rje{enju odre|eno da se radnja koja je predmet izvr{enja mo`e izvr-{iti u ostavljenom roku rje{enje postaje izvr{no istekom tog roka.

? Je li raskid darovnog ugovora izme|u istih osoba novi pravni posao o prije-nosu vlasni{tva?

Raskid ugovora izme|u istih osoba nije novi pravni posao o prijenosu vlasni{tva, nego je samo pravna posljedica vra}anja onoga {to se primilo na temelju raskinutog ugovora.

? [to ako se rje{enje o naslje|ivanju ili odluka tijela dr`avne uprave ili suda ili ugovor o darovanju ne prijave, ili ako se ne prijave pravodobno?

U tim se slu~ajevima poreznu osnovicu obra~unava prema tr`i{noj vrijednosti na slije-|ene ili na dar primljene imovine na dan prijavljivanja ili otkrivanja porezne obveze.

Page 8: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova8

? Mo`e li porezni obveznik podnijeti `albu na rje{enje?Porezni obveznik ima pravo podnijeti `albu protiv poreznog rje{enja kojim je od lu-~e no o pojedina~nim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa, i to ako rje{enje nije pravomo}no i izvr{no.

i @albu se mo`e podnijeti i kada ̀ alitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za dono{enjem poreznog akta nije donesena odluka u propisanom roku. Kad slu`bena osoba utvrdi da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po slu`benoj du`nosti o tome obavje{tava podnositelja zahtjeva {to je prije mogu}e, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{enja predstavke, odnosno obavijesti.

? Na koji se ra~un pla}a porez na nasljedstva i darove?Na ra~un za redovno poslovanje `upanijskog prora~una ili Grada Zagreba, i to pre-ma mjestu sjedi{ta poreznog obveznika pravne osobe ili prebivali{tu ili uobi ~a-jenom boravi{tu poreznog obveznika fizi~ke osobe.

H R K

H R X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

H R 6 8Račun županije iliGrada Zagreba Porez na nasljedstva i darove

1 3 0 9 - X X X X X X X X X X X

Upisuje se ra~un županije ili Grada Zagreba

Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj poreznog obveznika (11 znamenki)

? ̂ iji je prihod napla}eni porez na nasljedstva i darove?@upanije, ili Grada Zagreba, prema prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu ili sjedi{tu nasljednika ili daroprimatelja.

? Jesu li propisane prekr{ajne odredbe za neprijavljivanje i nepla}anje porez-nih obveza?

Jesu, i to Zakonom o financiranju jedinica lokalne i podru~ne (regionalne) samo-uprave i Op}im poreznim zakonom.

Page 9: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 9

? [to se smatra prekr{ajem i kolike su nov~ane kazne prema Zakonu o finan-ciranju jedinica lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave?

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne(u kunama)

Nedostavljanje podataka za utvr|ivanje poreza na nasljedstva i darove

Pravna ili fizi~ka osoba 500,00 - 25.000,00 Odgovorna osoba u pravnoj osobi

1.000,00 - 10.000,00

? [to se smatra prekr{ajem i kolike su nov~ane kazne prema Op}em porez-nom zakonu?

U ovoj tablici je prikazan dio odredbi o nov~anim kaznama za prekr{aje {to su propisane Op}im poreznim zakonom:

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

Lak{i porezni prekr{aji- neodazivanje na poziv poreznog tijela radi

davanja usmene obavijesti na slu`benom mjestu poreznog tijela

- nedostavljanje ili nepravodobno dostavljanje obavijesti u pisanom obliku na tra`enje poreznog tijela

pravna osoba 2.000,00 - 200.000,00

odgovorna osoba u pravnoj osobi

2.000,00 - 20.000,00

fizi~ka osoba 200,00 - 20.000,00

Te`i porezni prekr{aji- neprijavljivanje u zakonskom roku ~injenica

bitnih za utvr|ivanje porezne obveze - nepodno{enje porezne prijave na poziv

poreznog tijela- nepodno{enje porezne prijave poreznom tijelu

u propisanom roku - nedostavljanje dokumentaciju uz poreznu

prijavu sukladno poreznim propisima - onemogu}avanje obavljanja poreznog nadzora

ovla{tenoj osobi za provo|enje nadzora na njezin zahtjev

- nesudjelovanje u utvr|ivanju ~injeni~nog stanja bitnog za oporezivanje na na~in da ne da obavijesti i ne predo~i poslovnu dokumentaciju na zahtjev poreznog tijela, ne imenuje osobu koja }e to raditi u njegovo ime ili ne omogu}i preuzimanje i cjelovitu reprodukciju podataka u elektroni~kom obliku te njihovu dostupnost za cijelo vrijeme trajanja poreznog nadzora

pravna osoba 5.000,00 - 300.000,00

odgovorna osoba u pravnoj osobi

3.000,00 - 30.000,00

fizi~ka osoba 500,00 - 30.000,00

Najte`i porezni prekr{aji- odbijanje sudjelovanja u poreznom postupku - neodazivanje na poziv poreznog tijela

pravna osoba 20.000,00 - 500.000,00odgovorna osoba u pravnoj osobi

5.000,00 - 40.000,00

fizi~ka osoba 1.000,00 - 40.000,00

Page 10: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova10

Primjeri:

Primjer br. 5 Darovatelj je u prosincu 2015. godine daroprimatelju darovao vrijednosne papire u tr-`i{ noj vrijednosti od 48.690,00 kn, ali daroprimatelj to darovanje nije prijavio Poreznoj upravi. Nadle`na ispostava Porezne uprave je u velja~i 2016. godine daroprimatelju rje{enjem utvrdila porez na nasljedstva i darove, i to na poreznu osnovicu od 54.320,00 kn, {to je tr`i{na vrijednost vrijednosnih papira na dan otkrivanja porezne obveze. Porez-na obveza je 2.716,00 kn (54.320,00 kn x 5%).Porezni obveznik je du`an platiti porez na nasljedstva i darove u roku 15 dana od primitka rje{enja.

Primjer br. 1 Nasljednik je prema pravomo}nom sudskom rje{enju o naslje|ivanju iza svoje pokojne maj-ke naslijedio u{te|evinu u banci u iznosu od 89.000,00 kn. Nasljednik je oslobo|en pla}anja poreza na nasljedstva i darove jer je s ostaviteljicom bio u krvnom srodstvu u ravnoj liniji.

Primjer br. 2 Nasljednik je prema pravomo}nom sudskom rje{enju o naslje|ivanju iza svog pokojnog djeda naslijedio u{te|evinu u banci u iznosu od 74.377,00 kn. Nasljednik je oslobo|en pla-}anja poreza na nasljedstva i darove jer je s ostaviteljem bio u krvnom srodstvu u ravnoj liniji.

Primjer br. 3 Darovatelj je daroprimatelju darovao 5.000,00 kn. Ugovor o darovanju je ovjerovljen kod javnog bilje`nika. Daroprimatelj je ispostavi Porezne uprave prema svom prebivali{tu prijavio nastanak

porezne obveze i dostavio ugovor o darovanju u propisanom roku od 30 dana od dana zaklju~enja ugovora.

Nadle`na ispostava Porezne uprave je daroprimatelju na primljenu gotovinu rje{enjem utvrdila porez na nasljedstva i darove (5.000,00 kn x 5% = 250,00 kn.

Daroprimatelj je du`an platiti porez na nasljedstva i darove u roku 15 dana od primit-ka rje{enja.

Primjer br. 4 Porezni obveznik je od svog pokojnog brata naslijedio tzv. „staru deviznu {tednju“ s kojom nije u mogu}nosti raspolaganja, ~ija je protuvrijednost u trenutku pravomo}nosti rje{enja o naslje|ivanju bila 427.860,77 kn. Nadle`na ispostava Porezne uprave prema prebivali{tu poreznog obveznika rje{enjem

utvr|uje poreznu osnovicu u visini kunske protuvrijednosti „stare devizne {tednje“ u tre-nutku pravomo}nosti rje{enja o naslje|ivan ju (427.860,77 kn x 5% = 21.393,04 kn).

Porezni obveznik je du`an platiti porez na nasljedstva i darove u roku 15 dana od primitka rje{enja.

Page 11: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 11

2.2 Oporezivanje pokretnina (osim u tuzemstvu rabljenih prijevoznih sredstava)

? Koje se poreze pla}a na naslije|ene i darovane pokretnine?Na tu se imovinu, osim na u tuzemstvu rabljena prijevozna sredstva, pla}a:Porez na nasljedstva i darove (kao u poglavlju 2.1) – pla}a se na naslije|ene i daro-vane pokretnine ~ija je tr`i{na vrijednost ve}a od 50.000,00 kuna ako njihovi ostavi-telji ili darovatelji nisu prilikom njihove nabave koristili pravo na odbitak pretporeza

i Naslije|ena i darovana pokretnina s tr`i{nom vrijedno{}u manjom od 50.000,00 kuna (osim u tuzemstvu rabljenih motornih vozila) nije predmet oporezivanja ako ostavitelj ili darovatelj nije u sustavu PDV-a, tako da prilikom njezine nabave nije mogao kori-stiti odbitak pretporeza.

IliPorez na dodanu vrijednost (PDV) – pla}a se na naslije|ene i darovane pokret-nine, bez obzira na njihovu tr`i{nu vrijednost, ako je ostavitelj, darovatelj ili otu-|itelj pokretnine u sustavu PDV-a, a prilikom njihove nabave koristio pravo na odbitak pretporeza.

Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna stopa

Obveznik obra~una i

pla}anja poreza

Rok za pla}anje poreza

Ostavitelj i darovatelj po-kretnine je prilikom nabave pokretnine koristio pravo na odbitak pretporeza

tr`i{na vrijednost u trenutku stjecanja dobara

25% porezni obveznik

do zadnje-ga dana u teku}em mjesecu po proteku razdoblja oporezi-vanja

Otu|itelj pokretnine je prilikom nabave pokretnine koristio pravo na odbitak pretporeza

naknada za isporu~ene pokretnine (sve {to primatelj pokretnine treba dati ili platiti za isporu~enu pokret ninu, osim PDV-a)

Page 12: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova12

? [to se smatra prekr{ajem i kolike su nov~ane kazne?Propisane prekr{ajne odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave i Op}eg poreznog zakon prikazane su u poglavlju 2.1, a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost propisane su sljede}e prekr{ajne odredbe (dio odredbi):

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

Neprijavljivanje ili neprijavljivanje u propisanom roku promjene ili prestanak obavljanja djelatnosti kao poreznog obveznika, neiskazivanje u ra~unu svih propisanih podataka, neiskazivanje u ra~unu u kunama svote PDV-a {to treba platiti

porezni obveznik pravna osoba

1.000,00 - 200.000,00

odgovorna osoba u pravnoj osobi

500,00 – 40.000,00

Neobra~unavanje PDV-a na propisani na~in, neto~-no utvr|ivanje porezne osnovice, neobra ~u na vanje PDV-a po propisanoj stopi, odbijanje pretporeza koji se ne mo`e odbiti, nepla}anje ili nepla}anje u propi-sanom roku obra~unani i prijavljeni iznos PDV-a na propisani uplatni ra~un, neizdavanje ra~una ili neiz-davanje u propisanom roku, ako ra~un izda prima-telj koji ne ispunjava uvjete za izdavanje ra~una, ne~uvanje ra~une i ostale dokumentaciju u propisa-nom roku, neosiguravanje u knjigovodstvu svih po-dataka u vezi s obra~unom i pla}anjem PDV-a, nepodno{enje ili nepodno{enje u propisanom roku prijavu PDV-a, neiskazivanje svih propisanih poda-taka u prijavi PDV-a

porezni obveznik pravna osoba

2.000,00 - 500.000,00

odgovorna osoba u pravnoj osobi

1.000,00 – 50.000,00

? Na koji se ra~un PDV upla}uje?U korist ra~una dr`avnog prora~una Republike Hrvatske, i to na sljede}i na~in:

H R K

H R 1 2 1 0 0 1 0 0 5 1 8 6 3 0 0 0 1 6 0

H R 6 8Državni proračunRepublike Hrvatske Porez na dodanu vrijednost

1 2 0 1 - X X X X X X X X X X X

Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj poreznog obveznika (11 znamenki)

Page 13: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 13

i Za nabrojane prekr{aje u~injene u povratu u roku 2 godine nadle`no tijelo koje provodi prekr{ajni postupak mo`e uz nov~anu kaznu izre}i i za{titnu mjeru zabrane obav-ljanja djelatnosti, i to poreznom obvezniku fizi~koj osobi u trajanju od 1 mjeseca do 1 godine, a pravnoj osobi u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Primjer br. 1 Darovatelj je daroprimatelju darovao stroj ~ija je tr`i{na vrijednost 17.000,00 kn. Ugovor o darovanju je ovjerovljen kod javnog bilje`nika. Darovatelj nije u sustavu PDV-a tako da prilikom nabave stroja nije mogao koristiti pravo na odbitak pretporeza.Po osnovi darovanja stroja ne postoji obveza poreza na nasljedstva i darove, jer je njego-va tr`i{na vrijednost manja od 50.000,00 kuna.

Primjer br.2 Darovatelj je daroprimatelju darovao stroj ~ija je tr`i{na vrijednost 65.000,00 kn. Ugovor o darovanju je ovjerovljen kod javnog bilje`nika. Darovatelj nije u sustavu PDV-a tako da prilikom nabave stroja nije mogao koristiti pravo na odbitak pretporeza. Daroprimatelj je ispostavi Porezne uprave prema svom prebivali{tu dostavio ugovor o

darovanju u propisanom roku od 30 dana od dana zaklju~enja ugovora. Nadle`na ispostava Porezne uprave je daroprimatelju rje{enjem utvrdila porez na na-

sljedstva i darove jer je tr`i{na vrijednost stroja ve}a od 50.000,00 kuna.

Primjer br. 3Darovatelj je Hrvatskom Crvenom kri`u darovao 10.000,00 kn i razne pokretnine ~ija je tr`i{na vrijednost 75.500,00 kn. Daroprimatelj je oslobo|en od pla}anja poreza na na-sljedstva i darove, jer je Crveni kri` oslobo|en pla}anja poreza na nasljedstva i darove.

Primjer br. 4 Nasljednik je prema pravomo}nom sudskom rje{enju o naslje|ivanju iza svoje pokojne majke naslijedio stilski namje{taj kojemu je tr`i{na vrijednost 150.000,00 kn. Nasljednik je oslobo|en pla}anja poreza na nasljedstva i darove jer je s ostaviteljicom bio u krvnom srodstvu u ravnoj liniji.

Primjeri:

Page 14: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova14

2.3 Oporezivanje stjecanja u tuzemstvu rabljenih prijevoznih sredstava

? Koje se poreze pla}a na stjecanje u Republici Hrvatskoj rabljenih prijevoz-nih sredstava?

Posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj – obra~unava se i pla}a kad se u RH stje~e rabljeno motorno vozilo koje je u RH registrirano i na koje je u RH obra~unan posebni porez na motorna vozila (vidi poglavlje 2.3.1)IliPorez na dodanu vrijednost (PDV) – obra~unava se i pla}a na isporuku u RH rab-ljenih motornih vozila, plovila i zrakoplova ako je ostavitelj ili darovatelj rabljenog prijevoznog sredstva prilikom nabave koristio pravo na odbitak PDV-a (pretporeza)(vidi poglavlje 2.3.2)IliPorez na nasljedstva i darove:

Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna stopa Rok pla}anja porezne obveze

Nasljednik, daroprimatelj i stjecatelj koji bez naknade u tuzemstvu stje~e rabljeni osobni automobil, motocikl, plovilo ili zrakoplov ako je pojedina~na tr`i{na vrijednost ve}a od 50.000,00 kn, a otu|itelj prilikom nabave nije imao pravo na odbitak PDV-a

svota gotova novca i tr`i{na vrijednost financijske i druge imovine na dan utvr|ivanja porezne obveze (nakon odbitka dugova i tro{kova {to se odnose na imovinu na koju se porez pla}a)

do 5% (`upanije na svome podru~ju propisuju visine porezne stope)

15 dana od dana dostave rje{enja o utvr|ivanju poreza na nasljedstva i darove

(NAPOMENA: oslobo|enja od pla}anja poreza na nasljedstva i darove, porezni obrasci i rokovi njihovog podno{enja, uplatni ra~un i prekr{ajne odredbe kao u poglavlje 2.1).

2.3.1 Posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj

? Na {to se taj porez pla}a?Na registrirana i rabljena motorna vozila na koja je u RH obra~unat i pla}en poseb-ni porez na motorna vozila ako njihovo stjecanje, odnosno isporuka, ne podlije`e oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove.

Page 15: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 15

? [to se prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila sma tra motornim vozilima i kakvo je to rabljeno motorno vozilo?

Motornim vozilima smatraju se: 1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prije-

voz osoba, uklju~uju}i motorna vozila tipa karavan, kombi i trka}e automo-bile iz tarifnih oznaka KN 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilago|enih za prijevoz osoba s invaliditetom,

i Dostavna »van« vozila su motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najvi{e jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najvi{e dva reda sjedala koja se kod nadle`nog tijela registriraju kao teretna vozila.

i Kombi vozilima smatraju se motorna vozila koja ispunjavaju sljede}e uvjete: naj ma-nja duljina 4390 milimetara, najmanja {irina 1790 milimetara, najmanja visina 1800 milimetara, najmanja duljina teretnog prostora 1020 milimetara, najmanja tehni~ki dopu{tena masa stra`nje osovine 1230 kilograma, klizna bo~na vrata za pristup stra`-njoj klupi u tvorni~koj izvedbi, trajno ugra|ena pregrada izme|u prostora za putnike i prostora za prijevoz robe i teretna homologacija izdana od proizvo|a~a motornog vozila. Carinska uprava mora prije stavljanja na tr`i{te obavijestiti generalnog za-stupnika/uvoznika da motorno vozilo ispunjava propisane uvjete prema kojima se mo`e smatrati kombi vozilom.

2. motocikli (uklju~uju}i i mopede), bicikli i sli~na vozila s pomo}nim motorom, s ili bez bo~ne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenkla-turi,

5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz to~ke 1., 2., 3. i 4.

i Motorna vozila koja se isklju~ivo pokre}u na elektri~ni pogon nisu predmet oporezi-vanja, kao ni teretna motorna vozila, radna vozila i radni strojevi.

Prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo, osim novog motornog vozila. Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje nije bilo registrirano u Republici Hrvatskoj.

i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica EU, a uvoz je njihovo stje-canje iz dr`ava koje nisu ~lanice EU.

Page 16: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova16

? Tko su obveznici tog poreza po osnovi naslje|ivanja, darovanja ili stjecanja bez naknade u RH rabljenih motornih vozila?

U ovoj su tablici prikazani porezni obveznici, porezna osnovica, porezna stopa i rok za pla}anje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj:

Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna stopa Rok za pla}anje poreza

Fizi~ka i pravna osoba sa sjedi{tem ili prebivali{tem u RH stjecatelj rabljenog motornog vozila na koje je u RH pla}en posebni porez na motorna vozila (ako to stjecanje, odnosno isporuka, ne podlije`e oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove)

tr`i{na vrijednost rabljenog motornog vozila u trenutku nastanka porezne obveze (vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tr`i{tu na dan utvr|ivanja porezne osnovice posebnog poreza)

5% 15 dana od dana nastanka porezne obveze (od dana kad je rabljeno motorno vozilo ste~eno)

? Tko je oslobo|en od pla}anja ovog poreza? Daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i na-sljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu (ostaviteljevi potomci i njegov bra~ni drug ili izvanbra~ni drug, `ivotni partner ili neformalni `ivotni partner).

i Motorna vozila na koja se poseban porez ne pla}a ne smiju se otu|iti bez prethodne obavijesti nadle`nom carinskom uredu i pla}anja posebnog poreza.

? Kad nastaje obveza pla}anja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motor-nih vozila u Republici Hrvatskoj?

U trenutku stjecanja rabljenog motornog vozila. Porezni obveznik mora nastanak ove porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadle`noj prema svom sjedi{tu ili prebivali{tu u roku 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila.

i Bez dokaza o pla}enom posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila ne mo`e se kod nadle`nog tijela obaviti registracija tog motornog vozila.

? Kako se utvr|uje tr`i{nu vrijednost rabljenog motornog vozila?Na osnovi isprava o stjecanju, ili procjenom, ako Porezna uprava utvrdi da porezna osnovica nije realno iskazana.

i Porezna uprava provjerava tr`i{nu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ona nije realno iskazana utvr|uje je usporedbom ili procjenom na temelju raspolo`ivih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tr`i{tu (ka-talozi, cjenici trgovaca i sl.).

Page 17: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 17

? Kad i na koji se ra~un ovaj poseban porez upla}uje?Porezni obveznik du`an je platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila na ra~un dr`avnog prora~una RH u roku 15 dana od dana nastanka porezne obveze, to jest 15 dana od trenutka stjecanja rabljenog motornog vozila.

Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj poreznog obveznika (11 znamenki)

H R K

H R 1 2 1 0 0 1 0 0 5 1 8 6 3 0 0 0 1 6 0

H R 6 8Državni proračunRepublike Hrvatske Poseban porez na stjecanje rabljenih

motornih vozila u Republici Hrvatskoj

1 0 1 5 - X X X X X X X X X X X

? [to se smatra prekr{ajem i kolike su nov~ane kazne?Zakonom o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plo-vila i zrakoplove propisano je:

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

- Nepodno{enje prijave na propisani na~in

- nepla}anje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u propisanom roku

pravna ili fizi~ka osoba stjecatelj motornog vozila

2.000,00 – 50.000,00

odgovorna osoba u pravnoj osobi

2.000,00 – 20.000,00

Page 18: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova18

2.3.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV)

? [to se u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra prijevoznim sredstvom {to su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara?

1. kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage mo-tora iznad 7,2 kW,

2. plovila du`a od 7,5 m, osim plovila {to se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila {to se koriste u komercijal-ne ili industrijske svrhe za ribarenje ili za spa{avanje, odnosno pru`anje po-mo}i na moru, ili za ribarenje uz obalu, i

3. zrakoplovi ~ija je te`ina pri polijetanju ve}a od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na me|u-narodnim linijama.

? [to se smatra rabljenim prijevoznim sredstvom? Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost rabljena prijevozna sred-stva su prijevozna sredstva koja ispunjavaju sljede}e uvjete: 1. kopneno motorno vozilo isporu~eno je nakon 6 mjeseci, a plovilo i zrakoplov

nakon 3 mjeseca od datuma prve uporabe, 2. kopneno motorno vozilo pre{lo je vi{e od 6.000 km, plovilo je plovilo vi{e od

100 sati, a zrakoplov je letio vi{e od 40 sati.

? Tko je porezni obveznik?Ostavitelj ili darovatelj rabljenog prijevoznog sredstva upisan u registar PDV-a koji je prilikom nabave prijevoznog sredstva koristio pravo na odbitak PDV-a (pret-poreza).

? Jesu li propisana oslobo|enja od pla}anja PDV-a?PDV-a su oslobo|ene isporuke plovila {to se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila {to se koriste u komercijalne ili industrij-ske svrhe, za ribarenje ili za spa{avanje odnosno pru`anje pomo}i na moru ili za ri ba renje uz obalu, te isporuke zrakoplova {to ih koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na me|unarodnim linijama.

? Kako se PDV obra~unava na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava u RH?Porezni obveznik PDV obra~unava na poreznu osnovicu po stopi od 25%. Porezna osnovica PDV-a je ukupna naknada za isporu~ena dobra i usluge.

? U kojem je roku porezni obveznik du`an platiti porez?Do zadnjega dana u teku}em mjesecu po proteku razdoblja oporezivanja.

i Uplatni ra~un i prekr{ajne odredbe prikazani su u poglavlju 2.2.

Page 19: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 19

Primjer br. 2 – darovanje osobnog automobila u tuzemstvuSin daruje ocu rabljeni osobni automobil za koje prilikom kupnje nije koristio pravo na odbitak pretporeza. Tr`i{na vrijednost osobnog automobila je 40.000,00 kn. Darovanje automobila nije predmet oporezivanja porezom na nasljedstva i darove jer je tr`i{na vrijednost manja od 50.000,00 kuna, ali je stjecatelj obveznik pla}anja posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj po stopi od 5%te. Daroprimatelj (otac) prijavljuje ugovor o darovanju po kojemu stje~e automobil ispo-

stavi Porezne uprave nadle`noj prema svom prebivali{tu u zakonskom roku (unutar 15 dana od dana primanja dara).

Nadle`na Ispostava Porezne uprave obra~unava poseban porez na stjecanje motor-nih vozila u Republici Hrvatskoj prema podacima iz prijave u iznosu od 2.000,00 kn (40.000,00 kn x 5%).

Daroprimatelj (porezni obveznik) du`an je platiti posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj 15 dana od trenutka stjecanja.

Primjeri:

Primjer br. 1 – darovanje osobnog automobila u tuzemstvuOtac daruje sinu rabljeni osobni automobil (za koji prilikom kupnje nije imao pravo na odbitak pretporeza) ~ija je tr`i{na vrijednost 105.000,00 kn. Darovanje je predmet opo-rezivanja porezom na nasljedstva i darove. Sin je kao daroprimatelj oslobo|en pla}anja poreza na nasljedstva i darove jer je u odnosu na darovatelja krvni srodnik u ravnoj liniji.Daroprimatelj (sin) prijavljuje ugovor o darovanju po kojemu stje~e automobil ispostavi Porezne uprave nadle`noj prema svom prebivali{tu u zakonskom roku (unutar 15 dana od dana primanja dara).

i Daroprimatelj je oslobo|en i od pla}anja poreza na nasljedstva i darove s obzirom da je u odnosu na darovatelja krvni srodnik u ravnoj liniji.

Primjer br. 3 – darovanje osobnog automobila u tuzemstvuTrgova~ko dru{tvo daruje ~lanu dru{tva rabljeni osobni automobil ~ija je tr`i{na vrijed-nost 15.000,00 kn, a za je koji prilikom kupnje koristilo pravo na odbitak pretporeza. Trgova~ko dru{tvo du`no je obra~unati PDV na isporu~eni rabljeni osobni automobil zato jer je pri nabavi koristilo odbitak pretporeza.

Page 20: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova20

Primjer br. 4 – darovanje osobnog automobila u tuzemstvuGra|anin daruje prijateljici upotrebljavani osobni automobil ~ija je tr`i{na vrijednost 27.000,00 kn. On prilikom kupnje osobnog automobila nije imao pravo na odbitak pretporeza. Porezna obveznica je u propisanom roku od 15 dana od dana stjecanja vozila prijavila nastanak porezne obveze ispostavi Porezne uprave prema svom prebivali{tu. Nadle`na ispostava Porezne uprave je poreznu osnovicu utvrdila procjenom, jer je cijena automobila u ugovoru o darovanju bila ni`a od tr`i{ne. Darovanje nije predmet oporezivanja porezom na nasljedstva i darove jer je tr`i{na vrijednost automobila manja od 50.000,00 kuna. Darovanje automobila podlije`e opore-zivanju prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila te stjecatelj pla}a poseban porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj po stopi od 5%.Poreznoj obveznici je rje{enjem utvr|ena porezna obveza posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u svoti od 1.350,00 kn (27.000,00 kn x 5%). Njezina je obveza platiti du`nu svotu poreza u roku 15 dana od dana nastanka porezne obveze (porezna obveza nastaje u trenutku stjecanja).

Primjer br. 5 – naslje|ivanje upotrebljavanog plovila u tuzemstvuIza ostaviteljeve smrti njegova sestra je naslijedila jedrilicu ~ija je tr`i{na vrijednost 150.000,00 kn. Nasljednica nije s ostaviteljem `ivijela u zajedni~kom ku}anstvu. Ona prijavljuje stjecanje nasljedstva ispostavi Porezne uprave nadle`noj prema svom prebivali{tu u zakonskom roku (unutar 15 dana od dana pravomo}nosti sudskog rje{enja o naslje|ivanju). Ona je obveznica poreza na nasljedstva i darove. Nadle`na Ispostava Porezne uprave obra~unava porez na nasljedstva i darove prema podacima iz prijave u svoti od 7.500,00 kn (150.000,00 kn x 5%). Nasljednica je du`na platiti porez na na-sljedstva i darove na u roku 15 dana od primitka rje{enja.

Page 21: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 21

3. Oporezivanje naslije|enih, darovanih, ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enih nekretnina

? Koje se poreze pla}a na naslije|ene, darovane ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~ene (isporu~ene) nekretnine?Porez na promet nekretnina — pla}a nasljednik, daroprimatelj ili stjecatelj ne-kretnine bez naknade kad se na takvo stjecanje ne pla}a porez na dodanu vrijed-nost (PDV).iliPorez na dodanu vrijednost (PDV) — obra~unava i pla}a: - darovatelj ili osoba koja nekretninu otu|uje bez naknade ako su upisani u

registar obveznika PDV-a kad daruju ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade isporu~uju gra|evinska zemlji{ta i gra|evine, ili njihove dijelove (kao i zem-lji{ta na kojima su izgra|ene), ako su te nekretnine nastanjene ili kori{tene manje od 2 godine,

- nasljednik koji ne nastavlja ostaviteljevu djelatnost, - darovatelj ili nasljednik kad ne nastavlja ostaviteljevu djelatnost ako je prili-

kom nabave sljede}ih vrsta nekretnina kori{teno pravo na odbitak pretporeza: a) gra|evinska zemlji{ta b) gra|evine, ili njihove dijelove (i zemlji{ta na kojima su izgra|ene) ako su

nastanjene ili kori{tene manje od 2 godine.

3.1 Porez na promet nekretnina5

? Tko je obveznik poreza na promet nekretnina pri naslje|ivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade?

Stjecatelj nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne pla}a PDV.

Vrsta prometa nekretnina Porezni obveznik

Naslje|ivanje Nasljednik nekretnine ili zapisovnik

Darovanje Daroprimatelj nekretnine

Ostali na~ini stjecanja Stjecatelj nekretnine

5 Vi{e podataka o oporezivanju prometa nekretnina potra`ite na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/prirucnici_brosure.aspx

Page 22: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova22

? Jesu li propisana porezna oslobo|enja pri naslje|ivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade?

Porez na promet nekretnina pri naslje|ivanju, darovanju i drugom stjecanju nekret-nina bez naknade ne pla}aju: 1. bra~ni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja,

6 Izvanbra~na zajednica je zajednica neudane `ene i neo`enjenog mu{karca koja traje najmanje 3 godine, a kra}e ako je u njoj ro|eno zajedni~ko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka. Neformal-no `ivotno partnerstvo je zajednica obiteljskog `ivota dviju osoba istog spola koje nisu sklopile `ivotno partnerstvo pred nadle`nim tijelom, ako zajednica traje najmanje 3 godine i od po~etka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost `ivotnog partnerstva.

i U skladu s odredbama Obiteljskog zakona i Zakona o `ivotnom partnerstvu osoba istog spola ~lanovi izvanbra~ne zajednice i neformalni `ivotni partneri u podru~ju darovanja i naslje|ivanja ostvaruju ista prava.6

2. pravne i fizi~ke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i po-dru~ne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez nakna-de radi od{tete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom,

3. biv{i bra~ni i drugovi kad ure|uju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.

i Biv{i izvanbra~ni drugovi imaju ista prava kad rje{avaju svoje imovinske odnose kao i bra~ni drugovi.

? Kako se oslobo|enje ostvaruje?Podno{enjem prijave prometa nekretnina najkasnije 30 dana od dana nastanka po rezne obveze, u kojoj je potrebno navesti podatke na osnovi kojih se tra`i oslobo|enje od pla}anja poreza na promet nekretnina. Uz to se mora prilo`iti i sljede}e isprave:

Porezni obveznik Potrebna dokumentacijabra~ni drug, potomci i preci, te posvojenici i posvo jitelji umrlog ili darovatelja, ~lanovi izvan bra~ne zajednice i neformalni `ivotni partneri

preslika pravomo}nog rje{enja suda ili javnog bilje`nika o naslje|ivanju, ili preslika druge isprave o stjecanju nekretnine bez naknade

Primjer: Gra|anin je prema pravomo}nom sudskom rje{enju o naslje|ivanju naslijedio stan iza svog pokojnog oca. On je du`an u roku 30 dana od dana pravomo}nosti sudskog rje{enja o naslje|ivanju to rje{enje dostaviti nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema mjestu nekretnine. Nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{enje o oslobo|enju pla}anja poreza na promet nekretnina, zato {to je nasljednik oslobo|en pla}anja tog poreza jer je ostaviteljev izravni potomak.

Page 23: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 23

? Pla}a li se porez na promet nekretnina na ustupanje ili odricanje od nasljed-stva nekretnine?

Ako se nasljednik nekretnine tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva, ili ga ustupi drugome sunasljedniku, ne pla}a se porez na promet nekretnina na odri-canje, odnosno ustupanje nasljedstva.

? Postoji li obveza pla}anja poreza na promet nekretnina kad se deklarator-nom sudskom odlukom utvr|uje vlasni{tvo nad nekretninom?

U takvim slu~ajevima nije propisana obveza pla}anja poreza na promet nekretnina. Ako su, primjerice, nekretnine ste~ene naslje|ivanjem, a nasljednik nekretnine je u svrhu dobivanja tabularne isprave za upis prava vlasni{tva pokrenuo postupak na sudu te je zbog sudskog utvr|ivanja prava vlasni{tva u ra{~i{}avanju ranije nerije{enih zemlji{noknji`nih odnosa donesena deklaratorna sudska presuda, nema pravne osnove da se ponovno utvr|uje porez na promet nekretnina.Isto tako porez na promet nekretnina se ne utvr|uje na temelju priznanja stvarnog vlasnika da je novi vlasnik od njega kupio nekretninu ako je ugovor o kupoprodaji prijavljen u nadle`noj ispostavi Porezne uprave na ~ijem je podru~ju nekretnina i ako je po tom ugovoru pla}en porez na promet nekretnina.

i Deklaratornom odlukom se ne stvaraju novi pravni odnosi, tj. ovla{tenja i obveze, ve} se samo „deklarira“, tj. izjavljuje, da takvi odnosi, ovla{tenja i obveze postoje prije odluke i neovisno o njoj. To su odluke (sudska presuda, rje{enje, upravni akt) kojima se utvr|uje postojanje nekoga pravnog odnosa. Konstitutivnom odlukom u obliku sudske presude, rje{enja ili upravnog akta mijenja se ili ukida neko pravo ili pravni odnos.

Ako se nekretnina stje~e na temelju odluke suda, porezna obveza nastaje u trenut-ku pravomo}nosti te odluke. Me|utim svaka nekretnina koja je predmet sudske odluke ne podlije`e nu`no obvezi pla}anja poreza na promet nekretnina.

Primjer: Nasljednik je prema sudskom rje{enju o naslje|ivanju iza svoje pokojne majke naslijedio gra|evinsko zemlji{te. Vlasni{tvo nad zemlji{tem je vanknji`no, to jest u zemlji{nim knji-gama je upisano na prija{njeg vlasnika, od kojeg ga je pokojnica kupila. Kupnja nekretni-ne bila je prijavljena Poreznoj upravi i pla}en je du`ni iznos poreza na promet nekretnina. Nasljednik je pokrenuo postupak na sudu zbog utvr|ivanja prava vlasni{tva u ra{~i{}avanju ranije nerije{enih zemlji{noknji`nih odnosa. Nakon toga je donesena sudska pre-suda na temelju priznanja stvarnog vlasnika. Nasljednik nije obveznik pla}anja poreza na promet nekretnina, jer je ostavitelji~in potomak u izravnoj liniji. Sudskom presudom nije utvr|eno nikakvo novo nasljednikovo pravo, stoga nema pravne osnove da se ponovno utvr|uje porez na promet nekretnina.

Page 24: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova24

? Pla}a li se porez na promet nekretnina na stan koji je ste~en naslje|ivanjem na temelju pravomo}nog rje{enja o naslje|ivanju kad u tom stanu `ive za{ti}eni najmoprimci?

Ako ne postoji zakonska osnova za oslobo|enje od pla}anja poreza na promet nekretnina, a s obzirom da u naslije|enom stanu `ive za{ti}eni najmoprimci, Porezna uprava utvr|uje poreznu osnovicu kao tr`i{nu vrijednost, s time da se kod utvr|ivanja tr`i{ne vrijednosti uzima u obzir da nasljednik ne mo`e stan odmah koristiti.

i Na isti na~in se postupa kad je porezni obveznik stekao vlasni{tvo nad nekretninom na koju je u zemlji{nim knjigama uknji`ena zabilje`ba o zabrani otu|enja bez suglasnosti. Nadle`na ispostava Porezne uprave utvr|uje osnovicu za obra~un poreza na promet nekretnina, s time da se u obzir uzimaju dugovi i tro{kovi {to terete nekretninu.

? Kad i gdje se poreznu obvezu mora prijaviti?Porezni obveznik je du`an u roku 30 dana od dana nastanka porezne obveze pri-javiti nastanak porezne obveze ispostavi Porezne uprave na ~ijem je podru~ju nekretnina. Uz prijavu je du`an podnijeti presliku ugovora o darovanju, ili drugog ugovora, odnosno sudske odluke ili odluke tijela dr`avne uprave. Ako se nekretni-na stje~e na temelju pravomo}nog rje{enja o naslje|ivanju porezni obveznik prijav ljuje nastanak porezne obveze dostavom preslike pravomo}nog rje{enja o naslje |ivanju. Na zahtjev Porezne uprave porezni obveznik mora dostaviti i druge podatke po-trebne za utvr|ivanje poreza. Na temelju podnijete prijave prometa nekretnina nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{enje u kojem utvr|uje poreznu os-novicu i pripadaju}i porez na promet nekretnina.

? Kako se postupa kad porezni obveznik ne prijavi nastanak porezne obveze?Ako porezni obveznik ispostavi Porezne uprave na ~ijem je podru~ju nekretnina ne prijavi nastanak porezne obveze u roku 30 dana od dana njezina nastanka poreznu osnovicu odre|uje Porezna uprava kao tr`i{nu vrijednost nekretnine u trenutku saznanja o nastanku porezne obveze.

? Mora li se prijaviti nastanak porezne obveze i kad stjecatelj nekretnine os-tva ruje pravo na oslobo|enje od pla}anja poreza na promet nekretnina?

Stjecatelj nekretnine koji ostvaruje pravo na oslobo|enje od pla}anja poreza na promet nekretnina du`an je na propisanom obrascu prijaviti nastanak porezne ob-veze u roku 30 dana od dana od sklapanja pravnog posla ili odluke tijela dr`avne uprave. Ako se nekretnina stje~e na temelju pravomo}nog rje{enja o naslje|ivanju nastanak porezne obveze prijavljuje se dostavom pravomo}nog rje{enja o na slje-|ivanju. Nakon toga nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{enje o oslo-bo|enju pla}anja poreza na promet nekretnina.

Page 25: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 25

? Kad nastaje porezna obveza ako stjecatelj nekretnine zbog prava tre}ih osoba ne mo`e stupiti u posjed nekretnine?

U trenutku zaklju~ivanja ugovora ili pravomo}nosti rje{enja o naslje|ivanju na osnovi kojih se stje~u nekretnine, neovisno o tome {to stjecatelj ne mo`e stupiti u posjed nekretnine.

? Jesu li propisani obrasci i u kojem se roku oni moraju podnijeti? Pravilnikom o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina propisan je obrazac prijave prometa nekretnina (Obrazac PPN) koji se mora podni-jeti nadle`noj ispostavi Porezne uprave. U ovoj su tablici prikazani obveznici pod-no {enja tog obrasca i rokovi za njegovo podno{enje:

Obveznik podno{enja Obrasca PPN Krajnji rok za podno{enje obrasca

Porezni obveznik 30 dana od:trenutka pravomo}nosti rje{enja o naslje|ivanju,dobivanja suglasnosti strane osobe kojoj je za stjecanje

potrebna suglasnost ministra pravosu|aod pravomo}nosti sudske odluke o priznavanju prava

vlasni{tva ste~enog dosjelo{}uIsporu~itelj nekretnine koji je u sustavu PDV-a i koji na isporuku nekretnine obra~unava PDV

30 dana od dana isporuke nekretnine kad se na isporuku nekretnine obra~unava PDV (podnosi se elektroni~ki kroz sustav ePorezna)

Napomena: Ako se nekretnina stje~e na temelju pravomo}nog rje{enja o naslje|ivanju po rez ni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze dostavom pravomo}nog rje{enja o naslje |ivanju.

? [to je porezna osnovica poreza na promet nekretnina? Tr`i{na vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.

i Pod tr`i{nom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine {to se posti`e, ili se mo`e posti}i na tr`i{tu u trenutku nastanka porezne obveze.

Ako porezni obveznik ne prijavi nastanak porezne obveze ispostavi Porezne uprave na ~ijem je podru~ju nekretnina u roku 30 dana od dana njezina nastanka porezna osnovica je tr`i{na vrijednost nekretnine u trenutku prijave, odnosno saznanja Po-rezne uprave za nastanak porezne obveze, i to prema stanju nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.

? Tko i kako odre|uje osnovicu poreza na promet nekretnina?Nadle`na ispostava Porezne uprave prema mjestu gdje je nekretnina rje{enjem odre|uje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tr`i{nu vrijednost nekretnine.

? Kako se obra~unava porez na promet nekretnina?Tako da se porezna osnovica pomno`i s poreznom stopom. Porez na promet ne-kretnina pla}a se po stopi od 5%.

Page 26: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova26

? Kad nastaje porezna obveza?U ovoj je tablici prikaz nastanka porezne obveze ovisno o na~inu stjecanja nekretnine:

Na~in stjecanja nekretnine Nastanak porezne obveze

Stjecanje nekretnina po osnovi sudske odluke ili odluke tijela dr`avne uprave

u trenutku pravomo}nosti odluke o stjecanju nekretnine

Naslje|ivanje u trenutku pravomo}nosti rje{enja o naslje|ivanju

Darovanje u trenutku sklapanja ugovora

Stjecanje nekretnine strane fizi~ke ili pravne osobe kojoj je za stjecanje nekretnine na podru~ju RH potrebna suglasnost ministra pravosu|a

u trenutku dobivanja suglasnosti ministra pravosu|a

Ostali na~ini stjecanja u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla kojim se nekretnina stje~e

i Za dr`avljane i pravne osobe iz dr`ava ~lanica Europske unije koji stje~u vlasni{tvo ne kretnine u Republici Hrvatskoj porezna obveza nastaje kao i za doma}e fizi~ke i pravne osobe, pod gore nabrojanim rokovima.

i Za strane dr`avljane i pravne osobe koje nisu iz dr`ava ~lanica Europske unije kad stje~u vlasni{tvo nekretnine u Republici Hrvatskoj porezna obveza nastaje u trenutku dobivanja suglasnosti ministra pravosu|a Republike Hrvatske, ili u trenutku pravomo}-nosti rje{enja o naslje|ivanju.

? U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina? Porezni obveznik mora platiti utvr|eni iznos poreza u roku 15 dana od dana dosta-ve rje{enja o utvr|ivanju poreza na promet nekretnina.

? Na koji se ra~un upla}uje porez na promet nekretnina? Na ra~un poreza na promet nekretnina grada ili op}ine prema mjestu nekretnine, i to na sljede}i na~in:

Page 27: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 27

H R K

H R X X 1 0 0 1 0 0 5 1 7 X X X 2 8 4 8 X

H R 6 7Račun poreza na promet nekretnina grada/općine

Porez na promet nekretninaX X X X X X X X X X X

Upisuje se porez na promet nekretnina grada/op}ine

Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj obveznika uplate poreza (11 znamenki)

? Jesu li propisane prekr{ajne odredbe za neprijavljivanje i nepla}anje porez-nih obveza?

Jesu, Zakonom o porezu na promet nekretnina, Op}im poreznim zakonom i Za ko nom o porezu na dodanu vrijednost.

Prekr{ajne odredbe prema Zakonu o porezu na promet nekretnina:

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

Onemogu}avanje pristupa ovla{tenim osobama na zemlji{tei objekte radi procjene tr`i{ne vrijednosti nekretnine

fizi~ka osoba 2.000,00 - 20.000,00fizi~ka osoba obrtnik i fizi~ka osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

3.000,00 - 30.000,00

pravna osoba 10.000,00 - 50.000,00odgovorna osoba u pravnoj osobi

1.000,00 - 10.000,00

Nedostavljanje na propisani na~in nadle`noj ispostavi Porezne uprave isprave s ovjerovljenim potpisom ili odluke kojom se mijenja vlasni{tvo na nekretnini, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine (ugovor o orta{tvu, ugovor o osnivanju prava gra|enja i sl.) uz podatak o OIB-u sudionika postupka

javni bilje`nik i odgovorna osoba u sudu ili u drugom javnopravnom tijelu

5.000,00 - 100.000,00

Page 28: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova28

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

Nepodno{enje u propisanom roku obrazac prijave prometa nekretnina nadle`noj ispostavi Porezne uprave

fizi~ka osoba 2.000,00 – 100.000,00 pravna osoba 4.000,00 – 200.000,00odgovorna osoba u pravnoj osobi

2.000,00 - 20.000,00

NAPOMENA: prekr{ajne odredbe propisane Op}im poreznim zakonom prikazane su u poglavlju 2.1, a prekr{ajne odredbe propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u poglavlju 2.2.

3.2. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

? Tko je obveznik obra~unavanja i pla}anja PDV-a pri naslje|ivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade?

Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a kad isporu~uju, daru-ju, ili na neki drugi na~in prenose gra|evinsko zemlji{te i gra|evine, ili njihove dije love (i zemlji{ta na kojima su izgra|ene), ako su te gra|evine i njihovi dijelovi nastanjeni ili kori{teni manje od 2 godine.

? [to se prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra gra-|evinskim zemlji{tem a {to gra|evinom?

Gra|evinsko zemlji{te je zemlji{te za koje je izdan izvr{ni akt kojim se odobrava gra|enje, i to gra|evinska dozvola, lokacijska dozvola i rje{enje za gra|enje.Gra|evina je objekt pri~vr{}en za zemlju ili u~vr{}en u zemlji.

? [to se smatra prvim nastanjenjem i kori{tenjem nekretnine?Trenutak stavljanja nekretnine u uporabu, o ~emu porezni obveznik mora imati odgovaraju}u dokumentaciju, kao {to su dokument nadle`nog tijela o prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu, knjigovodstvena evidencija kojom se gra|evina ili njezi-ni dijelovi stavljaju u uporabu, ugovor o najmu, ugovor o isporuci elektri~ne ener-gije, vode, i sli~no. Ako se prvo nastanjenje ili kori{tenje nekretnine ne mo`e doka-zati jednim od nabrojanih dokumenata tada se datumom prvog nastanjenja ili kori{tenja smatra datum prve isporuke nekretnine.

? Pla}a li se PDV i na isporuke rekonstruiranih gra|evina, ili njihovih dijelova?PDV se pla}a i na isporuke takvih nekretnina ako su tro{kovi rekonstrukcije u pret-hodne 2 godine prije isporuke ve}i od 50% prodajne cijene.

i Rekonstrukcijom gra|evine smatra se izvedba gra|evinskih i drugih radova na postoje-}oj gra|evini kojima se mijenja gra|evina u odnosu na stanje prije rekonstrukcije, kao {to su dogra|ivanje, nadogra|ivanje, uklanjanje vanjskog dijela gra|evine, izvo|enje radova radi promjene namjene gra|evine i sli~no, odnosno izvedba gra|evinskih i dru-gih radova na ru{evini postoje}e gra|evine u svrhu njezine obnove.

Page 29: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 29

? Kako se postupa prilikom isporuka zemlji{ta koja nisu gra|evinska i ispo-ruka gra|evina koja su nastanjena ili se koriste du`e od 2 godine?

U takvim je slu~ajevima stjecatelj nekretnine obveznik poreza na promet nekretnina.

? Koja je obveza poreznog obveznika isporu~itelja gra|evinskog zemlji{ta i gra|evina koja su nastanjena ili se koriste manje od 2 godine?

Ako je isporu~itelj porezni obveznik prilikom nabave tih nekretnina koristio pravo na odbitak pretporeza, a od nabave nekretnine do njezine isporuke nije pro{lo 10 godina, tada porezni obveznik mora obaviti ispravak pretporeza.

Primjer: Porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u 2015. g. daruje poslovni prostor, s pripadaju}im dijelom zemlji{ta, od ~ijeg je prvog kori{tenje pro{lo 4 godine. Daroprimatelj nije upisan u registar obveznika PDV-a. On je obveznik poreza na promet nekretnina jer je takva isporuka oslobo|ena PDV-a s obzirom da je od prvog kori{tenja nekretnine pro{lo vi{e od 2 godine.Darovatelj je prilikom nabave poslovnog prostora u cijelosti koristio pretporez u svoti od 100.000,00 kn. On je du`an obaviti ispravak pretporeza za budu}a razdoblja u koji-ma ne}e koristiti poslovni prostor, to jest za 6 godina. Godi{nja svota ispravka pretpo-reza je 10.000,00 kn, to jest 1/10 svote PDV-a koja je bila zara~unana prilikom isporuke poslovnog prostora. Porezni obveznik je du`an obaviti ispravak pretporeza u iznosu od 60.000.00 kn (6 x 10.000,00 kn).

? Koje su obrasce porezni obveznici du`ni dostavljati Poreznoj upravi? 1. Obrazac PDV – Prijava poreza na dodanu vrijednost - do 20. dana u teku-

}em mjesecu za proteklo razdoblje oporezivanja (podnosi se kroz sustav ePorezna)

2. Obrazac PPO – Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obvezePorezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju tuzemne isporuke s prijenosom porezne obveze moraju Obrazac PPO podnositi elek-tro ni~ki kroz sustav ePorezna do 20. dana u teku}em mjesecu za proteklo tro mjese~je

i Porezni obveznik mora voditi evidenciju o primljenim isporukama na koje se primje-njuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu.

NAPOMENA: isporu~itelj nekretnine koji je na isporuke nekretnine obra~unao PDV, kao i kod prijenosa porezne obveze, du`an je najkasnije 30 dana od dana isporuke nekretnine kroz elektroni~ki sustav ePorezna podnijeti i obrazac prijave prometa nekretnina (Obrazac PPN).

3. Obrazac IO – Izravno oslobo|enje od pla}anja poreza - podnose diplomat-ska i konzularna predstavni{tva, posebne misije, me|unarodne organizacije i institucije i tijela EU sa sjedi{tem u RH pri isporuci nekretnina za vlastite potrebe, a koje su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost predmet

Page 30: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova30

? Koje se poreze pla}a po osnovi otu|enja naslije|enih, darovanih ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enih nekretnina i imovinskih prava?

1. Porez na dohodak od imovine – obra~unava se i pla}a: a) ako je nekretnina i/ili imovinsko pravo prodano, zamijenjeno, ili im je na

drugi na~in preneseno vlasni{tvo unutar 3 godine od dana njihove nabave

4. Otu|enje naslije|enih, darovanih ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enih nekretnina i imovinskih prava

? [to je to otu|enje?Prodaja, zamjena i drugi vid prijenosa vlasni{tva nekretnina i imovinskih prava.

i Ako se otu|uje zgrada s vi{e stanova ili poslovnih prostora ili gra|evinsko zemlji{te ili vi{e zemlji{nih ~estica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradili{te ili zemlji{na ~estica.

i U slu~aju stjecanja darovanjem danom nabave nekretnine smatra se dan nabave da-rovatelja.

b) ako je u razdoblju od 5 godina prodano, zamijenjeno ili ako se obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasni{tva nad vi{e od 3 nekretnine i/ili imovin-skih prava iste vrste7

7 Istovrsnim nekretninama smatraju se poljoprivredna zemlji{ta, ili gra|evinska zemlji{ta, ili {umska zemlji{ta ili druga zemlji{ta, a kod gra|evina stambene zgrade (stan, ku}a, apartman i sl.), ili poslov-ne zgrade, ili druge zgrade, ili dijelovi zgrada (gara`e ili spremi{ta i sl.). Imovinska prava smatraju se

i Uplatni ra~un i prekr{ajne odredbe prikazane su u poglavlju 2.2.

oporezivanja PDV-om (obrazac ovjerava dr`avno tijelo nadle`no za vanjske i europske poslove)

? U kojem se roku pla}a PDV? 1. Obveznik podno{enja prijave za mjese~na razdoblja oporezivanja - obra~unani

i prijavljeni PDV za proteklo mjese~no razdoblje oporezivanja porezni obvez-nik mora platiti do zadnjeg dana u teku}em mjesecu za proteklo razdoblje oporezivanja (npr. do kraja velja~e za mjesec sije~anj),

2. Obveznik podno{enja prijave za tromjese~na razdoblja oporezivanja - obra-~unani i prijavljeni PDV za proteklo tromjese~no razdoblje oporezivanja po-rezni obveznik mora platiti do zadnjeg dana u teku}em mjesecu (npr. do kraja travnja za prvo tromjese~je).

Page 31: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 31

c) ako je u razdoblju od 5 godina od dana nabave darovatelja prodano, za-mijenjeno ili ako se obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasni{tva nad vi{e od 3 darovane nekretnine i/ili imovinskih prava iste vrste.

istovrsnima ovisno o njihovim obilje`jima i namjenama i to autorska prava prema Zakonu o autor-skom pravu i srodnim pravima, prava industrijskog vlasni{tva kojima se smatraju pravo na isko-ri{tavanje prirodnih bogatstava, pravo na tehnolo{ki postupak, poslovni adresari i drugo.

i Dohodak od imovine i imovinskih prava oporezuje se samo ako se ne radi o dohotku koji se oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.

2. Prirez porezu na dohodak – pla}a se ako je u mjestu prebivali{ta ili uobi-~ajenog boravi{ta otu|itelja prirez propisan gradskom ili op}inskom odlu-kom, a obra~unava se tako da se utvr|eni iznos poreza na dohodak pomno`i s propisanom stopom prireza

3. Porez na dodanu vrijednost – obra~unava se i pla}a ako je pretporez odbi-jen prilikom nabave otu|enih nekretnina i imovinskih prava.

? Kad se dohodak od imovine po osnovi otu|enja ne oporezuje?U sljede}im slu~ajevima: 1. ako je otu|enje u neposrednoj svezi s naslje|ivanjem, to jest kad se otu|uju

naslije|ene nekretnine i imovinska prava, 2. ako se darovana nekretnina ili imovinsko pravo otu|uje nakon 3 godine od

dana nabave, 3. ako je otu|enje obavljeno izme|u bra~nih drugova i srodnika u prvoj liniji i

drugih ~lanova u`e obitelji, 4. ako je otu|enje obavljeno izme|u razvedenih bra~nih drugova i u neposred-

noj je svezi s razvodom braka, 5. ako je nekretnina slu`ila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdr`avanim

~lanovima njegove u`e obitelji, 6. ako se nekretnina izvla{}uje na osnovi odredbi posebnog zakona, kao i kad se

otu|uju zemlji{ta ~ija je pojedina~na povr{ina (svake pojedina~ne ~estice) do 250 m², a ukupna povr{ina svih otu|enih zemlji{nih ~estica pojedina~ne po-vr{ine do 250 m² ne prelazi 1000 m².

? Tko je obveznik poreza na dohodak po osnovi otu|enja? 1. fizi~ka osoba koja je nekretninu i/ili imovinsko pravo prodala, zamijenila, ili na

drugi na~in prenijela na drugu osobu unutar 3 godine od dana njezine nabave, 2. fizi~ka osoba koja je u razdoblju od 5 godina prodala, darovala, zamijenila, ili

obavila neki drugi oporezivi prijenos vlasni{tva nad vi{e od 3 nekretnine i/ili imovinskih prava iste vrste,

i Porezni obveznik je darovatelj ako se nekretnine i imovinska prava {to su ste~eni darovanjem otu|uju unutar 5 godina od dana njihove nabave od strane darovatelja.

Page 32: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova32

? [to je porezna osnovica?Dohodak od imovine po osnovi otu|enja darovanih nekretnina i imovinskih prava, to jest: 1. Ako je darovana nekretnina ili darovano imovinsko pravo otu|eno u roku 3

godine od dana nabave od strane darovatelja dohodak je razlika izme|u primitka prema tr`i{noj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava {to se otu|uje i nabavne vrijednosti uve}ane za rast proizvo|a~kih cijena industrij-skih proizvoda

i Tro{kovi otu|enja mogu se odbiti kao izdaci.

2. Ako je u razdoblju od 5 godina otu|eno vi{e od 3 darovanih nekretnina ili vi{e od 3 darovanih imovinskih prava dohodak je razlika izme|u ukupnog iznosa primitka utvr|enog prema tr`i{noj vrijednosti nekretnina ili imovin-skih prava {to se otu|uju u razdoblju od 5 godina i njihove nabavne vrijed-nosti uve}ane za rast proizvo|a~kih cijena industrijskih proizvoda i za tro-{kove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave.

i Ako se otu|uje samo jedan stan, jedan poslovni prostor ili drugi dio nekretnine, tada se u izdatke priznaje samo razmjerni dio ukupnih tro{kova izgradnje nekretnine.

i Ako se otu|uje nekretnine izgra|ene u vlastitoj re`iji nabavnu vrijednost ~ini stvar-ni izdatak, odnosno cijena izgradnje prema vjerodostojnoj dokumentaciji. Ako nema isprava o nabavi tada se nabavna vrijednost utvr|uje procjenom i uskla|uje se s ra-stom proizvo|a~kih cijena od trenutka kad je nastao izdatak do trenutka kad je ostva-ren primitak po osnovi otu|enja te nekretnine.

? [to se smatra danom nabave nekretnine?Nadnevak ugovora o kupoprodaji, a ako je nekretnina izgra|ena u vlastitoj re`iji dan kad je izgra|ena nekretnina osposobljena za upotrebu. U slu~aju stjecanja nekretnine darovanjem danom nabave nekretnine smatra se dan nabave od strane darovatelja.

? Kome i kad su porezni obveznici du`ni prijaviti dohodak od imovine po os-novi otu|enja darovanih nekretnina i imovinskih prava?

Nadle`noj ispostavi Porezne uprave, i to u roku 8 dana od; a) otu|enja darovane nekretnine ili imovinskog prava ako su nekretninu ili

imovinsko pravo otu|eni unutar 3 godine od dana njezine nabave od strane darovatelja

b) otu|enja tre}e darovane nekretnine ili imovinskog prava iste vrste u razdob-lju od 5 godina od dana njihove nabave od strane darovatelja.

? Koja je nadle`na ispostava Porezne uprave?Za fizi~ku osobu obveznika poreza na dohodak nadle`na je ispostava prema njezi-nom prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu.

Page 33: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 33

? Kako se utvr|uje predujam poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava po osnovi otu|enja nekretnina?

Rje{enjem Porezne uprave jednokratno na svaki ostvareni primitak, i to tako da se poreznu osnovicu pomno`i s 25%.

i Prirez porezu na dohodak izra~unava se tako da se utvr|eni iznos poreza na doho-dak pomno`i sa stopom prireza koja je propisana odlukom grada ili op}ine u kojoj je prebivali{te ili uobi~ajeno boravi{te obveznika poreza na dohodak.

? [to ako porezni obveznici ne prijave dohodak Poreznoj upravi, ili ga ne prija-ve u tr`i{noj vrijednosti?

U tom slu~aju nadle`na ispostava Porezne uprave utvr|uje dohodak prema tr`i{nim cijenama u mjestu u kojemu se nekretnina otu|uje, odnosno obveznika poreza na dohodak po osnovi otu|enja imovinskih prava.

? Priznaje li se osobni odbitak prilikom obra~unavanja predujma poreza na do hodak od imovine i imovinskih prava po osnovi otu|enja nekretnina?

Prilikom obra~unavanja tog predujma osobni odbitak se ne priznaje.

? Mogu li se prilikom utvr|ivanja predujma poreza na dohodak odbiti gubici od otu|enja nekretnina?

Gubici od otu|enja nekretnina mogu se odbiti samo od dohotka od otu|enja ne-kretnina koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini.

? U kojem se roku mora platiti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak?

15 dana od dana primitka rje{enja Porezne uprave o utvr|enom porezu na dohodak i pripadaju}em prirezu.

? Na koji se ra~un pla}a predujam poreza na dohodak od imovine po osnovi otu|enja i prirez porezu na dohodak?

Na ra~un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada ili op}ine prema prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu poreznog obveznika, i to ovako:

Page 34: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova34

H R K

H R X X 1 0 0 1 0 0 5 1 7 X X X 1 2 0 0 X

H R 6 8Račun poreza na dohodak i prireza na dohodak grada/općine

Predujam poreza i prireza na dohodak od otuđenja nekretnina

1 6 3 5 - X X X X X X X X X X X

Upisuje se ra~un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada/op}ine

Upisuje se OIB – osobni identifikacijski broj isplatitelja dohotka (11 znamenki)

? Jesu li propisane prekr{ajne odredbe za neprijavljivanje i nepla}anje porez-nih obveza?

Jesu, Op}im poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o pore-zu na dodanu vrijednost. Prekr{ajne odredbe propisane Op}im poreznim zakonom prikazane su u poglavlju 2.1, a prekr{ajne odredbe propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u poglavlju 2.2.

Zakonom o porezu na dohodak propisanu su ovi prekr{aji:

Vrsta prekr{aja Prekr{itelj Visina kazne (u kunama)

Nepla}anje u propisanom roku mjese~nih i jednokratnih predujmova poreza po rje{enju Porezne uprave

obveznik poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava po osnovi otu|enja nekretnina

2.000,00 - 50.000,00

Page 35: Oporezivanje nasljedstva i darovanja

Oporezivanje nasljedstva i darova 35

5. Propisi Op}i porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15),

Zakon o financiranju jedinica lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14),

Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ broj 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14),

Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13 - Rje{enje USRH, 148/13, 153/13 - Rje{enje USRH, 143/14),

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“ broj 15/13, 108/13),

Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/10, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15),

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13 - ispravak, 160/13, 35/14, 157/14),

Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina („Narodne novine“ broj 157/14),

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“ broj 52/13, 90/13, 140/13, 116/14, 152/14, 31/15),

Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/ 14, 137/15),

Naredba o na~inu upla}ivanja prihoda prora~una, obveznih doprinosa te pri-hoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini („Narodne novine“ broj 35/16).

Page 36: Oporezivanje nasljedstva i darovanja