of 29 /29
OPASNE MATERIJE

Opasne Materije Opsti Deo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fff

Text of Opasne Materije Opsti Deo

Page 1: Opasne Materije Opsti Deo

OPASNE MATERIJE

Page 2: Opasne Materije Opsti Deo

Opasne materije su one materije koje mogu usled nestruĉnog rukovanja u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili rukovanja, izazvati štetne posledice po zdravlje i okolinu.

OPASNE MATERIJE (ROBE)

Page 3: Opasne Materije Opsti Deo

1) klasa 1 - eksplozivne materije i artikli;

2) klasa 2 - gasovi;

3) klasa 3 - zapaljive teĉnosti;

4) klasa 4.1 - zapaljive ĉvrste materije;

5) klasa 4.2 - materije sklone samozapaljenju;

6) klasa 4.3 - materije koje u dodiru sa vodom oslobaĊaju

zapaljive gasove;

7) klasa 5.1 - oksidirajuće materije;

8) klasa 5.2 - organski peroksidi;

9) klasa 6.1 - otrovne materije;

10) klasa 6.2 - infektivne materije;

11) klasa 7 - radioaktivne materije;

12) klasa 8 - korozivne materije;

13) klasa 9 - ostale opasne materije i predmeti.

PODELA OPASNIH MATERIJA NA KLASE

Page 4: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICE OPASNOSTI

KLASA 1 –EKSPLOZIVNE MATERIJE I ARTIKLI

PRIMER : UN 0029 DETONATORI

Page 5: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICE OPASNOSTI

KLASA 2 – GASOVI

PRIMER : UN 1005 AMONIJAK

Page 6: Opasne Materije Opsti Deo
Page 7: Opasne Materije Opsti Deo

POSEBNE NAPOMENE :

Pare zapaljivih teĉnosti su teţe od vazduha,

Kod zapaljivih teĉnosti gore pare teĉnosti,

Pri pretakanju zapaljivih teĉnosti dolazi do stvaranja statiĉkog

naelektrisanja,

Ako zapaljiva teĉnost dospe u kanalizaciju, stvoriće zapaljivu i

eksplozivnu koncetraciju,

PRIMER : UN 1203 BENZIN 3

KLASA 3 – ZAPALJIVE TEĈNE MATERIJE

LISTICE OPASNOSTI

Page 8: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICA OPASNOSTI

PRIMER : UN 1350 SUMPOR 4.1

KLASA 4.1 ZAPALJIVE ĈVRSTE MATERIJE

Page 9: Opasne Materije Opsti Deo

PRIMER : UN OTPACI PAMUKA, ZAULJANI, 4.2

LISTICA OPASNOSTI

KLASA 4.2 - MATERIJE SKLONE SAMOZAPALJENJU

Page 10: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICA OPASNOSTI

KLASA 4.3 -MATERIJE KOJE U DODIRU SA

VODOM EMITUJU ZAPALJIVE GASOVE

Materije koje reaguju sa vodom i emituju zapaljive gasove

koji mogu sa vazduhom da formiraju eksplozivnu smešu,

kao i predmeti koji sadrţe takve materije.

PRIMER: 1402 kalcijum karbid 4.3

Page 11: Opasne Materije Opsti Deo

PRIMER : UN 2015 VODONIK PEROKSID, 5.1

Kontakt vodonik peroksida sa oĉima moţe izazvati

ozbiljne povrede roţnjaĉe ili koţe.

KLASA 5.1- OKSIDIRAJUĆE MATERIJE

LISTICA OPASNOSTI

Page 12: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICA OPASNOSTI

KLASA 5.2- ORGANSKI PEROKSIDI

Postoji velika opasnost od eksplozije i samozapaljenja,

posebno kod oštećenih pakovanja i prosutog sadrţaja.

PRIMER : UN 3109 Organski peroksid

tip F,teĉnost 5.2

Page 13: Opasne Materije Opsti Deo

Materije za koje eksprimentalno utvrĊeno da pri jednokratnom ili kratkotrajnom delovanju u relativno maloj koliĉini udisanjem, upijanjem preko koţe ili unošenjem u organizam(gutanjem) mogu da naškode zdravlju, ili dovedu do smrti ţivih organizama.

PRIMER : UN 1671 FENOL,ĉvrst 6.1

KLASA 6.1-OTROVNE MATERIJE

LISTICA OPASNOSTI

Page 14: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICA OPASNOSTI

KLASA 6.2-INFEKTIVNE MATERIJE

PRIMER : UN 2814 INFEKTIVNA MATERIJA 6.2

Materije za koje je poznato , ili se moţe pretpostaviti da sadrţe izazivaĉe bolesti, koa što

su mikroorganizmi (ukljuĉujući bakterije, viruse, parazite i gljive), ili rekombinovani

mikroorganizmi (hibridi ili mutanti), za koje je poznato ili se moţe pretpostaviti, da kod

ljudi ili ţivotinja prouzrokuju zarazna bolesti.

Predmeti koji su zagaĊeni virusima ili mikroorganizmima.

Page 15: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICE OPASNOSTI

KLASA 8- KOROZIVNE MATERIJE

PRIMER : UN 1789 HLOROVODONIĈNA KISELINA 8 II

Materije i predmeti koji sadrţe te materije, koje hemijskim delovanjem oštećuju površinsko tkivo koţe i sluzokoţu sa kojim dolaze u dodir i koje prilikom oslobaĊanja nanose štetu drugoj robi i transportnim sredstvima, ili mogu da ih razore i da izazovu druge opasnosti.

Page 16: Opasne Materije Opsti Deo

LISTICE OPASNOSTI

KLASA 9 – OSTALE OPASNE MATERIJE I PREDMETI

PRIMER : UN 2315 POLIHLOROVANI BIFENILI 9 II

Materije i predmeti koji za vreme prevoza predstavljaju neku opasnost koja nije obuhvaćena pojmovima drugih klasa.

Page 17: Opasne Materije Opsti Deo

Table za obeleţavanje vozila postavljaju se uvek na prednjoj i zadnjoj strani vozila, a u pojedinim sluĉajevima i na boĉnim stranama vozila , tako da budu lako uoĉljive i jasno vidljive.

TABLE ZA OBELEŢAVANJE VOZILA KOJA

PREVOZE OPASNU ROBU

Page 18: Opasne Materije Opsti Deo

U gornjem delu table mogu da budu ispisane najmanje dve, a najviše tri cifre i

jedno slovo “X“. Ove oznake identifikuju opasnost od opasne materije.

U donjem delu table uvek je ispisan ĉetvorocifren broj koji identifikuje opasnu materiju (UN broj).

ZNAĈENJE BROJEVA U GORNJEM DELU TABLE :

2-oslobaĊanje gasa usled pritiska ili hemijske reakcije,

3-zapaljive teĉnosti i gasovi ili samozagrevajuće teĉnosti,

4-zapaljive ĉvrste materije ili samozagrevajuće ĉvrste materije,

5-oksidirajuće delovanje materija,

6-otrovnost ili opasnost od infekcije,

7-radioaktivnost,

8-korozivnost,

9-opasnost od spontane burne reakcije.

Prva cifra u gornjem delu table pokazuje glavnu opasnost, a druga cifra i treća ako postoji pokazuje dodatne opasnosti. U sluĉaju da opasna materija nema dodatnu opasnost, na drugom mestu nalazi se ″0″. Slovo ″X″ ispred dve ili tri cifre u gornjem delu table, znaĉi da materija burno reaguje u dodiru sa vodom.

TABLE ZA OBELEŢAVANJE VOZILA KOJA

PREVOZE OPASNU ROBU

Page 19: Opasne Materije Opsti Deo

Obaveštenja o opasnostima koje mogu da nastanu u toku transporta iz pakovanja, velikih pakovanja, vozila, cisterni, kontejnera ili nekih drugih pošiljki i transportnih sredstava koja sadrţe opasne materije, pokazuju listice opasnosti. Oblik , dimenzije , boja i sadrţaj odreĊeni su ADR-om.

Listicama opasnosti obavezno se oznaĉavaju i prazni a neoĉišćeni sudovi i cisterne

PRIMER :

LISTICE OPASNOSTI

Page 20: Opasne Materije Opsti Deo

OBELEŢAVANJE VOZILA

Page 21: Opasne Materije Opsti Deo

OBELEŢAVANJE VOZILA

Page 22: Opasne Materije Opsti Deo

OBELEŢAVANJE VOZILA

Page 23: Opasne Materije Opsti Deo

OBELEŢAVANJE VOZILA

Page 24: Opasne Materije Opsti Deo

OBELEŢAVANJE VOZILA

Page 25: Opasne Materije Opsti Deo

PRIMERI PAKOVANJA OPASNIH MATERIJA

Page 26: Opasne Materije Opsti Deo

PRIMERI PAKOVANJA OPASNIH MATERIJA

Page 27: Opasne Materije Opsti Deo

MEŠOVITI PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Opasne materije mogu burno da reaguju kada doĊu u

meĊusobni kontakt. Pored upotrebe odgovarajuće

ambalaţe, potrebno je voditi raĉuna i o sadrţaju

pakovanja sa razliĉitim opasnim materijama u

tovarnom prostoru vozila ili kontejnera. Iz tih razloga

propisi o prevozu opasne robe sadrţe i zabranu

mešovitog tereta u sluĉajevima kada postoji

nesaglediva opasnost od njihovog meĊusobnog

kontakta.

Page 28: Opasne Materije Opsti Deo

MEŠOVITI PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Page 29: Opasne Materije Opsti Deo