26
REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E NACRT ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA Banja Luka, maj 2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA

E

NACRT

ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA

Banja Luka, maj 2015. godine

Page 2: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Nacrt ZAKON

O PREVOZU OPASNIH MATERIJA

GLAVA I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za prevoz opasnih materija u pojedinim granama

saobradaja, prava i obaveze lica koja učestvuju u prevozu, uslovi za ambalažu i vozila, izdavanje odobrenja za prevoz, uslovi za imenovanje savjetnika za bezbjednost, nadležnost i uslovi za osposobljavanje lica koja učestvuju u prevozu, nadležnost ministarstava u vezi s tim prevozom u Republici Srpskoj, te nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Cilj zakona Član 2.

Cilj ovog zakona je omoguditi bezbjedan prevoz opasnih materija da bi se zaštitili zdravlje i imovina ljudi i životna sredina.

Područje primjene

Član 3. Ovaj zakon primjenjuje se na prevoz opasnih materija u:

1) drumskom saobradaju, 2) željezničkom saobradaju i 3) saobradaju na unutrašnjim plovnim putevima.

Međunarodni ugovori

Član 4. (1) Na prevoz opasnih materija u drumskom saobradaju primjenjuje se Evropski sporazum o

međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (engl. European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR) sa njegovim sastavnim dijelovima, prilozima A i B i aktom o notifikaciji.

(2) Na prevoz opasnih materija u željezničkom saobradaju primjenjuje se Prilog C Konvencije o međunarodnom željezničkom prevozu (engl. Convention concerning International Carriage by Rail – COTIF), odnosno Pravilnik o međunarodnom željezničkom prevozu opasnih materija (engl. Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail – RID).

(3) Na prevoz opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima primjenjuje se Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima (engl. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways – ADN), uključujudi odgovarajude anekse, te izmjene i dopune. (4) Prevoz opasnih materija u drumskom, željezničkom i saobradaju na unutrašnjim plovnim putevima obavlja se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima iz st. 1, 2. i 3. ovog člana (u daljem tekstu: međunarodni ugovori).

Primjena Zakona o opštem upravnom postupku Član 5.

Na sve postupke koji su predmet ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Page 3: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Prevoz radioaktivnih materija Član 6.

Prevoz radioaktivnih materija obavlja se u skladu sa propisima o radijacijskoj i nuklearnoj bezbjednosti u Bosni i Hercegovini.

Izuzeci od primjene zakona Član 7.

(1) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na prevoz opasnih materija u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kao i na prevoz opasnih materija na teritoriji Republike Srpske koji obavljaju međunarodne vojne organizacije ili vozila oružanih snaga drugih država na osnovu ugovora.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija ne primjenjuju se na prevoz opasnih materija prevoznim sredstvima policije Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite.

(3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na pogonsko gorivo u rezervoaru prevoznog sredstva, niti na druge opasne materije koje služe za pogon prevoznog sredstva smještene u za to određene posude, koje čine cjelinu sa prevoznim sredstvom.

Klase opasnih materija Član 8.

Klase opasnih materija prema ADR su sljedede: 1) klasa 1 – eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama, 2) klasa 2 – gasovi, 3) klasa 3 – zapaljive tečne materije, 4) klasa 4.1 – zapaljive čvrste materije, samoreagujude materije i desenzitizovane eksplozivne čvrste materije, 5) klasa 4.2 – samozapaljive materije, 6) klasa 4.3 – materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, 7) klasa 5.1 – oksidirajude materije, 8) klasa 5.2 – organski peroksidi, 9) klasa 6.1 – otrovne materije, 10) klasa 6.2 – zarazne materije, 11) klasa 7 – radioaktivne materije, 12) klasa 8 – nagrizajude (korozivne) materije i 13) klasa 9 – razne opasne materije i predmeti.

Značenje izraza i pojmova Član 9.

(1) Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedede značenje: 1) ambalaža je posuda ili više posuda ili teretni prostor izrađen prema međunarodnim

ugovorima, namijenjen pakovanju ili punjenju opasnim materijama, 2) pakovanje je jedinica ambalaže u koju su upakovane ili napunjene opasne materije, te kao

takva cjelina spremna za prevoz, 3) vozilo je svako prevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim ugovorima, 4) učesnik u prevozu opasnih materija je pošiljalac, prevoznik, organizator prevoza, primalac,

pakiralac, punilac, utovarilac ili davalac usluge pretovara pri promjeni vida saobradaja u prevozu opasnih materija,

5) vozač je lice koje upravlja vozilom koje prevozi opasnu materiju u drumskom saobradaju, 6) pošiljalac je pravno lice ili preduzetnik koji predaje opasnu materiju na prevoz, 7) prevoznik je pravno lice ili preduzetnik koji prevozi opasnu materiju, 8) organizator prevoza opasne materije je pravno lice ili preduzetnik koji organizuje prevoz ili

obavlja druge poslove u vezi sa prevozom opasne materije, 9) primalac je pravno lice ili preduzetnik koji preuzima opasnu materiju,

Page 4: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

10) pakiralac je lice zaposleno kod pošiljaoca koje pakuje, puni ili priprema pakovanja za prevoz, 11) punilac je lice zaposleno kod pošiljaoca, koje opasnu materiju u tečnom, gasovitom,

praškastom ili rasutom stanju puni u teretne prostore prevoznog sredstva namijenjene za prevoz opasnih materija, odnosno priprema napunjene teretne prostore i prevozna sredstva za prevoz,

12) vlasnik, odnosno korisnik teretnog prostora je pošiljalac koji koristi teretni prostor za prevoz opasnih materija,

13) utovarilac je fizičko lice koje utovara pakovanja opasnih materija u teretne prostore vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija,

14) nadzor je svaka provjera, pregled ili drugi postupak koji iz bezbjednosnih razloga sprovodi nadležni organ,

15) savjetnik za bezbjednost je fizičko lice čiji je zadatak sprečavanje rizika prilikom prevoza opasnih materija, njegovih posljedica na lica, imovinu i životnu sredinu,

16) prevoz predstavlja bilo koju prevoznu operaciju kojom se opasne materije prevoze sa jednog na drugo mjesto, uključujudi i njihov utovar i istovar, kao i zaustavljanje u slučaju opasnosti, odnosno nezgode,

17) vagon je bilo koje željezničko vozilo bez vlastitog pogona, koje se krede na točkovima po željezničkim šinama i koristi za prevoz opasnih materija i

18) plovilo je svaki plovni objekat na unutrašnjim plovnim putevima kojim se može bezbjedno prevoziti opasna materija. (2) Ostali izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju isto značenje kao i u

međunarodnim ugovorima.

Povrede odredaba o prevozu opasnih materija Član 10.

(1) Povrede odredaba o prevozu opasnih materija klasifikuju se u tri kategorije. (2) Povreda kategorije I je povreda najvedeg stepena rizika, povreda kategorije II je povreda

srednjeg stepena rizika i povreda kategorije III je povreda najmanjeg stepena rizika. (3) Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) propisuje povrede prema

kategorijama rizika iz stava 2. ovog člana i mjere bezbjednosti.

GLAVA II ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SVE GRANE KOPNENOG SAOBRAĆAJA

1. Uslovi za ambalažu i vozila

Dopuštena ambalaža

Član 11. Za prevoz opasnih materija upotrebljava se ambalaža:

1) koja prema kvalitetu i izradi odgovara količini i specifičnosti opasnih materija koje se u njoj prevoze,

2) u kojoj je u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora dopušten prevoz opasnih materija, 3) koja je provjerena i odobrena u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora i 4) koja ima znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za označavanje opasnosti, te druge

podatke o opasnim materijama i ambalaži u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora. Označavanje ambalaže

Član 12. (1) Proizvođač ambalaže za pakovanje opasnih materija ambalažu koju stavlja u promet označava u skladu sa međunarodnim ugovorima i pribavlja odobrenje za ambalažu. (2) Učesnik u prevozu opasnih materija koristi ambalažu koja je u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim propisima i koja ima odobrenje i oznaku iz stava 1. ovog člana.

Page 5: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

(3) Ne upotrebljavaju se oznake ambalaže za prevoz opasnih materija ako se mogu zamijeniti sa ved odobrenim oznakama, odnosno odobrenim oznakama ambalaže u drugim državama.

Odobrenje za ambalažu Član 13.

(1) Odobrenje za ambalažu za prevoz tečnih zapaljivih materija i gasova, cisterni fiksno pričvršdenih za vozilo u drumskom prevozu izdaje pravno lice koje je prethodno rješenjem ovlastio ministar saobradaja i veza. (2) Odobrenje za posude pod pritiskom za prevoz opasnih materija izdaje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast prenosivih posuda pod pritiskom. (3) Izuzetno od odobrenja iz st. 1. i 2. ovog člana, odobrenje za ambalažu za prevoz opasnih materija izdaje pravno lice na osnovu rješenja ministra industrije, energetike i rudarstva. (4) Pravna lica iz st. 1. i 3. ovog člana mogu izdati odobrenje za ambalažu, ako ambalaža zadovoljava odredbe međunarodnih ugovora i ako ambalažu prati propisana dokumentacija i izvještaj o ispitivanju. (5) Uslove koje ispunjavaju pravna lica iz stava 1. ovog člana za izdavanje odobrenja za ambalažu, postupak za dobijanje i oduzimanje ovlašdenja, uslove i postupak odobrenja ambalaže za prevoz opasnih materija, kao i uslove za oduzimanje odobrenja za ambalažu za prevoz opasnih materija propisuje ministar saobradaja i veza, u skladu sa međunarodnim ugovorima, uz saglasnost ministra za klasu 1 i ministra zdravlja i socijalne zaštite za klasu 6.1. i 6.2. (6) Uslove koje ispunjavaju pravna lica iz stava 3. ovog člana za izdavanje odobrenja za ambalažu, postupak za dobijanje i oduzimanje ovlašdenja, uslove i postupak odobrenja ambalaže za prevoz opasnih materija, kao i uslove za oduzimanje odobrenja za ambalažu za prevoz opasnih materija propisuje ministar industrije, energetike i rudarstva, u skladu sa međunarodnim ugovorima, uz saglasnost ministra za klasu 1 i ministra zdravlja i socijalne zaštite za klasu 6.1. i 6.2. (7) Ovlašdenja iz st. 1. i 3. ovog člana važe pet godina, nakon čega se vrši revizija. (8) Pravna lica iz st. 1. i 3. ovog člana mogu kao osnov za izdavanje odobrenja za ambalažu uzimati i rezultate provjere i izvještaje ispitivanja stranih subjekata, koji su ovlašteni od nadležnih institucija te države, a koja ispunjavaju uslove definisane međunarodnim ugovorima i ako je to u interesu jednostavnosti, ekonomičnosti i brzine postupka. (9) Odobrenje za ambalažu za prevoz opasnih materija koje je izdao nadležni organ strane države, priznaje se ako je ambalaža odobrena prema međunarodnim ugovorima.

Ograničenje upotrebe ambalaže Član 14.

Ako je zbog bezbjednog prevoza neophodno ili ako je određeno međunarodnim ugovorima, u odobrenju za ambalažu mogu se definisati odgovarajuda ograničenja upotrebe ambalaže, vremenska ograničenja, te posebni uslovi i slično.

Zabrana upotrebe ambalaže za prevoz Član 15.

Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da ambalaža za prevoz opasnih materija nije u skladu sa međunarodnim ugovorima, zabranjuje se upotreba ambalaže za prevoz opasnih materija i o tome se obavještavaju nadležna ministarstva iz člana 13. st. 1. i 3. ovog zakona, koja pokredu postupak oduzimanja odobrenja za ambalažu i oduzimanja ovlašdenja pravnom licu za izdavanje odobrenja za ambalažu.

Vozila

Član 16. Za prevoz opasnih materija koriste se vozila koja:

1) su proizvedena i opremljena u skladu sa međunarodnim ugovorima,

Page 6: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

2) imaju Certifikat o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija, ako je to određeno međunarodnim ugovorima, izdat od ustanova koje je ovlastio nadležni organ gdje je izvršena registracija vozila i

3) su označena u skladu sa međunarodnim ugovorima.

2. Obaveze učesnika u prevozu

Preventivne mjere bezbjednosti i postupak u slučaju nezgode Član 17.

(1) Učesnici u prevozu opasnih materija, s obzirom na vrstu mogudih opasnosti, preduzimaju sve potrebne mjere da bi se spriječila nezgoda, odnosno da bi se u najvedoj mogudoj mjeri umanjile posljedice nezgode.

(2) U slučaju opasnosti, odnosno nezgode, učesnici u prevozu opasnih materija odmah obavještavaju najbližu policijsku stanicu i prilažu potrebne podatke radi preduzimanja odgovarajudih mjera.

(3) U slučaju nastanka nezgode, u skladu sa međunarodnim ugovorima, prevoznik, savjetnik za bezbjednost ili organizator prevoza, dostavlja izvještaj o nezgodi u što kradem roku, a ne dužem od 30 dana, nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(4) Prevoznik, pošiljalac, primalac i organizator prevoza sarađuju međusobno i sa ovlaštenim licama nadležnih organa radi preduzimanja odgovarajudih bezbjednosnih i preventivnih mjera, te postupanja pri nastanku nezgode.

Obaveze pošiljalaca

Član 18. Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako:

1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje za prevoz opasnih materija u skladu sa čl. 28. i 31. ovog zakona, 3) su upakovane ili punjene u ambalažu koja zadovoljava uslove iz člana 11. ovog zakona, 4) ispunjava uslove o načinu prevoza, zajedničkom utovaru, rukovanju, čuvanju, čišdenju i

dekontaminaciji i druge odredbe međunarodnih ugovora, 5) vozilo, odnosno prevozna jedinica zadovoljava uslove iz člana 16. ovog zakona, 6) su vozaču, odnosno licu koje obavlja prevoz, uručene propisane isprave u skladu sa

međunarodnim ugovorima i 7) su primijenjene i druge mjere bezbjednosti u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Obaveze organizatora prevoza

Član 19. Organizator prevoza organizuje prevoz uz ispunjavanje uslova iz člana 18. ovog zakona.

Obaveze pakiralaca Član 20.

Obaveza pakiraoca je da primijeni odredbe: 1) o pakovanju, 2) o znakovima upozorenja, natpisima, oznakama, listicama za označavanje opasnosti prilikom

pripreme pakovanja i 3) druge mjere bezbjednosti u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Obaveze punilaca

Član 21. Obaveza punioca je da:

Page 7: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

1) prije punjenja opasnih materija u teretne prostore namijenjene za prevoz opasnih materija provjeri da li su teretni prostori i njihova oprema očišdeni i tehnički ispravni i da li je istekao rok za kontrolu njihove ispravnosti,

2) teretne prostore vozila namijenjene za prevoz opasnih materija puni opasnim materijama koje se smiju prevoziti u tim teretnim prostorima ili cisternama,

3) pri punjenju opasnih materija u susjedne komore višedijelnog teretnog prostora, poštuje odredbe o opasnim materijama koje se nalaze neposredno jedna pored druge,

4) prilikom punjenja opasnih materija u teretne prostore poštuje dopušteni stepen punjenja, odnosno dopuštenu masu punjenja po litri zapremine,

5) prije i nakon punjenja opasnih materija u teretne prostore provjeri nepropusnost uređaja za punjenje i pražnjenje,

6) osigura da se na vanjskoj strani teretnog prostora koju puni ne nalaze ostaci opasnih materija,

7) teretni prostor puni samo na posebno uređenom mjestu za punjenje i 8) primijeni i druge mjere bezbjednosti u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Obaveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora

Član 22. Obaveza vlasnika ili korisnika teretnog prostora je da:

1) primijeni odredbe o konstrukciji, opremi, kontroli i označavanju teretnog prostora, 2) održava teretni prostor i njegovu opremu u skladu sa međunarodnim ugovorima i 3) obavezno primijeni i druge mjere bezbjednosti u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Obaveze utovarilaca

Član 23. Obaveza utovarioca je da:

1) započne utovar kada su ispunjeni svi uslovi za prevoz opasnih materija iz člana 18. ovog zakona,

2) poštuje odredbe o zabrani zajedničkog utovara i o razdvajanju opasnih materija od životnih namirnica i stočne hrane,

3) utovara opasne materije samo na određenom i u tu svrhu opremljenom mjestu za utovar i 4) primijeni i druge mjere bezbjednosti u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Obaveze prevoznika

Član 24. Prevoznik prevozi opasne materije, ako:

1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) posjeduje odobrenje za prevoz iz člana 28, odnosno iz člana 31. ovog zakona, 3) su opasne materije upakovane u ambalaži koja zadovoljava uslove iz člana 11. ovog zakona, 4) su ispunjene odredbe o načinu prevoza, zajedničkom utovaru, rukovanju i osiguranju opasnih

materija, čišdenju, otplinjavanju i dekontaminaciji teretnih prostora, te druge odredbe međunarodnih ugovora,

5) vozilo zadovoljava uslove iz člana 16. ovog zakona i tehnički je ispravno, 6) je vozilo pravilno natovareno i opteredeno u skladu sa najvedim dopuštenim količinama

opasnih materija u skladu sa međunarodnim ugovorima, 7) posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu tredim licama i 8) primijeni i druge mjere bezbjednosti u skladu s međunarodnim ugovorima i drugim propisima

kojima se uređuje bezbjednost prevoza.

Obaveze primalaca Član 25.

Obaveza primaoca je da:

Page 8: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

1) preuzme u najkradem mogudem roku opasne materije, 2) očisti vozilo i/ili teretni prostor i izvrši otplinjavanje ili dekontaminaciju i nakon čišdenja,

otplinjavanja ili dekontaminacije sa vozila, ukloni znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za označavanje opasnosti, ako je to propisano međunarodnim ugovorima,

3) istovara opasne materije samo na za to određenom i posebno opremljenom mjestu za istovar i

4) primijeni i druge mjere bezbjednosti u skladu s međunarodnim ugovorima i drugim propisima kojima se uređuje bezbjednost prevoza.

Obaveze prevoznika u slučaju gubitka opasnih materija

Član 26. Prevoznik bez odgađanja obavještava najbližu policijsku stanicu o opasnosti od gubitka

opasnih materija, te preduzima sve neophodne mjere u slučaju gubitka opasnih materija u toku prevoza, da bi se izgubljene opasne materije pronašle.

Mjere u slučaju prosipanja ili isticanja opasnih materija Član 27.

(1) Opasne materije koje su se za vrijeme prevoza prosule ili su istekle, prevoznik osigurava, prikuplja ili odstranjuje, odnosno smješta na za to određeno mjesto ili ih na drugi način čini bezopasnim i o tome odmah obavještava policiju, koja obavještava operativno-komunikativni centar.

(2) Ako prevoznik nije u mogudnosti da postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, organi iz stava 1. ovog člana angažovade pravno lice koje raspolaže tehničkim sredstvima za izvršenje takvog zadatka, na račun prevoznika.

(3) Prosute ili istekle opasne materije i kontaminirani predmeti se zbrinjavaju u skladu s posebnim propisima.

3. Odobrenje za prevoz

Postupak izdavanja odobrenja Član 28.

(1) Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija u unutrašnjem saobradaju izdaje centar javne bezbjednosti, odnosno stanica javne bezbjednosti Ministarstva sa čijeg područja se upuduje eksplozivna materija, a u međunarodnom saobradaju nadležna organizaciona jedinica Ministarstva u sjedištu.

(2) Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno za unutrašnji prevoz prema izuzecima određenim međunarodnim ugovorima, ali je potrebno o tačnom vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prevoza eksplozivnih materija obavijestiti centar javne bezbjednosti, odnosno stanicu javne bezbjednosti Ministarstva sa čijeg područja se upuduje eksplozivna materija, najmanje 24 časa prije početka prevoza.

(3) Ako je ugovoren uvoz ili izvoz vede količine eksplozivnih materija koje ne mogu da se prevezu preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije Republike Srpske jednim prevoznim sredstvom, ni sa više prevoznih sredstava istovremeno, odobrenje za prevoz izdaje se za cijelu količinu eksplozivnih materija i u tom slučaju, prevoz cijele količine eksplozivnih materija izvršava se preko istog graničnog prelaza i u roku ne dužem od dva mjeseca.

(4) Podnosilac zahtjeva na osnovu odobrenja iz stava 3. ovog člana, obavještava nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva o tačnom vremenu početka i vremenu završetka prevoza, najmanje 24 časa prije početka prevoza.

(5) Ukoliko su odobrenjem za prevoz radioaktivnih i nuklearanih materija, koje izdaje Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost propisane posebne mjere u prevozu, Ministarstvo po obavještenju postupa u skladu sa posebno naloženim mjerama.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Page 9: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Član 29. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija podnosi pošiljalac,

uvoznik, organizator prevoza, primalac ili kupac, a zahtjev sadrži: 1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu i brojeve njihovih telefona, 2) UN brojeve opasnih materija, te podatke i potvrde određene međunarodnim ugovorima, 3) podatke o vrsti, tehničkom nazivu, količini, načinu pakovanja, hemijskom i fizičkom sastavu

opasnih materija, 4) određivanje pravca kretanja (itinerara), 5) podatke o mjestu utovara i istovara, 6) datum i približan čas otpočinjanja prevoza, 7) podatke o vozilu i vozaču za prevoz opasnih materija u drumskom saobradaju (broj ADR

certifikata za vozača i vozilo i rok važenja), 8) odobrenje nadležnog organa susjedne države kojim se odobrava uvoz ili tranzit, 9) odobrenje za uvoz/izvoz eksplozivnih materija izdato od Ministarstva spoljne trgovine i

ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, 10) podatke da je eksplozivna materija stavljena u promet u skladu sa propisima o prometu

eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i 11) odobrenje za nabavku eksplozivnih materija.

(2) Kada se zahtjev za izdavanje odobrenja odnosi na višekratni prevoz iz člana 28. stav 3. ovog zakona, potrebno je navesti podatke iz stava 1. ovog člana, a najava prevoza treba da sadrži podatke iz stava 1. t. 7) i 8) ovog člana.

(3) Pravno ili fizičko lice koje u okviru svoje djelatnosti izvodi minerske radove, u zahtjevu za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija u unutrašnjem saobradaju, pored podataka iz stava 1. ovog člana, prilaže i dokaz o izvođenju minerskih radova.

Dodatni uslovi za izdavanje odobrenja Član 30.

(1) Radi zaštite ljudi, životne sredine, odnosno zaštite prevoza od neovlaštenih lica u odobrenju mogu, po potrebi, biti određeni dodatni uslovi za prevoz ili posebne mjere bezbjednosti (pravac i vrijeme kretanja, pratnja pošiljaoca ili prevoznika ili pratnja pripadnika policije).

(2) Troškove posebnih mjera bezbjednosti iz stava 1. ovog člana u unutrašnjem saobradaju snosi pošiljalac ili primalac eksplozivne materije, a pri uvozu, izvozu ili tranzitu eksplozivne materije – prevoznik ili primalac.

Posebno odobrenje Član 31.

(1) Radi testiranja opasnih materija ili zbog posebnih okolnosti prevoza određenih međunarodnim ugovorima, te radi zaštite ili spasavanja, ministar može izdati posebno odobrenje za prevoz opasnih materija, ako je zagarantovan prihvatljiv nivo bezbjednosti prevoza.

(2) Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na određeno vrijeme.

4. Ograničenja

Zabrana prevoza Član 32.

Ministarstvo može zabraniti prevoz određenih opasnih materija, odnosno dopustiti prevoz samo pod posebnim uslovima kada je to nužno zbog bezbjednosti saobradaja, održavanja javnog reda ili zaštite ljudi i životne sredine.

Zabrana označavanja vozila i pakovanja Član 33.

Page 10: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Zabranjeno je znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama koje se koriste za označavanje opasnosti prema međunarodnim ugovorima, označavati pakovanja, odnosno vozila kojima se ne obavlja prevoz opasnih materija.

GLAVA III SAVJETNIK ZA BEZBJEDNOST I LICA KOJA UČESTVUJU U PREVOZU

OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, ŽELjEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA

Savjetnik za bezbjednost

Član 34. (1) Pravna, odnosno fizička lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj čija

registrovana djelatnost obuhvata prevoz opasnih materija drumskim saobradajem, željeznicom ili unutrašnjim plovnim putevima, te u vezi s tim pakovanje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, imenuju najmanje jednog savjetnika za bezbjednost za prevoz opasnih materija (u daljem tekstu: savjetnik).

(2) Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana dostavljaju Ministarstvu saobradaja i veza podatke o savjetniku najkasnije 15 dana od dana imenovanja, kao i podatke o eventualnim izmjenama.

(3) Savjetnik posjeduje Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija. (4) Poslove savjetnika može obavljati lice koje je zaposleno u pravnom licu ili kod fizičkog lica

iz stava 1. ovog člana i koje obavlja i druge poslove, odnosno lice koje nije zaposleno u pravnom licu ili kod fizičkog lica, a posjeduje Uvjerenje iz stava 3. ovog člana.

(5) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti savjetnika koje je izdato u drugoj državi, izjednačeno je sa Uvjerenjem koje je izdato u Republici Srpskoj, ako je izdato u skladu sa međunarodnim ugovorima.

(6) Pravna i fizička lica koja prevoze opasne materije prema izuzecima određenim međunarodnim ugovorima ne imenuju savjetnika.

Poslovi savjetnika

Član 35. Poslovi savjetnika su:

1) da prati i primjenjuje propise iz oblasti prevoza opasnih materija, 2) nadzor nad rukovanjem opasnim materijama u pravnom licu ili kod fizičkog lica u skladu sa

propisima kojima se uređuje prevoz opasnih materija, 3) savjetovanje odgovornih lica u pravnom licu ili kod fizičkog lica, 4) savjetovanje lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija u pravnom licu ili kod fizičkog

lica, 5) nadgledanje i pradenje stručnog osposobljavanja lica u pravnom licu ili kod fizičkog lica koja

učestvuju u prevozu opasnih materija, te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju, 6) sprovođenje odgovarajudih mjera radi sprečavanja nezgoda, odnosno težih kršenja propisa, 7) nalaganje i preduzimanje odgovarajudih mjera u slučaju nezgode i 8) izrada godišnjeg izvještaja i obavljanje drugih poslova u vezi sa prevozom opasnih materija.

Stručno osposobljavanje savjetnika

Član 36. (1) Stručno osposobljavanje savjetnika obavljaju ustanove prema planu i programu stručnog

osposobljavanja savjetnika koje je rješenjem ovlastio ministar saobradaja i veza. (2) Provjeru znanja savjetnika i izdavanje Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za prevoz

opasnih materija, u skladu sa međunarodnim ugovorima, obavlja Ministarstvo saobradaja i veza.

Page 11: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

(3) Ministar saobradaja i veza donosi pravilnik kojim propisuje uslove koje ispunjavaju ustanove iz stava 1. ovog člana, način i postupak stručnog osposobljavanja savjetnika, izgled i rok važenja Uvjerenja iz člana 34. stav 3. ovog zakona, kriterijume za izbor članova ispitne komisije, broj članova, način sprovođenja ispita i visinu naknade.

(4) Za utvrđivanje stručne osposobljenosti savjetnika plada se naknada, a članovi ispitne komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Stručna obuka lica koja učestvuju u prevozu Član 37.

(1) Lice koje učestvuje u prevozu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, odnosno pri pakovanju, utovaru, istovaru, punjenju i pražnjenju koje je u vezi s tim prevozom, stručno je osposobljeno u skladu sa propisima o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

(2) Lice koje učestvuje u prevozu opasnih materija, izuzev opasnih materija navedenih u stavu 1. ovog člana, odnosno pri pakovanju, utovaru, istovaru, punjenju i pražnjenju koje je u vezi sa tim prevozom, stručno je osposobljeno u skladu sa međunarodnim ugovorima i u skladu sa zahtjevima njegovih radnih obaveza i odgovornosti i obavezama učesnika u prevozu opasnih materija kod kojeg je zaposlen, te posjeduje dokaz o tome.

(3) Učesnik u prevozu opasnih materija stručno osposobljava za rad u prevozu opasnih materija lice koje prima u radni odnos na poslove iz stava 2. ovog člana ili utvrđuje da je ved stručno osposobljeno u skladu sa međunarodnim ugovorima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(4) Lice zaposleno kod učesnika u prevozu opasnih materija iz stava 1. ovog člana može obavljati zadatke za koje još nije stručno osposobljeno, samo u slučaju direktnog nadzora drugog obučenog lica.

(5) Učesnik u prevozu opasnih materija obezbjeđuje periodično obnavljanje znanja zaposlenih lica iz stava 2. ovog člana, u periodu koji ne može biti duži od tri godine i vodi evidenciju o obučenosti zaposlenih lica.

(6) Kada je lice iz stava 2. ovog člana stručno osposobljeno, odnosno kada je obnovilo znanje, ovlaštena ustanova izdaje potvrdu o stručnoj osposobljenosti.

(7) Ministar rada i boračko-invalidske zaštite donosi pravilnik kojim propisuje način i postupak stručnog osposobljavanja lica iz stava 2. ovog člana, uslove koje ispunjavaju ustanove koje vrše stručno osposobljavanje, te sadržaj i rok važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti.

GLAVA IV POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM

SAOBRAĆAJU

Obaveze prevoznika Član 38.

(1) Prevoznik osigurava vozilo za prevoz opasnih materija u skladu sa članom 16. ovog zakona.

(2) Prevoz opasnih materija prevoznik povjerava vozaču koji je stručno osposobljen za prevoz opasnih materija u skladu sa članom 43. ovog zakona.

Obaveze pošiljalaca Član 39.

Pošiljalac koji predaje opasne materije na prevoz u drumskom saobradaju ispunjava obaveze iz člana 18. ovog zakona i:

1) upoznaje prevoznika sa propisanim označavanjem vozila, 2) upoznaje prevoznika sa opasnim materijama, 3) označava pakovanja znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za označavanje

opasnosti i 4) ispunjava i druge uslove za prevoz u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Page 12: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Uslovi i obaveze vozača Član 40.

Vozač može prevoziti opasne materije, ako: 1) je navršio 21 godinu života, 2) posjeduje ispravu o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija u skladu sa

međunarodnim ugovorima, 3) posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu tredim licama, 4) posjeduje isprave i dodatnu opremu u skladu sa međunarodnim ugovorima, 5) je upoznat sa obavezama i specifičnostima prevoza, 6) vozilo, opasne materije i teret odgovaraju propisima, 7) su pakovanja i vozilo označeni odgovarajudim znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i

listicama za označavanje opasnosti, te drugim informacijama o opasnim materijama i vozilu u skladu sa međunarodnim ugovorima i

8) su ispunjeni drugi uslovi za prevoz u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Mjere bezbjednosti i saradnja Član 41.

(1) Vozač u toku utovara, prevoza i istovara opasnih materija poštuje mjere bezbjednosti u vezi sa vozilom i nadzorom vozila, kao i odredbe o parkiranju, u skladu sa međunarodnim ugovorima.

(2) Ministar saobradaja i veza, uz saglasnost ministra, ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi rješenje kojim određuje dozvoljena parking mjesta za vozila koja prevoze opasne materije i uslove koje ta mjesta ispunjavaju, kao i ograničenja za prevoz opasnih materija na javnim putevima.

(3) Ministri iz stava 2. ovog člana određuju koordinatore za međusobnu saradnju i dostavljaju Ministarstvu podatke i informacije o opasnim materijama iz svoje nadležnosti.

Pregled vozila Član 42.

(1) Pregled ispravnosti vozila i obrada dokumentacije na osnovu koje se izdaje Certifikat o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija, obavlja pravno lice koje ovlasti Ministarstvo saobradaja i veza.

(2) Pravna lica iz stava 1. ovog člana obavljaju pregled vozila, obradu dokumentacije i izdaju Certifikate o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija, u skladu sa međunarodnim ugovorima i odredbama ovog zakona.

(3) Pregled vozila, na osnovu kojeg se izdaje Certifikat iz stava 1. ovog člana, mogu obavljati lica sa završenom najmanje višom stručnom spremom mašinskog smjera koja ovlasti pravno lice iz stava 1. ovog člana.

(4) Obradu dokumentacije na osnovu koje se izdaje Certifikat iz stava 1. ovog člana mogu obavljati lica sa završenom najmanje visokom stručnom spremom mašinskog smjera.

(5) Pravilnik o postupku i mjestu pregleda vozila za prevoz opasnih materija, izdavanje i izgled Certifikata iz stava 1. ovog člana, u skladu sa međunarodnim ugovorima, kao i uslove koje ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana donosi ministar saobradaja i veza.

Stručno osposobljavanje vozača Član 43.

(1) Vozač vozila za prevoz opasnih materija je stručno osposobljen za prevoz opasnih materija.

(2) Stručno osposobljavanje vozača u skladu sa međunarodnim ugovorima obavlja ustanova koju za to ovlasti ministar.

(3) Provjeru stručne osposobljenosti vozača obavlja Ministarstvo. (4) O položenom stručnom ispitu izdaje se potvrda i vodi se evidencija.

Page 13: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

(5) Program, način stručnog osposobljavanja i provjere stručne osposobljenosti vozača, izgled, sadržaj i postupak izdavanja potvrde o položenom ispitu vozača, uslove koje ispunjavaju ustanove koje vrše stručno osposobljavanje vozača, te kriterijume za izbor članova ispitne komisije, broj članova i visinu naknade, a u skladu sa međunarodnim ugovorima, propisuje ministar.

(6) Za provjeru stručne osposobljenosti vozača za prevoz opasnih materija plada se naknada, a članovi ispitne komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Privremena zabrana, odnosno prekid prevoza

Član 44. (1) Ukoliko inspektor iz člana 61. stav 1. ovog zakona utvrdi povrede odredaba o prevozu

opasnih materija, može privremeno zabraniti nastavak prevoza, odrediti mjere za otklanjanje nepravilnosti, odnosno primijeniti druge propisane mjere.

(2) Nedostaci iz stava 1. ovog člana otklanjaju se na licu mjesta, ako se time ne ugrožavaju ljudi, imovina ili životna sredina, a u slučaju određivanja mjera, na licu mjesta inspektor vozaču ukazuje na prekršaj koji je počinio i koje nedostatke je potrebno otkloniti da bi mogao nastaviti s prevozom.

(3) U toku trajanja privremene zabrane prevoza, vozilo je mogude premjestiti samo u skladu sa uputstvom inspektora, a u slučaju eventualnog kršenja odredbe o privremenoj zabrani prevoza, odnosno izrečenih mjera, inspektor sprečava nastavak prevoza na način da vozilo isključi iz saobradaja i na račun prevoznika zadržava na primjerenom, osiguranom mjestu.

(4) Ako je vozilo oštedeno u saobradajnoj nezgodi, policijski službenik koji obavlja uviđaj oduzima Certifikat o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija, predaje ga pravnom licu koje je izdalo Certifikat i o tome obavještava Ministarstvo saobradaja i veza.

(5) Ako drugi nadležni organ za vrijeme nadzora nad prevozom opasnih materija utvrdi nedostatke koji bi mogli uticati na bezbjednost ljudi, imovine, odnosno životne sredine, o tome obavještava inspekciju iz člana 60. stav 1. ovog zakona i prilaže podatke o vozilu i opasnim materijama.

Nadzor kod pošiljalaca, prevoznika, odnosno primalaca Član 45.

(1) Inspektor može preventivno ili prilikom nadzora nad prevozom opasnih materija, kada utvrdi nedostatke, sprovesti nadzor kod pošiljalaca, prevoznika ili primalaca opasnih materija, odnosno kod drugih pravnih ili fizičkih lica koja obavljaju djelatnost u vezi sa prevozom opasnih materija.

(2) Učesnici u prevozu opasnih materija iz stava 1. ovog člana omogudavaju inspektoru pregled vozila i uvid u dokumentaciju koja se odnosi na prevoz opasnih materija.

(3) Kontrolom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se bezbjednosni uslovi koji se odnose na prevoz opasnih materija kod pošiljalaca, prevoznika ili primalaca opasnih materija i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost u vezi sa prevozom opasnih materija.

(4) Ukoliko se prilikom nadzora iz st. 1. i 2. ovog člana utvrdi jedan ili više prekršaja u vezi sa prevozom opasnih materija, uzroci prekršaja se otklanjaju prije nego što vozilo napusti mjesto nadzora.

Ulazak na teritoriju Republike Srpske

Član 46. (1) Policijski službenik Ministarstva isključide iz saobradaja vozilo registrovano u Federaciji

Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ili drugoj državi, ako utvrdi da je počinjena povreda odredaba o prevozu opasnih materija i preduzede druge odgovarajude mjere, a nastavak prevoza omoguditi kada se uzroci prekršaja otklone.

(2) U slučaju isključenja vozila iz saobradaja iz stava 1. ovog člana, policijski službenik preduzima propisane mjere iz člana 47. stav 2. ovog zakona.

Page 14: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Pravna pomod Član 47.

(1) Inspektor podatke o težim i ponovljenim kršenjima međunarodnih ugovora dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva, koja razmjenjuje podatke sa nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno druge države gdje je vozilo registrovano.

(2) Ako nadležni organ Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno druge države, zatraži pokretanje postupka protiv prevoznika registrovanog u Republici Srpskoj ili ako zatraži podatke potrebne za razjašnjavanje okolnosti kršenja međunarodnih ugovora u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, odnosno drugoj državi, odnosno pokretanje postupka protiv prevoznika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva određuje mjere u skladu sa ovim zakonom.

(3) O donesenim mjerama iz stava 2. ovog člana Ministarstvo obavještava nadležni organ Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno druge države.

Godišnji izvještaj Član 48.

(1) Inspektori iz člana 61. stav 1. ovog zakona koji sprovode nadzor nad prevozom opasnih materija dostavljaju nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva godišnji izvještaj o obavljenim inspekcijskim pregledima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja aprila tekude godine.

(2) Godišnji izvještaj sadrži: 1) utvrđenu ili procijenjenu količinu prevezenih opasnih materija, 2) broj provjerenih vozila, svrstanih po državama registracije, 3) broj i vrste utvrđenih prekršaja, 4) broj i vrste izrečenih mjera i 5) broj sprovedenih nadzora.

(3) Ministarstvo na osnovu prikupljenih podataka izrađuje zajednički godišnji izvještaj i dostavlja ga nadležnim međunarodnim organima.

GLAVA V POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U ŽELjEZNIČKOM

SAOBRAĆAJU

Vrste dopuštenih vozova, prevoz opasnih materija kao ručnog prtljaga, prijavljenog prtljaga ili vozila utovarenih na voz

Član 49. (1) Opasne materije prevoze se samo u teretnim vozovima, osim:

1) opasnih materija prihvatljivih za prevoz prema međunarodnom ugovoru, pridržavajudi se najvedih količina i posebnih uslova prevoza u vozovima drugačijim od teretnih vozova i

2) opasnih materija koje se prevoze po posebnim uslovima prema međunarodnom ugovoru kao ručna prtljaga ili se predaju kao prtljaga ili vozila utovarena na voz. (2) Putnik ne može ponijeti sa sobom opasnu materiju, odnosno ručnu prtljagu ili ih predati

kao prtljag, odnosno utovariti vozilo na voz, ako ne zadovoljava uslove prema međunarodnom ugovoru.

Obaveze pošiljalaca

Član 50. Pošiljalac opasne materije predaje na prevoz u željezničkom saobradaju, ako su ispunjeni

uslovi iz člana 18. ovog zakona i ako je:

Page 15: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

1) prevoznika upoznao sa propisanim označavanjem željezničkih kola i podacima o opasnim materijama i

2) u skladu sa međunarodnim ugovorom, na željeznička kola i pakovanja opasnih materija stavio znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za označavanje opasnosti.

Obaveze punilaca

Član 51. Pored obaveza iz člana 21. ovog zakona, punilac opasnih materija provjerava da li je istekao

rok za sljededu kontrolu cisterne.

Obaveze prevoznika Član 52.

Pored obaveza iz člana 24. ovog zakona prevoznik prije otpočinjanja, kao i u toku prevoza, brzo i bez ograničenja menadžeru željezničke infrastrukture daje na raspolaganje podatke u vezi sa prevozom opasnih materija u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Poslovi menadžera željezničke infrastrukture Član 53.

(1) Poslovi menadžera željezničke infrastrukture su: 1) izrađivanje internih planova za hitne slučajeve na ranžirnim kolosijecima u skladu sa

međunarodnim ugovorom i 2) prije otpočinjanja prevoza, obezbjeđivanje brzog i neograničenog pristupa informacijama o

predmetnom sastavu voza, UN brojevima opasnih materija, rasporedu vagona u vozu, pakovanju, masi ili zapremini opasnih materija. (2) Informacije iz stava 1. tačka 2) ovog člana stavljaju se na raspolaganje hitnim službama

kojima su informacije potrebne u svrhu bezbjednosti ili intervencije u hitnim slučajevima.

Mjesta utovara, odnosno istovara Član 54.

Ministar saobradaja i veza, uz saglasnost ministra, donosi rješenje kojim određuje dozvoljena mjesta utovara i istovara za klase 1, 2 i 3, odnosno uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite za klase 6.1 i 6.2.

GLAVA VI POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNIH MATERIJA NA UNUTRAŠNjIM

PLOVNIM PUTEVIMA

Prevoz na unutrašnjim plovnim putevima Član 55.

(1) Na unutrašnjim plovnim putevima opasne materije prevoze se brodovima ili plovilima koji su za to namijenjeni.

(2) Opasne materije mogu se prevoziti sa jedne obale na drugu obalu i skelama, s tim da se u toku prevoza opasnih materija na skeli ne smiju nalaziti putnici.

(3) Brodovi ili plovila natovarena opasnim materijama mogu zimovati u zimovnicima samo ako se pritom mogu sprovesti sve mjere bezbjednosti propisane za skladištenje i čuvanje opasnih materija.

(4) Ministar saobradaja i veza, uz saglasnost ministra, ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi pravilnik o načinu prevoza opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima, istovaru i utovaru i obavezama učesnika u prevozu opasnih materija u vanrednim događajima.

(5) Ministar saobradaja i veza, uz saglasnost ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, ministra i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosi pravilnik kojim uređuje

Page 16: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

mjesta i bliže uslove pod kojima može da se usidri brod radi otklanjanja nedostataka, isključenja iz saobradaja i kontrole prevoza opasnih materija.

Provjera utovarenog tereta

Član 56. (1) Ministar saobradaja i veza, u skladu sa međunarodnim ugovorom, donosi pravilnik kojim

propisuje uslove koje ispunjava pravno, odnosno fizičko lice koje obavlja provjeru utovarenog tereta sa opasnim materijama.

(2) Ministar saobradaja i veza, u skladu sa pravilnikom iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje kojim daje ovlašdenje za obavljanje provjere utovarenog tereta sa opasnim materijama.

(3) Propise o načinu prevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima donosi ministar saobradaja i veza, uz saglasnost ministra.

(4) Tehnička pravila o podobnosti brodova za prevoz opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima donosi ministar saobradaja i veza.

GLAVA VII EVIDIDENCIJE

Vođenje evidencija

Član 57. (1) Zbog bezbjednosti prevoza opasnih materija, ispunjavanja uslova iz međunarodnih

sporazuma i sprovođenja obaveza propisanih ovim zakonom, Ministarstvo vodi evidenciju izdatih potvrda o osposobljenosti vozača za prevoz opasnih materija u drumskom saobradaju, a evidenciju pravnih i fizičkih lica koja su imenovala savjetnika vodi Ministarstvo saobradaja i veza.

(2) Evidencija o izdatim potvrdama o osposobljenosti vozača za prevoz opasnih materija u drumskom saobradaju sadrži:

1) broj potvrde, 2) datum izdavanja potvrde, 3) ime, prezime i datum rođenja vozača, 4) rok važenja potvrde o osposobljenosti vozača i 5) datum važenja potvrde nakon njenog produžavanja.

(3) Evidencija pravnih i fizičkih lica koji imenuju savjetnika sadrži: 1) naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica, 2) sjedište pravnog lica, odnosno prebivalište fizičkog lica, 3) ime i prezime savjetnika i 4) datum dostave podatka o imenovanju savjetnika.

Način prikupljanja podataka

Član 58. (1) Podaci o pravnim i fizičkim licima koja su imenovala savjetnika prikupljuju se na osnovu

podataka koje ta lica dostavljaju Ministarstvu saobradaja i veza na osnovu člana 34. stava 2. ovog zakona.

(2) Ministarstvo saobradaja i veza na osnovu sprovedenih ispita za savjetnike utvrđuje i vodi katalog pitanja.

(3) Obrada i pristup podacima iz evidencija iz člana 57. ovog zakona vrši se u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

GLAVA VIII NADZOR INSPEKCIJSKIH I DRUGIH ORGANA

Page 17: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Nadzor nad sprovođenjem Zakona

Član 59. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu ovog

zakona u okviru svoje nadležnosti sprovode Ministarstvo saobradaja i veza i Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor Član 60.

(1) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona neposredno vrši nadležna organizaciona jedinica Ministarstva i Republička uprava za inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu od požara.

(2) Prilikom sprovođenja neposrednog inspekcijskog nadzora, nadležni organi iz stava 1. ovog člana ovlašdeni su da rješenjem:

1) narede da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku, 2) zabrane upotrebu ambalaže za prevoz, ako ambalaža nije u skladu sa međunarodnim

ugovorima, 3) zabrane dalji prevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nisu stručno osposobljena

za prevoz i rukovanje opasnim materijama, 4) zabrane dalji prevoz sa vozilima koja ne posjeduju Certifikat o ispravnosti vozila za prevoz

određenih opasnih materija, 5) privremeno zabrane vršenje pojedinih radnji u vezi sa prevozom koje se odnose na pripreme

za prevoz, utovar, pretovar i istovar opasnih materija, ako u pogledu mjesta ili vremena za obavljanje tih radnji nisu ispunjeni propisani uslovi,

6) zabrane pravnom ili fizičkom licu prevoz opasne materije, ako utvrde da su u toku pripreme za prevoz ili u toku prevoza učinjeni teži propusti u pogledu preduzimanja mjera bezbjednosti i

7) nalože preduzimanje odgovarajudih mjera zbog kršenja međunarodnih ugovora, u zavisnosti od kategorije povrede odredaba o prevozu opasnih materija. (3) Žalba na rješenje kojim se izriču zabrane iz stava 2. t. 2) do 5) ovog člana, ne odlaže

izvršenje rješenja.

Nadzor na putu Član 61.

(1) Nadzor nad prevozom opasnih materija sprovode inspektori za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva za klasu 1, a Republička uprava za inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu od požara za klase 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

(2) Za sprovođenje nadzora iz stava 1. ovog člana Republička uprava za inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu od požara može tražiti asistenciju policijskih službenika.

(3) Na zahtjev inspektora Ministarstva i Republičke uprave za inspekcijske poslove, vozač daje na uvid isprave i omogudava pregled dodatne opreme u skladu sa međunarodnim ugovorom, te omogudava pregled opasnih materija i, ukoliko je to potrebno, uzimanje uzorka opasne materije za analizu.

(4) Vozač koji prevozi opasne materije omogudava inspektoru pregled vozila na odgovarajudem mjestu koje odredi inspektor, a na kojem se vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati bez ometanja i ugrožavanja bezbjednosti drugih učesnika u saobradaju. (5) Nakon sprovedenog nadzora inspektor sačinjava zapisnik i primjerak zapisnika uručuje vozaču.

(6) Nadzor nad prevozom opasnih materija sprovodi se metodom slučajnog uzorka u primjerenom vremenskom trajanju.

(7) Sadržaj i izgled zapisnika iz stava 5. ovog člana propisuje ministar.

Page 18: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

(8) Na zahtjev inspektora Ministarstva i Republičke uprave za inspekcijske poslove, vozač primjerak zapisnika pokazuje prilikom ponovnog nadzora.

Subjekti nad kojima se sprovodi inspekcijski nadzor i njihove obaveze

Član 62. (1) Inspekcijski nadzor nad postupanjem pravnih ili fizičkih lica u izvršenju odredaba ovog

zakona koje se odnose na prevoz opasnih materija u drumskom saobradaju klase 1, kao i preduzimanje drugih mjera i radnji iz ove oblasti, vrši nadležna organizaciona jedinica Ministarstva.

(2) Republička uprava za inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu od požara vrši inspekcijski nadzor nad postupanjem pravnih ili fizičkih lica u izvršavanju odredaba ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i međunarodnih ugovora koji se odnose na prevoz opasnih materija klase 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9, a u vezi sa prevozom opasnih materija iz člana 3. ovog zakona i preduzimanje drugih mjera i radnji iz ove oblasti.

(3) Pravna ili fizička lica kod kojih se vrši inspekcijski nadzor, ovlašdenom službenom licu omogudavaju uvid u sve predmete koji se odnose na njihovo postupanje u sprovođenju propisanih mjera bezbjednosti pri prevozu opasnih materija i prilažu potrebne podatke i obavještenja o sprovođenju ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i međunarodnih ugovora.

(4) Ako ovlašdeno službeno lice koje vrši inspekcijski nadzor utvrdi da pravno ili fizičko lice ne sprovodi propisane mjere bezbjednosti prilikom prevoza opasnih materija ili utvrdi druge nepravilnosti u sprovođenju ovog zakona i međunarodnih ugovora, upoznaje sa nepravilnostima odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice i nalaže mjere koje treba preduzeti.

GLAVA IX KAZNENE ODREDBE

Prekršaji pravnih lica i preduzetnika Član 63.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kaznide se za prekršaj:

1) pošiljalac, ako pakuje opasne materije u ambalažu koja nije u skladu sa članom 11. ovog zakona,

2) prevoznik, ako prevozi opasne materije u ambalaži koja nije u skladu sa članom 11. ovog zakona,

3) primalac, ako preuzme opasne materije u ambalaži koja nije u skladu sa članom 11. ovog zakona,

4) proizvođač ambalaže koji ne postupi u skladu sa članom 12. ovog zakona, 5) pravno ili fizičko lice koje upotrebljava vozilo koje nije u skladu sa članom 16. ovog zakona, 6) učesnici u prevozu koji ne postupe u skladu sa članom 17. ovog zakona. 7) pošiljalac, ako ne preda opasne materije na prevoz u skladu sa članom 18. ovog zakona, 8) organizator prevoza, ako ne organizuje prevoz u skladu sa članom 18. ovog zakona, 9) pakiralac, ako ne postupi u skladu sa članom 20. ovog zakona, 10) punilac, ako ne postupi u skladu sa članom 21. ovog zakona, 11) vlasnik, odnosno korisnik teretnog prostora, ako ne postupi u skladu sa članom 22. ovog

zakona, 12) utovarilac, ako ne postupi u skladu sa članom 23. ovog zakona, 13) prevoznik, ako ne prevozi opasne materije u skladu sa članom 24. ovog zakona, 14) primalac, ako preuzme opasne materije u suprotnosti sa članom 25. ovog zakona, 15) prevoznik, ako u slučaju gubitka, odnosno prosipanja ili isticanja opasnih materija ne postupi

u skladu sa članom 26, odnosno članom 27. ovog zakona, 16) prevoznik, ako prevozi opasne materije bez odobrenja za prevoz iz člana 28. ovog zakona, 17) prevoznik, ako ne prevozi opasne materije pod uslovima određenim u odobrenju za prevoz,

Page 19: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

18) prevoznik, ako obavlja prevoz opasnih materija uprkos zabrani prevoza ili ako ne ispunjava posebne uslove koje odredi nadležni organ u skladu sa članom 32. ovog zakona,

19) pravno lice ili preduzetnik, ako postupi suprotno zabrani iz člana 33. ovog zakona, 20) pravno lice ili preduzetnik, ako ne postupi u skladu sa članom 34. ovog zakona, 21) pravno lice ili preduzetnik, ako savjetnik za bezbjednost ne izvršava obaveze iz člana 35. ovog

zakona, 22) pravno lice ili preduzetnik, ako lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija nisu stručno

osposobljena u skladu sa članom 37. ovog zakona, 23) prevoznik, ako ne postupi u skladu sa članom 38. ovog zakona, 24) pošiljalac, ako ne postupi u skladu sa članom 39. ovog zakona, 25) pravno lice ili preduzetnik, ako dopusti da vozilom kojim se prevoze opasne materije upravlja

vozač koji ne ispunjava uslove iz člana 40. ovog zakona ili koji nije stručno osposobljen u skladu sa članom 43. ovog zakona,

26) pravno lice, ako ne postupi u skladu sa članom 42. ovog zakona, 27) pravno lice ili preduzetnik koji nije postupio po mjerama i uputstvima inspektora izrečenim u

skladu sa članom 44. ovog zakona, 28) pravno lice ili preduzetnik koji obavlja djelatnost u vezi sa prevozom opasnih materija u

slučaju nepostupanja u skladu sa članom 45. st. 2. i 4. ovog zakona, 29) pravno lice ili preduzetnik, ako opasne materije u željezničkom saobradaju ne prevozi u

skladu sa članom 49. stav 1. ovog zakona, 30) pošiljalac, ako opasne materije ne preda na prevoz u željezničkom saobradaju u skladu sa

članom 50. ovog zakona, 31) punilac, ako prilikom punjenja opasnih materija u željezničkom saobradaju ne postupi u

skladu sa članom 51. ovog zakona, 32) prevoznik, ako prilikom prevoza opasnih materija u željezničkom saobradaju ne postupi u

skladu sa članom 52. ovog zakona, 33) menadžer željezničke infrastrukture, ako ne postupi u skladu sa odredbama člana 53. ovog

zakona, 34) prevoznik, ako opasne materije na unutrašnjim plovnim putevima ne prevozi u skladu sa

članom 55. ovog zakona i 35) pravno lice ili preduzetnik, ako ovlašdenom službenom licu ne omogudi sprovođenje nadzora

u skladu sa čl. 61. i 62. ovog zakona. (2) Novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM kaznide se odgovorno lice u pravnom licu za

prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Prekršaji fizičkih lica Član 64.

Novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM kaznide se za prekršaj: 1) pakiralac, ako ne postupi u skladu sa članom 20. ovog zakona, 2) punilac, ako prije i za vrijeme punjenja ne poštuje sve mjere bezbjednosti u skladu sa članom

21. ovog zakona, 3) utovarilac, ako ne postupi u skladu sa članom 23. ovog zakona, 4) primalac, ako ne postupi u skladu sa članom 25. ovog zakona, 5) savjetnik, ako nije stručno osposobljen ili ne posjeduje važede uvjerenje o stručnoj

osposobljenosti iz člana 34. stav 3. ovog zakona, 6) savjetnik, ako ne izvršava poslove propisane članom 35. ovog zakona, 7) lice koje učestvuje u prevozu opasnih materija, a nije stručno osposobljeno u skladu sa

članom 37. ovog zakona, 8) vozač koji ne ispunjava uslove iz člana 40. ovog zakona, 9) vozač, ako ne postupa u skladu sa članom 41. ovog zakona, 10) vozač, ako pri prevozu opasnih materija ne posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti u

skladu sa članom 43. ovog zakona,

Page 20: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

11) vozač, ako ne postupi u skladu sa članom 44. st. 1. i 2. ovog zakona, 12) putnik, ako ne postupi u skladu sa članom 49. stav 2. ovog zakona, 13) punilac, ako ne poštuje sve mjere bezbjednosti prevoza u željezničkom saobradaju u skladu

sa članom 51. ovog zakona i 14) vozač, ako na zahtjev inspektora ne postupi u skladu sa članom 61. st. 3, 4. i 8. ovog zakona.

GLAVA X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za usklađivanje sa odredbama ovog zakona

Član 65. (1) Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prevoza opasnih materija na osnovu Zakona o

prevozu opasnih materija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/08 i 117/11) usklađuju svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Pravna lica koja obavljaju poslove pregleda ispravnosti vozila i obradu dokumentacije i izdaju Certifikat o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija u skladu sa ovlaštenjima iz Zakona iz stava 1. ovog člana nastavljaju sa obavljanjem poslova pregleda ispravnosti vozila do izdavanja novog Certifikata shodno članu 42. stav 1. ovog zakona, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Odobrenja, potvrde, uvjerenja i druge isprave izdate pravnim i fizičkim licama na osnovu propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi do dobijanja odgovarajudih isprava prema odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(4) Pravna i fizička lica iz člana 34. stav 1. ovog zakona, koja nisu imenovala savjetnika u skladu sa Zakonom iz stava 1. ovog člana, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenuju najmanje jednog savjetnika.

Donošenje novih propisa

Član 66. (1) Ministar de u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti

pravilnike o: 1) povredama prema kategorijama rizika iz člana 10. stav 2. ovog zakona i mjere bezbjednosti

(član 10. stav 3) i 2) programu, načinu stručnog osposobljavanja i provjere stručne osposobljenosti vozača,

izgledu, sadržaju i postupku izdavanja potvrde o položenom ispitu vozača, uslovima koje ispunjavaju ustanove koje vrše stručno osposobljavanje vozača, te kriterijumima za izbor članova ispitne komisije, broju članova i visini naknade (član 43. stav 5).

(2) Ministar rada i boračko-invalidske zaštite de u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik kojim propisuje način i postupak stručnog osposobljavanja lica iz člana 37. stav 2. ovog zakona, uslove koje ispunjavaju ustanove koje vrše stručno osposobljavanje, te sadržaj i rok važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti (član 37. stav 7). (3) Ministar industrije, energetike i rudarstva de u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o uslovima koje ispunjavaju pravna lica iz člana 13. stav 3. ovog zakona za izdavanje odobrenja za ambalažu, postupku za dobijanje i oduzimanje ovlašdenja, uslovima i postupku odobrenja ambalaže za prevoz opasnih materija, kao i uslovima za oduzimanje odobrenja za ambalažu za prevoz opasnih materija (član 13. stav 6).

(4) Ministar saobradaja i veza de u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike o:

1) uslovima koje ispunjavaju pravna lica iz člana 13. stav 1. ovog zakona za izdavanje odobrenja za ambalažu, postupku za dobijanje i oduzimanje ovlašdenja, uslovima i postupku odobrenja

Page 21: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

ambalaže za prevoz opasnih materija, kao i uslovima za oduzimanje odobrenja za ambalažu za prevoz opasnih materija (član 13. stav 5),

2) uslovima koje ispunjavaju ustanove koje obavljaju stručno osposobljavanje savjetnika, načinu i postupku stručnog osposobljavanja savjetnika, izgledu i roku važenja Uvjerenja iz člana 34. stav 3. ovog zakona, kriterijumima za izbor članova ispitne komisije, broju članova, načinu sprovođenja ispita i visini naknade (član 36. stav 3),

3) postupku i mjestu pregleda vozila za prevoz opasnih materija, izdavanju i izgledu Certifikata o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija, kao i uslovima koje ispunjava pravno lice iz člana 42. stav 1. ovog zakona (član 42. stav 5),

4) načinu prevoza opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima, istovaru i utovaru i obavezama učesnika u prevozu opasnih materija u vanrednim događajima (član 55. stav 4),

5) uslovima koje ispunjava pravno, odnosno fizičko lice koje obavlja provjeru utovarenog tereta sa opasnim materijama (član 56. stav 1),

6) načinu prevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima (član 56. stav 3) i 7) tehničkim pravilima o podobnosti brodova za prevoz opasnih materija na unutrašnjim

plovnim putevima (član 56. stav 4).

Evidencija nadležnih organa Član 67.

Ministarstvo saobradaja i veza i Ministarstvo de evidencije iz člana 55. ovog zakona uspostaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Primjena važedih propisa

Član 68. Do donošenja podzakonskih akata iz člana 66. ovog zakona primjenjivade se važedi

podzakonski akti, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prevod i objava međunarodnih ugovora Član 69.

Ministarstvo saobradaja i veza obezbjeđuje prevod međunarodnih ugovora i njihovih Aneksa na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj, a radi objavljivanja i dostupnosti na svojoj internet stranici.

Prestanak važenja Zakona Član 70.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prevozu opasnih materija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/08 i 117/11).

Stupanje na snagu Zakona Član 71.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Broj: ________________ PREDSJEDNIK NARODNE

SKUPŠTINE Dana:________________

Nedeljko Čubrilovid

Page 22: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

OBRAZLOŽENjE NACRTA ZAKONA PREVOZU OPASNIH MATERIJA

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o prevozu opasnih materija sadržan je u odredbama Amandmana XXXII stav 1. t. 2. i 13. na član 68. Ustava Republike Srpske kojim je utvrđeno da Republika obezbjeđuje bezbjednost i zaštitu životne sredine i članu 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, kojim je utvrđeno da Narodna skupština Republike Srpske donosi zakone, druge propise i opšte akte.

II USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I PRAVILIMA NORMATIVNOPRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo broj: 22/01-021-167/15 od 19. maja 2015. godine, ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Amandmanu XXXII stav 1. t. 2. i 13. na član 68. Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika uređuje i obezbjeđuje bezbjednost i zaštitu životne sredine i članu 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, kojim je utvrđeno da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

Nacrt zakona o prevozu opasnih materija pripremljen je u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske donesenim u cilju da se ova oblast u potpunosti uskladi sa izvorima prava Evropske unije, te da se potpunije uredi i preciznije definiše nadležnost institucija Republike Srpske i obezbijedi dostupnost i redovno ažuriranje međunarodnih sporazuma iz ove oblasti (ADR, RID, ADN i dr.).

Imajudi u vidu da je u važedem Zakonu o prevozu opasnih materija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/08) 2011. godine izmijenjeno i dopunjeno više od jedne tredine članova, a da bi nove izmjene obuhvatile više od polovine članova osnovnog teksta Zakona, bilo je neophodno donijeti novi zakon, a u skladu sa članom 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14).

Novim zakonom se uređuju uslovi za prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobradaja, prava i obaveze lica koja učestvuju u prevozu, uslovi za ambalažu i vozila, izdavanje odobrenja za prevoz, uslovi za imenovanje savjetnika za bezbjednost, nadležnost i uslovi za osposobljavanje lica koja učestvuju u prevozu, nadležnost ministarstava u vezi s tim prevozom u Republici Srpskoj, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Ovaj zakon ima za cilj smanjenje bezbjednosnih rizika i omogudavanje bezbjednog prevoza opasnih materija, a da bi se zaštitilo život i zdravlje ljudi, imovina i zdrava životna sredina.

Zakon se primjenjuje na prevoz opasnih materija u drumskom i željezničkom saobradaju, kao i u saobradaju na unutrašnjim plovnim putevima. Pored osnovnih obaveza, uvode se nove obaveze pravnim i fizičkim licima kao učesnicima u prevozu (pošiljalac, organizator, punilac, vlasnik teretnog prostora, utovarilac, prevoznik, primalac i dr.). Takođe, propisuju se uslovi za ambalažu, označavanje ambalaže i uslovi za izdavanje odobrenja, te nadležni organ, postupak izdavanja odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, uslovi za izdavanje odobrenja i nadležni organ.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo je dostavio obrađivaču Zakona određene primjedbe koje su se odnosile na precizniju i jasniju formulaciju pojedinih odredaba, u cilju njihove bolje primjene u praksi, a što je obrađivač prihvatio i ugradio u tekst Zakona.

Međutim, date su primjedbe da se pojedina pitanja, kao što je imenovanje ispitnih komisija za stručno osposobljavanje savjetnika i vozača, broj članova komisije, uslovi i kriterijumi za njihovo imenovanje utvrđuju zakonom, a ne pravilnikom (čl. 36. i 43. Zakona), a što obrađivač nije uvažio.

Polazedi od toga da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, pored Ministarstva unutrašnjih poslova vrši i Ministarstvo saobradaja i veza, te da je propisano ovlašdenje za donošenje podzakonskih akata i drugim resornim ministrima, mišljenja smo da se na Nacrt ovog zakona treba pribaviti mišljenje Ministarstva saobradaja i veza, Ministarstva

Page 23: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva za prostorno uređenje, urbanizam i građevinarstvo i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Bududi da postoji ustavni osnov za donošenje zakona i da je predloženi zakon usaglašen sa pravnim sistemom i Pravilima za izradu zakona, smatramo da se po pribavljanju mišljenja nadležnih ministarstva Zakon može uputiti Vladi na razmatranje.

III USKLAĐENOST SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

Nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredbi Nacrta zakona o prevozu opasnih materija, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju dostavilo je Mišljenje broj: 17.03-020-575/15 od 17.03.2015. godine da pravo Evropske unije sadrži primarni i sekundarne izvore prava koji su relevantni za predmet uređivanja dostavljenog Nacrta zbog čega u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena „djelimično usklađeno“. Materiju Nacrta, u dijelu primarnih izvora prava EU, uređuje Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Dio tredi, Naslov VI, Transport, čl. 91., Naslov VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju zakona, Glava III, Usklađivanje zakona, član 114. stav 3. / Treaty on functioning of the European Union, Part Three, Title VI, Transport, Art. 91., Title VII, Common rules on competition, taxation and aproximation of Laws, Article 114. paragraph 3, u kojima se, između ostalog, govori o utvrđivanju zajedničkih pravila koja se primjenjuju na međunarodni saobradaj koji se obavlja na teritoriji ili iz teritorije države članice ili za prevoz preko teritorije jedne ili više država članica, o mjerama za poboljšanje bezbjednosti saobradaja kao i o utvrđivanju mjera za približavanje zakondavstva kad je riječ o bezbjednosti, i zaštiti životne sredine.

U dijelu sekundarnih izvora prava EU, obrađivač je vršio djelimičnu transpoziciju sljededih izvora:

Direktive Savjeta 95/50/EC od 06. oktobra 1995. godine o jedinstvenim postupcima kontrole drumskog prevoza opasnih roba / Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road, i

Direktive 2008/68/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. septembra 2008. godine o unutrašnjem transportu opasnih materija / Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Concil of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods.

Odredbama člana 1. Direktive Savjeta 95/50/EC propisana je obaveza provođenja nadzora nad vozilima koja prevoze opasne materije u drumskom transportu. Navedene odredbe člana 1. Direktive transponovane su odredbama člana 1. Nacrta kojima je propisana zakonska obaveza da se urede uslovi za prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobradaja. Transpozicija odredaba člana 1. Direktive, takođe je vršena i odredbama čl. 3. i 7. Nacrta, koje propisuju da se Zakon primjenjuje na prevoz opasnih materija u drumskom, željezničkom i saobradaju na unutrašnjnim plovnim putevima, odnosno da se odredbe zakona ne primjenjuju na prevoz opasnih materija od strane Oružanih snaga BiH, međunarodnih vojnih organizacija ili vozila oružanih snaga drugih država na osnovu ugovora. Odredbama člana 3. Direktive 2008/68/EC, propisano je da se opasne materije ne smiju prevoziti ako je to zabranjeno odredbama Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (ADR), Pravilnika o međunarodom željezničkom prevozu opasnih materija (RID) i Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima (ADN). Navedene odredbe obrađivač je transponovao odredbama člana 4. Nacrta, koje propisuju direktnu primjenu navedenih međunarodnih ugovora. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju dalo je sugestiju obrađivaču da prilikom daljeg usklađivanja predmetne materije, uzme u obzir Direktivu Savjeta 93/15/EEC od 5. aprila 1993. godine o harmonizaciji odredbi koje se odnose na plasiranje na tržište i nadzor nad eksplozivima za civilnu upotrebu/Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses.

Page 24: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Obzirom da Direktiva Savjeta 93/15/EEC prestaje važiti u aprilu 2016. godine, prilikom daljeg normiranja potrebno je uzeti u obzir i Direktivu 2014/28/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima/Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses.

Primjeri preuzimanja navedeni su u Uporednim prikazima usklađenosti Nacrta zakona o prevozu opasnih materija, sa pravnom tekovinom Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope.

Donošenjem ovog Nacrta djelimično de se ispuniti obaveze iz člana 16. koje se odnose na saradnju sa ostalim zemljama obuhvadenim Procesom stabilizacije i pridruživanja kao i člana 106. SSP-a koje se odnose na transport.

IV PROCJENA UTICAJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I OPŠTIH AKATA NA UVOĐENjE NOVIH, IZMJENU ILI UKIDANjE POSTOJEĆIH FORMALNOSTI KOJE OPTEREĆUJU PRIVREDNO POSLOVANjE

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju upoznalo se sa Nacrtom i popunjenim Upitnikom o postupku pripreme i izrade zakona primjenom skradenog procesa procjene uticaja propisa i u Mišljenju broj:17.04-020-576/15 od 19.03.2015. godine konstatovalo je sljedede:

U pogledu usklađenosti nacrta zakona sa strateškim dokumentima i programom rada Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, obrađivač je naveo da je donošenje ovog zakona predviđeno Programom rada Vlade Republike Srpske za 2015. godinu i Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2015. godinu.

U vezi sa postojedim stanjem i problemom, obrađivač je naveo da važedi zakon nije usklađen sa pravom EU. Osim toga, određene odredbe važedeg zakona kojima se propisuju nadležnosti organa uprave za pojedine obaveze, nisu u skladu sa odredbama o nadležnosti utvrđenim Zakonom o republičkoj upravi. Važedim zakonom nisu definisana sva potrebna pitanja u vezi sa prevozom opasnih materija, niti obaveze privrednih subjekata, koji ne mogu na adekvatan način da participiraju na tržištu prevoza opasnih materija u BiH, regionu i šire. Takođe, određene odredbe važedeg zakona su preopširne, te se u praksi nametnula potreba da se određena pitanja decidnije urede.

U vezi sa ciljevima koji se žele postidi donošenjem zakona, obrađivač je naveo usklađivanje zakona sa pravom EU, kao i UN definicijama, jasno definisanje nadležnosti organa uprave u predmetnoj oblasti, preciznije definisanje nadležnosti i način ovlašdivanja subjekata u oblasti prevoza opasnih materija, te utvrđivanje svih potrebnih provedbenih podzakonskih akata. Cilj donošenja zakona je postizanje što vede konkurentnosti privrednih subjekata na tržištu i stvaranje pravnog okvira koji de podidi zaštitu životne sredine na viši nivo.

U vezi sa uticajem na ekonomiju, društvo i životnu sredinu, obrađivač je naveo da su predložena rješenja preciznija i decidnija, što de olakšati primjenu zakona u praksi. Očekuje se da de Nacrt uticati na funkcionisanje tržišta i poslovanje privrednih subjekata, na način da de istima nametnuti dodatne obaveze prilagođavanja i podsticati ulaganja u sredstva i opremu, a u cilju vede konkurentnosti na tržištu i vedih mogudnosti na međunarodnom planu. Na taj način, dugoročno de se omoguditi otvaranje novih radnih mjesta i potražnja za radnom snagom. Takođe, Nacrtom su propisani uslovi za vozila i ambalažu koja se upotrebljavaju za prevoz opasnih materija, obaveze svih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, stručno osposobljavanje kadrova i mjere bezbjednosti, te de se sprovođenjem zakona ostvariti pozitivan uticaj na očuvanje zdravlja i bezbjednosti lica i imovine i očuvanje i zaštitu životne sredine.

U pogledu procesa konsultacija, obrađivač je naveo da je tekst Nacrta izradila interresorna radna grupa, u kojoj su učestvovali predstavnici relevantnih institucija, te da de Nacrt zakona biti objavljen na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nacrtom zakona o prevozu opasnih materija uvode se četiri nove formalnosti: odobrenje za prevoz opasnih materija radi testiranja opasnih materija ili zbog posebnih okolnosti prevoza,

Page 25: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

ovlašdenje za stručno osposobljavanje lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, potvrda o stručnoj osposobljenosti lica koje učestvuje u prevozu opasnih materija i ovlašdenje za provjeru utovarenog tereta sa opasnim materijama. Svrha uvođenja navedenih formalnosti je podizanje bezbjednosti u prevozu opasnih materija na viši nivo i zaštita životne sredine. Rok za rješavanje zahtjeva, dokumentacija, takse i naknade de se propisati podzakonskim aktima.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju utvrdilo je da je obrađivač, prilikom primjene skradenog procesa procjene uticaja propisa, popunio Upitnik i formalno postupio u skladu sa principima definisanim u t. IV i V Odluke o sprovođenju procesa procjene uticaja propisa u postupku izrade zakona, te se Nacrt zakona o prevozu opasnih materija može uputiti u dalju proceduru.

S obzirom na to, da je predviđeno donošenje podzakonskih akata, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju predlaže obrađivaču da, prilikom izrade istih, uzme u obzir uticaj na poslovni sektor.

V RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA Nakon razmatranja Informacije o analizi zakonodavstva Republike Srpske iz oblasti prevoza opasnih materija, Vlada Republike Srpske donijela je zaključak o formiranju interresorne Radne grupe sa zadatkom da pripremi izmjene i dopune ili novi tekst Zakona o prevozu opasnih materija, da bi se u potpunosti uskladio sa izvorima prava Evropske unije, te da bi se identifikovale i jasno definisale nadležnosti institucija u ovoj oblasti i osigurala dostupnost i redovno ažuriranje međunarodnih sporazuma iz ove oblasti (ADR, RID, ADN i dr.).

Važedi Zakon o prevozu opasnih materija donesen je 2008. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/08), a izmjenama i dopunama iz 2011. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/11) jedna tredina odredaba osnovnog teksta Zakona izmijenjena je i dopunjena. Imajudi u vidu navedeno, kao i potrebu za potpunijim i preciznijim uređenjem predmetne oblasti, eventualne nove izmjene Zakona obuhvatale bi više od polovine članova osnovnog teksta, a što bi bilo suprotno članu 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14), te se pristupilo izradi novog teksta Zakona o prevozu opasnih materija. Predloženim zakonskim rješenjima uspostavlja se okvir za bezbjednije obavljanje djelatnosti prevoza opasnih materija u drumskom i željezničkom saobradaju i saobradaju na unutrašnjim plovnim putevima, jasnije se definišu nadležnosti prilikom izdavanja odobrenja i kontrole prevoza opasnih materija, unapređuje se bezbjednost i zaštita lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, kao i zaštita životne sredine, te postiže kontinuirano usklađivanje sa relevantnim međunarodnim ugovorima i uopšte pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti prevoza opasnih materija. Novi zakon ima za cilj smanjenje bezbjednosnih rizika u prevozu opasnih materija, kroz uspostavljanje i efektivnu primjenu u praksi provjerenih rješenja koja se odnose na učesnike u prevozu opasnih materija, sadržanih u međunarodnim ugovorima iz ove oblasti. Zakonom se suštinski ne mijenja položaj i osnovne obaveze pravnih i fizičkih lica koji se bave prevozom opasnih materija. Ali, Zakon sadrži rješenja sa novim obavezama ovih subjekata koji su na liniji potpunijeg i preciznijeg usaglašavanja sa odgovarajudim odredbama međunarodnih ugovora iz ove oblasti, kao i djelotvornije primjene rješenja iz tih ugovora.

VI OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH RJEŠENjA

Glava I – Osnovne odredbe (čl. 1–10) uređuju predmet, cilj i područje primjene ovog zakona, međunarodne ugovore koji se primjenjuju za prevoz opasnih materija u drumskom i željezničkom saobradaju i saobradaju na unutrašnjim plovnim putevima, primjenu Zakona o opštem upravnom postupku, prevoz radioaktivnih materija, izuzetke od primjene ovog zakona, klase opasnih materija, značenje izraza i pojmova koji se koriste u ovom zakonu, te kategorije povreda odredaba o prevozu opasnih materija.

Page 26: REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNЈIH POSLOVA E … · Pošiljalac predaje opasne materije na prevoz, ako: 1) je to dopušteno međunarodnim ugovorima, 2) je izdato odobrenje

Glava II – Odredbe koje se odnose na sve grane kopnenog saobradaja (čl. 11–33) Odjeljkom 1. uređuju se uslovi za ambalažu i vozila; Odjeljkom 2. uređuju se obaveze učesnika u prevozu opasnih materija, odnosno obaveze pošiljalaca, organizatora prevoza, pakiralaca, punilaca, utovarilaca, prevoznika i primalaca; Odjeljkom 3. uređuje se odobrenje za prevoz ekspolozivnih materija; Odjeljkom 4. uređuju se ograničenja, odnosno mogudnost zabrane prevoza opasnih materija i zabrana označavanja pakovanja i vozila kojima se ne obavlja prevoz opasnih materija.

Glava III – Savjetnik za bezbjednost i lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija u drumskom saobradaju, željezničkom saobradaju i na unutrašnjim plovnim putevima (čl. 34–37) propisuje dužnost imenovanja savjetnika za bezbjednost za sva lica čija registrovana djelatnost obuhvata prevoz opasnih materija, poslove koje obavlja savjetnik, te stručno osposobljavanje savjetnika i stručnu obuku lica koja učestvuju u prevozu.

Glava IV – Posebne odredbe o prevozu opasnih materija u drumskom saobradaju (čl. 38–48) uređuje obaveze prevoznika, pošiljalaca i vozača, mjere bezbjednosti u toku utovara, prevoza, istovara i parkiranja, pregled vozila i izdavanje Certifikata o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih materija, stručno osposobljavanje vozača, mjeru privremene zabrane, odnosno prekida prevoza, nadzor nad prevozom, pravnu pomod, te dužnost sačinjavanja godišnjeg izvještaja o sprovedenom nadzoru nad prevozom opasnih materija.

Glava V – Posebne odredbe o prevozu opasnih materija u željezničkom saobradaju (čl. 49–54) uređuje dozvoljene načine prevoza, obaveze pošiljalaca, punilaca, prevoznika i menadžera željezničke infrastrukture, te mjesta utovara i istovara.

Glava VI – Posebne odredbe o prevozu opasnih materija na unutrašnjim polovnim putevima (čl. 55–58) uređuje dozvoljene načine prevoza i provjeru utovarenog tereta.

Glava VII – Evidencije (čl. 57 i 58) propisuje obavezu vođenja evidencije o izdatim potvrdama o osposobljenosti vozača i evidencije pravnih i fizičkih lica koja su imenovala savjetnika za bezbjednost, te način prikupljanja podataka.

Glava VIII – Nadzor inspekcijskih i drugih organa (čl. 59–62) propisuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, subjekte nad kojim se sprovodi inspekcijski nadzor i njihove obaveze.

Glava IX – Kaznene odredbe (čl. 63 i 64) propisuje prekršajne sankcije za pravna lica, fizička lica i odgovorna lica u pravnom licu.

Glava X – Prelazne i završne odredbe (čl. 65–71) propisuje rokove za usklađivanje poslovanja pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost prevoza opasnih materija sa odredbama ovog zakona, prevod i objavu međunarodnih ugovora, rokove za donošenje novih propisa i uspostavljanje evidencija, primjenu važedih podzakonskih akata do donošenja novih, prestanak važenja Zakona i stupanje na snagu ovog zakona.

VII UČEŠĆE JAVNOSTI I KONSULTACIJE U IZRADI ZAKONA

U skladu sa članom 37. stav 1. tačka đ) Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/09), te t. 4. i 15. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešdu javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12), obrađivač Zakona o prevozu opasnih materija je utvrdio da je ovaj zakon od interesa za javnost.

Tekst Zakona objavide se na internet stranici (www.vladars.net) sa ostavljenim rokom od osam dana, radi dostavljanja primjedaba i sugestija.

VIII PROCJENA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI DONOŠENjA ZAKONA I FINANSIJSKA SRESTAVA Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.