OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  1/29

  ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ, ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА

   

  ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ, ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА

  1

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  2/29

    Дефиниција појма опасна материја и опасна роа! Под појмом “опасне материје се !"#а$ном ра%$рста$ај! оне материје &оје

  с$ојим с$ојст$има '%апа(и$ост, е&сп#о%и$ност, то&си)ност 'отро$ност*, +емијс&ареа&ти$ност, радиоа&ти$ност и с#* мо"! дире&тно и#и индире&тно да !"ро-е -и$отеи %дра$(е (!ди, нанес! материја#н! .тет! и !"ро%е -и$отн! средин! Опаснематерије с! и оне материје &оје при прои%$од/и, транспорт! '!н!тра./ем и ја$ном*,

  р!&о$а/! и &ори.0е/! мо"! ити опасне и .тетне по %дра$(е (!ди и#и мо"!до$ести до материја#не .тете на имо$ини, !&о#и&о се /има нестр!)но р!&!је 2е%о%ира на степен опасности, о$е материје имај! .иро&! примен! &а&о ! при$реди,та&о и ! с$а&одне$ном -и$от! Са опасним материјама морамо да -и$имо Зато је одпосено" %на)аја да се стр!)ним оспосо(а$а/ем с$и+ #и3а &оја с! са /има !

  К"асифи#ација и о$на%а&а'е опасни( материја)опасна роа*!Постоји $и.е аси4и&а3ија опасни+ материја, према $рсти, степен!

  опасности, +емијс&ом поре!, мест! примене 5 с$ет! се, па и &од нас, нај)е.0е&ористи аси4и&а3ија опасни+ материја !т$р6ена према Е$ропс&ом спора%!м! оме6!народном др!мс&ом пре$о%! опасни+ материја 7 89:, "де с! опасне материје

  о%на)ене &ао ;опасна роа“ и &оји се редо$но !са"#а.а$а ! сад! са и%менама ино$им са%на/има о појединим опасним материјама

  Срија је од 1 ? О&сидирај!0е материјеК#аса >= ? Ор"анс&и перо&сидиК#аса C1 ? Отро$иК#аса C= ? Ин4е&ти$не материјеК#аса D ? Радиоа&ти$не материје

  К#аса E ? Коро%и$не'на"ри%ај!0е* материјеК#аса F ? Оста#е опасне материје

   Пре&енти&не мере при пост+па'+ са опасним материјама!Период &ада с! нас о&р!-и$а#е !"#а$ном материје и материја#и са)и/ени од

  сиро$ина природно" пореа је да#е&о и%а нас Рет&о &оја материја природно"пореа ! по-арима ос#оа6а посено опасне и#и отро$не материје 5"#а$ном с! то%а"!.(и$3и, &оји се #а&о е% $е0и+ пос#еди3а по (!дс&и ор"ани%ам одстра/!ј!и%#ас&ом на с$е-и $а%д!+ и иса.(а$а/ем и "де је %а %а.тит! од /и+ ! $е0инис#!)аје$а до$о(на само %а.титна мас&а са од"о$арај!0им 4и#тером Gанас сесматра да само ! по-ар! једно" просе)но" стана мо-е да се поја$и о&о д$е +и(аде

  ра%#и)ити+ опасни+ и отро$ни+ материја, ра%#и)ито" степена опасности За ра%#и&!од природни+ материја#а "де прео$#ада$ај! %а"!.(и$3и, ! по-арима дана./и3емо"! да се ја$е и ра%не &ар3ино"ене, терато"ене и м!та"ене материје, &оје по (!дс&иор"ани%ам оста$(ај! ! нај#а-ем о#и&! неи%#е)и$е пос#еди3е

  =

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  3/29

  Опасне материје се ! (!дс&и ор"ани%ам мо"! !нети &а&о "!та/ем и !диса/ем,та&о и пре&о &о-е и о)иј! Поједине с! спосоне да ! ма#им &о#и)инама, ! &о#и)иниод с$е"а не&о#и&о &апи &оје падн! на от$орене де#о$е те#а и%а%о$! смрт, а#и јеитно %нати и )и/ени3! да с! &о#и)ине потрене %а смртне до%е !"#а$ном $е#и&е$е0ине опасни+ материја да#е&о $е0е од не&о#и&о &апи

  Пос!де &оје помо0! ама#а-е нис! са с$и+ страна на е4и&асан на)ин%а.ти0ене од !дара морај! ити о%на)ене &ао #ом(и$и па&ет, а па&ети &оји садр-е

  ама#а-! од материја#а осет(и$о" на $#а"! се мо"! транспорто$ати само !%ат$ореним и#и по&ри$еним пре$о%ним средст$има

  Када се $р.и промена опасне материје &ој! пре$о%имо ! 3истернама,оа$е%но је пра/е то$арно" простора и инста#а3ије %а иста&а/е ! о$#а.0еној!стано$и, &оја о томе и%даје пот$рд! и тада се са $о%и#а с&идај! и#и пре&ри$ај!о%на&е %а ое#е-а$а/е $о%и#а %а пре$о% опасни+ материја

  Пра%ни и нео)и.0ени с!до$и ! &ојима с! се на#а%и#е опасне материје, &ао ипре$о%на средст$а &ојима се пре$о%е о$а&$и с!до$и морај! да !д! %ат$орени ио%на)ени на исти на)ин &ао да с! нап!/ена опасном материјом

  Пре$о% рас!то" то$ара предста$#(а пре$о% )$рсти+ материја е% ама#а-еH$рсте опасне материје по пра$и#! не мо"! да се пре$о%е ! рас!том ста/! осим

  !&о#&о та&а$ о#и& пре$о%а није на осно$! прописа %а поједине материје до%$о(енпрема одре6еним !с#о$има

  Iо%и#о &оје је и#о нато$арено опасним материјама ! рас!том ста/! се морадоро о)истити пре поно$но" !то$ара, сем &ада се но$и то$ар састоји од исти+опасни+ материја &ао и прет+одни

  5&о#и&о се пос#е исто$ара $о%и#а &оје је прет+одно и#о нато$арено па&етимаса опасним материјама !т$рди да је један део садр-аја па&ета ис3!рео, $о%и#о семора .то пре о)истити

  Санд!3и, па#ете, с!до$и и др!"а $рста ама#а-е %а пре$о% опасни+ материјара$номерно се с#а-! по 3е#ој по$р.ини то$арно" простора моторно" $о%и#а и#ипри&(!)но" $о%и#а и мо"! се !то$арити нај$и.е до $исине страни3е то$арно"

  санд!&аИ%!%етно, опасне материје мо"! се то$арити и пре&о $исине страни3е то$арно"

  простора, а&о страни3е онемо"!0а$ај! испада/е !па&о$ане опасне материје ! то&!пре$о%а

  Зирна и#и поједина)на па&о$а/а не мо"! се прет!рати и#и ме6!сонос!дарати Помера/е то$ара мо-е се спре)ити помо0!@

  − тра&а %а при)$р.0и$а/е,

  − &оси+ #ет$и3а,

  − $ре0а са $а%д!+ом,

  − подеси$и+ подмета)а,

  −проти$ и%ај!0и+ #о& !ре6аја,

  5 %онама опасности, е#е&три)на инста#а3ија треа да !де и%$едена ! проти$е&сп#о%и$ној %а.тити 5то$ар и исто$ар опасни+ материја $р.и се по пра$и#! да/!,и#и а&о се ради но0!, ос$ет(е/е на мест! !то$ара и#и исто$ара мора да !дее#е&три)но и и%$едено та&о да не и%а%о$е по-ар и#и е&сп#о%иј!

  Пред!%е0а и др!"а пра$на #и3а и поједин3и &оји $р.е !то$ар и исто$аропасни+ материја наро)ито с! д!-ни да &онтро#и.! испра$ност !ре6аја ие#е&три)ни+ инста#а3ија на &ојима се $р.и !то$ар и#и исто$ар опасни+ материја,ор"ани%!ј! 4и%и)&о ое%е6е/е ти+ места и старај! се о испра$ности те+ни)&еопреме и др!"и+ средста$а %а "а.е/е по-ара

  5то$ар и исто$ар опасни+ материја мо-е да се $р.и само на посенимместима одре6еним од стране над#е-но" ор"ана, &оја с! снаде$ена прописаним!ре6ајима и опремом и на $идном мест! о%на)ена од"о$арај!0им %на&ом опасности

  A

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  4/29

  Зат$орени простор ! &оме се $р.и !то$ар и#и исто$ар опасни+ материја &ојера%$ијај! "асо$е и#и !то$ар и#и исто$ар радиоа&ти$ни+ материја, мора да !деснаде$ен најма/е једним апаратом %а мере/е &он3ентра3ије "асо$а ! $а%д!+!,односно радиоа&ти$ности ! том простор! Апарати %а мере/е &он3ентра3ије "асо$а,и#и радиоа&ти$ности морај! се редо$но пре"#едати и а-дарити

  На мест! на &оме се $р.и !то$ар и#и исто$ар опасни+ материја %ара/ено је@

  − др-а/е материја#а и !ре6аја &оји мо"! да и%а%о$! по-ар и#и омо"!0е /е"о$о

  .ире/е,− др-а/е от$орено" п#амена и#и рад са от$ореним п#аменом '%а$ари$а/е*,

  − п!.е/е и !потреа средста$а %а па(е/е'.ии3е, !па(а)и*,

  − рад са а#атом и#и !ре6ајима &оји $арни)е,

  − поста$(а/е над%емни+ е#е&три)ни+ $одо$а,

  − рад мотора $о%и#а и !ре6аја %а %а"ре$а/е &аине

  Место на &оме се $р.и !то$ар и#и исто$ар е&сп#о%и$ни+ материја, "асо$а и#и%апа(и$и+ опасни+ материја мора да !де снаде$ено апаратима и#и др!"им!ре6ајима %а "а.е/е по-ара

  На мест! "де се $р.и !то$ар и исто$ар опасни+ материја %ара/ен је прист!п

  #и3има &оја непосредно не !)ест$!ј! при !то$ар! и исто$ар! опасни+ материјаЗара/ено је ме.о$ито'%аједни)&о* па&о$а/е &исе#ина и а%а ! једном

  па&ет! !&о#и&о с! ! стаеној ама#а-и, %о" мо"!0ности !рне реа&3ије ! с#!)ај!#ома ама#а-е, &ао и др!"и+ опасни+ материја &оје мо"! опасно да реа"!ј! једна садр!"ом

  И% ти+ ра%#о"а оне не смеј! да !д! %аједно ! то$арном простор! $о%и#а и#и&онтејнера, и пре$о%е се по.т!ј!0и пра$и#а и% тае#е &оја с#еди

  Мере "и%не $атите при"и#ом манип+"ације са опасним материјама!За #и3а &оја пр$а до#а%е ! &онта&т са опасним материјама је најитније да

  ост$аре %а.тит! ор"ана %а диса/е и от$орени+ де#о$а те#а'&о-! и о)и*

  Ко-а је сама по сеи ре#ати$но непроп!сна %а раст$оре со#и, а#и је до$о(нопроп!сна %а мно"е отро$не материје '-и$а, пести3иди, +емијс&а оренасредст$аJ* Нос и "р#о с! доар 4и#тер %а )ести3е $е#и)ине =7> ми&рона, а#и ! !п#!0а мо-е !0и $е#и&а &о#и)ина опасне материје

  Одре6и$а/е до%е %атро$аности при !диса/! предста$(а $е#и&и про#емо%иром да $е0ина опасни+ материја де#!је та&о да итно ме/а ритам !диса/а ии%диса/а са степеном %атро$аности, та&о се и &о#и)ина ра%ме/ено" $а%д!+а ме/а !непра$и#ним ра%мерама Про#ем се ја$(а и ! томе .то се при !диса/! !ор"ани%ам !носи одре6ена до%а опасне материје, а#и се и при и%диса/! !$е& и%ор"ани%ма и%а3и одре6ена &о#и)ина опасне материје Према томе, &од&онтамина3ије !диса/ем ни&ада нисмо си"!рни &о#и&о се !ст$ари опасне материје%адр-а#о ! ор"ани%м!, а &о#и&о је и%диса/ем ос#оо6ено и% ор"ани%ма и "ото$о јенемо"!0е пре3и%но одредити до%! %атро$аности при !диса/! опасне материје

  Не&е од опасни+ материја ! &онта&т! са $#а"ом &о-е мо"! и%"радити $еомаопасне прод!&те &оји имај! од#о-ено де#о$а/е, а не&е, &ао на пример ситне )ести3еа%еста, а&о доспеј! ! п#!0а мо"! и%а%$ати &ан3ер и пос#е $и.е "одина по&онтамина3ији И% ти+ ра%#о"а је неоп+одно да се ! рад! са опасним материјама&ористи #и)на %а.титна опрема и примене мере оп.те %а.тите, ! оим! и на на)ин&а&о с! оне прописане %а рад са појединим $рстама опасни+ материја

  5 #и)н! %а.титн! опрем! #и3а &оје р!&!је опасаним материјама, !ои)ајеноспадај!@

  %а.титне "!мене и#и п#асти)не р!&а$и3е,− %а.титно оде#о и#и &е3е(а,

  − "!мене и#и п#асти)не )и%ме,

  − %а.титна мас&а и#и др!"и $ид %а.тите дисајни+ ор"ана,

  B

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  5/29

  − +еми&а#ија %а припрем! раст$ора %а испира/е,

  − пр$а помо0

  Мето-о"о.ија и на%ин пост+па'а + с"+%ај+ +-еса са опасном материјом!Код са%на/а о наста#ом !дес!, пост!па& се ! прин3ип! реа#и%!је по

  !ста(еном и %а$исно од типа наста#о" до"а6аја раније одре6еном с3енариј! А&ти$ности &оје )ине пр$! 4а%! ! пост!па/! ! с#!)ај! настан&а !деса

  о!+$атај!@− А#армира/е интер$ентне е&ипе, ои)но је то $атро"асно?спаси#а)&а

   једини3а'IСЈ* &оја је нај#и-а мест! до"а6аја, те /ено !п!0и$а/е на местоинтер$ен3ије, са потреном распо#о-и$ом %а.титном опремом и те+ни&ом

  −Пост!па& додатно" при&!п(а/а .то $е0е" роја ин4орма3ија о !дес!, $рсти

  опасне материје, мо"!0им опасностима, мерама %а.тите и др!"е подат&е &оји с!неоп+одни %а е4и&асн! интер$ен3иј! ! &он&ретном с#!)ај!, са посеним на"#ас&ом опотреном степен! %а.тите, +емијс&им реа&3ијама &оје мо"! да се поја$е при#и&омсанира/а и пост!па& и смис#! %а.тите

  −Оа$е.та$а/е др!"и+ с!је&ата &оји с! мерода$ни %а !спе.ност а&3ије &ао

  .то с!@ За$од %а %а.тит! %дра$(а, то&си&о#о"ија, $#асни& опасне материје, ор"ани иор"ани%а3ије &оји имај! опрем! и мо"! ое%едити прета&а/е и при+$ата/е с$и+&о#и)ина ос#оо6ене материје, по#и3ија и др

  При#а% интер$ентни+ е&ипа мест! до"а6аја мора ити ма&сима#но опре%ан, аопрема/е %а.титном опремом се $р.и на е%едоном одстоја/!, )име се и%е"а$а/ена &онтамина3ија

  Ое%е6е/е #и3а места, спре)а$а/е исти3а/а и “оара/е и#ира%#а-и$а/е &он3ентра3ије ос#оо6ене материје с! ме6! пр$им рад/ама &ојес#еде по до#ас&! интер$ентне е&ипе на #и3е места

  О$е рад/е пред!%имај! е&ипе &оје с! пр$е сти"#е на место до"а6аја, а с$едр!"е е&ипе &оје с!&3еси$но присти-!, пред!%имај! а&ти$ности на@ ор"ани%о$а/! и

  спро$о6е/! то&а е$а&!а3ије !"ро-ени+ #и3а, %а!ста$(а/! и#и ме/а/! то&асаора0аја, пре&ида/! напаја/а е#е&три)ном енер"ијом, и%ме.та/! опреме ипредмета &оји мо"! !с#о$ити додатн! опасност и др

  О$а 4а%а има прес!дан %на)ај %а &$а#итетан, си"!ран и пра$о$ремен то& интер$ен3ије, јер "ре.&е наста#е ! /ој мо"! ити &оне, &а&о по интер$ентн! е&ип!,та&о и по оста#е осое &оје с! се %атее на мест! до"а6аја

  Један од нај$а-нији+ %адата&а &од поја$е !деса јесте и %а.тита (!дст$а &ојесе на#а%и ! #и%ини !деса Одре6и$а/е е%едно" одстоја/а %а операти$не радни&ена сана3ији !деса, &ао и одстоја/а потрено" %а е%едн! е$а&!а3иј! оста#и+ #и3а&оја се мо"! %ате0и ! #и%ини !деса, !$е& с! једна од примарни+ рад/и ! о$имс#!)аје$има

  По"ре.на про3ена места при#а%а те+ни&е, неаде&$атна %а.тита,не#а"о$ремена е$а&!а3ија !"ро-ени+ и не пред!%има/е др!"и+ а&ти$ности !4!н&3ији $ремена, мо"! имати о%и(не пос#еди3е

  Е$а&!а3ија !"ро-ени+ (!ди и% %оне .ире/а опасне материје се мора и%$естис$ом распо#о-и$ом те+ни&ом и средст$има ! .то &ра0ем $ременс&ом период!, нанаје%еднији мо"!0и на)ин, !%имај!0и ! о%ир с$е е#ементе &оји с! од %на)аја %а/ено спро$о6е/е !% ан"а-о$а/е с$и+ операти$ни+ сна"а на терен!'IСЈ, по#и3ије,е&ипа +итне помо0и*

  Историјс&и "#едано, е$а&!а3ија се нај)е.0е &ористи ! та&ти)&имра%матра/има Е$а&!а3ија има д!"! историј! и приме/!је се ! с$им %ем(ама с$етаОна предста$(а примарн! та&ти&! &од с$и+ интер$ен3ија IСЈ и !$е& је и#о итнода се пр$о спаси (!дст$о, а потом санирај! несре0е

  Kи( е$а&!а3ије је !$е& ио %а.тита (!ди од .тетно" дејст$а не-е(еноос#оо6ени+ опасни+ материја По)е$.и од природни+ &атастро4а, &а&$и с! !ра"ани

  >

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  6/29

  и#и ер!п3ије $!#&ана, е$а&!а3ија је про$о6ена и ! стотинама !деса са опаснимматеријама 5$е& се ! о$а&$им с#!)аје$има ја$(а оп3ија, &ада $е0ина (!ди ирана)ин да пре-и$и и !$е& с! $е#и&а $е0ина ! однос! на оне &оји -е#е да остан! нас$ојим местима, е% о%ира на опасности

  Пани&а &оја се ја$(а &од е$а&!а3ија (!ди и% %оне ос#оа6а/а не&е одопасни+ материја, мо-е и%а%$ати по"ре.на т!ма)е/а поједини+ &оманди и од$ести(!дст$о ! по"ре.ном пра$3!, .то мо-е ити $еома &оно Смер $етра и мо"!0е

  промене смера ! то&! е$а&!а3ије, мо"! !с#о$ити нео)е&и$ана и%#а"а/а (!диопасностима Е$а&!а3ија има и с$ој! е&ономс&! 3ен! L!ди пре&идај! норма#анна)ин -и$(е/а Пос#о$а/е се !$е& пре&ида L!ди имај! неп#аниране рас+оде !3и(! ое%е6и$а/а с$оји+ породи3а 5 $е#и&им ин3идентима, о$и и%носи мо"!дости0и $и.еми#ионс&е и%носе Gодатни тро.&о$и се мо"! ја$ити и &од (!ди &ојима је онемо"!0ено да се норма#но е$а&!и.!, па треа ан"а-о$ати не&е спе3ија#несна"е, итд

  ПРО/ЕСИ 0ОРЕ1А Дефиниција .оре'а5 на!)ном по"#ед!, једно од оја./е/а про3еса "оре/а се $е%!је %а

  е"%отермне реа&3ије и%ме6! "ори$е материје и &исеони&а, &оја се јо. на%и$а и !рнао&сида3ија О$о %на)и да реа&3ија "оре/а прои%$оди одре6ен! енер"иј!, &оја сена%и$а топ#ота Поред топ#оте, прод!&ти "оре/а с! и с$ет#ост'п#амен*, %апа(и$и ине%апа(и$и прод!&ти "ор/а ! о#и&! "асо$а и )а6

  Енер"ија а&ти$а3ије, &оја се ина)е !$оди ! про3ес о&сида3ије при и%а%и$а/!па(е/а не&е "ори$е материје'!рне о&сида3ије*, и%а%и$а ! "ори$ој материји про3еспиро#и%е и про!%ро&!је испара$а/е "асо$ите 4а%е "ори$е материје 5 про3ес!пиро#и%е, +емијс&и саста$ "ори$е материје се ме/а та&о да се она распада намо#е&!#е О$и мо#е&!#и, итно сма/ене масе, #а&о испара$ај! и реа"!ј! са&исеони&ом и% $а%д!+а

  На осно$! о$е теорије, да и настао про3ес "оре/а, на једном мест! морај!

  ити прис!тни "ори$а материја'не.то .то 0е се %апа#ити*, о&сидант и и%$орпа(е/а Као о&сидант !"#а$ном се поми(е &исеони& и% $а%д!+а, но и не&е+еми&а#ије о"ате &исеони&ом, а &ао и%$ор па(е/а се ои)но поми/е от$оренип#амен, %а"рејани предмети, $арни)е/а и с#

  2с"о&и потрени $а процес .оре'аGа и настао по-ар, односно про3ес не&онтро#исано" "оре/а, морај! се

  исп!нити одре6ени !с#о$и &оји с! неоп+одни %а настана& про3еса о&сида3ијеПр$и !с#о$ %а настана& про3еса "оре/а је постоја/е "ори$е материје Mори$!

  материј! мо"! предста$(ати де#о$и &!0но" наме.таја, ен%ин ! моторним $о%и#има,

  %емни "ас Према томе, "ори$а материја се мо-е ја$ити ! с$им а"ре"атним ста/има,односно &ао )$рста, те)на и#и "асо$ита материја 2итно је да мо-е да о&сиди.е и то!рно и да при томе да е4е&те &онтро#исано" и#и не&онтро#исано" са"оре$а/а

  Gр!"а &омпонента је &исеони&, &оји се ои)но !%има и% о&о#но" $а%д!+а, "де м! је норма#на &он3ентра3ија о&о =1N А&о је &он3ентра3ија &исеони&а сма/ена !о&о#ном $а%д!+!, са"оре$а/е "ори$и+ материја 0е ити !спорено, а ! не&имс#!)аје$има до /е"а не0е ни до0и Нас!прот томе, !&о#и&о се &он3ентра3ија&исеони&а по$е0а$а, интен%итет о&сида3ије "ори$е материје се по$е0а$а, .то!с#о$(а$а интен%и$није са"оре$а/е и р%о .ире/е про3еса "оре/а 5 не&имматеријама је &исеони& мо#е&!#с&и $е%ан, &ао .то с! на пример ор"анс&и и#инеор"анс&и перо&сиди, "де прис!ст$о &исеони&а итно !ти)е на %апа(и$ост о$и+

  материја, а не&е материје с! опет %аси0ене &исеони&ом, односно мо"! ити !ста#ном о&р!-е/! )исто" &исеони&а и#и ! не&ом од /е"о$и+ о#и&а, та&о да је %аа&ти$ира/е про3еса !рне о&сида3ије о$и+ материја до$о(ан и најма/и и%$орпа(е/а'и%$ор са ма#ом &о#и)ином топ#отне енер"ије*

  C

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  7/29

  Тре0а &омпонента је и%$ор па(е/а За по&рета/е про3еса "оре/а је прематоме неоп+одно и прис!ст$о одре6ене енер"ије, а о$о се мо-е прот!ма)ити тиме да је %а а&ти$ира/е про3еса "оре/а потрена одре6ена &о#и)ина топ#оте, &оја јера%#и)ита од материје до материје Енер"ија &оја је потрена да се про3ес ти+ео&сида3ије, &ао ста#не поја$е на материјама о&р!-еним &исеони&ом, пре$еде !про3ес !рне о&сида3ије, на%и$а се енер"ијом а&ти$а3ије

  За теме(није ра%матра/е поја$е "оре/а морај! се !%ети ! о%ир и др!"и

  4а&тори &оји !ти)! на %апа(и$ост поједини+ "ори$и+ материја То је степенпоме.аности "ори$е материје са &исеони&ом и% о&о#ине, &ао и !ти3ај ин+иитора&оји !ти)! на од$ија/е про3еса о&сида3ије

   Дефиниција .ори&и( и не.ори&и( материјаЈедан од осно$ни+ !с#о$а од$ија/а про3еса са"оре$а/а је прис!ст$о "ори$е

  материје5 по"#ед! са"ори$ости с$е материје се мо"! поде#ити на неса"ори$е и

  са"ори$е5 с$а&одне$ној термино#о"ији, ре) %апа(и$о и те.&о %апа(и$о се !"#а$ном

  &ористи да о%на)и материја#е &оји с! "ори$и и#и не"ори$и'те.&о "ори$и* Мно"и с!

  !$ерени да ре) те.&о ! термин! %апа(и$и %на)и исто &ао и не, па те.&о "ори$еи#и те.&о %апа(и$е материје поисто$е0!ј! са не%апа(и$им'не"ори$им*, .то је&рај/е по"ре.но

  5 прин3ип!, с$е материје &оје не мо"! да са"оре$ај! на $а%д!+! норма#но"саста$а, )а& и а&о с! %а"рејане на температ!ри од F

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  8/29

  Према томе, та)&а %апа(и$ости је температ!ра на &ојој се и%над "ори$ематерије ст$ара до$о(на &о#и)ина %апа(и$и+ пара &оје ! сме.и са $а%д!+омст$арај! %апа(и$! сме.!, а температ!ра па(е/а 7 п#ами.те, предста$(а најни-!температ!р! на &ој! треа %а"рејати не&! те)ност, &а&о и се ст$ори#о до$о(но%апа(и$и+ пара те те)ности ! сме.и са о&о#ним $а%д!+ом и тиме и%"радио%апа(и$и систем &оји 0е наста$ити да "ори на&он па(е/а и на&он !а/а/аспо(/е" и%$ора топ#оте

  Мо-е се та&о6е ре0и и да је температ!ра па(е/а и#и п#ами.те најни-атемперат!ра на &ојој 0е не&а материја пос#е па(е/а наста$ити да "ори

   Температ+ра самопа3е'а5оп.е посматрано, &а&о температ!ра "асо$а &оји нап!.тај! простор "де се

  ра%$ио по-ар дости-е и до CN* Ма &о#и&о п!та и#адести#исана сме.а $оде и а#&о+о#а, &он3ентра3ија а#&о+о#а ! дести#ат! не мо-е

  да пре6е F>N, јер та сме.а &(!)а на ни-ој температ!ри од )исто" а#&о+о#а Апсо#!тни а#&о+о#, односно 1

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  9/29

    Потп+но и непотп+но са.оре&а'е).оре'е*Потп!но и#и сте+иометријс&о са"оре$а/е подра%!ме$а да ! о&р!-е/! не&е

  "ори$е материје, има до$о(но &исеони&а %а о&сида3иј! с$и+ мо#е&!#а посматране"ори$е материје На пример, &ада до6е до потп!но" са"оре$а/а једи/е/а &оја !с$ом саста$! имај! !"(ени& и $одони& '!"(о$одони3и*, &ао остата& "оре/а се ја$(ај! само $ода и !"(ен 7 дио&сид &ао прод!&ти потп!но" са"оре$а/а

  5&о#и&о нема до$о(но &исеони&а, ја$(а се непотп!но са"оре$а/е, па се

   ја$(ај! и др!"а једи/е/а, &оја се на%и$ај! прод!&ти непотп!но" са"оре$а/а О$апоја$а је )е.0а ! про3ес! "оре/а, па се ре3имо ! про3ес! са"оре$а/а!"(о$одони&а, ! с#!)ај! непотп!но" са"оре$а/а, поред !"(ен 7 дио&сида, нај)е.0е ја$(а јо. !"(ен 7 моно&сид и )а6, &оји с! по с$ом осно$ном саста$! !"(ени&

   Про-+#ти са.оре&а'а ).оре'а* $апа3и&и( и опасни( материјаРа%#и)ите материје, %апа(и$е и опасне, ! про3ес! "оре/а ос#оа6ај! и

  ра%#и)ите прод!&те са"оре$а/а %а$исно пре с$е"а од сопст$ено" мо#е&!#арно"саста$а

  На тај на)ин се &ао прод!&ти потп!но" и непотпно" са"оре$а/а, ! о&о#ин!места са"оре$а/а, ос#оа6ај! ра%на једи/е/а ! о#и&! моно&сида, дио&сида и#и

  трио&сида, &ао и др!"а једи/е/а, &ао .то с! +#оро$одони&, 3ијано$одони&,ром$одони&, с!мпор и а%отни о&сиди, и%о3ијаниди и др!"а Мно"и од /и+ с! поредто"а .то мо"! ити а"реси$ни та&о6е и отро$ни

  Е.$отермне и ен-отермне реа#цијеUемијс&е реа&3ије се оди"ра$ај! са променом с!пстан3и и са одре6еним

  топ#отним е4е&том, при )ем! се енер"ија ос#оа6а и#и тро.и'$е%!је и#и отп!.та*5&о#и&о се при#и&ом реа&3ије тро.и и#и ос#оа6а топ#ота онда се "о$ори отермо+емијс&им реа&3ијама, а &о#и)ина топ#оте  &оја се ! то&! +емијс&е реа&3ијеос#оа6а и#и $е%!је, на%и$а се топ#ота реа&3ије

  Према енер"етс&&им променама ! +емијс&им реа&3ијама, исте се мо"!

  поде#ити на д$а типа реа&3ија@? Е"%отермним реа&3ијама се сматрај! +емијс&е реа&3ије &оје се оди"ра$ај! на

  на)ин да се и% /и+ ! о&о#ин! ос#оа6а и%$есна &о#и)ина топ#оте? Ендотермним реа&3ијама се сматрај! +емијс&е реа&3ије &оје се оди"ра$ај! на

  на)ин да оне и% о&о#ине $е%!ј! 'од!%имај!* топ#от!Једном ре)ени3ом, а&о се реа&3ија од$ијај! под !тро.&ом топ#отне енер"ије

  она се на%и$а ендотермна, а а&о се реа&3ија оди"ра$а !% отп!.та/е топ#отнеенер"ије она је е"%отермна Код е"%отермни+ реа&3ија промена ента#пије, односнотоп#ота реа&3ије има не"ати$ан пред%на&, а а&о је ендотермна по%ити$ан

   А&о је не&а +емијс&а реа&3ија ! једном смер! ендотермна, онда је она ! др!"ом

  е"%отермна и орн!то

   О#си-ацијаО&сида3ија је ! с!.тини реа&3ија сједи/а$а/а +емијс&о" е#емента са

  &исеони&ом при )ем! настај! о&сиди О&сида3ијом се сматрај! и реа&3ије сједи/а$а/а са &исеони&ом, &ао .то је то

  ре3имо реа&3ија о&сида3ије а#&о+о#а &ада настаје а#де+ид и да(ом о&сида3ијома#де+ида &исе#ине

  5 пра&си, не&! реа&3иј! на%и$амо о&сида3ионом &ада се стр!&т!ра "#а$но"реа&танта и "#а$но" прод!&та ра%#и&!ј! само ! томе, да је једна ма#а "р!па и#ипоједина)ни атом !с#ед те реа&3ије, на ра)!н ред!&3ије, ои)но неор"анс&о", просто"

   једи/е/а &оје се ! о$ом с#!)ај! на%и$а о&сида3ионо средст$о, по$е0ао с$ојо&сида3иони рој

  О&сида3иони рој ! предста$(а рој е#е&трона, &оје је дати атом предао и#ипримио од др!"и+ атома до& је "радио +емијс&о једи/е/е

  F

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B3%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B3%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  10/29

  Ја&а о&сида3иона средст$а с! она &оја имај! и%ра%ити а4инитет премае#е&трон!, &ао .то с! то@ перо&сиди, с!перо&сиди, &исе#ине'а%отна &исе#ина*, о%он,4#!ор, ром, +#ор, јод

  Примера ради, &омади $е0ине $рста ои)но" др$ета се $еома те.&о и#ини&а&о не па#е под !ти3ајем енер"ије а&ти$а3ије &ој! ос#оа6а ои)на .ии3а Садр!"е стране, не&е $рсте др$ета се $еома #а&о па#е .ии3ом О$о се т!ма)и та&о да! не&им $рстама др$ета, &оји ! сеи имај! ради&а#е &оји се #а&о ос#оа6ај! под

  !ти3ајем по$и.ени+ температ!ра, до#а%и до о(е" ме.а/а о$и+ ради&а#а сао&о#ним &исеони&ом, а самим тим до#а%и и до р-е о&сида3ије мо#е&!#а др$ета!с#ед $и.е" степена поме.аности 5&о#и&о је с#оодна по$р.ина не&е "ори$ематерије $е0а, !то#и&о је и мо"!0ност сједи/а$а/а са &исеони&ом $е0а, па се о$ематерије #а&.е па#е

  5 про3есима "оре/а, ! о%ир се морај! !%ети и дода3и ! материјама &оји !с!.тини #а&о о&сидирај!, а#и не дај! прод!&те "оре/а, $е0 само $е%!ј! &исеони& %асее "раде0и не&а од не"ори$и+ једи/е/а О$а&$е материје !ст$ари од!%имај!&исеони& ! про3ес! "оре/а и на тај на)ин !спора$ај! про3ес "оре/а, а ! не&имс#!)аје$има се про3ес "оре/а и пре&ида &ао пос#еди3а недостат&а &исеони&аО$а&$е материје се на%и$ај! ин+иитори О$ај прин3ип се &ористи &од с!$и+

  +еми&а#ија %а "а.е/е &оје ! сеи садр-е ре3имо &а#иј!м и&аронат и#и ! но$ије$реме но$а +емијс&а средст$а %а "а.енје по-ара Ката#и%атори ! с!.тини дај!с!протне е4е&те ! однос! на ин+ииторе, јер с! &ата#и%атори материје &оје !р%а$ај!+емијс&е реа&3ије На пример, !&о#и&о се ! &рпе натоп(ене !(ем !а3е мета#нестр!"отине, итно 0е се поо(.ати "оре/е о$а&$и+ &рпа и с#

  ПОЖАРИ Дефиниција по5араПо-ари с! про3еси не&онтро#исани+ са"оре$а/а, &оји с! ! осно$и +емијс&и

  про3ес о&сида3ије &оји се од$ија ! одре6еном простор! и $ремен!, са интен%и$ними%д$аја/ем топ#оте, а )есто и поја$ом п#амена, %а )ији је настана& неоп+одно да се

  !споста$е три осно$на !с#о$а %а настана& про3еса "оре/а, постоја/е на једноммест! "ори$е материје, &исеони&а и и%$ора топ#оте

   Осно&не осоине по5ара $апа3и&и( %&рсти( материјаЗа $е0ин! )$рсти+ материја је доста те.&о одредити спе3и4и)н! температ!р!

  па(е/а и% $и.е ра%#о"а, &ао .то с! на пример $#а-ност'с!$о и#и $#а-но др$о*,саста$'нетретирано?третирано др$о* и 4и%и)&и о#и&'! &омад! и#и !сит/ено и#и !$е0им &омадима 7 и$ерје*

  H$рсте %апа(и$е материје мо"! са"оре$ати дире&тно'натриј!м, 4ос4ор,ма"не%иј!м и с# * и !% промен! а"ре"атно" ста/а, односно индире&тно, .то

  подра%!ме$а прет+одно распада/е )$рсте материје на "асо$ите е#ементе &оји с!%апа(и$и и са"оре$ај! ! по)етној 4а%и, да и на&он то"а са"оре$а#и и оста3и )$рстематерије 5 прин3ип! )$рсте материје "оре по по$р.ини и% ра%#о"а .то се напо$р.ини ја$(ај! испар(и$и %апа(и$и прод!&ти, са -ари.тем ! &оме се на#а%е и"оре )$рсти оста3и &оји 4ормирај! -ар Према томе ра%$ој по-ара )$рсти+%апа(и$и+ материја %а$иси пре с$е"а од р%ине од$аја/а "асо$ити+ 4а%а напо$р.ини о$и+ материја Од о$о"а %а$иси и $исина п#амена, оја дима и оста#е&ара&теристи&е $е%ане %а препо%на$а/е "оре/а поједини+ )$рсти+ материја

  Топ#ота доијена са"оре$а/ем "асо$ите 4а%е се преноси и на )$рсти део,та&о да $реме са"оре$а/а једне )$рсте материје %а$иси пре с$е"а од &о#и)ине"асо$ите 4а%е &оја се и%д$аја и% )$рсте материје По престан&! и%д$аја/а "асо$ите

  4а%е, престаје "оре/е п#аменом, сни-а$а се и температ!ра )$рсте материје, &оја&од $е0ине )$рсти+ материја до$оди до престан&а "оре/а јер е#имини.е до$о6е/етоп#оте, односно !%ро&!је +#а6е/е о$и+ материја до испод та)&е па(е/а

  1

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  11/29

  О$а &онстата3ија је итна %а про3ес "а.е/а )$рсти+ материја, &оји се прес$е"а %асни$а на +#а6е/! )$рсто" де#а "ори$е материје Тиме се пости-е сма/е/еиспара$а/а "асо$ите 4а%е, спре)а$а/е /ено" са"оре$а/а и +#а6е/е 3е#о&!пнемасе &ао &она)но" е4е&та

  Осно&не осоине по5ара $апа3и&и( те%ни( материјаЗапа(и$е те)ности мо"! "орети те& &ада се прет$оре ! "асо$ито ста/е,

  односно &ада 4ормирај! %апа(и$е паре 5 %а$исности од температ!ре %апа(и$ете)ности, односно пре с$е"а од /ене спосоности испар$а/а, %а$иси и та)&апа(е/а о$и+ материја Про3ес са"оре$а/а %апа(и$и+ пара те)ности се оја./а$а&инети)&ом теоријом "асо$а, &оја о$ај про3ес посматра &ао &рета/е мо#е&!#а%апа(и$е те)ности, &оји се под !ти3ајем &инети)&е енер"ије само" мо#е&!#а с!дарај!са мо#е&!#има &исеони&а и са /има спајај! О$ај про3ес отпо)и/е ! појединимта)&ама на по$р.ини %апа(и$е те)ности и наста$(а се с$е дот#е до& се неи%једна)и по 3е#ој по$р.ини, па се мо-е ре0и да %апа(и$е те)ности "орепо$р.инс&и е% -ари.та

  Ка&о је и% 4и%и&е по%нато, те)но а"ре"атно ста/е предста(а пре#а%а& и%)$рсто" ста/а ! "асо$ито Та&о мо-емо &онстато$ати да !&!пна &о#и)ина топ#оте

  потрена %а па(е/е %апа($и+ те)ности %а$иси од а"ре"атно" ста/а, односно одстепена %а"рејаности О$о је итно &од "а.е/а по-ара %апа(ени+ те)ности, "де се&ао једна од метода "а.е/а про$оди метода о+#а6и$а/а, и#о да се +#ади с!д и#и+#ади сама те)ност &ој! ме.амо са не%апа(и$ом &омпонентом, рат$ор(и$ом !%апа(и$ој те)ности

  5 на!)ним ра%матра/има се с$е $и.е &ористи и појам притис&а пара не&ете)ности на норма#ној температ!ри, односно на не&ој -е(еној температ!риПритиса& пара !ти)е на &о#и)ин! испаре/а и то та&о, да .то је притиса& паре $е0и ииспар(и$ост те)ности је $е0а Та)&а &(!)а/а се мо-е де4инисати и &аотемперат!ра на &ојој притиса& паре посматране те)ности пре#а%и 1 ар О$имдо#а%имо до итно" %а&(!)&а, да те)ности са ни-ом та)&ом &(!)а/а имај! $и.и

  притиса& пара на норма#ној температ!ри и орн!то, .то !ти)е на опасност од/и+о$о" па(е/а и ра%$оја по-ара

  Осоина поједини+ %апа(и$и+ и отро$ни+ те)ности, да с! $и.е и#и ма/еиспар(и$е, мо-е ити прес!дна ! одаир! од"о$арај!0е" та&ти)&о" наст!па е&ипа&оје интер$ени.! Поред притис&а паре, ! р!&о$а/! са те)ностима, итно је ипо%на$а/е /и+о$е и%пар(и$ости Подата& о испар(и$ости нам "о$ори о томе&о#и&о је не&а те)ност спосона да се .ири Испар(и$ост је тесно по$е%ана сата)&ом &(!)а/а Vто је та)&а &(!)а/а не&е те)ности  $и.а, то је и испар(и$остте)ности ма/а

   Осно&не осоине по5ара $апа3и&и( .асо&ити( материја

  Са"оре$а/е "асо$а и пара је ! ити једноста$ан +емијс&и про3ес Он !ст$арипредста$(а %а$р.ни про3ес са"оре$а/а $е0ине те)ни+ и )$рсти+ материја Према&инети)&ој теорији "асо$а, па(е/е "асо$а је !с#о$(ено &рета/ем мо#е&!#а%апа(и$о" "аса ! средини ! &ојој има &исеони&а и% $а%д!+а и#и и% не&о" др!"о"и%$ора, &оји са "асом "раде %апа(и$и систем &ада се на#а%е ! одре6еној&он3ентра3ији Тре/ем мо#е&!#а "аса и%ме6! сее, &ао и са мо#е&!#има &исеони&а,ст$арај! се !с#о$и %а спаја/е мо#е&!#а "аса и мо#е&!#а &исеони&а О$ај про3еснада(е иде #ан)ано до& с$а &о#и)ина "аса и#и паре не и%"ори При томе ! сме.имора постојати одре6ена &он3ентра3ија %апа(и$о" "аса Ка&о "асо$и са"оре$ај! !потп!ности, мо-емо ре0и да "асо$и са"оре$ај! ! 3е#ости е% -ари.та

  При ра%матра/! е&сп#о%ија и по-ара "асо$а и#и пара, $а-но је по%на$ати

  параметар &оји се на%и$а ре#ати$ни притиса& пара и#и "асо$а ! однос! на $а%д!+Iа%д!+ има !$е& &ое4и3ијенат 1 Mасо$и и паре &оји имај! ре#ати$ни притиса& 1,>предста$(ај! материје &оје с! %а један и по п!та #а&.е од $а%д!+а и те-е на$и.е,до& оне &оје имај! ре#ати$ни притиса& предста$(ај! материје &оје с! те-е од

  11

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  12/29

  $а%д!+а и те-е на до#е Mасо$и и паре са ре#ати$ним притис&ом и%ме6! и 1,>те-е да остан! ! стати)ној сме.и са $а%д!+ом и немај! и%ра-ен! тенден3иј! &рета/ана "оре и#и на до#е

  Када с! те-и од $а%д!+а, "асо$и и паре остај! ! до/им де#о$има простора "деисте&н!, а мо"! се на0и и ! просторима испод терена 'подр!ми, јаме, &ана#и%а3ија ис#* П!т!ј!0и &ро% о$а&$е просторе, посено &ана#и%а3ионе и с#и)не, о$и "асо$и ипаре мо"! про!%ро&о$ати по-аре и е&сп#о%ије на $е0ој !да(ености од места 3!ре/а

  о$и+ материја Када с! #а&.и од $а%д!+а, "асо$и и паре те-е на$и.е и /и+о$о&рета/е је ре#ат$но пред$иди$о

   Осно&не осоине по5ара $апа3и&и( мета"аСа"оре$а/е поједини+ мета#а'по-ари мета#а* је про3ес &оји је прис!тан !

  с#!)ај! по-ара на местима "де се са /има ради и#и се сади.те а#&а#ни мета#и,&ао .то је то натриј!м, &а#иј!м, #итиј!м, потом #а&и мета#и титаниј!м, 3ир&ониј!м,ма"не%!ј!м, а#!миниј!м и /и+о$е #е"!ре

  Iе0ина #а&и+ мета#а и#и /и+о$е #е"!ре данас !#а%е &ао саста$ни е#ементи !прои%$од/и а!томои#а, а#и и ! др!"е инд!стријс&е прои%$оде &оји се мо"! на-и !по-ар!

  Нај$е0а опасност од ;мета#а“ је &ада се они под !ти3ајем по$и.ени+температ!ра отпо)н! да пен!.ај! и#и да се једноста$но топе и пре#а%е ! те)носта/е И% /и+ се тада и%д$ајај! ра%но#и&е "ори$е &омпоненте, спосоне да !рноо&сиди.! са о&о#ним &исеони&ом и са"оре$ај!0и ос#ооде и%ра%ито $исо&!температ!р!, &оја мо-е да дости"не и A?B

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  13/29

  мо-е &ористити и с!$и пра+ 2итно је %нати да је о$а аса по-ара $еома сонапо$ратном па(е/!

  По-ари %апа(и$и+ "асо$а &ао .то с! %емни "ас, а3ети#ен, метан, етан,пропан, !тан паре #а&о испар(и$и+ те)ности и с#и)не материје спадај! !ас! K по-ара И о$а аса по-ара се најо(е "аси методама и%о#а3ијеи#и !"!.и$а/а, !ст$ари ст$ара/ем аријере и%ме6! "ори$е материје и&исеони&а )име се спре)а$а /и+о$о сједи/а$а/е

  Најприме/и$аније средст$о %а "а.е/е о$е асе по-ара с! ра%ни о#и3и инер"ена,"асо$а и#и др!"и+ материја &оје 0е спре)ити сједи/а$а/е "аса са &исеони&ом Код"а.е/а о$е асе по-ара, оа$е%но %а!ста$ити исти3а/е "аса ! о&о#ни простор, "деон ! сме.и са о&о#ним $а%д!+ом "ради е&сп#о%и$не системе, &оји се мо"! ини3иратии најма/им и%$ором па(е/а

  По-ари "ори$и+ мета#а, реа&3ије немета#а и др!"и+ једи/а/а, &ао .то је"оре/е !сит/ено" ма"не%иј!ма, а#!миниј!ма, реа&3ије натриј!ма,&а#иј!ма,#итиј!ма и др!"и с#!)аје$и по-ара и поја$а $е%ани+ %а по-аре,спадај! ! ас! G по-ара О$а аса по-ара није !ои)ајена ! норма#нимто&о$има -и$ота и рада

  Iе0ина #а&и+ мета#а се мо-е срести ! о#и&! ра%ни+ #е"!ра Нај$е0а опасност

  прети &ада се о$е материје на6! ! о#и&! стр!"отина и#и раст$ораКод "а.е/а по-ара о$е асе, !потреа $оде %а "а.е/е је ис&(!)и$о

  %ара/ена %о" поја$е $исо&и+ температ!ра и терми)&о" ра%#а"а/а $оде, "де сеос#оа6а е&сп#о%и$ни "ас $одони&

  Користе се !"#а$ном спе3ија#не $рсте пра+а на а%и натриј!м +#орида и#ине&и+ др!"и+ со#и, а мо-е се !"асити и пре&ри$а/ем с!$им пес&ом

    По-е"а по5ара према &е"и%иниПрема $е#и)ини, по-ари се мо"! поде#ити ! однос! на оим и &о#и)ин!

  %а+$а0ене "ори$е материје и по$р.ине на &ојој је по-ар настао &ао@1 Ма#и по-ар 7 по-ар &ада је на ре#ати$но ма#ом простор! %а+$а0ена и

  ма#а &о#и)ина "ори$о" материја#а'поједини предмети, ма#е по$р.ине и ма#а&о#и)ина "ори$е материје*

  = Сред/и по-ар 7 по-ар ! &оме је %а+$а0ена једна и#и $и.е просторија не&о"оје&та и#и $е0е &о#и)ине "ори$е материје, односно ма/е по$р.ине на от$ореномпростор!

  A Iе#и&и по-ари 7 по-ари ! &ојима је ре3имо %а+$а0ен )ита$ &ро$, спрат,$е0и подр!мс&и простор и#и )ита$ оје&ат На от$ореном простор! о$а&$и по-ариои)но %а+$атај! $е0е по$р.ине &оје с! о"рани)ене, и#и $е0е &о#и)ине "ори$и+материја'$е0а сади.та е% о%ира на материје &оје се ! /има сади.те, $е#и&и,а#и о"рани)ени по(с&и, .!мс&и и#и по-ари ! по(опри$реди*

  B Катастро4а#ни'#о&о$с&и* по-ари 7 по-ари &оји с! %а+$ати#и $и.еоје&ата, $е0е .!мс&е и по(опри$редне &омп#е&се, $е#и&а от$орена и#и &омп#е&с%ат$орени+ сади.ни+ простора и с#

  По-е"а по5ара према мест+ ра$&оја5 %а$исности од места настан&а, по-ари се де#е на@1 5н!тра./е по-аре 7 по-ари !н!тар оје&ата и#и др!"и+ ои$и)ени+

  простора, односно по-ари ! %ат$ореном простор!, &ао .то с! то просторије !н!таринд!стријс&и+ и#и стамени+ оје&ата, по-ари !н!тар .!п(ина ! &онстр!&3ијама ис#

  = Спо(не'спо(а./е* по-аре 7 по-ари на неои$и)еном, односно от$ореном

  простор!, &ада с! %а+$а0ени спо(ни де#о$и оје&та и#и се по-ар ! потп!нсотира%$ија на от$ореном простор! О$и се по-ари посено та&ти)&и и%!)а$ај! &ао.!мс&и по-ари, по(с&и по-ари, по-ари от$орени+ сади.та, по-ари на пре$о%нимсредст$има и с#

  1A

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  14/29

  По-е"а по5ара према фа$ама ра$&оја, &ремен+ и$ија'аПрема 4а%ама ра%$оја по-ара, по-ари се де#е на@1 По)етн! 4а%! 7 4а%а по)етно" по-ара, &ој! &ара&тери.е ма#и интен%итет

  и%"ара/а, ре#ати$но нис&а температ!ра и спорије .ире/е про3еса "оре/а д!-простора %а+$а0ено" по-аром G!-ина траја/а о$е 4а%е није стро"о одре6ена и%а$иси од материја &оја је предмет са"оре$а/а ! по-ар!')$рсте материје $ременс&и

  најд!-е са"оре$ај!*= Ра%!&та#! 4а%! 7 4а%а ра%!&та#о" по-ара, &ој! &ара&тери.е ма&сима#ни

  интен%итет и%"ара/а, о%иром на )и/ени3! да је 3е#!&пна маса &оја се на#а%и !по-ар! %а+$а0ена по-аром 5 о$ој 4а%и ои)но поред дости%а/а ма&сима#ни+температ!ра и%"ара/а до#а%и и до прате0и+ поја$а $е%ани+ %а по-аре, &ао .то је тор!.е/е де#а оје&та и#и 3е#о" оје&та "де је по-ар настао, пренос по-ара нас!седне оје&те и просторе и поја$е по$ратни+ па#е/а ! и о&о не!"а.ено" по-ара

  A Жи$о %"ари.те 7 4а%а -и$о" %"ари.та &ој! предста$(а %а$р.на 4а%а !ра%$ој! по-ара, ! &ојој до"оре$а "#а$на маса "ори$е материје о%иром да је потп!но%а+$а0ена по-аром и $и.е нема !с#о$а %а ст$ара/е но$и+ -ари.та Интен%итети%"ара/а се постепено сма/!је, температ!ра опада и по-ар се пре&ида &ао про3ес

  "оре/а

  Стан-ар-на по5арна #ри&а оптере6е'а5 пр$ој 4а%и ра%$оја по-ара, према &ри$ој

  оптере0е/а, температ!ра по-ара постепено дости-ема&сим!м, а 4а%а мо-е да траје ! интер$а#! од =?A

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  15/29

  )име поди-е температ!р! ти+ те#а и &ада и+ %а"реје на та)&! па(е/а, та те#а !о&р!-е/! по)и/! да "оре и .ире наста#и по-ар

  Са"оре$а/е "ори$е материје мо-е ити потп!но и непотп!но А&о је са"оре$а/е потп!но, а о$о са"оре$а/е је &аре&теристи)но %а по-аре на

  от$ореном простор! "де постоји нео"рани)ени дото& с$е-е" $а%д!+а и &исеони&а са/им, $р.и се потп!на 'сте+иометријс&а* о&сида3ија на на)ин да се поред !"#јендио&сида ! о$а&$ом са"оре$а/! )есто ја$(а и $одена пара, &оји с! прод!&ти потп!не

  о&сида3ије и не мо"! да#је да о&сиди.!'не"ори$и прод!&ти*При непотп!ном са"оре$а/! до#а%и до де#ими)не о&сида3ије 'део материје

  се о&сиди.е, а део распада*, при )ем! настај! %ап(и$и прод!&ти, &ао .то је тор3имо !"(ен?моно&сид и с#

    ЕКСПЛОЗИ7НА АТМОС8ЕРА

   ДефиницијаПод е&сп#о%и$ном атмос4ером се подра%!ме$а сме.а %апа(и$и+ материја са

  $а%д!+ом ! о#и&! "аса, паре дима'ма"#е* и#и пра.ине, ! атмос4ерс&им !с#о$има, !

  &ојој се на&он па(е/а по-ар .ири по )ита$ој непотро.еној масиСме.е на$едени+ материја са $а%д!+ом мо"! ити %апа(и$е и#и е&сп#о%и$не,

  а ора%!ј! и+@ %апа(и$и "асо$и, паре и ма"#е'дим* %апа(и$и+ те)ности и %апа(и$апра.ина

  2с"о&и $а настана# е#сп"о$и&не атмосфереЕ&сп#о%и$не атмос4ере настај! &ада се ! %ат$ореним просторима ст$оре

  од"о$арај!0е сме.е "асо$а, пара и#и ситни+ )ести3а )$рсти+ материја са $а%д!+ом и&ада се о$а&а$ систем ини3ира до$о(ном &о#и)ином топ#оте

  Када се "о$ори о е&сп#о%ијама о#а&а "асо$а, пара и#и пра.ине ! %ат$ореноми#и де#ими)но %ат$ореном простор!, мис#и се на !н!тра./ост %"рада, си#оса,

  ре%ер$оара и#и др!"и+ пос!да ! &ојима се мо"! ја$ити е&сп#о%и$не сме.е "асо$а,пара и#и пра.ине И о$е сме.е &ара&тери.е до/а 7 GMЕ и "ор/а 7 MMЕ "рани3ае&сп#о%и$ности, и%ра-ена ! %апреминс&им про3ентима сме.е "асо$а, пара и#ипра.ине ! однос! на $а%д!+ &оји исп!/а$а посматрани простор Мно"е материје &ојеимај! GMЕ и MMЕ имај! и $еома нис&! та)&! самопа(е/а О$о ! пра&си мо-ере%!#то$ати е&сп#о%ијом пос!да и#и простора ! &ојима се на#а%е ма/е &о#и)инео$и+ материја, !&о#и&о с! о$а&$е пос!де и#и простори и%#о-ени по$и.енојтемперат!ри Наиме, испара$а/ем о$и+ материја ст$ара се ! једном трен!т&!е&сп#о%и$на &он3ентра3ија, па &а&о је спо(на температ!ра и%над та)&есамопа(е/а, до#а%и до е&сп#о%и$но" са"оре$а/а сме.е !н!тар %ат$орене и#и

  де#ими)но %ат$орене пос!де и#и простораЗа"ре$а/е пос!да и#и простора "де се на#а%е ре#ати$но не%апа(и$ематерије, мо-е про!%ро&о$ати и ра%не +емијс&е ра&3ије при &ојима се мо"!ос#оодити %апа(и$е и само%апа(и$е &омпоненте, &оје мо"! е&сп#одирати и е%прис!ст$а и%$ора па(е/а

  И% с$е"а напред ре)ено" мо-е се и%$ети не&о#и&о %а&(!)а&а@С$а&а пос!да ! &ојој $#ада надпритиса& и#и подпритиса&, предста$(а

  опасност од е&сп#о%ије5&о#и&о се ! не&ој пос!ди на#а%и не&а материја под притис&ом и ! те)ном

  ста/!, а &оја је ! норма#ним !с#о$има ! "асо$итом ста/!, та&$а пос!да мо-ее&сп#одирати и од#етети да#е&о од места +а$арије

  Се&!ндарне пос#еди3е о$а&$и+ е&сп#о%ија мо"! ити да#е&о $е0е од примарнее&сп#о%ије и% ра%#о"а мо"!0е" па(е/а "аса $ан места до"а6аја, односно е&сп#о%ија !одре6еним о&о#ностима, !&о#и&о наи6! на и#о &а&а$ и%$ор па(е/а

  1>

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  16/29

  Пос!де са о$им "асо$има с! оа$е%но ое%е6ене си"!рносним $енти#има &ојис! поде.ени на притис&е да#е&о ма/е од они+ &оји и и%а%$а#и п!3а/е о$а&$и+пос!да И%#а"а/ем те)не 4а%е о$и+ "асо$а по$и.еној температ!ри, настаје на"#о&(!)а/е и ос#оа6а/е "асо$ите 4а%е, &оја ! пос!ди ст$ара $е#и&и надпритиса&,!с#ед )е"а редо$но до#а%и до п!3а/а пос!да, јер си"!рносни $енти# не мо-епра$о$ремено да растерети пос!д!

  2.ро5ен простор5"ро-ени простор је простор ! &оме је е&сп#о%и$на атмос4ера'сме.а паре

  %апа(и$е те)ности и $а%д!+а* прис!тна и#и се мо-е о)е&и$ати /ена прис!тност !&о#и)инама &оје %а+те$ај! посене мере %а.тите ! по"#ед! те+но#о.&и+ и др!"и+пост!па&а и на)ина и%$о6е/а е#е&три)ни+ и ма.инс&и+ инста#а3ија?монта-е и#и!потрее

  Не+.ро5ени просторНе!"ро-ени простор је простор ! &оме &он3ентра3ија е&сп#о%и$не атмос4ере

  не мо-е ни ! &ом с#!)ај! дости0и 1

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  17/29

  $о%и#а итд О)и"#едно је да ! пра&си постоји $е#и&и рој места на &ојима је мо"!0еприс!ст$о е&сп#о%и$ни+ и %апа(и$и+ сме.а и да т! поја$! треа да прати )ита$ ни%мера &оје треа да спре)е мо"!0ност настан&а по-ара и е&сп#о%ије

  И$-аност и$&ора опасностиЗа 4ормира/е е&сп#о%и$ни+ и %апа(и$и+ сме.а прес!дни с! с#еде0и

  !с#о$и@ %апреминс&и односи'&он3ентра3ија*, притиса&, температ!ра сме.е,

  температ!ра и енер"ија !%ро)ни&а па(е/аЗапреминс&и односи с! нај$а-нији е#емент ! про3ени опасности од настаја/а

  по-ара и е&сп#о%ија А&о је %апреминс&и однос %апа(и$е материје '"ас, паре* и$а%д!+а та&а$ да с$а %апа(и$а материја и%"ори, а да се при томе не потро.и са$&исеони&, та&$а сме.а се сматра сирома.ном А&о до6е до потп!но" са"оре$а/а%апа(и$е материје, при )ем! се !тро.и са$ &исеони& ! пита/! је сте+иометријс&асме.а Када при са"оре$а/! остане $и.а& %апа(и$е материје ! пита/! је о"ата 7%аси0ена сме.а Односи %апа(и$е материје и $а%д!+а ! пра&ти)ној примении%ра-а$ај! се пре&о "ор/е и до/е "рани3е %апа(и$ости &оје с! при норма#номатмос4ерс&ом притис&! и температ!ри о&о#ине од =

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  18/29

  Простор ! &оме није $еро$атно да 0е се е&сп#о%и$на атмос4ера поја$ити %а$реме норма#но" по"она, а а&о се и поја$и, траја0е само &рат&о $реме, односноместо са прис!ст$ом смеса %апа(и$и+ "асо$а са $а%д!+ом ! &он3ентра3ијама и%ме6!до/е 'GMЕ* и "ор/е'MMЕ* "рани3е %апа(и$ости 'е&сп#о%и$ности* само и%!%етно и&рат&отрајно ! с#!)ај! &$аро$а на опреми и#и смет/и'до ота/а/а &$ара ! !&!пном"оди./ем траја/! до 1< )асо$а* и &оје се на#а%и о&о &омп#етне %ат$оренете+но#о.&е опреме'на простор! &оји је до %ат$ара/а про3еса ! %ат$орени систем, по

  пра$и#! ио де4инисан &ао %она 1*

  0ранице $апа3и&ости 4 е#сп"о$и&ностиMрани3е ! &ојима паре %апа(и$и+ те)ности, "асо$и и ситне )ести3е поједини+

  )$рсти+ материја мо"! ити !па(ене и са"орети е&сп#о%ијом, на%и$а се интер$а#е&сп#о%и$ности

  О$е "рани3е с! !оп.те по%нате под на%и$има до/а "рани3а е&сп#о%и$ности'GMЕ* и "ор/а "рани3а е&сп#о%и$ности 'MMЕ* Сме.а %апа(и$о" "аса испод GMЕ не0ее&сп#одирати ! &онта&т! са и%$ором па(е/а и тада се &а-е да је сме.асирома.на' не%аси0ена* Сме.а и%над MMЕ та&о6е не0е е&сп#одирати, јер јепрео"ата'пре%аси0ена*

  Gо/а и "ор/а "рани3а е&сп#о%и$ности $а-и само %а )исте материје, &ојенорма#но са"оре$ај! ! сме.и са $а%д!+ом

  Ме.а$ина "асо$а и#и пара, &ада се на6е ! интер$а#! е&сп#о%и$ности, мо-ее&сп#одирати једино !&о#и&о и%$ор па(е/а има до$о(н! енер"иј! па(е/аМинима#на енер"ија па(е/а предста$(ена је минима#ном &о#и)ином енер"ије &оја је неоп+одна да и%а%о$е е&сп#о%иј! о$а&$и+ сме.а и дата је ! #итерат!ри

  Са стано$и.та пра&се, интересантнија је до/а "рани3а е&сп#о%и$ности, јер сеона #а&.е дости"не, при )ем! на"#о порасте опасност од по-ара и е&сп#о%ије

  Iе#и)ине GMЕ и MMЕ'до/а и "ор/а "рани3а е&сп#о%и$ности* с! и%ра-ене !%апреминс&им про3ентима и предста$(ај! %апреминс&и про3енат пара и#и "асо$а !$а%д!+! Потп!но са"оре$а/е сме.е 0е се до"одити ! датом распон! %апреминс&и+

  про3ената, а про3енат %а$иси од та)не сте+иометријс&е једна)ине о&сида3ијепентана и ! том с#!)ај! о$а сме.а са"оре$а е&сп#о%ијом са најја)им интен%итетомПоне&ад о$е &он3ентра3ије мо"! ити и%ра-ене и &ао ми#ионити де#о$и ! сме.и 7ппм 'партс пер ми#ион*

  Запреминс&и про3енти GMЕ и MMЕ се односе на сме.е "асо$а и пара ! $а%д!+!са норма#ним про3ентом &исеони&а 5&о#и&о се ради о сме.ама "асо$а и пара са$а%д!+ом и#и ! др!"им срединама &оје с! оо"а0ене &исеони&ом, распон до/е и"ор/е "рани3е се по$е0а$а и то та&о да је до/а "рани3а ни-а, а "ор/а $и.а

   До'а .раница е#сп"о$и&ности Д0Е

  Gо/а "рани3а е&сп#о%и$ности 'GMЕ* јенајни-а &он3ентра3ија %апа(и$о" "аса, паре и#има"#е ! $а%д!+! испод &оје се не0е ст$оритие&сп#о%и$на атмос4ера 'и%ра-ено ! %апреминс&имN*

  0ор'а .раница е#сп"о$и&ности 00ЕMор/а "рани3а е&сп#о%и$ности 'MMЕ* је

  нај$и.а &он3ентра3ија %апа(и$о" "аса, паре и#има"#е ! $а%д!+! и%над &оје се не0е ст$оритие&сп#о%и$на атмос4ера 'и%ра-ено ! %апреминс&им

  %).

  Сиромана смеа

  1E

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  19/29

   А&о је %апреминс&и однос %апа(и$е материје '"ас, паре* и $а%д!+а та&а$ да с$а%апа(и$а материја и%"ори, а да се при томе не потро.и са$ &исеони&, та&$а сме.асе сматра сирома.ном

  Сме.а %апа(и$о" "аса испод GMЕ не0е е&сп#одирати '%апа#ити* ! &онта&т! саи%$ором па(е/а и тада се &а-е да је сме.а сирома.на

  Заси6ена смеа А&о до6е до потп!но" са"оре$а/а %апа(и$е материје, при )ем! се !тро.и са$

  &исеони& ! пита/! је сте+иометријс&а сме.а, а &ада при са"оре$а/! остане $и.а& %апа(и$е материје ! пита/! је о"ата 7 %аси0ена сме.а

  7енти"ација + ф+н#цији сма'е'а степена е#сп"о$и&ности атмосфереGа и се ри%и& од по-ара и е&сп#о%ија сма/ио &ао и да и се мо"#е !спе.но

  одстранити е&сп#о%и$не сме.е и !%ро)ни3и па(е/а односно да и се мо"#оспре)ити /и+о$о једно$ремено поја$(и$а/е ! !с#о$ма е&сп#о%и$не атмос4ере,неоп+одно !споста$ити систем $енти#а3ије

   То пра&ти)но %на)и да и се интен%и$ним стр!ја/ем $а%д!+а ! !"ро-еномпростор! '!а3и$а/ем с$е-е" $а%д!+а и и%$#а)е/ем е&сп#о%и$ни+ сме.а*, !&о#и&о је мо"!0е про3енити места настан&а е&сп#о%и$ни+ сме.а, мо"#а интен%и$ним

  одсиса$а/ем е#иминисати опасност од настан&а по-ара и е&сп#о%ија5 %а$исности од те+но#о.&о" про3еса и !с#о$а &оји и% /е"а прои%и#а%е,

  најпо$о(није је да се просторије !"ро-ене е&сп#о%и$ном атмос4ером про$етра$ај!природним п!тем Мно"а построје/а ! +емијс&ој и петро+емијс&ој инд!стрији се!пра$о %о" то"а поста$(ај! на от$ореном простор! односно на нео"ра6еним)е#и)ним &онстр!&3ијама, та&о да је непре&идно ое%е6ено ра%#а-и$а/е&он3ентра3ије и од$о6е/е е&сп#о%и$ни+ сме.а Природно про$етра$а/е јенаро)ито по"одно ! просторијама ! &ојима се о)е&!ј! сме.е &оје с! #а&.е од $а%д!+а&ао .то с! &от#арни3е &оје &ористе природни "ас и с#

  При природном про$етра$а/! просторија ! &ојима се о)е&!ј! сме.е #а&.е од$а%д!+а, от$ори %а !#а% с$е-е" $а%д!+а треа да с! ! #и%ини пода просторије, а#и

  не ни-е од A< 3м '%о" сне"а и расти/а* и не $и.е од 1SA $исине просторијеОд$одни от$ори морај! ити на .то $е0ој $исини на с!протном спо(ном %ид! !однос! на до$одне от$оре, &а&о и се ое%еди#о попре)но испира/е просторијеНајма/а $исина на &ој! се поста$(а од$одни от$ор и%носи =SA !&!пне !н!тра./е$исине просторије ра)!нај!0и од пода до до/е и$и3е од$одно" от$ора Gо$одни иод$одни от$ори морај! ити и%$едени та&о да не постоји мо"!0ност /и+о$о"%ат$ара/а и да је ое%е6ена /и+о$а е4е&ти$на по$р.ина Прора)!н потрени+по$р.ина до$одно" и од$одно" от$ора $р.и се према по%натим методама &оје с!оја./ене ! прир!)ни3има

  Прин!дна $енти#а3ија и%$оди се !"рад/ом одсисни+ $енти#атора и

  ое%е6е/ем природно" до$ода с$е-е" $а%д!+а односно !"рад/ом $енти#атора %а!а3и$а/е с$е-е" $а%д!+а 5&о#и&о постоје места на &ојима 0е се е&сп#о%и$насме.а $еро$атно поја$ити %а $реме норма#но" по"она, односно места на &ојима није$еро$атно да 0е се е&сп#о%и$на сме.а поја$ити %а $реме норма#но" по"она, а а&о сеипа& поја$и траје само &рат&о $реме, најпо$о(није ре.е/е је да се !"ради #о&а#нисистем одсиса$а/а са природним дото&ом с$е-е" $а%д!+а То је с#!)ај са местом %а!%има/е !%ора&а и .ар-ира/е сиро$ина ! +емијс&им построје/има, на местимаспаја/а де#о$а #еп&о$има &оји садр-е %апа(и$е &омпоненте, на местима "де се$р.и р!)но нано.е/е оје и#и #а&ира/е де#о$а, са &адама %а нано.е/е ојепотапа/ем, ! терми)&ој оради мета#а, са &ана#има %а попра$&! $о%и#а и с#

  Према томе, $енти#а3ијом просторија !"ро-ени+ е&сп#о%и$ном атмос4ером

  пости-е се ра%#а-е/е наста#е &он3ентра3ије е&сп#о%и$ни+ сме.а и од$о6е/енаста#и+ сме.а и%$ан !"ро-ено" простора

  Контро#а рада $енти#а3иони+ система мо-е се ост$арити ! д$а о#и&а@

  1F

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  20/29

  ?над"#едана $енти#а3ија је прин!дно про$етра$а/е радно" простора ! &оме јестр!ја/е $а%д!+а над"#едано &онтро#ом рада е#е&тромотора $енти#атора и$ременс&о" да$а)а, та&о да се по испада/! и% рада и#о &о" е#е&тромотора$енти#атора ис&(!)!ј! !ре6аји &оји предста$(ај! и%$ор опасности, а поно$о се мо"!!&(!)ити те& &ад се пет п!та и%мени $а%д!+ ! том простор!W

  ?&онтро#исана $енти#а3ија је прин!дно про$етра$а/е радно" простора ! &оме је стр!ја/е &онтро#исано &онтро#ним !ре6ајем 'нпр &ри#на соп&а, пресостат и с#*

  и $ременс&им да$а)ем та&о да се при престан&! и#и сма/е/! стр!ја/а $а%д!+аис&(!)!ј! и% рада !ре6аји &оји предста$(ај! опасност, а поно$о се мо"! !&(!)итите& &ада се пет п!та и%мени $а%д!+ ! том простор!

  Само се трајно над"#едана и#и &онтро#исана прин!дна $енти#а3ија мо-етретирати &ао примарна мера проти$е&сп#о%ијс&е %а.тите, &оја се !$а-а$а приодре6и$а/! %она опасности При томе треа имати ! $ид! и !)еста#ост пре&идарада та&$е $енти#а3ије и траја/е пре&ида'нестана& е#е&три)не енер"ије, р%инастарто$а/а ди%е#?а"ре"ата и др*

  Е#сп"о$и&не праинеЕ&сп#о%ије %апа(и$и+ пра.ина нис! та&о )есте, а#и се де.а$ај!, .то пра&са

  и пот$р6!јеЗапа(и$е пра.ине мета#а &ао .то с! то пра.ине а#!миниј!ма и#и ор"анс&и+

  &омпоненти &ао .то с! пра.ина .е0ера, м#е&а ! пра+!, ра.на, п#асти&е, сиро$ина%а #е&о$е, пи(е$инеа и с#и)не материје мо"! та&о6е е&сп#одирати Е&сп#о%ије о$и+пра.ина с! исто та&о $е%ане %а ст$ара/е %апа(и$и+ сме.а ! сме.и са &исеони&оми% $а%д!+а О$о се мо-е ојаснити просто &ао про3ес "оре/а )ести3а %апа(и$и+пра.ина ! сме.и са $а%д!+ом, &оји &ада отпо)не, по)и/е р%о да се .ири &ро%оста#и део о$а&о наста#е сме.е

  Е&сп#о%ије пра.ина се !"#а$ном мани4ест!ј! &ао праса&, односно са ма#омр%ином .ире/а 4ронта п#амена О$е е&сп#о%ије је $еома те.&о пред$идети ии%!)а$ати ! однос! на е&сп#о%ије "асни+ сме.а, и% ра%#о"а .то и+ је $еома те.&о

  ст$орити ! реа#ним о&$иримаИни3ија#на е&сп#о%ија пра.ине се %о$е примарном, а е&сп#о%ије &оје с!

  пос#еди3а примарне е&сп#о%ије се&!ндарним И% ти+ ра%#о"а е&сп#о%ијаната#о-ено" с#оја пра.ина поприма о#и& "ото$о !%астопни+ #ан)ани+ е&сп#о%ијаКара&терисити&а е&сп#о%ије о#а&а пра.ине је $е#и&а р%ина .ире/а 4ронтап#амена Ма&сима#на р%ина .ире/а 4ронта п#амена се о)е&!је %асте+иометријс&и однос пра.ине и о&сиданса За нај$е0и рој пра.ина о$ај односи%носи и%ме6! 1

 • 8/17/2019 OPASNE MATERIJE, POŽAR I EKSPLOZIJE ВСС.doc

  21/29

  - Е&сп#о%ијама и#и детона3ијама и%а%$аним е&сп#о%и$ним материјама,- Е&сп#о%ијама о#а&а "асо$а, пара и#и пра.ине ! %ат$ореном и#и де#ими)но

  %ат$ореном простор! и- Е&сп#о%ијама и%а%$аним !с#ед +а$арија с!до$а под притис&омПоне&ад се е&сп#о%ије де#е и на е&сп#о%ије при &ојима се ос#оа6а топ#ота и

  е&сп#о%ије при &ојима се не ос#оа6а топ#отаЕ&сп#о%ије при &ојима се ос#оа6а топ#ота, !"#а$ном &ара&тери.е

  момента#но са"оре$а/е са мо"!0ом детона3ијом, &оје се мани4ест!је сна-номе&спан%ијом "асо$а са $е#и&ом р!.и#а)&ом сна"ом и и%ра%итом !&ом Gетона3ијае&сп#о%и$не материје на)и/ене од сме.е амониј!м нитрата и ди%е# "ори$а,предста$(а један од типи)ни+ примера е&сп#о%ије при &ојима се ос#оа6а топ#ота

  Е&сп#о%ије при &ојима се не ос#оа6а топ#ота, ои)но се по$е%!ј! %аде4орма3ије с!до$а !с#ед примене притис&а ! с!д!, &оје настај! &ао пос#еди3ане&онтро#исано" и на"#о" раста и#и пада притис&а ! /има Типи)ан пример јепона.а/е ре%ер$оара %а $а%д!+ ! &оме $#ада под притиса&, &оји &ада се на"#о п!нимо-е е&сп#одирати е% ос#оа6а/а топ#оте

  2с"о&и $а поја&+ е#сп"о$ије

  Предмет о$о" и%!)а$а/а с! е&сп#о%ије &оје настај! ! %ат$ореним