38
ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ Предавач: мр Милан Степановић, дипл. инж.

OPASNE MATERIJE opšti deo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕОПАСНЕ МАТЕРИЈЕОПАСНЕ МАТЕРИЈЕОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

Предавач: мр Милан Степановић, дипл. инж.

Page 2: OPASNE MATERIJE opšti deo

Опасне материје су оне материје које могу услед нестручног руковања у току производње, транспорта, складиштења или руковања, изазвати штетне последице по здравље и околину

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (дефиниција)

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (дефиниција)

Page 3: OPASNE MATERIJE opšti deo

1) класa 1 - експлозивне материјe;2) класa 2 - гасови;3) класa 3 - запaљиве тeчности;4) класa 4.1 - запaљиве чврсте материјe;5) класa 4.2 - материјe склоне самозaпаљењу;6) класa 4.3 - материјe које у додиру са водoм ослoбађaју запaљиве гасове; 7) класa 5.1 - оксидирајуће материјe; 8) класa 5.2 - органски пероксиди; 9) класa 6.1 - отрoвне материјe; 10) класa 6.2 - инфективне (заразне) материјe; 11) класa 7 - радиоaктивне материјe; 12) класa 8 - корoзивне материјe; 13) класa 9 - остале опасне материјe.

ПОДЕЛА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА НА КЛАСЕПОДЕЛА ОПАСНИХ

МАТЕРИЈА НА КЛАСЕ

Page 4: OPASNE MATERIJE opšti deo

Обавештења о опасностима које могу да настану у току транспорта из паковања, великих паковања, возила, цистерни, контејнера или неких других пошиљки и транспортних средстава која садрже опасне материје, показују листице опасности.

Листицама опасности обавезно се означавају и празни а неочишћени судови и цистерне

ПРИМЕРИ :

ЛИСТИЦЕ ОПАСНОСТИЛИСТИЦЕ ОПАСНОСТИ

Page 5: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 1 ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 1 ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ

ПРИМЕР : UN 0341 НИТРОЦЕЛУЛОЗА

Page 6: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 2 ГАСОВИ

КЛАСА 2 ГАСОВИ

ПРИМЕР : UN 1005 АМОНИЈАК

Page 7: OPASNE MATERIJE opšti deo
Page 8: OPASNE MATERIJE opšti deo

Паре запаљивих течности су теже од ваздуха, Код запаљивих течности горе паре течности, При претакању запаљивих течности долази до

стварања статичког наелектрисања, Ако запаљива течност доспе у канализацију,

створиће запаљиву и експлозивну концетрацију

ПРИМЕR : UN 1203 БЕНЗИN

КЛАСА 3 ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 3 ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНЕ МАТЕРИЈЕ

Page 9: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРИМЕР : UN 1350 СУМПОР 4.1

КЛАСА 4.1 ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 4.1 ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ

Page 10: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРИМЕР : ОТПАЦИ ПАМУКA, ЗАУЉАНИ, 4.2

КЛАСА 4.2 МАТЕРИЈЕ СКЛОНЕ САМОЗАПАЉЕЊУ

КЛАСА 4.2 МАТЕРИЈЕ СКЛОНЕ САМОЗАПАЉЕЊУ

Page 11: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 4.3 -МАТЕРИЈЕ КОЈЕ У ДОДИРУ СА ВОДОМ ЕМИТУЈУ

ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ

КЛАСА 4.3 -МАТЕРИЈЕ КОЈЕ У ДОДИРУ СА ВОДОМ ЕМИТУЈУ

ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ

Материје које реагују са водом и емитују запаљиве гасове који могу са ваздухом да формирају експлозивну смешу, као и предмети који садрже такве материје

ПРИМЕР: 1402 калцијум карбид 4.3

Page 12: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРИМЕР : UN 2015 ВОДОНИК ПЕРОКСИД, 5.1 Контакт водоник пероксида са очима мoже

изазвaти озбиљне повреде рожњаче или коже.

КЛАСА 5.1 ОКСИДИРАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 5.1 ОКСИДИРАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

Page 13: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 5.2ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ

КЛАСА 5.2ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ

Постоји велика опасност од експлозије и самозапаљења, посебно код оштећених паковања и просутог садржаја.

ПРИМЕР : UN 3109 Органски пероксид тип ФБензоил-пероксид

Page 14: OPASNE MATERIJE opšti deo

Материје за које експриментално утврђено да при једнократном или краткотрајном деловању у релативно малој количини удисањем, упијањем преко коже или уношењем у организам(гутањем) могу да нашкоде здрављу, или доведу до смрти живих организама.

ПРИМЕР : UN 1671 ФENОЛ

КЛАСА 6.1ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 6.1ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ

Page 15: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 6.2ИНФЕКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 6.2ИНФЕКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ

ПРИМЕР : УН 3291 МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

Материје за које је познато , или се може претпоставити да садрже изазиваче болести, као што су микроорганизми (укључујући бактерије, вирусе, паразите и гљиве), или рекомбиновани микроорганизми (хибриди или мутанти), за које је познато или се може претпоставити, да код људи или животиња проузрокују заразна болести.Предмети који су загађени вирусима или микроорганизмима.

Page 16: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 7РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 7РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ

ПРИМЕР : UN 3326 Радиоактивни материјал, површински контаминирани предмети

Page 17: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 8 КОРОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ

КЛАСА 8 КОРОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ

ПРИМЕР : УН 1789 ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА

Материје и предмети који садрже те материје, које хемијским деловањем оштећују површинско ткиво коже и слузокожу са којим долазе у додир и које приликом ослобађања наносе штету другој роби и транспортним средствима, или могу да их разоре и да изазову друге опасности.

Page 18: OPASNE MATERIJE opšti deo

КЛАСА 9 ОСТАЛЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И ПРЕДМЕТИ

КЛАСА 9 ОСТАЛЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И ПРЕДМЕТИ

ПРИМЕР : UN 2315 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ

Материје и предмети који за време превоза представљају неку опасност која није обухваћена појмовима других класа.

Page 19: OPASNE MATERIJE opšti deo

Табле за обележавање возила постављају се увек на предњој и задњој страни возила, а у појединим случајевима и на бочним странама возила , тако да буду лако уочљиве и јасно видљиве.

ТАБЛЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ПРЕВОЗЕ ОПАСНУ РОБУ

ТАБЛЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ПРЕВОЗЕ ОПАСНУ РОБУ

Page 20: OPASNE MATERIJE opšti deo

У горњем делу табле могу да буду исписане најмање две, а највише три цифре и једно слово “X“. Ове ознаке идентификују опасност од опасне материје.

У доњем делу табле увек је исписан четвороцифрен број који идентификује опасну материју (UN број).

ЗНАЧЕЊЕ БРОЈЕВА У ГОРЊЕМ ДЕЛУ ТАБЛЕ : 2-ослобађање гаса услед притиска или хемијске реакције, 3-запаљиве течности и гасови или самозагревајуће течности, 4-запаљиве чврсте материје или самозагревајуће чврсте материје, 5-оксидирајуће деловање материја, 6-отровност или опасност од инфекције, 7-радиоактивност, 8-корозивност, 9-опасност од спонтане бурне реакције. Прва цифра у горњем делу табле показује главну опасност, а друга цифра и

трећа ако постоји показује додатне опасности. У случају да опасна материја нема додатну опасност, на другом месту налази се ″0″. Слово ″X″ испред две или три цифре у горњем делу табле, значи да материја бурно реагује у додиру са водом.

ТАБЛЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ПРЕВОЗЕ ОПАСНУ РОБУ

ТАБЛЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ПРЕВОЗЕ ОПАСНУ РОБУ

Page 21: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Page 22: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Page 23: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Page 24: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Page 25: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Page 26: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

Page 27: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

СертификатСертификат којикоји добијајудобијају возавозаччии јеје утврутврђђеногеног садрсадржжајааја ии обликаоблика..

Издавање сертификата врИздавање сертификата вршши и овлаовлашћшћена установаена установа..

Најмање 21 годину старости Најмање 21 годину старости за возаче за возаче

Сертификат за возСертификат за возаача се ча се издаје на пет година. издаје на пет година.

Page 28: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАГОН

ЦИСТЕРНИ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАГОН ЦИСТЕРНИ

UN 1203 БЕНЗИN

Page 29: OPASNE MATERIJE opšti deo

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАГОН

ЦИСТЕРНИ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАГОН ЦИСТЕРНИ

UN 1230 МЕТАНОЛ

Page 30: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРИМЕРИ ПАКОВАЊА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

ПРИМЕРИ ПАКОВАЊА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Page 31: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПРИМЕРИ ПАКОВАЊА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

ПРИМЕРИ ПАКОВАЊА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Page 32: OPASNE MATERIJE opšti deo

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИЗНАКОВИ ОПАСНОСТИЗНАКОВИ ОПАСНОСТИЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

T+ јак отрoв T отрoв Xn штетне по здравље

Xi надрaжујућеC корoзивне E експлозивне

Page 33: OPASNE MATERIJE opšti deo

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИЗНАКОВИ ОПАСНОСТИЗНАКОВИ ОПАСНОСТИЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

F запaљиве F+ самозапaљиве

N материје опасне по животну срединуO оксидирајуће

Page 34: OPASNE MATERIJE opšti deo

МЕШОВИТИ ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

МЕШОВИТИ ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Опасне материје могу бурно да реагују када дођу у међусобни контакт. Поред употребе одговарајуће амбалаже, потребно је водити рачуна и о садржају паковања са различитим опасним материјама у товарном простору возила или контејнера. Из тих разлога прописи о превозу опасне робе садрже и забрану мешовитог терета у случајевима када постоји несагледива опасност од њиховог међусобног контакта.

Page 35: OPASNE MATERIJE opšti deo

МЕШОВИТИ ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

МЕШОВИТИ ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Page 36: OPASNE MATERIJE opšti deo
Page 37: OPASNE MATERIJE opšti deo

УКРШТАВАЊЕ ВАГОНА СА УКРШТАВАЊЕ ВАГОНА СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМАОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

УКРШТАВАЊЕ ВАГОНА СА УКРШТАВАЊЕ ВАГОНА СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМАОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

Page 38: OPASNE MATERIJE opšti deo

ПИТАЊА?ПИТАЊА?