of 47 /47
1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly ___________________________________________________________________________ Zakon br. 05/L-132 O VOZILIMA Skupština Republike Kosova, Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike Kosova, usvaja: ZAKON O VOZILIMA POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Cilj 1. Cilj ovog zakona je utvrđivanje osnovnih uslova za opremu i uređaje koje mora imati vozilo, dimenzije, najveća dopuštena masa i osovinsko opterećenje vozila, kao i uslove koje treba ispuniti vozilo u saobraćaju, uslove za uvoz, homologaciju tipa vozila, sastavnog dela, odvojene tehničke jedinice, tehnički pregled vozila, kontrola tehničke ispravnosti vozila na putu, registracija vozila, vozila van upotrebe i druga srodna pitanja. 2. Ovaj zakon je u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta br. 2014/45/ EC od 3. aprila 2014. godine o periodičnim tehničkim pregledima; 2014/46/EC od 3. aprila 2014. o registraciji vozila; 2014/47/EC od 3. aprila 2014. godine o pregledima tehničke ispravnosti na putevima komercijalnih vozila; 2007/46/EC od 5. septembra 2007. godine o uspostavi okvira za odobrenju motornih vozila, njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva); 2000/53/EC od 18. septembra 2000. godine o istrošenim vozilima; 1999/37/EC od 29. aprila 1999. godine o dokumentima za registraciju vozila.

O VOZILIMA - assembly-kosova.org s.pdf · 1.38 Pravni subjekt za tehnički pregled-pravno lice ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda drumskih vozila;

Embed Size (px)

Text of O VOZILIMA - assembly-kosova.org s.pdf · 1.38 Pravni subjekt za tehnički pregled-pravno lice...

 • 1

  Republika e Kosovs

  Republika Kosovo - Republic of Kosovo

  Kuvendi - Skuptina - Assembly

  ___________________________________________________________________________

  Zakon br. 05/L-132

  O VOZILIMA

  Skuptina Republike Kosova,

  Na osnovu lana 65 (1) Ustava Republike Kosova,

  usvaja:

  ZAKON O VOZILIMA

  POGLAVLJE I OPTE ODREDBE

  lan 1

  Cilj

  1. Cilj ovog zakona je utvrivanje osnovnih uslova za opremu i ureaje koje mora imati

  vozilo, dimenzije, najvea doputena masa i osovinsko optereenje vozila, kao i uslove koje

  treba ispuniti vozilo u saobraaju, uslove za uvoz, homologaciju tipa vozila, sastavnog dela,

  odvojene tehnike jedinice, tehniki pregled vozila, kontrola tehnike ispravnosti vozila na

  putu, registracija vozila, vozila van upotrebe i druga srodna pitanja.

  2. Ovaj zakon je u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta br. 2014/45/ EC od

  3. aprila 2014. godine o periodinim tehnikim pregledima; 2014/46/EC od 3. aprila 2014. o

  registraciji vozila; 2014/47/EC od 3. aprila 2014. godine o pregledima tehnike ispravnosti na

  putevima komercijalnih vozila; 2007/46/EC od 5. septembra 2007. godine o uspostavi okvira

  za odobrenju motornih vozila, njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih

  tehnikih jedinica namenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva); 2000/53/EC od 18.

  septembra 2000. godine o istroenim vozilima; 1999/37/EC od 29. aprila 1999. godine o

  dokumentima za registraciju vozila.

 • 2

  3. U okviru delokruga ovog zakona, primenjuje se vaei zakon o prekrajima, osim ako to

  nije drugaije utvreno ovim zakonom.

  lan 2

  Delokrug

  Odredbe ovog zakona se primenjuju na sve dravne institucije, pravna lica i uesnike u

  drumskom saobraaju kao to se predvia ovim zakonom.

  lan 3

  Definicije

  1. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1.1 Vozilo - svako motorno vozilo ili njegova prikolica;

  1.2 Motorno vozilo - svako vozilo sa motorem sa unutranjim sagorevanjem koje se

  pokree na putu svojom snagom, ima najmanje etiri toka, kompletirano ili ne, sa

  najveom brzinom iznad 25 km/h;

  1.3 Hibridno motorno vozilo - vozilo s najmanje dva razliita transformatora energije

  i dva razliita sistema za skladitenje energije (u vozilu) za pokretanje vozila;

  1.4 Hibridno elektrino vozilo - vozilo koje za pogon koristi energiju dva izvora

  energije/snage u vozilu, pogonsko gorivo ili elektrinu energiju/snagu iz akumulatora,

  kondenzatora, zamajca/generatora;

  1.5 Najvea dozvoljena masa - je masa koja se utvruje od strane proizvoaa vozila

  prema svojim strukturnim osobinama;

  1.6 Normativni akt - posebna normativna tehnika specifikacija ili uredba UNECE-a,

  kao aneks revidiranog sporazuma iz 1958 godine;

  1.7 Homologacija - postupak kojim se potvruje da odreeno vozila ispunjava

  odgovarajue administrativne odredbe i tehnike standarde;

  1.8 Homologacija tipa - postupak kojim se utvruje da tip drumskog vozila, sistem,

  rezervni deo ili odvojena tehnika jedinica, ispunjava uslove predviene

  administrativne odredbe kao i tehnike zahteve prema ovom zakonu;

  1.9 Tip vozila - drumsko vozilo odreene kategorije koje se ne razlikuje najmanje to

  se tie bitnih svojstava. Tip drumskog vozila moe sadrati varijante i verzije;

  1.10 Organ za homologaciju - ministarstvo relevantno za prevoz (u daljem tekstu

  ministarstvo) uz ovlaenje za sve aspekte homologacije vrste vozila, sistema, sastavnih

  delova ili odvojene tehnike jedinice, pojedinane homologacije vozila, proces

  ovlaenja, izdavanje i kada je to potrebno, oduzimanje uverenja o homologaciji, deluje

  kao taka kontakta sa organima za homologaciju drugih zemalja, utvruje tehnike

  usluge i obezbeuje da proizvoai ispunjavaju svoje obaveze vezano za usklaivanje

 • 3

  proizvoda, odreuje tehniku slubu kako bi obezbedio da proizvoa ispunjava svoje

  obaveze to se tie usklaenosti proizvoda;

  1.11 Subjekt ovlaen za homologaciju - lice koje je ovlastilo ministarstva odgovorno

  za prevoz, za sve aspekte homologacije tipa vozila, njihovih sistema, sastavnih delova,

  odvojenih jedinica, posebne homologacije vozila; utvrivanje usklaenosti vozila ili

  pojedinane homologacije vozila, primenu postupaka identifikacije i procene tehnikog

  stanja vozila;

  1.12 Nacionalna homologacija tipa - postupak homologacije tipa, utvren

  nacionalnim propisima tako da vanost te homologacije je ogranien na teritoriju

  drave kojeg je izdala;

  1.13 Pojedinana homologacija - postupak preko kojeg lice ovlaeno za

  homologaciju utvruje da odreeno drumsko vozilo, bilo jedinstven ili ne, ispunjava

  odgovarajue administrativne odredbe kao i dotine tehnike zahteve predviene ovim

  zakonom i odredbi koje proizilaze iz ovog zakona;

  1.14 Viefazna homologacija tipa - postupak preko kojeg ovlaeno lice za

  homologaciju dokazuje da zavisno od stanja kompletiranja, ne kompletirano ili

  kompletirano vozilo ispunjava predviene odredbe kao i tehnike zahteve kao to se

  predvia ovim zakonom i odredbi koje proizilaze iz ovog zakona;

  1.15 Raznovrsna homologacija tipa - postupak postepene homologacije tipa, za koje

  jedna ili vie homologacija sistema se postiu u zavrnoj fazi kompletne homologacije

  motornog vozila, bez potrebe izdavanja uverenja EU o homologaciji tipa za ove

  sisteme;

  1.16 Postepena homologacija tipa - postupak homologacije koji se sastoji od

  postepenog prikupljanja svih uverenja EU o homologaciji tipa, sistema, sastavnih

  delova, odvojenih tehnikih jedinica, to vodi konanoj fazi kompletne homologacije

  vozila;

  1.17 Homologacija tipa jednim korakom - postupak koji se sastoji od samo jednog

  postupka za kompletnu homologaciju vozila;

  1.18 Virtualna metoda kontrole - kompjuterska simulacija ukljuujui raunanja

  kojima se dokazuje da drumsko vozilo, sistem, sastavni deo ili odvojena tehnika

  jedinica ispunjava tehnike zahteve normativnog akta. U cilju testiranja, virtualna

  metoda ne zahteva fiziku upotrebu vozila, sistema, sastavnog dela ili odvojene

  tehnike jedinice;

  1.19 EU odobrenje tipa - postupak kojim drava lanica EU potvruje da tip

  drumskog vozila, sistem, sastavni deo ili odvojena tehnika jedinica ispunjava

  odgovarajue uslove i tehnike zahteve u skladu sa direktivama EU;

  1.20 Potvrda EU - odobrenje tipa - dokumenat kojim subjekat ovlaen za

  odobravanje jedne zemlje lanice EU svedoi o tome da je tip vozila, sistem, rezevni

  deo ili odvojena tehnika jedinica odobrena u skladu sa direktivama EU;

 • 4

  1.21 Potvrda o homologaciji tipa - isprava kojom nadleno lice za homologaciju

  dokazuje da su tip vozila, sistem, rezervni deo ili odvojena tehnika jedinica

  homologovana prema ovom zakonu i odredaba koje proizilaze iz ovog zakona;

  1.22 Utvrivanje usklaenosti vozila - homologacija ili pojedinano odobravanje

  vozila;

  1.23 Potvrda o usklaenosti - dokumenat koji izdaje proizvoa, kojim se potvruje

  da je homologovano vozilo koje pripada seriji tipa u skladu sa normativnim aktima u

  vremenu njegove proizvodnje;

  1.24 Potvrda o pojedinanoj homologaciji - isprava kojom ovlaeno lice zvanino

  dokazuje da odreeno vozilo je odobreno;

  1.25 Proizvoa - pravno ili fiziko lice koje je odgovorno ovlaenom licu za

  homologaciju o svim aspektima postupaka homologacije ili ovlaivanja i za

  obezbeivanje usklaenosti proizvoda. Pravno ili fiziko lice ne mora da neposredno

  bude ukljuen u svim fazama izrade vozila, sistema, sastavnog dela ili odvojene

  tehnike jedinice, koje podleu postupku homologacije;

  1.26 Zastupnik proizvoaa - pravno ili fiziko lice, koje je ovlaeno od strane

  proizvoaa da zastupa ispred nadlenih organa za homologaciju i da preduzme mere u

  njegovo ime, u skladu sa odredbama ovoga zakona, i tamo gde se pomeni izraz

  proizvoa podrazumeva se proizvoa ili njegov zastupnik;

  1.27 Sistem - celina kombinovanih oprema za vrenje jedne ili vie odreenih funkcija

  od vozila koje podlee zahtevima svakog normativnog akta;

  1.28 Tehnika specifikacija - akt koji odreuje tehnike zahteve koje se moraju

  ispuniti od strane drumskog vozila, sistema, rezervnog dela ili odvojena tehnika

  jedinica i oprema koja moe da se stavlja na trite, odnosno koristiti, kao i postupci

  kojima se utvruje ispunjavanje zahteva;

  1.29 Originalni delovi ili oprema - delove ili opremu izraenu po specifikacijama i

  standardima obezbeenih od strane proizvoaa za proizvodnju delova ili opreme za

  montiranje vozila. To su delovi i oprema koje su izraene na istoj liniji proizvodnje kao

  ovi delovi i oprema. Pretpostavlja se, osim ako je suprotno dokazano, da delovi su

  originalni ukoliko proizvoa dela dokazuje da deo se poklapa sa kvalitetom sastavnih

  delova upotrebljenim tokom montiranja dotinog vozila i da su proizvedeni prema

  specifikacijama i standardima proizvoaa vozila;

  1.30 Sastavni deo - oprema izraena u skladu sa zahtevima utvrenim normativnim

  aktom sa ciljem da bude deo vozila koji moe da se odobrava nezavisno ukoliko se to

  izriito zahteva od propisa;

  1.31 Odvojena tehnika jedinica - ureaj koji podlee normativnim aktima posveena

  vozilu, ija je homologacija izvrena posebno ali sama vezano za jedan ili vie

  specifinih tipova vozila u sluaju kada je utvreno normativnim aktima;

 • 5

  1.32 Staro vozilo - vozilo koje je registrovano kao muzejski eksponat ili je registrovan

  u glavni registar nacionalne batine;

  1.33 Nekompletno drumsko vozilo - svako drumsko vozilo koje treba najmanje da

  podlegne jo jednoj daljoj fazi provere ispunjavanja propisanih tehnikih zahteva;

  1.34 Kompletirano drumsko vozilo - drumsko vozilo koje je prola proces od

  nekoliko faza za odobravanje tipa i koje ispunjava tehnike zahteve propisane ovim

  zakonom i odredbama koje proizilaze na osnovu ovog zakona;

  1.35 Drumsko vozilo po okonanju serije - svako drumsko vozilo iz rezervnog

  kontingenta, koje se ne moe registrovati ili prodati ili stavljati u upotrebu zbog

  stupanja na snagu novih tehnikih zahteva, za koje nije vrena homologacija tipa;

  1.36 Tehniki pregled - kontrola ispravnosti kojom se potvruje da je vozilo bezbedno

  da se koristi na javnim putevima i da je u skladu sa zahtevanim i obaveznim

  karakteristikama bezbednosti i zatite ivotne sredine;

  1.37 Potvrda o tehnikoj ispravnosti - dokument koji izdaje pravno lice, a koji sadri

  rezultate tehnike kontrole vozila;

  1.38 Pravni subjekt za tehniki pregled - pravno lice ovlaeno za vrenje tehnikog

  pregleda drumskih vozila;

  1.39 Nedostaci - su tehniki kvarovi i drugi sluajevi neusklaenosti ustanovljeni

  tokom tehnikog pregleda;

  1.40 Registracija - administrativno ovlaenje za stavljanje vozila u saobraaj,

  ukljuujui identifikaciju posebnim brojem, koji e biti poznat kao registarski broj;

  1.41 Saglasnost za registraciju - isprava koja se izdaje tokom postupka identifikacije

  ili procenjivanja tehnikog stanja drumskog vozila;

  1.42 Vlasnik uverenja registracije vozila - pravno ili fiziko lice na ije je ime vozilo

  registrovano;

  1.43 Ponitenje registracije - ponitenje ovlaenja za korienje vozila u drumskom

  saobraaju;

  1.44 Obustava - vremenski period kada vozilu nije dozvoljeno da se koristi u

  drumskom saobraaju;

  1.45 Tehniki pregled na putu - vanredni tehniki pregled ispravnosti vozila na putu

  koji vri mobilna jedinica za tehniki pregled pod neposrednim nadzorom Ministarstva;

  1.46 Mobilna jedinica za pregled - prenosni sistem opreme za ispitivanje potrebne za

  vrenje detaljnog pregleda tehnike ispravnosti na putu od strane ovlaenih inspektora

  pozvani za vrenje takve inspekcije;

 • 6

  1.47 Inspektor - osoba ovlaena od strane Ministarstva u okviru mobilnog tehnikog

  pregleda za vrenje poetnog ili detaljnog tehnikog pregleda na putu;

  1.48 Vozilo van upotrebe - vozilo, izuzev muzejskog vozila, koje u roku od ezdeset

  (60) dana ne uspe da otkloni kvarove, kako bi ispunilo uslove tehnike ispravnosti ili se

  prilikom odjave proglasi za vozilo neispravno za saobraaj na putu ili se ne registruje u

  periodu duem od dve (2) godine;

  1.49 Uverenje o regristraciji vozila - dokument sa podacima o vozilu i vlasniku

  vozila. Uverenje izdaje Ministarstvo unutranjih poslova prilikom registracije vozila;

  1.50. Ministarstvo odgovarajue Ministarstvo transporta;

  1.51 Spreavanje - mere koje tee smanjenju koliine i oteenja ivotne sredine od

  vozila koja su van upotrebe, njihovih materijala i supstanci.

  2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, a nisu objanjeni u definicijama, definisani su u drugim

  zakonima.

  POGLAVLJE II VOZILA

  lan 4

  Opta pravila

  1. Vozila u drumskom saobraaju moraju ispuniti uslove vezano za dimenzije, najveu

  doputu masu, osovinsko optereenje, kao i da imaju ispravne ureaje i opremu. Ministarstvo

  odreuje propise o dimenzijama, osovinskom optereenju i najveoj doputenoj masi.

  2. Vozila koje ne ispunjavaju propisane uslove vezano za dimenziju, najveu doputenu masu

  i osovinsko optereenje, mogu uestvovati u saobraaju na javnom putu ako ispunjavaju

  posebne uslove koji omoguuju bezbedan i neometan saobraaj prema dozvoli izdatoj od

  optine za lokalne puteve ili nadlenog ministarstva za regionalne i nacionalne puteve u

  saradnji sa Policijom Kosova, u zavisnosti od teritorije gde uestvuju u saobraaju.

  3. Operativne radnje merenja, kontrole osovinskog optereenja, ukupne mase i dimenzije

  vozila u saobraaju na putevima vri nadleni slubenik ovlaen za nadzor saobraaja na

  javnim putevima (ovlaeni slubenik iz ministarstva, Kosovske policije, ovlaeni slubenik

  optine i Kosovske carine).

  4. Kanjava se novanom kaznom od sto trideset (130) , voza koji upravlja vozilom koje ne

  ispunjava propisane uslove ukupne mase, dimenzije i osovinsko optereenje vozila.

  5. Kanjava se kaznom od esto (600.00) pravno lice ili institucija u ije ime i u okviru

  ovlaenja postupa lice iz stava 2 ovog lana.

 • 7

  lan 5

  Baza podataka o vozilu

  Ministarstvo unutranjih poslova podzakonskim aktom ureuje bazu podataka vozila koja su

  registrovana u Republici Kosovu.

  lan 6

  Ovlaenja policajca, inspektora i carinika

  1. Policija, inspektor prevoza i carinik ovlaeni su zaustavljati i izbaciti vozilo iz saobraaja

  ukoliko dimenzije, masa ili osovinsko optereenje vozila prekorauju granice ili ugroava

  bezbednost drumskog saobraaja.

  2. Ponovno putanje u saobraaj moe se dopustiti tek nakon to isti pribavi uverenje od

  nadlenog organa, kojim se dokazuje ispravno stanje.

  3. Za teret zaustavljenog vozila odgovoran je prevoznik koji koristi to vozilo.

  lan 7

  Pravila o ureajima i opremi na vozilu

  Ministarstvo podzakonskim aktom odreuje pravila o ureajima i opremi koju vozilo mora da

  ima kada uestvuje u drumskom saobraaju.

  POGLAVLJE III USLOVI ZA STAVLJANJE VOZILA NA TRITE

  lan 8

  Uslovi za stavljanje vozila na trite

  1. Drumsko vozilo, njegov sistem, rezervni deo, odvojena tehnika jedinica ili ureaj moe se

  staviti na trite i moe da pone da se koristi ako ispunjava tehnike zahteve i sprovodi

  postupak propisan za identifikaciju i tehniku procenu i ako je registrovano u skladu sa

  odredbama ovog zakona i odredbama donetim na osnovu ovog zakona.

  2. Ne moe se zabraniti, ograniiti ili ometati registracija, prodaja i korienje drumskih

  vozila u saobraaju, sistema, rezervnih delova, odvojenih tehnikih jedinica u smislu njihove

  konstrukcije i funkcije obuhvaenih ovim zakonom, ako su zahtevi utvreni ovim zakonom

  ispunjeni.

 • 8

  lan 9

  Izuzea od homologacije

  1. Odredbe o homologaciji ne primenjuju se na:

  1.1 Drumska vozila projektovana i namenjena za potrebe Kosovskih bezbednosih

  snaga, Policije Kosova ili za potrebe vatrogasaca;

  1.2 Drumska vozila namenjena za obavljanje radova na gradilitima, povrinskim

  kopovima, kamenolomima, lukama i aerodromima;

  1.3 Radna vozila;

  1.4 Drumska vozila koje po svojoj konstrukciji ne doputaju razviti brzinu veu od 6

  km/h;

  1.5 Drumska vozila namenjena rekreaciji van javnih puteva;

  1.6 Mopedi;

  1.7 Oprema vozila konstruisana posebno za korienje u umarstvu;

  1.8 Oprema umskih vozila, ureaj ugraen u asiji drumskog vozila za poljoprivredne

  radove;

  1.9 Drumska vozila koja se privremeno uvoze kako bi se koristila na takmienjima,

  izlobama i drugim manifestacijama koje se odravaju u Republici Kosovu, iji

  privremeni uvoz moe da traje najvie trideset (30) dana;

  1.10 Drumska vozila namenjena vonji u drumskom saobraaju i koja se ne registruju;

  1.11 Drumska vozila namenjena iskljuivo za takmienja;

  1.12 Prototipovi vozila koja se koriste na putevima na odgovornost proizvoaa, za

  vrenje specijalnog programa za kontrolu, pod uslovom da su ista proizvedena i raena

  posebno za ovu svrhu.

  Neni 10

  Postupak za ispunjavanje uslova

  1. Ispunjavanje uslova iz lana 8 ovoga zakona, e se utvrivati od sledeih postupaka:

  1.1 Homologacija tipa drumskog vozila, sistema, rezervnih delova i pojedinane

  tehnike jedinice;

  1.2 Homologacija delova i opreme koji su originalnih za vozila koje nemaju

  odobravanje za tip;

  1.3 Pojedinana homologacija vozila prema posebnim i optima zahtevima;

 • 9

  1.4 Pojedinana homologacija preraenih, popravljenih ili modifikovanih sredstava;

  1.5 Identifikacija vozila;

  1.6 Redovna i vanredna kontrola vozila posebnim zahtevom;

  1.7 Ocenjivanje tehnikog stanja vozila.

  2. Postupak homologacije drumskog vozila vre subjekti ovlaenih od ministarstva.

  3. Ministarstvo podzakonskim aktom e utvrditi uslove i kriterijume koje subjekti ovlaeni

  za homologaciju treba da ispune iz stava 2 ovog lana.

  lan 11

  Proizvodi koji nisu u saglasnosti sa zakonodavstvom EU, ali su proizvedeni u skladu sa

  nacionalnim standardima

  1. Vozila koja nisu proizvedena u skladu sa zakonodavstvom EU, odobravaju se po zahtevu

  posebnim postupkom od strane tehnike komisije strunjaka. Uslovi, kriterijumi i procedure

  za imenovanje ove komisije utvruju se podzakonskim aktom.

  2. Ako organ za homologaciju, na osnovu dokumentacije i drugih podataka vezano za

  proizvod utvrdi da vozilo stava 1. ovoga lana koje je proizvedeno ne obezbeuje zatitu

  javnog interesa, zabrani e se upotrebu tog vozila ili e zahtevati njegovo povlaenje sa

  trita.

  3. Mere iz stava 2 ovoga lana mogu se preduzeti od organa za homologaciju ukoliko su

  ispunjeni svi dole navedeni uslovi:

  3.1 ukoliko se na osnovu tehnikih i naunih podataka koji su na raspolaganju ustanovi

  da postoje razlozi za zabranu, odnosno povlaenje proizvoda u cilju zatite javnog

  interesa i zbog tog razloga preduzete mere obezbeuju odgovarajui nivo bezbednosti;

  3.2 ukoliko je data mogunost uvozniku da u roku od trideset (30) dana, od dana

  uruenja obavetenja o merama, otkloni nedostatke;

  3.3 ukoliko pre donoenja odluke o vrsti preduzete mere, navede primedbe i obrazloi

  razloge za preduzimanje mere.

  4. U postupku za odobravanje iz stava 1 ovoga lana, mogu se uzeti u obzir kontrole

  proizvoda obavljene od ovlaenih lica u drugoj zemlji, ukoliko rezultati tih kontrola se

  priznaju od nadlenog organa zemlje.

 • 10

  lan 12

  Odstupanja od zahteva

  1. Nadleni organ moe odstupiti od odreenih zahteva i dozvoli stavljanja na trite:

  1.1 Drumskih vozila, rezervnih delova i odvojenih tehnikih jedinica proizvedenih u

  manjim serijama, u skladu sa usvojenim odredbama ovog zakona;

  1.2 Drumskih vozila po zatvaranju serije;

  1.3 Drumskih vozila koja su dozvoljavaju kao posebna.

  2. Pri odstupanju iz stava 1 ovoga lana, organ za homologaciju moe primenjivati i

  relevantne alternativne zahteve preporuene od komisije strunjaka.

  3. Alternativni zahtevi iz stava 2 ovoga lana su administrativne odredbe i tehniki zahtevi,

  iji je cilj da se obezbedi najvei mogui nivo bezbednosti na putevima kao i zatita ivotne

  sredine.

  lan 13

  Odreivanje uslova za homologaciju

  1. Ministarstvo odreuje:

  1.1 Tehnike zahteve za odreene kategorije drumskih vozila, njihovih sistema,

  sastavnih delova, odvojenih tehnikih jedinica i opreme, dimenzije, najveu doputenu

  masu i osovinsko optereenje, kao i tehnike zahteve za motorna vozila, u skladu sa

  lanom 8 ovoga zakona;

  1.2 Nain i postupak za izdavanje odobravanje tipa i posebne dozvole za jedinstvena

  drumska vozila u skladu sa lanom 10 ovoga zakona;

  1.3 Oblik i sadraj obrasca za homologaciju tipa, posebne homologacije, potvrdu

  usklaenosti i saglasnosti za registraciju u skladu sa ovim zakonom;

  1.4 Oblik i sadraj oznaka usklaenosti kao i nain njihovog postavljanja u skladu sa

  lanom 10 ovoga zakona.

  lan 14

  homologacija tipa

  1. Homologacija tipa je postupak homologacije kojim se dokazuje da su tip drumskog vozila,

  sistem i odvojena tehnika jedinica u skladu sa dotinim tehnikim zahtevima, odredbama

  ovoga zakona i drugim propisima donetih na osnovu ovog zakona.

  2. Ukoliko se drumsko vozilo proizvodi u fazama, homologacija se moe izvriti za svaku

  fazu, dok se kod daljnih faza uzima u obzir prethodna homologacija (viefazna homologacija)

  vozila.

 • 11

  lan 15

  Postupak za homologaciju tipa

  1. Proizvoa, njegov zastupnik ili vlasnik vozila treba da podnose poseban (odvojen) zahtev

  jednom od subjekata ovlaenih za homologaciju za svaki tip vozila, sistema, sastavnog dela

  ili odvojene tehnike jedinice koji su predmet postupka za homologaciju.

  2. Postupak o daljim fazama homologacije tipa e biti ureen podzakonskim aktom

  ministarstva.

  3. Trokove homologacije tipa snosi proizvoa/podnosilac zahteva.

  lan 16

  Obaveze subjekata ovlaenih za homologaciju

  1. Subjekti ovlaeni za homologaciju treba da obezbede da proizvoai koji podnesu zahtev

  za homologaciju, ispune tehnike uslove i postupak predvien odredbama ovog zakona.

  2. Subjekti iz stava 1 ovog lana treba da odobre, registruju ili dozvole upotrebu samo onih

  vozila, sistema, sastavnih delova ili odvojenih tehnikih jedinica koje ispunjavaju uslove i

  sprovedu postupke na osnovu ovog zakona.

  3. Prilikom homologacije tipa vozila, lice ovlaeno za homologaciju izdaje uverenje o

  homologaciji tipa kojim se potvruje da su vozilo, sastavni deo ili odvojena tehnika jedinica

  homologirani.

  4. Ministarstvo koordinira i nadzire dunosti subjekata ovlaenih za homologaciju.

  lan 17

  Punovanost potvrde o homologaciji tipa

  1. Homologacija tipa vozila moe se dati samo na osnovu postupka primenjenog u skladu sa

  odredbama ovoga zakona i odredbama usvojenim na osnovu ovog zakona i koji ispunjava

  predviene tehnike zahteve.

  2. Uverenje o homologaciji tipa se izdaje za tip proizvoda koji ispunjava uslove utvrene

  ovim zakonom. Izdata uverenja su vaea i postavljanje proizvoda na tritu kao upotreba

  proizvoda vae do usvajanja zahteva za nove izmene i dopune. Odredbama kojima se

  primenjuju novi, dopunski odnosno izmenjeni zahtevi usvojeni na osnovu ovoga zakona,

  utvruje se rok vaenja homologacije tipa koji ne moe biti krai od est (6) meseci od dana

  poetka punovanosti ovih odredbi.

  3. Novanom kaznom u iznosu od tri hiljada i petsto (3,500) do pet hiljada (5,000)

  kanjava se ovlaeni subjekt koji postupi suprotno odredaba ovog lana.

  4. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu (1,000) kanjava se odgovorna

  osoba ovlaenog subjekta iz stava 3 ovoga lana.

 • 12

  lan 18

  Odbijanje izdavanja potvrde o homologaciji tipa proizvoda

  1. Ovlaeni subjekt za homologaciju odbie izdavanje potvrde o homologaciji tipa proizvoda

  ukoliko se utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove za upotrebu, drumski saobraaj, zatitu

  ivotne sredine ili zdravlja ljudi kao i druge tehnike uslove koji se primenjuju.

  2. Novanom kaznom u iznosu od tri hiljade i petsto (3,500) do pet hiljada (5,000)

  kaznie se lice ovlaeno za izdavanje dozvola suprotno odredbama ovoga lana.

  3. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu (1,000) kaznie se osoba

  odgovorna ovalaene instutucije koji postupa u suprotnosti sa stavom 1 ovoga lana.

  lan 19

  Obaveze proizvoaa

  1. Proizvoa je odgovoran da obezbedi usklaenost proizvoda iako nije direktno ukljuen u

  svim fazama izgradnje vozila, sistema, sastavnog dela ili odvojene tehnike jedinice i u

  sluaju kada ih modifikuje, menja sastavne delove ili sisteme koji su ve odobreni u ranijim

  fazama, to se dokazuje potvrdom o usklaenosti.

  2. Kada proizvoa koji je dobio homologaciju tipa za vozilo, sistem, sastavni deo, odvojenu

  tehniku jedinicu, u skladu sa odredbama ovog zakona, duan je da povue seriju proizvoda

  ve homologovanog tipa, kada ovi proizvodi predstavljaju ozbiljan rizik za bezbednost na

  putevima, javno zdravlje i ivotnu sredinu, duan je da odmah obavesti organ za

  homologaciju i da predloi preduzimanje mera za ispravku.

  3. Ukoliko lice ovlaeno za homologaciju, koje je dalo homologaciju tipa, nije zadovoljno

  merama koje je preduzeo proizvoa iz stava 2 ovog lana, onda organ za homologaciju

  preduzima sve potrebne zatitne mere, ukljuujui i povlaenje homologacije tipa vozila.

  4. Novaanom kaznom u iznosu od hiljadu i petsto (1,500) do dve hiljade (2,000) kazni e

  se za prekraj proizvoa- pravno lice koje postupi suprotno odredbama ovog lana.

  5. Novanom kaznom u iznosu od hiljadu (1,000) do dve hiljade (2,000) kazni e se i

  odgovorno lice proizvoaa koje postupa suprotno odredbama ovog lana.

  6. Novanom kaznom u iznosu od tri hiljade i petsto (3.500) do pet hiljada (5.000) kazni e

  se ovlaeni subjekt koji postupa u suprotnosti sa odredbama ovog lana.

  7. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu (1,000) kanjava se odgovorno

  lice ovlaenog subjekta koje postupi suprotno odredbama ovog lana.

 • 13

  lan 20

  Dodatni zahtevi lica ovlaenog za homologaciju

  1. Lice ovlaeno za homologaciju trai od proizvoaa da preduzme dopunske mere za

  otklanjanje utvrenih nedostataka. Ako proizvoa ne preduzme mere u propisanom roku,

  obavesti e se organ za homologaciju.

  2. U sluaju obavetenja iz stava 1 ovog lana, Organ za homologaciju treba da preduzme sve

  zatitne mere, ukljuujui i povlaenje homologacije tipa vozila.

  3. Novaanom kaznom u iznosu od hiljadu i petsto (1.500) do dve hiljade (2.000) kazni e

  se proizvoa- pravno lice koji postupa suprotno odredbama ovog lana.

  4. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do dve hiljade (2,000) kazni e se

  odgovorno lice proizvoaa koje postupi suprotno odredbama ovog lana.

  5. Novanom kaznom u iznosu od tri hiljade i petsto (3,500) do pet hiljada (5,000) kazni e

  se ovlaeno lice koje postupa suprotno odredbama ovog lana.

  6. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu (1,000) kazni e se odgovorno

  lice ovalaenog subjekta koje postupi u suprotnosti sa odredbama ovog lana.

  lan 21

  EU odobrenje tipa

  Proizvoa koji raspolae EU odobrenjem tipa proizvoda odgovoran je da obezbedi da svaki

  proizvod je u skladu sa tipom koji je odobren, duan je organizovati postupak proizvodnje i

  sistem za kontrolu proizvoda u cilju ouvanja kvaliteta.

  lan 22

  Usklaivanje proizvoda

  1. Proizvoa koji ima EU odobrenje tipa duan je da obezbedi da je svako proizvedeno

  vozilo u skladu sa tipom odobrenog vozila i da o tome izda potvrdu usklaenosti.

  2. Ako se tokom proizvodnje pojave odreena odstupanja, proizvoa je duan preduzeti sve

  potrebne mere za ponovno usklaivanje proizvoda sa odobrenim tipom proizvoda.

  3. U sluaju da proizvodi nisu usklaeni, organ za homologaciju oduzima homologaciju tipa

  proizvoda ili odreuje rok za uklanjenje utvrenih greaka. Ukoliko proizvoa u odreenom

  roku ne preduzme potrebne radnje, onda organ za homologaciju povlai datu homologaciju.

  4. Novanom kaznom u iznosu od tri hiljada i petsto (3,500) do etiri hiljada i petsto (4,500)

  kazni e se proizvoa/ pravno lice koje postupi u suprotnosti sa odredbama ovog lana.

  5. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu (1,000) kazni e se proizvoa/

  fiziko lice koje postupi suprotno odredbama ovog lana.

 • 14

  lan 23

  Usklaivanje proizvodnje

  1. Organ za homologaciju ima pravo da trai od ovlaenog lica za izdavanje EU odobrenje

  tipa da prui dokaze o tome da postoje odgovarajui mehanizmi i postupci kojima se

  obezbeuje da ponueni proizvod bude u skladu sa odobrenim tipom.

  2. Za primenu obaveza iz stava 1 ovoga lana, ovlaeno lice, po potrebi, sarauje sa

  ovlaenim licem za odobrenje iz druge drave.

  3. Utvrivanje usklaenosti proizvoda, iz stava 1 ovoga lana vri organ za C i D kategorije,

  u skladu sa lanom 32 ovog zakona.

  lan 24

  Promene podataka i homologacija

  1. Proizvoa koji je dobio homologaciju, tipa u skladu sa odredbama ovog zakona, duan je

  da obavesti organ za homologaciju o svim promenama podataka obuhvaenim u paketu

  informacija za homologovani tip proizvoda.

  2. Organ za homologaciju moe doneti odluku samo vezano za one zahteve ili dopune

  odobrenja tipa proizvoda koje se odnose na odluku donetu pri prvoj homologaciji tipa.

  3. Svaki proizvoa, vlasnik homologacije tipa duan je informisati organ za homologaciju o

  okonanju proizvodnje, odnosno o svakoj promeni u paketu informacija.

  4. Novanom kaznom u iznosu od dve hiljade i petsto (2,500) do etiri hiljada (4,000) kazni

  e se pravno lice koje postupi suprotno od odredaba iz stv. 1 i 3 ovog lana.

  5. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu (1,000) kazni e se proizvoa-

  fiziko lice koje postupi suprotno od odredbi ovog lana.

  POGLAVLJE V

  POJEDINANA HOMOLOGACIJA VOZILA

  lan 25

  Postupci

  1. Pojedinana homologacija vozila je postupak kojim ovlaeni subjekt za homologaciju, na

  osnovu uputstava organa za homologaciju, potvruje da posebno pregledano vozilo, unikat ili

  ne, ispunjava odreene uslove i u skladu sa tim izdaje se homologacija za posebno vozilo.

  2. Potvrda o homologaciji iz stava 1 ovoga lana sadri identifikacioni broj vozila,

  proizvoaa, zastupnika proizvoaa (broj asije) kojem pripada.

 • 15

  3. Za davanje pojedinane homologacije vozila, proizvoa, zastupnik proizvoaa ili vlasnik

  duni su da podnesu zahtev nekom od subjekata koji su ovlaeni za izdavanje homologacije.

  4. Lice ovlaeno za homologaciju izdaje potvrdu o usklaenosti posebnog vozila odobrenog

  na osnovu dozvole iz stava 1 ovoga lana.

  5. Trokovi postupka za izdavanje potvrde o pojedinanoj homologaciji vozila snosi

  proizvoa/podnosilac zahteva, iz stava 3 ovoga lana.

  lan 26

  Sprovoenje postupka

  1. Pojedinana homologacija vozila se vri:

  1.1 za vozilo iji tip nije homologovan shodno propisima ovoga zakona;

  1.2 za vozilo koje je pojedinano homologovano ali ovo homologacija je ogranieno na

  dravu gde je izvrena homologacija;

  1.3 vozila koja su proizvedena u vie faza.

  lan 27

  Prepravljena i popravljena vozila

  1. Postupak pojedinane homologacije za prepravljeno vozilo primenjuje se i na vozilo ija je

  usklaenost sa pravilima ranije utvrena, ukoliko su naknadne prepravke relevantne za

  najmanje jedam od dole navedenih uslova:

  1.1 odnose se na podatke evidentirane tokom postupka registracije vozila;

  1.2 utiu na homologovane sisteme, sastavne delove, odvojene tehnike jedinice i

  opremu vozila;

  1.3 utiu na bezbednost vozila i zatitu ivotne sredine od zagaenja.

  2. Prepravke, odnosno popravke iz stava 1 ovoga lana su radovi koji se odnose na promenu

  mase i geometrijskih parametara vozila, promenu tipa, varijante i izrade vozila; prepravku ili

  promenu posebnih osnovnih sistema, odnosno sistema prethodno ugraenih, sastavnih

  delova, odvojenih tehnikih jedinica i opreme vozila sa promenjenim svojstvima, vane

  popravke ili prepravke, ugraivanje ne originalnih i nedozvoljenih sistema, sastavnih delova,

  odvojene tehnike jedinice i oprema; ugraivanje pogona sa tekuim naftnim plinom,

  odnosno zemljanim gasom komprimovanim u vozilu.

  3. Povpravljena i prepravljena vozila proverava subjekt koga ovlasti ministarstvo.

  4. Zamena bilo kog sistema, sastavnog dela, odvojene tehnike jedinice i opreme vozila

  originalnim, ne smatraju se zamenom u vozilu.

 • 16

  5. Novanom kaznom od etiri hiljade (4,000) kanjava se pravno lice, individualni

  nezavisni poslodavac ili pojedinac koji radi nezavisno i postupa suprotno sa odredbama ovog

  lana, dok se odgovorno lice kanjava novanom kaznom od etiristo (400) , novanom

  kaznom od etiristo (400) kanjava se i pojedinac koji postupi u suprotnosti sa odredbama

  stava 2 ovog lana.

  lan 28

  Uslovi za pojedinanu homologaciju vozila

  1. Pojedinana homologacija vozila mora se sprovesti u skladu sa odredbama ovog zakona i

  drugim normativnim aktima donetih na osnovu ovog zakona.

  2. Novanom kaznom u iznosu od dve (2,000) do tri hiljade (3,000) kazni e se lice koje je

  ovlaeno za homologaciju, koje izda dozvolu suprotno od odredaba ovoga lana.

  POGLAVLJE V IDENTIFIKACIJA I OCENA TEHNIKOG STANJA VOZILA

  lan 29

  Postupak

  Identifikacija je postupak kojim se utvruje usklaenost vozila i njegovih osnovnih tehnikih

  podataka iz pruene dokumenatcije i/ili kontrolom podataka u registar o podacima vozila.

  lan 30

  Procena tehnikog stanja vozila

  1. Ocena tehnikog stanja vozila je postupak tokom kojeg se shodno propisanom postupku

  vozilo kontrolie kao celina, kao i ispunjavajne kriterijuma za uee saobraaju.

  2. Postupak iz stava 1 ovog lana obezbeuje da je vozilo ispravljeno, odnosno popravljeno u

  skladu sa lanom 27 ovog zakona.

  lan 31

  Vozilo muzejske vrednosti

  Status muzejske vrednosti dodeljuje se vozilu koje je starije od 35 godina, koje je sauvano i

  uredno tehniki odravano kao i prilagoeno originalnom obliku i strukturi konstrukcije, dok

  se zbog svog istorijskog i tehnikog znaaja ne koristi za svakodnevni prevoz.

 • 17

  lan 32

  Organ za homologaciju

  Ministarstvo je organ za homologaciju i odgovorno je za administrativno praenje i nadzor

  svih aspekata homologacije vozila, njegovog sistema, sastavnih delova, posebnih jedinica, za

  homologaciju delova, opreme vozila kao i posebnu homologaciju vozila.

  lan 33

  Funkcije subjekata za homologaciju

  1. Subjekti koji su ovlaeni za homologaciju obavljaju sledee radnje:

  1.1 vre analizu, kontrolu i aktivnosti certifikacije vezano za postupak homologacije

  tipa drumskog vozila;

  1.2 vre analizu, kontrole i aktivnosti certifikacije vezano za postupak homologacije

  tipa sistema, sastavnih delova, odvojenih tehnikih jedinica i opreme;

  1.3 utvruju ispunjenost tehnikih zahteva u postupku za posebnu homologaciju

  drumskog vozila, u skladu sa zahtevima utvrenim ovim zakonom i drugim propisima

  donetim na osnovu ovog zakona;

  1.4 utvruju ispunjavanje tehnikih zahteva u postupku pojedinane homologacije

  drumskog vozila, u skladu sa zahtevima iz lana 30 ovog zakona;

  1.5 homologuju popravljena drumska vozila u skladu sa lanom 27 ovog zakona.

  2. Ovlaeno lice za homologaciju vri ili kontrolie analize potrebne za homologaciju tipa,

  vri potrebne kontrole i sprovodi postupke u skladu sa utvrenim specifikacijama i postupa u

  skladu sa alternativnim zahtevima.

  lan 34

  Funkcionalni i operativni uslovi

  1. Subjekti ovlaeni za homologaciju moraju ispunjavati sledee uslove:

  1.1 da ispunjavaju prostorne, materijalne i tehnike uslove, koji obezbeuju

  funkcionisanje na teritoriji Republike Kosova;

  1.2 da imaju odgovarajui struni kadar;

  1.3 da organizaciju rad i strukturu koja garantuje trajno i kvalitetno obavljanje poslova;

  1.4 odgovarajuu podrku u tehnikom i informatikom smislu za obavljanje poslova;

  1.5 ostali specifini uslovi odreuju se podzakonskim aktom.

 • 18

  2. Subjektu koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog lana izdaje se licenca na neodreeno

  vreme, pod uslovom da stalno ispunjava uslove i kriterijume predviene ovim zakonom i

  odredbama donetim na osnovu ovog zakona.

  lan 35

  Oduzimanje ovlaenja

  1. Ukoliko subjekt ovlaen za homologaciju ne obavlja odreene strune aktivnosti u skladu

  sa nacionalnim i meunarodnim propisima, ministarstvo e oduzeti ovlaenje.

  2. Kako bi mogao da obavlja svoju funkciju, ovlaeni subjekat e se nadoknaivati od

  sredstava koja se prikupljaju za obavljanje poslova.

  3. Ministarstvo prati i nadzire ovlaena lica.

  4. Ministarstvo odreuje cenovnik za predviene naknade. Cena je jedinstvena i vai za sva

  ovlaena lica.

  lan 36

  Neprekidno ispunjavanje uslova

  1. Subjekti ovlaeni za homologaciju su duni da neprekidno ispunjavaju uslove za

  obavljanje utvrenih poslova, u skladu sa odredbama ovoga zakona i pravila koja su doneta

  na osnovu ovog zakona.

  2. Novanom kaznom u iznosu od deset hiljada (10,000) do petnaest hiljada (15,000)

  kazni e se pravno lice ukoliko utvrene dunosti ne obavlja struno ili ih obavlja suprotno

  od odredaba ovog lana.

  3. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) do hiljadu i petsto (1,500) kazni e se i

  odgovorno lice pravnog subjekta.

  lan 37

  Uslovi za oduzimanje ovlaenja

  1. Ministar odlukom moe da oduzme ovlaenje subjektu ovlaenom za homologaciju

  ukoliko:

  1.1 je prestao da ispunjava propisane uslove za obavljanje poverenih poslova u skladu

  sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona;

  1.2 je protiv tog lica pokrenut postupak steaja ili likvidacije;

  1.3 je prestao da radi na osnovu sudskog reenja.

 • 19

  lan 38

  Uslove za ovlaenje

  1. Ministar podzakonim aktom utvruje:

  1.1 Uslove objekta, opremu, ureaje i strune kadrove ovlaenih subjekata;

  1.2 Postupke za obavljanje poslova ovlaenih lica, ukljuujui i odreivanje obaveznih

  tehnikih specifikacija koje se moraju sprovoditi;

  1.3 Nain i postupak za odobrenje i oduzimanje ovlaenja za ovlaeno lice.

  POGLAVLJE VI REGISTRACIJA VOZILA

  lan 39

  Uslovi uea u drumskom saobraaju

  1. Za uee u drumskom saobraaju, vozila moraju biti registrovana i da imaju vaee

  uverenje o registraciji vozila ili vaeu dozvolu za probnu vonju, da budu oznaena

  registarskim ili probnim tablicama postavljene za identifikaciju vozila.

  2. Izuzetno od stava 1 ovoga lana, lake prikolice se ne registruju ali moraju imati ispravan

  propisan sistem i opremu bez nedostataka, treba imati identifikacione tablice kao i potvrdu o

  tehnikom pregledu naznaenu sa datumom prvog pregleda i rok za sledei tehniki pregled.

  3 U drumskom saobraaju ne mogu uestvovati ne registrovana vozila kao to su

  motokultivatori i radne maine. Ukoliko ova vozila uestvuju u saobraaju na putu treba da

  budu registrovana i da raspolau tehniki ispravnim propisanim sistemima i opremom.

  4. Novanom kaznom od sto pedeset (150.00) kazni e se voza koji postupi suprotno od

  odredaba ovog lana.

  lan 40

  Vozila meunarodnih organa

  1. Vozila diplomatskih i konzularnih misija, kao i vozila koja koriste strane misije,

  meunarodni organi, predstavnitava stranih zemalja u Republici Kosovu i njihovog osoblja,

  strani biznisi, kulturni subjekti i druga predstavnitva sa privremenim ili stalnim boravkom u

  Republici Kosovu, mogu da se kreu do est (6) meseci ukoliko su registrovana, kao i ostala

  vozila koja su u slobodnom saobraaju ili su u postupku privremenog uvoza i koji traje due

  od est (6) meseci, ako su registrovana, mogu da se kreu u saobraaju.

  2. Ministarstvo unutranjih poslova podzakonskim aktom e utvrditi izgled tablica, uslove i

  kriterijume za registraciju vozila, koja koriste strane institucije, kao to je definisano u stavu

  1 ovog lana.

 • 20

  3. Izuzetno od stava 2 ovog lana, Ministarstvo spoljnih poslova nakon konsultacije sa

  Ministarstvom unutranjih poslova, podzakonskim aktom propisuje oblik tabela, uslove i

  kriterijume za registraciju vozila diplomatskih i konzularnih predstavnitava, kao i vozila

  koja koriste strane misije, meunarodni organi, strane kancelarije predstavljene na Kosovu i

  njihovo osoblje.

  4. Odredbe iz stava 1 ovog lana ne primenjuju se na strane dravljane sa privremenim ili

  stalnim boravkom u Republici Kosovu, due od est (6) meseci, a ija su vozila registrovana

  u nekoj od dravi EU.

  5. Novanom kaznom u iznosu od petsto (500) kazni e se voza koji postupi suprotno od

  propisa ovoga lana.

  6. Novanom kaznom od pet hiljada (5,000) kanjava se pravno ili fiziko lice koje postupi

  nezavisno u suprotnosti sa odredbama ovog lana, a odgovorno lice novanom kaznom od

  petsto (500) .

  lan 41

  Vozila koja su registrovana u drugim zemljama

  1. Vozilo registrovano u stranoj zemlji, u vlasnitvu strane zemlje, koje je privermeno na

  Kosovu, moe saobraati na putevima Kosova najdue tri (3) meseca od dana stupanja na

  teritoriju Kosova.

  2. Vozilo koje je registrovano u stranoj zemlji, iji je vlasnik graanin Kosova sa

  privremenim ili stalnim boravkom van Kosova, moe da uestvuje u drumskom saobraaju

  na Kosovu najvie tri (3) meseca od dana ulaska na Kosovo, da ima regulisanu stalnu ili

  privremenu boravinu dozvolu i da istu pokae na zahtev ovlaenog lica.

  3. Vozilom, iz stava 2 ovog lana, koje je registrovano van Kosova, ne moe da upravlja

  graanih Kosova, bez prisustva vlasnika, ni da se isti ovlasti da tim vozilom saobraa na

  putevima Kosova. Vozilom koje je registrovano u stranoj zemlji, a iji je vlasnik graanin

  Kosova sa stalnim ili privremenim boravkom van Kosova moe da upravlja graanin Kosova,

  koji, takoe ima privremeni ili stalni boravak u zemlji porekla vozila, isti treba da ima

  ovlaenje zemlje iz koje dolazi vozilo.

  4. Lice koje uvozi neko strano vozilo, a koje nema regulisan privremeni ili stalni boravak

  zemlje iz koje dolazi vozilo, ima pravo da upravlja tim vozilom u drumskom saobraaju

  najdue osam (8) dana nakon ulaska vozila na Kosovo.

  5. Novanom kaznom od dvesta (200.00) evra, prekrajno se kanjava voza ili lice koje

  upravlja vozilom u drumskom saobraaju suprotno pravilima stavova 1,2,3 i 4 ovog lana.

  6. Novanom kaznom od dvesta sedamdeset (270.00) evra, prekrajno se kanjava voza

  komercijalnih vozila kao to su: autobusi, vozila za prevoz, ija masa prelazi 3500 kg i vozila

  za prevoz opasnih materija, ukoliko isti uestvuje u drumskom saobraaju due od osam (8)

  dana nakon ulaska vozila na Kosovo.

 • 21

  lan 42

  Ovlaenja Ministarstva unutranjih poslova

  1. Ministarstvo unutranjih poslova odreuje:

  1.1 Postupak za registraciju vozila, izdavanje i validnost uverenja o registraciji vozila,

  registarske tablice, vrsti, sadrini i obliku registarskih tablica, probnih tablica, promene

  podataka kao i odjava vozila;

  1.2 Oblik uverenja o registraciji vozila i druge obrasce koji se koriste za registraciju

  vozila;

  1.3 Cenu za registraciju vozila kao i cenu registarskih i probnih tablica, koje plaa

  stranka.

  2. Izuzetno od odredaba ovog zakona, nadleno Ministarstvo Bezbednosnih snaga registruje

  vozila Bezbednosnih snaga Kosova, kao i vozila koja koristi sluba obezbeenja

  odgovarajueg Ministarstva Bezbednosnih snaga. Odgovarajue Ministarstvo Bezbednosnih

  snaga odreuje nain registracije, oblik i sadraj registrarskih tablica.

  3. Izuzetno od odredaba ovog zakona, nadleno Ministarstvo unutranjih poslova odreuje

  nain registracije, oblik i sadraj registarskih tablica za policijska vozila, vozila obavetajnih

  slibi, kao i vozila slube dravne bezbednosti.

  4. Izuzetno od odredaba ovog zakona, Odgovarajue Ministarstvo unutranjih poslova

  odreuje olakice za registraciju i cenu hibridnih i elektrinih vozila.

  5. Posebnim podzakonskim aktom, bie odreeni uslovi i kriterijumi.

  lan 43

  Registracija vozila

  1. Pod registracijom vozila podrazumeva se registracija podataka o vozilu i vlasniku.

  2. Vlasnik vozila ne moe da registruje ili produi registraciju motornog vozila, niti da izvri

  promenu vlasnika, ukoliko ne plati kazne za prekaj u drumskom saobraaju.

  lan 44

  Uslovi za uvoz drumskih vozila

  1. Drumska vozila koja se uvoze na Kosovu treba da imaju:

  1.1 Potvrdu o usaglaenosti;

  1.2 Dokaz o poreklu i vlasnitvu vozila ili posebno ugraenih delova.

  2 Na Kosovu se ne mogu uvoziti vozila starija od deset (10) godina i koja ne ispunjavaju standarde euro etiri(4).

 • 22

  lan 45

  Registracija vozila vlasnika sa mestom boravka u Republici Kosovu

  U Republici Kosovu registruju se vozila vlasnika koji imaju mesto boravka ili sedite u

  Republici Kosovu, diplomatska i vozila konzularnih predstavnitava, misija stranih drava,

  predstavnitava meunarodnih organizacija u Republici Kosovu, kao i ekonomskih,

  kulturnih, saobraajnih i drugih predstavnitava.

  lan 46

  Registracija vozila u vlasnitvu lica sa privremenim boravkom

  1. U Republici Kosovu registruju se vozila iji su vlasnici strani dravljani sa privremenim ili

  stalnim boravkom, koji registruju njihova vozila prema carinskim propisima i zahtevima za

  privremeni uvoz (privremena uvezena vozila) i koriste lizing ugovor ili prema ugovoru o

  poslovnoj saradnji ugovoreno izmeu kompanija sa seditem u Republici Kosovu i drugih

  kompanija sa seditem u nekoj drugoj zemlji, kao i vozila namenjena upotrebi na sportskim i

  ekonomskim manifestacijama, ekonomske manifestacije. Za ova vozila izdaje se uverenje o

  registraciji sa rokom vaenja od jedne (1) godine.

  2. Lica koja privremeno borave na Kosovu mogu da registruju vozila na privremene tablice.

  Privremena registracija ne moe da bude kraa od ezdeset (60) dana ni dua od dvanaest

  (12) meseci.

  3 Privremenu registraciju vozila moe izvriti i osoblje meunarodnih misija ili meunarodnih organizacija koje su odreene zakonom.

  lan 47

  Uverenje o registraciji vozila ogranienog roka

  1. Vozila se mogu registrovati i kada strani dravljanin, nakon svog boravka, prevozi vozilo

  kupljeno u Republici Kosovu i namerava da ga registruje u drugoj dravi ili vozila koja su

  predmet obrade ili popravke koje se prevoze u inostranstvo. Uverenje o registraciji vozila u

  ovom sluaju se izdaje u roku prema potrebi, u zavisnosti od toga koliko vremena je potrebno

  vozilu da stinge do drave gde e biti registrovana. Ovaj privremeni vremenski rok uverenja

  o registraciji vozila ne moe biti dui od 30 dana. U ovom sluaju, vozila se registruju do

  isteka roka vaenja njihove saobraajne dozvole.

  2. Registruju se takoe i vozila koja su bila registrovana u Republici Kosovu i koja su

  ukradena a kasnije pronaena; u tom sluaju, uverenje o registraciju vozila se izdaje za

  vremenski period koji je potreban da vozilo stigne u Republiku Kosovo ali za period ne dui

  od 30 dana. Vozilo se registruje za vremenski period do isteka vaenja saobraajne dozvole.

  3.Vozila iz stavova 1 i 2 ovog lana dobijaju privremene tablice.

 • 23

  lan 48

  Vozila u zajednikom vlasnitvu

  Ako je vozilo u suvlasnitvu nekoliko osoba, onda se registruje na ime jednog od suvlasnika

  koji odrede njegovi suvlasnici.

  lan 49

  Vozilo sa (lizing) ugovorom

  Vozilo sa (lizing) ugovorom ili ugovorom za iznajmljivanje se prodaje bez vlasnikog prava,

  moe se registrovati na ime korisnika ukoliko vlasnik vozila da pisanu saglasnost. U ovom

  sluaju, zakonske odredbe koje se primenjuju na vlasnika automatski vae i za korisnika. U

  saobraajnoj dozvoli se upisuje i ime vlasnika.

  lan 50

  Vozilo u vlasnitvu maloletnika

  Vozilo u vlasnitvu deteta ili maloletnika, registruje se na ime jednog od roditelja, staratelja,

  roditelja usvojioca kao i na ime nosioca prava korienja vozila. U ovom sluaju, propisi koji

  vae za vlasnika vozila, vae i za korisnika. U saobraajnoj dozvoli se upisuje i ime vlasnika.

  lan 51

  Vozilo u vlasnitvu punoletnog lica koje nema vozaku dozvolu

  U sluaju kada je vozilo u vlasnitvu odrasle osobe koja nema vozaku dozvolu, vlasnik

  odreuje (imenuje) jednog korisnika vozila a u tom sluaju, zakonske odredbe koje vae za

  vlasnika primenjuju se i na korisnika. U saobraajnoj dozvoli se upisuje i ime vlasnika.

  lan 52

  Izuzeci

  Odredbe l. 50 i 51 ovog zakona ne vae za moped i motocikle iji kapaciteta rada motora

  nije vie od 125 cm, a snaga motora nije vea od 11 kW, a odnos snage motora i mase vozila

  ne prelazi 0,1 kW/kg; za tricikle kategorije L5e ija snaga motora ne prelazi 15 kW koji su u

  vlasnitvu maloletnika koji ima vozaku dozvolu za kategoriju vozila za pomenutu

  kategoriju.

  lan 53

  Korienje vozila

  Korisnik vozila ili nosilac prava korienja vozila moe biti samo osoba koja ima vaeu

  vozaku dozvolu izdatu za kategoriju vozila koje se koristi.

 • 24

  lan 54

  Uslovi za registraciju

  1. Vozilo se registruje na osnovu zahteva vlasnika, zahtevu treba priloiti sledea dokumenta:

  1.1 Dokaz o poreklu i vlasnitvu vozila ili pojedinih ugraenih (montiranih) delova, kao

  dodatak asija;

  1.2 Potvrda o usklaenosti ili homologacija za registraciju, za vozilo za koje se trai

  potvrda ili saglasnost u skladu sa ovim zakonom;

  1.3 Dokaz o kompletiranju obaveznog osiguravanja odgovornosti prema treim licima

  za vozila, dok za vozila za prevoz putnika i dokaz o osiguranju putnika;

  1.4 dokaz o tehnikoj ispravnosti vozila, sem onih vozila koje ne podleu obaveznoj

  tehnikoj kontroli. Dokaz tehnikog pregleda vai trideset (30) dana.

  2. Izuzetno od stava 1 ovog lana, moe se registrovati i staro muzejsko vozilo.

  lan 55

  Potvrda o registraciji i registarske tablice

  1. Za registrovano vozilo izdaje se potvrda o registraciji i registarske tablice, koje izdaje

  organ ovlaen za registraciju vozila.

  2. Izuzetno od stava 1 ovog lana, zbog obavljanja dunosti za otkrivanje prekraja ili

  krivinih dela i njihovih poinioca, posebna vozila policije i bezbednosnih obavetajnih

  organa Rebublike Kosova, pojedincima ili institucijama odreenim za pitanja bezbednosti

  mogu da se izdaju dva ili vie uverenja o registraciji i kompletne registarske tablice, ukoliko

  Ministarstva za unutranje poslove tako odlui.

  lan 56

  Izdavanje potvrde o registraciji vozila

  1. Potvrdu o registraciji vozila i rok vaenja izdaje i produava nadleni organ Ministarstva

  unutranjih poslova.

  2. Za svaku promenu podataka vezano za registraciju vozila (tehnike promene, promena

  vlasnika, mesta boravka i sl.) u roku od trideset (30) dana mora da se obavestiti nadleni

  organ za registraciju vozila.

  3. Novanom kaznom od dvesta (200) kanjava se vlasnik vozila, koji postupa suprotno od

  odredaba ovog lana.

  4. Novanom kaznom od hiljadu (1,000) kanjava se pravno lice koje postupi suprotno od

  odredba ovog lana.

 • 25

  POGLAVLJE VII REGISTARSKE TABLICE

  lan 57

  Obaveza identifikacije

  Vozila u drumskom saobraaju moraju imati dve registarske tablice, osim motocikla,

  mopeda, lakih etvorocikla, etvorocikla, trocikala sa motorom, prikljunih vozila, traktora i

  prikolice kojima je dozvoljeno da imaju jednu registarsku tablicu.

  lan 58

  Postavljanje registarskih tablica

  1. Registarske tablice se izdaju za identifikaciju vozila.

  2. Novanom kaznom od petsto (500.00) evra kanjava se voza koji koristi registarske

  tablice drugog vozila, iste e biti oduzete.

  lan 59

  Sadraj registarskih tablica

  1. Registarske tablice vozila ne mogu se izmeniti. Vozilu nije dozvoljeno da se kree

  drumskim saobraajem tablicama drugaijim od onih sa kojima je registrovono kod organa

  nadlenih za registraciju vozila pri Ministarstvu unutranjih poslova.

  2. Registarske tablice moraju biti postavljene na mestu predvienom od strane proizvoaa

  vozila, tako da se mogu lako videti i proitati. One ne smeju biti oteene, iskrivljene,

  pokrivene ili obloene. Registarske tablice moraju biti privrena tako da ostanu stalno na

  propisnom mestu.

  3. Novanom kaznon od ezdeset (60.00) kanjava se voza koji postupi u suprotnosti sa

  odredbama ovog lana.

  4. Oblik i sadraj registarskih tablica odredi e posebnim aktom Ministarstva nadlenom za

  unutranje poslove.

  lan 60

  Zamena registarskih tablica

  1. Ukoliko se jedna tablica izgubi, oteti, uniti, amortizuje do te mere da je neupotrebljiva,

  vlasnik vozila je duan da zameni stare novim registarskim tablicama.

  2. Lice koji postupi suprotno stavu 1 ovog lana kanjava se novanom kaznom od sto

  (100.00) .

 • 26

  lan 61

  Odjava vozila

  1. Vlasnik registrovanog vozila moe svojevoljno da odjavi svoje vozilo kod nadlenog

  organa za registraciju vozila u Ministarstvu unutranjih poslova, pri emu je duan da vrati

  registarske tablice vozila koje odjavljuje.

  2. Vlasnik registrovanog vozila mora da odjavi vozilo kod nadlenog organa za registraciju u

  Ministarstvu unutranjih poslova, pri emu je duan da vrati registarstke tablice vozila koje

  odjavljuje ukoliko:

  2.1 je vozilo uniteno;

  2.2 e se vozilo registrovati u neku drugu dravu, zbog promene prebivalita vlasnika

  ili nekog drugog razloga;

  2.3 je rok vaenja potvrde o registraciji vozila istekao vie od jedne (1) godina za

  motocikle, mopede, lake etvorocikle, etvorocikle, lake tricikle, tricikle, kamp

  prikolice ili muzejska vozila.

  3. Novanom kaznom od pedeset (50.00) do sto pedeset (150.00) evra kazni e se viziko lice

  koje postupi u suprotnosti sa stavom 2 ovog lana.

  4. Novanom kaznom od petsto (500.00) evra kanjava se pravno lice koje postupi u

  suprotnosti sa stavom 2. ovog lana.

  5. Novanom kaznom od dvesta (200.00) evra

  kanjava se odgovorno lice pravnog subjekta koje postupi suprotno stavu 2 ovog lana.

  lan 62

  Vraanje tablica

  Vlasnik registarskih tablica vozila nije obavezan da vrati registarske tablice ukoliko je vozilo

  poklonjeno i kao takvo registruje se istim registarskim tablicama i na ime novog vlasnika.

  lan 63

  Promena vlasnika

  1. Vozilo se moe odjaviti usled promene vlasnika jedino ako se istovremeno novi vlasnik

  vozila registruje u evidenciju.

  2. Prilikom prenosa vlasnitva, novi vlasnik registruje vozilo u svoje ime u roku od trideset

  (30) dana od dana kupovine.

  3. Novanom kaznom od pedeset (50.00) do sto pedeset (150.00) evra kanjava se lice koje

  postupi u suprotnosti sa stavom 2 ovog lana.

 • 27

  4. Novanom kaznom od petsto (500.00) evra kanjava se pravno lice koje postupi u

  suprotnosti sa ovim lanom, dok se odgovorno lice pravnog subjekta kanjava kaznom od sto

  pedeset (150.00) evra.

  lan 64

  uvanje registarskih tablica

  Nadleni organ za registraciju vozila u Ministarstvu unutranjih poslova uva vraene

  registarske tablice godinu dana od dana vraanja. Ukoliko se isto vozilo ne registruje istim

  registarskim tablicama u navedenom roku, tablice se unitavaju.

  lan 65

  Obaveze vlasnika vozila van upotrebe

  1. Vlasnik nekorienog (unitenog) vozila, prema propisima o zatiti ivotne sredine, duan

  je da odjavi vozilo i dostaviti dokaze o tome da je vozilo uniteno, kako je utvreno pravilima

  o zatiti ivotne sredine. Ovaj podatak, organ za registraciju unosi u registar vozila.

  2. Vlasnik vozila koje se ne koristi, prema propisima o zatiti ivotne sredine, nakon odjave

  vozila u organu za registraciju vozila, treba da da izjavu o tome gde se nalazi vozilo. Organ

  za registraciju unosi te podatke u registar vozila. Evidentirano vozilo treba da stoji na mestu

  navedenom u izjavi. O svakoj promeni vezano za vozilo, vlasnik vozila treba da u roku od

  trideset (30) dana, obavesti organ za registraciju.

  3. Novanom kaznom od etrdeset (40.00) kanjava se lice koje postupi u suprotnosti sa

  stavom 2 ovog lana.

  4. Pravni subjekt koji postupi u suprotnosti sa ovim lanom, kanjava se novanom kaznom

  od petsto (500.00) evra, dok se odgovorno lice pravnog subjekta kanjava sto pedeset

  (150.00) evra.

  POGLAVLJE VIII VOZILA U ISPRAVNOM TEHNIKOM STANJU

  lan 66

  Vozila u ispravnom tehnikom stanju

  Vozilo u drumskom saobraaju ne treba imati nikakve tehnike nedostatke, to znai da mora

  da ima odreenu operativnu opremu i sastavne sisteme bez funkcionalnih nedostataka i da

  ispuni odreene bezbednosne zahteve i one za zatitu ivotne sredine.

 • 28

  lan 67

  Vozila registrovana u inostranstvu

  Vozila registrovana u inostranstvu mogu se kretati putevima Republike Kosova ukoliko ako

  su u ispravnom tehnikom stanju, da imaju i traene tehnike specifikacije i funkcionalne

  sisteme koje su doreene meunarodnom konvencijom o drumskom saobraaju.

  lan 68

  Potvrda o tehnikoj ispravnosti

  1. Tehniko stanje vozila utvruje se tehnikim pregledom i inspekcijom na putu kada je

  uesnik u drumskom saobraaju.

  2. Uslove koje treba da ispunjava vozilo za uee u saobraaju odrediti e se posebnim

  podzakonskim aktom.

  lan 69

  Odravanje, popravka i ugradnja (montiranje) homologovanih delova

  1. Pravna ili fizika lica koja proizvode, vre popravku, prepravljaju, odravaju, trguju

  vozilima, sistemima i rezervnim delovima vozila ili posebnim sistemima vozila, moraju da

  obezbede potrebni profesionalizam i kvalitet rada imajui u vidu sve uredbe koje garantuju

  bezbednost vozila u drumskom saobraaju.

  2. Na vozila se moe ugraditi samo oprema koja je homologovana, ukoliko se homologacija

  trai.

  3. Novanom kaznom od etiri sto (400.00) kanjava se lice koji postupi u suprotnosti sa

  stavovima 1 i 2 ovog lana.

  4. Novanom kaznom od etiri hiljade (4,000) kaznie se pravno lice koje postupi

  nezavisno u suprotnosti sa stavovima 1 i 2 ovog lana, a odgovorno lice se kanjava sa etiri

  stotine (400.00) .

  5. Postupak iz stava 1 ovog lana utvrdie se posebnim podzakonskim aktom ministarsva.

  lan 70

  Posebna prevozna sredstva

  1. Posebna prevozna sredstva mogu uestvovati u drumskom saobraaju ukoliko su

  proizvedena, opremljena, obeleena, pregledana i poseduju vaeu potvrdu o skladu sa

  pravilima ili meunarodnim sporazumom o drumskom prevozu posebne vrste robe.

  2. Novanom kaznom od etiri sto (400.00) kanjava se voza koji postupi u suprotnosti sa

  stavom 1 ovog lana o opremi, obeleavanju i pregledu vozila.

 • 29

  3. Novanom kaznom od etiri hiljade (4,000) kanjava se pravno ili fiziko lice koje

  postupi u suprotnosti sa stavom 1 ovog lana, dok se odgovorno lice kanjava novanom

  kaznom od etiri sto (400.00) .

  lan 71

  Vozila za grupni prevoz dece

  1. Vozilo kojim se prevoze grupe dece mora, pored optih uslova vozila predvienim ovim

  zakonom i zakonodavstvom koje regulie oblast saobraaja, ispunjavati posebne tehnike

  zahteve kojima se garantuje bezbednost dece.

  2. Novanom kaznom od dve stotine pedeset (250.00) kanjava se voza koji koristi vozilo

  i suprotnosti sa stavom 1 ovog lana.

  3. Novanom kaznom od dve hiljade (2,000) kanjava se pravno lice koje postupi suprotno

  stavu 1 ovog lana, a odgovorno lice se kanjava kaznom od dvesta pedeset (250.00) .

  lan 72

  Traktori koji se ne kreu u drumskom saobraaju

  Ministarstvo odreuje pravila uea u drumskom saobraaju traktora, koji rade u

  poljoprivredi i umarstvu, kao i obavezne delove i opremu i druga srodna pitanja.

  lan 73

  Tehniki pregled vozila

  1. Provera tehnikog stanja vozila koja uestvuju u drumskom saobraaju vri se putem

  tehnikih pregleda. Postupak u kojem pravno lice za tehniki pregled ocenjuje podatke

  vozila, stanje delova, sistema i opreme kao i ispunjenje drugih uslova za vozila, koja su

  odreena ovim zakonom i pravilima izdate u skladu sa istim.

  2. Pri tehnikom pregledu vozila ovlaeni subjekti duni su da evidentiraju preene

  kilometre vozila - itanje odometra.

  3. Novanom kaznom od dve hiljade (2,000.00) evra, kanjava se fiziko lice koje izvri

  promenu broja preenih kilometara vozila.

  4. Novanom kaznom od deset hiljada (10,000.00) evra, kanjava se pravno lice koje izvri

  promenu broja preenih kilometara vozila.

  5. Novanom kaznom od hiljadu (1,000.00) evra, kanjava se odgovorno lice pravnog

  subjekta koje izvri promenu broja preenih kilometara vozila.

 • 30

  lan 74

  Vrste tehnikih pregleda

  1. Vrste tehnikih pregleda su:

  1.1 Vanredni tehniki pregled;

  1.2 Godinji tehniki pregled;

  1.3 estomeseni tehniki pregled.

  lan 75

  Vanredni tehniki pregled

  1. Na vanredni tehniki pregled upuuju se:

  1.1 Vozila nakon nesree koja utie na bezbednost sastavnih delova vozila, kao to su

  tokovi, deformisane zone, sistemi vazdunih jastuka, volan ili konice;

  1.2 Vozila kada su sistemi bezbednosti i zatite ivotne sredine i sastavni delovi vozila

  promenjeni ili modifikovani;

  1.3 Vozila neispravnog koionog sistmeta, upravljakog mehanizma i svetala, zbog

  ega je ugroena bezbednost na putu.

  2. Voza ili vlasnik vozila koje je poslato na vanredni tehniki pregled, odmah treba da

  odveze vozilo i da naredbodavcu preda potvrdu subjekta nadlenog za tehniki pregled.

  3.Vanredni pregled ne utie na rok redovnog tehnikog pregleda.

  4. Ukoliko se nakon vanredne tehnike kontrole ustanovi da je vozilo tehniki ispravno,

  trokove kontrole snosi subjekt koga zastupa onaj koji je uputio vozilo na vanredni tehniki

  pregled.

  5. Ukoliko se nakon vanredne tehnike kontrole ustanovi da vozilo nije tehniki ispravno,

  trokove kontrole snosi vlasnik vozila.

  6. Novanom kaznom od sto trideset (130.00) evra, kanjava se voza koji ne odveze svoje

  vozilo na vanredni tehniki pregled.

  lan 76

  Godinji tehniki pregled

  1. Godinji tehniki pregled se vri godinu (1) dana nakon prvoga pregleda za:

  1.1 Prevozna sredstva, vuna vozila i prikljuna sredstva;

 • 31

  1.2 Vozila za prevoz opasnih materija koja moraju biti u skladu sa propisima i posebno

  obeleena;

  1.3 Radna vozila;

  1.4 Autobuse;

  1.5 Prikljuna vozila osim lakih kamping prikolica, traktorske prikolice, posebne

  prikolice za prevoz amaca, sportskih konja, hidro motocikala i druge opreme za sport i

  rekreaciju ija je najvea doputena masa od 750 kg. do 3.500 kg;

  1.6 Vozila za prevoz putnika;

  1.7. Vozila za grupni prevoz dece;

  1.8 Vozila za obuavanje kandidata za vozae;

  1.9 Iznajmljena vozila.

  2. Vozilima iz podstavova 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9 stava 1 ovog lana, na saobraajnoj dozvoli treba

  da se naznai namena i oblik konstrukcije.

  3. Izuzetno od stava 1 ovoga lana su nova vozila etiri godine nakon prvog tehnikog

  pregleda.

  4. Izuzetno od stava 1 ovoga lana tri (3) godine nakon kupovine lake prikolice raunajui

  prvog kupca.

  lan 77

  estomeseni tehniki pregled

  1. estomeseni (6) tehniki pregled vre:

  1.1 Vozila koja se koriste za prevoz putnika, kategorije M2, M3;

  1.2 Vozila za obuavanje kandidata za vozae (auto kola);

  1.3 Vozila za grupni prevoz dece;

  1.4 Prevozna vozila mase iznad 7,5 t;

  1.5 Vozila za prevoz opasnih materija;

  1.6 Taxi vozila, vozila za iznajmljivanje i vozila hitne pomoi.

  2. U saobraajnoj dozvoli vozila koja se koriste u odreene svrhe, stav 1 ovoga lana, mora

  da se naznai svrha i oblik konstrukcije.

 • 32

  3. Novanom kaznom od sto trideset (130) kanjava se voza ije vozilo nije prolo

  tehniki pregled, kao to predviaju odredbe ovog lana.

  4. Novanom kaznom od petsto (500.00) evra, kanjava se pravno lice koje koristi vozilo

  suprotno od ovog lana, dok se odgovorno lice pravnog lica kanjava novanom kaznom od

  sto pedeset (150.00) evra.

  lan 78

  Obavljanje tehnikog pregleda

  1. Tehniki pregled vozila mora da se vri u skladu sa vaeim propisima, primenom mernih

  ureaja bez opisanih tehnikih nedostataka i ostale opreme. Merna oprema treba da bude

  odobrena, proverena i sertifikovana u skladu sa metrolokim propisima i propisno

  kalibrisana, ukoliko za njih ne postoje metroloka pravila, onda se tokom vrenja tehnikog

  pregleda uzimaju u obzir i uputstva za upotrebu opreme koja se koristi za tehniki pregled.

  2. Kalibracija opreme za tehniki pregled se vri nakon sedam hiljada (7000) kontrolisanih

  vozila. U saradnji sa ministarstvom, Ministarstvo trgovine i industrije podzakonskim aktom

  odreuje cenu kalibracije.

  3. Ukoliko se prilikom tehnikog pregleda ustanovi da vozilo nema tehnikih nedostataka,

  izdaje se potvrda u kojoj se navedi datum narednog tehnikog pregleda.

  4. Novanom kaznom od osam hiljada (8,000) do 15,000 kanjava se pravno lice za

  tehniki pregled, koje tokom tehnikog pregleda postupi suprotno ovom lanu ili izda ptvrdu

  o tehnikom pregledu u odsustvu vozila, dok se odgovorno lice kanjava novanom kaznom

  od etiristo (400) .

  lan 79

  Ocena nedostataka tokom redovnog tehnikog pregleda

  1. Nedostaci pronaeni tokom tehnikih pregleda vozila se svrstavaju u jednu od ovih

  kategorija:

  1.1 Male nepravilnosti koje nemaju znaajan uticaj na bezbednost vozila ili uticaj na

  ivotnu sredinu, kao i druga manja neslaganja;

  1.2 Velike nepravilnosti koje mogu da utiu na bezbednost vozila ili imaju uticaj na

  ivotnu sredinu ili dovode druge uesnike u saobraaju u opasnost ili druge znaajnije

  nepravilnosti;

  1.3 Opasni nedostaci koji predstavljaju direktnu i neposrednu opasnost po bezbednost

  na putevima ili koje imaju uticaj na ivotnu sredinu.

  2. Ministarstvo podzakonskim aktom utvruje nain procene i kategorizaciju nedostataka kod

  vozila koja se podvrgavaju tehnikm pregledu ispravnosti.

 • 33

  3. Ministarstvo, u konstultaciji sa odgovarajuim Ministarstvom za ivotnu sredinu,

  podzakonskim aktom odreuje nain ocene kategorizacije neispravnosti vozila u vezani sa

  uticajem zagaivanja na ivotnu sredinu.

  4. Novanom kaznom od petsto (500.00) evra kanjava se subjekt za tehniki pregled koji

  postupi suprotno podstavu 1.1. stava 1 ovog lana, dok se odgovorno lice pravnog subjekta za

  kontrolni pregled kanjava kaznom u iznosu od sto (100.00) evra.

  5. Novanom kaznom od tri hiljade i petsto (3,500.00) evra, kanjava se subjekt za tehniki

  pregled koji postupi suprotno podstavu 1.2. stava 1 ovog lana, dok se odgovorno lice

  pravnog subjekta za tehniki pregled kanjava kaznom sto (100.00) evra.

  6. Novanom kaznom od deset hiljada (10,000.00) evra i oduzimanjem licence za period od

  jedne (1) godine, kanjava se subjekt za tehniki pregled koji postupi u suprotnosti sa

  podstavom 1.3 stava 1 ovog lana, dok se odgovorno lice pravnog subjekta za tehniku

  kontrolu kanjava novanom kaznom od dve hiljade (2,000.00) evra.

  lan 80

  Mere za otklanjanje nedostataka

  1. Ukoliko se u toku pregleda tehnike ispravnosti vozila identifikuju nedostaci iz podstava

  1.1 stava 1 lana 79, onda se izdaje potvrda o tehnikoj ispravnosti vozila. Pravno ili fiziko

  lice duno je da otkloni identifikovane nedostatke. Novanom kaznom od sto (100.00) evra

  kanjava se fiziko lice koje postupi u suprotnosti sa ovim stavom, a pravno lice se kanjava

  pet stotina (500.00) evra

  2. Ukoliko se u toku pregleda tehnike ispravnosti vozila identifikuju nedostaci iz podstava

  1.2 stava 1 lana 79, onda vozilo ne prolazi test tehnike ispravnosti. Subjekt za tehniki

  pregled odreuje rok za otklanjanje nedostataka. Rok za otklanjanje nedostataka ne moe biti

  dui od trieset (30) dana.

  3. Ukoliko se u toku pregleda tehnike ispravnosti vozila identifikuju nedostaci iz podstava

  1.3 stava 1 lana 79, vozilo ne prolazi test tehnike ispravnosti i oduzima mu se prava da

  uestvuje u saobraaju. Subjekt za tehniki pregled odreuje rok za otklanjanje nedostataka.

  Rok za otklanjanje nedostataka ne moe biti dui od trideset (30) dana.

  lan 81

  Identifikovane promene

  1. Ukoliko su u toku tehnikog pregleda vozila ustanovljene modifikacije ili promene na

  vozilu, podaci u saobraajnoj dozvoli vozila i na elektronskoj evidenciji se ne poklapaju,

  onda se potvrda o tehnikom pregledu moe izdati samo nakon to se sprovede procedura

  individualne homologacije vozila u skladu sa ovim zakonom. Odgovarajua registracija

  modifikacije ili promene usklaenosti se vri na potvrdi pristanka na registraciji.

  2. Novanom kaznom od tri hiljade (3,000.00) evra kanjava se pravno lice, koje pri

  tehnikom pregledu postupi suprotno ovom lanu, dok se odgovorno lice kanjava novanom

  kaznom od etiri sto (400) .

 • 34

  lan 82

  Promene koje se evidentiraju

  1. Vlasnik vozila je odgovoran za promene izvrene na vozilu, da li su te promene u skladu sa

  homologacijom ili prema pojedinanoj homologaciji i ne spadaju u modifikaciju vozila

  prema lanu 81 ovog zakona.

  2. U promene iz stava jedan 1 ovog lana spada montiranje (ugraivanje) sastavnih sistema

  koji se razlikuju od delova koji se zamenjuju i ije montiranje na odreenim tipovima

  (varijantama ili verzijama) vozila nije dozvoljeno, i to:

  2.1 Sistemi za isputanje gasova;

  2.2 Mehaniki sistemi za prikljuivanje vozila (sfere za vuu prenika 50 mm i kuka za

  vuu).

  3. Ureaji iz stava 2 ovoga lana ne spadaju u modifikovane delove, ukoliko modifikaciju

  vri proizvoa tih delova, pravna ili fizika lica koja su registrovana za odravanje i

  popravljanje vozila. Nakon izvrene instalacije, ugraiva instalacija treba da izda potvrdu o

  izvrenoj ugradnji.

  4. Novanom kaznom od sto pedeset (150) kanjava se osoba koja postupi u suprotnosti sa

  stavom 1 ovog lana

  5. Pravno lice koje postupi u suprotnosti sa stavom 1 ovog lana, kanjava se novanom

  kaznom od hiljadu (1,000) , dok se odgovornom licu izrie kazna od sto pedeset (150) evra.

  lan 83

  Evidentirane promene na prevoznom sredstvu

  1. Vlasnik prevoznog sredstva je duan da trai da promene izvrene na njegovom vozilu, uz

  njegovu saglasnost ali koje ne spadaju u popravku, u skladu sa lanom 27, ovog zakona, budu

  evidentirane kod ovlaenog organa, u roku od trideset (30) dana od izvrene promene.

  2. Promene u stavu 1 ovoga lana se odnose na ugraivanje posebnih sistema, sastavnih

  delova, odvojenih tehnikih jedinica i opreme koja se razlikuje od ugraenih osnovnih

  sistema, ali koji su licencirani za ugradnju u odreeni tip (variantu ili model) vozila, i to:

  2.1 Sistemi izduvnih gasova, oprema za vuu drumskih vozila, ija najvea dozvojena

  masa ne prelazi 3.500 kg, osim traktora;

  2.2 Prikljuno (prikolica).

  3. Ugraivanje posebnih sistema, sastavnih delova, odvojenih tehnikih jedinica i opreme iz

  stava 2 ovoga lana, obavlja pravni subjekt koji je registrovan za odravanje i popravljanje

  prevoznih sredstava, za ta se izdaje potvrda o ispunjavanju odreenih uslova.

  4.Vlasnik drumskog vozila koji postupi u suprotnosti sa odredbama stava 1 ovog lana,

  kanjava se novanom kaznom u iznosu od dvesta (200).

 • 35

  5. Pravno lice koji postupi suprotno odredbama stava 1 ovog lana, kanjava se novanom

  kaznom od petsto (500.00) evra.

  lan 84

  Ugraivanje ureaja za pogon na gas

  1. Ugraivanje ureaja za pogon na tekui naftni gas, na komprimovani gas ili druge opreme

  u skladu sa odredbama ovoga zakona, vre pravni subjekti ovlaeni od ministarstva nakon

  ispunjavanja uslova odreenih ovim zakonom.

  2. Ovlaenje iz stava 1 ovoga lana daje se pravnim subjektima koji imaju ovlaenje

  proizvoaa ureaja ili opreme koju ugrauju, ispunjavaju prostorne uslove, materijalne

  tehnike uslove, uslove bezbedosti kao o struni kadar za postavljanje ureaja i dodatne

  opreme prevoznog vozila.

  3. Ukoliko subjekt koji je ovlaen za ugradnju ureaja za pogon na tekui naftni plin ne

  izvri ugradnju u skladu sa zakonom predvienim postupkom ili prestane sa ispunjavanjem

  uslova iz stava 2 ovoga lana, ministar nadlean za prevoz, odlukom oduzima ovlaenje i

  odreuje rok od trideset (30) dana za otklanjanje utvrenih nedostataka.

  lan 85

  Oduzimanje ovlaenja

  1. Ukoliko ovlaeni subjekt ne otkloni ustanovljene nedostatake, ministar mu reenjem

  oduzima ovlaenje.

  2. Odluka iz stava 1 ovoga lana je konana. Protiv ove odluke se moe pokrenuti upravni

  spor pri nadlenom sudu.

  lan 86

  Promene koje se ne evidentiraju

  1. Promene na prevoznom sredstu, koje nemaju uticaj na bezbednost drumskog saobraaja,

  odnosno na ivotnu sredinu i koje se mogu neposredno i lako izvriti pre poetka upotrebe

  prevoznih sredstava, vlasnik prevoznog sredstva nije duan da trai njihovo evidentiranje.

  2. Promene iz stava 1 ovoga lana se odnose na ugraivanje opreme za smetaj prtljaga,

  antena, ukrasnih elemenata i sl.

  3. Ministarstvo unutranjih poslova podzakonskim aktom ureuje upotrebu i odobrenje za

  postavljanje zamraenih stakla na vozilu, u skladu sa standardima EU.

  lan 87

  Organizovanje tehnikog pregleda vozila

  1. Postupci tehnikog pregleda vozila su jedinstveni za sve subjekte koji se time bave.

 • 36

  2. Ministarstvo odreuje cenovnik za tehniki pregled. Cena je jedinstvena i vai za sve

  subjekte koji su ovlaeni za tehniki pregled.

  lan 88

  Pravni subjekti za tehniki pregled

  1. Tehniki pregled mogu da obavljaju pravni subjekti koji su od ministra dobili licencu.

  2. Subjketi za tehniku kontrolu se mogu licencirati i za homologaciju vozila u skladu sa

  predvienim kriterijumima.

  3. Subjektu koji ispunjava uslove iz lanova 34 i 90 ovog zakona, izdaje se licenca na

  neodreeno vreme, pod uslovom da stalno ispunjava uslove i kriterijume utvrene ovim

  zakonom i odredbama donoenih na osnovu ovog zakona.

  4. Novanom kaznom u iznosu od deset hiljada (10,000.00) evra kanjava se pravno lice koje

  radi bez licence ili sa oduzetom licencom;

  5. Novanom kaznom u iznosu od tri hiljade (3,000.00) evra, kanjava se pravni subjekt koji

  postupi u suprotnosti sa stavom 3 ovoga lana.

  lan 89

  Licenciranje pravnih subjekata za tehniki pregled

  1. Pravni subjekt za tehniki pregled se licencira za obavljanje jedne ili vie funkcija, kao to

  su:

  1.1 Ocena tehnikog stanja vozila;

  1.2 Pregled vozila sa posebnim zahtevima;

  1.2 Vanredni i periodini tehniki pregled vozila.

  2. Ne moe se licencirati ni jedan novi subjekt ili linija za tehniki pregled ukoliko prosean

  broj kontrola svih subjekata za tehniku kontrolu na teritoriji jedne optine ne pree etiri

  hiljade (4,000) kontrola u toku jedne godine.

  3.Tehnika kontrola vozila se moe izvriti samo na teritoriji optine u kojoj se nalazi

  prebivalite vlasnika vozila. Ukoliko na teritoriji optine ne postoji subjekat za tehniku

  kontrolu, kontrola se vri na teritoriji regiona gde se nalazi prebivalite vlasnika vozila.

  4. Licenca za tehniki pregled ili homologaciju vozila se izdaje za najmanje jednu grupu

  kategorije vozila.

  5. Licenca za ocenu tehnikog stanja vozila izdaje se samo u okviru ovlaenja za tehniki

  pregled ili homologaciju vozila.

 • 37

  lan 90

  Uslovi za dobijanje ovlaenja

  1. Za dobijanje ovlaenja iz lana 89 ovog zakona, pravni subjekt mora ispunjavati uslove

  koji se odnose na:

  1.1 Prostor;

  1.2 Odgovarajui struni kadar;

  1.3 Potrebnu opremu, ureaje i prostorije;

  1.4 Odgovarajuu podrku u tehnikom smislu i informacionoj tehnologiji za vrenje

  funkcija;

  1.5 Drugi specifini uslovi se utvruju podzakonskim aktom.

  lan 91

  Stalno ispunjavanje uslova

  Licencirani pravni subjekt duan je da stalno ispunjava uslove utvrene odredbama ovog

  zakona i pravila usvojenih u skladu sa njim.

  lan 92

  Oduzimanje licence subjektu za tehniki pregled

  1. Ministar e pravnom subjektu za tehniki pregled reenjem oduzeti ovlaenje za

  obavljanje tehnikog pregleda vozila, ukoliko:

  1.1 je prestao ispunjavati propisane uslove za obavljanje odreenih poslova, u skladu sa

  odredbama ovoga zakona i pravilima usvojenim u skladu sa njim;

  1.2 je protiv tog lica pokrenut postupak za steaj ili likvidaciju;

  1.3 je na osnovu sudskog reenja prestao sa radom;

  1.4 ne obavlja poverene poslove u skladu sa odredbama ovoga zakona i podzakonskim

  aktama donetim na osnovu ovog zakona;

  1.5 je organ/subjekt za struni nadzor obavestio ministarstvo o neispunjavanju

  tehnikih zahteva prilikom tehnikog pregleda vozila.

  2. Struni nadzor iz podstava 1.5 stava 1 ovog lana vri ministarstvo ili subjekt ovlaen za

  struni nadzor.

  3. Reenje iz stava 1 ovog lana je konano i protiv njega se ne moe pokrenuti upravni spor

  kod nadlenog suda.

 • 38

  lan 93

  Polaganje ispita

  1. Lica pravnog subjekta, koja su oblaena za obavljanje tehnikog pregleda, treba da poloe

  struni ispit za osposobljavanje. Struni ispit dri odgovorna komisija ministarstva, koja je

  odreena odlukom ministra. Kandidat koji uspeno poloi ispit stie pravo na obavljanje

  profesije.

  2. Struni radnici iz stava 1 ovoga lana moraju da pohaaju obuke za sticanje novih znanja

  svake druge godine od dana izdavanja uverenja o poloenom ispitu.

  lan 94

  Provera znanja

  1. Kandidat koji nije poloio ispit ponovo polae ispit u roku od petnaest (15) dana od dana

  dobijanja rezultata ispita.

  2. U periodu do polaganja strunog ispita ili je poloio ispit ali u utvrenom roku nije

  pohaao obuku za sticanje znanja, kandidat nema pravo obavljati poslove za koje se zahteva

  struni ispit i predviena obuka.

  lan 95

  Pravila za subjekte za tehniki pregled

  1. Za oblast tehnikog pregleda, ministar nadlean za prevoz usvaja pravila:

  1.1 u vezi sa kriterijumima koji su najblii uslovima lokala, opreme, ureaja i kadrova

  pravnog subjekta za tehniki pregled, kao i kalibraciju i proveru ureaja i opreme u

  skladu sa lanom 89 ovog zakona;

  1.2 o postupcima za obavljanje tehnikog pregleda;

  1.3 o nainu i postupku za izdavanje i oduzimanje licence pravnom subjektu za tehniki

  pregled;

  1.4 o grupama i kategorijama vozila za koje se izdaje ovlaenje za tehniki pregled;

  1.5 o nainu i postupku polaganja strunog ispita i provere znanja, obliku i sadraju

  obrasca uverenja o poloenom ispitu, nainu rada komisije za odravanje strunog

  ispita ispita i programu za polaganje strunog ispita, kao i nainu voenja evidencije o

  odranim strunim ispitima od starne komisije u skladu sa l. 91 i 92 ovoga zakona.

  lan 96

  Inspekcija

  Inspekciju rada pravnih subjekata za tehniki pregled vre zvaninici ministarstva.

 • 39

  lan 97

  Nadlenosti ovlaenih lica

  1. Dunosti ovlaenog lica su:

  1.1 Kontrola evidencije tehnikih pregleda;

  1.2 Prikupljanje linih i drugih podataka sa spiska slubenih podataka i drugih baza

  podataka koje su potrebne za vrenje kontrole. Ovi podaci se moraju dati ovlaenim

  licima bez materijalne naknade;

  1.3 Obezbeivanje podataka i vrenje pregleda tehnikih objekata i prostorija za

  bezbednost, opreme, obrazaca, peata i druge dokumentacije;

  1.4 Besplatno uzimanje kopija dokumenata koje su potrebne za obavljanje pregleda

  inspekcije i postupaka;

  1.5 Obustavljanje licence prilikom utvrivanja neispravnosti;

  1.6 Obavljanje i drugih poslova koji su u skladu sa ciljevima kontrole.

  lan 98

  Mere ovlaenog zvaninika

  1. Ukoliko zvaninik ovlaen prema ovom zakonu utvrdi da subjekt za tehniki pregled

  vozila koristi neispravnu opremu i ureaje, da objekat i prostorije ne ispunjavaju propisane

  uslove, tehniki pregled vozila obavlja osoba koja nema dokaze o osposobljavanju ili poslove

  poverene instituciji za tehniki pregled vozila ne vri prema propisanim pravilima i

  postupcima, reenjem e se obustaviti licenca do otklanjanja neispravnosti.

  2. Ovlaeno lice koje postupi u suprotnosti sa stavom 1 ovog lana i izgubi pravo da vri

  nadzor nad subjektima za tehniki pregled (inspekciju rada).

  lan 99

  Obustavljanje i oduzimanje licence

  1. Ukoliko subjekt za tehniki pregled vozila ne otkloni utvrene nedostatke u roku od est

  (6) meseci od dana kada mu je obustavila licenca, ovlaeni zvaninik predloe ministru da

  mu oduzme licencu za tehniki pregled vozila.

  2. Protiv reenja iz stava 1 ovoga lana, u roku od petnaest (15), nezadovoljna strana moe

  podneti albu ministarstvu. albu, u roku od petnaest (15) dana, razmatra komisija koju

  odreuje ministar. alba ne odlae sprovoenje reenja.

  3. Strana nezadovoljna reenjem koje je donela komisija, koja je razmotrila albu, ima pravo

  da podnese albu nadlenom sudu.

 • 40

  4. Novanom kaznom od tri hiljade i petsto (3,500.00) do osam hiljada i petsto (8,500.00)

  evra kanjava se subjekt za tehniki pregled ukoliko postupa suprotno pravilima stava 1 ovog

  lana.

  lan 100

  Pristup informacijama o popravljanju i odravanju vozila

  1. Informacije o popravljanju i odravanju vozila su potrebne za utvrivanje stanja vozila,

  servisiranja, ponovnog pregleda, redovnih pregleda, popravljanja, reprogramiranja i

  reintegracija vozila ili za utvrivanje stanja vozila na distacni, ukljuujui i kasnija nastale

  izmene i dopunjavanje informacija, obuhvatajui sve podatke potrebne za nadgledanje delova

  i opreme vozila.

  2. Na zahtev vlasnika vozila, subjekt za nadzor subjekta za tehniki pregled izdaje stranci

  potvrdu o preenim kilometrima vozila.

  lan 101

  Naknada za pristup

  1. U skladu sa tehnikim specifikacijama vozila proizvoa ili zastupnik proizvoaa treba

  da, uz razumnu naknadu trokova, omogui svim zainteresovanim licima za odravanje

  vozila da imaju neogranieni pristup tehnikim informacijama, informacijama dijagnostike i

  opreme, sistemima ukljuujui i sve odgovarajue elektronske programe (softvere) koji

  omoguavaju pristup informacijama za popravljanje i odravanje vozila.

  2. Novanom kaznom od etiri hiljade (4,000) kanjava se proizvoa koji postupi u

  suprotnosti sa odredbama ovog lana, dok se odgovorno lice kanjava kaznom od etiri sto

  (400) .

  POGLAVLJE IX PREGLED TEHNIKE ISPRAVNOSTI NA PUTU

  lan 102

  Mobilni tehniki pregled

  1. Mobilni tehniki pregled na putu obavlja ministarstvo ili subjekti ovlaeni od

  ministarstva.

  2. Ministarstvo podzakonskim aktom utvruje uslove i kriterijume koji subjekt za mobilni

  tehniki pregled mora da ispuni.

 • 41

  lan 103

  Primena

  1. Mobilnom tehnikom pregledu na putu podvrgavaju se vozila koja razvijaju brzinu preko

  25 km/h.

  1.1 Motorna vozila projektovana i izgraena uglavnom za prevoz lica i prtljaga, vozila

  kategorije M1, M2 i M3;

  1.2 Motorna vozila projektovana i izgraena za prevoz robe kategorija vozila N1, N2 i

  N3;

  1.3 Prikolice projektovane i izgraene za prevoz robe ili lica, kao i za smetaj ljudi, sa

  maksimalnom masom veom od 3,5 tona, kategorije vozila O3 i O4;

  1.4 Traktori tokova T5 kategorije, koji se uglavnom koriste na javnim putevima u

  komercijalne svrhe drumskog prevoza, ija maksimalna projektovana brzina prelazi 40

  km/h.

  2. Kategorije vozila prema ovom lanu, odreuju se podzakonskim aktom Ministarstva.

  lan 104

  Inspekcija vozila na putevima

  1. Pri izboru vozila za tehniki pregled na putu, kao i pri vrenju inspekcije, ovlaeni

  zvaninici i inspektori treba da se uzdre svake diskriminacije.

  2. Naknada za angaovanje mobilne jedinice nije direktno povezano sa poetnim ili detaljnim

  rezultatima pregleda tehnike ispravnosti vozila.

  3. Detaljne preglede tehnike ispravnosti na putu treba da vre inspektori koji ispunjavaju

  minimalne zahteve u pogledu strunosti i osposobljenosti utvrene podzakonskim aktom

  ministarstva.

  lan 105

  Izbor vozila za poetni pregled tehnike ispravnosti na putu

  1. Prilikom izbora vozila koja e podvrgnuti detaljnom poetnom tehnikom pregledu na

  putu, ovlaeni slubenici kao prioritet mogu izabrati vozila subjekata koji se bave poslovima

  visokog rizika. Takoe, vozila za inspekciju se mogu sluajno izabrati ili ukoliko postoji

  sumnja da vozilo predstavlja rizik za bezbednost na putu ili po ivotnu sredinu.

  2. Ministarstvo posebnim aktom utvruje postupke za poetni tehniki pregled na putu.

 • 42

  lan 106

  Sadraj i metode tehnikih inspekcija na putu

  1. Ministarstvo treba obezbediti da vozila odabrana u skladu sa lanom 103 ovog zakona

  podleu poetnoj inspekciji tehnike ispravnosti na putu.

  2. Prilikom svake poetne inspekcije tehnike ispravnosti na putu vozila, inspektor:

  2.1 treba da proveri zadnju potvrdu tehnike ispravnosti i izvetaj tehnike inspekcije

  na putu, koji treba da budu uvek na raspolaganju i da se dri u vozilu;

  2.2 da izvri vizualnu procenu tehnikog stanja vozila;

  2.3 vri vizualnu procenu bezbednosti tereta vozila;

  2.4 moe izvriti tehniku kontrolu primenom bilo koje metode koja se smatra

  odgovarajuom. Takve tehnike provere mogu se sprovoditi kako bi se opravdala

  odluka o podvrgavanju vozila detaljnom pregledu tehnike ispra