of 22/22
MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr. Franje Tuđmana 3 53 000 GOSPIĆ Klasa: 118-01/13-01/01 Urbroj: 2125/48-01-13-01 Na temelju članka Zakona o muzejima (NN 142/98), Pravilnika o stručnim i tehničkom standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11) te odredbe čl. 26. i čl. 57. Statuta Muzeja Like Gospić, Upravno vijeće Muzeja Like Gospić na Sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. donosi P R A V I L N I K o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Like Gospić I. UVOD Članak 1. Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Muzeju Like Gospić utvrđuju se sistematizirana radna mjesta, uvjeti za zasnivanje radnih odnosa i zadaće pojedinih djelatnika. Članak 2. Radna mjesta i poslovi pojedinih mjesta, stručna sprema i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati djelatnici, utvrđuju se zavisno od potreba Muzeja, a na temelju Zakona o muzejima i muzejskoj djelatnosti i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci. Članak 3. U svezi općih uvjeta za prijam u radni odnos primjenjuju se zakonske odredbe koje se odnose na sve djelatnike u kulturi i posebnih propisa za muzeje.

MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr. Franje Tuđmana 3muzejlike.hr/wp-content/uploads/2018/10/PRAVILNIK-O-UNUTARNJEM... · i) Zbirka varia 2.5. Galerijski odjel a) Likovna zbirka b) Zbirka likovne

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr. Franje Tuđmana...

 • MUZEJ LIKE GOSPI

  Dr. Franje Tumana 3

  53 000 GOSPI

  Klasa: 118-01/13-01/01

  Urbroj: 2125/48-01-13-01

  Na temelju lanka Zakona o muzejima (NN 142/98), Pravilnika o strunim i

  tehnikom standardima za odreivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smjetaj

  muzejske grae i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o uvjetima i nainu

  stjecanja strunih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11) te odredbe l. 26.

  i l. 57. Statuta Muzeja Like Gospi, Upravno vijee Muzeja Like Gospi na Sjednici

  odranoj 29. kolovoza 2013. donosi

  P R A V I L N I K

  o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Muzeja Like Gospi

  I. UVOD

  lanak 1.

  Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada u Muzeju Like Gospi

  utvruju se sistematizirana radna mjesta, uvjeti za zasnivanje radnih odnosa i

  zadae pojedinih djelatnika.

  lanak 2.

  Radna mjesta i poslovi pojedinih mjesta, struna sprema i drugi uvjeti koje moraju

  ispunjavati djelatnici, utvruju se zavisno od potreba Muzeja, a na temelju Zakona

  o muzejima i muzejskoj djelatnosti i Pravilnika o uvjetima i nainu stjecanja

  strunih zvanja u muzejskoj struci.

  lanak 3.

  U svezi opih uvjeta za prijam u radni odnos primjenjuju se zakonske odredbe koje

  se odnose na sve djelatnike u kulturi i posebnih propisa za muzeje.

 • II. USTROJSTVO MLG

  lanak 4.

  Svoje zadae MLG obavlja preko muzejske grae koja se uva u MLG, stalnih i

  povremenih postava, suradnje s pravnim i fizikim osobama, te slubama koje se

  osnivaju za cjelokupno funkcioniranje muzejske i galerijske djelatnosti.

  lanak 5.

  U MLG postoje odjeli i slube:

  1. Financijsko-administrativna sluba

  2. Struna sluba i unutar nje sljedei odjeli:

  2.1. Arheoloki odjel

  a) Prapovijesna zbirka

  b) Antika zbirka

  c) Srednjovjekovna zbirka

  d) Zbirka turskog perioda Lapidarij

  e) Lapidarij

  2.2. Numizmatiki odjel

  a) Zbirka kovanog novca

  b) Zbirka papirnatog novca

  c) Zbirka medalja, odlikovanja i plaketa

  d) Zbirka znaaka

  2.3. Etnografski odjel

  a) Zbirka tekstila

  b) Zbirka predmeta tradicijskog gospodarstva i domainstva

  2.4. Kulturno povijesni odjel

  a) Zbirka oruja

  b) Zbirka pokustva

  c) Filatelistika zbirka

  d) Tehnika zbirka

  e) Zbirka dokumenata

  f) Povijesna zbirka

  g) Zbirka pori ( zatvorena cjelina )

  h) Zbirka Vitas ( zatvorena cjelina )

 • i) Zbirka varia

  2.5. Galerijski odjel

  a) Likovna zbirka

  b) Zbirka likovne kolonije

  c) Zbirka razglednica

  d) Zbirka plakata

  2.6. Prirodoslovni odjel

  a) Zbirka flore i faune

  2.7. Muzejski odjel

  a) Fototeka

  b) Hemeroteka

  c) Zbirka arhivalija ( dokumenti o muzeju i zaviajnosti )

  3. Muzejska knjinica

  4. Pomono struno osoblje

  5. Tehnika sluba

  6. Memorijalni centar Nikola Tesla Smiljan kao posebna jedinica MLG koja

  objedinjava:

  a) financijsko administrativnu slubu

  b) promotivnu slubu

  c) tehniku slubu.

  lanak 6.

  U sklopu financijsko administrativne slube obavljaju se:

  - knjigovodstveni poslovi,

  - blagajniki poslovi,

  - administrativno-daktilografski poslovi.

  lanak 7.

  U sklopu Strune slube obavljaju se sljedei poslovi:

  - sustavno prikupljanje i istraivanje grae,

  - struna obrada, sistematizacija, inventarizacija, prezentacija i znanstvena

  publikacija,

  - odgojno obrazovna prezentacija muzejske grae.

 • lanak 8.

  U sklopu Muzejske knjinice obavljaju se poslovi:

  - evidentiranje, obraivanje i sistematiziranje muzejske literature,

  - skrbljenje o novim naslovima vezanim uz muzejsku djelatnost,

  - omoguavanje koritenja knjinog fonda unutar MLG.

  lanak 9.

  U sklopu slube pomonog strunog osoblja obavljaju se sljedei poslovi:

  - poslovi preliminarne zatite muzejske grae,

  - pripremanje grae za prezentaciju,

  - kontroliranje atmosferilija na grau.

  lanak 10.

  U sklopu tehnike slube:

  - tehniki poslovi odravanja prostora i opreme,

  - odravanje objekata,

  - poslovi preliminarne zatite muzejske grae.

  lanak 11.

  U sklopu MC Nikola Tesla obavljaju se poslovi:

  - vrenje strunog vodstva,

  - izraivanje edukativnih, propagandnih i informativnih propaganda,

  - suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama.

  III. RADNA MJESTA I ZADAE

  lanak 12.

  Ovim Pravilnikom utvruje se za svako radno mjesto:

  - naziv radnog mjesta,

  - uvjeti za rad na radnom mjestu,

 • - nain popune radnog mjesta,

  - nain provjere radnih sposobnosti (struni ispit ili pokusni rad),

  - djelokrug rada i odgovornosti.

  lanak 13.

  U MLG uspostavljaju se radna mjesta:

  III. 1. FINANCIJSKO - ADMINISTRATIVNA SLUBA

  III. 1.1. RAVNATELJ

  Uvjeti za radno mjesto: Ravnateljem muzeja moe biti imenovana osoba koja ima

  zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i

  diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera, poloen struni ispit za kustosa i

  koja ispunjava druge uvjete propisane Statutom ili aktom o osnivanju. Iznimno za

  ravnatelja moe biti imenovana osoba koja nema poloen struni ispit za kustosa,

  ako je istaknuti i priznati strunjak na podruju kulture i znanosti s najmanje

  deset godina radnog staa.

  Nain popunjavanja: ravnatelja MLG se imenuje na temelju javnog natjeaja kojeg

  raspisuje Muzej, objavljenog u javnom glasilu. Ravnatelja imenuje i razrjeava

  Gradsko vijee Grada Gospia na prijedlog Upravnog vijea i po pribavljenom

  miljenju strunog osoblja MLG.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - zastupa i predstavlja MLG, utvruje i provodi programsku i poslovnu politiku,

  - odgovara za zakonitost rada,

  - predlae Upravnom vijeu donoenje opih akata, izvrava odluke i zakljuke

  Upravnog vijea,

  - odluuje o rasporedu djelatnika na odreene poslove u okviru zakonskih propisa,

  potrebe posla i sposobnosti djelatnika.

  Izvritelja: 1

  III. 1.2. ADMINISTRATIVNI TAJNIK

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera, poznavanje rada na raunalu i poznavanje stranog jezika.

 • Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - vodi administrativno poslovanje MLG,

  - vri poslove oko prijave i odjave radnika na posao, evidenciju bolovanja i godinjih

  odmora i izostanaka,

  - prati i primjenjuje objavljene propise i zakone od interesa za rad MLG,

  - vodi urudbeni zapisnik,

  - vodi propisane evidencije i statistike,

  - vodi zapisnike svih sastanaka u MLG,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  III. 1.3. RAUNOPOLAGATELJ

  Uvjeti za radno mjesto: zavren struni studij ili preddiplomski sveuilini studij

  odgovarajueg smjera i poznavanje rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci.

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - organizira knjigovodstvo i druge propisane evidencije,

  - obavlja poslove obraunavanja obveza i urednog likvidiranja dokumenata po

  osnovi osobnih izdataka, materijalnih izdataka i po drugim osnovama,

  - provjerava, utvruje i svojim potpisom potvruje zakonsku ispravnost i raunsku

  tonost dokumenata na temelju kojih se izdaju nalozi za isplatu (temeljem

  zakonskih propisa, akata MLG i naloga ravnatelja),

  - skrbi o pravilnom izvrenju Financijskog plana MLG,

  - skrbi o pravilnom obraunavanju i plaanju propisanih poreza i o pravilnoj

  likvidaciji i isplaivanju svih obveza MLG,

  - sastavlja prijedlog financijskog plana i polugodinjeg i godinjeg izvjea,

  - vri obraun svih isplata za djelatnike MLG,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

 • III. 1.4. POMONI BLAGAJNIK

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera i poznavanje rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - priprema naloge za plaanje i zajedno ih s pravilno popunjenom dokumentacijom

  prosljeuje na odobravanje i potpisivanje raunopolagatelju i ravnatelju,

  - vodi blagajnu operativnih trokova i obavlja njeno zakljuivanje i potpisivanje na

  dnevnoj osnovi,

  - vri isplatu na osnovu putnih naloga,

  - prenosi na raune zaposlenika obraunate naknade,

  - evidentira neto zarade zaposlenika u PK karticu i obraunava porez na dohodak,

  - unosi informacije u bazu za praenje operativnih trokova,

  - plaa obaveze po ostalim ugovorima (ugovor o djelu, zakup i sl.) kao i obraun i

  plaanje obaveza na iste,

  - isplauje naknadu lanovima Upravnog vijea i pripadajue obaveze,

  - popunjava mjesene obrasce za Poreznu upravu,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri raunopolagatelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  III. 1.5. ARHIVAR

  Uvjeti za radno mjesto: zavren struni studij ili preddiplomski sveuilini studij

  odgovarajueg smjera i poznavanje rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - vodi arhivsku knjigu te ArhiNet program,

  - vodi opi inventarni pregled cjelokupnog arhivskog i registraturnog gradiva koje se

  nalazi u MLG,

  - sa strunim djelatnicima vri odabiranje arhivskog gradiva i izluivanje

  registraturnog,

  - odreuje rokove uvanja prema Zakonu,

  - ostvaruje kontakt sa Arhivom i priprema sve izvjetaje za isti,

 • - po potrebi izdaje arhivsko i registraturno gradivo treim korisnicima i o tome vodi

  evidenciju,

  - vodi nadzor o prostorijama depoa i arhive (ureenost polica za arhivsko gradivo,

  istou prostorija i ostale uvjete propisane Zakonom);

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  IV. 1. STRUNO OSOBLJE

  IV. 1.1. KUSTOS VII KUSTOS MUZEJSKI SAVJETNIK

  (arheolog, numizmatiar, etnolog, povjesniar, povjesniar umjetnosti

  i prirodoslovac).

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera

  temeljem Zakona o muzejima. Pripravniki sta od jedne godine, a nakon toga

  polaganje strunog ispita u tijeku jedne godine. Osoba s iskustvom, ali bez strunog

  ispita, tijekom godine dana, duna je poloiti struni ispit.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: osoba s poloenim strunim ispitom probni rad u

  trajanju od est mjeseci.

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - vodi i odgovara za odjele, odnosno zbirke za koje je zaduen,

  - sustavno prikuplja, sreuje i uva muzejsku grau,

  - vri istraivanja,

  - struno obrauje grau, obavlja poslove evidentiranja i katalogiziranja (inventarne

  knjige, kartice, fototeka), predlae valorizaciju i kategorizaciju grae, - prati

  strunu literaturu, skrbi o pravilnom smjetaju i uvanju grae u depou, skrbi o

  njenoj zatiti, konzerviranju i restauraciji,

  - izrauje koncepciju i scenarij stalnih i povremenih izlobi u MLG i van njega

  (prouava literaturu i druge izvore vezane za izlobu, odabire i obrauje izloke,

  sastavlja tekstove, natpise i legende za izloke, izrauje koncept kataloga, vodi,

  nadgleda i sudjeluje u postavljanju izlobi, radi na animaciji izlobi),

  - objavljuje struno-znanstvene i struno-popularne radove u okviru svog

  zaduenja,

 • - propagira muzejsko predmetno podruje i radi na irenju svoje struke

  znanstvenim javnim predavanjima,

  - odrava struno-znanstvene veze s drugim muzejima, kao i s pojedinim

  strunjacima u zemlji i inozemstvu u cilju razmjene znanstvenih iskustava,

  - vodi brigu o sustavnom popunjavanju odjela ili zbirki prikupljanjem na terenu,

  otkupom i donacijom, terenskim istraivanjima, vodi terenski dnevnik,

  - sudjeluje u poslovima zatite kulturnih spomenika, kako pokretnih, tako

  nepokretnih te nematerijalne batine,

  - vodi skrb o sustavnom fotografiranju muzejske grae u MLG i na terenu,

  - obavlja strune ekspertize muzejske grae, daje strune upute i prua pomo

  pravnim i fizikim osobama,

  - daje uz odobrenje ravnatelja na uvid muzejsku grau strankama,

  - deura na izlobama,

  - obavlja i druge poslove sukladno djelatnosti MLG i svoga znanja, a po nalogu

  ravnatelja,

  - za svoj rad odgovoran je ravnatelju.

  Izvritelja: 7

  IV. 1.2. DOKUMENTARIST

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera,

  poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na raunalu i poloen struni ispit.

  Osoba koja nije poloila struni ispit duna ga je poloiti u roku od jedne godine.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - organizira voenja Inventarne knjige, knjige ulaza i izlaza muzejskih predmeta,

  brine o njihovom odravanju,

  - izrauje knjige u raunalnim programima,

  - fototeka: organizira snimanja muzejskog fundusa, izlobi dogaanja i samog

  Muzeja, tehniki obrauje fototetine jedinice, obrauje ih i klasificira, izrauje

  knjige inventara fototeke,

  - fonoteka: prikuplja fonoteni materijal vezan uz fundus i djelatnosti MLG,

  tehniki obrauje fonotene jedinice, obrauje ih i klasificira, izrauje knjige

  inventara fonoteke,

 • - videoteka: prikuplja video materijal vezan uz fundus i djelatnost MLG, tehniki

  obrauje videozapise, obrauje ih i klasificira, izrade knjige inventara videoteke,

  - hemeroteka: prikuplja novinske izreske vezane uz fundus i djelatnost MLG iz

  dnevnih, tjednih i mjesenih listova, tehniki obrauje hemerotene jedinice,

  obrauje ih i klasificira, izrauje knjigu inventara hemeroteke,

  - dokumentacija o izlobama MLG: prikupljanje podataka o izlobama, prikupljanje

  i pohrana kataloga, pozivnica, deplijana plakata i drugog propagandnog

  materijala, obrada i klasifikacija podataka o izlobama, izrada knjige evidencije o

  izlobama,

  - dokumentacija o dogaanjima MLG: prikupljanje podataka o dogaanjima,

  prikupljanje i pohrana kataloga, pozivnica, deplijana plakata i drugog

  propagandnog materijala, obrada i klasifikacija podataka o dogaanjima, izrada

  knjige evidencije o dogaanjima,

  - istrauje i prikuplja arhivsku grau koja se odnosi na povijest MLG,

  - planira poslove u Dokumentaciji, izrauje godinje programa rada i podnosi

  izvjee,

  - objavljuje strune tekstove u svezi dokumentacije,

  - sudjeluje u radu kod izdavanja Zbornika MLG,

  - sudjeluje u izradi standarda za obradu muzejske dokumentacije, predlae njihove

  primjene u skladu s nacionalnim i meunarodnim dokumentacijskim

  normama,

  - sudjeluje u digitalizaciji muzejske grae za potrebe MLG i posjetitelja,

  - vodi M++ dokumentaciju,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  IV. 1.3. MUZEJSKI PEDAGOG

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera i

  poloen struni ispit za pedagoga, odnosno steeno zvanje vieg muzejskog

  pedagoga ili muzejskog pedagoga savjetnika, poznavanje stranog jezika i

  poznavanje rada na raunalu. Osoba koja nije poloila struni ispit duna ga je

  poloiti u roku od jedne godine.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci.

 • Djelokrug rada i odgovornosti:

  - izrauje i provodi planove za grupne posjete uenika i studenata,

  - u suradnji s kustosima izrauje program vodstva za vrtie, osnovne i srednje

  kole,

  - surauje s Institutom za pedagogijska istraivanja te Fakultetom pedagogijskih

  znanosti,

  - organizira i vodi rad likovne radionice u MLG,

  - inicira i organizira predavanja ili seminare za nastavnike i likovne pedagoge

  vrtia i kola,

  - odrava struna predavanja i vodi kroz stalni postav i povremene izlobe,

  - obavlja istraivanja i analize interesa i potreba za posjete MLG,

  - surauje u stalnim i povremenim publikacijama koje propagiraju muzejsku

  djelatnost,

  - izrauje koncepte i prijedloge za prireivanje didaktikih izlobi,

  - vodi evidenciju suradnje sa kolama i o skupnim posjetima MLG,

  - vri strunu korespondenciju i kontaktira sa srodnim ustanovama u svrhu

  razmjene podataka i informacija na edukativnom planu,

  - sudjeluje kod postavljanja stalnih i povremenih izlobi, vodi muzejsku igraonicu,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  IV. 1.4. INFORMATIAR

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera,

  poznavanje engleskog jezika i rada na operativnim sustavima.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - prati provedbu izgradnje i funkcioniranje cjelokupnog informatikog sustava i

  o istom podnosi izvjea,

  - predlae promjene u informatikom sustavu u cilju primjene suvremenih ili

  odgovarajuih softverskih i hardverskih rjeenja,

  - sudjeluje u izradi kratkoronih i dugoronih planova opremanja MLG raunalnom

  opremom,

  - izrauje raunalne programe za potrebe MLG,

 • - brine o smjetaju raunalne opreme i odgovara za nju,

  - brine o pravodobnom otklanjanju smetnji i kvarova na raunalnoj opremi,

  - prua strunu pomo prilikom raunalne obrade muzejske grae i dokumentacije,

  - organizira postavljanje opreme za potrebe izlobi i drugih dogaanja u MLG,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  IV. 1.5. RESTAURATOR

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera,

  poloen struni ispit za restauratora, poznavanje rada na raunalu i znanje stranog

  jezika. Osoba koja nije poloila struni ispit duna ga je poloiti u roku od jedne

  godine.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - restaurira i konzervira muzejske predmete prema planu prioriteta,

  - u svom radu primjenjuje fizikalne i kemijske metode i tehnike,

  - vodi svu potrebnu dokumentaciju o restauratorskim i konzervatorskim

  zahvatima,

  - vodi dnevnik mikroklime u spremitu,

  - surauje s voditeljima zbirki pri utvrivanju stanja muzejskog predmeta,

  - utvruje vrstu i opseg zahvata na pojedinim predmetima,

  - vodi evidenciju utroenog materijala za restauriranje,

  - prati i primjenjuje u radu strunu literaturu,

  - prati i sudjeluje (daje prijedloge) naina pakiranja muzejskih predmeta,

  - pomae kod postavljanja izlobi,

  - surauje sa srodnim institucijama,

  - prisustvuje i sudjeluje u radu struno - znanstvenih skupova,

  - dri predavanja na temu zatite pokretnih kulturnih dobara,

  - struno se usavrava,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

 • V.1. MUZEJSKA KNJINICA

  V. 1.1. DIPLOMIRANI KNJINIAR

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski

  struni studij knjiniarstva, poloen struni ispit, poznavanje rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - vodi brigu o cjelokupnom pisanom materijalu koji se nalazi u MLG,

  - vri klasifikaciju fonda knjiga, asopisa, dnevnog tiska i svih dokumenata po

  UDK sustavu,

  - vri tehniku obradu fonda,

  - vri obradu katalokog opisa ISBD (M) za abecedni katalog,

  - upuuje zainteresirane u nain sluenja i u pravila koritenja muzejske grae, -

  daje strune naputke za koritenje pojedinih segmenata grae,

  - na traenje korisnika (pravnih i fizikih osoba) obrauje, u okviru mogunosti,

  podatke koji se nalaze u Fundusu MLG,

  - vodi evidenciju o posuenoj i vraenoj knjinoj grai,

  - pravi popis dokumenata i knjiga koji se ne iznose van MLG,

  - uva i skrbi o fotodokumentaciji muzejske grae,

  - prati strunu literaturu i u dogovoru s kustosima predlae nabavku novih

  naslova,

  - pomae kustosima u tekstualnom dijelu pripreme izlobi i kataloga,

  - obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja vezane za njegovo znanje i iskustvo

  ili za potrebe funkcioniranja MLG.

  Izvritelja: 1

  VI.1. POMONO STRUNO OSOBLJE

  VI. 1.1. MUZEJSKI TEHNIAR

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera, poloen ispit za muzejskog tehniara. Osoba koja nije poloila struni ispit

  duna ga je poloiti u roku od jedne godine.

 • Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - zaduen je za praenje stanja izlobenog i uredskog prostora (elektrine i

  vodovodne instalacije, zidni premazi, namjetaj i ostali inventar) te predlae

  mjere i sudjeluje u otklanjanju nastalih oteenja,

  - priprema materijal, izrauje i obnavlja tehnika sredstva potrebna za postav,

  pakiranje i transport izloaka i izlobi (postamenti, panoi, okviri, kutije, sanduci

  i sl.),

  - sudjeluje u postavljanju izlobi izvodei tehnike radove po nalogu ravnatelja i

  kustosa,

  - sudjeluje u izradi zapisnika o zaprimanju strunog inventara te zapisnika o

  oteenjima,

  - priprema i oprema prostor za predavanja, projekcije i druge namjene tehnikim

  i pomonim sredstvima (stolice, stolovi, razglas, sredstva za audio i video

  projekcije i sl.),

  - priprema i izvrava radove tehnikog odravanja i opremanja umjetnina

  (montana platna, okvira blindirama i sl.),

  - koristi se radionicom i brine o uvanju strojeva i alata kao i sigurnosti rada u

  radionici,

  - po zavretku rada brine o iskljuivanju elektrinih troila u radnim prostorijama,

  - u svom radu potuje pravila struke i propise sigurnosti i zatite na radu,

  - brine o opskrbljenosti i uvanju, skladitenju i savjesnom troenju instalacijskog,

  montanog i drugog materijala o emu vodi odgovarajuu evidenciju,

  - brine o pravovremenoj nabavi i pripremi materijala potrebnih za transport i

  postav izlobi,

  - priprema i sudjeluje u manipulaciji materijala i tehnikog inventara pri ukrcaju i

  iskrcaju, prijenosu i skladitenju,

  - vodi evidenciju ulaska i izlaska muzejskih tiskovina (katalozi, plakati, razglednice

  i sl.),

  - po potrebi i rasporedu obavlja poslove uvanja izlobi te druge tehnike poslove

  prema nalogu ravnatelja, kustosa i djelatnika opih poslova,

  - za svoj rad odgovoran je ravnatelju i voditelju zbirke.

  Izvritelja: 2

 • VI. 1.2. PREPARATOR

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera, poloen ispit za preparatora. Osoba koja nije poloila struni ispit duna ga

  je poloiti u roku od jedne godine.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - isti, zatiuje i konzervira muzejske predmete prema pravilima struke i

  odgovoran je za muzejske predmete u vrijeme dok su u radionici,

  - surauje s kustosima zbirki,

  - daje prijedloge za nabavku potrebnog alata i materijala za muzejske radionice,

  - vodi evidenciju o preparatorskim zahvatima na predmetima,

  - vri dezinsekciju muzejskih predmeta,

  - obavlja preparatorske poslove u MLG i drugim muzejskim ustanovama na osnovi

  zakljuka strunog vijea

  - prati i primjenjuje strunu literaturu,

  - vodi evidenciju o ulasku, tijeku posla i izlasku muzejskog predmeta iz

  preparatorske radionice,

  - obavlja poslove vezane uz postavljanje i raspremanje izlobe MLG te izrauje

  postamente i drugu opremu izlobe prema nacrtu likovnog postavljaa,

  - vri pakiranje muzejskih predmeta,

  - uokviruje slike i grafike MLG,

  - izrauje paspartue, oprema fotografije i grafike za potrebe MLG,

  - pomae kustosima u pripremi materijala za izlobe i drugo,

  - sudjeluje na strunim savjetovanjima i sl.,

  - provodi i pridrava se odredbi opih akata glede zatite muzejskih predmeta i

  MLG u cjelini,

  - obavlja poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VII.1. TEHNIKO OSOBLJE

  VII. 1.1. KUNI MAJSTOR - LOA

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena trogodinja ili etverogodinja srednja kola

  odgovarajueg smjera

 • Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad od tri mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - loenje i odravanje centralnog grijanja (za vee kvarove duan je po naputku

  ravnatelja nai strunu osobu i nadzirati taj popravak),

  - nabavlja ogrjev za centralno grijanje i sprema ga u spremite,

  - vodi skrb o objektima i instalacijama u sastavu MLG (etiri objekta), kao i o

  aparatima i tehnikim pomagalima u MLG te u okviru svojih znanja vri popravak

  istih, a za vee kvarove izvjeuje ravnatelja i nadzire popravak istih,

  - vodi posebnu skrb o protuprovalnom i protupoarnom sustavu koristei se svojom

  posebnom ifrom,

  - odrava slubeni automobil MLG i vozi po potrebi,

  - isti snijeg i odrava okoli MLG,

  - obavlja poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VII. 1.2. ISTAICA - DOSTAVLJAICA

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena trogodinja ili etverogodinja srednja kola

  odgovarajueg smjera

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad od jednog mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - ienje uredskih, izlobenih i spreminih prostorija,

  - obavlja plakatiranje i distribuciju promidbenog izlobenog materijala,

  - obavlja dostavljake poslove,

  - brine o cvjetnim dijelovima muzejskog vrta,

  - obavlja poslove koje joj povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

 • VIII. 1. MC NIKOLA TESLA SMILJAN

  VIII. 1.1. FINANCIJSKO ADMINISTARTIVNA SLUBA

  VIII. 1.1.1. VODITELJ

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera,

  organizatorske sposobnosti, poznavanje stranog jezika i rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - rukovodi organizacijom rada MC Nikola Tesla ,

  - rukovodi djelatnicima rasporeenim na obavljanju poslova u MC Nikola Tesla,

  - vri struno vodstvo u MC Nikola Tesla ,

  - surauje s koordinatorom i zajedniki donose planove o svim promidbenim

  aktivnostima MC Nikola Tesla,

  - podnosi ravnatelju izvjee o radu najmanje jednom godinje i za svoj rad

  odgovoran je ravnatelju,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VIII. 1.1.2. BLAGAJNIK

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera, poznavanje stranog jezika i rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - obavlja blagajnike poslove,

  - rukuje novcem, dokumentima i vrijednosnim papirima,

  - vodi blagajniki dnevnik,

  - obavlja i kontrolira primopredaju novca od prodanih ulaznica,

  - izrauje mjeseni izvjetaj za statistiku posjeta,

  - vri prodaju u muzejskoj suvenirnici,

 • - podnosi ravnatelju i voditelju izvjee o radu najmanje jednom godinje i za svoj

  rad odgovoran je ravnatelju i voditelju,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj i voditelj.

  Izvritelja: 4 (2018)

  VIII.1.2. PROMOTIVNA SLUBA

  VIII. 1.2.1. STRUNI VODITELJ

  Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera,

  poznavanje stranog jezika

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - vodi sve poslove vezane za odnose s javnou,

  - vodi brigu o razvoju i ouvanju pozitivne slike ustanove u javnosti,

  - obavjetava sredstva javnog priopavanja o djelatnostima ustanove,

  - sudjeluje u dogovaranju sponzorstva,

  - animira javna glasila i druge srodne institucije (lanci, kritike, osvrti, reportae,

  intervjui i sl.),

  - vodi protokol otvaranja i drugih popratnih dogaanja

  - surauje u organiziranju popratnih manifestacija (predavanja, koncerti, okrugli

  stolovi, promocije knjiga i sl.),

  - sudjeluje u dogovaranju i realizaciji promidbe,

  - ureuje i izdaje interne biltene te brine o razmjeni informacija,

  - surauje s turistikim savezima i agencijama turistiko informativnih centara

  te brine o distribuciji promidbenog materijala,

  - prati literaturu o zbivanjima na podruju promidbe,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VIII. 1.2.2. KOORDINATOR ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

 • Uvjeti za radno mjesto: zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili

  integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij odgovarajueg smjera,

  poznavanje stranog jezika

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od est mjeseci.

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - surauje s obrazovnim i znanstvenim institucijama, domaim i inozemnim

  organizatorima putovanja i slinim organizacijama u svezi unaprjeenja

  promocije i ugovaranja posjeta,

  - potie, koordinira i organizira dogaaje koji promoviraju MC Nikola Tesla

  (okrugli stolovi, radionice i slina dogaanja koje pridonose zanimanju

  posjetitelja za MC Nikola Tesla),

  - izrauje edukativne, propagandne i informativne tekstove namijenjene

  promociji,

  - preuzima rezervacije s najavama skupnih posjeta MC Nikola Tesla,

  - vodi edukativne radionice za djecu,

  - obavlja i druge poslove od interesa za promicanje MC Nikola Tesla,

  - obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 2

  VIII. 1.2.3. VODI

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera, poznavanje stranog jezika.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - vodi posjetiteljima,

  - izrauje informativne tekstove namijenjene posjetiteljima,

  - osmiljava i vodi posebne programe za posjetitelje,

  - obavlja poslove koje mu povjeri voditelj i ravnatelja.

  Izvritelja: 4

 • VIII. 1.3. TEHNIKA SLUBA

  VIII. 1.3.1. REFERENT ZA OPERATIVNO - TEHNIKE POSLOVE

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola odgovarajueg

  smjera, poznavanje rada na raunalu.

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere sposobnosti: probni rad u trajanju od tri mjeseca

  Djelokrug rada i odgovornost:

  - brine o odravanju opreme i ureaja,

  - vri grafiku pripremu za promotivne materijale MC Nikola Tesla,

  - brine o odravanju informatikog sustava u MC Nikola Tesla,

  - ureuje Internet stranicu,

  - obavlja poslove koje mu povjeri voditelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VIII. 1.3.2. PORTIR

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena etverogodinja srednja kola

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad od tri mjeseca

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - vodi brigu o pravovremenom otvaranju i zatvaranju ulaza za posjetitelje i

  djelatnike MC Nikola Tesla,

  - nadzire ulaz i izlaz posjetitelja,

  - brine o zatiti imovine MC Nikola Tesla,

  - obavlja poslove koje mu povjeri voditelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VIII. 1.3.3. KUNI MAJSTOR - DOMAR

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena trogodinja ili etverogodinja srednja kola

  odgovarajueg smjera

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

 • Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad od tri mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - obavlja poslove domara u MC Nikola Tesla ,

  - izvrava popravke na uredskom namjetaju, prozorima, vratima, elektrinim

  instalacijama, rasvjetnim tijelima, vodovodnim instalacijama i sl.,

  - brine o odravanju okolia i ienju snijega,

  - obavlja poslove koje mu povjeri voditelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 1

  VIII. 1.3.4. ISTAICA - DOSTAVLJAICA

  Uvjeti za radno mjesto: zavrena trogodinja ili etverogodinja srednja kola

  odgovarajueg smjera

  Nain popunjavanja: objavom natjeaja, Upravno vijee odluuje o zasnivanju

  radnog odnosa uz prethodno miljenje ravnatelja.

  Nain provjere radnih sposobnosti: probni rad od jednog mjeseca.

  Djelokrug rada i odgovornosti:

  - isti radne i spremine prostorije te prostorije sa eksponatima,

  - opskrbljuje potronim materijalom,

  - obavlja dostavljake poslove,

  - brine o cvjetnim dijelovima vrta,

  - obavlja poslove koje joj povjeri voditelj i ravnatelj.

  Izvritelja: 2

  lanak 14.

  Djelatnici za svoj rad odgovaraju ravnatelju, a ravnatelj Gradu Gospiu i

  Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

  lanak 15.

  Djelatnici MLG rade puno radno vrijeme i to prema rasporedu kojeg sastavlja

  ravnatelj zbog specifinosti djelatnosti.

  Po potrebi ravnatelj moe i mijenjati radno vrijeme, s tim da ukupno ne prelazi

  zakonske okvire.

 • IX. ZAVRNE ODREDBE

  lanak 16.

  Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vaiti odredbe Pravilnika o

  unutarnjem ustrojstvu i nainu rada MLG od 10. lipnja 2008. godine, Klasa: 118-

  01/08-01/01, Urbroj: 2125/48-01-08-01 i Odluka o izmjenama i dopunama

  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada MLG od 14. veljae 2013. godine,

  Klasa: 120-01/13-01/01, Urbroj:2125/48-01-13-01.

  lanak 17.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu dobivanjem suglasnosti Gradskog vijea Grada

  Gospia.

  PREDSJEDNICA

  UPRAVNOG VIJEA

  PREDSJEDNIK

  UPRAVNOG VIJEA