of 52/52
1 OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KNEZA IVANIŠA NELIPIĆA 2 22 300 KNIN GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 20016./17. GODINU Knin,. 26. rujna 2016. god. Ravnateljica : Marija Mijač, prof.

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KNEZA IVANIŠA …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KNEZA IVANIŠA …

NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNIH ŠKOLAKNEZA IVANIŠA NELIPIA 2
ZA ŠKOLSKU 20016./17. GODINU
Ravnateljica :
1.2 . Prostorni uvjeti
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA
U 2016./2017. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave
2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave
2.1.3. Podaci o vjerouiteljima
2.1.4. Podaci o uiteljima dopunske nastave za srpsku nacionalnu manjinu, model C
2.1.5. Podaci o uiteljima izbornih predmeta: njemaki jezik i informatika
2.1.6. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima
2.1.7. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima
2.2. Podaci o administrativno-tehnikom osoblju škole
2.3. Tjedna zaduenja odgojno-obrazovnih radnika škole
2.3.1. Tjedna zaduenja uitelja razredne nastave
2.3.2. Tjedna zaduenja uitelja predmetne nastave
2.3.3. Tjedna zaduenja uitelja izborne nastave
2.3.4. Tjedna zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole
2.3.5. Tjedna zaduenja ostalih radnika škole
3. ORGANIZACIJA RADA
3.2. Organizacija rada
3.3. Godišnji kalendar rada
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike
4.2.4. Dopunska nastava na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine
4.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
4.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
4
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH
RADNIKA
5.6. Plan rada tajnika škole
5.7. Plan rada raunovodstveno financijskog radnika
5.8. Plan rada domara
5.9. Plan rada spremaica
5.10. Plan rada kuharice
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA
6.1. Plan rada Školskog odbora
6.2. Plan rada Vijea roditelja
6.3. Plan rada Uiteljskog vijea
6.4. Plan rada razrednih vijea
6.5. Plan rada razrednika
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI
ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti
8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole
8.4. Školski preventivni programi
10. PRILOZI
upanija: Šibensko - kninska
tajnik: 460 414
raunovodstvo: 664 659
knjinica 460 415
Broj uenika: 374
Broj uenika s teškoama u razvoju: 24
Broj uenika putnika: 112
Broj razrednih odjela:I – IV razreda 10
V – VIII razreda 11
Broj strunih suradnika: 4
Broj ostalih radnika: 13
Broj nestrunih uitelja: 3
Broj voditelja SV-a: 1
Upisno podruje Osnovne škole dr. Franje Tumana obuhvaa :
Podrune škole BISKUPIJA u Biskupiji, RADUI u Raduiu, VRBNIK u Vrbniku,
AGROVI u agroviu, ZVJERINAC u Kosovu, UZDOLJE u Uzdolju, ORLI u Orliu,
MARKOVAC u Markovcu, RAMLJANE u Ramljanima, PAENE u Paenima, OESTOVO u
Oestovu, MOKRO POLJE u Bukovici.
Centralna škola kao upisno podruje obuhvaa stari i sjeverni dio grada Knina do
eljeznikog mosta, te desnu stranu Sinjske ceste.
Sva djeca dorasla za osnovnu školu, s naprijed navedenog podruja, pohaaju matinu školu u
Kninu. Pojedina mjesta su udaljena i preko 20 km te je za sve uenike – putnike organiziran
prijevoz.
1.2. Prostorni uvjeti
Škola raspolae sa 4665 m2 unutarnjeg, te sa 7597 m2 vanjskog prostora. U školi je 25
uionica, od ega su 10 uionica razredne nastave, a u ostalim uionicama za uenike od V do VIII
razreda izvodi se nastava u specijaliziranim uionicama. U potkrovlju školske zgrade (oko 300 m2 )
jedna je sportska dvorana za potrebe nastave tjelesno-zdravstvene kulture.
1.2.1. Unutrašnji školski prostori
Unutrašnji školski prostor sastoji se od : 25 uionica, 16 uiteljskih kabineta, 4 uredske
prostorije, zbornica, knjinica i itaonica, školska kuhinja, te jedne dvorane za izvoenje nastave
TZK-e s prateim prostorijama.
Vjeronauk 1 1
Fizika 1 1
Povijest 1 1
Škola je srednje opremljena (opa opremljenost), a preostali dio nastavnih sredstava i
pomagala nabavlja se prema financijskim mogunostima.
Školska knjinica opremljena je s ukupno 4519 knjine grae, školske lektire 2900 i 1619
strunih knjiga.
Obzirom da škola posjeduje školsku knjinicu od svog osnutka, a ve godinama odstupa od
Standarda za školske knjinice (po pitanju nabave grae i ulaganja u prostor) u planu je opremanje
knjinice potrebnom knjinom i AV graom te informatizacija iste (program METELwin).
U odnosu na broj uenika u školi još uvijek nedostaje zadovoljavajui broj pojedinih naslova
školske lektire.
Tijekom 2015./2016. školske godine napravljena je sanacija parketa u 18 uionica.
Planiramo nastaviti sa sanacijom parketa u ostatku škole te bojati i urediti hodnike i urede.
Priprema se dokumentacija za izradu glavnog projekta za sportsku dvoranu. Natjeaj e
raspisati Šibensko-kninska upanija.
Planira se ureenje i ograivanje školskog parka.
8
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U
2016./2017. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave
Red.
Mentor-
savjetnik
3. Jasna Markanovi Nastavnik RN
4. Dinka Slugan Nastavnik RN
5. Renata Pui Nastavnik RN
6. Janja Marjanovi Nastavnik RN
7. Tvrtko Kai Nastavnik RN
8. Ivan Bradari Nastavnik RN mentor
9. Tonka Gali Hrka Dipl. uitelj RN mentor
10. eljana Kuluši Magistra prim. obrazovanja
11. Ranka Perica Uitelj defektolog
12. Nikolina eko Uitelj RN
2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave
Red.
Predmet(i)
koji(e)
predaje
Mentor-
savjetnik
1. Sanja Ivankovi Dipl. u. RN s HJ Hrv. jezik
2. Lucija Petrovi Dipl. u. RN s HJ Hrv.jezik
3. Marija Dujmi Profesor Hrv. jezik
4. Nena Ivkovi Profesor Likov.kult.
5. Sandra Širini Profesor Glazb. kult.
6. VanesaBraanov Profesor Engl.jezik
11. Marija Luci
18. Anela Boban Profesor prir - kemija
19. Alisa Rui
(zamjena M. Luci)
Profesor prir -biologija
9
23. Patricija Juki
(zamjena M. evid)
4. Tina Toti
5. Domagoj Jurkovi
(zamjena T. Toti) Dipl. teolog Kat. vjeron. 2
2.1.4. Podaci o uiteljima dopunske nastave za srpsku nacionalnu manjinu, model C
1. Grozdana Bajat Nastavnik RN Model C 19
2. Dragana Raškovi Nastavnik RN Model C 5
3. Radmila Kuga Prof.srpskog.jezika Model C 6
2.1.5. Podaci o uiteljima izbornih predmeta:njemaki jezik i informatika
1. Anita Komljenovi Dipl.u. RN s NJJ Njemaki jez. 6
2. Milka Ivanli Dipl. u. RN s inf. Informatika 6
2.1.6. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima
Red.
Radno
mjesto
Mentor-
savjetnik
2. Stanka NikolacKaliger Defektolog defekt - ½ r.v. savjetnik
3. Anita Kovaevi Psiholog psiholog
4. Ivana Širan Pedagog pedagog
5. Ivona Šimunovi Dipl. knji. Knjiniar
2.2. Podaci o administrativno-tehnikom osoblju škole
Red.
1. Ante NoracKevo Upravni pravnik tajnik
2. Anka Bebek Dipl.oec raunovoa
3. Ivica Tomi Mehaniar Domar -kotlov
4. Ivan Penava Elektriar Domar- kotlov
5. Davorka Grgi Osnovna škola Spremaica
6. Janja Batarilo(bolovanje) Osnovna škola Spremaica
7. Irena Grabi Tekstilni tehniar Spremaica
10
10. Ljiljana Banjan Ekon. tehniar Spremaica
11. Anica Kranjac Osn. škola Spremaica
12. Ivanka Nikoli Ekon.tehn. Spremaica
13. Gordana Lui kuharica Kuharica
11
12
3.1. Podaci o broju uenika i razrednih odjela
Razred uenika odjela djevoj-
Hrka
UKUPNO 43 3 27 14
II. a 23 1 11 8 Jagoda Naki
II. b 21 1 10 6 Mirjana Gudelj
UKUPNO 44 2 21 14
III. a 16 1 8 4 Jasna
Markanovi
III.c 14 1 8 7 Renata Pui
UKUPNO 45 3 23 2 15
IV. a 20 1 13 4 Janja
Marjanovi
UKUPNO 37 2 24 2 12 UKUPNO
I.–IV. 169 10 95 4 55
V. a 18 1 13 1 4 Teo Kolombo
V. b 18 1 12 1 6 Alisa Rui
V.c 17 1 12 1 5 Irena Stipevi
UKUPNO 53 3 37 3 15
VI. a 18 1 11 4 Silvijo Norac-
Kljajo
UKUPNO 37 2 22 8
VII. a 15 1 7 2 7 Vedran
Braanov
VII. b 17 1 7 1 2 5 Lidija Sori
VII. c 18 1 9 1 1 9 Natalija
Kapovi
Milievi
UKUPNO 58 3 26 7 11
UKUPNO
55
13
POSEBNI
POSEBNI
UKUPNO 7 2 5 7 2 UKUPNO
I. - VIII. 367 21 203 4 17 110
UKUPNO
I.-VIII. +
3.2. Organizacija rada:
Nastava poinje u 8.00 sati, a završava u 15.45 sati.
Svaku srijedu škola e biti otvorena do 18.00 sati.
Za uenike putnike organiziran je prijevoz poslije etvrtog i poslije šestog sata u devetom mjesecu,
a kasnije e se uskladiti s rasporedom uenika te izbornom nastavom i INA. Planirano je, prema
potrebama uenika, da prijevoz od 1. listopada bude organiziran iza petog i sedmog sata.
14
31.10.2016. Nenastavni dan – prijedlog Udruge ravnatelja Šibensko – kninske upanije i
Uiteljskog vijea – usvojen na Školskom odboru
18.11. 2016. Dan sjeanja na Vukovar
10. 12. 2016. Obljetnica smrti dr. Franje Tumana
23. 12. 2016. Boina priredba
Mjesec Broj dana Blagdani i
neradni
dani
XI. 21 21 1.studenoga Svi sveti
XII. 21 17
II.
polugodište
od
12.sijenja
2017.
V. 22 21
15
12.1. i 13.1. 2017. Nenastavni dani – prijedlog Uiteljskog vijea usvojen na Školskom odboru
26. 5. 2017. Obiljeavanje Dana škole
13. 6. 2017. Dan grada
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
Nastavni
predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano
T G T G T G T G T G T G T G T G T G
Hrvatski
jezik 15 525 10 350 15 525 10 350 15 525 10 350 12 420 12 420 99 3465
Likovna
kultura 3 105 2 70 3 105 2 70 3 105 2 70 3 105 3 105 21 735
Glazbena
kultura 3 105 2 70 3 105 2 70 3 105 2 70 3 105 3 105 21 735
Engleski
jezik 6 210 4 140 6 210 4 140 9 315 6 210 9 315 9 315 53 1855
Matematika 12 420 8 280 12 420 8 280 12 420 8 280 12 420 12 420 84 2940
Priroda - - - - - - - - 4,5 158 4 140 - - - - 8,5 298
Biologija - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420
Kemija - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420
Fizika - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420
Priroda i
društvo 6 210 4 140 6 210 6 210 - - - - - - - - 24 840
Povijest - - - - - - - - 6 210 4 140 6 210 6 210 22 770
Geografija - - - - - - - - 4,5 157 4 140 6 210 6 210 20,5 717
Tehnika
kultura - - - - - - - - 3 105 2 70 3 105 3 105 11 385
Tjelesna i
zdr. kultura 9 315 6 210 6 210 4 140 6 210 4 140 6 210 6 210 47 1645
UKUPNO: 54 1860 36 1330 54 1860 36 1330 66 2310 46 1610 78 2730 78 2730 15645
16
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka
K a t.
vj e ro
II. 26 2 D. Milievi,
D.Jurkovi 4 140
UKUPNO
K a t.
vj e ro
VI. 29 2 Silvijo NoracKljajo 4 140
VII. 30 3 Silvijo Norac Kljajo 6 210
VIII. 51 3 Dragan Milievi 6 210
UKUPNO
UKUPNO
Pr a v.
UKUPNO
Pr a v.
vj e ro
VI. 10 1 Milorad ekanovi
2 70
4 140
UKUPNO
UKUPNO
17
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
N je
UKUPNO
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
I nf
Broj
uenika
Broj
UKUPNO
4.2.4.Dopunska nastava na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine
Dopunska nastava organizirana je u tri skupine:
1. Prvi i drugi razred,
2. Trei i etvrti razred
3. Peti, šesti i sedmi razred
Dopunsku nastavu na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine izvode uiteljice:
1. Grozdana Bajat, nastavnik RN
2. Dragana Raškovi, dipl.uitelj RN
3. Radmila Kuga, prof. srpskog jezika i knjievnosti
18
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Dopunska nastava planirana je za uenike koji tee svladavaju nastavnu grau sukladno l.33
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi I. do VIII. razreda. U svakom razrednom
odjelu dopunsku nastavu izvodit e razredni/a uitelj/ica/ predmetni/a uitelj/ica po 1 sat tjedno.
Red.
UKUPNO I. - IV. 10 350
1. Hrvatski jezik 3 105
2. Matematika 2 70
4. Priroda/biologija 2 70
5. Geografija 1 35
6. Povijest 1 35
7. Kemija 1 35
8. Fizika 1 35
4.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Dodatna nastava planirana je iz matematike (I. - VIII.), hrvatski jezik (VII. –VIII), engleski jezik i
kemija(VII. –VIII).
Dodatnu nastavu izvodit e razredni/a uitelj/ica/ predmetni/a uitelj/ica po 1 sat tjedno.
4.5. Izleti, ekskurzije, škola u prirodi
Ove školske godine, prema mogunostima roditelja, planirani su:
- Za uenike prvog razreda poludnevni izleti
- Za uenike II, III, V, VI razreda jednodnevni izleti
- Za uenike IV. razreda škola u prirodi,
- Za uenike VII razreda višednevna ekskurzija koja e se realizirati u rujnu 2017.
Izleti i ekskurzije moraju biti usklaeni s nastavnim planom i programom rada
razreda za koje se izleti i ekskurzije organiziraju.
19
5.1. Plan rada ravnatelja
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 230
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 50
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 10
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 20
1.5. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX – VI 20
1.6. Izrada zaduenja uitelja VI – VIII 30
1.7. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 10
1.8. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 15
1.10.Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 15
1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 20
1.12.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 20
1.13.Ostali poslovi IX – VIII 10
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 280
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela,
broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne
nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).
IX – VIII 60
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 15
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 30
2.4. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole, Tim za kvalitetu IX – VI 15
2.5. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX – VII 20
2.6. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX – VI 10
2.7. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 20
2.8. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 20
2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 5
2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i
praznika IX – VI 10
2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 5
2.14.Organizacija poslova vezana uz nabavu knjiga V-IX 15
2.15. Poslovi vezani uz natjecanja uenika I-VI 15
2.16. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora I i VIII 30
2.17.Ostali poslovi IX – VIII
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 230
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 30
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 30
3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s uiteljima,
strunim suradnicima i pripravnicima IX – VI 50
3.4. Praenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 20
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 20
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 30
3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 40
20
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 70
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih
tijela IX – VIII 50
4.3. Ostali poslovi IX – VIII 5
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA
I RODITELJIMA 230
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX – VIII 40
5.2. Praenje rada uenikih grupa i pomo pri radu IX – VI 20
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 25
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 30
5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 20
5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 65
5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 10
5.8. Ostali poslovi IX – VIII 20
6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI
POSLOVI 337
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 50
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 30
6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX – VIII 24
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 30
6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 10
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX – VIII 45
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 20
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 10
6.10 Organizacija i provedba inventure XII 30
6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI 19
6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi i matinih knjiga VI 40
6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 5
6.14. Ostali poslovi IX – VIII 4
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 190
7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 10
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 10
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 10
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 20
7.5. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini IX – VIII 10
7.6. Suradnja s Uredom dravne uprave IX – VIII 20
7.7. Suradnja s osnivaem IX – VIII 10
7.8. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 5
7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 5
7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 10
7.12.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 10
7.13.Suradnja s upnim uredom IX – VIII 10
7.14.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 10
7.16.Suradnja s turistikim agencijama IX – VIII 10
7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 10
7.18.Suradnja s svim udrugama IX – VIII 10
7.19.Ostali poslovi IX – VIII
8.2. Struno usavršavanje u organizaciji SV-a, MZOŠ-a, AZZO-a,
HUROŠ-a IX – VI 80
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 8
8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 38
8.5. Ostala struna usavršavanja IX – VI 18
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 43
9.1. Voenje evidencija i dokumentacije IX – VI 30
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 5
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760
22
5.2. Plan rada strunog suradnika logopeda
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA LOGOPEDA ZA ŠK. GOD. 2016./17.
Osnovna škola dr. Franje Tumana Knin
RED. BR. PODRUJA I SADRAJ RADA
PLANIR. VRIJEME
SATI REALIZ.
1. RAD S UENICIMA S POOP 352
1.1. Rada s djecom s posebnim potrebama radi provoenja dijagnostikog procesa trijae i pedagoške opservacije
25 tijekom godine
1.2. Grupni i individualni rehabilitacijski rad s uenicima s POOP 38 tijekom godine
1.3. Posebni individualni odgojno-obrazovni postupci s uenicima s POOP 45 tijekom godine
1.4. Pregled i dijagnosticiranje pri upisu u 1. razred 14 5. i 6. mjesec
1.5. Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija uenika s POOP 6 5. mjesec
2. SURADNJA S UITELJIMA 49
2.1. Suradnja pri upisu uenika u 1. razred 2 5., 6., i 9. mj.
2.2. Konzultacije pri ukljuivanju djece s POOP u razredno odjeljenje 2 tijekom godine
2.3. Dogovor o suradnji sa strunim i društvenim ustanovama i komisijama 4 tijekom godine
2.4. Sudjelovanje pri izradi prilagoenog programa za djecu s POOP 24 tijekom godine
2.5. Pomo uiteljima u programiranju rada za djecu s POOP koja trebaju individualizirani pristup u radu
13 tijekom godine
2 tijekom godine
3. SURADNJA S RODITELJIMA 54
3.1. Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i znaajkama teškoa, davanje strunih savjeta i naputaka za pomo djetetu za ublaavanje i otklanjanje teškoe
17 tijekom godine
3.2. Upoznavanje roditelja s programom pedagoške opservacije 5 9. mjesec
3.3. Upoznavanje roditelja s izraenim prilagoenim programom za uenika s POOP
5 tijekom godine
15 tijekom godine
3.5. Odravanje predavanja na roditeljskim sastancima 4 tijekom godine
3.6. Pouavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji 8 tijekom godine
4. SURADNJA SA STRUNO-RAZVOJNOM SLUBOM 45
4.1. Dogovori za raspored rada i sastanci sinteze 5 9.mj
23
4.2. Ustrojstvo i provoenje rada s djecom s POOP 10
4.3. Sudjelovanje u izradi programa pedagoške opservacije djeteta s POOP 10 tijekom godine 4.4. Suradnji sa strunim ustanovama 5
4.5. Suradnja kod formiranja novih odjela 5 5. mjesec
4.6. Suradnja kod formiranja odjela prvih razreda i sistematizacije razreda kod podjele razreda
10 6. i 9. mjesec
II. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG RADA
380
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 85
1.1. Izradi godišnjeg plana i programa rada strunog suradnika logopeda 5 9. mjesec
1.2. Izrada planova i programa rada s uenicima s POOP 43 tijekom godine
1.3. Izrada plana i programa na ostvarivanju zadaa programa pedagoške opservacije
4 9. mjesec
1.4. Izrada programa za rad s uiteljima i strunim suradnicima 8 tijekom godine
1.5. Izrada izvedbenog plana i programa rada logopeda 8 9. mjesec
1.6. Izrada mjesenih izvedbenih programa 5 tijekom godine
1.7. Izrada izvedbenog programa logopeda s obzirom na vrstu teškoe u razvoju
10 tijekom godine
1.8. Sudjelovanje u planiranju i programiranju godišnjeg rada škole, Kurikuluma i sl.
2 9. mjesec
1.1. Prikupljanje i obrada podataka o uenicima s POOP
tijekom godine
1.3. Koordinacija u izradi krajnjeg nalaza i mišljenja s prijedlogom najprimjerenijeg oblika i odgoja obrazovanja djeteta s POOP
1.4. Izrada prijedloga za aktivnosti u radu s uenicima s POOP
1.5. Izvješa uitelja o realizaciji o radu s uenicima s POOP
1.6. Sudjelovanje u ostvarivanju odgojnih postupaka
1.7. Uvoenje novih oblika praenja napredovanje uenika s POOP
1.8. Praenje socijalne prihvaenosti djece s POOP
1.9. Izrada instruktivnih i ispitnih materijala
3. VOENJE DOKUMENTACIJE 65
tijekom godine
3.2. Evidencija dnevne realizacije za uenike ukljuene u reh. postupke
3.3. Izrada izvješa (godišnji, polugodišnji, o projektima i sl.)
3.4. Pisanje nalaza i mišljenja logopeda
3.5. Vrednovanje uinkovitosti odgoja i obrazovanja i rehabilitacije
3.6. Voenje dnevnika rada
4. STRUNO USAVRŠAVANJE 54
tijekom godine
4.2. Sudjelovanje na strunim skupovima i seminarima (MZOS, AZOO, HLD, ERF, HUD, UNICEF, FSO)
20
5. SURADNJA SA STRUNIM USTANOVAMA 59
24
tijekom godine 5.2.
Sudjelovanje u izradi krajnjeg mišljenja za uenike s POOP - Komisija za utvrivanje psihofizikog stanja uenika - Struno povjerenstvo škole i Struno Povjerenstvo Ureda
26
5.3. Sudjelovanje u radu Komisije za upis u 1.razred 8 6. mjesec
5.4.
13 tijekom godine
30 tijekom godine
16 tijekom godine
6.3. Poslovi vezani za poetak i kraj školske godine 24 tijekom godine
UKUPNO 880
OKVIRNI GODIŠNJI PLAN RADA STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA ZA ŠK. 2016./2017. GODINU
Redni
broj
1. UTVRIVANJE POTREBA ZA KVALITETNU
ORGANIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
okruenja izvršiti pripremu za bolje i
kvalitetnije planiranje odgojno-
Osmišljavanje i kreiranje
Škole i školskog kurikuluma
strunog suradnika psihologa
uenicima s posebnim potrebama
nasilja 1.-4. r.
Rujan, listopad 10
nasilja 7 r.
pedagogom
1.1.7. Priprema predavanja za roditelje uenika 1. razreda s ciljem
edukacije o uenju i odgoju
Rujan 5
u pojedinim razredima
Rujan - lipanj 10
1.2. Planiranje praenja razvoja i napredovanja uenika Praenje razvoja i odgojno-obrazovnih
postignua uenika.
Listopad 10
OBRAZOVNOM PROCESU
psihofizikog stanja djece prije upisa u osnovnu školu i za
utvrivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja djece
s teškoama u razvoju
2.2. Poslovi formiranja razrednih odjela i upisa uenika Postizanje ujednaenih grupa uenika
unutar razrednih odjela 1. i 5. razreda.
Lipanj, kolovoz 25
podrške.
profesionalnoj budunosti
Preventivno djelovanje
teškoama u uenju, emocionalnim i obiteljskim teškoama)
Rujan - lipanj 20
2.3.2. Rad s uenicima s posebnim potrebama Rujan - lipanj 250
2.3.3. Praenje uenika s posebnim potrebama Rujan - lipanj 50
2.3.4. Savjetodavni rad s uenicima Rujan - lipanj 250
2.3.5. Identifikacija darovitih uenika Listopad - lipanj 10
2.3.6. Praenje uspjeha i napredovanja uenika Listopad - lipanj 70
2.3.7. Profesionalno usmjeravanje uenika 8. razreda Prosinac - lipanj 10
2.3.8. Komunikacijske radionice - prevencija nasilja za uenike 1.-4.
razreda
2.3.9. Radionice „Tolerancija“ za uenike 7. razreda Rujan - lipanj 3
2.4. Rad s uiteljima
razrednog odjela
poetnicima
2.5.2. Predavanja/radionice za roditelje s ciljem edukacije roditelja o
uenju i odgoju – roditelji uenika 1. razreda
Rujan, listopad 3
2.6. Suradnja s ravnateljem i strunim suradnicima Podizanje kvalitete nastavnog procesa.
Koordinacija rada.
Doprinos radu strunih tijela Škole
Razvoj strunih kompetencija.
4. SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA
Povezivanje škole s lokalnom i širom
zajednicom.
4.2. Suradnja sa školskom lijenicom Rujan - lipanj 20
4.3. Suradnja sa strunom slubom HZZ Prosinac - lipanj 10
4.4. Suradnja s CZSS Rujan - lipanj 20
4.5. Suradnja s drugim školama Rujan - lipanj 10
4.6. Suradnja s kulturnim, sportskim i društvenim ustanovama i
organizacijama
cjeloivotno uenje.
Podizanje strune kompetencije.
5.1. Sudjelovanje u radu upanijskog strunog vijea psihologa Rujan - kolovoz 20
5.2. Sudjelovanje na strunim skupovima u organizaciji MZOŠ,
AZOO i ostalih institucija
5.4. Znanstveno-istraivaki rad Rujan - lipanj 30
6. ORGANIZACIJSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Skrb o školskoj dokumentaciji,
6.1. Voenje dokumentacije (dnevnik rada, nalazi, izvješa) Rujan - lipanj 60
6.2. Administrativni poslovi prema zahtjevu MZOŠ Rujan - lipanj 10
6.3. Pribavljanje strune i dr. literature Rujan - lipanj 15
7. ANALIZA I VREDNOVANJE RADA
Utvrivanje trenutnog stanja odgojno–
njegovog unapreenja.
uenika) na kraju obrazovnog razdoblja
Prosinac, lipanj 15
7.2. Analiza ostvarenih programskih zadaa i izrada izvješa Prosinac, lipanj, kolovoz 15
7.3. Samovrednovanje rada strunog suradnika Prosinac, lipanj 20
7.4. Samovrednovanje rada škole Prosinac, lipanj 20
8. OSTALO – NEPREDVIENI POSLOVI Omoguiti funkcioniranje i odvijanje
nastavnog procesa, pruanje pomoi
uenicima u kriznim situacijama.
5.4.Plan rada strunog suradnika pedagoga
OŠ dr. Franje Tumana - šk. god. 2016./2017. - STRUNI SURADNIK PEDAGOG: Ivana Širan, prof.
OKVIRNI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Redni broj
Broj sati
VRIJEME REALIZACIJE
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
1.
1.1. Utvrivanje obrazovnih potreba uenika, škole i okruenja
7
Osmišljavanje i kreiranje kratkoronoga i dugoronoga razvoja škole.
1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, školskoga kurikuluma, statistiki podaci
10 5
1.2.2. Izrada godišnjeg i mjesenog plana i programa rada pedagoga
10
1.2.4. Pomo u godišnjem i mjesenom planiranju uitelju
5
1.3.
Izvedbeno planiranje i programiranje Praenje razvoja i odgojno- obrazovnih postignua uenika. Povezivanje škole s lokalnom i širom zajednicom.
1.3.1. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s uenicima s posebnim potrebama
8 20
1.3.3. Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima
5
1.3.4.
10
10
1.4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa
Uvoenje i praenje inovacija u svim sastavnicama odgojno-
29
1.4.1. Praenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima
obrazovnog procesa. Praenje novih spoznaja iz podruja odgojnih znanosti i njihovu primjenu u nastavnom i školskom radu.
5
VRIJEME REALIZACIJE
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
2. POSLOVI NEPOSREDNOG
25 sati tjedno
2.1. Upis uenika i formiranje razrednih odjela
Upoznavanje uenika s programimom i nainom organizacije i rada škole Postizanje ujednaenih grupa uenika unutar svih razrednih odjela 1. razreda. Stvaranje uvjeta za uspješan poetak školovanja u srednjoj školi.
5
10
15
10 10
10
2.2.1. Upoznavanje s novim udbenicima i prirunicima 2
2.3. Praenje i izvoenje odgojno-obrazovnog rada
1 god. po uitelju
2.3.2.
5
Praenje ocjenjivanja uenika 5 10 10 8 10 15
2.3.3.
1/god po razrednom odjelu
10 10 10 10 15
2.3.4. Sudjelovanje u radu strunih tijela
Rad u RV 4/god 5 5 10 10 10 10 10
30
2.3.6. Praenje i analiza izostanaka uenika 10 10 10
2.3.7. Praenje uspjeha i napredovanja uenika 10 10 8 8
2.3.8. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite
4 5
10 10
2.4.1. Identifikacija uenika s posebnim potrebama 10
2.4.2. Upis i rad s novopridošlim uenicima
2.4.3. Rad s uenicima koji doivljavaju neuspjeh 5 5 10 10 10
2.4.4. Izrada mišljenja 10 10
2.5. Savjetodavni rad i suradnja
Podizanje kvalitete nastavnog procesa. Koordinacija rada. Savjetovanje, pruanje pomoi i podrške.
2.5.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s uenicima 4 15 14
2.5.1.1. Vijee uenika 5 5 10 5
2.5.2. Savjetodavni rad s uiteljima 5 10 8 8 10 10 10
2.5.3. Suradnja s ravnateljem 5 5 20 5 10 15 7
2.5.4. Savjetodavni rad sa sustrunjacima: psiholozi, Socijalni pedagozi,lijenici, socijalni radnici…
5 10 5 10
Savjetodavni rad s roditeljima 5 10 10 10 14 15
Predavanja/pedagoške radionice: Poetak školovanja I.r
Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu 10
Odrastanje/adolescencija
Otvoreni sat s roditeljima - individualni rad 10 10
Vijee roditelja 5 5
2.6. Profesionalno usmjeravanje i inform. uenika Koordinacija aktivnosti Informiranje uenika Pruanje pomoi u donošenju odluke o profesionalnoj budunosti
2.6.1. Suradnja s uiteljima na poslovima PO 5
2.6.2.
Sustav visokoškolskog obrazovanja u RH 7
Elementi i kriteriji za upis 20
31
7 10
5
3 8 5
2.6.7. Voenje dokumentacije o PO 3 10
2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita uenika
koordinacija aktivnosti
Redni broj
VRIJEME REALIZACIJE
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
3.
4 sata tjedno
3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrene ciljeve 5 5
3.1.1. Periodine analize ostvarenih rezultata 2 / godišnje
20 7
12
10 7
3.2.1. Izrada projekta i provoenje istraivanja 1 / godišnje
10
1 / godišnje
5
3.2.4. Samovrednovanje rada strunog suradnika 5 5 5 10 5
3.2.5. Samovrednovanje rada Škole 4 10
Redni broj
VRIJEME REALIZACIJE
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
4.
Kontinuirano struno
Obogaivanje i prenošenje znanja.
4.1.1.
5
4.1.2. Praenje i prorada strune literature i periodike 20 10 15 5
4.1.3.
5 10 5
2 x godišnje
4.1.6.
4.1.7.
10 15
4.1.9.
Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO, i ostalih ustanova, te po pozivu (izlaganje radova, prezentacije i predavanja)
4.1.10. Objavljivanje lanaka u strunoj periodici i/ili zbornicima radova
4.2. Struno usavršavanje uitelja
Podizanje strune kompetencije.
4.2.2.
Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje ( Šk. struni aktivi )
33
4.2.3.
1x godišnje
1 10
Najmanje 10 sati godišnje
4.2.7. Rad s uiteljima i strunim suradnicima- pripravnicima - sudjelovanje u radu Povjerenstva za stairanje
10 5 5 10
5
VRIJEME REALIZACIJE
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
5. BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST
2 sata tjedno
Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave strune i druge literature, novih izvora znanja, nabavke lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih strunih izdanja, poticanje uenika, uitelja i roditelja na korištenje znanstvene i strune literature
Sudjelovanje u ostvarivanju optimalnih uvjeta za individualno struno usavršavanje, inoviranje novih izvora znanja
5 8
10
5.2.1. Briga o školskoj dokumentaciji 1 9 10 10 3 5 12 9
10 9 10 12 2 6
34
5.2.2.
Pregled uiteljske dokumentacije
5.2.3. Voenje dokumentacije o uenicima i roditeljima 1 5 9 10 5 8
5.2.4. Voenje dokumentacije o radu 1 10 9 10 12 5 12 2 10
6.
Omoguiti funkcioniranje i odvijanje nastavnog procesa, pruanje pomoi uenicima u kriznim situacijama
10 6 5 5 4 9 12 1
6.1. Nepredvieni poslovi
SVEUKUPNO 176 168 168 168 168 160 184 158 176 160 40 64
Pedagoginja:
Podruje rada
Oblici rada;
ciljna skupina
Upoznavanje uenika s knjinicom
kao informacijskim, medijskim i
programi ovisno o strukturi
odgojno obrazovnog rada s
grupom uenika ili individualni
svaki uenik/dijete ima
• predstavljanje škole
Rujan
2016./Lipanj
2017.
Rujan
2016./Lipanj
2017.
37
knjige „Mali princ“ (tematski)
(Biblioteno-informacijska i
dokumentacijska djelatnost)
grae:
-inventarizacija
- klasifikacija
- signiranje
- katalogizacija
druge literature; izbor grae,
pregled ponuda izdavaa i
knjinici i itaonici
Ministarstvo znanosti,
za školske knjinice
• aktivno sudjelovanje u
radu strunih knjiniarskih
strunih usavršavanja
zbog velikog interesa mladih, s
Rujan
2016./Lipanj
slobodne sate
•DVD i VHS projekcije lektirnih
djela u knjinici
•Edukativni razgovori o
društvenih mrenih stranica na
te zbrinjavanju otpada
Kontinuirano kroz cijelu šk.godinu
VII. VOENJE UPANIJSKOG STRUNOG VIJEA OŠ I SŠ KNJINIARA ŠIBENSKO-KNINSKE UPANIJE
Za razdoblje od 1.9.2016-31.8.2018.god.
5.6. Plan rada tajnika škole
red. o p i s p o s l o v a vrijeme god.broj
broj realizacije sati
izrada opih akata
poslovi u vezi statusnih promjena zaposlenih
poslovi vezani uz zapošljavanje i prestanak radnog odnosa
zastupanje škole po potrebi sukladno ovlastima
2. Administrativni poslovi : svakodnevno 924
pripremanje i otpremanje pošte
uvanje i arhiviranje dokumenata
izdavanje duplikata svjedodbi
poslovi oko lijenikih pregleda djelatnika
izdavanje potvrda uenicima o redovnom školovanju
poslovi vezani uz radni odnos zaposlenih
prijave i odjave na MIO i ZO
prijava i odjava djelatnika u Ministarstvu
3. Organizacijski poslovi : svakodnevno 250
organizacija i praenje poslova pomono-teh. osoblja
4. Struno usavršavanje : svakodnevno 100
individualno struno usavršavanje
praenje strune literature «
o nastalim promjenama i dopunama «
sudjelovanje u radu strunih seminara po potrebi
5. Ostali poslovi : svakodnevno 100
poslovi za potrebe ravnatelja,uitelja i sl «
zaprimanje slubenih telefonskih poziva «
ostali nepredvieni poslovi
U k u p n o s a t i : 1760
42
Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine
Sadraj rada Broj sati
vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava te kontrola istih. Evidentiranje,
kontiranje i knjenje izvoda, knjienje ulazni faktura, plaanje istih, voenje
izlaznih faktura, praenje naplate izlaznih faktura
315
- dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, koliini i vrijednosti.
- kratkotrajne nefinancijske imovine, zalihe materijala, sitan inventar po vrsti,
koliini i vrijednosti
- voenje ostalih pomonih knjiga
Obraunu plaa predhodi popunjavanje tablica za potraivanje sredstava za
isplatu prijevoza, bolovanja preko HZZO-a, , povrede na poslu, smjenskog
rada, prilagoenog programa, prekovremeni rad
- obraun osnovne plae
- posebni uvjeti rada
Ministarstvu, )
- naknadezatrošakprijevoza
VRIJEME IZVRŠENJA: Obraun i isplatavrši se mjeseno. Rok zadostavu u
FIN-u je do 5. u mjesecu. Obraun pomoi, jubilarnih nagrada obraunavaju se
nakon obrauna plae te dostavljaju u FIN-u do 15. u mjesecu.
550
autorskog honorara
Sastavljanje JOPPD obrasca
VRIJEME IZVRŠENJA: isti dan ili drugi dan nakon uplate dostava u poreznu
upravu
15
rok zadostavu Centru za automatsku obradu podataka je do 31.01.
5
vanjskimsuradncimaosobnoili na kunuadresu do 31.01.
5
Izrada financijskih planova na razini financijske godine te izrada plana
prema izvorima financiranja te rebalans istog
Vrijeme izvršenja: mjeseno, tromjeseno, polugodišnje i godišnje
10
Ispunjavanjepotvrda o plai zaposlenika
Potvrde za djeji doplatak, zavod za zapošljavanje, formulari za razne kredite
VRIJEME IZVRŠENJA: po potrebi zaposlnika
5
- podizanje i polog gotovog novca
- voenje blagajnikog izvještaja
a) bilanca
c) izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima
d) izvještaj o obvezama
20
Pripreme popisa imovine i obveza te evidentiranje promjena na imovini i
obvezama 32
UKUPNO: 1 760
obavlja dostavu pošte i slino
radi na odravanju školskog igrališta
radi na odravanju zelenih površina Škole i ukupnog školskog okoliša
surauje s uiteljima na izradi najjednost. nast. sredstava i pomagala
odgovoran je za ispravnost instalacija i rad centralnog grijanja.Manje
nedostatke otklanja sam, a za vee kvarove organizira popravak u
dogovoru s ravnateljem Škole.
5.9. Plan rada spremaice
odravanje istoe okoliša Škole
generalno išenje školskih prostorija dva puta godišnje
odravanje i njegovanje cvijea u školskoj zgradi
odravanje i išenje zelenih površina – svakodnevno
generalno išenje sanitarnih prostorija jednom tjedno
dostava pošte po nalogu ravnatelja ili tajnika u sluaju sprijeenosti domara
ostali nepredvieni poslovi
Pripremanje i serviranje za potrebe uitelja
Ostali poslovi
Zdravstvena zaštita
1. POLUGODIŠTE
- 1. razred – cijepljenje protiv difterije, tetanusa i djeje paralize (DI-TE, POLIO)
- 6. razred – cijepljenje protiv hepatitisa B (dva puta)
- 8. razred – sistematski lijeniki pregled i cijepljenje protiv difterije, tetanusa i djeje paralize (DI-
TE, POLIO)
2. POLUGODIŠTE
- 1. razred – predavanje o pravilnoj higijeni usne šupljine
- 3. razred – kontrola vida i vid na boje, mjerenje TT i TV, te predavanje o zdravoj prehrani
- 5. razred – sistematski pregled i predavanje o promjenama i higijeni u pubertetu
- 6. razred - trea doza cjepiva protiv hepatitisa B, uz pregled kraljenice i mjerenje TT i TV
Nadleni lijenik:
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA
6.1. Plan rada Školskog odbora
broj p l a n i r a n i z a d a c i vrijeme nositelj
sjednica realizacije poslova
10 - donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole IX ravnatelj, pred.ŠO
-donošenje školskog kurikuluma IX
- donošenje opih akata Škole po potrebi
- razmatranje i usvajanje zakljunog rauna i per.obrauna II i VII rav-raunov
- izvješe o realizac.God.plana i prog. rada Škole VI ravnatelj
- ostali poslovi iz djelokruga rada ŠO po potrebi rav-pred.ŠO
46
6.2. Plan rada Vijea roditelja :
broj p l a n i r a n i z a d a c i vrijeme nositelj
sjednica realizacije poslova
3 - rasprava o Godišnjem planu i programu rada škole IX ravnatelj
- analiza uvjeta rada Škole i prijedlozi mjera za poboljšanje «
- dogovor o nainu prehrane uenika u Školi,te osiguranju uenika
- informiranje o izvannastavnim aktivnostima, te o XII
kulturno-javnoj djelatnosti Škole
6.3. Plan rada Uiteljskog vijea
red. s a d r a j r a d a vrij. nositelj
br. real. poslova
1. Utvrivanje zaduenja uitelja i strunih suradnika. VIII ravnatelj i
2. Dogovor o planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada uitelji
3. Organizacija nastave IX ravnatelj
4. Zaduenja uitelja za rad u izvannastavnim aktivnostima
5. Usvajanje planova izleta i ekskurzija, « rav. - razred.
6. Rasprava o godišnjem planu i programu rada Škole « «
7. Analiza rasporeda sati « satniar
8. Analiza odgojno-obrazovnog rada. Izricanje pedagoških mjera ravnatelj
i analiza uspjeha na kraju tromjeseja XI razred
9. Analiza odgojno-obrazovnog rada na kraju prvog polugodišta I rav.-raz
10. Usvajanje planova izleta i ekskurzija, te analiza uspjeha i
ponašanja uenika u proteklom razdoblju III rav-razred
11. Usvajanje plana estetskog ureenja školskog okoliša IV « «
12. Usvajanje plana obiljeavanja Dana škole V rav-KUD
13. Utvrivanje uspjeha uenika na kraju nastavne godine.
14. Donošenje odluke o pohvalama i nagradama uenika,te VI ravnatelj
izricanje ostalih pedagoških mjera.
16. Formiranje povjerenstva za VI razrednici
polaganje popravnih i razrednih ispita. uitelji
17. Analiza realizacije Plana i programa rada Škole.
47
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
uenika u razredu
RV petih razreda
analiza realizacije nastavnog plana i programa
analiza postignua uenika s posebnim potrebama
razrednici,pedagog,
psiholog
logoped
XII
prijedlog mjera za poboljšanje rezultata
razrednici,pedagog
psiholog,
logoped
III
analiza realizacije nastavnog plana i programa
analiza postignua uenika s posebnim potrebama
razrednici,pedagog.
upuivanje na dopunski rad,popravne,razredne i predmetne
ispite
razrednici,pedagog.
Psiholog,logoped
razrednici,pedagog,
psiholog,logoped
radne, higijenske i kulturne navike
socijalizacija uenika
emocionalna stabilnost uenika
negativne pojave u razrednom odjelu
- moduli zdravstvenog odgoja ovisno o razredu,moduli graanskog odgoja
Na temelju analize odgojne situacije planira se rad u razrednom odjelu :
a) o d g o j n e a k c i j e :
humanitarne akcije
suradnja s drugim odjelima
športske i kulturno-zabavne aktivnosti
ekologija
b) s u r a d n j a s a l a n o v i m a RV-a :
koordinacija odgojnih akcija
konkretiziranje pedagoških problema
unapreivanje odnosa uenika i uitelja
c) s u r a d n j a s r a v n a t e l j o m i s t r . s u r a d n i k o m :
rješavanje teih pedagoških problema
pomo uenicima s teškoama u razvoju
d) s u r a d n j a s r o d i t e l j i m a u e n i k a :
zajedniki roditeljski sastanci
tematski roditeljski sastanci
individualni rad s roditeljima
e) a d m i n i s t r a t i v n i p o s l o v i r a z r e d n i k a :
voenje pedagoške dokumentacije (imenik,dnevnik,matina knjiga,e.matica)
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
Uitelji i struni suradnici duni su tijekom godine raditi na individualnom strunom usavršavanju.
Struno usavršavanje uitelja i strunih suradnika odvija se planirano tijekom godine, na nivou
Škole, radom u strunim vijeima pojedinih odgojno – obrazovnih podruja.
U Školi su formirani struna vijea za odgojno – obrazovno podruje . Sukladno tome u školi
djeluju struna vijea za :
- Voditelj strunog vijea prvog razreda : Tonka Gali Hrka
- Voditelj strunog vijea drugog razreda : JagodaNaki
- Voditelj strunog vijea treeg razreda : Renata Pui
- Voditelj strunog vijea etvrtog razreda : Tvrtko Kai
49
- Voditelj strunog vijea od prvog do etvrtog razreda : eljana Kuluši
- Voditelj KUD-a : Tvrtko Kai
3. Engleski i njemaki jezik – voditelj Vedran Braanov
4. Matematiku – Zdravka Bradari
6. Biologija-kemija-priroda – voditelj – Anela Boban
7. Geografija i povijest – voditelj – Lidija Sori
8. Vjeronauk –voditelj – Silvijo NoracKljajo
9. SRS – voditelj- Stanka Nikolac Kaliger
10. Fizika, tehnika kultura, informatika – Milka Ivanli
Svaki uitelj duan je voditi evidenciju o strunog usavršavanju u obrascu Individualni plan i
program strunog usavršavanja za školsku godinu 2016./2017.
Uitelji, struni suradnici i ravnatelj školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se struno
osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, s ciljem unapreivanja
odgojno-obrazovnog rada.
Uitelji su se duni pojedinano i organizirano usavršavati u matinoj znanosti u podruju pedagogije,
didaktike, obrazovne psihologije, metodike, informacijsko-komunikacijskih tehnologije, savjetodavnog
rada, upravljanja, obrazovnih politika i drugih podruja relevantnih za uinkovito i visokokvalitetno
obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti u školi.
Aktivnost je namijenjena svim uiteljima škole, strunim suradnicima i ravnatelju.
Nositelj aktivnosti su: Ministarstvo znanosti, voditelji strunih vijea, predavai na strunim tijelima
škole, ostali vanjski suradnici. Struno usavršavanja provodit e se u obliku predavanja na sjednicama
strunih tijela škole, prema programima koje je izradilo Ministarstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje,
te prema programima koje su izradili struni aktivi i prema planovima individualnog strunog
usavršavanja. Provodit e se kontinuirano tijekom cijele školske godine. Troškovi sudjelovanja na
seminarima, savjetovanjima i strunim vijeima namirit e se iz materijalnih sredstava škole u skladu s
financijskim mogunostima.
Uitelji su ukljueni u struna vijea na razini upanije, koja imaju svoje planove i programe strunog
usavršavanja i svoje voditelje, pa e realizacija ovog oblika strunog usavršavanja ovisiti o njihovim
planovima. Struna vijea formirana na razini škole struno usavršavanje provodit e sukladno svojim
godišnjim planovima i programima.
RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti
MJESEC SADRAJ Nositelj aktivnosti
KUD, razrednici
Boina priredba
KUD, Uitelji
matematika, biologija, kemija, fizika, povijest,
geografija, tehnika kultura, informatika, vjeronauk
Sportska natjecanja
Povjerenstva za
provedbu natjecanja
8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika
Ovdje planiramo preventivne mjerena zaštiti zdravlja uenika izvan škole. U suradnji sa zdravstvenom
slubom provoenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i socijalnu zaštitu uenika koji imaju potrebu da
se o njima vodi dodatna briga nadlenih socijalnih slubi, akcije Podmlatka Crvenog kria i Caritasa.
51
listopad i studeni.
razreda
9. PLAN NABAVE I OPREMANJA
Uskladu s financijskim mogunostima planira se opremanje kabineta i uionica te kupovina
nastavnih pomagala za nastavu TZK.
52
1. Godišnji planovi i programi rada uitelja
2. Mjeseni planovi i programi rada uitelja
3. Plan i program rada razrednika
4. Prilagoeni planovi i programi rada uenika s teškoama
5. Plan i program rada s darovitim uenicima ( ako se provodi)
6. Rješenja o tjednim zaduenjima odgojno-obrazovnih radnika
7. Raspored sati