Modul Pembelajaran Kooperatif

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  1/53

  MODUL

  PEMBELAJARAN

  KOOPERATIF

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  2/53

  CARA 1

  TEAM CARDCHALLENGE

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  3/53

  TEAM-CARD CHALLENGE

  Encourage active listeningskills

  SS trade cards with diffgroups after a set time

  period

  Process and consolidatelearning

  SS can draw pictures orwrite answers

  Team-CardChallenge

  purpose variations

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  4/53

  LESSON CONDUCT

  SS Atakes thetop cardand

  reads theQ to SSB

  SS Banswer theQ

  Cardswithquestion(Q) andanswer(A) areplaced onthe table

  SS Cagrees &mayextendthe A ORdisagreesand

  offers analternati

  ve A

  SS Dparaphrase andoffers SS A theanswer

  SS Areads thecorrectanswer

  Thecompleted card isplaced atthe

  bottom ofthe pile

  Theprocesscontinues

  rotatingroles

  SS- Student

    Q- Question

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  5/53

  CARA 2

  SHARE AND TURN

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  6/53

  DEFINISI SHARE AND TURN

  Pembelajaran melalui kaedah perkongsianmaklumat antara pelajar daripadapenyoalan guru

  Student think independently about thequestion that has been posed, forming ideasof their own

  Student pairs share ideals with a largergroup

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  7/53

  CARTA ALIR SHARE TURN

  guru memberikansoalan untuk

  dibincangkan olehpelajar

  Pelajar menerimasoalan dan arahan

  Pelajarmengeluarkaniaea mereka

  tersenderi secaraindividu

  Pelajar berkongsiidea mereka didalam kumpulan

  Guru memberirespond ke atas ideayang diberikan olehpelajar sertamembuat

  penambahbaikan jikaperlu

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  8/53

  CONTOH SHARE AND TURN DALAM

  PDP PENDIDIKAN ISLAM

  Guru memberi soalan dalam bentukpenyelesaian masalah/ situasi dalam tajukpuasa

  Pelajar mencari jawapan atau alasansecara individu

  Pelajar bertukar jawapan dengan pelajarlain secara turutan dalam bimbingan guru

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  9/53

   AKTIVITI

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  10/53

  CARA 3

  FIND A

  TREASURE

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  11/53

  TUJUAN

  Untuk memperolehi danberkongsi pengetahuansecara berkempulan

  Untuk mentafsir idea danmembentuk kesimpulan

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  12/53

  CARA PELAKSANAAN

  Guru menyediakansoalan yang berbezabagi stesyen yang

  berbeza

  Setiap soalam@pernyataan perludimasukkan kedalam

  bekas kecil

  Pelajar perlu

  bergerak secaraberkempulan, danmenjawab soalan disetiap stesyenmengikut tempohyang ditetapkan

  Pelajar perlu menjawabsoalan secara berasingandan jaapan perlu ditulisdi dalam kertas dandimasukkan kedalamkotak kumpulan masing-

  masing

  Pelajar perlubergerak ke stesyenberikutnya apabilatempoh yang

  diberikan telah tamat

  Pelajar perlu kembalike kumpulan masing-masiang apabilakesemua tugas disetiap stesyen telah

  selesai

  Di dalam kumpulanmasing , bentangkanhasil pemerhatian dancatatan masing-masinguntuk mendapatkankesimpulan.

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  13/53

  1) Perah sepotonglimau kedalam gelas

  2)Rasa jus limau itudan kumur mulutdengan air.

  Catatkan rasanya

  1) Rasa sehiris peria denganlidah kemudian kumur

  2) Rasa larutan sabun cairdengan jari anda. Cucitangan dengan air

  3) Catatkan pemerhatiananda

  Perah limau ke dalam tabung ujiyang megandungi air rebusankubis unggu

  2)Bandingkan warna warnalarutan dengan carta warna.

  1)Titiskan 10 titik airsabunkedalam lubang uji yangmengandungi air rebusan kobisunggu

  2) Bandingkan warna larutandengan carta warna

  1)Letakkan sehelai kertas litmusbiru dan kertas litmus merah diatas sekuping jubing putih

  2) Titiskan larutan asidhidroklorik pada kedua-dua kertas

  litmus. Ulang menggunakannatrium hidroksida 3) catatkanpemerhatian anda.

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  14/53

  CARA 4

  MINE AND COMBINE

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  15/53

  COOPERTIVE LEARNING ( MINE

   AND COMBINE)

  1  •Guru memberi satu soalan/ pertanyaan.

  2

  •Setiap kempulan diberi satu kertas khas untuk Mine-Combine. Pelajar-pelajarmenjawab, merekod idea pemikirn secara bebas pada bahagian ‘mine’ pada

  kertas. Guru memberi masa untuk pelajar menjawab.

  3

  • Apabila masa tamat pelajar-pelajar berkongsi pemikirannya yang direcodkandan berbincang. Jika ahli kumpulan sepakat dengan idea yang dipersetujui,mereka mereka akan bulatkan.

  4•Kemudian sekumpulan pelajar memutuskan jawapan yang mereka bulatkandan menulis / memasukkan ke dalam bahagian ‘combine’.

  5  •Guru menyuruh pelajar-pelajar menerangkan pemikiran mereka.

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  16/53

  KERTAS ‘MINE & COMBINE’

  MINEMINE

  MINE  MINE

  COMBINEE

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  17/53

  CONTOH: SAINS

  Guru memberi setiap kumpulanpelajar soalan yang berkaitan

  ketumpatan .

   Apa yang terjadi kepada plastisinyang tergumpal dan palstasin

  yang dibentuk sam[an sekiranyadimasukkan ke dalam besinberisi air? Terangkan

  inferensnya.

  Pelajar secara berkumpulandibekalkan kertas ‘Mine &Combine’. Mereka menjawabsoalan yang biberi guru dengan

  membuat aktiviti dalamkumpulan.

  Setiap pelajar dalam kumpulanmenjawab soalan yang diberidengan penjelasan masing-

  masing yang ditulis dalam ‘mine’.

  Kemudian pelajar berbincangbersama ahli kumpulan dengan jawapan yang ada di ‘mine’ danmemutuskan bersama –sama jawapan yang diperstujuioleh

  semua.

  Jawapan bagi soalan yangdipersetujui oleh ahli kumpulanditulis di bahagian ‘Combine’.

  Guru akan berbincang dengansemua kumpulan tentang

   jawapan-jawapan mereka.

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  18/53

  CARA 5

  IDEA-RUSH

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  19/53

  guru menyoal atau menyatakan sesuatu ayat dan menentukan tempoh masatertentu

  pelajar berbincang dalam kumpulan . setiap pelajar menulis satu idea padasehelai kertas kecil secara pantas

   kemudian idea tersebut dibaca dengan kuat. Setiap helaian kertas kecilditampal pula pada sehelai kertas lebih besar yang disediakan untuk setiapkumpulan. Dengan cara ini pelajar tiada peluang untuk mengulangi idea yangsama.

   Aktiviti ini diteruskan sehingga tamat tempoh waktu yang telah diberikan ataulagi idea yang dapat dijana oleh pelajar.

   Apabila arahan diberi, pelajar mula berbincang dan menyusun semula idea-ideamereka pada helaian kertas , menyusun mengikut kriteria yang ditetapkan olehguru atau dipersetujui oleh ahli kumpulan.

  IDEA-RUSH

  Tujuan: menggalakkan pemikiran secara cepat dan pantas

  Berlatih membuat pemilihan dan penyusunan idea.

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  20/53

  CONTOH

  GEOGRAFI TINGKATAN DUA

  HUBUNGAN KEPERLUAN PENDUDUK DENGAN SUMBER.

  Guru memberikan tajuk“ciri pendudukberlebihan” dan

  memberikan “masaberbual”antara 2&3 minituntuk etiap pelajar.

  Pelajar menggunakan “masaberbual” yang diberikan untukmembicangkan pemahamanmereka tentang “ciripenduduk berlebihan”sehingga mencapaipersetujuan atau punsehingga tamat 20 minit masayang diberikan.

  Guru mengaktifkansemula “’masa berbual”selepas mendengar

  ringkasan daripadaaktiviti perbincanganyang telah dijalangkan

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  21/53

  CARA 6

  TOKEN TALK TIME

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  22/53

  OBJEKTIE

  Mewujudkankerjasama dalamkumpulan dalammenyelesaikan

  peranan dan tugasan

  Melatih danmengembangkan

  keterampilan pelajarsupaya tidakmendominasiperbicangan ataudiam sahaja

  Meningkatkankeyakinanberinteraksi

  dikhalayak ramai.

  MODULPEMBELAJARAN

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  23/53

  MODUL PEMBELAJARAN

  KOOPERATIF

  “Token Talk Time”

  KAEDAH

  Pelajar dalamkelompokkecil (3-5orang)

  Gurumenyediakankad nombordengan tajukperbincangan

  Pelajar

  membentangkan tajuk padakad dalammasa yangditentukanPelajar lain

  perlu fokusdan

  mencatatisi-isi

  penting

  Setelah tamatmasa, pelajarlain perlu

  membentangkantajuk pada kadmasing masing.

  Setelah selesaikad dancatatan

  dikembalikankepada guruuntuk

  penilaian.

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  24/53

  CARA 7

  NEWSAND

  VIEWS

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  25/53

  Untuk memberi

  peluang murid

  berkongsimaklumat hasil

  dari

  pemerhatian

  Memberi

  peluang kepada

  murid untuk

  membuatkeputusan

  NEWS AND VIEWS

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  26/53

  NEWS AND

   VIEWS

  Guru memberikan satusoalan yang memerlukan

  pilihan jawapan

  4 murid dari satukumpulan bergerak kearah yang berbeza

  (utara, selatan, timur danbarat) untuk mencarimaklumat/jalan

  penyelesaian

  Murid-murid berkongsimaklumat yang

  diperolehi daripada setiappemerhatian yangdijalankan dalamkumpulan

  Seorang ahli kumpulandipilih untuk

  menerangkan dapatankumpulan

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  27/53

  Guru memberikan soalan ‘nyatakanfaktor yang mempengaruhi minda

  dan kesihatan mental’

  Murid-murid berpecah kepada 4arah iaitu utara, selatan, timurdan barat bagi mencari infoberkaitan tajuk yang akan

  dibincangkan

  Murid bergerak semula ke arahkumpulan masing-masing

  Murid diberi tempoh 4minit untukberkongsi maklumat yangdiperolehi hasil permerhatian

  masing-masing

  Maklumat yang dikumpul,dicatatkan pada kertasmahjong untuk sesipembentangan

  CONTOH AKTIVITI

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  28/53

  CARA 8

  ONE -TWO

  GROUP

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  29/53

  P

  U

  R

  P

  O

  S

  e

  To encourage

  creative

  thinking anddevelop

  individual

  ideas

  To maximiseopportunities

  to respond and

  share ideas

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  30/53

  The teacherposes a

  question/gives astatement

  Studentshave a set

  time to thinkabout the

  question/statement on their

  own

  Studentspair up

  Discussthequestion/statement

  Studentssharetheir

  responseswith a

  largergroup

  METHOD

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  31/53

  CARA 9

  QUESTIONS AND

  COACH

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  32/53

  PURPOSE

  To practise peer

  coaching skills

  To foster and support

  assesment for learning

  practise during group

  activities

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  33/53

  The teacherprepares a set of

  higher order questioncard, accompanied bycoaching sugestionand answers

  Each students isgiven one card.

  Students have timeto consider thequestion, coaching

  support and answer

  On the signal,students more andpair with a patner

  with a different card

  Students take turn toask the question ontheir card, and usethe coaching support

  untl their partnercan fully the question

  Patner exchangecards. They now finda different patner toquestion and coach

  Students continue to‘Question N Coachuntil the end ofactivity is signalled

   ACTIVITIES

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  34/53

   ART LIFE SKILLS

  Teachers gives students a table

  with question and snippets of

  information about three artists

  and their work Students move aroun the room in

  searcch of another students whocan answer their question(each

  student canpartly answer three

  question) Student continue until enough

  information is gathered and

  collated to identify theindividuals artists

  Students share the data collacted

  in their table groups to produce a

  final place of writen work

  Teacher give student part of a

  series of ingridients or

  instruction Students ask question to match

  the ingredients to the instruction

  they have Table groupss work together to

  collate all all f the ingredients

  and instruction and identify the

  steps for the method

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  35/53

  CARA 10

  SHARE YOUR

  VIEW

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  36/53

  SHARE YOUR VIEW

  PURPOSE

  To giveopportunitiesto demonstrate

  Understandingor viewpoint

  To encouragedecisionmaking

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  37/53

  USE A SIGNAL TO INDICATE STUDENT’S VIEWPOINT

  Smiley face or cartoon (put onto laminated cards)agree : happy face

  not sure : silent face

  disagree : sad face

  Body gestures/position

  agree : raise arm above headnot sure : hold hands to the side

  disagree : cross arms over chest

  Traffic light

   agree : green

  not sure : yellow

  disagree : red

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  38/53

  HOW IT WORK

  The teacher poses a closed question / gives a statement

  Students choose a response ‘agree’ ‘not sure’ or

  ‘disagree’

  On the signal, students indicate their response.

  Example :

  agree : raise arm above head

  not sure : hold hands to the side

  disagree : cross arms over chest

  Repeat steps 1-3 until question/statements are finished

  The teacher selects students to explain their thinking

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  39/53

  CARA 11

  ROAM -ORREMAIN

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  40/53

  PURPOSETo gatheradditional info to

  improve the table

  groups work

  To encourage

  students to value

  the work and to

  learn from others

  Students work is displayed on the table

  The teacher identifies a number of students in a table group toroam to another group.

  In the newly formed groups the remainers share their work. Theroamers listen as questions and add further ideas

  On the signal, the process is repeated or the roamers return totheir table group

  Table groups discuss new ideas from the roamers

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  41/53

  CONTOH MATEMATIK

  1.

  Pelajar duduk dalam

  kumpulan berempat

  2.

  Cikgu memberikan

  soalan : lakarkan jenis

  sisiempat

  3.

  Selepas itu, ketua

  kumpulan akanbergerak dan melihat

  contoh kumpulan lain

  4.

  Dia akan balik ke

  kumpulannya dan

  membuat penambahan jenis sisiempat yang

  dilihat berbeza

  daripada yng dilukis

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  42/53

  CARA 12

  ON AMISSION

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  43/53

  TUJUAN

  Untuk membinadata yang terkumpul& kemahiranmengurus danmengatur

  Untukmenggalakkankerjasamaseluruh kelas

  Untukmemastikantugasanselesai

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  44/53

  CARA PELAKSANAAN

  Guru memberi

  murid jadual

  dengan soalan

  bersiri atau

  berantai

  Dengan isyarat murid

  mencari murid yang

  boleh menjawab soalan

  dengan betul (respond

  student) bagi satu siri

  soalan atau penyatuan

  Murid bertindak

  (RS) memberi

  isyarat selain

  daripada isyarat

  bercatat pada

  soalan yang diaju

  Murid menyusun dan

  mengatur maklumat

  yang diperoleh danmenggunakannya

  untuk menghasilkan

  kerja

  Murid

  meneruskanmisi sehingga

   jadual lengkap

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  45/53

  CONTOH PDP

  1.

  Gurumenyediakan

  kad dengan

  pilihan-

  pilihan

   jawapan

  bagaimana

  terjadinya

  kesan rumah

  hijau

  2.

  RS akan

  diberi

  penerangan

  terperinci

  pada soalansiri tadi dan

  mampu

  untuk

  menerangkan

  kepada

  pasangan

  3.

  Murid

  menggunakankad yang

  diperoleh tadi

  dan pergi

  kepada RS

  untuk

  mendapatkan

  maklumat

  4.

  Kad danpasangan

  akan

  bertukar

  sehingga

  habis aktiviti

  dan

  maklumat

  dapat

  dikumpul

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  46/53

  CARA 13

  NORTH TOSOUTH

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  47/53

  T

  U

  JU

   A

  N

  Galakan

  pelajar

  membuat

  keputusan

  Beri peluang

  untuk

  menerangkan

  pemikiran

  UTARA

  SELATAN

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  48/53

  CARA PELAKSANAAN

  Guru bertanyakansoalan akan

  memberitahu satupernyataan

  Pelajar bergerak

  membentuk satugarisan dari utarake selatan mengikutkekuatan pendapat

  Guru memilih

  pelajar untukmenerangkanpendapat mereka

  Bilik dilabelkansebagai kutub utara,kutub selatan dan

  khatulistiwa

  UTARA

  (setuju)

  KHATULISTIWA

  (NEUTRAL)

  SELATAN

  (tidak

  setuju)

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  49/53

  CONTOH

   A.

  Guru membacakan satupernyataan

  C.

  Pelajar bertindak denganbergerak ke kutub masing-masing berpandukan ilmupengetahuan masing-masing

  B.

  Peljar perlu memilih sama adasetuju atau tidak setuju denganpernyataan tersebut

  D.Beberapa orang pelajar untukmenerangkan pendapat mereka

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  50/53

  CARA 14

  LOOKTHINK

  COMMENT

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  51/53

  Tujuan Aplikasi

  Kaedah

  Memberipeluang murid

  melahirkan

  pendapat

  mereka

  sendiri

  Membuatreflekasi

  kendiri

  berdasarkan

  komen orang

  lain

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  52/53

  Melaksanakantugasandalamkumpulan Hasil

  kumpulandipamerkandi sekelilingkelas

  Kumpulan lainmembuatpenilaian denganmenampalkankomen setelahmelihat hasilkerja kumpulan

  lain

  Semua kumpulanmembuat penilaiansemula hasil kerjakumpulan masing-masing berdasarkankomen kumpulan lain

  Penambahbaikkan dilakukan

  PROSES PELAKSANAAN DALAM PDP

 • 8/18/2019 Modul Pembelajaran Kooperatif

  53/53

  TAMAT