of 32 /32
1 MIKROEKONOMIJA Študijsko leto 2013/2014

MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: [email protected]‐lj.si

  • Upload
    letruc

  • View
    264

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

1

MIKROEKONOMIJA   

Študijsko leto 2013/2014 

Page 2: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

2

Mikroekonomija  

 Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta 

Email: [email protected]‐lj.si Govorilne ure: sreda, 11:00, RZ 302 

 Literatura •  J. Prašnikar, P. Domadenik, Mikroekonomija, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2005. VODILNI TEKST 

• Hal R. Varian , Microeconomic Analysis, 3.ed., W. W. Norton, 1992. DODATEK 

• Carl P.Simon, Lawrence E. Blume, Mathema3cs for Economists, W. W. Norton; 1994. DODATEK 

• P. Domadenik, A. Feldin, A. Gregorič, M. Koman, Mikroekonomija: Zbirka rešenih nalog, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2005. 

Page 3: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

3

 “Ekonomija raziskuje, kako ljudje in družba zaposlujejo redke vire, ki imajo alternacvno 

uporabo, s ciljem proizvajac različne dobrine in jih razdelic med sedanjo in 

bodočo potrošnjo ter med posameznike in družbene skupine.” 

PREDMET EKONOMSKE ZNANOSTI 

Page 4: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

4

  OMEJENA SREDSTVA  :   POTREBE 

  OMEJENA MATERIALNA SREDSTVA : POTREBE 

Ekonomski problem 

Page 5: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

5

  PROSTE DOBRINE   RELATIVNO REDKE DOBRINE (EKONOMSKE DOBRINE) 

  EKONOMSKE DOBRINE so dobrine, pri katerih je obseg povpraševanja pri ceni nič večji od njihove razpoložljive ponudbe. 

  EKONOMIJA je znanost, ki proučuje, kako posamezniki in družba razdeljujejo omejene dobrine med alternaHvne oblike potrošnje. 

Dobrine : potrebe 

Page 6: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

6

Alternativne možnosti potrošnje Hrana Obleka

A 20 0

B 18 1

C 16 2

D 14 3

E 12 4

F 10 5

G 8 6

H 6 7

I 4 8

J 2 9

K 0 10

Lestvica alternacvnih možnosc potrošnje 

Page 7: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

7

Krivulja alternacvnih možnosc potrošnje  

A

KJ

I

H

G

F

E

D

C

B

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

obleka

hrana

N

M

Page 8: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

8

AlternaHvni ali oportunitetni strošek dobrine je količina druge dobrine, ki se ji mora potrošnik odpovedaH, če želi kupiH enoto opazovane dobrine. 

Page 9: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

9

OMEJENA KOLIČINA PROIZVODNIH DEJAVNIKOV   OMEJENA KOLIČINA DOBRIN    POTREBE 

Page 10: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

10

A. Vloga v procesu gospodarjenja: 

  delo 

  proizvodna sredstva 

B. Generični nastanek dejavnikov: 

  zemlja  

  delo 

  kapital 

Proizvodni dejavniki (inpuc) : dobrine (outpuc) 

DELITEV PROIZVODNIH DEJAVNIKOV

Page 11: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

11 

1. Katere in koliko vsake    vrste dobrin naj se proizvaja? 

2. Kako naj se dobrine proizvajajo?  

Tri temeljna vprašanja 

3. Za koga naj se proizvaja?  

Page 12: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

12

Alternacvne možnosc družbene proizvodnje 

Možnosti Maslo (v 1000) Topovi (v 1000)

A 0 15

B 1 14

C 2 12

D 3 9

E 4 5

F 5 0

Page 13: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

13

Transformacijska krivulja 

A

F

E

D

C

B

0 1 2 3 4 5

16

14

12

10

8

6

4

2

0

topovi

maslo

U

I

Page 14: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

14

Med tekočo in invesccijsko potrošnjo v času t0 za države 1, 2 in 3 

0

Investicijska potrošnja

Tekoča potrošnja

A2

A3

A1

Page 15: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

15

Položaj gospodarstev v času t1 

0

Investicijska potrošnja

Tekoča potrošnja

B1

B2

B3

Page 16: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

16

EKONOMIJA je znanost o alokaciji redkih virov. 

Page 17: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

17

EKONOMIJA preučuje družbene pojave  

 

PREDPOSTAVKA RACIONALNEGA OBNAŠANJA  domišljeno delovanje brez čustev usmerjeno k doseganju ciljev 

 KRITIKA? 

EKONOMIJA JE DRUŽBENA ZNANOST 

Page 18: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

18

Racionalnost obnašanja 

  SPECIALIZACIJA 

  DELITEV DELA    ‐ tehnična delitev dela    ‐ družbena delitev dela 

Page 19: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

19

2.  množica predpostavk, ki morajo biH izpolnjene, da je teorijo možno uporabiH 

 1.  množica definicij, ki pomagajo opredeliH ekonomske spremenljivke 

Ekonomska teorija je: 

3.  hipoteza(e) o relacijah med spremenljivkami 4.  napoved(i), ki jih je mogoče izpeljaH iz postavljenih hipotez in jih preizkusiH z empiričnimi podatki 

Page 20: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

20

  Opredelitev naturalnega in blagovnega gospodarstva. 

 

  Planski in tržni mehanizem. 

  Zakon sorazmerne delitve družbenega sklada proizvodnih dejavnikov. 

EKONOMIJA PREUČUJE ZAKONITOSTI TRŽNEGA

GOSPODARSTVA

Page 21: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

21

V naturalni proizvodnji, to je proizvodnji uporabnih vrednosH za neposredno potrošnjo, bodisi samega proizvajalca ali drugih članov družbene skupnosH, poteka usklajevanje med družbeno proizvodnjo in družbenimi potrebami z mehanizmom totalnega planiranja. 

Page 22: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

22

 V blagovnem gospodarstvu delitve dela med  proizvajalci torej ne ureja planski organ, marveč tržni mehanizem: z višino tržne cene uravnava proizvodnjo in potrošnjo.    Trg opredelimo kot sHk med kupci (potrošnja) in prodajalci (proizvodnja), pri katerem se odloča o kupljeni in prodani količini določenega proizvoda in o njegovi ceni. 

Page 23: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

23

3. Za koga naj se proizvaja, se odloča na     trgu proizvodnih dejavnikov. 

1. O tem, kaj in koliko se bo proizvajalo , odločajo kupci z odločitvami o  svoji potrošnji.  

2. Kako proizvajac, določa konkurenca      med proizvajalci.  

Page 24: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

24

V mešanih gospodarstvih država in zasebni sektor delujeta vzajemno pri reševanju ekonomskih problemov. Država nadzira pomemben delež ekonomske akHvnosH z 

davki, transfernimi plačili in z zagotavljanjem dobrin ter storitev, kot sta 

na primer obramba in policija. 

Page 25: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

25

GOSPODINJSTVA 

 so gospodarske celice, ki sprejemajo skupne odločitve o potrošnji. Člani teh celic so 

potrošniki. 

Tržni osebki in sektorji gospodarstva 

Page 26: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

26

1. Gospodinjstva sprejemajo racionalne odločitve, in sicer tako, kot bi vsako gospodinjstvo predstavljal en član. Tako enači gospodinjstvo s potrošnikom. 

Predpostavke ekonomske teorije (za gospodinjstva) 

3. Ekonomska teorija šteje gospodinjstva za lastnike proizvodnih dejavnikov. Proizvodne dejavnike ponujajo podjetjem in so zato vir njihovih dohodkov. 

2. Vsako gospodinjstvo želi uresničic maksimalno zadovoljitev svojih potreb.  

Page 27: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

27

PODJETJA 

 zaposlujejo proizvodne dejavnike in proizvajajo proizvode, ki so namenjeni menjavi. Zaradi tega jih imenujemo tudi 

proizvajalci. 

Page 28: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

28

1. Podjetja sprejemajo smiselne odločitve, in sicer tako, da vsako podjetje predstavlja en sam posameznik. Podjetja so osnovne celice ponudbene strani gospodarstva. 

Predpostavke ekonomske teorije (za podjetja) 

3. Podjetja so v scliziranem modelu tržnega gospodarstva ključni porabniki storitev proizvodnih dejavnikov, ki jih kupujejo na trgu 

2. Večina podjecj se odloča racionalno in pri odločanju uresničuje cilj čim večjega dobička.  

Page 29: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

29

Pojem DRŽAVA 

V ekonomiji uporabljamo v širšem smislu in vključuje vse javne insctucije, ki naj bi zastopale širše (civilne) družbe. Običajno predvidevamo, da se tudi ta ekonomski osebek obnaša racionalno ter koristno uporablja denar, ki ga zbira od svojih volivcev z davki. To predpostavko v ekonomiji sicer uvrščamo med “šibke” predpostavke. 

Page 30: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

30

GOSPODARSKI SEKTORJI:   ‐ tržni in netržni sektor gospodarstva  ‐ zasebni in javni sektor gospodarstva  

Page 31: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

31

MIKROEKONOMIJA ponuja zelo natančno analizo obnašanja posameznih ekonomskih osebkov in njihovega odločanja o posameznih dobrinah.  MAKROEKONOMIJA preučuje delovanje ekonomije kot celote. Zaradi tega poenostavlja posamezne analize s ciljem pridobiH celotno sliko delovanja gospodarstva.  

Page 32: MIKROEKONOMIJA - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fmf_fc1_mik_sno_uvod_01.pdf · 2 Mikroekonomija Predavatelj Aljoša Feldin – Ekonomska fakulteta Email: aljosa.feldin@ef.uni‐lj.si

32 

Krožni tok dohodkov in izdatkov 

Trgi proizvodnih dejavnikov 

Trgi proizvodov 

Podjetja  Gospodinjstva

Država 

Finančne insHtucije 

PLAČILA 

DAVKI PLAČILA 

DAVKI 

KREDITI  PRIHRANKI 

DOHODEK PLAČILA PROIZVODNIH DEJAVNIKOV

PRIHODKI OD PRODAJE

POTROŠNI IZDATKI