of 26 /26
KARAKTERISTIKE SAVREMENIH TRŽIŠTA VRSTA KONKURENCIJE BROJPROIZVO ĐAČA STEPEN DIFERENCIJA CIJE PROIZVODA PRISUTNOST UGRANAMA STEPEN KONTROLE CENA METODI PRODAJE SAVRŠENA KONKURENCIJA MNOGO NEMA NEKE GRANE POLJOPRIVREDE NIKAKAV ROBNE MARKE MONOPOLISTIČKA KONKURENCIJA DOSTA JAK TRGOVINA NA MALO SLAB REKLAMA HOMOGENI OLIGOPOL MALO MALI ILI NIKAKAV PROIZVODNJA SIROVINA SLAB ADMINISTRATIVNE MERE HETEROGENI OLIGOPOL MALO JAK AUTOMOBILI SLAB REKLAMA MONOPOL 1 NEMA KOMUNALNE USLUGE JAK UPOTREBE JAVNIH VEZA

Mikroekonomija Centri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fimek Novi Sad

Citation preview

 • KARAKTERISTIKE SAVREMENIH TRITA

  VRSTA KONKURENCIJEBROJPROIZVOAASTEPEN DIFERENCIJACIJE PROIZVODAPRISUTNOST UGRANAMASTEPEN KONTROLE CENAMETODI PRODAJESAVRENA KONKURENCIJAMNOGONEMANEKE GRANE POLJOPRIVREDENIKAKAVROBNE MARKEMONOPOLISTIKA KONKURENCIJADOSTAJAKTRGOVINA NA MALOSLABREKLAMAHOMOGENI OLIGOPOLMALOMALI ILI NIKAKAVPROIZVODNJA SIROVINASLABADMINISTRATIVNE MEREHETEROGENI OLIGOPOLMALOJAKAUTOMOBILISLABREKLAMAMONOPOL1NEMAKOMUNALNE USLUGEJAKUPOTREBE JAVNIH VEZA

 • POTPUNA KONKURENCIJAINIOCI MODELA SAVRENE KONKURENCIJEVELIKI BROJ PRODAVACA I KUPACAHOMOGENOST PROIZVODASLOBODAN ULAZ I IZLAZ PREDUZEAMAKSIMIZIRANJE PROFITANEMEANJE DRAVE JO DVE ODLIKE KOJE PRIPADAJU SAVRENOJ KONKURENCIJI U ODNOSU NA ISTU KONKURENCIJU

  6.SAVRENA MOBILNOST FAKTORA PROIZVODNJESAVRENA INFORMISANOST

  PREDUZEE JE U POZICIJI DA PRIHVATI VE DEFINISANU CENU . NJEGOVA KRIVULJA POTRANJE JE BESKONANO ELASTINA .PREDUZEE MOE DA PRODA BILO KOJU KOLIINU DATOG PROIZVODA PO DEFINISANOJ CENI.

 • KRATKORONA RAVNOTEA PREDUZEA PREDUZEE OSTVARUJE RAVNOTEU U USLOVIMA MAKSIMIZIRANJA PROFITA , KOJI PRESTAVLJA RAZLIKU IZMEU UKUPNOG PRIHODA I UKUPNIH TROKOVA = TR TCRAVNOTEA MOE BITI PREDSTAVLJENA POSREDSTVOM KRIVE TR I TC ILI POMOU KRIVA MR I MC

 • KRATKORONA RAVNOTEA PREDUZEA NA TRITU SAVRENE KONKURENCIJE ,KRIVULJA POTRANJE , JESTE UJEDNO I KRIVA PROSENOG I GRANINOG PRIHODA PREDUZEA.SMC SEE SATC U NJENOM MINIMUMU I U OBLIKU SLOVA U PREDUZEE OSTVARUJE RAVNOTEU ( MAKSIMIZIRA PROFIT) U TAKI PRESEKA SMC I MR.LEVO OD TAKE e PROFIT JO NIJE DOSTIGAO MAKSIMUMDESNO OD TAKE e SVAKA DODATNA JEDINICA DOVODI DO TROKA ( MC > MR).

 • UKOLIKO JE MC MR POVEAVA SE TROAK I PREDUZEE IMA INTERES DA SMANJUJE PROIZVIDNJU

  UKOLIKO JE MR = MC DOLAZI DI MAKSIMIZIRANJA PROFITA U KRATKOM ROKU.

 • POMENUTO OSTVARENJE PROFITA USLOVLJENO JE NIVOOM KRIVE ATCSATC JE ISPOD VREDNOSTI SATC JE IZNAD VREDNOSTI CENE CENE . PROFIT JE PABe GUBITAK JE FPeCGRAFIKI PRIKAZ TZV. TAKE ZATVARANJA

 • KRIVULJA PONUDE PREDUZEA I INDUSTRIJEKRIVULJU PONUDE JE MOGUE FORMIRATI POSREDSTVOM TAAKA PRESEKA NJEGOVE KRIVULJE MC I UZASTOPNIH KRIVULJA POTRANJE Pw ,P1 , P2 PORAST CENA I PORAST POnude PRI TIM CENAMAMC- IMA POZITIVAN NAGIBPw - CENA ISPOD KOJE DOLAZI DO ZATVARANJA TJ. NIJE MOGUE POKRITI TROKOVES - KRIVA PONUDE INDUSTRIJE DOBIJENA KAO HORIZONTALNI ZBIR KRIVULJA POJEDINANIH PONUDA PREDUZEA.

 • KRATKORONA RAVNOTEA INDUSTRIJE (GRANE )UKOLIKO JE USPOSTAVLJENA CENA NA BAZI PONUDE I POTRANJE ONA ISTI TRITE.

  P-CENA PRI KOJOJ INDUSTRIJA OSTVARUJE RAVNOTEU; PRI KOJOJ TRAENA I PONUENA KOLIINA IZNOSI Q.PREDUZEE OSTVARUJE DODATNE PROFITEPREDUZEE OSTVARUJE GUBITKE

  DUGORONO PREDUZEA KOJA OSTVARUJU GUBITAK ZAUSTAVLJAJU PROCES RADADUGORONO PREDUZEA KOJA OSTVARUJU DODATNE PROFITE PROIRIE KAPACITETE I INICIRAE ULAZAK DRUGIH PREDUZEA.ULASCI I IZLASCI DRUGIH PREDUZEE U GRANU E DUGORONO DOVESTI DO STVARANJA NORMALNIH PROFITA.

 • SAVRENA KONKURENCIJA U USLOVIMA PROMENE VISINE TROKOVARAST FIKSNIH TROKOVA POIMO OD PORASTA CENE ZAKUPA PROSTORA (FIKSNI TROAK)

  RAVNOTENA CENA INDUSTRIJE JE FORMIRANA NA NIVOU PONUDE I POTRANJE.

  PREDUZEE U KRATKOM ROKU POMERA KRIVU AFC NA AFC*, IME KRIVA SATC RASTE DO SATC*

  U KRATKOM ROKU KRIVA PONUDE SE NEE POMERITI, PA E PREDUZEE NASTAVITI DA PROIZVODI ISTI KOLIINU

  AKO SU PREDUZEA OSTVARIVALA SAMO NORNALNE PROFITE PRI TOJ CENI , A VIIM SATC NIJE U MOGUNOSTI DA NASTAVI PROIZVODNJU.

  DUGORONO E TO DOVESTI DO POMERANJA PONUDE KA GORE LEVO ; SMANJIVAE SE PONUDA I BROJ PREDUZEA.

  KRIVA PONUDE JE I KRIVA MC=sQPpreduzeaU dugom roku

 • RAST VARIJABILNIH TROKOVA POLAZIMO OD PORASTA NADNICA

  TO E POMERITI KRIVE AVC, ATC,MC

  U KRATKOM ROKU E SE SMANJITI PONUDE , POMERIE JE GORE LEVO

  SMANJIE SE I OBIM PROIZVODNJE INDUSTRIJE, PONUDA PREDUZEACENA RASTEBROJ PREDUZEA E OSTATI ISTIRAST VARIJABILNIH TROKOVAQPpreduzeaU dugom roku

 • EKONOMSKA RENTAFIRME KOJE IMAJU PRISTUP OGRANIENIM RESURSIMA, NALAZE SE SE U POZICIJI DA PRISVAJAJU VEI PROFIT.POLAZIMO OD RAVNOTEE GRANE, PRI CENI Pe I KOLIINI Q.PREDUZEA KOJA NEMAJU NA RASPOLAGANJU POSEBNE RESURSE PRI LAC I LMC NE OSTVARUJU PROFITE.FIRMA KOJA IMA NIE LAC PRISVAJA RENTU. SPREMAN JE DA PLATI ZA TE INPUTE, TE SE NJEGOVI LAC PODIU NA NIVO KAO FIRME B. RAZLIKA JE U VISINI RENTE.FIRMA AGRANA

 • MONOPOLIOSNOVNE KARAKTERISTIKE MONOPOLAIST MONOPOL JE EKSTREMNA TRINA POZICIJA.U MONOPOLU POSTOJI SAMO JEDAN PROIZVOA,KOJI PROIZVODI AUTPUT KOJI NEMA ODGOVARAJUI SUPSTITUT OSTALI PROIZVOAI NEMAJU MOGUNOST SLOBODNOG PRISTUPA PROIZVODNJI.MONOPOLSKO PREDUZEE IMA MOGUNOST DA SAMOSTALNO FORMIRA CENU.MONOPOLSKO PREDUZEE MAKSIMIZIRA PROFIT IZNALAENJEM ADEKVATNOG ODNOSA IZMEU :-OBIMA I TROKOVA PROIZVODNJE I-CENE I OBIMA PRODAJE .

 • RAZLIKE KRIVULJA POTRANJEPREDUZEE U USLOVIMA SAVRENE KONKURENCIJE

  KRIVULJA dd JE KRIVA POTRANJE PREDUZEA,KRIVA DD JE KRIVA AGREGATNE POTRANJE ZA DATIM PROIZVODOM

  PREDUZEE U USLOVIMA MONOPOLAKRIVA INDIVIDUALNE I AGREGATNE POTRANJE SU ISTE dd=DD

 • MONOPOLIKRIVA POTRANJE ZA PROIZVODIMA POJEDINANOG PREDUZEA JE UVEK I KRIVA NJEGOVOG PROSENOG PRIHODA

  PROSEAN PRIHOD PREDUZEA MONOPOLISTE DEFINISAN JE OPADAJUOM FUNKCIJOM PRODAJE ARAR =(q);

 • GRANINI PRIHOD I CENAGRANINI PRIHOD NII JE OD NIVOA CENE.

  UPOREDO SA POVEANJEM OBIMA PRODAJE, VREDNOST AR OPADA VREDNOST MR MONOPOLSKOG PREDUZEA MANJA JE OD PROSENE, TE JE KRIVA MR UVEK PRIKAZANA ISPOD KRIVULJE AR.

  ODNOS IZMEU KRIVULJE AR I ODGOVARAJUE MR USLOVLJEN JE KOEFICIJENTOM CENOVNE ELASTINOSTI POTRANJE ARMR = AR - AR =p Ed 1MR = p { 1- } EdUVEK KADA VAI MR > 0 SLEDI NEJEDNAKOST Ed >1 UKOLIKO JE MR

 • PROSENI I GRANINI PRIHOD MONOPOLISTE CENA OD P=8 JE OD STRANE UESNIKA NA TRITU OCENJENA KAO VISOKA

  PRODAJA JEDNE JEDINICE OMOGUENA TEK U USLOVIMA NIEG NIVOA CENE P=7

  PRI CENI P= 6 DOLAZI DO POVEANJA PRODATE KOLIINE NA 2.TR= 6*2=12,AR = 12/2=6 - JEDNAKA JE CENI.POVEANJE UKUPNOG PRIHODA (SA 7 NA 12) DAJE MR= 5

  DALJA PRODAJA DODATNE JEDINICE OMOGUENA JE SNIENJEM CENE.

  CENAPRODATA KOLIINATRMRAR80000717776212555315354416143515-132612- 32177- 51

 • PROSENI I GRANINI PRIHOD MONOPOLISTE

  KRIVA POTRANJE : P=8-Q

  UKUPAN PRIHOD TR= P*Q

  TR= (8-Q)*Q TR=8Q-QMARGINALAN PRIHOD MR= 8-2Q

  MR NIJE JEDNAK CENIUTICAJ PROMENE CENE NA NIVO PRODAJEUKOLIKO PRODA Q=2 PO CENI p=6 ; TR=2X6= 12UKOLIKO ELI DA PRODA Q=4 CENA MORA PASTI NA p=4 TR = 4X4 =16

 • MAKSIMIZACIJA PROFITAMONOPOLISTA MAKSIMIZIRA PROFIT AKO KOLIINU PROIZVODA Qe REALIZUJE PO CENI OD Pe. U TIM USLOVIMA KRIVE TR I TC IMAJU ISTOVETAN NAGIB. U PRESEKU MR I MC DOBIJA SE TAKA AE JE TAKA NA KRIVI AR KOJA NAM ODREUJE MONOPOLSKU CENU I MONOPOLSKU KOLIINU.

 • MAKSIMIZACIJA PROFITAZAKLJUAK JE DA FIRME OSTVARUJU MAKSIMALAN PROFIT UKOLIKO REALIZUJU PROIZVODNJU PRI KOJOJ JE MR = MC.PRI RAVNOTENOJ KOLIINI Qe KOMPLEMENTARNOJ CENI Pe OSTVARUJU MAKSIMALAN PROFIT.POSTAVLJA SE PITANJE OPRAVDANOSTI PROIZVODNJE MANJE I VEE KOLIINE OD Qe.

 • OLIGOPOLOLIGOS-MALI, MALOBROJANPOLEO-PRODAJEMOLIGOPOL JE TRINI MODEL KOJI SE ODLIKUJE PRISUSTVOM MALOG BROJA (GRUPE) PRODAVACA, KOJI PRODAJU ISTI ILI DIFERENCIRAN PROIZVODAMERIKU PRIVREDU KARAKTERIU FIRME KOJE U ODREENIM PRIVREDNIM GRANAMA UESTVUJU SA PREKO 50%.U TEORIJI I PRAKSI SU PRISUTNA DVA OBLIKA OLIGOPOLA:MALI BROJ PRODAVACA, KOJI PROIZVODE ISTI ILI SLIAN PROIZVOD (PROIZVODNJA ELIKA)MALI BROJ PRODAVACA, KOJI PROIZVODI DIFERENCIRAN PROIZVOD (AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA)DELOVANJE OLIGOPOLISTE ZAVISI OD REAKCIJE POTROAA, POTRANJE I KONKURENATA.

 • DUOPOLJE TRINI MODEL GDE IMAMO SAMO DVA PRODAVCA, PRI EMU JE VELIKI BROJ KUPACAODNOSI U DUOPOLU MOGU BITI:-ODNOSI DOMINACIJE-ODNOSI SATELITSTVA

  PODELA DUOPOLA:KURNOOV-DUOPOLISTI VODE POLITIKU SATELITSTVATAKELBERGOV -ASIMETRIAN MODELBOULIJEV -OBA UESNIKA VODE POLITIKU DOMINACIJE

 • DUOPOLJEDAN OD MODELA ODREIVANJA RAVNOTEE DUOPOLA PREDSTAVLJENA JE KORIENJEM KRIVE INDEFERENCIJE ili jednake dobiti I TZV. KRIVE REAKCIJE.

  NA DIJAGRAMU JE PREDSTAVLJENA PROIZVODNJA REALIZOVANA OD STRANE DUOPOLISTE A I B

 • DUOPOLNA DIJAGRAMU JE MOGUE SPOJITI PRIKAZ OBA DUOPOLSKA PREDUZEAA1,A2,A3 B1,B2,B3 KRIVE INDEFERENCIJEILI KRIVULJA JEDNAKE DOBITIASI RAVNOTEA:Ak I Bk

  II RAVNOTEA:As i Bb iliBs i Ab

  III RAVNOTEADVA LIDERA NEMA RAVNOTEE

 • MONOPOLISTIKA KONKURENCIJA TRINA POZICIJA KOJA PODRAZUMEVA RELATIVNO VELIK BROJ PREDUZEA MALE EKONOMSKE MOI, KOJE NUDE SLIAN, ALI NE I ISTOVETAN PROIZVOD.SKROMAN UDEO U PROCESU KONTROLE CENANEMA DUGORONOG DOGOVORA O RESTRIKCIJI PROIZVODNJE SVAKO PREDUZEE SAMO KREIRA POLITIKU CENA.RAZLIKA U STATUSU POTPUNE I OGRANIENE KONKURENCIJE OGLEDA SE U POLOAJU KRIVE POTRANJE.GCP GRANINA CENA PROIZVODNJE - GCP= MC + prosean profitCENA PROIZVODNJE - CP= AC + prosean profitRAVNOTEA JE DETERMINISANA JEDNAKOU GCP I MR

 • MONOPOLISTIKA KONKURENCIJAUSLED PRISTUPANJA NOVIH PREDUZEA POSTOJEA PREDUZEA SU SUOENA SA GUBITKOM ODREENOG DELA KLIJENTELE .-DOLAZI DO POMERANJA NJIHOVE KRIVE POTRANJE ULEVOD D*MR MR*-TAKO SE DOLAZI DO TRENUTKA SVOENJA PRODAJNE CENE NA CENU PROIZVODNJE (CP = AC + Pq) -TIME IEZAVA EKSTRAPROFIT.-NOVA KRIVA POTRANJE JE TANGENTA NA KRIVU CP

 • RAVNOTEA U USLOVIMA POTPUNE KONKURENCIJE JE USPOSTAVLJENA NA NIVOU OBIMA PROIZVODNJE QpkVISINA PROSENIH TROKOVA AC PREDSTAVLJENIH KAO CP(CENA PROIZVODNJE = AC + PROSEAN PROFIT) JE NA MIN.SEE Dpk KOJA JE MR

  RAVNOTEA U USLOVIMA OGRANIENE KONKURENCIJE Dmk IMA NEGATIVAN NAGIB I TO JE ISTOVREMENO ARRAVNOTEA JE U TANGENTI NA KRIVI CP, ZNAI MANJI OBIM PROZVODNJE I VIE CENE

  **************************